หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กลุ่ม สพท. สระแก้ว 2
ณ โรงเรียนอรัญประเทศ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   13 ก.ย. 2556   14 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1206 13 ก.ย. 2556 09.00
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1204 13 ก.ย. 2556 09.00
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1104 - 1105 13 ก.ย. 2556 09.00
4 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1102 -1103 13 ก.ย. 2556 09.00
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1205 13 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง 4202 13 ก.ย. 2556 9.00-12.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ห้อง 4103-4107 13 ก.ย. 2556 9.00-12.00
3 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ห้อง 4103-4107 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง 4205 13 ก.ย. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง เคมี1และเคมี2 13 ก.ย. 2556 09.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ระเบียงอาคาร5 13 ก.ย. 2556 09.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ระเบียงอาคาร5 13 ก.ย. 2556 09.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง หอประชุม 13 ก.ย. 2556 13.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง ระัเบียงอาคาร5 13 ก.ย. 2556 09.00
6 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ(ประดิษฐ์เครื่องบิน)(บินที่สนามบาส) 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00
7 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ(ประดิษฐ์เครื่องบิน)( บินที่สนามบาส) 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร3 ห้อง โสตอาคาร3 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร3 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร2 ห้อง TOT 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม 13 ก.ย. 2556 10.30-12.00
5 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร3 ห้อง 3208 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารพิทักษ์ธรรม ห้อง พิทักษ์ธรรม 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารพิทักษ์ธรรม ห้อง พิทักษ์ธรรม 13 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม 13 ก.ย. 2556 09.00
2 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ห้อง ห้อง 3102 13 ก.ย. 2556 09.30
3 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ห้อง โสต 3 13 ก.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารโรงฝึกงาน ห้อง 6102 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารโรงฝึกงาน ห้อง 6102 13 ก.ย. 2556 13.00-16.30
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารโรงฝึกงาน ห้อง 6202 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารโรงฝึกงาน ห้อง 6202 13 ก.ย. 2556 13.00-16.30
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารโรงฝึกงาน ห้อง 6101 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารโรงฝึกงาน ห้อง 6101 13 ก.ย. 2556 13.00-16.30
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารโรงฝึกงาน ห้อง 6101 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารโรงฝึกงาน ห้อง 6101 13 ก.ย. 2556 13.00-16.30
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารโรงฝึกงาน ห้อง 6201 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารโรงฝึกงาน ห้อง 6202 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารโรงฝึกงาน ห้อง 6202 13 ก.ย. 2556 13.00-16.30
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารโรงฝึกงาน ห้อง 6201 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารโรงฝึกงาน ห้อง 6201 13 ก.ย. 2556 13.00-16.30
14 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ห้อง โสต5 13 ก.ย. 2556 09.00
15 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ห้อง โสต5 13 ก.ย. 2556 12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 13 ก.ย. 2556 09.00-11.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 13 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
11 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 (4108) 13 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
12 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 (4108) 13 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
13 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 13 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
14 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 13 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
15 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 13 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
16 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 13 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
17 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 (4207) 13 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
18 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 (4207) 13 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
19 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
20 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
21 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556 09.00
22 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556 09.00
23 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 (4108) 13 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
24 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00
25 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00
26 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00
27 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00
28 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ERIC 13 ก.ย. 2556 10.00
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ห้อง 2205 13 ก.ย. 2556 09.00
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ห้อง 2210 13 ก.ย. 2556 09.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ห้อง 2204 13 ก.ย. 2556 09.00
5 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ERIC 13 ก.ย. 2556 09.00
6 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง Sound Lab 13 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร2 ห้อง TOT 13 ก.ย. 2556 10.30-12.00
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร2 ห้อง TOT 13 ก.ย. 2556 13.00-16.30
3 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1101 13 ก.ย. 2556 09.00-15.00
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2556 09.00-16.30
7 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2556 09.00-16.30
8 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง 4024 13 ก.ย. 2556 9.00-12.00
9 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง 4203 13 ก.ย. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ห้อง ศุนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]