หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 กลุ่ม สุพรรณบุรี เขต 3
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย และ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
2 นายวีระพงษ์ ถาวงษ์กลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
3 นางสาวณัฐชา พิกุลทอง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
4 นายสุวรรณ ปิ่นทอง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
5 นายสมพงษ์ พรมทองดี ครู กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
6 นายก้องภพ ธัญญเจริญ ครู กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
7 นายคำรณ รูปสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
8 นายทรงยุทธ ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
9 นายทำนอง ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
10 นายโกวิท ทีวะเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
11 นายปัญญาธัช เอกธีรธรรม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
12 นายคำรณ รูปสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
13 นายทรงยุทธ ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
14 นายอาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
15 นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
16 นางสาวแพรวพรรณ ฟักเงิน ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
17 นางสาวมัลลิกา ศรีมุกดา โรงเรียนวัดทุ่งแฝก คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
18 นางมณฑา บัวบาน โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
19 นางสาวชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทร โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
20 นายสุรยุทธ อยุ่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
21 นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
22 นายบุญเลิศ คำหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
23 นายไพโรจน์ ยังศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
24 นางสุวรรณ ผลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
25 นางสุขุมาล แก้วจันทร์ ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระภาษาไทย  
26 นางสาวรัชดา จิตสามารถ ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระภาษาไทย  
27 นางสาวอรนภา อินประสิทธิ์ ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระภาษาไทย  
28 นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐาน ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระภาษาไทย  
29 นายขจรวุฒิ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
30 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เข็มเงิน โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม กรรมการประสานงาน รายงานผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
31 นางสาวเฉลา เสือแดง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
32 นายคำรณ รูปสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
33 นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
34 นายไพโรจน์ ยังศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
35 นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
36 นายสงบ อุบลทัศนีย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
37 นายจรง สุขเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
38 นายประดิษฐ์ พลายโถ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
39 นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
40 นางสาวนุดี บุญกาญจน์วนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
41 นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
42 นายวัชระ ดอกไม้เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
43 นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
44 นายคำรณ ฉิมพาลี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
45 นายพงศกร เหมือนเอี่ยม ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
46 นางรติกร ยาสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
47 นางพรทิพย์ บุญลือ ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
48 นายดลวาการ ลิ้มระหงษ์ ครูทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
49 นายสุทน คงครุฑ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
50 นายทรงฤทธิ์ นวนมีศรี ครูบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
51 นายทรงพล แก้วเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา รองประธานกรรมการจัดการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
52 นายสำแดง ใช้เทียมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
53 นายสำแดง ใช้เทียมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ประธานกรรมการจัดการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
54 นายวีระธนา ศรีสังข์งาม ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
55 นางสาวภาพตะวัน สันธนพิพัฒน์ ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
56 นางสมพิศ เจริญผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
57 นางสาวนิสารัตน์ ธนวีรวัฒน์ ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
58 นางสาวบังอร นาคศิลป์ ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
59 นางสาวฉันทนา ปิ่นวิเศษ ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
60 นางสาวน้ำทิพย์ สรหงษ์ ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
61 นางสาวเสาวณิต แสงสว่าง ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
62 นางสาวกาญจนา เวชวิฐาน ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
63 นางสาวรัตนา ล้อมทอง ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
64 นางศิริภรณ์ ศรีนาค ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
65 นายนวัช ปานสุัวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
66 นางฉัตรชนก กรานต์บุณภักดี ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
67 นายวิฑูรย์ ผลไพบูลย์ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
68 นายชัชวาล พานิชวงษ์ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
69 นางธีรนันท์ รูปสูง ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
70 นางกนกวรรณ โสวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
71 นางสุนันทา ยิ้มย่อง ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
72 นางกรรณิกา ฝึกวาจา ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
73 นายอดิศักดิ์ สารประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
74 นางศิรินภา บัวผ่อง ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
75 นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมอรุณ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
76 นางสาวสุจิตรา ขันตี ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
77 นายญาณภัทร กาจันทร์ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
78 นายสุพัฒน์ อินทมาตร์ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
79 นางสาวอารีรัตน์ ปั้นปล้อง ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
80 นางสาวกิตติยาพร น้ำแก้ว ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
81 นางสาวชญาภา รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
82 นางเสาวลักษณ์ อาษานอก ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
83 นางกรรณิกา อำนวยศิริ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
84 นางสาวจิราพร รุ่งอร่าม ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
85 นายสดายุ ทรัพย์ทวีนวกุล ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
86 นายจิตตพล พลเสน ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
87 นางเลิศลักษณ์ ขันทอง ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
88 นางสาวนิตยา ใจดี ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
89 นางสุพัดชา สว่างศรี ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
90 นางจิตต์มนัส สารสุวรรณ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
91 นางอรุณี กำลังแพทย์ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
92 นายชำนาญ แสงงาม ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
93 นางศิริรัตน์ ด้วงยศ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
94 นายสมโภชน์ พิศเพ็ง ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
95 นางนิตยา กล้าหาญ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
96 นายสราวุฒิ กำลังแพทย์ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
97 นางเพ็ญจันทร์ เทศทอง ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
98 นางสาวราตรี ทองสุขดี ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
99 นายเสรี ตู้จินดา ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
100 นายสามารถ วัฒนไกร ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
101 นางบุษบา กัลวงษ์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
102 นายทรงพล แก้วเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน การจัดการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
103 นางสาวธิดารัตน์ แสงฉัตรแก้ว ครู การจัดการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
104 นายณัชพล กาฬภักดี ครู โรงเรียนบ่อกรุวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
105 นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์ ครู โรงเรียนบ่อกรุวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
106 นางสาวภัทรา ทรัพย์ส่งเสริม ครู โรงเรียนบ่อกรุวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
107 นางสุขุมาล แก้วจันทร์ ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
108 นางลำยูร เรือนสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
109 นางสาวเฟื่องฟ้า แตงโสภา ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
110 นางสาวธนัญญา บัวชุม ครู โรงเรียนทุ่มแฝกพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
111 นางสาวนิศรา วงษ์สุบรรณ์ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
112 นายสุวิตร เพ็งสุข ครู โรงเรียนด่านช้างวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
113 นายมาโนช ประกอบแสง ครู โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
114 นางยุภา สุจรืตธุระการ ครู โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
115 นางประอรศิริ ชวีวัฒน์ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
116 นายไพบูลย์ สายแก้วลาด ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
117 นางลาวรรณ ยังศิริ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
118 นางรินดา กรุดเนียม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 กรรมการจัดการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
119 นางน้ำผึ้ง ดวงแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม กรรมการจัดการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
120 นายคนอง พิมศร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
121 นางสาวเนาวรัตน์ ทองมาก ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา กรรมการจัดการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
122 นางสาวอโณทัย กิตติธรรมการณ์ ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา กรรมการจัดการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
123 นางนฐดา หนูเส็ง ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กรรมการจัดการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
124 นางสาวพรรณี บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 กรรมการจัดการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
125 นายไพศาล สะราคำ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
126 นางสาวถิรดา สังข์วรรณะ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
127 นางษิชณาก์ สว่างพื้น ครู โรงเรียนบ่อกรุวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
128 นางสาวกฤษณา ขันตา ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
129 นางประนารถ ปิ่นทอง ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
130 นายชัยพร พัฒนกิตติเวทย์ ครู โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
131 นางสาวปพิชญา เกษร ครู โรงเรียนด่านช้างวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
132 นางสาคร ทัศน์ศรี ครู โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
133 นายประสิทธิ์ สิงห์ชัย ครู โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
134 นายจตุรงค์ ก้านศรี ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
135 นายสุรมิตร แสงสุระ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
136 นายอำนวย เนตรมณี ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
137 นางสุนทร ทองวิเศษสุข ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
138 นางรินดา กรุดเนียม ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
139 นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
140 นางสาวกัญหา ศรีแตงอ่อน ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
141 นางสาวบุษยา ปักการะนัง ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
142 นายยุรนันท์ ปั้นนอก ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
143 นายสมชาย ใจมั่น ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
144 นางอมรา อำพันธ์ทองศิริ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
145 นางสาวธัชฌาธิณี แสงทอง ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนนการจัดการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
146 นางสาวพัชรา อินทมาศน์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนนการจัดการประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
147 นายไพบูลย์ สายแก้วลาด ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประธานกรรมการรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
148 นางดวงเดือน รุ่งเรือง ครู โรงเีรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
149 นายพรพจน์ จรรยหาญ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
150 นายธานินทร์ เทศทอง ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
151 นายสุคนธ์ สิกขโกศล ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
152 นางเบญจมาศ ชื่นด้วง ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
153 นายวีระ หวังวิมาน ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
154 นางสาวนิสารัตน์ โพธิ์ทองคำ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
155 นางรุ่งกานต์ แสงสุระ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
156 นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
157 นางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรี การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
158 นายนพรัตน์ ภักมี ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรี การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
159 นายทิพากร ปาระบับ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรี การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
160 นายพงศกร เหมือนเอี่ยม ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา กรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรี การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
161 นางสาวลัดดา เกษลักษณ์ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรี การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
162 นางสาวเอมอร ลายคราม ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรี การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
163 นางวิวรรธนา สำเนากลาง ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรี การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
164 นางสาวธนัญญา บัวชุม ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรี การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
165 นางสาวน้ำผึ้ง ดวงแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สาระดนตรี การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464 , 0818577705 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]