หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-spb3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางลัดดา วัฒนาวงศ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางยุภา สุจริตธุรการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
3. นางเขตนภา มีคล้ายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นางปณิศา เพ็งสุขโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาวเฟื่องฟ้า แตงโสภาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางยุภา สุจริตธุรการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วัฒนาวงศ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางเขตนภา มีคล้ายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นางปณิศา เพ็งสุขโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาวเฟื่องฟ้า แตงโสภาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวอินทิรา หนูเทศโรงเรียนบ่อกรุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดา จิตสามารถโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นางพนิสา ทรงเพียรธรรมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางสาวพนาพร คงพันธุ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
5. นายเลิศฤทธิ์ โรจน์สนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวอินทิรา หนูเทศโรงเรียนบ่อกรุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดา จิตสามารถโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นางพนิสา ทรงเพียรธรรมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางสาวพนาพร คงพันธุ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
5. นายเลิศฤทธิ์ โรจน์สนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประจิน ทับโชติโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมฤดี รัตนสิงห์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นายสุวิตร เพ็งสุขโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
4. นางวรัตน์ พิทักษ์วงศ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
5. นางสาววิภาวดี ภรณ์พิริยะนิยมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายประจิน ทับโชติโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมฤดี รัตนสิงห์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นายสุวิตร เพ็งสุขโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
4. นางวรัตน์ พิทักษ์วงศ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
5. นางสาววิภาวดี ภรณ์พิริยะนิยมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุรภีร์ ภู่ภักดีโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัญญา บัวชุมโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย ชัยศิรินทร์โรงเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มยวนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
5. นางศิวมาศ ศิลปหัสดีโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสุรภีร์ ภู่ภักดีโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัญญา บัวชุมโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย ชัยศิรินทร์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มยวนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
5. นางศิวมาศ ศิลปหัสดีโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิศรา วงษ์สุบรรณ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์โรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นางสุขุมาล แก้วจันทร์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นางเรณู ตันติจรูญโรจน์โรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
5. นางลำยูร เรือนสวัสดิ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิศรา วงษ์สุบรรณ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์โรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นางสุขุมาล แก้วจันทร์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นางเรณู ตันติจรูญโรจน์โรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
5. นางลำยูร เรือนสวัสดิ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางคุนัญญา โสภาสุขโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี บุญฤทธิ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7กรรมการ
3. นางกนกวรรณ อู่สุวรรณโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางทองคำ สาระวงษ์สุทธิ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางคุนัญญา โสภาสุขโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี บุญฤทธิ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7กรรมการ
3. นางกนกวรรณ อู่สุวรรณโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางทองคำ สาระวงษ์สุทธิ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ภู่ประเสริฐโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นายปราโมทย์ เจตนเสนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
4. นางสาวโชติกา ขาวผ่องโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายปิยะ ภู่ประเสริฐโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นายปราโมทย์ เจตนเสนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
4. นางสาวโชติกา ขาวผ่องโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ภู่ประเสริฐโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นายปราโมทย์ เจตนเสนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
4. นางสาวโชติกา ขาวผ่องโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายปิยะ ภู่ประเสริฐโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นายปราโมทย์ เจตนเสนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
4. นางสาวโชติกา ขาวผ่องโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เมฆฉายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัก ทัพรวยโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางรินดา กรุดเนียมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
4. นางประไพ พลายโถโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา เมฆฉายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัก ทัพรวยโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางรินดา กรุดเนียมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
4. นางประไพ พลายโถโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางบุษบา กัลวงษ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ ทองมากโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวถวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวัชระ เจริญผลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางบุษบา กัลวงษ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ ทองมากโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวถวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวัชระ เจริญผลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา ยิ้มย่องโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ เข็มเพ็ชร์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นายอักกนิษ ประทุมวันโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางทิพรัตน์ นุชนารถโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7กรรมการ
5. นายพชรพล จันทร์สุวรรณโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ เกตุทับทิมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล พานิชวงษ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ น้อยนารถโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
4. นายณวรรธน์ ยาสุวรรณโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนา นุ่มคงโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวพูลศิริ สรหงษ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายนวัช ปานสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ แตงนิ่มโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณ แตงโสภาโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวพูลศิริ สรหงษ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายนวัช ปานสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ แตงนิ่มโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณ แตงโสภาโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉลอง รุ่งเรืองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ สังข์สอนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางกิตติพร สว่างศรีโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ โสวรรณรัตน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวฉลอง รุ่งเรืองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ สังข์สอนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางกิตติพร สว่างศรีโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ โสวรรณรัตน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางธีรนันท์ รูปสูงโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิมา อินทนะโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวชมภูนุช หนูนุรัตน์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาลโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางธีรนันท์ รูปสูงโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิมา อินทนะโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวชมภูนุช หนูนุรัตน์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาลโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พันธุมิตรโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายยุทธ ศรีบุญมีโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นายญาณภัทร์ กาจันทร์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ เกิดณรงค์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พันธุมิตรโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายยุทธ ศรีบุญมีโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นายญาณภัทร์ กาจันทร์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ เกิดณรงค์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรุ่งกานต์ แสงสุระโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6ประธานกรรมการ
2. นางษิชณาก์ สว่างพื้นโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรญา นูมหันต์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สูญกลางโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุสา ทองปรีชาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางรุ่งกานต์ แสงสุระโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6ประธานกรรมการ
2. นางษิชณาก์ สว่างพื้นโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรญา นูมหันต์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สูญกลางโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุสา ทองปรีชาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนนทะกาล ทองบุราณโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายประสาน พูลเยาว์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นายประพนธ์ เพ็ญศรีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
4. นางสาวลัดดา เกษลักษณ์โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
5. นายกวี โพธิสุธาโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายนนทะกาล ทองบุราณโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายประสาน พูลเยาว์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นายประพนธ์ เพ็ญศรีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
4. นางสาวลัดดา เกษลักษณ์โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
5. นายกวี โพธิสุธาโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายณัชพล กาฬภักดีโรงเรียนบ่อกรุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี ระดมกิจโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
3. นายชัยพร พัฒนกิตติเวทย์โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางศุลีพร น้ำจันทร์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางเรวดี สอดศรีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
3. นางสาคร ทัศน์ศรีโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปิยะมาศ ดวงแก้วโรงเรียนบ่อกรุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ คงวงษ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางสุทธิภรณ์ สุขเกษมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
4. นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
5. นายไพศาล สะราคำโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปิยะมาศ ดวงแก้วโรงเรียนบ่อกรุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุทธิภรณ์ สุขเกษมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ คงวงษ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
5. นายไพศาล สะราคำโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญา จันทราโรงเรียนบ่อกรุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา สิ้นทุกข์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสาวถิรดา สังข์วรรณะโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกัลยา รุจน์พิพัฒน์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา พิกุลทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา อู่สุวรรณโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางสาวปพิชญา เกษรโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาวณิชาภัทร เพ่งพินิจโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสดศรี โพธิ์ไพจิตรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ มุมานะวงศ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางจารุกนก ไตรวงษ์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นายสานิตย์ คีรีวัฒน์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ พรมทองดีโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
2. นายก้องภพ ธัญญเจริญโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายรัฐ ขันทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ เพ็ชรัตน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
3. นางสาวธนัชชา กาฬภักดีโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล ดวงจินดาโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายรัฐ ขันทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ เพ็ชรัตน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
3. นางสาวธนัชชา กาฬภักดีโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล ดวงจินดาโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยพล รุ่งโรจน์ธีระโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายก้องภพ ธัญญเจริญโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นายวินิจ กล้าหาญโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
4. นายภคนันท์ ศรีพิณเพราะโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุมล เผือกเพ็งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายปรีชา มั่นปานโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเกียรติ แก้วคำหอมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
4. นางสุพิน เหล่าพิเดชโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
5. นายถวิล สุขวงษ์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือโรงเรียนกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวนวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวนวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวนวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวนวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวนวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวนวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวนวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวนวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวนวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวนวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวนวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวนวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ เนตรสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางขวัญชนก พุ่มระชัฎร์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเนาวรัตน์ เนตรสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางขวัญชนก พุ่มระชัฎร์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ เนตรสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางขวัญชนก พุ่มระชัฎร์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเนาวรัตน์ เนตรสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางขวัญชนก พุ่มระชัฎร์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ เนตรสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางขวัญชนก พุ่มระชัฎร์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทรโรงเีรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเนาวรัตน์ เนตรสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางขวัญชนก พุ่มระชัฎร์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทรโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเนาวรัตน์ เนตรสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางขวัญชนก พุ่มระชัฎร์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทรโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจมาศ ชื่นด้วงวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจมาศ ชื่นด้วงวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ ชื่นด้วงวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอรุณี กำลังแพทย์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายนิธิ จุ้ยแก้วโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางสุภิต พิศเพ็งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางอรุณี กำลังแพทย์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายนิธิ จุ้ยแก้วโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางสุภิต พิศเพ็งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา กล้าหาญโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เนตรมณีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
3. นายสำเริง บุญมีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นายธนา กล้าเขตการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา กล้าหาญโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เนตรมณีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
3. นายสำเริง บุญมีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นายธนา กล้าเขตการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุราวรรณ หมอยาดีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภณา นาคเกษมโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
3. นางวรรณพร มุกดาโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุราวรรณ หมอยาดีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภณา นาคเกษมโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
3. นางมรรษกร พุ่มจันทร์โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสนอง บุญสุขโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายถวิล สุขวงษ์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพรัตน์ ชื่นเอี่ยมโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณี เข็มเพ็ชร์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
4. นายมนัส อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ พรมทองดีโรงเรียนด่านช้างวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายถวิล สุขวงษ์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพรัตน์ ชื่นเอี่ยมโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนัส อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
4. นายสมพงษ์ พรมทองดีโรงเรียนด่านช้างวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอาจารย์1 จากวิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายอาจารย์2 จากวิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอาจารย์3 จากวิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอาจารย์1 จากวิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายอาจารย์2 จากวิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอาจารย์3 จากวิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันท์ กลำพะบุตรโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา พันธุมิตรโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นางสุพัดชา สว่างศรีโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนันท์ กลำพะบุตรโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา พันธุมิตรโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นางสุพัดชา สว่างศรีโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางจำนงค์ รักการดีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ฮวบน้อยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ ขันทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางจำนงค์ รักการดีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ฮวบน้อยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ ขันทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจำนงค์ รักการดีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ฮวบน้อยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ ขันทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางสาวจิราพร รุ่งอร่ามโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจำนงค์ รักการดีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ฮวบน้อยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ ขันทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางสาวจิราพร รุ่งอร่ามโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามที่ปรึกษา
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรองทอง เขียนทองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางจิตต์มนัส สารสุวรรณโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสุนทร ทองวิเศษสุขโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวกรองทอง เขียนทองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางจิตต์มนัส สารสุวรรณโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสุนทร ทองวิเศษสุขโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวศกร ไตรพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แก้วรุ่งเรืองโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย ภูฆังโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาที่ปรึกษา
3. นางสาวจุฑารัตน์ แตงโสภาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6ที่ปรึกษา
4. นางสาวจิราพร รุ่งอร่ามโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามที่ปรึกษา
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย ภูฆังโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาที่ปรึกษา
3. นางสาวจุฑารัตน์ แตงโสภาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6ที่ปรึกษา
4. นางสาวจิราพร รุ่งอร่ามโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายวิษณุ ทองคำโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาที่ปรึกษา
3. นางสาวชญาภา รุ่งโรจน์ธีระโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายวิษณุ ทองคำโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาที่ปรึกษา
3. นางสาวชญาภา รุ่งโรจน์ธีระโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ปานเพชรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายทศพล ใจคำแหงโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาที่ปรึกษา
3. นางสาวภัทรา ทรัพย์ส่งเสริมโรงเรียนบ่อกรุวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวดรุณี ดวงจินดามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายณัชพล กาฬภักดีโรงเรียนบ่อกรุวิทยาที่ปรึกษา
3. นายสมชาย สุธีกุลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวดรุณี ดวงจินดามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางสาวแพรวพรรณ ฟักเงินโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวดรุณี ดวงจินดามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางสาวแพรวพรรณ ฟักเงินโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ ผลิศรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางกรชนก เลิศรุ่งเรืองชัยโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาที่ปรึกษา
3. นางสาวธันย์ชนก ศรีเงินงามโรงเรียนด่านช้างวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ ผลิศรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายสดายุ ทวีทรัพย์นวกุลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามที่ปรึกษา
3. นายพลภัทร์ ปานเพชรโรงเรียนด่านช้างวิทยาที่ปรึกษา
4. นายเอกนรินทร์ อิ่มรสโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ เขาแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายสมพงษ์ พรมทองดีโรงเรียนด่านช้างวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ เขาแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายสมพงษ์ พรมทองดีโรงเรียนด่านช้างวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายณัชพล กาฬภักดีโรงเรียนบ่อกรุวิทยาที่ปรึกษา
3. นายสุวรรณ ปิ่นทองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวฉันทนา ปิ่นวิเศษโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทรโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. Mrs.Josen M.Bingcoโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวฉันทนา ปิ่นวิเศษโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทรโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. Mrs.Josen M.Bingcoโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางณัชนนทน์ บุตรดาวงษ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. Mr.Gayadeen Michael Anthonyโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางณัชนนทน์ บุตรดาวงษ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. Mr.Gayadeen Michael Anthonyโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี ฟาน เดอ ปุทโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ศรีสุขโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. Mr.Regen D. Billonesโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางสาวน้ำทิพย์ สรหงษ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายปริยวิศว์ วิลานันท์โรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร ลายครามโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. MissMolly Pelavinโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นางเสาวณิต แสงสว่างโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามที่ปรึกษา
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายศรัณยู นิติศิริโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระธนา ศรีสังข์งามโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวศศิร์กร เกาะแก้วโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา บุญวงษ์โรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภัสวรรณ แตงโสภาโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
6. MissMattie Borkโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายศรัณยู นิติศิริโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
2. นายวีระธนา ศรีสังข์งามโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวศศิร์กร เกาะแก้วโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา บุญวงษ์โรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภัสวรรณ แตงโสภาโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
6. MissMattie Borkโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงศ์ จงใจงามโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวากร ดวงแก้วโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
3. Mrs.Jasmin G. Baliwasโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายปิยะพงศ์ จงใจงามโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวากร ดวงแก้วโรงเรียนทุ่งคลีโกช้างวิทยากรรมการ
3. Mrs.Jasmin G. Baliwasโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสุริยาวดี มโนวงศ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติพร สุขสวัสดิ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. MissChen Wenlinโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. MissLi Shufangโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ เรืองปานกันโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุริยาวดี มโนวงศ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติพร สุขสวัสดิ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. MissChen Wenlinโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. MissLi Shufangโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ เรืองปานกันโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวัลภา ศรีสุขโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิวรรธนา สำเนากลางโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางประสาร แววพหูสูตโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
4. นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
5. นางโสภา เนตรมณีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
6. นางสาวชลธิชา เมืองเจริญโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางสาวอลิษา วันโพนทองโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7กรรมการ
8. Mr.David Morrisโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางวัลภา ศรีสุขโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิวรรธนา สำเนากลางโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางประสาร แววพหูสูตโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
4. นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
5. นางโสภา เนตรมณีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
6. นางสาวชลธิชา เมืองเจริญโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางอลิษา วันโพนทองโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7กรรมการ
8. Mr.David Morrisโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ นัยรัตนหิรัญโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ประธานกรรมการ
2. นายจุมพล อยู่คงโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นายมนัส อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
4. นายปัญญธัช เอกธีรธรรมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ นัยรัตนหิรัญโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ประธานกรรมการ
2. นายจุมพล อยู่คงโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นายมนัส อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
4. นายปัญญธัช เอกธีรธรรมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสานิตย์ คีรีวัฒน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ วังทองชุกโรงเรียนด่านช้างวิทยา กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ น่วมนิ่มโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐชา พิกุลทองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ บูรณะกิจข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรุจจิรัช ภักมีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริโชติโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ บูรณกิจ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรุจจิรัช ภักมีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริโชติโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอิริญา สิมมาเลาเต่าโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
3. นางสาววันวิษา ปั้นถนอมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา6กรรมการ
4. นางนันท์ณภัส กันพงษ์ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
5. นางสาววรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนากุลโรงเรียนงหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอิริญา สิมมาเลาเต่าโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
3. นางสาววันวิษา ปั้นถนอม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ
4. นางนันท์ณภัส กันพงษ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
5. นางสาวรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนากุลโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางวีณา จันทร์สุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุท อุยานันท์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ ทองคำโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางสาวรักษิณา แก้วพงษาโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางวีณา จันทร์สุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ ทองคำโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท อุยานันท์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวรักษิณา แก้วพงษาโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวสมรักษ์ โสขุมาโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เตชะเสนาโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางสาวพิไลลักษณ์ ทองรอดโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6ที่ปรึกษา
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวสมรักษ์ โสขุมาโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เตชะเสนาโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางสาวพิไลลักษณ์ ทองรอดโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6ที่ปรึกษา
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางประอรศิริ ชวีวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ระวิพงษ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นายมาโนช ประกอบแสงโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรนภา อินประสิทธิ์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสาวอุสา วันทองโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางประอรศิริ ชวีวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ระวิพงษ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นายมาโนช ประกอบแสงโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรนภา อินประสิทธิ์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสาวอุสา วันทองโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวอิงวราพัชร์ อาทิตย์เจริญชัยโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอโณทัย กิตติธรรมกานต์โรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิษฐ์ธิมา ศรีบวรสกุลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
4. นางภาวนา เปลี่ยนขำโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามที่ปรึกษา
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวอิงวราพัชร์ อาทิตย์เจริญชัยโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอโณทัย กิตติธรรมกานต์โรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิษฐ์ธิมา ศรีบวรสกุลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
4. นางภาวนา เปลี่ยนขำโรงเรียนสมชุกรัตนโภคารามที่ปรึกษา
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดารัตน์ แสงฉัตรแก้วโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทิน วันบรรเจิดโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464 , 0818577705 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]