หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กลุ่ม สพท. สระแก้ว 2
ณ โรงเรียนอรัญประเทศ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   13 ก.ย. 2556   14 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1206 14 ก.ย. 2556 09.00
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1204 14 ก.ย. 2556 09.00
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1104 - 1105 14 ก.ย. 2556 09.00
4 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1102 - 1103 14 ก.ย. 2556 09.00
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1205 14 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง 4202 14 ก.ย. 2556 9.00-12.00
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง 4103-4107 14 ก.ย. 2556 9.00-12.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ห้อง 4103-4107 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 14 ก.ย. 2556 9.00-12.00
5 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 14 ก.ย. 2556 9.00-12.00
6 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง 4205 14 ก.ย. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง เคมี1และเคมี2 14 ก.ย. 2556 09.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ระเบียงอาคาร5 14 ก.ย. 2556 09.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ระเบียงอาคาร5 14 ก.ย. 2556 09.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง หอประชุม 14 ก.ย. 2556 09.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง ระเบียงอาคาร5 14 ก.ย. 2556 09.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ชีวะ1 หอประชุม 14 ก.ย. 2556 09.00
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ชีวะ2 หอประชุม 14 ก.ย. 2556 09.00
8 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ(ประดิษฐ์เครื่องบิน)(บินที่สนามบาส) 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00
9 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ(ประดิษฐ์เครื่องบิน)( บินที่สนามบาส) 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร3 ห้อง โสตอาคาร3 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร3 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร3 ห้อง 3208 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารพิทักษ์ธรรม ห้อง พิทักษ์ธรรม 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ห้อง ห้อง 3102 14 ก.ย. 2556 10.00
2 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ห้อง โสต3 14 ก.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 09.00-10.00
2 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 09.00-10.00
3 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 10.00-11.00
4 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 10.00-11.00
5 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 11.00-12.00
6 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต5 14 ก.ย. 2556 11.00-12.00
7 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 11.00-12.00
8 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 11.00-12.00
9 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 13.00-14.00
10 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 13.00-14.00
11 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 13.00-14.00
12 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 13.00-14.00
13 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 14.00-15.00
14 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 14.00-15.00
15 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 14.00-15.00
16 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ห้อง โสต 5 14 ก.ย. 2556 14.00-15.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 14 ก.ย. 2556 09.00-11.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ ห้อง โรงอาหารโรงเรียนอรัญประเทศ 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00
11 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00
12 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00
13 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00
14 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ERIC 14 ก.ย. 2556 10.30
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ห้อง 2205 14 ก.ย. 2556 09.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ห้อง TOT 14 ก.ย. 2556 09.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ห้อง 2204 14 ก.ย. 2556 09.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง ERIC 14 ก.ย. 2556 10.30
6 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง Sound Lab 14 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาาคาร1 ห้อง ข้างเรือนไทยอาคาร1 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร2 ห้อง TOT 14 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1101 14 ก.ย. 2556 09.00-15.00
4 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง 4204 14 ก.ย. 2556 9.00-12.00
5 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ห้อง 4203 14 ก.ย. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]