รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กลุ่ม สพท. สระแก้ว 2
ณ โรงเรียนอรัญประเทศ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ดีพา
 
1. นางบุปผา  จากกิ่งเรืองโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นายปริญญา  วุฒิ
 
1. นางนันทวัน  สอนซี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายสุรพัศ  ฤๅดี
 
1. นางสาวสุวิมล  พงษ์เก่า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวพวงผกา  พูลเพิ่มสิน
 
1. นางจิราพร  อาทร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงผกามาศ  ขันขึง
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  จำแบบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวทัศหทัย  ฤๅดี
 
1. นางนันทวัน  สอนซี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงจันทกานต์   พาทอง
 
1. นางสุมาลี  ผดุงญาณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวปาริชาติ  หันสมร
 
1. นางดวงใจ  พงศ์อารี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หยกสุริยันต์
2. เด็กหญิงสิรินาถ  วงษ์ตรี
 
1. นายมาโนช  เชยประเสริฐ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวปวริศา   วรนาม
2. นางสาวสมกมล   เกตุมาลัย
 
1. นางสุกัญญา  ศรีเกื้อกูล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายณัฐกมล  วัฒนพงษ์
 
1. นายวิษณุ  ดุสิต
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายจิรโรจน์  อ่อนสว่าง
 
1. นายรังสรรค์  พลอยสุวรรณ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงดลณภร   คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงประภัสสร   หนองหาร
3. เด็กชายภาณุพงศ์   ไพเราะ
 
1. นายวิษณุ  ดุสิต
2. นางสาวเสน่หา   ดาทา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  หงษ์สร้อย
2. เด็กหญิงถุนา  สิทธิ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  คุ้มเศก
 
1. นางสาวปิยนันต์  เหนือเกาะหวาย
2. นางสาววันเพ็ญ  สมคูณ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายสง่า  แพงดี
2. นางสาวอิติรัตน์  บุญมี
3. นางสาวเพ็ญพรรณ  พูนบำนาญ
 
1. นางสาวน้ำตก  เพียซ้าย
2. นางศรีสุพัตร์  วัฒนกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายตระการ  เย็นอุดม
2. เด็กชายวรายุทธ  ดีมาก
 
1. นายนุกูล  ไชยสุข
2. นายสมหมาย  สุขสบาย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวสุชาดา  พูนแก้ว
2. นางสาวอรอนงค์  แก้วเลิศ
 
1. นายสมหมาย  สุขสบาย
2. นางสุภาพร  สุขสบาย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายศุภวัฒน์  วงศ์โกเมศ
 
1. นางสุนีพร  ชื่นเย็น
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นายนทีกานต์  ฟูเกียรติ
 
1. นางสุภาพร  สุขสบาย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงนฤมล   อยู่พินิจ
2. เด็กหญิงปวีณา    ตัญญาชัย
3. เด็กหญิงรุจิพรรณ   ยศแก้ว
 
1. นางจีรนันท์   เดชอินทร์
2. นายสุริยา   บัวหอม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายกิตตธัช   สุวรรณเกษร์
2. นายณัทชัย   หงษา
3. นายวิศรุต   สว่างพงษ์
 
1. นางจันทิมา   ทองปั้น
2. นางสาวเกศินี   จีรวัฒนนุกุล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายธีรพันธ์  นึกมั่น
2. เด็กหญิงบุญชนิต  มั่นจิตร
3. เด็กหญิงเก็จแก้ว  ชะรัมย์
 
1. นางสาวนุชจรี  เกิดทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีบรรพต  อินทร์พิมพ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวจันทร์เจ้า   จันทเขต
2. นางสาวชนิภา   ปรีดาภัทรพงษ์
3. นางสาวอภัสรา   เศรษฐโสภณ
 
1. นางสาวอรนุช   บุญชู
2. นางสาวเกศินี   จีรวัฒนนุกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงภาวิดา   ด้วงแป้น
2. เด็กหญิงสุทิศา   การอุภัย
3. เด็กหญิงอารยา   ธนะ
 
1. นายสราวุธ   คงปั้น
2. นางสาวสุกุมา   พูลสวัสดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวจิราดา  สินศิรี
2. นายศรีนคร  อ่อนวิจารณ์
3. นายอนุวัตน์  โคตรชนะ
 
1. นายคเณศ  พัฒนโชติ
2. นายวัฒนพงษ์  ปัญญาวิภาค
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  เทพสาร
2. เด็กหญิงดรุณี  ทองดี
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสนแก้วเฮียง
 
1. นางสาวสมพร  อัครพัฒน์
2. นายสัญญา  ทิพพิชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวขวัญฤดี  เย็นอนงค์
2. นางสาวญาณิศา  เฟื่องฟู
3. นายอเนชา  เงินนาค
 
1. นางน้ำค้าง  ดีจรัส
2. นางสาวฝนทอง  เย็นที
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงชฎาพร   คำผง
2. เด็กหญิงวิจิตรา   เครือโสม
 
1. นายสราวุธ   คงปั้น
2. นายอุทัยลักษณ์   ทันไชย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายวรรณลภย์  หาญประสพ
2. นายเอกรินทร์  หอมสุข
 
1. นายสัญญา  ทิพพิชัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายประกอบเกียรติ  โอนสันเทียะ
2. เด็กชายมนตรี  สุขแสวง
 
1. นายสินรา  พวงไพศาล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  สุวรรณสุข
2. เด็กชายพงศกร  เพิ่มจรัส
 
1. นายสินรา  พวงไพศาล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายปรัชญา  โสภา
2. นายพงศธร  ล้อมเวช
3. นายวรายุทธ  ดวงคำ
 
1. นายสมจิตร  มาศงูเหลือม
2. นายอ้อ  สาเดช
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวศิริอาภา  สังข์ศิริ
2. นายสหรัฐ  นาสิงห์
3. นายสาธิต  พันธ์พม่า
 
1. นายสินรา  พวงไพศาล
2. นายสุขสันต์  บัวสาย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงกานติมา   พลายสาลี
2. เด็กหญิงจิตรา  กอนเสริม
3. เด็กหญิงมนัสวี   บางขุนทด
4. เด็กหญิงวัชรากร   เครือจันทร์
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  พลอยมาลี
 
1. นางบุณยาภรณ์  พิมพ์ดวงสี
2. นายเฉลิม   มูลขุนทด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวธัญพร   พรมผิว
2. นางสาวนฤมล   ท้าวสาลี
3. นางสาวนิยากร   ถาวรโสม
4. นางสาววนิดา   สุดำ
5. นางสาวแพรวพรรณ   สายเสมา
 
1. นางสาวชลธิชา  บัวผัน
2. นายเฉลิม   มูลขุนทด
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงฐิติพร   ท้าวสาลี
2. เด็กหญิงนพเก้า  แสงเพชร
3. เด็กหญิงนันทิยา   พรมมา
4. เด็กหญิงวรรณวิภา   ดูเรืองรัมย์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  กีโดย
 
1. นางปุณยาภรณ์   พิมพ์ดวงสี
2. นายเฉลิม   มูลขุนทด
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกชกร   รอดพิพัฒน์
2. นางสาวกาญจนา   ปานสิงห์
3. นางสาวสิตางค์   อรัญญะ
4. เด็กหญิงสุชานันท์   จันทา
5. นายอรรคเดช   ราชพิทักษ์
 
1. นายจิรนันท์    ขุนทอง
2. นางสุพรรณี    ทิพยนันท์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจีรวรรณ   พายุยง
2. นางสาวปรียานุช  แจ้งกระจ่าง
3. นางสาวยุพาพรรณ  ปิงกระโทก
4. นางสาวรัชวรรณ  เพชรโก
5. นายอานนท์  พรมสถิต
 
1. นายภัทรพงศ์  ถาวรพา
2. นางสาววรมัย  สิงห์แก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายกรกช  บุญมี
2. นายกิติกร  อรัญเจริญยิ่ง
3. นายกิติคุณ  สมมิตร
4. นางสาวจุฑาทิพย์  วิทจิตสมบูรณ์
5. นายชูเกียรติ  สารกาญจน์
6. นายฐิติพัฒน์  กิจควร
7. เด็กชายธนพัฒน์  คำนึง
8. นางสาวนงนภัส  สมคะเน
9. นางสาวนริศรา  สิงหาเขต
10. นางสาวนลินรัตน์  บุญภาพ
11. นางสาวนิษฐา  อนงค์เทพ
12. นายพิทักษ์  เวการ
13. นายภูริภัสร์  ศรีสมบูรณ์
14. นายมาโนช  สายยอม
15. นายวราเทพ  แปลงทุน
16. นางสาววิภาดา  เกษศรี
17. นางสาวศศิโสภา  สังชม
18. นายสิทธิพงษ์  วงษ์ศรีแก้ว
19. เด็กหญิงสุธิดา  ทองอาจ
20. นายสุริยา  วงษ์แก้ว
 
1. นางสุภาภรณ์  จีบเกาะ
2. นายเสฎฐวุฒิ  บำรุงสวัสดิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จันทร
 
1. นายภัทระ  มุสิกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกรรณิกา  พิสานศาสน์
 
1. นางสาวชลธิชา   บัวผัน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงณัฐพร   ก้อนสำโรง
2. เด็กชายธัญเทพ   สังประสาท
 
1. นางพรศิริ   วงษ์ภีระ
2. นางเสงี่ยม   วรวัฒน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายชัยชนะ    รุ่งศิริ
2. นางสาววราลี   วงษ์ภีระ
 
1. นางสาวภาณี   บุญเกื้อ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกมลวรรณ   สมัน
2. นางสาวคัมภีรพรรณ  รังษีธรรม
3. นางสาวธนพร   นวลแก้ว
4. นางสาวนัฐนันท์    แก้ววงบน
5. นางสาวปรวรรณ   สุขแสนสุข
6. นางสาวพลอยไพลิน    แสวงสุข
7. นางสาวยุพา   วารจิตร
8. นางสาวสุพิชชา    เทพรักษา
9. นางสาวสุพิชญา  เทพรักษา
10. นางสาวสไลพร   แฮม
 
1. นางสาวรัตนกร   ออกเอก
2. นายศักรินทร์   คงเจริญ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงกิตติยาฉัตร  ดูษาพันญ์
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  ศรีศาลาแสง
3. เด็กหญิงปนัดดา  สังข์อ่อน
4. เด็กหญิงปนัดดา  แสนโคตร
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศิริชัย
6. เด็กหญิงพนาวัลย์  พานิช
7. เด็กหญิงพรรณกาญน์  มาสมูนี
8. เด็กหญิงมโนชา  ทัศนศร
9. เด็กหญิงวันวิสา  กันหามล
10. เด็กหญิงสุชานุช  ดวงจันทร์โชติ
11. นางสาวสุนิสา  วายลม
12. นางสาวสุวิตรา  ทองบุญมา
13. เด็กหญิงอรปรียา  สอยโว
14. นางสาวอริญญา  ไวน้อย
15. เด็กหญิงอัจฉรา  ถาวรผล
 
1. นายอนุพนธ์  ชัยทาน
2. นายแสงสุรีย์  จันดก
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงรินรดา  อินทยศ
2. เด็กหญิงวาสนา  ช้างทอง
3. เด็กหญิงสุธาธินี  มณีรัตนนาริน
 
1. นายพิทักษ์  ประเสริฐ
2. นายสุรชัย  โพธ์นาง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวจตุพร  ใบสันต์
2. นางสาวพฤกษา  ศรีแก้ว
3. นางสาวโชติรส  นิ่มดำรงค์ศักดิ์ชัย
 
1. นางสาวศุภมาศ  เพชรสมบัติ
2. นางสาวสุทิศา  ตันติกุลวิจิตร
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกมลวัทน์  จีรัตน์โส
2. เด็กหญิงคีตภัทร  ภิญโญมิตร
 
1. นายกรยศ  โสดแนว
2. นายเสกสันต์  เทศธรรม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวพรสวรรค์  ไพรมี
2. นางสาวเตวีร์  แก้ว
 
1. นายพิทยา  กอบเกิด
2. นางสาวศุภมาศ  เพชรสมบัติ
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วกำกง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดชิตา
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นายรัฐพล  อ้วนศรี
 
1. นายภานุวัฒน์  คำมาก
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายเกรียงไกร  กลิ่นดวง
 
1. นายนิวัติ  เกษมรัตนพงษ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวอธิชา  ช่วงจันทร์ทึก
 
1. นายภานุวัฒน์  คำมาก
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  บุญพิทักษ์
 
1. นางสาววณี  นวลสาลี
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวอาภาพร  พยุพา
 
1. นายธนัญชัย  ศรีจันทร์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำกลอง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดชิตา
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายสุนันท์  เด่นดวงเดือน
 
1. นายโกวิท  ลาภประสพ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  จำำปาเงิน
2. เด็กหญิงธนาภัทร  จำปาเงิน
 
1. นายนัฐพงษ์  สินสถิตย์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายธีรวิช  ภูผา
 
1. นายกรยศ  โสดแนว
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวนันทวรรณ   จันทร์ขาว
 
1. นายดำรง   จรรัตน์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐพล  พันธ์โยศรี
2. เด็กชายวีรยุทธ  เคนทอง
3. เด็กชายอธิฐาน   เจริญสุข
 
1. นางนันทิยา  หารศรีนาถ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวณัฐนิการ์  พยุหสิทธิ์
2. นายปกรณ์  พันธุชนินทร์
3. นางสาววลัยกร  มากเมือง
 
1. นายดำรง  จรรัตน์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวอรดี   ชินคีรี
 
1. นางสาวรุจิรา    วรพต
 
64 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวกนกวรรณ  สียา
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สุวรรณทาน
3. เด็กหญิงกานต์เมษา  สมภักดี
4. นางสาวขนิษฐา  จำนงค์จิตร
5. นายจิระพงศ์  พลอยนิล
6. เด็กชายชินภัทร์  คาอรัญ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อวงษ์
8. นายทรงเกียรติ์  สังศรี
9. นายธนากร  ศรีเกื้อกูล
10. นายธนเกียรติ์  สำราษนิช
11. เด็กหญิงนงเยาว์  นูน
12. นายนนทพัทธ์  ประสมสุข
13. นายนพเกล้า  จีรัมย์
14. เด็กหญิงปทุมวลี  ลมพะนา
15. เด็กหญิงปราณี  ฉันทสอน
16. นางสาวปิยะดา  ชนะกาญจน์
17. นายพชร  ทับโคกสุง
18. นางสาวรุ่งเพชร  ยันตินะ
19. เด็กหญิงลักขณา  ทองสุข
20. นางสาววรกานต์  จำปาทอง
21. เด็กชายวรวุฒิ  เจริญทรัพย์
22. นายวศิน  ชาติปัญญาวุฒิ
23. นางสาววารุณี  ยวงสุวรรณ
24. นางสาวศิวพร  เปรมาวิตร
25. นายศุภวิชช์  ประทุมมา
26. นายสนธยา  สารการ
27. เด็กหญิงสรัลธนา  ดำมาดล
28. นายสันต์  แสนกล้า
29. เด็กหญิงสุกนต์ธี  มีทรัพย์ทอง
30. นางสาวสุดารัตน์  ทิวาวงษ์
31. นางสาวสุภรัตน์  เรืองกระโทก
32. นายอภิชาติ  แจ้งแสงฟ้า
33. เด็กหญิงอรยา  ดีไทร
34. นางสาวอริญา  เวชภู
35. เด็กหญิงอารียา  อุตตเสนต์
36. เด็กหญิงเมพิมาย  อินเงิน
37. นางสาวเสาวนีย์  สงนอก
 
1. นายกรวิชญ์  หิรัญกุล
2. นายจักรพล  ไพโรจน์
3. นายสิทธิโชค  ปัจจา
4. นายอธิชัย  สนนา
5. นางสาวเด่นนภา  แปวประเสริฐ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวกชพรรณ  สุขเข็ม
2. นางสาวกนกวรรณ  หอมขจร
3. นางสาวกัญชพร  มีเก้า
4. นางสาวจันจิรา  ดีวงค์
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปานทอง
6. นายชนะภัย  ชมภูพาน
7. นางสาวชนากานต์  แซ่อึ้ง
8. เด็กหญิงชนิกานต์  จำปามาลา
9. เด็กชายชัยกร  จันที
10. นายชัยยศ  เทศชวน
11. นางสาวณัฏฐาพร  พงษ์สมร
12. นายณัฐชัย  นางาม
13. นางสาวณิชากร  นวลปักษี
14. เด็กหญิงดารากาญจน์  แก้วกัน
15. นายตันติกร  เอกบุตร
16. นายทนงศักดิ์  ศาลางาม
17. เด็กชายทักษิณ  คล้ายเจ๊ก
18. นายธนกฤต  สีกล่อม
19. นางสาวธนาพร  รุ่งเรือง
20. นายธีรเมธ  โพธิ์ทอง
21. นางสาวบุษบา  ละมุดเทา
22. เด็กชายพิทักสิน  บุรวัฒน์
23. นายพีรวัส  พุ่ม
24. นางสาวภัทรสา  จันทร์เขียว
25. นายมานัส  จานิกร
26. นางสาววงวัลย์  วิชุมา
27. เด็กชายวิภาค  ไชยแก้ว
28. นางสาวศศิภา  เย็นเทียม
29. นายศุภณัฐ  มั่นจิตร์
30. นายสมศักดิ์  โนมขุนทด
31. เด็กชายสิทธินนท์  นิลขันธ์
32. นายสิทธิพงษ์  จำปารัตน์
33. เด็กชายสุนทร  ศรีสวัสดิ์
34. นายสุริยะ  กาฬภักดี
35. เด็กหญิงสุวนันท์  กันเรือน
36. เด็กชายสุเมทัส  ช่วงชัยชนะ
37. นางสาวอรวรรยา  แสงฉวี
38. นางสาวอังคณา  เทียมสงวน
39. นายอเนชา  เงินนาค
40. นายเอกวิทย์  เย็นฟัง
 
1. นางกรรณิกา  บัณฑิตย์
2. นางพวงผกา  มาโพธิ์
3. นางรวิวรรณ  กุสันเทียะ
4. นายวิลาศ  เสมา
5. นายอัฒพล  แก้วใส
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายอัคศักดิ์  เข็มทอง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  เกรัมย์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายวรพล  แก้วเกษม
 
1. นางสาวกฤติกา  เอี่ยม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงวนัชพร  เพ็ชรโกมล
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  เกรัมย์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวกนกวรรณ  หอมขจร
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายนรินทร์  บุญเล็ก
 
1. นายสุวิทย์  มั่นคง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายพศวัต  หาญเทียม
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงสุขกัญญา  ยวงสุวรรณ
 
1. นายกริวิชญ์  หิรัญกุล
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวอัมพกา  อำพวัน
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายฤทธิ์กรณ์  ร้อยแก้ว
 
1. นางสาวสุวลี  สุตันทวงษ์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วประเสริฐ
 
1. นางทรงสุดา  พวงแก้ว
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวศศิธร   เชื้อแก้ว
 
1. นางสาวเด่นนภา  แปวประเสริฐ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สาวใส
 
1. นางชุติกาญจน์  สิทธิศร
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายนิติ   สุนทราวาส
 
1. นางสาวรุจิรา   วรพต
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วประเสริฐ
 
1. นางทรงสุดา  พวงแก้ว
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวยุพารัตน์   ธรรมมา
 
1. นางสาวรุจิรา   วรพต
 
81 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงกาญจนา    เกตุกลับ
2. เด็กชายจตุรพงษ์   ทศไกร
3. เด็กชายจรณะ    วินาโท
4. เด็กชายจิตรกร   กรเสนาะ
5. เด็กหญิงชลธิชา   ฉุนกระโทก
6. เด็กชายชัยนันท์   พรมมา
7. เด็กชายชายชาญ   แซ่ว่อง
8. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    ทองสุข
9. เด็กหญิงธัญญารัตน์    สายแก้ว
10. เด็กหญิงธัญพร   จบแสง
11. เด็กหญิงปภาวี   สาคร
12. เด็กชายปรีชา   กงแก้ว
13. เด็กหญิงพรรณเพชร    แจ้งกระจ่าง
14. เด็กหญิงพลอยวรีย์   เพชรมณี
15. เด็กหญิงพัชรา   แก้วรัตน์
16. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง    เด่นกระจ่าง
17. เด็กหญิงลลิตา   ทามัน
18. เด็กหญิงวัชราภรณ์   สอนรัมย์
19. เด็กหญิงวารีรัตน์   พลอยประสิทธิ์
20. เด็กหญิงวาสินี    วิมล
21. เด็กชายวิทยพล    พันธรรม
22. เด็กหญิงวิภาดา   ชาติศิริ
23. เด็กหญิงวิลาวัลย์   เงินทรัพย์
24. เด็กชายศักดิธัช   เพ็ชรสิน
25. เด็กชายศิรสิทธิ์    แสงเลิศล้ำ
26. เด็กชายสมภพ   นะมามะกะ
27. เด็กหญิงสุกัญญา   เรืองสมบัติ
28. เด็กหญิงสุภาพร    นุชิต
29. เด็กหญิงสุภาวดี    ชัยฤทธิ์
30. เด็กหญิงอรพิณ   ปัจจัยคา
31. เด็กหญิงอารียา   เล็กพุก
32. เด็กชายเมธาวี    ใจสนิท
 
1. นางชื่นจิตต์   กมลรัตนพล
2. นางพรรณี    กลสัน
3. นางสาวพัชรินทร์    ไชยบุบผา
4. นางสาวราตรี   ลภะวงศ์
5. นางสาวรุจิรา   วรพต
 
82 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวกมลศรี  บัวเขียว
2. นางสาวกฤษณพร  เพชรเอี่ยม
3. นางสาวจณิตสา  เอกวงษ์
4. นางสาวจริภิญญา  หอมประสพ
5. นางสาวจันทร์ทิมา  บรรดาสิทธิ์
6. นางสาวจำเริญ  จอมประโคน
7. นางสาวฉัตรฑริกา  จันทร์วิเศษ
8. นางสาวชดาวัลย์  นันทฤชัย
9. นางสาวชนิกานต์  ดำรงดี
10. นายชัยสิทธิ์  หอมเทียม
11. นางสาวญาสุมินทร์  พรมพิลัย
12. นางสาวณัฎฐา  เย็นประสพ
13. นางสาวทัศหทัย  ฤาดี
14. นายธนกร  ถึกไทย
15. นางสาวธารารัตน์  ชะอุ่มรัมย์
16. นางสาวนิพาหทัย  อักษรไชย
17. นางสาวปวีณา  สุดทองมน
18. นางสาวปิยธิดา  หวลประไพ
19. นางสาวพนิดา  เทียมสงวน
20. นายพัชรพล  พันธ์ศิลป์
21. นายพัชรพล  ฝอยตะตุ
22. นางสาวภาวีณา  เสือนางรอง
23. นางสาวภาสินี  กอนแสน
24. นายฤทธิชาติ  ศรีสวัสดิ์
25. นางสาววนิดา  บุญมาก
26. นางสาววรรณพร  ทองเพชรกลม
27. นายวีรภัทร  คงถาวร
28. นางสาวศรีสุดา  เอื่อมถือสัตย์
29. นางสาวสายทิพย์  เพ็งโสภี
30. นางสาวสายฝน  ปิ่นเบญ
31. นายสิรภพ  คชเสียนสืบ
32. นางสาวสุวิษา  เทียมสงวน
33. นางสาวอนุธิดา  จีด
34. นางสาวอมรรัตน์  จัดแก้ว
35. นางสาวอรนิดา  แสนกล้า
36. นางสาวอรอนงค์  แก้วเลิศ
37. นางสาวอารียา  สุวรรณพัฒน์
38. นางสาวอุษณีย์  ที่ทำมา
39. นางสาวเกวลิน  สุดทองมน
40. นางสาวแพรวพรรณ  ดวงรัตน์
 
1. นายนิรุตต์  มาตย์ไตร
2. นายวัฒนพงศ์  ปัญญาวิภาส
3. นายศิริชัย  ดวงอาจ
4. นายสุริยา  เย็นเพิ่ม
5. นายอัฒพล  แก้วใส
 
83 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กันเข็ม
2. เด็กหญิงปณิดา  มั่นจิตร
3. เด็กชายปรานต์  ฟับประโคน
4. เด็กชายวิชัย  แก่นน้อย
5. เด็กชายศิวกร  มั่นจิตร
6. เด็กหญิงสุชานันท์  พะวงรัมย์
7. เด็กหญิงหฤทัย  เซ็งประโคน
8. เด็กหญิงอริสา  ศรีสุนนท์
9. เด็กชายอาทิตย์  มั่นจิตร
10. เด็กชายเนรมิต  พรมสู
 
1. นางกรรณิกา  บัณฑิตย์
2. นางพวงผกา  มาโพธิ์
3. นางสาวสุวิมล  พงษ์เก่า
 
84 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. นายจุฑาวัฒน์  เดชอุดม
2. นางสาวณภัทร  ศรีเย็น
3. นางสาวธิศวรรณ  กำลา
4. นางสาวนีรนาถ  แสนโม่
5. นางสาวพรรณี  โนนสุภาพ
6. นายยอดรัก  ยันตะชัย
7. นายวินัย  โคตภูมี
8. นางสาววิรญา  จิตรเย็น
9. นายศุภชัย  ชัยรินทร์
10. นายไพรัตน์  ตระกูล
 
1. นางสุจิตรา  อุ่นเวียง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพรนภา  พรมงาม
2. เด็กหญิงภาวินี  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงรัตนากร  มะปะโม
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ชัยบุญ
 
1. นางสุจิตรา  อุ่นเวียง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา   กลิ่นผักแว่น
2. นางสาวกัลยรัตน์  จันทร์พิษ
3. นางสาวทิพวรรณ  ทองเปลี่ยน
4. นางสาวปิยะมาศ  ทองนอก
5. นางสาวเพ็ญนภา  จรดล
 
1. นางจันทร์จิรา  เดชประไพ
2. นายชากร  ทินบุตร
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวจิดาภา  ขุนชัย
2. นางสาวดรุณี  เครือจินิล
3. นายนครินทร์  สมัยใหม่
4. นางสาวนฤมล  คำพันธ์
5. นางสาวปนัสยา  สังข์ทิพย์
6. นางสาวมานิกา  บัวคง
7. นางสาวรัชดาภรณ์  จันวิเศษ
8. นางสาวรุ่งนภา  จันทะมูลลา
9. นางสาวศกุนตลา  พลับแก้ว
10. นางสาวศศิวิมล  บุญตา
11. นางสาวสายธาร  คำลือ
12. นางสาวสุดารัตน์  จันธวัฒน์
13. นางสาวสุธาทิพย์  นุชหลี
14. นายสุรเชษฐ์  เทียบโนนสูง
15. นายเทิดพงษ์  สุขโส
16. นางสาวเบญจวรรณ  เย็นฉ่ำ
 
1. นายสิทธิโชค  ปัจจา
2. นางสาวเด่นนภา  แปวประเสริฐ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายปานชัย  สารการ
2. เด็กหญิงภาคิณี  ซอด้น
3. เด็กชายวรวุฒิ  ลีอุต
4. เด็กหญิงวาสนา  อนงค์เวช
5. เด็กหญิงสุรีพร  แก้วประภาค
 
1. นายอนุพนธ์  ชัยทาน
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายขันติ  ค่าประโคน
2. เด็กชายศักดิ์ปัญญา  ทิพกระโทก
3. เด็กชายศักรินทร์  แสนบุญ
 
1. นายบุญชู  แข่งขัน
2. นางสาววรรณา  อ่วมสา
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายทศวรรษ  ธรรมกุล
2. นายวิทยา  กิ่งแก้ว
3. นายสวิตต์  นุน
 
1. นางสาวทำนอง  พิระชัย
2. นายวินัย  ทักษ์คีรี
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐยา  สมสาย
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เรืองสุขสุด
3. เด็กหญิงเกื้อกูล  ปานสาลี
 
1. นางชรินรัตน์  เดชสุภา
2. นางสุชิรา  อิ่มสุข
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายคัมภีร์    หาญครบุรี
2. นายรุ่งโรจน์   พลอยฤทธิ์
3. นางสาวศศิภรณ์   กิมเซ็ง
 
1. นางสาวใจฟ้า  ขาวฉลาด
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงจารุมน  บุญเวียง
2. เด็กหญิงจิตรทิวา  หอมผม
3. เด็กหญิงดรุณี  อินทร์สำโรง
4. เด็กชายตติยรัตน์  ลิตเดชลัม
5. เด็กหญิงภาวิณี  พวงมาลา
6. เด็กหญิงศศิธร  ชาญเดช
 
1. นายสัมฤทธิ์  นาดี
2. นางสาวสุขทรัพย์  สิงห์พรม
3. นางอลิสา  เพชรมะดัน
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวฐิมาภรณ์  ธรรมมะ
2. นายธนา  มานะเว้น
3. นางสาวลลิตา  ถาวรยิ่ง
4. นางสาววิลาวัลย์  เชื้อวงษ์
5. นางสาวสุรินทรา   พันธุ์สำโรง
6. นางสาวอรญา  มัสยามาศ
 
1. นางสาวนิจฐ์ภารัตน์   ประกอบแก้ว
2. นายสมชาย  เหลืองอ่อน
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กระพันเขียว
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  แต้มทอง
3. เด็กหญิงรุจน์รชา  อนุตตรียพงศ์
 
1. นางกานต์ชนก  ศรีสุข
2. นายนิกร  ดาราศร
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวชลิตา  การพาณิชย์
2. นางสาวชลิสา   การพาณิชย์
3. นางสาวสุภาพร  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวราตรี   ลภะวงศ์
2. นางอารมณ์   พรหมดี
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายณัฐกานต์  ชำนาญปืน
2. เด็กชายนที  เมตตา
3. เด็กชายสุริยา  หลงพิมาย
 
1. นางสาวนวพร  เหมศิริ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาววิชชุดา   คงโนนกอก
2. นางสาวอภิญญา   สุริย์วรรณ์
3. นางสาวอัญชลี    มีประเสริฐ
 
1. นายศุภชัย   ดาราศร
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มุ่งบัง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ถาวร
 
1. นางสาวใจฟ้า   ขาวฉลาด
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  วงค์ทำเนียบ
2. นางสาวณัฐริกา  สิริปา
3. นางสาววนิดา  สารสุข
 
1. นางสาวดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ทวีกูล
2. เด็กหญิงสุธารินี  เดชชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนเผือก
 
1. นายกรยศ  โสดแนว
2. นางกานต์ชนก  ศรีสุข
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวขวัญฤทัย  บัวทอง
2. นางสาวจรสศิธร  ด่านนอก
3. นางสาวศิริมาพร  ธรรมประดิษฐ์
 
1. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
2. นางสุภาพร  กลิ่นหวาน
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ใกล้สันเทียะ
2. เด็กชายธนากร  คะเชนเนียม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ปรังประโคน
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ยศ
2. นางสาววิมลมณี  เย็นจิตต์
3. นางสาวสุทธิดา  วงศ์พนม
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวสิริลักษณ์  ศรีกระโทก
2. เด็กหญิงสุกานดา  อุบลราชธานี
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ประสังกุล
 
1. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
2. นางสุภาพร  กลิ่นหวาน
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวกรชวัล  มะิลิกุล
2. นายยศกร  เย็นประคอง
3. นางสาวเบญญาภา  เงินเกลี้ยง
 
1. นายพิชัย  พยุเวช
2. นางอลิสา  เพชรมะดัน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายจิรยุทธิ์  คำมี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ผ่องศรี
 
1. นายเอกชัย  พัฒนพิบูลย์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายพัสกร  ใชยะ
2. เด็กชายอภิโชติ  พลรัตน์
 
1. นายเอกชัย  พัฒนพิบูลย์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายปฏิภาณ  สำราญกิจ
2. นายอินทร  ตะเพียนทอง
 
1. นางสาวจิราพร  จันทร์นิ่ม
2. นางรัชดา  อินทร์สำราญ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  คำภูษา
2. เด็กชายอมรเทพ  วงษ์รัตน์
 
1. นางวารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายนรินทร์  แรงกล้า
2. นายวสิทธิศักดิ์   สุขารมณ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีจันทร์
2. นางสาวพััชรินทร์  ไชยบุบผา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงรัตน์นิตา  บู
2. เด็กหญิงสาธินี  พูนไนย์
 
1. นางวารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงพอพรรณ  แผ่วตะคุ
2. เด็กชายศิริพงษ์  เจริญธรรมดี
 
1. นายวรวัฒน  วิชิตกิ่ง
2. นายศุภณัฐ  ชูเกาะ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เลี้ยงรัตนชัยกุล
2. เด็กหญิงสิริพิชฌ์  บุญศรี
 
1. นางวารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายนาวิน  นาวาทอง
2. นางสาววัจนารัตน์  ผิวชอุ่ม
 
1. นางภคพร  สังข์อ่อน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นายศักดิ์สิทธิ์  หมึกไธสง
2. นายศุภเกียรติ  เกียรติกันยา
 
1. นางสาวกฤษณา  สมบัติ
2. นางสาวสุกานดา  ชัยปลัด
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายชินวุธ  ดงดินอ่อน
2. นายอภิชัย  ตริเลิศวงศ์
 
1. นางสาวธารินี  วัฒนจันทร์
2. นางสาวพัชรินทร์  ไชยบุบผา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เกษถนอม
2. เด็กหญิงณภัทร  เชิญขุนทด
3. เด็กหญิงปิยดา  สร้างการนอก
 
1. นายณัฐจักษ์  บัวกีบ
2. นางสาวรักชนก  ประสารกก
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวฑิมพิกา  กัณฆินันท์
2. นางสาวภัสชนันภัคร  จึงจริยานนท์
3. นางสาววรางคณา  การพาณิชย์
 
1. นายณัฐจักษ์  บัวกีบ
2. นางสาวรักชนก  ประสารกก
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายทศพล  เกตจำรูญ
2. นายสรธัญ  จันทร์แก้ว
 
1. นายพยุงศักดิ์  คำมี
2. นายสมวงค์  ผดุงญาณ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายจรณินทร์  ตุรัมย์
2. เด็กชายธนรัตน์  ศรีสมบัติ
3. เด็กชายอนพัช  รักงาม
 
1. นายพยุงศักดิ์  คำมี
2. นายสมวงค์  ผดุงญาณ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายปฏิภาณ  พัฒดำ
2. นายปาราเมศ  มานนท์
3. นายอัชฌา  ดาษพันธ์
 
1. นายพยุงศักดิ์  คำมี
2. นายสมวงค์  ผดุงญาณ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายกรเทพ  ก้องแดนไพร
2. เด็กชายทรงพล  บุญธรรม
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เพ็ชรหงษ์
 
1. นายพยุงศักดิ์  คำมี
2. นายสมวงค์  ผดุงญาณ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายพลวัต  ธนจำรัส
2. นายภัทรพล  วัฒนะพยา
3. นายอิทธิพล   ดวงสัมฤทธิ์
 
1. นายพยุงศักดิ์  คำมี
2. นายสมวงค์  ผดุงญาณ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายณัฐพล  ลิขิตปัญญา
2. นายนัทธพงศ์  หอมประเสริฐ
3. นายปิยะบุตร  มหาทรัพย์สมบัติ
4. นายวรเมธ  เพิ่มวงษ์วานิช
 
1. นายพยุงศักดิ์  คำมี
2. นายสมวงค์  ผดุงญาณ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงยลดา  นราศรี
 
1. นางยศศิรพัฒน์  โสดแนว
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวพิชาดา    เสเมือง
 
1. นางปาริชาต   ประจักษ์จิตร
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 1. เด็กหญิงเกียง  เชือน
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ศรีรีรัมย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 72.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายวราพงษ์  กุสูงเนิน
 
1. นางสาวอรวรณ  สีดี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงเบญจพร  เชื้อชาติ
 
1. นางสาวปนัดดา   มนิตสาร
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายศุภกานต์   ปันส่วน
 
1. นางอัมพิกา    ฝักแคเล็ก
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 1. นายจีรวัฒน์  ธนะศิลป์
 
1. MissEmma  Joy Sale
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวปัฐวีกานต์  พิลาม
 
1. นายนิพนธ์  พรมพิไล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงจิตราวดี  สุยะสา
2. เด็กหญิงธนัญญา  เวชการ
3. เด็กหญิงนิมินตรา  สังข์ชม
4. เด็กหญิงนุสบา  แข็งขัน
5. เด็กหญิงวรกานต์  ต่ออำนาจ
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  อาศัยป่า
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายจำเริญ  สมบูรณ์
2. นางสาวจุนทิมา  เวชการ
3. นางสาวธารศิลา  วงศ์จิตร
4. นางสาวพรอำไพ  ทวีพัฒน์
5. นายมงคล  พรมประเสริฐ
 
1. นางสาวทิพย์นภา  นิเวศกูล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวเบญญา    อินทรกูล
 
1. นางสาวสมหญิง    สิงห์โต
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงสมหญิง  เชวงเผ่าพันธุ์
2. เด็กชายเปี่ยมหาญ  เชวงเผ่าพันธุ์
 
1. นางยศศิรพัฒน์  โสดแนว
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวกาญจนา  กาดทองคำ
2. นางสาวพิชญา  ชาวน่าน
 
1. นายนิพนธ์  พรมพิไล
2. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายคัมภีร์  เกตุพงษ์
2. เด็กชายชัยธวัช  โยธคุล
3. เด็กชายธวัชชัย  เทียนทอง
4. เด็กชายบัณฑิต  ทองคำสุก
5. เด็กชายฤทธิพร  วงศ์สีนวน
6. เด็กชายสายชล  วันบุญ
7. เด็กชายสุพงษ์  เรืองสุขสุด
8. เด็กชายเทิดไท  ดีจรัส
 
1. นายชัยพงษ์  เพ็ชรประกอบ
2. นางสาวปัญญาพร  ศรีทา
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายกาจพล  อุ่นสะเดา
2. นายพิญชาญ  สิงจานุสงค์
3. นางสาวมณีรัตน์  วงค์ทำเนียบ
4. นางสาวสวรรยา  นุชเนตร
5. นางสาวสุวนัส  เย็นแม้น
6. นางสาวสุวรรณรัตน์  เด่นดวงเดือน
7. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีสมดู
 
1. นายพิชัย  พยุเวช
2. นางอลิสา  เพชรมะดัน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  สุมาุลุ
2. เด็กหญิงพิริยาพร  โสภิณ
3. เด็กหญิงสุนันทรา  เกตุพงษ์
4. เด็กหญิงอรัญญา  พันธ์วิชัย
5. เด็กหญิงอำมะราพร  จันทร์ชมกลิ่น
 
1. นางสาวพิกุล  เพ็ชรประเสริฐ
2. นายพิชัย  พยุเวช
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวชฎาพร  เย็นแย้ม
2. นางสาวทิวาพร  บุรทร
3. นางสาวน้ำเพชร  หอมเทียม
4. นางสาวผริตา  อินทร์พลา
5. นางสาวสาวิภา  สระทองหลาง
 
1. นายพิชัย  พยุเวช
2. นางสาวพิุกุล  เพ็ชรประเสริฐ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงภรณ์นภัส  คำพล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กี้ธนสมบัติ
3. เด็กชายอนิรุจน์  ท่าแยก
 
1. นางบุปผา  จากกิ่งเรืองโรจน์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกุลธิดา  คงสกูล
2. นายสรินทร์   ศรีเจริญ
3. นางสาวอารยา  จิตร์สุภา
 
1. นางดวงใจ  พงศ์อารี
2. นางพณัสชญา  ไวกัง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ถนอมผิว
2. เด็กชายสราวุธ  คำสนิท
3. เด็กชายอดิศร  กรจับ
 
1. นางอุสามาศ  สิงห์ปาน
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวปาจรีย์  แสนเวียงจันทร์
2. นางสาวพรทิพย์  เปี่ยมศิริ
3. นางสาวอมรรัตน์  มีคุณ
 
1. นางอุสามาศ  สิงห์ปาน
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงสรารัตน์  สุขศรี
2. เด็กชายเผ่าพันธุ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีเพ็ญ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายกิตติพศ  ศรีสว่างปัญญากุล
 
1. นางสุรางคณา  ใหม่เอี่ยม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายกรกฏ  ใจประเสริฐ
2. เด็กหญิงบุษกร  เกิดโสภา
 
1. นางสาววิมล  ชาวไร่
2. นายวุฒินัย  ตันทสิน
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายกิตติธัช  ศรีสว่างปัญญากุล
 
1. นางจิตราภรณ์  คุ้มภัย
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงกุลธร  อาลัยลักษณ์
2. เด็กหญิงชนาภา  เทียนงาม
 
1. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  บุญร่ม
 
1. นางอุสามาศ  สิงห์ปาน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงมาริญวิษา  ทองโสภา
 
1. นายวุฒินัย  ตันทสิน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวเยาวลักษณ์  น้อม
 
1. นางสาวภัทรียา  มุลาลินน์
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายปรีชา  เงินกระไร
2. เด็กชายพัฒนากร  ปรอยกระโทก
3. เด็กชายอัครเดช  อักษร
 
1. นางกมลนัทธ์  เสน่หา
2. นางสาวนภัสวรรณ  เข็มมะรัตน์
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายวัชรินทร์  สีเคน
 
1. นางสาวฟ้ารุ่ง  ชมสุนทร
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  หาญกิจ
 
1. นางสาววรรณา  อ่วมสา
 
158 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. นายชัยนาท  พรหมเวช
2. เด็กชายพงษ์ชัย   โกศลจิตร์
 
1. นางสาวนิจฐ์ภารัตน์  ประกอบแก้ว
2. นายสมชาย  เหลืองอ่อน
 
159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  คะนารัมย์
2. เด็กชายวัชระ  เกษประทุม
3. เด็กชายเอกราช  กันพุทธ
 
1. นายนิมิตต์  ฤกษ์มงคล
2. นายอำนาจ  เพลาะกระโทก