หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-skw2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายชาญวุธ ตะเพียนทองโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี แพนลาโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางนุสรา สมบัติโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
4. นางสาวภัทรวดี อุทธาโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวชฎาพร ทองขาวโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทวัน สอนซีโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาริยภรณ์ พุฒชงค์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นายสิงห์ ลักพลวงศ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นายสมบัติ บุราณโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสมัยพร อุปมัยโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสมพันธ์ โชติกันตะโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เชยประเสริฐโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
4. นายองค์อาจ มานะต่อโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
5. นางจิราพร อาทรโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางกมลนัทธ์ เสน่หาโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สันรัมย์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวภิญญดา ประเสริฐนอกโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวิมล พงษ์เก่าโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางกมลทิพย์ สาลิกาพงษ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวชัชฎาภรณ์ จำแบบโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ประสงค์ผลโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางกมลเนตร พลอยสุภาโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางจูมมะลี ใจบุญมากโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
5. นางสิวลี ศักดานุศาสน์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา นิลเพ็ชรโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายนพเกล้า ทองธรรมมาโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสะอาด โพธิ์กาศโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร เพ็ชรสมบัติโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวชัชฎาภรณ์ จำแบบโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ผดุงญาณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก กิตติชัยฤทธิ์โรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางบุปผา จากกิ่งเรืองโรจน์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย วงศ์จำปาโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ สายแสงโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี ผดุงญาณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางวีรินทร์ ชูทรัพย์ทวีกุลโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสาวกรกมล เรืองไพศาลโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางบุญญวีร์ บุญศรีโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชดา อัฐิปาโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางหทัยกานต์ เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ บุญปันโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ สุภาพงษ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ศรีเกื้อกูลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางบุญชู ดียิ่งโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางจำรัสโฉม เทพศรีโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายวสันต์ ลิ้มปวะนิชโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวพาภรณ์ เพียรพิสัยโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวลี เหรียญอารีย์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนีพร ชื่นเย็นโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายทฤษฎี คล่องแคล่วโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล ชัยนันทนาพรโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
5. นางนทีกานต์ บุตรคงโรงเรียนตาพระยากรรมการ
6. นางสาวฟ้ารุ่ง ชมสุนทรโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
7. นางรจนา เทียนจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวลี เหรียญอารีย์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ไชยเจริญโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางนทีกานต์ บุตรคงโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางเครือพันธุ์ ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลฉวี วิบูลชัยโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวเสน่หา ดาทาโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ น้อมโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช คิดดีโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวน้ำตก เพียซ้ายโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ สมคูณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ มงคลพิมพ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวฤดี งามจั่นศรีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวภัทรียา มุลาลินน์โรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลฉวี วิบูลชัยโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ น้อมโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางสาวเสน่หา ดาทาโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช คิดดีโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวน้ำตก เพียซ้ายโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ สมคูณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ มงคลพิมพ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวฤดี งามจั่นศรีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวภัทรียา มุลาลินน์โรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ เจริญผลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายสุริยา เพลินหัดโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กันเวชโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวเสม มีเชาว์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย สุขสบายโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรินดา จันทร์สาขาโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นางเขมภัทร นพอาจโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ บุตรคงโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย พุ่มมรินทร์โรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ โวงประโคนโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นางสาวสุวลี สุตันทวงษ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวปิยาภรณ์ ภาวะพงษ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร สุขสบายโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางรัศมี มีบุญเปี่ยมโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา อรรคเสริญโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยาภรณ์ ภาระพงษ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
5. นางสาวยุภาพรรณ ยอดพะเนาโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
6. นางสาวนาวี พรวาปีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภณา อ่อนน้อมโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล เพ็ชรประเสริฐโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางพนมพร เดชะโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นางสาววาสนา ภูราศรีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา เวียงนนท์โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุริยา บัวหอมโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา สายนะทีโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริอร โมราอรรต์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวธารรัตน์ เกียรติวิบูลย์จิตรโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายอชิรวิทย์ จันทร์แก้วโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบรรพต อินทร์พิมพ์โรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ศรีสุขโขโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกษศิรินทร์ พลหาญโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางอชิรวิทย์ จันทร์แก้วโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
5. นางสาวเกศินี จีรวัฒนนุกูลโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนายธรัช ไชยประทุมโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางศรัณย์รัชต์ ลือพืชโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตนา พันธ์สอาดโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ปิยเดชโพธิวงศ์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทิศา ตันติกุลวิจิตรโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางวลัญช์รัตน์ วงษ์รัตน์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางสัญชุลี ประยูรศิริโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นายคเณศ พัฒนโชติโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสาวภัทรดา จำนงประโคนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางนิสาชล เพ็ชรหงษ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ บัวสายโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นายคเณศ พัฒนโชติโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายสมจิตร มาศงูเหลือมโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายวิษณุ ปะตังเวสาโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจีรนันท์ เดชอินทร์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสุพิชญ์นันท์ พวงประทิน โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเมธาพร แม่นปืนโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวฝนทอง เย็นทีโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสาวธนพร บัวผดุงโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำค้าง ดีจรัสโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางชลาลัย มณีเขียวโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพร อัครพัฒน์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุคุนธร ทองเจริญโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นางสาวลำไพ เสนามาตย์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทวนทอง นามบุตรโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมวัฒน์ แสนวิเศษโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา แก้วโกยโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นางวรรณวิภา ง่อยจันทร์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสาวขวัญยืน ฤทธิ์แดงโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสวาท เกตุงามโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญยืน ฤทธิ์แดงโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายอุทัยลักษณ์ ทันไชยโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นายวัฒนพงษ์ ปัญญาวิภาสโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นายทวนทอง นามบุตรโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวินัย แก้วน้อยโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายพิพิธธน กันอบโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางสาวกมลศรี สายพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นายกิจจารักษ์ ขยันงานโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสาววัชรา ฤาชาโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกิจจารักษ์ ขยันงานโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ เยืองโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ วิหคเหิรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสมสุข มีอาษาโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นายนฤนาท กาสนุกโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ จันยิ้มโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา ทิพพิชัยโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นายสินรา พวงไพศาลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
4. นายรุ่งขจร โลเกตุโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายโชคอนันต์ เพ็ชรประเสริฐโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ จันยิ้มโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา ทิพพิชัยโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นายสินรา พวงไพศาลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
4. นายรุ่งขจร โลเกตุโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายโชคอนันต์ เพ็ชรประเสริฐโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปัญญาพร ศรีทาโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมณฑล ส่งศรีโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายธีรภัทร มาสู่ตาพระยากรรมการ
4. นางสาวธันวาภรณ์ กิตติธีรานุรักษ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายเฉลิม มูลขุนทดโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวปัญญาพร ศรีทาโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ มาตย์ไตรโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาวกิตติยา เสนากลางโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายเฉลิม มูลขุนทดโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววรมัย สิงห์แก้วโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา เวฬุวันโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางอำพันธ์ รัศมีโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายอำนาจ เพลาะกระโทกโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี ทิพยนันท์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ อยู่บุญโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นายสายัณห์ หงส์มาศโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางสาววรมัย สิงห์แก้วโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายธนะวัฒน์ พยัคฆเริงเดชโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางศิริกมล สายสร้อยโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายวิทยา โพธรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายภัทรพงศ์ ถาวรพาโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายเกริกเกียรติ ชอบไทยโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางราตรี พันธุมจินดาโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางมณเทียร โสธิฤทธิ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางณัฐพชร์ จริยเอกวิทย์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายมณฑล ส่งศรีโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเสงี่ยม วรวัฒน์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ เจริญวัฒนธรรมโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นางวัชรี ฤทธิตาโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นายเกริกเกียรติ ชอบไทยโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายพชร พายสำโรงโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางชลธิชา บัวผันโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ณ ปัตตานีโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี ฤทธิตาโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวมธุมาศ จันทร์ดีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ เจริญวัฒนธรรมโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวภาณี บุญเกื้อโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ รัศมีโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางมณเทียร โสธิฤทธิ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวอมลวรรณ์ ปิตตาทะสังโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสุพัฒตรา ชื่นรสโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวภาณี บุญเกื้อโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายชรินรัตน์ เดชสุภาโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางไลย์ตรี จันทจรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวอมลวรรณ ปิดตาทะสังโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นายวริศ เคนสมศรีโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวปัญญาพร ศรีทาโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรมัย สิงห์แก้วโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายธีรภัทร มาสู่โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวเลิศลักษณ์ สาระคุณโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวรัตนกร ออกเอกโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสนอง นาคสกุลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาพร แก้วพวงโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นายศิริชัย ดวงอาจโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายณรงค์ชัย วงษ์ภีระโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ ประสงค์ผลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายเสกสันต์ ธรรมาโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางสาวพิมพา เกตุทำโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นายศิริศักดิ์ อาจปาสาโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
6. นายทำนอง พิระชัยโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธนพล ศิริพันธุ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายวินัด โพธิ์พัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ หงส์ทองโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายพิทักษ์ สันทาลุนัยโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางมุกดา โสภีโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย โพธิ์นางโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายรุ่งศักดิ์ ขอสุขโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายสมาน รัตนวงศ์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนตาพระยากรรมการ
6. นายแสงสุรีย์ จันดกโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
7. นางสาวพิมพา เกตุทำโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
8. นายพิทยา กอบเกิดโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพยัคฆ์ เงินประสิทธิ์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวหนูไพร วิเศษศรีโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายดนัย นาเมืองโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายแสงสุรีย์ จันดกโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายจรัญชัย ลพพื้นโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรยศ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ สินสถิตย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายโกวิท ลาภประสพโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายอัฒพล แก้วใสโรงเรียนตาพระยากรรมการ
7. นางสาววณี นวลสาลีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายดำรง จรรัตน์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายโกวิท ลาภประสพโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสาววณี นวลสาลีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
6. นางจุรีรัตน์ จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรยศ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ สินสถิตย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายโกวิท ลาภประสพโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายอัฒพล แก้วใสโรงเรียนตาพระยากรรมการ
7. นางสาววณี นวลสาลีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายดำรง จรรัตน์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายโกวิท ลาภประสพโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสาววณี นวลสาลีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
6. นางจุรีรัตน์ จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรยศ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ สินสถิตย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายโกวิท ลาภประสพโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายอัฒพล แก้วใสโรงเรียนตาพระยากรรมการ
7. นางสาววณี นวลสาลีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายดำรง จรรัตน์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายโกวิท ลาภประสพโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสาววณี นวลสาลีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
6. นางจุรีรัตน์ จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรยศ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ สินสถิตย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายโกวิท ลาภประสพโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายอัฒพล แก้วใสโรงเรียนตาพระยากรรมการ
7. นางสาววณี นวลสาลีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายดำรง จรรัตน์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายโกวิท ลาภประสพโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสาววณี นวลสาลีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
6. นางจุรีรัตน์ จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรยศ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ สินสถิตย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายโกวิท ลาภประสพโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายอัฒพล แก้วใสโรงเรียนตาพระยากรรมการ
7. นางสาววณี นวลสาลีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรยศ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ สินสถิตย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายโกวิท ลาภประสพโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายอัฒพล แก้วใสโรงเรียนตาพระยากรรมการ
7. นางสาววณี นวลสาลีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายดำรง จรรัตน์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายโกวิท ลาภประสพโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสาววณี นวลสาลีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
6. นางจุรีรัตน์ จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรยศ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ สินสถิตย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายโกวิท ลาภประสพโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายอัฒพล แก้วใสโรงเรียนตาพระยากรรมการ
7. นางสาววณี นวลสาลีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายดำรง จรรัตน์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายโกวิท ลาภประสพโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววณี นวลสาลีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนตาพระยากรรมการ
6. นางจุรีรัตน์ จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ภูวนาทโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มั่นคงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ ภูวนาทโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มั่นคงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ภูวนาทโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มั่นคงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ ภูวนาทโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มั่นคงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ภูวนาทโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มั่นคงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ ภูวนาทโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มั่นคงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ภูวนาทโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มั่นคงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ ภูวนาทโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มั่นคงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ภูวนาทโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มั่นคงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ ภูวนาทโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มั่นคงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ภูวนาทโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มั่นคงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ ภูวนาทโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มั่นคงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ภูวนาทโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มั่นคงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ ภูวนาทโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มั่นคงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชื่นจิตต์ กมลรัตนพล โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ เกรัมย์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางสุจิตรา อุ่นเวียง โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวเด่นนภา แปวประเสริฐโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางชื่นจิตต์ กมลรัตนพล โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ เกรัมย์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางสุจิตรา อุ่นเวียง โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวเด่นนภา แปวประเสริฐโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางกรรณิกา บัณฑิตย์โรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวินัย ทักษ์ศิริโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคช ยาสาโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสุปราณี ฮวดเจริญโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางดวงแก้ว เฉยเจริญโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิมิตต์ กฤษ์มงคลโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสุชิรา อิ่มสุขโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุคช ยาสาโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เหลืองอ่อนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯกรรมการ
3. นายกฤษฎา สกุลวิโรจน์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุคช ยาสาโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เหลืองอ่อนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯกรรมการ
3. นายกฤษฎา สกุลวิโรจน์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา ถาวรกุลโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางประเทือง วงษ์หอยโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางกานต์ชนก ศรีสุขโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสรัญญา ถาวรกุลโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เฉยเจริญโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางกานต์ชนก ศรีสุขโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวราตรี ลภะวงศ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เหลืองอ่อนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายนิมิตต์ ฤกษ์มงคลโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย เหลืองอ่อนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทักษ์ศิริโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสุชิรา อิ่มสุขโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายคำนึง ไชยเจริญโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทักษ์ศิริโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสุชิรา อิ่มสุขโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายคำนึง ไชยเจริญโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทักษ์ศิริโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสุภาพร กลิ่นหวานโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา ถาวรกุลโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางประเทือง วงษ์หอยโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นายแก้วนิมิต ธนะพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสรัญญา ถาวรกุลโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางประเทือง วงษ์หอยโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางพรรณี กลสันโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา ถาวรกุลโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายแก้วนิมิต ธนะพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางประเทือง วงษ์หอยโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสรัญญา ถาวรกุลโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี ลภะวงศ์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางประเทือง วงษ์หอยโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวใจฟ้า ขาวฉลาดโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางกานต์ชนก ศรีสุขโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางประเทือง วงษ์หอยโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางธนิษฐา วัฒนาพรไพศาลโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นางดวงแก้ว เฉยเจริญโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวใจฟ้า ขาวฉลาดโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางกานต์ชนก ศรีสุขโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางประเทือง วงษ์หอยโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสรัญญา ถาวรกุลโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
5. นางดวงแก้ว เฉยเจริญโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวีนัส เลิศศิริสวัสดิ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา ถาวรกุลโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางชลลดา ชำนาญโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นางกานต์ชนก ศรีสุขโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวีนัส เลิศศิริสวัสดิ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา ถาวรกุลโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางชลลดา ชำนาญโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นางกานต์ชนก ศรีสุขโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวรักชนก ประสารกกโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี ไปบนโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพิน พิมพิสารโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิตาภรณ์ โสปัญหริโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนวรรษ วงค์จำปาโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ไชยบุบผาโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ แซ่ตั้งโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาววรรณา อ่วมสาโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนวรรษ วงค์จำปาโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ไชยบุบผาโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ แซ่ตั้งโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาววรรณา อ่วมสาโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางวารุณี วรศักดิ์โยธินโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางจุฑามาศ พันจันทึกโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางวารุณี วรศักดิ์โยธินโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางจุฑามาศ พันจันทึกโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกานดา ชัยปลัดโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร จันทร์นิ่มโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางสาวรัชยา พรพงษ์กุลโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
4. นางอรุณี สุเมธโสภณโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายเอกชัย พัฒนพิบูลย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายณัฐจักษ์ บัวกีบโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน์ วิชิตกิ่งโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายเสถียร งามผลเจริญโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวธารินี วัฒนจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา สมบัติโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางวารุณี วรศักดิ์โยธินโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คงทองโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ แซ่ตั้งโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
6. นายวรวิทย์ ไวยวรรณ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวธารินี วัฒนจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา สมบัติโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางวารุณี วรศักดิ์โยธินโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คงทองโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ แซ่ตั้งโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
6. นายวรวิทย์ ไวยวรรณ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ ผิวไหมคำโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิรา ปัจจัยโคถาโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางอรุณี สุเมธโสภณโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมวงค์ ผดุงญาณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สุเมธโสภณโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
3. นายเสถียร งามผลเจริญโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญร่วม กลิ่นผักแว่นโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัชดา อินทร์สำราญโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางสาวสุภา แก้วมงคลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญร่วม กลิ่นผักแว่นโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัชดา อินทร์สำราญโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางสาวสุภา แก้วมงคลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเอนก เอื้อเฟื้อโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางวิไลพร โมห้างหว้าโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
4. นายยศพล มาสูโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสมวงค์ ผดุงญาณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สุเมธโสภณโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสมวงค์ ผดุงญาณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สุเมธโสภณโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมวงค์ ผดุงญาณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สุเมธโสภณโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสมวงค์ ผดุงญาณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สุเมธโสภณโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายธนาวัฒน์ สำราญกิจโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางยศศิรพัฒน์ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางสาวชไมพร ชาญวิจิตรโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย์ อินทประสงค์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
5. นายนิพนธ์ พรมพิไลโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายธนาวัฒน์ สำราญกิจโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีระ จิตติเมธากุลโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวขวัญชีวา หัตถกรรมโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
4. Mr.Patrick Bradleyโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นายนิพนธ์ พรมพิไลโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวมัสทนา แผ่นจันทร์โรงเรียนซับม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Cart โรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางสาวศิรินทิพย์ สืบจากศรีโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรวิลัย แดงชอุ่มโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
5. นางอภัญญา รักธงชัยโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ มั่งคั่งโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญลักคณา ลาลุนโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสาวทิศากร คำประโคนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. Mr.Freek Geerisโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นางอภิญญา รักธงชัยตาพระยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพิชญา กุลลาโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี วิลาศรีโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศรีเพ็ญโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา เมฆวันโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสาวเฉลิมพันธ์ เย็นจิตโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวพฤกษมาศ อ่อนน้อมโรงเรียนซับม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ขะจีฟ้าโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ ศรีระวงษ์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.jojo โรงเรียนพวงครามกรรมการ
5. นางอโนชา อินทร์จันทร์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางมะลิ สืบจากศรีโรงเรียนสำเร็จวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิชานันท์ พันธุโกวิทโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางสุธีรา คุณมีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสายชล ปั่นแก้วโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย มะลอยโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ โคกเกษมโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ฝากประโคนโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางหฤทัย บุญจันทร์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางอาภรณ์ พินิจจิตรสมุทรโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. Mr.Patrick Bradleyโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
6. นางสุปราณี โพธิ์หมื่นทิพย์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปาริชาต ประจักษ์จิตรโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรถพร ยกดีโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์นภา นิเวศกุลโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวธันวรัตน์ อาศัยป่าโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ก่อแก้วโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางปาริชาต ประจักษ์จิตรโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรถพร ยกดีโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์นภา นิเวศกุลโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวธัญวรัตม์ อาศัยป่าโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ก่อแก้วโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชชา จันทร์ดาโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. MissMae โรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางอัจฉราพร สิงห์พลงามโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสุภาพร ดวงพรมโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางอัมพิกา ฝักแคเล็กโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. MissMae โรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางอัจฉราพร สิงห์พลงามโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสุภาพร ดวงพรมโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกิติพงษ์ สิริวิบูลย์โกวิทโรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุม ศรีโสภาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี ปะกิระคังโรงเรียนบีกริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสุมาลี เจตนะวิบูลย์สพป.สก.เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย พยุเวชโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผลโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายอมฤต โพธิ์กาศโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสุวิภาพร ดาวเรืองโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางศิรินทิพย์ ศิริสมบูรณ์โรงเรียนหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย พยุเวชโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางบุบผา สวัสดิ์ผลโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายอมฤต โพธิ์กาศโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสุวิภาพร ดาวเรืองโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางศิรินทิพย์ ศิริสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.สระแก้ว 2ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย พยุเวชโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นายอมฤต โพธิ์กาศโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผลโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสุวิภาพร ดาวเรืองโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพนัสชญา ไวกังโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวแสนสิน สุทธิเจริญโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวดลฤดี มยุราโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพนัสชญา ไวกังโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวแสนสิน สุทธิเจริญโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวดลฤดี มยุราโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอุษา สว่างพงษ์โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิต ชาวเกวียนโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นางอุสามาศ สิงห์ปานโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอุษา สว่างพงษ์โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิต ชาวเกวียนโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นางอุสามาศ สิงห์ปานโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางเพชรินทร์ ตันธิกุลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา คล้ายคลึงโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางนพัตพร เลือดทหารโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พวงประโคนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสุรางคณา ใหม่เอี่ยมโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
6. นางสาวภัททิยา พรมหาโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
7. นายฉัตรชัย เดชประไพโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางเพชรินทร์ ตันธิกุลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา คล้ายคลึงโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางนพัตพร เลือดทหารโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พวงประโคนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสุรางคณา ใหม่เอี่ยมโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
6. นางสาวภัททิยา พรมหาโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
7. นายฉัตรชัย เดชประไพโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาววิยดา ลายครามโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางปนัดฐา หอมทิพย์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นายศุลี จันทรวิเศษโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ พลอยสุวรรณ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา เวียนสันเทียะโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางสาววิยดา ลายครามโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นายธีระพงษ์ วิยาสิงห์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางอารีรัตน์ ปัญญวิภาสโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางอุสามาศ สิงห์ปานโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โกมลโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางสกุณา อ่อนยิ้มโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางอุสามาศ สิงห์ปานโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โกมลโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางสกุณา อ่อนยิ้มโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางศรีสุพัตร์ วัฒนกุลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวเทียนทิพย์ แก่นจันทร์ใบโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายอมฤต โพธิ์กาศโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาววิสุณีย์ ทศราชโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายนุกูล ไชยสุขโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์แจ้ง ลุนลาดโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภัสวรรณ รับรองโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาววิสุณีย์ ทศราชโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางขวัญเรือน โพธิ์กลางโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญร่วม กลิ่นผักแว่นโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธารีนี วัฒนจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางสาวรักชนก ประสารกกโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
หุ่นยนต์ประเภท ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]