รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ้นน้อย
 
1. นางช่อทิพย์  ก้อนทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐรัตน์  ตาอ้ายเผือก
 
1. นางสาววิไล  โพธิศัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงวรนุช  ขาวเกตุ
 
1. นางณิชนันทน์  ประสงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวปราศิณี  โศกหอม
 
1. นายวีระ  ขำดวง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงวิชิตา  หงษ์พงษ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  นาคเทวัญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายณัฐวุฒิ  ณัชทวีทรัพย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธานุ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพิชญานิน  ไรวินท์สุรดิษ
 
1. นายถิร  ฟูอินช่วย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวสุธิมา  สัวสดีปิติ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธานุ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  หมื่นจำนงค์
2. นายอัจฉริยะ  บัวนาค
 
1. นางรุ่งทิพย์  พรหมบุุตร
2. นายวีระ  ขำดวง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. นายชนัต  สีสุวอ
2. นางสาวพิลาณี  ทบสมัย
 
1. นางกฤษณา  อ่อนนวม
2. นายวิชิต  เครือยา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงปทิตตา  ปรีดานรวุฒิ
 
1. นายเทพมงคล  ตามา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายศุภชัย  ทองสว่าง
 
1. นายพลภัทร  พรคุณานุภาพ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงมินตรา  ศุภพัฒน์สิริกุล
2. เด็กหญิงสุธิดา  ปักโคทานัง
3. เด็กหญิงเมธาวี  เรืองเรื่อ
 
1. นางสาวชุติมา  ชำนิ
2. นางสาวมานิตา  หมดภัย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาววันทิณี  เบญจมงคลสกุล
2. นายศรัณย์  ไกรศรีสุวนันท์
3. นางสาวสกุลตลา  รื่นจิตร์
 
1. นางสาวชุติมา  ชำนิ
2. นางนิตยา  นาโควงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ถนอมทรัพย์
2. เด็กชายสุชาพงศ์  ศิริโรจน์โภคา
 
1. นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นายบัณฑิตย์  ศิริผลวุฒิชัย
2. นายพิสิทธิ์  สวนเส
 
1. นายพนม  เลื่อมสำราญ
2. นางสาวสุมิตรา   อัดโดดดร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายวรินทร  ยิ้มมา
 
1. นางสาวอนงค์ทิพย์  ขันทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวสุภาณี  อ่ำสำอาง
 
1. นางสาวประภา  ผาจวง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายพรเทพ  พันธุ์อัจฉริยะกุล
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ธิติปัญญาวงศ์
3. เด็กชายวีรเศรษฐ์  พนาสุวรรณกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วมาก
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายณัฐพล  ใบขุนทด
2. นางสาววชิราพร  พินิจธนสาร
3. นายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์อภิวัฒนะกุล
 
1. นางสาวกัณฑิมา  แย้มศิริ
2. นายเทวัญ  ดีจรัส
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงกุลนาถ  โกวัฒนชัย
2. เด็กหญิงวิภาพร  แสงโสภา
3. เด็กชายสาธิต  ชินวงศ์
 
1. นางสาววีณา  วันชุ่ม
2. นางสาวเพ็ญลดา  พจนวัฒนพันธุ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. นางสาวดุสิตตา  เทพรักษา
2. นางสาวทิพย์ภามาศ  รุ่งอเนกทรัพย์
3. นางสาวธัญญาเรศ  จันทร์ทาสี
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เพ็ญ
2. นายวิชัย  จุมพล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงฐานิตา  เจริญเพ็ญธรรม
2. เด็กชายพีรพงษ์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงเมวลี  อ้อนแป้น
 
1. นางศุภลักษณ์  จิรธนรัตน์
2. นางสาวสุรีย์วรรณ  พันธะไหล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1. นางสาวธีมาพร  พันธุ์ซาว
2. นางสาวบุญทริกา  ยีเล็บ
3. นางสาวศภิญญา  หรูเจริญพรพานิช
 
1. นายมนต์มนัส  บุญชู
2. นางสุดใจ  มั่งคั่ง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปาจรีย์  ขาวเขียว
2. เด็กหญิงพัชรีพร  ศาลางาม
3. เด็กหญิงสุนิสา  รอสูงเนิน
 
1. นางกุลนิษฐ์  เบญจวรรณ
2. นางสาวกุสุมา  ชนะค้า
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายธนพล  ปัตตา
2. นางสาวนาตยา  ผูกศรี
3. นางสาวพัชราภรณ์  สวงโท
 
1. นายณฐเศรษฐ์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
2. นางภัทรา  ไปล่โสภณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายวีระยุทธ  เปียศิริ
2. เด็กหญิงอภิวรรณ  นาคกร
 
1. นางกุลนิษฐ์  เบญจวรรณ
2. นายศราวุธ   โหน่งบัณฑิต
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายนพรัตน์   ขันเพียแก้ว
2. นายสุทธิพร  เดชสุภา
 
1. นายดำรงศักดิ์  มีวรรณ์
2. นายศราวุธ   โหน่งบัณฑิต
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายธนกฤต  บุญสมเจตนา
2. เด็กชายพงษ์ชนก   น่วมเทียม
 
1. นายสุขุม  หาญนอก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายคุณัชญ์  รักน้ำเที่ยง
2. เด็กชายพีรพล  สุขกำเนิด
 
1. นายศราวุธ   โหน่งบัณฑิต
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายชนะชัย  หลำปุ่น
2. นายธีรวัช  พิเชษฐรุจิโรจน์
3. นายอนันดา  ชูดำ
 
1. นายศักดิ์ดา  ผุดผ่อง
2. นายสาคร  คำศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายดนัย  หล้าพรม
2. นายวุฒิชัย  วงศ์ศรี
3. นายเทพพิทักษ์  สิงห์เรือง
 
1. นายศราวุธ   โหน่งบัณฑิต
2. นายสุรพล  พรชัย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจุฑามาส  มานะกิจ
2. เด็กหญิงพรวดี  ชาติชนะ
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  สายเชื้อ
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ชัยราช
5. เด็กหญิงแก้วขันหมาก  ศิริรัตน์วัฒนากุล
 
1. นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ช้างทอง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวกุลนารี  เกิดอิ่ม
2. นางสาวนลินรัตน์  ปิยะธนากูล
3. นางสาววรรณกานต์  สิบหมื่นเปี่ยม
4. นางสาวสุภาพร  จันทร์สว่าง
5. นางสาวอารียา  ปิ่นมณี
 
1. นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ช้างทอง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงจิณณพัต   ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงชิดชนก  มามาก
3. เด็กหญิงชไมพร  ช่างทอง
4. เด็กชายทิชานนท์  แสงงาม
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  อุนารณ
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  พรหมสุข
2. นางนวลจันทร์  จรจรัญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายวิศรุต  ศรีล้น
2. นางสาววิศิณี  ผ่องแผ้ว
3. นางสาวศุภกานต์  อาจหาญยิ่ง
4. นางสาวอรวรรณ  มัยลิขิตมงคล
5. นางสาวเกวลี  พร้าก้อน
 
1. นางรจนา  สุขแสนไกรศร
2. นางสุวรรณา  อินทุรัตน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวณิชา  บุตรศิริ
2. นางสาวธารวิมล  สวาสดี
3. นายสมรักษ์  ภู่ทอง
4. นางสาวฬุฬาศิลป์  อุทัยแสง
5. นายเสรี  ใสแรม
 
1. นางดาเรส  แสงอินทร์
2. นายธนู  แสงอินทร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 1. นางสาวกมลชนก  รัชตรังสี
2. นายชาญชัย  อุไรเรือง
3. นางสาวณิชชนันท์  กลิ้งมา
4. นายธีรรัฐ  สิทธิเลิศธนนท์
5. นางสาวนิภาพร  เล็กคำ
6. นายปฏิภาน  เชิดชู
7. นางสาวภิญญดา  เมธาฤทธิเดชากุล
8. นายฤทธิไกร  ดียามา
9. นางสาววีริศรา  วงชารี
10. นางสาวศศิธร  รักบุญ
11. นางสาวศิริลักษณ์  ค่ำคูณ
12. นางสาวสุนิสา  ประสบเนตร์
13. นางสาวสุพัตรา  บัวนาค
14. นายอภินันท์  โมรา
15. นายเฉลิมพล  รุ่งเรือง
 
1. นางนลินี  มีริยะเกิด
2. นางผกามาศย์  รักษ์นาค
3. นางสาวรุจิเลข  ฉอยทิม
4. นางอารยา  มหามิตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. นายกษิดิศ  บุญจิตร
2. นางสาวกิตติพร  กมลเวชช
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  พินัยรัมภ์
4. นายคเชนทร์  ฉบับตรง
5. นางสาวชนิตา  บุญบุตร
6. นายญาณโรจน์  ทองมี
7. นางสาวณิขกานต์  แก้วน้อย
8. เด็กชายดวง  เจริญสุข
9. นายทศพล  กฤษฎารักษ์
10. เด็กชายพัลพภ  ประเสริฐดี
11. นายภัทรภร  กุลแก้ว
12. นางสาววนิดา  ศรีชม
13. นายวรากร  สีนาค
14. นางสาววริยา  โตภู่
15. นางสาววารี  จิตพึ่งธรรม
16. นายศรัณญู  อิศรางกูร ณ อยุธยา
17. นายสิทธิโชค  ณรงค์
18. นางสาวสุดาทิพย์  บุญเกษมพงศ์
19. นายอาทิตย์  ตะโก
20. นางสาวอารดา  ธนีเจริญ
 
1. นางสาวนิธิยา  ทับเปลี่ยน
2. นางพิมพ์ผกากรอง  ถิรเกียรติคุณ
3. นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ
4. นายศราวุธ  บุญส่ง
5. นางสาวศิรินนา  ชั่งกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงวนาลี เช็ค  เทิดทูนภูนุช
 
1. นางกัญจนา  พรนิเสน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวภูรดา  ธนะสุวัฒน์กุล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สดแสงจันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงอัยลดา  กนะวาลย์
 
1. นางบังอร  ศรีพุ่มบาง
2. นางมณฑา  พรมเกตุ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวปิรดา  เตชจิตต์โชคเกษม
2. นายวิศรุต  ชัยธนาวิสุทธิ์
 
1. นางสาวภทรพรรณ  สุขพงษ์ศรี
2. นางมณฑกาน  เหนี่ยวองอาจ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจันทราวรรณ  พรมแก้ว
2. นางสาวชญานิน  ปลื้มสี
3. นางสาวนภัสสร  ฟักทิม
4. นางสาวพรกนก  ชื่นชิตพิสัยกุล
5. นางสาววราภรณ์  พุ่มพร
6. นางสาววราภรณ์  นิลบัวลา
7. นางสาวสิริกุล  ศิริทองสุข
8. นางสาวอรกนก  ชื่นชิตพิสัยกุล
9. นางสาวเยาวลักษณ์  ข้อเปี้ย
10. นางสาวโชธิตา  คงโต
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  สนธิขันธ์
2. นางสาวอินทิรา  ฐิโนทัย
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. เด็กหญิงจณิสตา  มุกดา
2. นางสาวชลธาร  สุยะเอ้ย
3. เด็กหญิงญาณิศา  เตชะวงศ์ชัย
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  คุณาดิเรก
5. เด็กหญิงนวพร  ชวาลาธวัช
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แพทยานนท์
7. เด็กหญิงยมลภัทร  สิงห์ปุระ
8. เด็กหญิงวรวลัญช์  สุภา
9. เด็กหญิงศิรินภา  เถื่อนรักษ์
10. เด็กหญิงสุชานาถ  วัชรขจร
11. เด็กหญิงสุปรียา  หิรัญวัฒน์
12. เด็กหญิงเณรัญญา  บุณยรัตกลิน
13. เด็กหญิงเมธาวินี  ชัยจิตรวานิช
14. นางสาวเวธกา  ทัศนจันทร์
15. นางสาวไรวินณ์  ศุภมิตรมงคล
 
1. นางสาววรรณกร  ดาวอุดม
2. นางสมบูรณ์  จำวัน
3. นายสุพจน์  อินแจง
4. นางเรืองโรจน์  ไพรวรรณ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1. เด็กหญิงปัทมพร  แก้วสวนจิก
2. เด็กหญิงอาภาพร  เกลียวรุ่งสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอุนนดา  เพชรพิรุณ
 
1. นางสุรีรัตน์  สุขยิ่ง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวนฤมล  มาละ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วพูน
3. นางสาวมัณฑนา  วรนันท์
 
1. นายสิงขร  ประโลมรัมย์
2. นางสุภาวดี  บุญญาภิสิทธิ์โสภา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แตงสีนวล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พันบุปผา
 
1. นายดำรงค์  ทาสะโก
2. นายธนารักษ์  โพธิ์งาม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. นางสาวทิพย์รัตน์  ภิญญธนาบัตร
2. นางสาวธนัชชา  พจน์คำขำ
 
1. นางจามีกร  คุ้มมประดิษฐ
2. นางสาววรรณกร  ดาวอุดม
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริวิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ชัยชูนาวี
 
1. นายสุทิตย์  ไชยวงศ์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายเอกอนันต์  คันธเนตร์
 
1. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริวิทยา 1. เด็กชายมงคล  คงขาว
 
1. นายสุทิตย์  ไชยวงศ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวศรัญรัตน์  สลัดทุกข์
 
1. นางวิไลวรรณ  คชาวงษ์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงสุปรียา   บุญตั้ง
 
1. นางวิไลวรรณ  คชาวงษ์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวภัทรนิษฐ์  กีรติไพศาล
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายดิสรณ์  จำปาทอง
 
1. นางวิไลวรรณ  คชาวงษ์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายพลอย  เมืองกลาง
 
1. นางวิไลวรรณ  คชาวงษ์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายชญานนท์  พุกเจริญ
2. เด็กหญิงบุญสิตา  จูมอญ
 
1. นายปิยพล  ชูประเสริฐ
2. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายอิทธิวัฒน์   ภูมิพนา
 
1. นางขนิษฐา  ท้วมเสม
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นายอนุชา  เปรมเพ็ชร
 
1. นางสาวอรอุมา  พรหมฤทธิ์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายชนินทร์  ศรีนาค
2. เด็กชายภานุทัศ  ทังสุนัน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคจู
 
1. นายปิยพล  ชูประเสริฐ
2. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายปฐมพงศ์  บุญแจ่ม
2. นายพัชรพงศ์  ปราบพาล
3. นายอรรถวิทย์  เมฆสูงเนิน
 
1. นายปิยพล  ชูประเสริฐ
2. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายกฤษดา  โพธิ์ปัทมะ
 
1. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายวีรภัทร  กรรณสูตร
 
1. นางสาววราภรณ์  กาวัน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนิฏฐา  ยศทัพ
 
1. นายสมรักษ์  ชูศิริ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นายชัยสิทธิ์  แสวงฟองคำ
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทุมรี
 
1. นายสมรักษ์  ชูศิริ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวอัญชลี  เรืองศักดิ์
 
1. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงสโรชา  ขาวผ่อง
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นายกวีวัฒน์  มีทิศ
 
1. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เขลากระโทก
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. เด็กหญิงปวริศา  ปวรีวงศ์
 
1. นายธวลธรรม  ทองโชติ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายสุระวิทย์  บุญจู
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ตรีสุชน
 
1. นายธวลธรรม  ทองโชติ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวฐิติรัตน์  อุดมไชยวัฒน์
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกานรีต์  ใจเอื้อ
 
1. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. นางสาวมณทิชา  งามจรัสธรรม
 
1. นายธวลธรรม  ทองโชติ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงปลอดภัย  พลิคามินทร์
 
1. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวฐิติยา  ตู้เจริญ
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวกัญจน์  วิเศษลา
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  เดชกุลทอง
3. เด็กหญิงชนิภรณ์  กะรัมย์
4. นายชุติพนธ์  สุวรรณมณี
5. นายณัฐพงษ์  ปิ่นสุข
6. เด็กชายธารา  ภูนุช
7. เด็กหญิงนภัสรา  มณีพันธุ์
8. เด็กหญิงบุษยากร  พงศ์พินทุกาญจน์
9. เด็กหญิงปลอดภัย  พลิคามินทร์
10. นายพงศธร  คุณวัฒนากุล
11. เด็กหญิงพรชนก  ทิพย์นนท์
12. เด็กชายสรยุทธ  มียิ้ม
13. นายอนุชา  แย้มเปี่ยม
14. นางสาวอัญชิสา  นามวัฒน์
15. เด็กชายเมธัส  คงเมฆา
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
2. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวกรวรรณ  สิทธิเสนา
2. นางสาวกัญญาวีร์  กิตติธนิยากร
3. นางสาวขวัญลดา  อาระนะโรจน์
4. นายชยพัทธ์  เสนา
5. นางสาวชัชชญา  แผ้วฉ่ำ
6. นางสาวญาณิน  พงษ์สงวน
7. นางสาวณฐิตา  ทองอร่าม
8. นางสาวณัฐธิดา  บุญชัยโย
9. นายณัฐวุฒิ  โยควิจิตร
10. นางสาวธนัญญา  ชำนาญนา
11. นางสาวธวัลรัตน์  ทองเรืองสกุล
12. นายนพรัตน์  อุ่นศรี
13. นางสาวประภัสสร  คุณกำจร
14. นายปรินทร  ว่องวัจนะ
15. นางสาวปัญญาวดี  แก้วโพธิ์
16. นางสาวพรชนก  คำแหง
17. เด็กหญิงพรนัชชา  ภาหา
18. นางสาวพิลดา  ชิตรัตฐา
19. นายภาคิน  กิตติกุลคุณาทร
20. เด็กชายภูมิ  ไวยธรรม
21. นางสาววัจณ์จารีย์  แก้ววาตะ
22. นางสาววีรวรรณ  จอมทอง
23. นางสาวศิรภัศสร  หอมโลก
24. นางสาวศิริการ  เก็จประยูร
25. นายสิทธิศักดิ์  โคตะวงศ์
26. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินสนอง
27. นายสิทธิศักดิ์  เพชรวารี
28. นายสุทัศน์พงษ์  สวงโท
29. นางสาวอภิญญา  สิทธิเลิศ
30. นางสาวอรยา  บุญประเสริฐ
31. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เชื้อตาพระ
 
1. นายชยกฤต  ขำเถื่อน
2. นางสาวนิชภา  นาคสมบูรณ์
3. นางสาวมณฑา  พึ่งสุข
4. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
5. นายมานิต  ปัตถา
6. นางเพ็ญพิไลลักษณ์  มณีภาค
7. นายเอกชัย  โซ๊ะพิทักษ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วินดี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  อิสลาม
3. นายจักรกฤษณ์  หยังดี
4. เด็กหญิงชลดา  วารีวิไล
5. นางสาวณัฐชนา  สระทองเฮี้ยะ
6. นางสาวณัฐทิตา  สีปาน
7. นางสาวณัฐนิชา  แก้วชาติ
8. นายณัฐวุฒ์  โหสุวรรณ
9. นายต่อลาภ  วิหารทอง
10. เด็กชายธรรสรณ์  พลายอินทร์
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพงสาร
12. นายธีรภัทร  เขียวชอุ่ม
13. นายนันทะวัช  คำประเสริฐ
14. นายปฏิกรณ์  พึ่งสมวงศ์
15. นายปณิธาน  ปานสกุล
16. นางสาวประภัสสร  สารเพชร
17. นางสาวปรารถนา  สิงห์โต
18. นางสาวพรพิมล  ฉิมสวาท
19. นางสาวพรรณราย  เมืองเปรม
20. นายพรเทพ  พุทธรักษา
21. นายพัชรพล  พลแสน
22. นางสาวมนัสวีร์  ใจเอื้อ
23. เด็กหญิงมุขดาว  จันทวี
24. นางสาวยุภาพรรณ์  บุตรพรม
25. นางสาววันวิสาข์  พลเยี่ยม
26. เด็กชายวีระพัฒน์  เกตุมอญ
27. นายศราวุฑ  พิกุลแก้ว
28. เด็กหญิงศิริ  อินทร์พงษ์
29. นายศิริศักดิ์  กฤษณะเศรณี
30. นายศุภรัตน์  สดวกดี
31. นายสุวิชช์  เล็กบุญแถม
32. นางสาวอรทัย  ศรีทอง
33. นางสาวอารียา  บุญแจ้ง
34. นางสาวเกวลี  พร้าก้อน
35. เด็กหญิงเก็จแก้ว  จันทรัตน์
36. นางสาวเบญจวรรณ์  วงศ์มาลี
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
2. นายปิยรัตน์  พุ่มพุก
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายหนึ่งบุรุษ  เพชรสำรวล
 
1. นายวัชรกร   เผื่อนโชติ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายณัฐวุฒิ  ณัฐทวีทรัพย์
 
1. นายวัชรกร   เผื่อนโชติ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ชัยราช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวปรียาภรณ์  วจีสัจจะ
 
1. นายวัชรกร   เผื่อนโชติ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กชายอนันยช  กุลวงศ์
 
1. นายปรัชญา  โชโต
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายพลพัฒน์  ฤกษ์ประกอบ
 
1. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงสุภาพร  จ้อยชดช้อย
 
1. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวณัฐนิชา  แก้วชาติ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กชายสิทธิชัย  รักซ้อน
 
1. นายปรัชญา  โชโต
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายพลพัฒน์  ฤกษ์ประกอบ
 
1. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. เด็กหญิงยลรดี  คุ้มกนกกานต์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ปินตา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวปรียาภรณ์  วจีสัจจะ
 
1. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  โพธิ์ชัยหล้า
 
1. นายวรเศรษฐ์  พงษ์รุจปรีชา
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายพลพัฒน์  ฤกษ์ประกอบ
 
1. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มานะกิจ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวธัญญ์รวี  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
 
99 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภามนตรี 2 1. เด็กหญิงจตุรพร  มีผึ้ง
2. เด็กชายจิณห์นิภา  ไตรอนันต์วุฒิกุล
3. เด็กหญิงจิณห์วรา  งามเฉลียว
4. เด็กชายชนธัญ  โพธิ์มงคล
5. เด็กหญิงชนัญธร  สุทธิกาโมทย์
6. เด็กหญิงชนิกานต์  เนียมศรี
7. เด็กชายชยากร  เทียนขาว
8. เด็กหญิงชลดา  มิสรัตน์
9. เด็กชายชัยสิทธิ์  วิริยะสกุลชัยพร
10. เด็กหญิงฐิตินันท์  ผันโพธิ์
11. เด็กหญิงณัฐชยา  อุพัชยา
12. เด็กชายณัฐดนัย  แสงศิริ
13. เด็กหญิงณิชาภัทร  พันธุ์อายุวัฒนะ
14. เด็กหญิงดวงแก้ว  ชาติทองคำ
15. เด็กชายธนกฤต  จิรวรธรรม
16. เด็กชายธนพัฒน์  เอกสิริปฏิพัทธ์
17. เด็กหญิงธนัชญา  สุทธิกุล
18. เด็กชายธนเสฏฐ์  ลำธารสวรรค์
19. เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ชินารักษ์
20. เด็กหญิงธิดาวรรณ  นาคสมบัติ
21. เด็กหญิงนริศรา  อินดี
22. เด็กหญิงนันทนา  นาคอ่อน
23. เด็กชายปภาวิน  สว่างศรี
24. เด็กชายปรมี  จานสันเทียะ
25. เด็กหญิงปาลีรัตน์  รังรักษ์รัตนากร
26. เด็กหญิงพรญาณี  แจ้งสว่าง
27. เด็กหญิงพรรณวลัย  ศรีสวรรค์
28. เด็กหญิงพิชญธิดา  วูดฟิน
29. เด็กชายภัทรพิชชานันท์  สุนทรประเสริฐ
30. เด็กชายวนัสบดี  เผือกประพันธ์
31. เด็กหญิงวรัญญา  ประเสริฐสิน
32. เด็กหญิงวาสนา  ณรงค์ฤทธิ์
33. เด็กหญิงศศิพร  ยิ้มจันทร์
34. เด็กชายสรายุทธ  สุขเกษม
35. เด็กหญิงสิริประภา  ทรงอุดมวัฒนา
36. เด็กหญิงสุฐิรัฐ  คูประสิทธิ์
37. เด็กหญิงอณัญญา  ระหุ่ง
38. เด็กชายอติรุจ  คำยา
39. เด็กหญิงเอลิน่า  เอโล่
 
1. นายวรากร  เพ็งแจ่ม
 
100 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภามนตรี 2 1. นายกฤตนู  กอเกียรติธำรงค์
2. นายกฤตเมธ  ฉัตรดำรงสกุล
3. นายกาญจน์กรินทร์  ยอดดี
4. นางสาวกุลณัฐา  ฉัตรโท
5. นายฉัตรพล  เจริญสุข
6. นางสาวตรีลักษณ์  อัศววิริยะกิจ
7. นางสาวนฤธารา  ทรรศนะปัญญา
8. นายนิพิฐพนธ์  บุญเผือก
9. นายพงศกร  แสงศิลป์
10. นางสาวพัชรพร  บุญโยธา
11. เด็กชายพุทธวัตน์  อริยธนาไพศาล
12. นางสาวรุจิภา  วิริยะสกุลชัยพร
13. นางสาวรุจิษยา  ปกป้อง
14. นางสาวลลิตวดี  บุญเผือก
15. นายวรพล  หลิว
16. นางสาววรภร  นาคธันยกร
17. นายวิษณุ  ศิริเจริญพร
18. นางสาวศิรัญญา  นิลเล็ก
19. นางสาวศิริยาภรณ์  มณีแสง
20. นายสิรภพ  ประนิธิ
21. นายสุกฤษฏิ์  เกียรติทวีเลิศ
22. นายอนวัช  เปราะแดง
23. นางสาวอภิชญา  เกียรติกู้กิจ
24. นายอภิวัฒน์  ขั้วกลาง
25. นายอานนท์  ฤทธิบัณฑิตย์
 
1. นายวรากร  เพ็งแจ่ม
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายชานนท์  พรมมาหล้า
2. เด็กชายธันย์ชนก  อุ่นบางหลวง
3. เด็กหญิงนฤพร  ภูมิประภาส
4. เด็กชายปราการ  สังเกตใจ
5. เด็กหญิงสุมนา  กิติกูลไพศาล
6. เด็กชายอนุภาพ  ภู่สุวรรณ
7. เด็กหญิงอรยา  มาเอี่ยม
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศักดิรัตน์
 
1. นางสาวปดิวรัดา  ใจแก้ว
2. นางสาวปนิตา  เชื้อทอง
3. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายจักรกฤษ  จันทรทอง
2. นางสาวจิรวรรธ  นามวิเศษ
3. นางสาวปนัดดา  บัวคำป้อ
4. นางสาวพัชรี  มีขำ
5. นายพิศาล  เนื่องกระโทก
6. นางสาวรังศิตา  กล่ำอยู่
7. นายวิศวะ  พรินทร์ธนิศร
8. นายสุทธิพงษ์  ลำธาร
 
1. นางสาวปดิวรัดา  ใจแก้ว
2. นางสาวปนิตา  เชื้อทอง
3. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
 
103 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนัฐนรี  ศรีปัญญา
2. เด็กหญิงนับพร  เจริญสุข
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  เอี่ยมนิ่ม
4. เด็กหญิงพัชสรช์  นาพุฒนา
5. เด็กหญิงพิมพ์ณัฐฐา  โพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญมาทัศ
 
1. นายฉัตรชัย  พวงศรี
2. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
 
104 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐกฤตา  นามโฮง
2. นางสาวณัฐกานต์  หยกยืนยง
3. นางสาวณัฐริกา  ภาสสถิตย์
4. นางสาวทิพย์วัล  สุนทรนวภัทร
5. นางสาวมณฑาทิพย์  สัญญารักษ์
6. นางสาววัชราภรณ์  แสงครุฑ
 
1. นายกิตติพิชญ์  พวงภู่
2. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
3. นายนันทวุฒิ  สมพงษ์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เพชรแจ่ม
2. เด็กหญิงธนพร  จันทร
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  หนุนภักดี
4. เด็กหญิงพินษ์ธวรา  กล่ำเจริญ
5. เด็กหญิงสายทิพย์  ฤกษ์วงศ์
6. เด็กหญิงสินีนาถ  กักจัตุรัส
7. เด็กหญิงสุนิสา  คำสอน
8. เด็กหญิงอรวรรณ  วงษ์แสน
 
1. นางสาวปดิวรัดา  ใจแก้ว
2. นางสาวปนิตา  เชื้อทอง
3. นายวชิระ  สุ่ยวงศ์
4. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวจันทร์ภัสสร  แก้วประเสริฐ
2. นางสาวจิราภรณ์  ผักบัวแก้ว
3. นางสาวภัทรวรรณ  ภิชัย
4. นางสาวมณฑิรา  ฟองเจริญ
5. นางสาววรดา  ถ้วยพุทธมนต์
6. นางสาวสุกัญญา  รัตนวัน
 
1. นายกิตติพิชญ์  พวงภู่
2. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงพิชญา  กึม
3. เด็กหญิงศิริโสภา  ตาปัน
4. เด็กหญิงอรจิรา  เปลี่ยนเสือ
5. เด็กหญิงอารียา  ยิงรัมย์
6. เด็กหญิงอินทิรา  ดำพทิก
7. เด็กหญิงแก้วกานต์  ชื่นจิต
8. เด็กหญิงไอทิพย์  เครือแก้ว
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นายพนม  ทองสุ่ม
3. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นายจักรินทร์  เบญจรงค์
2. นายธงชัย  อ่อนคง
3. นายนริศ  กล้าหาญ
4. นางสาวนลินรัตน์  ปิยะธนานุกูล
5. นางสาวนัฐฐาพร  ยิงรัมย์
6. นายบริราช  อิ่มแย้ม
7. นางสาวปิ่นสุดา  แก้วชื่น
8. นางสาวพิกุล  ใหญ่สูงเนิน
9. นางสาวพิชชาภา  ชาวนา
10. นางสาวรักษิณา  เทียมสุขสม
11. นางสาววรรณกานต์  สิบหมื่นเปี่ยม
12. นายวรวุฒิ  แรงจริง
13. นายวราวุธ  ละหุ่งเพ็ชร
14. นายสุทธิพงษ์  แย้มศิริ
15. นางสาวสุภาพร  จันทร์สว่าง
16. นายอิทธิพัทธ์  สวนศรี
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวรติรัตน์  วรวงษ์วุฒิไกร
3. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. นายฐิติพงษ์  เรืองสม
2. นายนายศราวุธ  ดวงสว่าง
3. นายมณเทียร  นิลดีสระน้อย
4. นายอนันต์  อรรคบุตร
5. นายเอกรัตน์  ฝนธง
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
2. นายภานุวัฒน์  เรืองรังษี
 
110 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กชายจตุวัฒน์  ภารา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปั้นสุขสวัสดิ์
 
1. นายเดชาวัต  แสนโสดา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาษาวิทยา 1. เด็กชายปฐมพร  ฤทธิโยธิน
2. เด็กชายรัตนพล  ฤกษ์วิธี
3. เด็กหญิงสุรารักษ์  คำหล่า
 
1. นางปาริชาติ  อังคณาเอมอร
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายฉัตรเพชร  กลิ่นเทียน
2. นายธนพล  สัตบรรณ
3. นายสิทธิศักดิ์  แทนศิริ
 
1. นายชูเกียรติ  พาแก้ว
2. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงฉัตรพร  วิริยะกุล
2. เด็กหญิงวริศรา  สุทธิโสม
3. เด็กหญิงสุนิษา  ก้ิองกังวาน
 
1. นายชูเกียรติ  พาแก้ว
2. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายภานุวัฒน์  เจริญสุข
2. นายสิทธิโชค  โคตวงษ์
3. นายสุรชัย  พุ่มเจริญ
 
1. นายชูเกียรติ  พาแก้ว
2. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ผาสิโน
2. เด็กหญิงนิภาภัทร  กู้เมือง
3. เด็กหญิงมัชฌมา  มะลิแย้ม
4. เด็กหญิงวรณัฐ  อ่วมภู่
5. เด็กหญิงสุดธิดา  ทัพไทย
6. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ศรีประจันทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  บ่อสะอาด
2. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
3. นายอนันต์  แจ่มแสง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวชลิตา  สัมมิตร
2. นายธนพล  สั่งจ้อย
3. นางสาวธนิกา  รัศมี
4. นางสาวพรทิพย์  เทียบตา
5. นางสาววรกมล  สาอาจ
6. นางสาวเบญจวรรณ  ปรีหะจินดา
 
1. นายณัฐพงษ์  บ่อสะอาด
2. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
3. นายอนันต์  แจ่มแสง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  วงศ์วรรณกุล
2. เด็กหญิงภัทราพร  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงเสาวภา  ระยับศรี
 
1. นางปานทอง  แสงจันทร์งาม
2. นางเพลินพิศ  โพธิราช
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 1. นางสาวณัฐพร  ปะโคทัง
2. นางสาวนวพร  รอดประชา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ชีหรั่ง
 
1. นางปานทอง  แสงจันทร์งาม
2. นางเพลินพิศ  โพธิราช
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงบุษกร  ศุภกิจอำนวย
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตั้งเจริญ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์   ยารักษ์
 
1. นายชัชชนะ   แสงเนตร
2. นางณีรนุช   จิรชัยสิทธิกุล
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวคณิตา  วิหกหงษ์
2. นางสาวปนัดดา  วัฒนศักดิ์
3. นางสาวปวีณวรรณ  สว่างวงษ์
 
1. นางวลัยพรรณ  พันธ์อ้น
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารักษ์  ศรีโฉมงาม
2. เด็กหญิงชนิกานต์  มาแจ้ง
3. เด็กหญิงทรงอัปสร  ภูาคำ
 
1. นางปราณี  หมายเจริญ
2. นางเสาวนีย์  หิรัญวัฒน์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวปัทมพร  ศรีโปดก
2. นางสาววันวิสา  สุวรรณ์
3. นางสาวอรณิชา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวปรัชพร  ปรัชญาชูวงศ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คงดี
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เข่งสมุทร
3. เด็กหญิงสิรินยา  สุขมีกลิ่น
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางวิภาวรรณ  ไชยฉอุ่ม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวจิราพร  แสนเสมา
2. นางสาวชนากาญ  โคตรทา
3. นางสาวประภัสสร  เฉลิมวงศ์
 
1. นางบุศกร  ณ นคร
2. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงสายใจ  จิ๋ววิเศษ
3. นางสาวอรสา  เชื้อเดิม
 
1. นางปราณี  หมายเจริญ
2. นางเสาวนีย์  หิรัญวัฒน์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวฐาปวีส์  สาระถี
2. นางสาวปองทิพย์  ขุนนา
3. นางสาววราภรณ์  กวินสนธิมาศ
 
1. นางภัณฑิลา  เจียงวรีวงศ์
2. นางรัตนา  เกิดมงคล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 1. เด็กชายวรเชษฐ์  แชร์นารักษ์
2. เด็กหญิงอารยา  ไพรสินธ์
3. เด็กหญิงไอลัดดา  พาชื่น
 
1. นางเพลินพิศ  โพธิราช
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวฉันทนา  สุขเกษม
2. นางสาวปลายฝน  โคตรชัย
3. นางสาวปัญญาวดี  โพธิ์แก้ว
 
1. นางประภาพร  ขันสุวรรณ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกณิฐา  ทรัพย์คง
2. เด็กหญิงจินตปราตรี  ฤทธิ์รักษา
 
1. นางพรทิพย์   วัฒนาดิลกกุล
2. นางสาวลลนา  อันทานุวงศ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายกรภัทร  สิทธิคุณ
2. เด็กชายปริทัศน์  ปานเงิน
 
1. นายณฐเศรษฐ์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
2. นางสาวปิยะมาศ  ทองเกียรติ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายศุภลักษณ์  พึ่งสวัสดิ์
2. นายสุวิวัฒน์  ผลอินทร์
 
1. นายณฐเศรษฐ์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
2. นางสาววรรณวิมล  วสะยางกูร
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงปวันพัชร  แนวทัศน์
2. เด็กชายยศกร  จักรรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แช่มเงิน
2. นางสาวสุพรรณี  ดีเหมือน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายศุภณัฐ  ธนเศรษฐ
2. นายอุดมศักดิ์  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ไตรมณี
2. นางสาวสุดารัตน์  เป็นมงคล
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพรชิตา   บุญเอนก
2. เด็กหญิงศศิภา   บัวษร
 
1. นางสาวสมพร  พุทธสถาพร
2. นางสาวอุมาพร  บริรักษ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  รัตนกร
2. เด็กหญิงสุพัตรา   ปิ่นวิเศษ
 
1. นางสาวชุลีกร  พินธิระ
2. นายภูเบศร์  ขาวพุ่ม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงอรจิรา  โคตรพัฒน์
2. เด็กหญิงเกสราภรณ์   พุ่มศิริ
 
1. นางสาวสมพร  พุทธสถาพร
2. นางสาวอุมาพร  บริรักษ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายจิรพงค์  เกิดแก้ว
2. นายชนกันต์  ใจกำแหง
 
1. นายณฐเศรษฐ์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
2. นายวัชระ  ลัดดา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. นายคุณานันท์  ธนาวัฒนพงศ์
2. นางสาวเพ็ญสุดา  ตาอุตร
 
1. นายวิฑูรย์  เหรียญทอง
2. นางสาวสุดา  เจ๊ะหวังมา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวน้ำทิพย์  เข็มกลัด
2. นายสุทธินัน  อาจศัตรู
 
1. นางพรทิพย์  วัฒนาดืิลกกุล
2. นางสาวลลนา  อันทานุวงศ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายนพดล  โตไผ่
2. เด็กชายลัทธวิทย์  โต๊ะถม
3. เด็กชายวิศรุต  เกษมภูมิรัตน์
 
1. นายชนะชัย  ทับเกษม
2. นายศุภรัตน์  ภักติวงษ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายนพรัตน์  รัตนพรอุดม
2. นางสาวปวีณา  สุขธนวัฒน์
3. นายวีรพงษ์  กระวานธง
 
1. นางพรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวกรรณิกร  มีละกูล
2. นางสาวพัชรินทร์  ชุมภูวงค์
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  สุขเกษม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายจุมพล   นิมิตรดี
2. เด็กชายณัฐภัทร   เอี่ยมมีลาภ
3. เด็กหญิงนภัสสร   ภักดีพงษ์
 
1. นางสาวบุษณีมาศ   นิสาธรณ์
2. นายพลร่ม  กันทำ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายนราวิชญ์  อินทรโชติ
2. นายวรวุฒิ  โคงาม
3. นางสาวเลิศลักษณ์  นวนพี้
 
1. นายจาตุรนต์  เจริญสุข
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายกฤช  วรรณธนสิทธิโชค
2. เด็กชายณัฐพล   อุปเสน
3. เด็กชายภูวิทัต  รังสิกุล
 
1. นางสาวศรินญา   พันธ์ชาลี
2. นายศิริพัฒน์  กุลสิริวลี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกาญจนา  แสงอ่ำ
2. นายพุฒิพงศ์  วังสาร
3. นายรัชภูมิ  อ่อนช้อย
 
1. นายปรีชา  วรธงไชย
2. นายสมบูรณ์  อัศวภูมิ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายจิรัชฌา  พงศ์รุจิกร
2. นายจิรัฏฐ์  ศรีรัตนอาภรณ์
3. นายพุฒินาท  อาชีวะวานิช
4. นายศิลปกิจพงศ์  ญาติพรหม
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1. เด็กหญิงชาลิสา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  พึ่งสุข
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายวัชรนนท์  โดโลร์ฟิโน
 
1. นางศศิธร  เกาะน้อย
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายวัชรินทร์  เกรียงวัฒนา
 
1. นางศศิธร  เกาะน้อย
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายกรณัฐ  ทิพย์ทะเบียนการ
 
1. นางศศิธร  เกาะน้อย
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  สุขหร่อง
 
1. นางจารุวรรณ  วงศ์จันทร์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  เทือกขันตี
 
1. นางสาวพนิดา  จิตรจรัส
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายศุภวิศว์  ตั้งสะสม
 
1. นางศศิธร  เกาะน้อย
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายชินกฤต  ถนอมกิจชัย
 
1. นางศศิธร  เกาะน้อย
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดอกดวน
2. เด็กชายธวัชชัย  กองคำ
3. เด็กหญิงนิภา  ใจมนต์
4. เด็กหญิงสุภาพร  อู่พันธ์
5. เด็กหญิงอารยา  ปาจิตร์
 
1. Mrs.Divina   O. Reyes
2. นางสาวธาริน  คำพานิช
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ศรีโพธิ์สุข
2. นายภควัตร  นิยมมงคล
3. นางสาวภาวิณี  ศรีรักษา
4. นายอนุชา  ม่วงบุญศรี
5. นางสาวเมริสา  อ่อนศรี
 
1. Mrs.Divina   O. Reyes
2. นางสาวธาริน  คำพานิช
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวพัณณิตา  ฑีฆายุโก
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กชายชาติชาย  อันเป็นมงคล
 
1. นางสาวcui yani  wang
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวพนัสตา  พานทอง
 
1. นางสาวศศินภา  ศรีณรงค์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงต้องตา  น้อยสันต์
 
1. นางสาวพลอยบุษร์  เบ็ญจวรรณ์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑารัตน์   กล่ำดิษฐ์
 
1. นางสาวพลอยบุษร์  เบ็ญจวรรณ์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายวโรทัย  พิริยพฤนท์
2. เด็กชายอานนท์  ศิริพรประสาน
 
1. นางศศิธร  เกาะน้อย
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายกิตติโรจน์  บุญเกิด
2. นายพัชร  สินธุ์สอาด
 
1. นางสาวจรัสศรี  พูลสวัสดิ์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายทิวา  หินทอง
2. เด็กชายธฤษณุ  อึ้งภากรณ์
3. เด็กชายยุทธนา  ดาดาษ
4. เด็กชายฤทธิกร  เกิดสมบูรณ์
5. เด็กชายศุภโชค  ด้วงคำ
6. เด็กชายสุทธิรักษ์  หงสกุล
7. เด็กชายสุศิระ  ตุลาพงศ์
8. เด็กชายเนติธร  พงษ์ศิริกรกุล
 
1. นายธนพร  ฉายงาม
2. นายวีรกิตติ์  ชัยวินิต
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายชวิศร  ขันตีคำ
2. นายธเนศ  ทิพย์อุทัย
3. นายปิยวัสส์  ทองทิวา
4. นายภัคธร  มีผิวหอม
5. นายอิษฎา  รักษาพล
6. นายเดชาพล  รัตนสุข
 
1. นายธนพล  ฉายงาม
2. นางสาวมณฑาทิพย์  จันทร์บัว
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวจิรัชญา  จงจีน
2. นายธนวัฒน์  พันธ์โยศรี
3. นางสาวนริศรา  บำรุงนา
4. นางสาวปพิชญา  เพียวอยู่
5. นายปัณณธร  พัฒนาชลาลัย
6. นางสาวพาทินธิดา  ชื่นใจ
7. นายรัชชานนท์  สาคร
8. นางสาววราลักษณ์  แก้ววิเชียร
9. นายสืบศักดิ์  แก้ววิชิต
10. นายเจษฎา  จุรุฑา
 
1. นายธนพร  ฉายงาม
2. นางพรวิภา  ทองสุนทร
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เพียรไธสง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โยธาทิพย์
3. เด็กชายสุรดิษ  จันทะมาตร
 
1. นางสาวนิตยา  ฮวดนาง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวนลิตา  ปานชื่น
2. นางสาวอาทิตยา  สุคนธทรัพย์
3. นางสาวเบญจวรรณ  พึ่งเพ็ง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2. นางสาวเพ็งพิศ  โพธิทรัพย์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รักษ์กำเนิด
2. เด็กหญิงธันวรัตน์  ภู่สุด
3. เด็กชายประภากร  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวทักษิณา  ใยบัว
2. นางสุรีพร  แตงเล็ก
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐฐาพร  หาญชัย
2. นางสาวสายสุดา  เฟื่องพายัพ
3. นายเศรษฐกิจ  ไชยนอก
 
1. นางช่อทิพย์  ก้อนทองคำ
2. นางพัชราภรณ์  นิรมล
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  บินซัน
2. เด็กชายชญานันท์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวทิพพาพร   ภูมิกฤตยา
2. นางมณี  ไกรงาม
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นายภัทรพงษ์  พัดจันทร์หอม
 
1. นางชนิตา  ถินถนอม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาษาวิทยา 1. เด็กหญิงอุทัยพร  พันสนิท
2. เด็กชายเอกลาภ  รวมพลังเอก
 
1. นายเมธี  สมเสือ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายศราวุธ  อุทัยโรจนรัตน์
 
1. นางสาววารุณี  ใจดี
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาษาวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรส  กุลวานิช
2. เด็กชายอานนท์  ทรงศิริ
 
1. นางสาวสิพร  อินทร์ตาล
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. นายศรุต  ท่ากุดเรือ
 
1. นางสาวฐิติมา  เกตุวุฒิ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายสันติสุข  ทับทิม
 
1. นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายศุภชัย  ทองสว่าง
 
1. นายพลภัทร  พรคุณานุภาพ
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ภู่อยู่
 
1. นางสาวสิรณา   อ่ำถนอม
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายภฤศ  วิบูลฤทธิ์
 
1. นางนวลพร  เพชรา
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวชนนาถ  ชยเมธานนท์
 
1. นางนวลพร  เพชรา