หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่ม สมุทรปราการ เขต 2
ณ จังหวัดเพชรบุรี.
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2556   24 ธ.ค. 2556   25 ธ.ค. 2556   26 ธ.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 ธ.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อาคาร 6 ห้อง 622-623 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.30
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อาคาร 6 ห้อง 624-625 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.30
3 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 122-125 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.30
4 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อาคาร 1 ห้อง 114-117 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมกาญจนาพิเษก 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 51

26 ธ.ค. 2556
09.30-16.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมกาญจนาพิเษก 24 ธ.ค. 2556
25 ธ.ค. 2556
26 ธ.ค. 2556
09.30-16.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมกาญจนาพิเษก 24 ธ.ค. 2556
25 ธ.ค. 2556
26 ธ.ค. 2556
09.30-16.00
4 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมกาญจนาพิเษก 24 ธ.ค. 2556
25 ธ.ค. 2556
26 ธ.ค. 2556
06.30-16.00
5 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อาคารศรีวลัยลักษณ์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ธ.ค. 2556 09.30-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ใต้อาคารเรียน 1 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ริมแม่น้ำ 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ห้อง โดมน้ำเงิน 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
4 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ห้อง โดมแดง 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
5 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนถาวรานุกูล เวทีโรงอาหาร อาคาร 4 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
6 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนถาวรานุกูล ห้อง หอประชุมนภาลัย 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
7 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนถาวรานุกูล โดมติดกับหอประชุมนภาลัย 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
8 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนถาวรานุกูล ห้อง ห้องประชุมมณีพิสุทธิ์ 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
9 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 25 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
10 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ศูนย์กีฬา 24 ธ.ค. 2556
25 ธ.ค. 2556
09.00-17.00
11 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ศูนย์กีฬา 25 ธ.ค. 2556
26 ธ.ค. 2556
09.00-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ (รายงานตัว 334) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00
2 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 20 - 39
09.00
3 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน หอประชุม 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 18 - 34
09.00
4 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ห้อง 134 (รายงานตัว 133) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00
5 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ห้อง 135 (รายงานตัว 125) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ห้อง 122 (รายงานตัว 123,124) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00
7 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ห้อง 131 (รายงานตัว 132) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 20 - 39
09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา หอประชุม 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.30-16.00
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต อาคาร 3 ชั้น 1-3 ห้อง 326-338 ห้องประชุมเพชรโศภิต,ห้องกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต อาคาร 3 ชั้น 1-3 ห้อง 326-338 ห้องประชุมเพชรโศภิต,ห้องกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00
4 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 25 ธ.ค. 2556 09.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 3 ห้อง 331-332 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 3 ห้อง 333-334 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 3 ห้อง 335-336 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 3 ห้อง 341-342 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 3 ห้อง 343-344 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 3 ห้อง 345-346 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 5 ห้อง 541-542 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 5 ห้อง 543-544 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ใต้อาคาร 5 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 5 ห้อง 551-552 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 5 ห้อง 553-554 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ใต้อาคาร 100 ปี 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ใต้อาคาร 100 ปี 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
14 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 25 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
15 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 80 ชั้น 1 ห้อง ห้องพุทธ 25 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
16 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 25 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
17 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 25 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
18 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 132 25 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
19 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 133 25 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
20 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 136 25 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
21 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 135 25 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
22 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 134 25 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
23 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 131 25 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
24 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หลังคาโค้ง 1 สนามฟุตบอล 24 ธ.ค. 2556
25 ธ.ค. 2556
26 ธ.ค. 2556
09.00-16.30
25 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หลังคาโค้ง 2 สนามเปตอง 24 ธ.ค. 2556
25 ธ.ค. 2556
26 ธ.ค. 2556
09.00-16.30
26 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตฯไพศาลสาครกิจ 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.30
27 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาไทย 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.30
28 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง Conference 1 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.30
29 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง Conference 2 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.30
30 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 6 ห้อง หอประชุม 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.30
31 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุมแม่พูนศรี 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.30
32 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 90 ปี 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 22
13.00-17.00
33 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 60 ปี เวที 1 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 22
13.00-17.00
34 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 60 ปี เวที 2 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 22
13.00-17.00
35 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคารหลังคาโค้ง เวที 1 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 22
13.00-17.00
36 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคารหลังคาโค้ง เวที 2 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา หอประชุม 25 ธ.ค. 2556 09.30-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา หอประชุม 25 ธ.ค. 2556 13.30-15.30
3 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคารเอนกปประสงค์ 25 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
4 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ห้อง 1312 25 ธ.ค. 2556 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาคาร 5 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.30
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ห้อง 139,1311 25 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
7 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ห้อง 139,1311 25 ธ.ค. 2556 14.00-17.00
8 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ห้อง ห้องโสตฯ 25 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
9 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 25 ธ.ค. 2556 08.00-16.30
10 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 25 ธ.ค. 2556 08.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
2 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสารารุกรมไทยฯ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมอาคารกิจกรรมนักเรียน 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 ห้อง 032-033 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 80 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมละอองเบญจานุวัตรา 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00
6 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ หอประชุม ห้อง หอประชุมโรงเรียน 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00
7 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
8 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อาคาร 3 ชั้น 6 ห้อง โสต 25 ธ.ค. 2556
26 ธ.ค. 2556
09.30
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 24 ธ.ค. 2556
25 ธ.ค. 2556
09.30
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์เพื่อนใจ 24 ธ.ค. 2556
25 ธ.ค. 2556
09.30
4 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ห้อง ห้องเอนกประสงค์ 25 ธ.ค. 2556 09.00-15.00
5 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้อง ห้องเอนกประสงค์ 25 ธ.ค. 2556 09.00-15.00
6 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 2 ห้อง ห้องปิติพัฒนโฆษิต 25 ธ.ค. 2556 09.00-15.00
7 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม อาคาร 2 ห้อง ห้องปิติพัฒนโฆษิต 25 ธ.ค. 2556 09.00-15.00
8 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ห้อง ห้องเอนกประสงค์ 25 ธ.ค. 2556 09.00-15.00
9 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้อง ห้องเอนกประสงค์ 25 ธ.ค. 2556 09.00-15.00
10 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม ห้อง ห้องแนะแนว 25 ธ.ค. 2556 09.00-15.00
11 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม ห้อง ห้องแนะแนว 25 ธ.ค. 2556 09.00-15.00
12 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร 25 ธ.ค. 2556 09.30-16.30
13 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร 25 ธ.ค. 2556 09.30-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อาคาร 3 ห้อง 325 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อาคาร 3 ห้อง 314 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]