รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 กลุ่ม สุพรรณบุรี เขต 3
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย และ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กชายศิรารัตน์  เทพบุตร
 
1. นายสุวิตร  เพ็งสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายวทัญญู  ผิวแก้ว
 
1. นางสาวอรนภา  อินประสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตันไธสง
 
1. นางปณิศา  เพ็งสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวเกษรทิพย์  ทองสุข
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยิ้มยวน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใยประดิษฐ์
 
1. นายสุวิตร  เพ็งสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวพัชริกา  โพธิ์แฉล้ม
 
1. นายประจิน  ทับโชติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นามวาท
 
1. นายมาโนช  ประกอบแสง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  สว่างศรี
 
1. นายมาโนช  ประกอบแสง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงศิรดา  เสมอหัตถ์
2. เด็กหญิงศิริสักษณ์  ธรรมโชติ
 
1. นางลำยูร  เรือนสวัสดิ์
2. นางสุธีรา  แตงอ่อน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวพวงผกา  มังกร
2. นางสาวพิมลพรรณ  กลิ่นน้ำหอม
 
1. นางสาวนิศรา  วงษ์สุบรรณ์
2. นายบัลลังก์  แก้วโกสีย์สกุล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงอทิตยา  เหมหงษา
 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  จันทร์จรูญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายภูริวัฒน์  แจ่มศรี
 
1. นางสาวสมศรี  เส็งหลวง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นายฉัตรชัย  ปานอ่อน
2. เด็กหญิงชนากานต์  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงบุญญิสา  เปี่ยมศิลป์
 
1. นายปกรณ์สิทธิ์  อุ่นทรัพย์
2. นางสาวอโณทัย  กิตติธรรมการณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายกิติพัฒน์  ประทีปพรศักดิ์
2. นางสาวณัฐสุจิรา  แก้วตา
3. นายธวัชชัย  มนไธสง
 
1. นางสาวนิษฐ์ธิมา  ศรีบวรสกุล
2. นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงฐาวรีย์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงปฏิมา  ถ้ำทอง
3. เด็กหญิงวรรณภา  เชาวโนทัย
 
1. นายปราโมทย์  เจตนเสน
2. นางผาสุข  อุบลทัศนีย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวชลิตา  ธัญญเจริญ
2. นางสาวน้ำทิพย์  น้อยแก้ว
3. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณลี
 
1. นางสาวธัชฌาธิณี  แสงทอง
2. นางสาวพัชรา  อินทมาศน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกนกอร  ศรีสาคร
2. เด็กชายยศพัฒน์  พวงมาลี
 
1. นางสาวสมรักษ์  โสขุมา
2. นางสุกัญญา  เมฆฉาย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายจิรภัทร  ศรีพูน
2. นายธวัชชัย  พุมมา
 
1. นางสาวสมรักษ์  โสขุมา
2. นางสุกัญญา  เมฆฉาย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เนตรศิวะวิเชียร
 
1. นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวรัศมี  น้ำแก้ว
 
1. นางบุษบา  กัลวงษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กชายพัฒน์ทนันท์  จำปา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ใจใส
3. เด็กหญิงอารียา  สีทา
 
1. นางสาวชลธิชา  เสือนิล
2. นางสาวศิริรัตน์  แตงนิ่ม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายกรธัช  เข็มทอง
2. นางสาวญาดา  น้าประเสริฐ
3. นางสาวพิชชาพร  คำแผง
 
1. นางฉัตรชนก  กรานต์บุณภักดี
2. นางสาวสุจิตรา  ขันตี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ศรีเมือง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  จงสมจิตร
3. เด็กหญิงวนิดา  กลิ่นเกษร
 
1. นางกนกวรรณ  โสวรรณรัตน์
2. นางศิรินภา  บัวผ่อง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวนงลักษณ์  ธัญญเจริญ
2. นางสาวสรรเพชรชุดา  แสนสุขเกษม
3. นางสาวสุภาวิณี  พานิช
 
1. นางสุวรรณ  แตงโสภา
2. นายอดุลย์  เข็มเพ็ชร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สุวรรณศิริ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมแพทย์
3. เด็กชายพงศกร  นาคเสน
 
1. นายชัชวาล  พานิชวงษ์
2. นายนวัช  ปานสุวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายกฤษดา   ศรีสุข
2. นายณัฐนนท์   น้ำแก้ว
3. นายพชร   รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวฉลอง  รุ่งเรือง
2. นายพชรพล  จันทร์สุวรรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วังงาม
2. เด็กหญิงนิศานาถ  มาราจันทร์
3. เด็กหญิงลลิตา  อรุณแสงศิลป์
 
1. นางธีรนันท์  รูปสูง
2. นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมอรุณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวรักษามณี  บุญนิ่ม
2. นางสาวสิริภากร  สระทองจันทร์
3. นางสาวแพรว  พินิจผล
 
1. นางธีรนันท์  รูปสูง
2. นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมอรุณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายธเนศร์   จันทร์ศิริสกุล
2. เด็กชายอลังการณ์   สกุลสุขมงคล
 
1. นางสาวฉลอง  รุ่งเรือง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายนรภัทร   เขียวคำ
2. นางสาวศุภกานต์   วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวฉลอง  รุ่งเรือง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงศิริพักตร์  สุขเจริญ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  วังทอง
 
1. นายวิฑูรย์  ผลไพบูลย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายสหรัฐ  เนตรลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทับยาง
 
1. นายญาณภัทร  กาจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายนฤเบศ  กาฬภักดี
2. นายวศิน  วราโภค
3. นายเกียรติศักดิ์  สว่างศรี
 
1. นายสราวุธ  เจริญรื่น
2. นายสำเริง  บุญมี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  อินทรสุข
2. เด็กหญิงชนิตา  นาคพันธ์
3. เด็กหญิงธนวรรณ  ทองรอด
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  การภักดี
5. เด็กหญิงโสธิยา  ศรีพรมงาม
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  มาลี
2. นางสาวกฤษณา  ขันตา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวจิราพรรณ  จันทร์เสวก
2. นางสาวนัทริยา  ณิชยกุล
3. นางสาวศิริพร  สว่างศรี
4. นางสาวสุวนันท์  วันทอง
5. นางสาวหทัยกาญจน์  โลหะการก
 
1. นางสาคร  ทัศน์ศรี
2. นายเกรียงไกร  สูญกลาง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชานิศร์  ศิริปรีชาเจริญ
2. เด็กหญิงนลินนิภา  รอดทอง
3. เด็กหญิงรสิตา  แย้มคล้าย
4. เด็กหญิงรุจิรา  พุมมา
5. เด็กหญิงสุรีพร  ภูมิภักดิ์
 
1. นายยุรนันท์  ปั้นนอก
2. นางศุลีพร  น้ำจันทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายชาญวิทย์  ภูผา
2. นางสาววาสนา  มาศิลป์
3. นางสาวสมฤดี  กวางเส็ง
4. นางสาวสุธิดา  สร้อยทรัพย์
5. นางสาวสุภาณี  เทพบุตร
 
1. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
2. นางประนารถ  ปิ่นทอง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกมลวรรณ  นุชนารถ
2. นายจักรกฤษณ์  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวญาดา  เทพวงษ์
4. นางสาวมนัสนันท์  คูสกุล
5. นายวิศรุต  อู่อรุณ
 
1. นางสาววรรญา  นูมหันต์
2. นางสาวสมคิด  แก่นจันดา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. นายจัตวา  รุ่งเรือง
2. นางสาวชนิสรา  โพธิ์อ่ำ
3. นางสาวฐิติมา  เจริญพร
4. นายณัฐพงษ์  เชยชื่นจิต
5. นางสาวดาวดี  นาคสุวรรณ
6. นายดุสิต  กฤษวงศ์
7. นางสาวน้ำอ้อย  บุญสุข
8. นายพรตชนะ  อยู่นอน
9. นายภาคภูมิ  โสขุมา
10. นายภานุวัฒน์  แสงจิยะพันธุ์
11. นายมาฬิศ  รุ่งเรือง
12. นายวัชเรนทร์  ใยระย้า
13. นายศักดิ์สิทธิ์  แสนสุข
14. นายสุจินต์  อินตะ๊พันธุ์
15. นางสาวสุพรรณี  ทองดี
16. นายอิสรภาพ  พลารชุน
17. นางสาวเฉลิมขวัญ  ธูปทอง
18. เด็กชายเพชร  แก้วมณี
19. นางสาวเมธาวี  สมพรมทิพ
20. นายเอกราช  พุทธรัตน์
 
1. นายจตุรงค์  ก้านศรี
2. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
3. นางประอรศิริ  ชวีวัฒน์
4. นายวุฒิชัย  พูลสวัสดิ์
5. นายเลิศฤทธิ์  โรจน์สน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายเฉลิมวงศ์  พลวัฒน์
 
1. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวฐิตินันท์  เตียวเจริญสิน
 
1. นางเรวดี  สอดศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาสินี   คงทัด
2. เด็กชายอรรถพร  หนูเทศ
 
1. นางสาวกัญญา  จันทรา
2. นางษิชณาก์  สว่างพื้น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายณัฐพล  ใหญ่ยิ่ง
2. นางสาวอาริยา  ทองโสภา
 
1. นางกัลยา  รุจน์พิพัฒน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาว สิริวิมล  อ่อนวิมล
2. นางสาวกมลพรรณ  อู่สุวรรณ
3. นางสาวจรณินท์  โพธิสิงห์
4. นางสาวณัฐรดากาญจน์  แสงจันทร์
5. นางสาวปวันรัตน์  ทรัพย์ประมูล
6. นางสาวปวีณา  อุดม
7. นางสาวพลอยไพลิน  มั่งมี
8. นางสาวศรัณญา  สว่างศรี
9. นางสาวสิรินดา  งามภักดิ์
10. นางสาวสุดารัตน์  รัตนพรเจริญ
 
1. นางประนารถ  ปิ่นทอง
2. นายมาโนช  ตัญยงค์
3. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  พวงทอง
2. เด็กชายกมลสันต์  ปิ่นทอง
3. นางสาวนฤมล  ดวงเนตร์
4. นายพิชาภพ  งามกระโทก
5. นายมงคล  จันทิมา
6. นางสาวลลิตา  ปทุมทอง
7. นายวัชรพล  เจริญอินทร์
8. นายวัชรากร  พยัคฤทธิ์
9. นายศุภณัฐ  หอมยิ่ง
10. นายสถาพร  ใจดี
11. นางสาวสุภาภรณ์  สว่างศรี
12. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเพชร
13. นางสาวสุรีรัตน์  ทรัพย์สว่าง
14. นายอมรเทพ  ศรีจันทร์
15. นางสาวแววพลอย  ชูชั่ง
 
1. นายดลวาการ  ลิ้มระหงษ์
2. นางสาวบุษปศร  กาฬภักดี
3. นางยุภา  สุจริตธุระการ
4. ว่าที่ร้อยตรีโกวิท  มุสิกะ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กชายชัชชัย  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ซุยแป
3. เด็กหญิงวิรฉัตร  มีเต็ง
 
1. นายก้องภพ  ธัญญเจริญ
2. นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกิจ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุ่นสา
2. นางสาวภาวารี  สีแตงสุข
3. นางสาวศศินา  ภูฆัง
 
1. นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกิจ
2. นายประยูร  เณรจาที
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงนฤมล  รังษีบุตร
2. เด็กหญิงมณฑา  เข็มเงิน
 
1. นางพรสวรรค์  เพ็ชรัตน์
2. นายสมศักดิ์  เณยา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวปณิตา  เหล่าพิเดช
2. นางสาวพัชชา  แสงเพ็ชร
 
1. นางสุพิน  เหล่าพิเดช
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงวรรณดี  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวคณิศร  สาระวงค์
 
1. นายคำรณ  ฉิมพาลี
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนันทวัน  สารวุฒิ
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายอำนาจ  มหาไทร
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิวัฒน์นุกูลชัย
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวสุภาพร  นุ่มดี
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกณิษา  พูนพิภพ
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายธรรมรัตน์  ศรีโมรา
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงศรัณพร  พงษ์ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  พงษ์ประดิษฐ์
 
1. นายพรพจน์  จรรยหาญ
2. นางลาวรรณ  ยังศิริ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สมสุข
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  กลิ่นมณฑา
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  ทรงพล
2. เด็กหญิงวรรณพร  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงโชคมณี  ยาพรม
 
1. นางสาวนาถระพี  ศรีสุข
2. นายสุพจน์  ฉายสิน
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวธันยพร  ขาวสอาด
2. นางสาวศสินา  สุขใส
3. นางสาวสุทัตตา  สุขแสงศรี
 
1. นายไพบูลย์  สายแก้วลาด
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายมาวิน  แซ่ลิ้ม
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายกีรติ  สุพรรณเรือง
 
1. นายศุกร์สันต์  จันทร์สุวรรณ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายสุทิน  จีนก๊ก
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายอนันต์  ปานสุวรรณ
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายนวพงษ์  กาฬภักดี
 
1. นายศุกร์สันติ์  จันทร์สุวรรณ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  กาฬภักดี
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงพิจิตรา  แสนละเอียด
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  สว่างศรี
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ละม้ายเมือง
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกิตติยา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายจักรวุธ  ฉายอรุณ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
4. เด็กหญิงศิรินภา  เริ่มรัตน์
5. นางสาวสิทธิพร  บัวทอง
6. เด็กหญิงอรจิรา  ดวงทองคำ
7. นางสาวอารยา  หวังวิมาน
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  สว่างศรี
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
2. นายปาณัสม์  หวังวิมาน
3. นายวีระ  หวังวิมาน
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จั่นประดับ
2. เด็กหญิงกรรณิกา  แจ่มจำรัส
3. เด็กชายกฤตนัย  ดวงแก้ว
4. เด็กชายคุณานนต์  หมื่นภักดี
5. เด็กหญิงฉายดาว  พงษ์ดี
6. เด็กหญิงชฎาพร  คำศิลา
7. เด็กหญิงธนศิริ  นิ่มน้อย
8. เด็กหญิงนิสา  มุขทอง
9. เด็กชายพงษ์พัฒน์  อภิเดช
10. เด็กหญิงยุวดี  เวียงพรมมา
11. เด็กชายรณชัย  โพธิ์จันทร์
12. เด็กชายสรศักดิ์  สร้อยศรีคำ
13. เด็กชายสิทธิโชค  สุดแสง
14. นายสุวรรณ  จันทร์เรือง
15. เด็กหญิงสุวัจนี  ขวัญมอม
16. เด็กหญิงสุวัฒนา  ลิ้มสุวรรณ
17. นางสาวอังคณา  อร่ามรัศมี
18. เด็กชายอานนท์  สร้อยศรีคำ
19. เด็กหญิงเจนจิรา  เขียวไสว
20. เด็กหญิงเจนนิสา  เสือประสงค์
21. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เดชา
 
1. นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร
2. นายนพรัตน์  ภักมี
3. นายสมชาย  ใจมั่น
4. นางสาวแพรวพรรณ  ฟักเงิน
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  พานิชชา
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายชัยณรงค์  สุขสำราญ
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พันธุ์เภา
 
1. นางสาวธนัชชา  กาฬภักดี
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  เบ็ญจวรรณ
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  ภูฆัง
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายปิยพนธ์  จันทร์ขุด
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์ใจชื่น
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นางสาวมนัสชนก  มหาสวัสดิ์
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายศิวกร  พรหมพันธ์
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายปิยพนธ์  จันทร์ขุด
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ดีเสมอ
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวกนกวรรณ  ทรดี
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพจน์  แหลมหลัก
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายเอกภพ  อู่อรุณ
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงนาฏยา  จันทา
 
1. นายไพบูลย์  สายแก้วลาด
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวมาริษา  ทองโสภา
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
90 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  วีระบุตร
2. เด็กหญิงกัญวรรณ  พลเสน
3. เด็กชายขจรพงศ์  เกลี้ยงทองคำ
4. เด็กหญิงจันนิภา  จันทร์อ่วม
5. เด็กหญิงจีรดา  แตงโสภา
6. เด็กหญิงชญาดา  ชุ่มวิเชียร
7. เด็กหญิงชนทริญา  เหมือนแก้ว
8. เด็กชายชนะกรณ์  สมัครกาล
9. เด็กชายชนากร  กาฬภักดี
10. เด็กหญิงชโรธร  สำรวมจิต
11. เด็กหญิงญาตาวี  เขาแก้ว
12. เด็กหญิงฐิติมา  มังกร
13. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นเอี่ยม
14. เด็กหญิงตะวัน  แสงอำนาจ
15. เด็กชายธนพล  พงษ์ศรี
16. เด็กหญิงธนัชพร  นาคคล้าย
17. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สว่างศรี
18. เด็กหญิงธัญญามาศ  สว่างพักตร์
19. เด็กหญิงธันย์ชนก  พิพิธ
20. เด็กชายธีรพันธ์  เวชสุวรรณ์
21. เด็กหญิงนภา  วรรชะนะ
22. เด็กหญิงนันทกานต์  ขำสุวรรณ
23. เด็กชายนิธิศรัฐ  จันทร์สุวรรณ
24. เด็กหญิงปวีณนุช  วงษ์สุวรรณ
25. เด็กหญิงปิยวรรณ  สมงาม
26. เด็กหญิงพีรยา  รอดเสียงลำ
27. เด็กหญิงภัคจิรา  ศึกษา
28. เด็กชายภาณุวัฒน์  มีศรีชัย
29. เด็กชายยศกร  มาลัยทอง
30. เด็กหญิงรุ่งนภา  จาดสดี
31. เด็กหญิงวาสินี  รุ่งเรือง
32. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สาระวงษ์
33. เด็กหญิงสมฤทัย  โพธิ์สุวรรณ
34. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์สุวรรณธร
35. เด็กหญิงสุภาพันธ์  เวชติวงค์
36. เด็กหญิงสโรชา  เที่ยงแท้
37. เด็กหญิงอนัญญา  อินทรมณี
38. เด็กหญิงอัญชิสา  เขียวสอาด
39. เด็กหญิงเมษณี  ดอกแดง
 
1. นางบังอร  นาคศิลป์
2. นางพิศมัย  สายแก้วลาด
3. นางสาววันวิสาข์  เรืองปานกัน
4. นายไพบูลย์  สายแก้วลาด
 
91 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกสิมา  ศรีเดช
2. นางสาวจริยา  บัวช่วย
3. นางสาวจารุวรรณ  ยอดจิตร
4. นางสาวชนากานต์  พูลสวัสดิ์
5. นางสาวชาลิณี  ศรีชมภู
6. นางสาวชุดาภา  อร่ามรัศมี
7. นายณัฐกร  ช่วยสง
8. นางสาวณัฐกานต์  คล้ายวัน
9. นายณัฐวุฒิ  มงคลทอง
10. นายทศพร  เขียวเข็ม
11. นางสาวธัญญาลักษณ์  สิงห์บุตร
12. นายธีรวัฒน์  ทองโสภา
13. นางสาวนภัสสร  รอตเรือง
14. นางสาวปภัทรสราภรณ์  ราตรี
15. นางสาวปาณิศา  ฤทธิรงค์
16. นางสาวพลอยไพลิน  แตงโสภา
17. นางสาวภัคพิชา  คำหอม
18. นางสาวภาวิณี  จงเกียรติดำรง
19. นายมานะศักด์  แตงโสภา
20. นางสาวระพีพรรณ  มูลเค้า
21. นางสาววรรณพร  ยังศิริ
22. นางสาววรรณวิษา  ระโหฐาน
23. นายวรุตน์  ทองสุก
24. นางสาววิจิตราภรณ์  คูณพงษ์
25. นางสาวศิรประภา  ทองนวล
26. นางสาวศิรประภา  แก้วเรือง
27. นางสาวศิริประภา  สมประสงค์
28. นางสาวสินีนุช  เพ็ชรวงษ์
29. นางสาวสุกานดา  โฉมศรี
30. นางสาวสุรีย์  เริ่มลึก
31. นางสาวอรพรรณ  พลเสน
32. นายอิศรา  มะโหฬาร
33. นางสาวเรืองจินดา  เรืองศรี
 
1. นางพิศมัย  สายแก้วลาด
2. นายไพบูลย์  สายแก้วลาด
 
92 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญฉิม
2. เด็กหญิงณัฐสลิล  แก้วตา
3. เด็กหญิงดรุณี  สมัยนิยม
4. เด็กชายธนพล  ภูฆัง
5. เด็กชายปณิธาน  บุญวงษ์
6. เด็กหญิงปราณปรียา  สว่างศรี
7. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ภูฆัง
8. เด็กชายภาคภูมิ  หมื่นชนะ
9. เด็กชายวีรพล  บุตรนิล
10. เด็กหญิงสุภัทรา  ทองเกลียว
 
1. นางสาวณญาดา  กฤษณา
2. นางสาวดาราณี  ระงับทุกข์
3. นายพิชัย  โพธิ์ศรี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายขจรศักดิ์  ศรีอ่ำดี
2. นางสาวทิวาวัน  ทองสุก
3. นายธนกร  แก้วเณร
4. นายธนศิริ  คาดบัว
5. นายวัชรินทร์  กชภูมิ
6. นางสาวอัจฉราภรณ์  เจริญธรรม
7. นางสาวเนตรนภา  รอดประเสริฐ
8. นางสาวเสาวรีย์  นาคเสน
 
1. นางสาวณญาดา  กฤษณา
2. นางสาวดาราณี  ระงับทุกข์
3. นายพิชัย  โพธิ์ศรี
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงนพมาศ  วงษ์เนียม
3. เด็กหญิงปฏิมากร  เรืองฉาย
4. เด็กหญิงศรีพรรษา  ปรีชาพันธ์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสังข์
6. เด็กหญิงสยุมพร  ทองคำ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เบญจวรรณ
8. เด็กหญิงอธินีย์  สอดศรี
 
1. นางสาวณญาดา  กฤษณา
2. นางสาวดาราณี  ระงับทุกข์
3. นายพิชัย  โพธิศรี
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวกฤษณา   สีบัวบาน
2. นางสาวกัลยรัตน์  กาฬภักดี
3. นางสาวจารุวรรณ  คชอินทร์
4. นางสาวพิชชาภา  พวงมาลี
5. นางสาวอรอนงค์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
2. นางสาวภัทรา  ทรัพย์ส่งเสริม
3. นายมนัส  อ่อนสำลี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  จิตภักดี
2. เด็กหญิงจิตรสินี  คงผ่อง
3. เด็กหญิงฉัตรชนก  ศรีโมรา
4. เด็กหญิงน้ำฝน  เนียมเย็น
5. เด็กหญิงปฐมพร  พิศวง
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญส่ง
7. เด็กหญิงพรศิริ  นุชนารถ
8. เด็กหญิงพัชราภา  ปานสุวรรณ
9. เด็กหญิงวรรณกมล  ติ้ววงค์
10. เด็กหญิงวรัญญารักษ์  ธนพรนิธิวงษ์
11. เด็กหญิงวาริณี  นรสิงห์
12. เด็กหญิงสุธินี  สว่างศรี
13. เด็กหญิงอัจฉราพร  ไกลถิ่น
14. เด็กหญิงอัญชนา  กฤษวงษ์
15. เด็กหญิงอาภรณ์รัตน์  อู่อรุณ
16. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ศรีทับทิม
 
1. นางเบ็ญจมาศ  ชื่นด้วง
2. นายไพบูลย์  สายแก้วลาด
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกมลรัตน์  บุญลือ
2. นางสาวกัลยรัตน์  จันทร์สุวรรณ
3. นางสาวจิรัญญ์พิชา  เพ็ชรวงศ์
4. นางสาวธนภรณ์  ปาลวงษ์
5. นางสาวนฤมล  พิพัฒนเดช
6. นางสาวปณัฐดา  ป้อมบ้านมุง
7. นางสาวประภัสสร  ชาวบ้านกร่าง
8. นางสาวภัคพิชา  คำหอม
9. นางสาวมณีรัตนา  ไทยแก้ว
10. นางสาววรรณิศา  สร้อยระย้า
11. นางสาววิจิตราภรณ์  คูณพงษ์
12. นางสาวศุภลักษณ์  สุวรรณวิชณี
13. นางสาวสุกัญญา  อ่วมมีเพียร
14. นางสาวสุกัญญา  เจตนเสน
15. นางสาวสุพรรณิกา  อยู่ชมวงษ์
16. นางสาวสุรัชณี  อาศัยผล
 
1. นางพิศมัย  สายแก้วลาด
2. นางเบ็ญจมาศ  ชื่นด้วง
3. นายไพบูลย์  สายแก้วลาด
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิิทยา 6 1. นายณัฐพล  ธัญญเจริญ
2. นางสาวนิรชา  มาลัยทอง
3. นางสาวมณฑิตา  ภูฆัง
4. นางสาวมุกดา  ช่อผะกา
5. นางสาวสุริยา  วรดี
 
1. นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์
2. นางสาวรชุดา  ธนาภิวัฒน์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายธันญารัตน์  ทองน้อย
2. นางสาวปาณิศา  ภู่ประเสริฐ
 
1. นายปิยะ  ภู่ประเสริฐ
2. นายไพบูลย์  สายแก้วลาด
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  กระแสกุล
2. เด็กชายวิษณุ  ดวงแก้ว
3. เด็กชายไพโรจน์  แก้วศรีงาม
 
1. นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกิจ
2. นายพลภัทร์  ปานเพชร
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวจุฑามณี  ฉิมวัย
2. นางสาวณัฐวดี  โพธิ์สุวรรณ
3. นางสาวพิมพ์กมล  กำลังแพทย์
 
1. นายสราวุฒิ  กำลังแพทย์
2. นางอรุณี  กำลังแพทย์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เวชกามา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงสุธิดา  บุตะมี
 
1. นายณัชพล  กาฬภักดี
2. นางสุนันทา  พันธุมิตร
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายปิยวัฒน์  เกณฑ์สระคู
2. นายวรพรต  กาฬภัคดี
3. นายวิชญะ  สิงห์สม
 
1. นางสุราวรรณ  หมอยาดี
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กหญิงทรรษณี  สุคนธมาลย์
3. เด็กหญิงฝน  ชมจันทร์
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แตงทอง
5. เด็กหญิงอัจฉรา  อินครุฑ
6. เด็กหญิงเมทินี  สุวรรณนิยม
 
1. นางสาวสุนัน  กลำพะบุตร
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายธเนศ  มะนาวหวาน
2. นางสาวรพีพรรณ  คงประเสริฐ
3. นายวศิน  ปิ่นวิเศษ
4. นายสิทธิพล  สว่างศรี
5. นางสาวสุกัญญา  สุดสิงห์
6. นางสาวสุภาวดี  สายสุพรรณ
 
1. นางสาวสุนัน  กลำพะบุตร
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ทรงศรี
2. เด็กหญิงตรงกมล  อิ่มเอิบ
3. เด็กชายศรัณย์  ปัทมะรางกูล
 
1. นายวัฒนา  แก้วเรือง
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  อยู่ปราง
2. นางสาวอริศรา  ช้างคง
3. นายเอกรินทร์  นามวิชา
 
1. นายถวิล  สุขวงษ์
2. นางสาวโชติกา  ขาวผ่อง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงวรรณี  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กชายอนุชา  เกื้อกูล
 
1. นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกิจ
2. นายสมพงษ์  พรมทองดี
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทวีสุข
2. นางสาวดารารัตน์  นรสิงห์
3. นางสาวบุษยา  กาฬภักดี
 
1. นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกิจ
2. นายสมพงษ์  พรมทองดี
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงชลิดา  เพิ่มผล
2. เด็กชายธงชัย  ท้าวลา
3. เด็กหญิงวสา  จุลละสันธิ์
 
1. นางจิตต์มนัส  สารสุวรรณ
2. นางเลิศลักษณ์  ขันทอง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. นางสาวพัชรี  รองภักดิ์
2. นางสาวสุพัตรา  สว่างศรี
3. นางสาวอรนุช  จันทร์เทียน
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  บุญรอด
2. นางสาวทิวากร  ดวงแก้ว
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แตงโสภา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินพักทัน
3. เด็กหญิงพินิดา  อาภาประสิทธิ์
 
1. นางยุภา  สุจริตธุระการ
2. นางสาวโสภณา  นาคเกษม
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวชนิดา  กาฬภักดี
2. นางสาวนุสรา  อินทร์สอน
3. นายพีรพล  สว่างศรี
 
1. นางสาวชุติมนฑน์  ดวงจินดา
2. นายสมพงษ์  พรมทองดี
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ทองเสวตร
2. เด็กหญิงสุนิสา  เมืองช้าง
3. เด็กหญิงอินธิรา  เงาภู่ทอง
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  บุญรอด
2. นางสาวโสภณา  นาคเกษม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวณัฐธิดา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2. นางสาวนุพา  พรมจันทา
3. นางสาวอัญชลี  แสงสุริยา
 
1. นางจิตต์มนัส  สารสุวรรณ
2. นางเลิศลักษณ์  ขันทอง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  วิระนนท์
2. เด็กหญิงสายพิณ  ศิลปชัย
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวกรองทอง  เขียนทอง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวฐิตสิริ  บุญสนอง
2. นางสาวธารินี  พุตจันทร์
3. นางสาวอธิชา  ทับทอง
 
1. นางสาวกรองทอง  เขียนทอง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงอรอุมา  แสนจักร
2. เด็กชายไชยภัทร  จันทร์เรือง
 
1. นางกรชนก  เลิศรุ่งเรืองชัย
2. นายทศพล  ใจคำแหง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  แก้วศรีงาม
2. เด็กชายอิสรา  สุขเทวี
 
1. นายอาทิตย์  แก้วรุ่งเรือง
2. ว่าที่ร้อยตรีโกวิท  มุสิกะ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวศุภสิริ  ดาราทอง
2. นางสาวสุพัชจณี  ทองหยด
 
1. นางญดาภรณ์  นาคโหน
2. นายบุญสร้าง  เชี่ยวชาญ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายธนวัตร  เมฆฉาย
2. เด็กชายเจตริน  กาฬภักดี
 
1. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
2. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายปรินทร์  อิทธิประเวศน์
2. นายอภิสิทธิ์  มณีวงษ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กัณศิริ
2. นางสาวขนิษฐา  ยอดคำดี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนันธิชา  ทองไทย
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สูงปานเขา
 
1. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางศิรินภา  ไพศาลธรรม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายฐปนัท  ไพบูลย์สุขเกษม
2. เด็กชายอนุชิต  สังข์มณี
 
1. นายสดายุ  ทวีทรัพย์นวกุล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐา  พิพิธ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  พริบไหว
 
1. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางศิรินภา  ไพศาลธรรม
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิิทยา 6 1. นางสาวจันทกานต์  ดีประสิทธิ์
2. นางสาวธนพร  แก่นกอ
 
1. นางสาวศุภวดี  เฉลียวไวย์
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  แตงโสภา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายชานน  บุญฤทธิ์
2. นายอดิเทพ  ยิ้มน้อย
 
1. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางศิรินภา  ไพศาลธรรม
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายปริวรรต  แก้วจันทร์
2. นายรัตนฉัตร  สุขสัมผัส
 
1. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงจันทร์ลดา  บุญยังมี
2. เด็กหญิงชานันสุตะ  จงเจริญ
3. เด็กหญิงสินีนาฏ  จันทร์จุ้ย
 
1. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
2. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายณัฐพล  เหลืองอ่อน
2. นางสาวณัฐิดา  กิจธนานุกูล
3. นายสิริวัฒน์  ชาวบ้านสิงห์
 
1. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
2. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายพงษ์ภานุ  พืชสิงห์
2. นายเนติพงษ์  นิลทับ
 
1. นางศิรินภา  ไพศาลธรรม
2. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายคุณานนท์  จันทมา
2. เด็กชายธนโชติ  อู่สุวรรณ
3. เด็กชายเอกรัตน์  รัตนา
 
1. นายทศพล  ใจคำแหง
2. นายวิษณุ  ทองคำ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายกรีฑา  ธัญญเจริญ
2. นายบรรหาร  ภุมมามั่น
3. นายอภินันท์  สิงห์บุตร
 
1. นางกรชนก  เลิศรุ่งเรืองชัย
2. นายวิษณุ  ทองคำ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ขันทอง
2. เด็กชายฐานุวัฒน์  ระโหฐาน
3. เด็กชายธนบดินทร์  นกแก้ว
 
1. นางญดาภรณ์  นาคโหน
2. นายบุญสร้าง  เชี่ยวชาญ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายณัฐกิตติ์  อมรจรัสแสง
2. นายสรายุทธ  ม่วงมูล
3. นายอุเทน  จันระภู
 
1. นางญดาภรณ์  นาคโหน
2. นายบุญสร้าง  เชี่ยวชาญ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายจักริน  ศรีเงินงาม
2. นายบุษกร  วังงาม
3. นายวรวุฒิ  ภูฆัง
 
1. นางกรชนก  เลิศรุ่งเรืองชัย
2. นายทศพล  ใจคำแหง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงปานพิมพ์  เงินแพทย์
 
1. นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายธรณินทร์  ศรีทอง
 
1. นางขนิษฐา  หอมยามเย็น
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายภานุพงษ์  ไหลสงวนงาม
 
1. นางเยาวพา  พนาสกุลการ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายเมธี  ใจสุภาพ
 
1. นางบุหงา  ชาญประโคน
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงวรรณเลขา  พันจันทร์
 
1. นางวัลภา  ศรีสุข
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายสิทธิโชค  จิตสิงห์
 
1. นางวัลภา  ศรีสุข
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายชาญวิทย์  ชาวปลายนา
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  สรหงษ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวอัญมณี  อินสว่าง
 
1. นางสาวฉันทนา  ปิ่นวิเศษ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุดวิเศษ
2. เด็กหญิงปิยากร  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญประเสริฐ
4. เด็กหญิงพรนภา  ทองรอด
5. เด็กชายอนุชิต  กันแคล้ว
 
1. นายศรัณยู  นิติศิริ
2. นางเสมอใจ   จันละคล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายกฤตมุข  เล็กทองมาก
2. นางสาวธันยพร  แจ่มจันทร์
3. นายประทีป  น้ำแก้ว
4. นายศรัณยู  เพ็งสวย
5. นางสาวโสภิดา  ทองดี
 
1. นางจิราวรรณ  เอี่ยมสงคราม
2. นางสาวดวงนภา  ทองน่วม
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวอัญชนา  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นางดวงตา  จงสมจิตร
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงรินลดา  ทองสาร์
 
1. MissLi  Shufang
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายศักรินทร์  อุทัศน์
 
1. นางสาววันวิสาข์  เรืองปานกัน
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงนันทิพร  อู่สุวรรณ
2. เด็กชายวรรณธัช  สุวรรณมุข
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  สรหงษ์
2. นางสาวรัตนา  ล้อมทอง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวพันธ์ยุพา  เจริญคูณ
2. นางสาวเมชาวี  ยิ้มยวน
 
1. นายปริยวิศว์  วิลานันท์
2. นางสาวรักษิณา  แก้วพงษา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กชายจรัล  กันทสัง
2. เด็กชายธงชัย  สอนง่าย
3. เด็กชายธรรมรัตน์  คล้ายขำ
4. เด็กชายปฎิภาณ  สิงห์สถิต
5. เด็กชายประสิทธิ์  พลวัฒน์
6. เด็กชายพัธพล  มหาคีรีศรี
7. เด็กชายอัมรินทร์  สิงห์สม
8. เด็กชายไกรสร  ผ่องแผ้ว
 
1. นายจตุรงค์  ก้านศรี
2. นางวิมล  กาฬภักดี
3. นางศุภานัน  เอกธีรธรรม
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายธนาธร  นาคนุช
2. นายวิธวัทย์  ตั้งสัมพันธ์
3. นายศิวกร  สัตย์ปิยะธรรม
4. นายสุริยะกันต์  แสงนิล
5. นายอชิระ  น้ำแก้ว
6. นายอารีย์  ทับทิม
 
1. นายธนู  ดีกล่อม
2. นายปัญญธัช  เอกธีรธรรม
3. นายสมศักดิ์  แก้วจันทร์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกสิมา  ศรีเดช
2. นางสาวจริยา  บัวช่วย
3. นางสาวชาลิณี  ศรีชมภู
4. นายธีระวัฒน์  ทองโสภา
5. นางสาวปาณิศา  ฤทธิรงค์
6. นางสาวพลอยไพลิน  แตงโสภา
7. นางสาววรรณพร  ยังศิริ
8. นางสาววรรณวิษา  ระโหฐาน
9. นางสาวสุกานดา  โฉมศรี
10. นางสาวสุรีย์  เริ่มลึก
 
1. นายกวี  โพธิสุธา
2. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
3. นางประนารถ  ปิ่นทอง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายชาญชัย  น้ำทิพย์
2. เด็กหญิงริญฤณี  ทรงศิลป์
3. เด็กหญิงสมิตานัน  จาละ
4. เด็กหญิงอารยา  ศรีแสงจันทร์
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประสงค์เงิน
 
1. นางพรพิมล  ภูผา
2. นางสาวรัตนาพร  จันทร์เรือง
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวดุษฎี  มั่นประเสริฐ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  แก้วเรือง
3. นางสาวนิรชา  นภาศิริโรจน์
4. นางสาววารีนิธิ์  วงษ์กฎ
5. นายสาทร  ธัญญเจริญ
 
1. นางธิดารัตน์  ศรีทอง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พงศ์บุปผา
2. เด็กหญิงเอมม่า  บลานซ็ชาร์ด
3. เด็กหญิงโยธิกา  ทับพันธ์
 
1. นางสาวรัชดา  จิตสามารถ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวณิชกานต์  ทองดี
2. นางสาวศุภาพิชญ์  แสงสว่าง
3. นางสาวอาทิตยา  คล้ายขำ
 
1. นางนันท์ณภัส  กันพงษ์
2. นางสาวสุพัตรา  ระวิพงษ์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  นาคเรือง
2. นางสาวชฎาพร  ชมภูพฤกษ์
3. เด็กหญิงปวีณา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์
2. นางสาวอินทิรา  หนูเทศ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นายนิรุตติ์  เมฆฉาย
2. นางสาวมนัชนันท์  สัตหัตถ์
3. นางสาวสุพัตรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์
2. นางสาวอินทิรา  หนูเทศ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายอธิชัย  ลิ้มสมบูลย์
2. เด็กชายอนุรักษ์  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวกาญจนา  เวชวิฐาน
2. นายวีระธนา  ศรีสังข์งาม
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นายภาดา  วงษ์คำมี
 
1. นางสาวรักษิณา  แก้วพงษา
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงศตกมล  เดชสุริวงศ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูผา
 
1. นางสาวธัชฌาธิณี  แสงทอง
2. นางสาวมัลลิกา  เตชะเสนา
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวประกายกานต์  สว่างศรี
 
1. นางสาวมัลลิกา  เตชะเสนา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  ญาดี
2. เด็กหญิงเฉลิมพร  มูลประจักษ์
 
1. นางลัดดา  วัฒนาวงศ์
2. นางสาวสุพัตรา  ระวิพงษ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาววณิชชา  โฉมเชิด
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ชัยศิรินทร์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายชาญวุฒิ  กู้เกียรติกำธร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวณัชชา  จุ้ยแจ้ง
 
1. นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  หอมกระจุย
 
1. นายสุทิน  วันบรรเจิด
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  ภมรพล
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ผิวเอี่ยม
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พุกมาก
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขาวพันธ์
 
1. นางทิพรัตน์  ชื่นเอี่ยม
2. นางมรรษกร  พุ่มจันทร์