หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กลุ่ม สพท. สระแก้ว 2
ณ โรงเรียนอรัญประเทศ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทองพูน ใจประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเมธี วงษ์หอย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา กรรมการ
3 นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใส กรรมการ
4 นายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯ กรรมการ
5 นายวิรัตน์ ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร กรรมการ
6 นายประยูร พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา กรรมการ
7 ดร.โสภิณ ม่วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพวงคราม กรรมการ
8 นายวันชัย ผลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา กรรมการและเลขานุการ
9 นางสาวอนงค์ ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10 นางสาวราตรี ลภะวงศ์ หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11 นางสาวอนงค์ ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ดูแลทั่วไป
12 นายเมธี วงษ์หอย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา ประธานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นายประเสริฐ วงษ์เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นายศุภชัย ถามั่งมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯ รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 นายวันชัย ผลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 นางพรพรรณ กิจนิมิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 นางสุจิตรา สดีวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18 นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 นางสาวรัชยา พรพงษ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรพงษ์กุล รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 นายชุมพจน์ พรพงษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรพงษ์กุล ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22 นายสำเริง บัวนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
23 นายนพรัตน์ พลายละหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
24 นายประวิทย์ หนูเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 นายวิรัตน์ ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
26 นายสุรวุฒิ พวงจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
27 ดร.โสภิณ ม่วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพวงคราม ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 นางสันตนภา สร้อยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพวงคราม รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 นางสุรีย์ เกิดในหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30 นายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 นายประยูร พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา ประธานกลุุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
32 ดร.ศรายุธ พูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา รองประธานกลุุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
33 นายทองพูน ใจประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานที่ปรึกษา
34 นายชุมพจน์ พรพงษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรพงษ์กุล กรรมการ
35 นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา กรรมการ
36 บาทหลวงอเนก ธรรมนิต ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]