สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต ๙ (สุพรรณบุรี,นครปฐม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปิยะนุช  พัดโบก
 
1. นางบังอร  จำปาเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุจิตรา  ศรีเพียงจันทร์
 
1. นางสาวธันยสร  ศรีธัญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดารากร  นรเหรียญ
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอธิคม  แสงภู่วงษ์
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธุ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกกกร  กิจดี
 
1. นางสาวสำเรียง  บัวนาค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมกิตติ  กิจพิทยาฤทธิ์
 
1. นางสาวนันทา  เจริญมี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุวรรณรัตน์  วุฒิโกศล
 
1. นางสาวนันทา  เจริญมี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิทนันท์  สุพรรณชาติ
2. เด็กชายภูมินทร์  พรมอุทรา
 
1. นางนวพร  น้ำชม
2. นายอาทิตย์  เอกลาภ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวหทัยรัตน์  ทองโสภา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่มสุข
 
1. นางกานต์รวี  ชูกิตติกุล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธรณ์  ธัญญเจริญ
 
1. นางบุศรา  อิ่มทรัพย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเนติพงษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางอภิรดา  มุขโต
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรดนย์  อนันต์วรปัญญา
2. นายวรเมธ  กรจันทร์ดี
3. นายเมธาสิทธิ์  เชื้อสุวรรณ
 
1. นางสาวสราญจิตร  วงษ์ทองดี
2. นางอภิรดา  มุขโต
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 -    
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 5 1. นายธนิตพล  เจริญพจน์
2. นายนายณัฐปคัลป์  ธนาวิวัฒน์
 
1. นางสาวสราญจิตร  วงษ์ทองดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  มณีอินทร์
 
1. นางบุศรา  อิ่มทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 8 1. นายสุทธิภัสส์  นพโชติภัทร์
 
1. นางสาวสราญจิตร  วงษ์ทองดี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัณธิดา  ภมรพล
2. นางสาวธยานี  ชุนดี
3. นายรัชชานนท์  ทองนิล
 
1. นายธนพัฒน์  มุขโต
2. นายรังสันติ์  บุญเทียน
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญชนก  สิริวันต์
2. นายปิ่นพงศ์  นุ้ยแม้นเนตร
3. นางสาววิไลรัตน์  ซื่อสัตย์
 
1. นายธนพัฒน์  มุขโต
2. นายรังสันต์  บุญเทียน
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายญาณภัทร  ลิมป์รัชดาวงศ์
2. เด็กชายธนกร  บัวสมบูรณ์
3. เด็กชายธราสุต  เพชรวัตร
 
1. นายธนพัฒน์  มุขโต
2. นางสาวอรภัสสร์  โพธิ์ไพจิตร
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวชนากานต์  เจริญศรีสัมพันธ์
2. นางสาวปภาวดี  จันทรากุลศิริ
3. นางสาวเรไร  พาดา
 
1. นางสาวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์
2. นางสุวิมล  จำปาสัก
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วรรธกวิณิชย์
2. เด็กหญิงธัญญามาศ  สร้อยระย้า
3. เด็กชายพีรวัส  กังสวัสดิ์
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีวิเชียร
5. เด็กหญิงสุธาสินี  แป้นแจ้ง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ทองมาก
2. นางสาวอรทัย  แต่งงาม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกชกร  วุฒิสถิตถาวร
2. นายขวัญภัทร  ฉาบสุวรรณ
3. นางสาวจิตรานุช  แสงเพ็ชร
4. นางสาวจินทรัตน์  เหมาะสมสกุล
5. นางสาวพรพิชชา  สว่างจิตร์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ทองมาก
2. นางสาวอรทัย  แต่งงาม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกลวัชร  พิมพ์พงษ์
2. นางสาวกานต์รวี  ตันปทุมวงษ์
3. นายกิตติ  นิลนก
4. นางสาวกุลภรณ์  เตรมะวงศ์
5. นายก้องภพ  มากทรัพย์
6. นายชัชวาล  โลกวิทย์
7. นายณัฐกมล  มันตาดิลก
8. นายธนกร  วิสุทธิวงษ์
9. นายธนกฤต  ลี้ไพบูลย์
10. นายธนพล  บกสกุล
11. นายธนาธิป  สังข์งาม
12. นางสาวธิดารัตน์  ยืนยงค์
13. นายปฏิพัฒน์  ศรีราชา
14. นางสาวพรรณธิภา   ปัตวิน
15. นายภิวัฒน์  อินสว่าง
16. นายมนัส  ต้วนสกุลมี
17. นายราม  รัตนเมธางกูร
18. นางสาวศศิประภา  คำทาสี
19. นางสาวศิริพร  เสือโพธิ์
20. นางสาวสุวดี  จิ๋วเชื้อพันธ์
 
1. นางคำศรี  สร้อยสุวรรณ์
2. นายธนัทพล  คุณาวิศรุต
3. นางสาวพิมพิมล  จรเข้
4. นางสาวลัดดา   ลีเคน
5. นางสาวอรุณี  อรเอี่ยม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  หงส์โต
2. นายกิตติศักดิ์  จิวศิริตระกูล
3. นางสาวคล้องใจ  สระทองบัว
4. นายจุมภฎ  สืบจากสิงห์
5. นางสาวช่อทิพย์  ปะจะเน
6. นายฐิติ  หวังเจริญ
7. นายธนภัทร  วนพร
8. นางสาวนัฐชา  ขำคง
9. นายบุณณภพ  บุญยงค์
10. นางสาวพรรณธิภา  ปัตวิน
11. นายภพกฤต  เมืองพุทธา
12. นางสาวระพีพร  เนียรสันเที๊ยะ
13. นางสาววราภรณ์  เพ็ชรพ่วงพันธุ์
14. นางสาวศรีแพร  พุ่มมั่น
15. นางสาวศศิวิมล  จิตรใจฉ่ำ
16. นางสาวศุภนาถ  ทองโกมล
17. นายเจตดิลก  ทองสุข
18. นางสาวเจนจินตา  ไพนิต
19. นางสาวเจนจิรา  พงษ์เทศ
20. นางสาวเหมือนฝัน  อึ้งวัฒนา
 
1. นางสาวชนิดา  ลิมป์รัชดาวงศ์
2. นายณรงค์เดช  สุนทรเนตร
3. นางสาวศกลวรรณ  อุ่นคง
4. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
5. นางอารยา  กุญชร ณ อยุธยา
 
25 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกตัญญู  บุญครอง
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
26 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกร  เนตรจอมไพร
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
27 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  บุญครอง
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
28 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสหพงศ์  บุญทรัพย์
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
29 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตรีธรรม
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
30 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคงกฤช  แสงอุทัย
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
31 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  รัตนปัญญา
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
32 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤตยภรณ์  ศิรินุพงศ์
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
33 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายน้ำ
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
34 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร  แซ่ลี้
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
35 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
36 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนรินทร  นาคมังสังข์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
37 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  บุญมา
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
38 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
39 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
40 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาภาพัตร  อินทร์สมบัติ
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
41 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิรัตน์  โชติช่วง
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
42 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาฑิป  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
43 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคล้องใจ  สระบัวทอง
2. เด็กชายคุณานนต์  พรหมเล็ก
3. เด็กหญิงจุฑาพร  บุญมา
4. เด็กชายชุติพนธ์  อู่อรุณ
5. เด็กหญิงทัชชกร  เดชะศิริพงษ์
6. เด็กชายทัตเทพ  แย้มวงษ์
7. เด็กชายธนากร  เอี่ยมสะอาด
8. นายนรินทร  นาคมังสังข์
9. เด็กชายภูวนัส  รุ่งกิจศุภมงคล
10. นางสาวรุ่งรัตน์  หนูเนียม
11. เด็กหญิงสุพัตรา  ก่วยสกุล
12. นายเฉลิม  บุญลือ
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
2. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
3. นายศุภดล  ดลโสภณ
4. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
 
44 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเอเดน  สรหงษ์
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
45 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐภัทร  โอกาส
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
46 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลชา  มีจีน
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
47 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงคุณิตา  สมงาม
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
48 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยะวัฒน์  หอมสุวรรณ
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
49 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวรรณ  เจตนาภิวัฒน์
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
50 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลวรา  หลวงพันทา
2. นางสาวจินต์จุฑา  ด้วงโต
3. นางสาวณัฐสุดา  นูมหันต์
4. นางสาวภัทราพร  แพร่หลาย
5. นางสาวสุชานันท์  สุขกลาง
6. นางสาวหยาดเพชร  พลายแสง
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ศิริโสภาพงษ์
2. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
3. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
4. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
 
51 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิจิตรา  ข้าวเข็มทอง
2. นางสาวภาวิณี  โพธิ์อ้น
3. นางสาวอภิสรา  แสงสุขดี
4. นางสาวเกวลิน  จิตรโรจนรักษ์
5. นางสาวแคทลียา  แสงสุขดี
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ศิริโสภาพงษ์
2. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
3. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
4. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐวี  ชุมาพันธ์
2. เด็กชายอนิก  นารถกุลพัฒน์
 
1. นายยุทธนา  อิ่มทรัพย์
2. นายเทวัญ  ศรีพัชรมงคล
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมชาญ  วงษ์แสงเพชร
2. นายธนชิต  พานิชกิจ
 
1. นายยุทธนา  อิ่มทรัพย์
2. นายเทวัญ  ศรีพัชรมงคล
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายสิทธินนท์  โตสิรภัทร
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุญส่งดี
 
1. นายสุทธิสิทธิชัย  มหาเมฆ
2. นายเทวรักษ์  แสงสนิท
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะพร  สมงาม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มงคลทิพย์วาที
 
1. นายคชาทัช  โชคสุขนิรันดร์
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  กิจอารีวรรณ
2. เด็กชายยศกร  แก้วศรี
 
1. นายสุทธิสิทธิชัย  มหาเมฆ
2. นายเทวรักษ์  แสงสนิท
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  คธาวุธ
2. นายนนท์พสิษฐ์  สว่างศรี
 
1. นางสาวพิมพิมล  จระเข้
2. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูธเนศ  ยลรดีฤทธิ์
2. นายอัยยันท์  ศิรวุฒินานนท์
 
1. นางสาวพิมพิมล  จระเข้
2. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 6 1. นายธนัญตศฤษฏ์  สุขเจริญฤทธ์
2. นายวรดล  ไววิทยะ
 
1. นายสุทธิสิทธิชัย  มหาเมฆ
2. นายเทวรักษ์  แสงสนิท
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายกิติพัฒน์  กันตพรวิวัธน์
2. นายเอกพศุตม์  วงษ์วาลจันทร์
 
1. นายนันทวุฒิ  ปานศรีแก้ว
2. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนภัทร  ศรีสำราญ
2. เด็กชายทิวาสิริ  บัวบาท
3. เด็กชายอดิเทพ  คุ้มศักดิ์
 
1. นายสุทธิสิทธิชัย  มหาเมฆ
2. นายเทวรักษ์  แสงสนิท
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวินี  จันทร์ดอก
 
1. นางพิชญา  จริยบุณสุข
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิวรินทร์  จินาวงศ์
 
1. นางกานต์มณี  คงเกื้อ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปราณนต์  พิมพ์พันธุ์
 
1. นางเสาวรส  เนตรอรุณ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัชญา  แสรโรจน์
 
1. นางสาวศนิชา  คุ้นประเสริฐ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอริสรา  ศิริสุมทุม
 
1. นางวรรณดี  ทิวาวงษ์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวปัญชิกา  จันทร์พิพัฒน์พงศ์
 
1. นางสาวนิศาชล  ประทีปทอง
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิติยา  เกตุมะณี
 
1. นางภัทรวดี  บุญเชื้อ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิติญากร  สวยรูป
 
1. นางวัฒนา  ถอยวิลัย
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวคุณพระรักษ์  นาคแก้ว
2. นางสาวณัฏฐินี  ว่องวัฒนกิจ
3. นางสาวณัฐมน  กิจเฉลา
4. นางสาวฟ้าใส  ใจเบิกบาน
5. นางสาวอรณิช  ถ้วยทอง
 
1. นางสาวศนิชา  คุ้นประเสริฐ
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรภัทร  โสภิพันธ์
 
1. นางสาวชนกกมล  เนียมวรรณ์
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิญญา  โพธิ์แฉล้ม
 
1. นางสาวชนกกมล  เนียมวรรณ์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณิกา  สุวรรณกูล
 
1. Mr.Hiroshi  sugisaki
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชาณา  แก้วสุทธิพล
2. เด็กหญิงพรญาณี  ประเสริฐ
 
1. นางภัทรวดี  บุญเชื้อ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัชชานนท์  เขียวระยับ
2. นางสาววิสสุตา  สามิภักดิ์
 
1. นางสาวนิศาชล  ประทีปทอง
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐชัย  หอมละม้าย
2. เด็กชายทัศนวุฒิ  จันทร์หอมหวล
3. เด็กชายธันยบูรณ์  อุ่นพัฒนาศิลป์
4. เด็กชายภาคภูมิ  พานิช
5. เด็กชายมนต์มนัส  เผ่าพงษ์
6. เด็กชายวันชนก  ชำนิปั้น
7. เด็กชายสิทธิโชค  โตหิง
8. เด็กชายเคมี  พันธุมิตร
 
1. นายธนัทพล  คุณาวิศรุต
2. นายยุทธนา  อิ่มทรัพย์
3. นายเทวัญ  ศรีพัชรมงคล
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  อิสสะอาด
2. เด็กหญิงกันตพร  ปราบงูเหลือม
3. เด็กหญิงธันยธร  ปานแก้ว
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนากานต์  แผนสมบูรณ์
2. นายพงศกร  แสงเพ็ชร
3. นางสาววาสิตา  กาฬภักดี
 
1. นางกานต์รวี  ชูกิตติกุล
2. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชชาภา  ปรีดิวิสุทธิ์
2. นางสาวสุกัญญา  จี่มุข
3. นางสาวอิสรีย์  เอี่ียมประเสริฐ
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นางบุญปลูก  เขียนดี
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  แช่มช้อย
2. เด็กหญิงเณรินทร์  นิลเขตร
 
1. นางวรรณดี  ทิวาวงษ์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวริศ  เจษฎาวัฒน์
 
1. นางกันนิกา  อนุช
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพจน์  เณรแตง
2. เด็กชายอนุสรณ์  เวียงธีรวัฒน์
 
1. นางต้องจิตร  โสมะภีร์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายภาณุวัฒน์  หวลบุดตา
 
1. นางต้องจิตร  โสมะภีร์