รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุรี
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงกุสุมา  ร่วมรักษ์
 
1. นางสมหวัง  กะสินัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวสมฤดี  กาลัญญุตานนท์
 
1. นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนริศรา  พุ่มสุวรรณ
 
1. นางนิภา  บุญอิ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายมงคล  ทองคำ
 
1. นางกอบแก้ว  มุกด์สุวรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เกตุแป้น
 
1. นางคนึงค์  นิธิยานันท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐสุดาภรณ์  มาพรม
 
1. นางสาวรภัสสิทธิ์  ตั้งสุจริตภงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีประจันต์
 
1. นางพูลศรี  อวยพร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวทิพย์ทิวา  เรืองกิจธนธรณ์
 
1. นางวราภรณ์  ขำเปรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  พุ่มปาด
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทิพย์ลีย์
 
1. นางจินตนา  อนุสนธิ์
2. นายปริญญา  พันอะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวจันทนา  สุขแสง
2. นางสาวเกศรินทร์  กลมปั่น
 
1. นายคำรณ  เคลือบมงคล
2. นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายนพพล  ยอดระยับ
 
1. นางสาวอมราภรณ์  บุญประเสริฐ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายทักษิณ  ทองเอื้อ
 
1. นางสาววรรณวิภา  สินมา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นุตระ
2. เด็กหญิงคณาพร  พงษ์พัฒน์
3. เด็กชายภคพงษ์  จั่นบางยาง
 
1. นางสาวนริศรา  มาลาศรี
2. นางสาวหทัยชนก  บุญมาก
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวธัญญลักษณ์  พรหมโสด
2. นางสาวปภัชญา  ผิวอ่อน
3. นางสาววันวิสา  ดีประเสริฐ
 
1. นายจงเพียร  มณีโคตม์
2. นางสาวหทัยชนก  บุญมาก
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัชญาภรณ์  พรเอนก
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญอิ่ม
3. เด็กชายรณชัย  ชมชื่น
 
1. นางผาณิต  วัดอินทร์
2. นางสาวอมราภรณ์  บุญประเสริฐ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชนิตา  วงษ์แหวน
2. นายณัฐพล  ปานพลอย
3. นายสิงห์  คำปาน
 
1. นายฤชานนท์  อินอ่วม
2. นายเชาวลิต  บุญอิ่ม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายคุณานนต์  สุขสโมสร
2. เด็กชายสิรวิชญ์  พรประเสริฐสุข
 
1. นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวศิรัญญา  สระ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจิณห์นิภา  ทองทา
2. นายพงศธร  ธรรมาภรณ์
 
1. นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์
2. นายฤชานนท์  อินอ่วม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เกิดเรือง
 
1. นางสาวศิรัญญา  สระ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายสกานต์  เติมแก้ว
 
1. นางกนกวรรณ  นาคไพบูลย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายนฤนาท  ปานทผลิน
2. เด็กหญิงศิรินาถ  สุรีรัตน์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  กลีบบุบผา
 
1. นางสาวนุสรา  หัวไผ่
2. นางพวงเพชร  นุชธุรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกนกกาญจน์  เต็งเจริญ
2. นายณัฐพงษ์  สุขขำ
3. นางสาวพรชนก  สุขศิริ
 
1. นางสาวทัศนีย์  มารศรี
2. นายประสิทธิ์  ประสาทพรชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตต์ตั้ง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นาคง
3. เด็กชายศิลปกร  เดชนอก
 
1. นางธนาทิพย์  ตั้งทวี
2. นางลัดดา  มีประเสริฐ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายจิรภัทร  พงษ์ประเสริฐ
2. นายอนวัช  เทียนงาม
3. นางสาวแพรพลอย  นาวาพนม
 
1. นางนันทรัตน์  ประพุสโร
2. นางอรุณศรี  ศรีชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชวิศา  แจ้มกังวาน
2. เด็กชายพีรณัฐ  คุ้มภัย
3. เด็กชายวีรวัต  อยู่สะบาย
 
1. นายสราวุฒิ  ศักดี
2. นางสาวเอมอร  แสงดาว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายกิตติทัต  ขุนทอง
2. นายชลชัย  พริ้งดี
3. นายศิลา  ปาลวัฒน์
 
1. นายสุชาติ  เพ็ชรนิล
2. นางหาดแก้ว  ทองขาว
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงชนิษฎางค์  ธรรมปัญญา
2. เด็กหญิงช่อมะขาม  ม่วงเกลี้ยง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดิษฐาน
 
1. นางรัตนาวรรณ  ธนานุรักษ์
2. นางหาดแก้ว  ทองขาว
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวกัญญามาศ  อยู่คง
2. นางสาวณัฐชยา  มาลี
3. นายประกูกฤต  คงมั่น
 
1. นางหาดแก้ว  ทองขาว
2. นางสาวอรธิรา  ฉาบแก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เชตประพันธ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตุ่มทอง
 
1. นางสาวนุสรา  หัวไผ่
2. นายปรีชา  มีชัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์  อินมาตย์
2. นายศุภวัฒน์  พานอินทร์
 
1. นางหาดแก้ว  ทองขาว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายธนพงษ์  มีสอาด
2. เด็กชายปฏิภาณ  ช้างพึ่ง
 
1. นายกฤษณะพงษ์  พงษ์สัตยา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกร  ประสงค์กูล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงมณี
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายนฤเบศร  ปิ่นทอง
2. นายพัฒนพงษ์  นาคอ่อน
3. นายศิวกร  จูเผื่อน
 
1. นายมนตรี  คำจีนศรี
2. นางอนงค์  สุขศิริ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ม่วงทิม
2. เด็กหญิงบุญรักษา  สนจิตต์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  สิงห์ประเสริฐ
4. เด็กหญิงศศิธร  อู่สิน
5. เด็กหญิงแสงดาว  เสือแก่น
 
1. นายกิตติศักดิ์  ต่ายสุวรรณ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชลธิชา  คำนวน
2. นางสาวชีวา  อารยะกุล
3. นางสาวปนัดดา  เทียนตันพร
4. นางสาวพรินิดา  ลอยถาวร
5. นางสาวเหมือนฝัน  แก้วส่องเพชร
 
1. นางสาวชลดา  เต่งภาวดี
2. นางสิริมาส  ทองมาดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกชกร  อ้วนถาวร
2. เด็กหญิงจารวี  เกียรติงาม
3. เด็กหญิงชนากานต์  เอี่ยมสำอางค์
4. เด็กชายนรากรณ์  จูงาม
5. เด็กหญิงพรไพลิน  เด่นแวว
 
1. นางสาวนุชนารถ  ยิ้มจันทร์
2. นายไพศาล  สิงห์พันธ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  กุลศรีไทวงษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตรทรัพย์
3. นางสาวนุสบา  ศรีเคลือบ
4. เด็กหญิงรัตติกาล  หลงมา
5. นางสาวสโรชา  พวกคง
 
1. นางสาวจันทนา  นารอด
2. นางแสงดาว  ผมงาม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายชลธิศ  ไทยมานิตย์
2. นางสาวดวงใจ  ภักดีรักษ์
3. นางสาวทิชากร  โดสาท
4. นางสาวพรพิมล  มุธิโต
5. นางสาวสุพัตรา  ชะตารัมย์
 
1. นางวัชรี  ใจมั่น
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายจักรกฤษณ์  กองสุข
2. นายฐิติ  โกสุมา
3. นายณัฐพงษ์  ศรีพจน์
4. นางสาวตันหยง  สีชมพู
5. นายทวีพล  แตงอ่อน
6. นายธนวัฒน์  กล่อมจันทร์
7. นายนพดล  เกิดสมบัติ
8. นายนิติพน  เชยขุนทด
9. นางสาวบริสุทธิคุณ  คุ้มม่วง
10. นายปรัชญา  นพรัตน์
11. นายปาลวัฒน์  ขำโสภณ
12. นายภวันพงศ์  พลีกิตติวัฒน์
13. นายศิริพงศ์  พันธุ์สุข
14. นายศิวพันธ์  ธีราภรณ์
15. นางสาวศุภลักษณ์  ทองใบ
16. นายสรายุทธ  ทองเนียม
17. นางสาวสุชาดา  ประสงค์ดี
18. นางสาวสุรีรัตน์  จีนเทห์
19. นางสาวอมิตตา  อู่ทอง
20. นายอาณาจักร  แก้ววันทา
 
1. นางสาวณภัทรชญา  กลิ่นน้ำหอม
2. นายภาณุธัช  เพ็งสาทร
3. นายมานิตย์  สุทธิสวัสดิคุณ
4. นางสิริมาส  ทองมาดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกิติเชษฐ์  สุพินศรี
2. เด็กชายชัยนันท์  อินท้วม
3. นางสาวชุติมา  แก้วทอง
4. เด็กหญิงญาณรัศมี  เที่ยงตรง
5. นางสาวณัฎฐสุดา  จันทรากูลพงษ์
6. นายณัฐนันท์  วุฒิชาติ
7. นายณัฐพล  พูลพังงา
8. เด็กชายธนพล  เชยวิจิตร
9. นายนฤดล  คงเอียด
10. นางสาวนฤมล  ไม้น้อย
11. เด็กหญิงนาถอนงค์  เมืองสุวรรณ
12. เด็กหญิงภัคจิรา  ปัจฉิม
13. เด็กชายภานุพงศ์  ต้นแพง
14. เด็กชายวรพจน์  กลิ่นเกษร
15. นายวัฒนชัย  แพรดำ
16. นางสาวศศิมา  สอนสืบ
17. นายสิทธิพล  มุสิกสุต
18. เด็กชายสุรัตน์  ชัยวรรณ
19. นายอัฐพงศ์  สังข์วิเศษ
20. นางสาวเพ็ญลักษณ์  กล่อมวงษ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ม่วงไหม
2. นางศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ
3. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
4. นางสาวอริสา  สักการะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงนาตยา  จีนเตี๊ยะ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลด่าน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวภัสพร  ยิ้มย่อง
 
1. นางอุไร  แสนสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกชรัตน์  พันนัทธี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  คงประกอบ
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายนิธิ  ฤทธิ์เดช
2. นางสาวภัททิรา  กฤษณวนิช
 
1. นางกัลยา  วีระพงษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกนกกานต์  ปานจินดา
2. นางสาวกรรณิการ์  ทองรักษ์
3. นายณัฐพล  พุ่มทอง
4. นางสาวธนพร  จิตรเอื้อตระกูล
5. นางสาวนฤมล  เนตรชลายุทธ
6. นางสาวพัทธนันท์  กอบกู้ไพบูลย์กิจ
7. นางสาวรวิกานต์  ใจมั่น
8. นายสุปกิจ  กลิ่นน้ำหอม
9. นางสาวสุภัสสร  วัฒนกุล
10. นางสาวเจนจิรา  สุขมั่น
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม
2. นางสาวธิดารัตน์  ม่วงไหม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวกุลนรี  ตาดทอง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์พรม
3. นางสาวดวงพร  เจริญบำรุง
4. นางสาวนันท์ณภัส  ปัจฉิม
5. นางสาวประภาศิริ  ศรีปาน
6. นางสาวผานิตา  มูลแก้ว
7. นางสาวพิมพ์นิภา  มีสันทัด
8. เด็กหญิงพิรมย์ภรณ์  พานทอง
9. นางสาววิภา  แสงประกาย
10. นางสาววิลาวัลย์  แก้วเกิด
11. นางสาววิลาสินี  แจ่มทอง
12. นางสาวศริญญา  โพธิ์ศรี
13. นางสาวศิรินภา  กองแก้ว
14. เด็กหญิงสุชานาฎ  แก้วอนันต์
15. นางสาวอารยา  พัลละทา
 
1. นายชำนาญ  จีนเท่ห์
2. นายประจักษ์  จันทร์ภู่
3. นายพูลศักดิ์  มามีเจริญ
4. นางลิขิต  มามีเจริญ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวณัฐชา  น้ำฉ่ำ
2. นางสาววิภาวรรณ  ิอินวกูล
3. นายอาเนช  นนทะ
 
1. นางกุสุมา  มหาสวัสดิ์
2. นายอานนท์  ปั้นโต
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายชัชฤทธิ์  ทิวาวงษ์
2. เด็กชายธนาธิป  ยิ้มบาง
 
1. นางกุสุมา  มหาสวัสดิ์
2. นายอานนท์  ปั้นโต
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นางสาวรุ่งทิวา  พวงแก้ว
2. นางสาวหยาดพิรุณ  ศรีถาวร
 
1. นายธรรมนูญ  วิทยานันท์
2. นายมนัส  เร้าวงษ์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายถาวร  ภู่ไชย์
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวอุมาพร  อึ๊งบำรุงพันธุ์
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เกตุเพชร
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวปิยะรัตน์  คุ้มเขต
 
1. นายวินัย  จงใจมั่น
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  แจ้งจิต
 
1. นายวินัย  จงใจมั่น
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวจันทิรา  แปงคำมา
 
1. นายวินัย  จงใจมั่น
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  พึ่งนาม
 
1. นายวินัย  จงใจมั่น
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวตรีสุคนธ์  กลีบคำ
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  แสนป้อง
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  จารพุ่ม
 
1. นายวินัย  จงใจมั่น
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายฐานัส   เสมอเหมือน
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  พุดพงษ์
 
1. นายวินัย  จงใจมั่น
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  เรื่องลือ
2. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  กลิ่นดอกแก้ว
3. เด็กหญิงเกศเกล้า  จารพุ่ม
 
1. นายวินัย  จงใจมั่น
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายกรัณท์  หลำเคลา
2. นายดนุสรณ์  เขตขุนทด
3. นายสุรเชษฐ์  พรจ่าย
 
1. นายสมเกียรติ์  ฮวบเจริญ
2. นายสุมนต์  สุกบางพงศ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกฤติน  ศิริพุฒ
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายกฤษณพงษ์  เกตุไทย
 
1. นายสุพัฒน์  จันทร์กลั่น
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายพงศธร  สงวนสุข
 
1. นายภูริวัฒน  สนธิธรรม
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นายธรรมศิริ  จิตต์มั่น
 
1. นายภูริวัฒน  สนธิธรรม
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ใยบัว
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวอินทุอร  ใบจำปี
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกฤติน  ศิริพุฒ
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงอินทิรา  บำรุงศรี
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงรดา  ทองชะโชติ
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจันจิรา  เพ็ชรแพ
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงอินทิรา  บำรุงศรี
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวอินทุอร  ใบจำปี
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกฤติน  ศิริพุฒ
2. เด็กชายกวีวัฒน์  ชำนาญพล
3. เด็กชายกีรติกร  ยะสะโร
4. เด็กชายฉัตรชัย  ประเสริฐพงษ์
5. เด็กชายณภัทร์  คนชาน
6. เด็กชายทานต์  ศรีสุธอ
7. เด็กชายธนธร  จันทอุปลี
8. เด็กชายธัญญวัฒน์  ทันยะเจริญ
9. เด็กชายธันวา  ทองสุข
10. เด็กชายธีรพล  สุขทอง
11. เด็กชายนัฐพงษ์  เจริญอินทร์
12. เด็กชายนิติกร  พุทธมาตร์
13. เด็กหญิงปัญญาพร  ทองฟัก
14. เด็กหญิงพรทิพย์  ใยบัว
15. เด็กชายภูมิจิตร  เที่ยงตรง
16. เด็กชายภูสิต  มีดี
17. เด็กหญิงรดา  ทองชะโชติ
18. เด็กชายศุภฤกษ์  ชูแช่ม
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไพรสันต์
20. เด็กหญิงอินทิรา  บำรุงศรี
21. นางสาวอินทุอร  ใบจำปี
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวจิตตราภรณ์  พรภักดี
2. นายชรินทร์  ชูอินทร์
3. นางสาวชลธิชา  ชัชวาลย์
4. นายชาคริต  แสงศรี
5. เด็กหญิงณัฐพร  อาจหาญ
6. นางสาวดวงชีวัน  จันทร์คล้อย
7. เด็กหญิงทัศนา  ชูตระกูล
8. นายธรรมศิริ  จิตต์มั่น
9. นายนที  ไชยขุนทด
10. นางสาวนันทิยา  แสนสำราญ
11. นางสาวปาจรีย์  กิตติมานะกุล
12. เด็กชายพงศธร  สงวนสุข
13. เด็กชายพงศ์ธร  เพ็งชื่นมะดัน
14. นางสาวพัชรี  ช้างพันธุ์
15. เด็กหญิงภัทรพร  ถาวร
16. นางสาวภูฟ้า  อยู่บาง
17. นางสาวมณีรัตน์  ราชนาจันทร์
18. เด็กชายรัตนโชค  ใยประดิษฐ์
19. เด็กหญิงรุ่งรัฎฎิกาล  โพธิ์ไกร
20. นายฤทธิพร  อินทรกวี
21. นายวราวุธ  แก้วสว่าง
22. นายวีรศักดิ์  ปัจฉิม
23. นายศิวาการ  ศุภนคร
24. นายศุภสิทธิ์  กลิ่นหอม
25. เด็กหญิงสิริวรรณ  คุ้มกัน
26. นางสาวสุภัตรา  เครือแก้ว
27. นายอนุพล  วรรณศรีสวัสดิ์
28. นายอภิสิทธิ์  มาทวี
29. เด็กหญิงอัยลดา  คงถาวร
30. นางสาวอารียา  ไชยเสนา
31. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พระหะมาตร
 
1. นายจงเพียร  มณีโคตม์
2. นายทวีศักดิ์  สืบสาย
3. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
4. นายนราสภ์  วัฒนกุล
5. นายประมาณ  ทองยิ้ม
6. นายภูริวัฒน  สนธิธรรม
7. นายวิทยา  สีหบุตร
8. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกานต์  ตั้งวิจิตรศรี
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษ์เมืองสิงห์) 1. นายสิรวิชญ์  กสินัง
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นายพจน์  คีรีวรรณ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวนภสร  เจริญอินทร์
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกานต์  ตั้งวิจิตรศรี
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายจักรพันธ์  ผิวงาม
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  แก้วการไร่
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวนภสร  เจริญอินทร์
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกานต์  ตั้งวิจิตรศรี
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายจักรพันธ์  ผิวงาม
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  แก้วการไร่
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวประภาภรณ์  คุ้มศรี
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกานต์  ตั้งวิจิตรศรี
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายจักรพันธ์  ผิวงาม
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงจุฑาทิตย์  พูลทรัพย์
 
1. นายประยุทธ  พวงทอง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวนภสร  เจริญอินทร์
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีผิว
2. เด็กชายฐิติพงศ์  เครือทิม
3. เด็กชายณัฐวัตร  สายสอนดี
4. เด็กชายธนากร  เพ็ญมาศ
5. เด็กชายธนเดช  ลอยพูน
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ภู่ประสงค์
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  สีตะระโส
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยอดดี
9. เด็กหญิงวิภาวี  ศิริวิบุลยกิติ
10. เด็กชายศรายุทธ  มะยมทอง
 
1. นางสุชาวดี  เรืองรุ่ง
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณัชชาพันธ์  จันทวิริยากิจ
2. นางสาวพฤทธานันท์  สอนรอด
3. นางสาวพิมญาดา  บุญชู
4. นางสาวอรวรรณ  วชิรานนท์
5. นางสาวอัญชลี  วัฒนาอุดม
 
1. นางทิวทอง  อ่อนบาง
2. นางบุษบง  เอี่ยมอร่าม
3. นางสาวเพ็ญศิริ  จอเจริญ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงฐาปนี  ศรีวิไล
2. เด็กหญิงธัณญลักษณ์  ทองประเสริฐ
3. เด็กหญิงนันทนัช  กวินทิพย์เมธี
4. เด็กหญิงวิภาพร  อิ่มสำราญ
5. เด็กหญิงศศิธร  แก้วสุวรรณ์
6. เด็กหญิงอรญา  วชิรานนท์
 
1. นางทิวทอง  อ่อนบาง
2. นางบุษบง  เอี่ยมอร่าม
3. นางสาวเพ็ญศิริ  จอเจริญ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายนิติพงษ์  พลอยแสง
2. เด็กชายนิพนธ์  กันภัย
3. เด็กชายภูมิพงษ์  สุขไตรรัตน์
 
1. นายอรรถพร  แก้วบวร
2. นางสาวอัชฌา  แพรสุวรรณ์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. นายนราวิชญ์  พงษ์การุณ
2. นายพันวิทย์  ธนพนต์นพพร
3. นายสุรสิทธิ์  อิ่มเต็ม
 
1. นายวิจารณ์  จันทนะวงษ์
2. นายอนุชาติ  โชชัย
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายกวีวัฒน์  เสนามงคล
2. เด็กหญิงกาญจนา  บัวเจริญ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ฉิมวิรัตน์
 
1. นางขนิษฐา  วังชากร
2. นางประทุมทิพย์  ทองสอาด
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวการะเกด  สมพงษ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ธิเสน
3. นางสาวไพรินทร์  พยอมวงษ์
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นายวิเชียร  ฟ้ากระจ่าง
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็งประพัฒน์
2. เด็กหญิงพรกนก  เสือคง
3. เด็กหญิงวิกานดา  หมอโอสด
4. เด็กหญิงวิมลมาศ  ดุลย์มา
5. เด็กหญิงศศิธร  สุ่มทา
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  นาคประสิทธิ์
 
1. นายชำนาญ  อุสาหะ
2. นางทองสุข  เกษจรัญ
3. นางเกษร  อุสาหะ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  นุ้ยเทศ
2. นางสาววิชุดา  คำจันทร์ทา
3. นางสาวศศิกานต์  คำมั่น
4. นางสาวสุวนันท์  รักซ้อน
5. นางสาวอมรรัตน์  สินวิลัย
6. นางสาวไอลดา  เฉลิมพล
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปอใหม
2. นายจักรพงษ์  กล่อมปัญญา
3. นางปนัดดา  ปั้นโต
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ครองกิจการ
2. เด็กชายณัฐพล  แก้วปู่
3. เด็กชายธีรพงษ์  แก่นมั่น
 
1. นางกฤษณา  แป้นงาม
2. นายวินัย  แป้นงาม
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายสุเมธ  อ่อนแถม
2. นายอภิรักษ์  กงไกรราช
3. นายอัมรินทร์  กันโต
 
1. นายมานพ  แสงสว่าง
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉมชบา  มีศิลป์
2. เด็กหญิงชุติมา  รัตนวิเชียร
3. เด็กหญิงสุชานันท์  รวมพล
 
1. นายชาญ  น้ำใจสัตย์
2. นายชูชาติ  ฤทธิเดช
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นายชานน  ช้อนสกุล
2. นายธนพล  นาคเผือก
3. นายพงศภัค  จูเผือน
 
1. นางจุไรลักษณ์  โกมล
2. นายประมาณ  ทองยิ้ม
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวภัทรีวัลย์  โหมสันเทียะ
2. นางสาวสิริวรรณ  พิทักษ์วงษ์
3. นายสุทธิพงษ์  เสือเพ็ชร์
 
1. นางประทุมทิพย์  ทองสอาด
2. นางลิขิต  มามีเจริญ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชลลดา  สวัสดิ์พันธ์
2. เด็กชายนพสรณ์  พิมเสน
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ประเสริฐศรี
 
1. นางนันทพร  ศาสตรา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. นางสาวจิรนุช  โฉมเรือง
2. นางสาวจีรนันท์  จันทร์ดี
3. นางสาวภัทรพร  เอมเปรม
 
1. นางกฤษณา  แป้นงาม
2. นายวินัย  แป้นงาม
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายวรเชษฐ์  ธีรากิจ
2. เด็กชายวุฒิพันธ์  ปานบุญ
3. เด็กหญิงสุนิษา  ฆ้องบ้านโข้ง
 
1. นางช้องมาศ  เดชากุล
2. นางวราภรณ์  ชนะกุล
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวชนิดา  งามเลิศ
2. นางสาวสุวนันท์  โพธิ์ยิ้ม
3. นางสาวอรวรรณ  บัวคลี่
 
1. นางช้องมาศ  เดชากุล
2. นางวราภรณ์  ชนะกุล
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขใสพงษ์
2. เด็กหญิงปภาวี  ยิ้มถนอม
3. เด็กชายภพภัทร์  ไม้เลี้ยง
 
1. นางมยุรี  เพชรดี
2. นางรื่นฤดี  เดือนตะคุ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  รอดชาวนา
2. นางสาวศิริพร  โคกเทียน
3. นางสาวสินี  สำเร็จผล
 
1. นางลาวัณย์  บ่ายเที่ยง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กชายธีรดล  ขำมี
2. เด็กหญิงอินทิรา  วุฒิชัยรังสรรค์
 
1. นางสาวกรรชพร  แสงจันทร์
2. นางนภัสนันท์  ชื่นชม
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  เสริมกลิ่น
2. เด็กชายธีรภัทร  คำหงษ์
 
1. นายวสุ  เกิดเจริญ
2. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายนฤชิต  เต็งประกอบกิจ
2. นายรัฐกร  แซ่ลี้
 
1. นายวสุ  เกิดเจริญ
2. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เกื้อหนุน
2. เด็กชายศตวรรษ  โพธิ์อุไร
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ภู่ปราง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายรัชพงศ์  สุขดี
2. นางสาวสุพรรณี  พุดเผือก
 
1. นายบุญชู  อนุสนธิ์
2. นางสาวปัญจรัตน์  ทับเปีย
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  วิหารธรรม
2. เด็กชายสุพัฒน์  มีสมบัติ
 
1. นางนันทา  ตุ้มทอง
2. นายไพโรจน์  อิ่มสำอางค์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงภุมริน  หรั่งน้อย
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชะเอม
 
1. นางสาวปัญจรัตน์  ทับเปีย
2. นางพรภิศา  พลทวี
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์วรา  เฉยรอด
2. เด็กหญิงนิยะดา  พันเต
 
1. นางสาวกรรชพร  แสงจันทร์
2. นางสาวสรัญญา  สุขอุดม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวสิริ  สโมสรสุข
2. นางสาวสุกฤตา  ผ่องอักษร
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นายภานุพงศ์  เสมสมาน
2. นายวัชระ  สัมฤทธิ
 
1. นางนันทา  ตุ้มทอง
2. นายไพโรจน์  อิ่มสำอางค์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายณัฐพนธ์  ราตรี
2. นายอภิชัย  ศรีคำ
 
1. นายอรรณพ  โพธิ์ศรี
2. นายโกสินทร์  พุกกะ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายคมศร  ทับทัน
2. เด็กชายธีรไนย  นนทะนำ
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  วงศ์ทองพิสุทธิ์
 
1. นางวลัยรัตน์  หลำริ้ว
2. นายไฉน  นิรมล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวตวงพร  อ่อนนาค
2. นางสาวสถชนม์  มีนาภา
3. นางสาวสรัลชนา  ศรีเรือง
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายวีระชน  แจ่มจันทร์
2. นางสาวอรพรรณ  พึ่งดี
 
1. นางมาลัย  แก้วมณี
2. นายวสุ  เกิดเจริญ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมนันท์  กรียาอาภรณ์
2. เด็กชายพงศธร  พุ่มดี
3. เด็กชายยงยศ  ป้อมทองหอม
 
1. นางกฤษณา  แป้นงาม
2. นายวินัย  แป้นงาม
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์  รองแก้ว
2. นายตรีชัย  ชุ่มเพ็งพันธ์
3. นายธีรภัทร  ขำศรี
 
1. นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี
2. นายสนอง  โกสุมา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติคุณ  พงษ์พัด
2. เด็กชายรณชัย  มาฆะ
3. เด็กชายอนุพงษ์  วรรณรัตน์
 
1. นายพงษ์เทพ  ม่วงงาม
2. นายสนอง  โกสุมา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายณัฐศรุต  ฉิมภู่
 
1. นายนพรัตน์   เสือหล้า
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวฟ้าขวัญ  ขวัญเมือง
 
1. นางกัลยา  เจริญวานิช
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพิชชากานต์  เผ่าฉาน
 
1. Mr.Roger  Tayebwa
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจินต์ศุจี  อดิเรกธรรมากร
 
1. นางศิริวรรณ  อินทร์พงษ์พันธ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนลินี  สุ่มสาย
 
1. นางสาวสุนทรี  กันพ่วง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวนฤมล  กรัตนุถะ
 
1. นางสุกัลยา  นวลจันทร์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงณฤดี  โชติศรี
 
1. นางวัชรี  เหรียญทอง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายจิรศักดิ์  จตุเนตร
 
1. นางวัชรี  เหรียญทอง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกชกร  ภาคกินร
2. นางสาวสุธาสินี  บุญสันต์
3. เด็กหญิงสุนิษา  พรหมพิทักษ์กุล
4. นางสาวอติญา  เสมอพิทักษ์
5. เด็กหญิงเจสริน  คล้ายสุข
 
1. นางสาวปรัศนียา  วณิกสัมบัญ
2. นางสายพิณ  สำราญสุข
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  พุฒเนียม
2. นางสาวพิจาริณ  จันทร์คล้าย
3. นางสาวพิชญา  หลิ่มวิรัตน์
4. นางสาวรับขวัญ  เพ็ชรภูมิ
5. นางสาวรับอรุณ  เพ็ชรภูมี
 
1. นางมัณตรีณี  วิรัศดำรงค์กุล
2. นางสาวอรวรรณ์  ธรรมสระ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกัลยากร  แต้สมบูรณ์
 
1. นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปอแก้ว  สิงชัง
 
1. นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวสุนันทรา  วงศ์เงิน
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  นทีสถิตย์ธาร
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ประจัญพล
2. เด็กหญิงศิรินยา  ช่างเครื่อง
 
1. นางวิภาวรรณ  เทศทอง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณัฐชยา  ดวงจรัส
2. นายศัจธร  ขำนุรักษ์
 
1. นางโกศล  เพ็งสาทร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายติณห์  บางเขียว
2. เด็กชายบวร  อิ่มน้อย
3. เด็กชายปานเทพ  ดอกไม้เทศ
4. เด็กชายพงศธร  บุญเพชร
5. เด็กชายวัชระ  เกตุดี
6. เด็กชายวุฒิชัย  แจ้งงุด
7. เด็กชายศักดิ์จนันท์  พุ่มดอกแก้ว
8. เด็กชายอธิบดี  เชาว์วันกลาง
 
1. นายตรีโชค  กางกั้น
2. นายพิษณุ  สมมานะ
3. นายรังสรรค์  หอมสมบัติ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นายทศพล  ชนะทุกข์
2. นายธีรพันธ์  ครองตะเคียน
3. นายนราธิป  เอี่ยมสุภา
4. นายพิพิธธน  ห้อยแดง
5. นายสมบูรณ์  คงเลิศ
6. นายอ๊อด  มากทรัพย์
 
1. นายธรรมนูญ  วิทยานันท์
2. นายประวิทย์  ใครน้ำ
3. นายมนัส  เร้าวงษ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวกมนทิพ  ยุพิน
2. นายกฤษณะ  ธูปบูชากร
3. นางสาวกาญจนา  พูลทวี
4. นางสาวณัฐยา  สิงคิ
5. นางสาวนัฐนิชา  นวนหิง
6. นางสาวปราถนา  มีทรัพย์
7. นางสาวพัณณิตา  นวนหิง
8. นางสาวศุภาวรรณ  ลิ้มตรีวรศักดิ์
9. นางสาวสุภาวดี  จุเส็ง
10. นางสาวแพรพรรณ  ชัยชนะ
 
1. นางสาวปิยนันท์  ทรัพย์เพิ่มพูน
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทิมงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตาละอุประ
3. เด็กชายวัชรพล  โกธรรม
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผุดผ่อง
5. เด็กหญิงสุวีรยา  พวงจันทร์
 
1. นางรัตนา  ช้างพึ่ง
2. นางวลัยรัตน์  หลำริ้ว
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายธนูคม  ม่วงหลำ
2. นางสาวธัญญาศิริ  พวงทอง
3. นายปริฉัตร  แก้ววิเชียร
4. นางสาวภัทราภรณ์  พงษ์หันษา
5. นางสาวมลิสา  สืบสันต์
 
1. นางรัตนา  ช้างพึ่ง
2. นางวลัยรัตน์  หลำริ้ว
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงดวงหทัย   มณีชัย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีพลน้อย
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ใจเสือ
 
1. นางสาวถนอมจิต  ผิวสอาด
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวพิชชาพร  นามประทิน
2. นางสาวอารีรัตน์  ใจอารี
3. นางสาวอินทิรา  แก้วเข้ม
 
1. นางสำเริง  อึ้งพานิช
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนันทร  ทองศรีนาค
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญช่วย
3. เด็กหญิงปรารถนา  มะลิลาพันธ์
 
1. นางสาวlสุกัญญา  ผดุงศิลป์
2. นางนิภา  บุญอิ่ม
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  แย้มบุญทับ
2. นางสาวณัฐชยา  บุญมาก
3. นางสาวสุภาพร  เรืองสุวรรณ
 
1. นางสาวรภัสสิทธิ์  ตั้งสุจริตภงศ์
2. นางสุกัญญา  ผดุงศิลป์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวรส  เผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เผ่าพันธ์
 
1. นางศรีรัตนา  ตันอารีย์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกิตติพงษ์  พรหมพิทักษ์
 
1. นางสาวดรุณี  ชอบเพื่อน
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายชนสรณ์  บุญเสริม
2. เด็กชายนิวัฒน์  อัมพะลพ
 
1. นางกนกวรรณ  นาคไพบูลย์
2. นางสาววรรณวิภา  สินมา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวสินัตตา  คันธอุลิศ
 
1. นายศักดิ์ณารินทร์  เถื่อนม่วง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  เรือนเงิน
2. เด็กหญิงกาญจนา  เหล่าพงษ์แก้ว
 
1. นางสาวรภัสสิทธิ์  ตั้งสุจริตภงศ์
2. นางสุกัญญา  ผดุงศิลป์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวรดา  วัชรพลชัย
 
1. นางดุษฎา  คงพานิช
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายชนะชัย  ตาละอุปละ
 
1. นายศักดิ์ณารินทร์  เถื่อนม่วง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวสมวดี  โพธิ์วัฒ
 
1. นางกาญจนา  ชนานิรมิตผล
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายอนุพงษ์  สังวรสุด
 
1. นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชัลชวาล  พ่วงสกุล
 
1. นางสาววิจิตรา  คันธารส
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนุชรี  สาหร่ายพงษ์
 
1. นางสาววิจิตรา  คันธารส
 
165 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  อ่อนสำอาง
2. เด็กชายสมพร  พุฒิเผือก
3. เด็กชายอภิศักดิ์  ภูลายยาว
 
1. นางอัมพร  ฉาบแก้ว
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายปรเมศ  เปียสงวน
2. เด็กชายสมภพ  ชื่นรุ่ง
 
1. นายสนอง  โกสุมา