รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่ม สมุทรปราการ เขต 2
ณ จังหวัดเพชรบุรี.
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญาอร  สีสำลี
 
1. นางสาวจารุณ๊  กันทศร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. นางสาวจิตราภรณ์  ต่างท้วม
 
1. นางเกษอนงค์  ทรงขำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   ทัศนภาพ
 
1. นางสาวกุลภา  คำหล้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. นายอุเทน  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  ภูนุช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายมนัสพงษ์  ทิพย์สวัสดิ์
 
1. นางภิญโญ  เจียมทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายปวเรศ  เชื้อบรรดิษ
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  แสงเดช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงฟ้าใส  หล้ามณี
 
1. นางสาวศุภร  จันทร์เจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวมลธิรา  ไชยภา
 
1. นางสาวสุธัมมา  เพ็ชรเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์ศิริชัย  สมคะเน
2. เด็กหญิงโสรญา  กวง
 
1. นายพร้อมยศ  ถาริยะ
2. นางสาวสุธัมมา  เพ็ชรเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวฤทัยรัตน์  จุ้ยคง
2. นายศิวรักษ์  ผ่องโชค
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เกินสอน
2. นางสาวโศจยา  ดวงสิน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงปฏิญญา  คูจิระประเสริฐ
 
1. นายมติ  ราชรักษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายจิตรสุพัฒน์  รัตนกังวานวงศ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุโพธิ์ทิพย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายธารา  บุบผาชาติ
2. เด็กหญิงนฤมล  พูลจีน
3. เด็กชายรัชชานนท์  พวงเกตุ
 
1. นางสาวบุศรา  บุญยงค์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายกฤษฏิ์ภูมิ  ดำรงสิทธิ์
2. นางสาวธัญชนก  ค่ำคูณ
3. นายศุภวิชญ์  สิทธกุลวิฑิต
 
1. นายวรายุทธ  ทวีธรรม
2. นางสาวหทัยภัทร  สุขสว่าง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  ใจยิ้ม
2. เด็กชายมณฑล  พลภักดี
 
1. นางสาวกุลณิชา  หนูเทพย์
2. นางสาวบุญชู  กันเกตุ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายนราวิชญ์  ติยวงศ์ไพศาล
2. นายอมรเทพฤทธิ์  บุดสี
 
1. นายพรชัย  วิชชุไตรภพ
2. นายภัทรพล  แก้วเสนา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงจิราภา  มานะวงศ์เจริญ
 
1. นายประจักษ์  มิ่งทุม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกมลวรรณ  สุดใจ
 
1. นางสุภาภรณ์  จตุรชัยมงคล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายจิรบูรณ์  สุภควังรังสี
2. เด็กหญิงศรัณภัสร์  องค์วงศ์สกุล
3. เด็กหญิงอมิตา  เชีย
 
1. นางวันเพ็ญ  อุดมทรัพย์
2. นางสิริธร  ตะวันธรงค์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวตะวัน  นามโนรินทร์
2. นางสาวพรรณทิวา  เพลาะกระโทก
3. นายไชยวัฒน์  มาลัยมนตรีจิตต์
 
1. นายชาริติ  สมศรี
2. นายสุทธิ  สีทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงษ์  เปียนวม
2. เด็กหญิงปาริชาต  โชติวงษ์
3. เด็กชายวชร  พุ่มหอม
 
1. นางจุลัยพร  สังข์แก้ว
2. นางพวงทอง  ศรีศฤงคาร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  โรจน์วิจิตรรัตน์
2. นางสาวประภาพร  คุ้มเณร
3. นางสาวสุวิชา  จี๊ดนาเกลือ
 
1. นางวลัยพร  ไชยพรม
2. นางสาวศุภลักษณ์  นาทองลาย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายกำพล  ประเสริฐ
2. เด็กชายก้องตะวัน  แสงจินดา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพวงแก้ว  จันชะดา
2. นายสุพจน์  ไชยลือชา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายกู้เกียรติ  ขุนทอง
2. นายธนวัฒน์  แซ่ฉั่น
3. นางสาวธัญวีร์   อุรีรักษ์
 
1. นางสาวประวีณา  ด้นกันเดช
2. นายมนัส  ชวดดา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา   คงภัสพิสิษฐ์
2. เด็กหญิงศศิธร  ธรรมวิเศษ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โภคาพานิชย์
 
1. นางสาวสุพันธ์ณี  ขุนนุ้ย
2. นางสาวสุอังคณา  คนกลาง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกมลชนก  ศรีวัฒนสกุล
2. นางสาวณัฐวดี  หาชื่นรัตนพงศ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาววชิราภรณ์  แดงวิชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ยั่งยืน
2. เด็กชายมณฑล  พลภักดี
 
1. นายสุพจน์  ไชยลือชา
2. นายสุเทพ  ชื่นบาน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  จิรชัยพันธุ์สกุล
2. นางสาวปัณฑิตา  เรืองกัลป์
 
1. นางสาวประไพศรี  แดงเนียม
2. นายอภิเดช  เกษมสันติวงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เยกิจ
2. เด็กชายอนุสรณ์  อำไพกูลย์
 
1. นางสาวจริยา  สุภากิจ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนนริศร์  พูลธันยารัตน์
2. เด็กชายศิริชัย  พุ่มผกา
 
1. นางสาวจริยา  สุภากิจ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรงวิทยา เทพารักษ์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรีรักษ์
2. เด็กหญิงคันธรส  เนียมสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีเจริญ
4. เด็กหญิงศุภิสรา  จงดีรัฐ
5. เด็กหญิงอริสรา  แซ่โค้ว
 
1. นางสาววิลาวรรณ  กำลังเหลือ
2. นายเกรียงไกร  ปลีคำ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวนาตยา  ธรรมนิยม
2. นางสาวพัสนันท์  อยู่อำไพธนากุล
3. นางสาวพิชชากร  กสิชีวิน
4. นางสาวอัฐภิญญา  ชนม์ยืน
5. นางสาวไอลดา  ภู่ทอง
 
1. นางพรวิไล  ทับแสง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกนกอร  เกาะสังข์
2. เด็กหญิงชลลดา  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐวดี   ชุ่มเชื้อ
4. เด็กหญิงรมิตา  รุ่งแสง
5. เด็กหญิงลลิสรา  ภูจอมจิตร
 
1. นางสาวสุพิชชา  มากะเต
2. นางสาวเบญญาภา  ชัยเจริญ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกชกร  จิตตสำเริง
2. นางสาวพัชร์พิชา  มงคลอริยวงศ์
3. นางสาวรติกาญจน์  ศุกระกาญจนะ
4. นางสาวสจี  พงษ์บุตร
5. นางสาวเฌอมาลย์  อิโต
 
1. นางสาวลินดา  สูตรดำริห์วงศ์
2. นางวรัชยา  กาญจะโน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายณัฐวิทย์  ภูมิรัตน์
2. นายธนาภูมิ  สร้อยสน
3. นายพัชรพล  วรรธะมานี
4. นายรณกร  มะลิลา
5. นายวงศกร  สะเดาทอง
 
1. นายพรชัย  จันทร์อำนวยชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายกฤตภาส   แก้วน้ำค้าง
2. นายกวินพัฒน  อมราวิศิษฐ์
3. นางสาวกานต์ทิตา   ฉายเลี่ยม
4. นางสาวณัฐฐิญา  เกตุพงษ์เพียร
5. นายทศพล  ชูประยูร
6. นางสาวทิพย์สุดา   เอี่ยมสะอาด
7. นายธัญมาศ  หงษ์เวียงจันทร์
8. นายนราวิชญ์  เกสรสิทธิ์
9. นางสาวนางค์ชนก   กอนวันดา
10. นางสาวปิยธิดา  จันตะโกเขต
11. นางสาวภัทรพร  โชคสมงาม
12. นายภูมิฐาน   ชูแสง
13. นางสาวมาริสา    สร้อยทอง
14. นายศาสตร์ศิลป์   ยืนยาว
15. นายศุภณัฐ  สรรสุนทร
16. นางสาวสินัฏยา   แปงแก้ว
17. นางสาวอันธิกา  สีทน
18. นายเกียรติศักดิ์  ขันดี
19. นายเลิศฤทธิ์   กลิ่นธูป
20. นายโสภวิชญ์   พุทธสมบัติ
 
1. นายนฤพนธ์  แสงทอง
2. นางปาลีรัตน์  ชยาพัชราพัฒน์
3. นางสาวภารวี  สื่อประเสริฐสิทธิ์
4. นางสาวสถาพร  สอนกนิษฐ์
5. นายไชยพจน์  นิยมสุข
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายกฤษดา   สมพงษ์
2. นางสาวกัญญาภัค   ศรีสูงเนิน
3. นางสาวกุลภัสสร์   โสดาตา
4. นางสาวณัฐวดี   ชนิดนวน
5. นายธนวัฒน์  เกตุคำ
6. นายธนวันต์   เชิดฉาย
7. นายธิติวุฒิ  พุ่มฉายา
8. นายธีระวัฒน์   นาเลา
9. นายนนทวัชร   เปรมจิตร์
10. นายภานุพงศ์   แสงดอกไม้
11. นายภานุวัฒน์   สุทินเผือก
12. นายภานุวัฒน์   สอนพงษ์
13. นางสาวรพีภัทร   ปานา
14. นายรัฐสภา  พรจำศีล
15. นางสาวศุจีวรรณ   ใจเที่ยงแท้
16. นายศุภกร   ปานแก้ว
17. นางสาวสุพรรษา   ศรีสอาด
18. นางสาวหทัยภัทร   แวดไธสง
19. นางสาวอรวรรณ   วงค์นาทิม
20. นายเฉลิมพล   ปลั่งวัฒนะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  โคนาคม
2. นายนฤพนธ์  แสงทอง
3. นายพิสิฎฐ์  ตังสุรัตน์
4. นางสาวสถาพร  สอนกนิษฐ์
5. นางสิรษา  นิยมสุข
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธราเทพ  กล่อมจิตร
 
1. นางณัฐรินีย์  ทองพลาย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาววิศัลยา  พวงสุวรรณ์
 
1. นางสุกัญญา  การะเกด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  บัวรี
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  จันทร์สมุทร
 
1. นายณเดชน์  สมศรีทรัพย์
2. นางมาลัย  เสนีชัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายวราธร  วิทยุแสง
2. นางสาวสมฤดี  พุทธรักษา
 
1. นายณเดชน์  สมศรีทรัพย์
2. นางมาลัย  เสนีชัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกาญจน์  นาคคำ
2. นางสาวจิดาภา  เลิศอุตสาหะ
3. นางสาวชุติญา  วงศ์วิชัย
4. นางสาวทิพวิภา  ผลดี
5. นางสาวธัญญ์จุฑา  โฆษิตเบ็ญจพล
6. นางสาวพิชญานิน  มาสุข
7. นางสาววรุณนภา  วิสิฐเศรษฐ์
8. นางสาวสุธีธิดา  แสนโสดา
9. นางสาวสุรภา  กฤษณะโลม
10. นางสาวเขมณัฏฐ์  ไตรสุทธิวงษ์
 
1. นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล
2. นางวันทนีย์  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
3. นางอภิรุม  เพิ่มพูน
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกานต์พิชชา  จันทร์มาตร
2. นางสาวกุลชา  ตันเจริญรัตน์
3. นางสาวจรรยพร  บุญทอง
4. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แก้วศรี
5. นางสาวชญานิศ  รอดสวาสดิ์
6. เด็กหญิงธชานันท์  สุธีลักษณ์
7. เด็กหญิงธัชฎากรณ์  นิพิฐกุล
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วรดี
9. นางสาวนิธินธนา  สุขเอี่ยม
10. เด็กชายปฏิยุทธ์  คดสำโรง
11. นายพงศกร  จันทร์ฉาย
12. นางสาวยศวดี  จันทร์หนัก
13. นางสาวศคินา  วรดี
14. นางสาวศศินา  บุรินรัมย์
15. นายอัครินทร์  เลิศรัตนคุณ
 
1. นายทรงชัย  วงษ์พรไพโรจน์
2. นายวันชัย  เข็มทิศ
3. นางสาวศิริราพร  บุญยอ
4. นายสุพจน์  ขุนระวัง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  สกุลวัฒนา
2. เด็กหญิงปณยา  พิชญจรัลกุล
3. เด็กหญิงปภาวี  อังโชติเจริญ
 
1. นางยุพา  ยอดปัญญา
2. นายวัลลภ  นันตา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวนริศรา  คีรีกิ้น
2. นางสาวศิริรัตน์  รัตนวัน
3. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  เสียงสนั่น
 
1. นางยุพา  ยอดปัญญา
2. นายวัลลภ  นันตา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรงวิทยา เทพารักษ์ 1. เด็กหญิงนันนภัสน์  เหมาะจิตต์
2. เด็กหญิงปณพร  เหมาะจิตต์
 
1. นางสาวณัฏพร  วงศ์ทิพรัตน์
2. นายยุทธนา  บุญไทย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวธันย์สิตา  พุฒิวรสิษฐ์
2. นายวิทูรบัญฑิต  จันทร์ดี
 
1. นางสาวดวงพร  เชื้อพรมศรี
2. นางสาวภรณี  ชมะวิต
 
48 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กหญิงบัวลอย  แซ่จ๋าว
 
1. นางพจนีย์  ปลื้มมะลัง
 
49 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาววารินทร์  ถิ่นวิรัตน์
 
1. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
 
50 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองเลิศ
 
1. นางสาวจีริสุดา  แก้วประเสริฐ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. นางสาวรมิตา  สุขแสวง
 
1. นางสาวจีริสุดา  แก้วประเสริฐ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนากร  ชาวดอนคา
 
1. นายอดิเทพ  ทองกรอย
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  แสงส่งทวีทรัพย์
 
1. นายเอนก  แจ่มคล้าย
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายภาณุพงษ์  พรมกระบิล
 
1. นายอดิเทพ  ทองกรอย
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายตรัตน์สวิน  มาศวรรณา
 
1. นายนำชัย  ทองเปรม
 
56 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  บุญค้ำ
2. เด็กหญิงอาภากร  เตชะนันท์
 
1. นายนำชัย  ทองเปรม
2. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงมานิตา  ดวงรัศมี
 
1. นายอดิเทพ  ทองกรอย
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นางสาวจิตติมา  เกตุโฉม
 
1. นายธวัชชัย  งามเกรียงไกร
 
59 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรายุทธ  อุ่นเรือน
2. เด็กชายจีรยุทธ   รินกินา
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สร้อยนาคพงษ์
 
1. นายนำชัย  ทองเปรม
2. นายอรรถพล  ศิริพันธุ์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชญานิศ  กลับดี
2. นางสาวพันธกานต์  สีเหลือง
3. นายอานนท์  คงสุวรรณ
 
1. นายนำชัย  ทองเปรม
2. นายอรรถพล  ศิริพันธุ์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายทวีป  ศรีสังข์
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายพลากร  อัคฮาดศรี
 
1. นายสรรเสริญ  แก้วนุช
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ชำนาญสินธุกิจ
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายกิติพงษ์  เสถียรพงษ์
 
1. นายสรรเสริญ  แก้วนุช
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายกวิน  เรืองศิริ
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายพจน์  เผือกเทียน
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายภูริวัจน์  พัฒนฉัตร์โภคิน
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชวลิต  ลีนาบัว
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายก้องกิดากร  สุนทรวิภาต
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิชัยวงศ์
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวณมลชนก  เข็มนิล
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายทรรชณ  กฤษณ์สุวรรณ
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวญาธิดา  สวนกุล
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวิชินนท์  ทากาเนนะ
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวจีรนันท์  นิ่มนวล
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงจิณณพัต  จันทรสุขา
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายอัษฎาวุฒิ  ตราชื่นต้อง
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวจริญญา  พุ่มคำ
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกุสุมา  เพชรประเสริฐสุข
2. นายก้องกิดากร  สุนทรวิภาต
3. นางสาวจริญญา  พุ่มคำ
4. นางสาวชนินาถ  กุลศิริวนิชย์
5. นายณภัทร  เปี่ยมอยู่สุข
6. นางสาวณมลชนก  เข็มนิล
7. นายณรงค์ธร  แพงพิมพ์โล้
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิชัยวงศ์
9. เด็กชายทรรชณ  กฤษณ์สุวรรณ
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วมะ
11. เด็กชายธีรภัทร์  โสอิติกุล
12. นายพงศกร  รอดยินดี
13. เด็กชายศักดิ์ชัย  ก้องสนั่น
14. นายอัษฎาวุฒิ  ตราชื่นต้อง
15. เด็กหญิงเนตรศรา  ตั้งมโนกุล
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
2. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
3. นายบรรพต  แจ้งจรัส
4. นายพิศิทธิ์ศักดิ์  ดิลกโศภณ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวจันทิมา  นิ่มนวล
2. นายจิรายุส  เดชศรี
3. นางสาวจีรนันท์  นิ่มนวล
4. นายชินกฤต  สำเร็จ
5. นายทวีป  ศรีสังข์
6. นางสาวปนัสยา  แย้มแบน
7. นายพจน์  เผือกเทียน
8. นายวัชรพงศ์  กาญจนารุฒม์
9. นางสาวเจนจิรา  วรรณโนรักษ์
10. นายเตชินท์  สุมาลัย
11. เด็กชายเอกรินทร์  เดชพิริยชัย
12. นางสาวแพรวรวี  อรุณธาดา
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
2. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
3. นายบรรพต  แจ้งจรัส
4. นายพิศิทธิ์ศักดิ์  ดิลกโศภณ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. นางสาวกรกนก  อ่ำสุข
2. นายกฤตนัยณ์  พลอยใหญ่
3. นายจีระศักดิ์  มาทอง
4. นางสาวจุฑามาศ  ครองชีพ
5. เด็กหญิงชัญญานุช  สุตตะภวานนท์
6. เด็กหญิงนุชจรี  จูนิยม
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทิมทอง
8. นางสาวบุษยา  จันทร์เกษม
9. นายประณพ  พิณทอง
10. นายภัทรวรารัตน์  ศรีสุทธา
11. เด็กหญิงภัศรา  ลานอก
12. เด็กหญิงภารดี  ลานอก
13. นางสาวมาลี  มาจอมศรี
14. นายศราวุธ  ม่วงเปีย
15. นางสาวสุนิสา  โพธิ์อ่ำ
16. เด็กหญิงสโรชา  วงษ์ศรีเผือก
17. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองประดิษฐ์
18. เด็กหญิงอาทิตยา  พิตนอก
19. นางสาวเบญจพร  บัวน้อย
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ   อ่วมภูมิ
21. เด็กหญิงเรณุมาศ  ชำนาญจิตร
 
1. นายดนัย  ศิลาวงศ์
2. นางสาวปนัดดา  จำปาทอง
3. นางสาวปาริชาต  ปั้นแพทย์
4. นางสาวพัชรี  คงเมือง
5. นางสาววราพร  เทพาลุน
6. นางสาวสำเริง  ศรีพลอย
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพล  ไชยคำภา
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายรัตนพงษ์  วรวิลาศ
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วมะ
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวแพรวรวี  อรุณธาดา
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ย่ามเงินทอง
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายธัชพล  นามวงษ์
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่น  ธรรมปาละ
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวิชา  บรรจง
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์ศิริชัย  สมคะเน
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ช่างปรุง
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงอภิชญา  วิวัฒน์ภัทรกุล
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวมณฑาทิพย์  แสนบัณฑิต
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายณัฐจักร  อารมณ์ธนานนท์
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกวลินวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  สัมพันธ์
 
1. นายณัฐพงษ์  เทศสกุล
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฐธยาน์  สุวรรณบุญรอด
 
1. นายสุรชัย  สมศรี
 
98 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพา  คงอยู่
2. เด็กชายกฤษดา  ประสานศักดิ์
3. เด็กหญิงณัฐสุภา  โทณผลิน
4. เด็กชายภาณุพงศ์  หอมหิรัญ
5. เด็กชายระพี  นิ่มเรือง
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บัวตูม
7. เด็กหญิงสมฤทัย  แซ่เตียว
8. เด็กชายอนพัทย์  ประเสริฐ
9. เด็กหญิงอรอนงค์  อยุ่นุช
10. เด็กชายเกียรติเงิน  พุ่มเงิน
 
1. นางสาวพรพรรณ  ผิวเผือด
2. นางรชตวรรณ  ธรรมโชติ
3. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
99 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายทรงพล  บุทธิจักร์
2. นางสาวทิพวัลย์  แสงงาม
3. นายธรธวัช  ตั้งศิริรัตนสิน
4. นายธีรวุฒิ  ทองคำ
5. นางสาวปราณี  แสนสิงห์
6. นางสาวพรรณิกา  รุ่งเรือง
7. นางสาวภัทราภรณ์  เหมือนทอง
8. นายสุรสิทธิ์  สอนแจ้ง
9. นายหญ้าคา  ซิ้มเจริญ
10. นางสาวโชติกา  บุญมี
 
1. นางสาวพรพรรณ  ผิวเผือด
2. นางรชตวรรณ  ธรรมโชติ
3. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
100 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มลชัยชนะถาวร
2. เด็กหญิงณุวภา  วรัทธนานนท์
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อชิโนบุญญวัฒน์
4. เด็กหญิงประภาพรรณ  พัดบุญมา
5. เด็กหญิงมัชญิมาย์  คงเหล่
6. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  อนันทรัตน์
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
2. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
3. นายบรรพต  แจ้งจรัส
4. นางสาวศืรืราพร  บุญยอ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวจิราพัชร์   ปริญญาโรจน์
2. นางสาวธันย์นิชา   ธาดาพูนพิพัฒน์
3. นางสาวปัณฑ์ชนิต   โกวิทกุลานุชิต
4. นางสาวภัทราพร  บุญเตียง
5. นางสาวมัชฌิมา  ปุ่นมีกิจ
6. นางสาวสิภัทรา   ภูเงิน
 
1. นางสาวภัทรพร   ประมาตร
2. นางสาววชิราภรณ์   คุรุเมธากร
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกตุวงค์
2. เด็กหญิงจิดาภา  บัณฑิตย์
3. เด็กหญิงญาดา  ยอดศิริ
4. เด็กหญิงนลินญา  แสวงดี
5. เด็กหญิงนิราวรรณ  วะรงค์
6. เด็กหญิงนุชธิดา  ธรรไพศาล
7. เด็กหญิงพรรณิภา  สังฆทิพย์
8. เด็กหญิงรัตติกาล  อินหล้า
9. เด็กหญิงวาสินี  ศรีสมบัติ
10. เด็กหญิงศิรดา  รอดรัตน์
11. เด็กหญิงอัญชลีกร  ดอนธงขวา
12. เด็กหญิงเบญจพร  เปลื้องเชยจันทร์
 
1. นางสาวประภาศรี  พงษ์สุชล
2. นางสาวพรพรรณ  ผิวเผือด
3. นางรชตวรรณ  ธรรมโชติ
4. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  วรฉัตร
2. นางสาวจิตติพรรณ  อุ่มภูธร
3. นางสาวจิราวรรณ  รอบคอบ
4. นางสาวชยาภรณ์  คงอยู่
5. นางสาวณัฐนิชา  จินตทิพย์วรรณ
6. นางสาวนภาพร  สิทธิชัย
7. นางสาวนลิณี  ภู่เทียน
8. นางสาววรรณาลักษณ์  เพ็ชรล้อมทอง
9. นางสาววิชาฎา  ใกล้ชิด
10. นางสาวศิริพร  สายพรหม
11. นางสาวสุธิตา  เวียงนนท์
12. นางสาวอาทิตยา  มาตุ้ม
 
1. นางสาวพรพรรณ  ผิวเผือด
2. นางรชตวรรณ  ธรรมโชติ
3. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
4. นายเอนก  แจ่มคล้าย
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ก้านเรือง
2. เด็กหญิงชลดา  อุทรักษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีกลชาญ
4. เด็กหญิงธนันดา  สาโธ
5. เด็กหญิงธยาพร  สุขคะโต
6. เด็กหญิงนุสรา  พึ่งสังข์
7. เด็กหญิงรวงข้าว  รื่นเจริญ
8. เด็กหญิงวารุณีย์  สารเทพ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงปุ๊ค
10. เด็กหญิงสันศนีย์  สารเทพ
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขศร
12. เด็กหญิงสุพัตรา  มีแทน
13. เด็กหญิงอนุธิดา  อธิษฐานรัตน์
14. เด็กหญิงอภิสรา  ทนันชัย
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  เหล่าสิงห์
16. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประสพแก้ว
 
1. นางสาวขัตติยากร  สุขได้พึ่ง
2. นางสาวณัฏฐกานต์  น้ำค้าง
3. นางสาวยุภาพร  บุรีภักดิ์
4. นางอรริสา  ศรีคำดี
5. นางสาวเพ็ญพักตร์  สุดศรี
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นายกุลภพ  พาโพธิ์
2. นางสาวณัฐธิดา  เนียมสุวรรณ
3. นายธนกร  ศุภรมย์
4. นายธาริน  ฟักทอง
5. นางสาวปุณยนุช  ภู่ทอง
6. นางสาวพัทธนันท์  บุญมากประเสริฐ
7. นางสาวพาขวัญ  ปิยะมะรัตน์
8. นางสาวมัลลิกา  สอนลา
9. นายวสันต์  ไชยบริบูรณ์
10. นางสาววิลาสินี  จันทร์เลื่อน
11. นายศรรัณ  ดีทองงาม
12. นายสุขอนันต์  กุนอก
13. นางสาวหนึ่งพร  คันที
14. นายเกรียงไกร  ชัมภารีย์
 
1. นางสาวสุวิชชา  ฟักทอง
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงชลลดา   วิทเวทย์
2. เด็กชายณัฐพล  แก้วรักษา
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์   ศาสตร์ประเสริฐ
 
1. นางสาววีรยา   นวรัตน์รุ่งเรือง
2. นางเบญจมาส   โหม่งพุฒ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวรินทร์ลภัส  ศักดิภัทรจิระชัย
2. นางสาวศิริวรรณ  เอี่ยมปราโมทย์
3. นายสุวิชา  ใจสีงาม
 
1. นายธรรมนูญ  อ่อนนิ่ม
2. นางสาวภัทรียา  จิตตาคำ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมินางาม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เงินยวง
3. เด็กหญิงนุจรินทร์  กันภัย
 
1. นางสาวภัทรียา  จิตตาคำ
2. นางวรรณี  วงศ์พานิชย์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปภัสรา  ยุบลวัฒน์
2. นางสาวอัญชลี  คันทะนาค
3. นางสาวเกศราพร  สุขเกตุ
 
1. นายธรรมนูญ  อ่อนนิ่ม
2. นางวรรณี  วงศ์พานิชย์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  น่วมน้อย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อิ่มใจ
3. เด็กหญิงอัมริดา  พรมเกษา
4. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แย้มกลาง
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  แก้วมณี
6. เด็กหญิงเบญจพร  ศรีวิชัย
 
1. นายคเณศน์  พึ่งอ่ำ
2. นางสาวปรียาภัทร  ปะโปตินัง
3. นางสาวยุวภาภรณ์  สุระคันธ์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  เมามีจันทร์
2. นางสาวตะวัน  พันธุเถร
3. นางสาวธมลวรรณ  เอื่ยมยิ้ม
4. นางสาวนฤมล  งามพิศ
5. นางสาวนางสาวศศิลักษณ์  ทิพย์สวัสดิ์
6. นางสาวอรุณรัตน์  พระยอม
 
1. นายชุมพล  ศรีเหรา
2. นางสาวยุวภาภรณ์  สุระคันธ์
3. นางสุชัญญา  ปัญญาหลัก
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  หลักเพชร
2. เด็กชายพรวิษณุ  สิมมา
3. เด็กหญิงสิรินาถ  สุขจิตร์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ด้วงพรม
2. นางพิมพ์เพชร  พรเกตุคณากาญจน์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวจันทรนิภา  อนุพงษ์พันธุ์
2. นางสาวทิพากร  หะรันดา
3. นายอานนท์  เกลาชู
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ด้วงพรม
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชลนิภา  ผาสุข
2. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์เพ็ชร
3. เด็กหญิงอัญชลี  ยังประโยชน์
 
1. นายธรรมนูญ  อ่อนนิ่ม
2. นายสุรพล  พลอยมณีวงษ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวดวงหทัย  กลิ่นชื่น
2. นางสาวนิภาวรรณ  สำลีปั้น
3. นางสาววชิรญาณ์  อุดใจ
 
1. นางเอ็มวัน  เผือกผ่อง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐมล  แท่นกลาง
2. เด็กหญิงณิชากร  สุดสะอาด
3. เด็กหญิงศศินา  สำราญพิศ
 
1. นางสาวสุนันทา  พรหมรัตน์
2. นางสาวเนตรชนก  เอกนก
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  น้อยเจริญ
2. นางสาวมินทร์ลดา  ชนะกุลนัธทพงศ์
3. นางสาวหทัยรัตน์  ท้าวพิมพ์
 
1. นางสาวเนตรชนก  เอกนก
2. นางสาวโสพิศ  สงประสพ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐพล  พรหมศิริ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญนาค
3. เด็กชายสิรวิชญ์  โสชารี
 
1. นางสาวจินตนา  หล้าฤทธิ์
2. นางธมนณัฏฐ์  พรเจริญ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชนินาถ  โพธิ์เอี่ยม
2. นางสาววรรณศิริ  ฉายสิริวรรณ
3. นางสาวอัญพัชญ์  เหลืองชนารัตน์
 
1. นางสาววรรณี  วงศ์พานิชย์
2. นางสาวอารีย์  เฮงสมบูรณ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ตากิ่มนอก
2. เด็กชายสุรพงษ์   จักกระดาน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ภู่บังบอน
 
1. นางเบญจมาส  โหม่งพุฒ
2. นางสาวเปรมวดี  พลลาภ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกิติยา   คันธจันทร์
2. นางสาวทักษพร   แป้นเกิด
3. นางสาววรรษมน   กลิ่นจันทร์
 
1. นางเบญจมาส   โหม่งพุฒ
2. นางสาวเปรมวดี   พลลาภ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนภัสสร  พรมทา
2. เด็กหญิงอมินตา   โพธิสาเกษ
3. เด็กหญิงอริศรา  แสงสิมมา
 
1. นางบุษบา  ชูแสง
2. นางสาวอัญชลี  แก้วน้อย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายฉัตรเพชร  พรบัญชาตระกูล
2. นางสาวรุ่งไพลิน  ศรีสถาน
3. นางสาววิชุดา  วันชื่น
 
1. นางสาวปรียาภัทร  ปะโปตินัง
2. นางสุชัญญา  ปัญญาหลัก
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงปนัดดา  หริ่มแก้ว
2. เด็กชายวสุธา  ชายหาด
 
1. นางสาวจารุเดือน   จิ๋วจันทร์
2. นายประชา   จันทรสมโภช
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายบัลลังก์  คชหิรัญ
2. เด็กชายศุภชัย  จามรสกุลเลิศ
 
1. นายกิตติภัทธ  ขำทับ
2. นางพรทิพย์  พิกุลทอง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐา  ปังคำ
2. นางสาวปัทมาภรณ์  พุทธเกษม
 
1. นายพงษ์พันธ์  พุดสีเสน
2. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายธิติภาส  เริงสอาด
2. เด็กชายภัทรพล  จันทร์ยาม
 
1. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
2. นายสัชฌุกร   ตันติธนวรพงศ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายยุทธพิชัย  นามฮาด
2. นายวันชัย  เครือโสม
 
1. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
2. นายสัชฌุกร  ตันติธนวรพงศ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายพชรพล  คงหอม
2. เด็กชายวุฒิชัย  ยะมาตรเมือง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทุ่งลาด
2. นางสิริกร  บุญทัน
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จะโรรัมย์
2. เด็กชายดนุพล  มิสา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ชัยชนะ
2. นายเฉลิม  ติ๊บคำ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายภูริศ   สอนจิตร
2. เด็กชายอธิป   สิตะเสน
 
1. นางสาวจารุเดือน   จิ๋วจันทร์
2. นายวันชัย   ก้อมน้อย
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวฉันทิศา  บุญญฤทธิ์
2. นางสาวเนตรชนก  จันทศร
 
1. นางสาวกฤชภอร  ฉิมพลี
2. นายพงษ์พันธ์  พุดสีเสน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายวีรวัฒน์  บุญมา
2. นายสมหมาย  อำไพศรี
 
1. นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์
2. นางสาวนลินรัตน์  อ้ายน้อย
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นายธนิตพงศ์  วัจนไกรโรจน์
2. นายภาคภูมิ  คำเสมอ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทุ่งลาด
2. นางสิริกร  บุญทัน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายจอมศาสตร์  จอมสืบ
2. เด็กชายธรณิศ  วงศ์คำสา
3. เด็กชายปฎิพัทธ์  ลักษณะวิมล
 
1. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
2. นายสัชฌุกร   ตันติธนวรพงศ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายณัฐภูรินทร์  วิชิต
2. นายพิเชษฐคุณากร  ศรีเดช
3. นายศุภฤกษ์  เทวาอารักษ์ษา
 
1. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
2. นายสัชฌุกร   ตันติธนวรพงศ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  เสริฐสงัด
2. นายนิธิ  ผดุงกิจ
 
1. นายรังสรรค์  ปู่ยิ้ม
2. นางสาววาริน  แซ่ตู
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายธนพจน์  วิรุฬห์ศรี
2. เด็กชายมังกร  สุวรรณสาร
3. เด็กชายวชิรวิศว์  สำราญมน
 
1. นายนิสิต  จรูญภาค
2. นายเสรีพงษ์  นามเมือง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายจิรพัฒน์  องอาจวาจา
2. นายฐิติวัสส์  ทองหล่อ
3. นายณัฐพล  ศรีษะ
 
1. นายนิสิต  จรูญภาค
2. นายศักดิ์ชัย  ชมมาลี
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายธีรติชาติ  พงษ์ประยูร
2. นายนพดล  คงสำราญ
3. นายปวริศ  ทองเอก
 
1. นายนิสิต  จรูญภาค
2. นายศักดิ์ชัย  ชมมาลี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงสโรพร   สลักทอง
 
1. นางพรทิพย์   โรจน์นุกูลวาณิช
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นางสาวปวีณา  ธีรภาพวิวัฒน์
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายปานเทพ  พรมอินทร์
 
1. นางสาวธัญญาวดี  พนมเขต
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายธนัชญา  กรมแสง
 
1. นายกันต์ณะภัทร  โสภา
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงอภิชญา  วิวัฒน์ภัทรกุล
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวรัตติกาล  สายลม
 
1. นางกฤษณา  ชาลีเครือ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงณัฎฐา  เนลเลปเซนโก้
 
1. นางศุภากร  โอฟูรั่ม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวพิมลอร  วิสิฐธนาภรณ์
 
1. นางสาวธัญญาวดี  พนมเขต
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันทอง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฤทธิเดช
3. เด็กชายวรากร  เกษคง
4. เด็กหญิงวิลัยพร  กุดสระ
5. เด็กหญิงศุภางค์พิชญ์  ม้วนทอง
 
1. นางทัศณี  หวังเจริญทรัพย์
2. นางลัดดาวัลย์  อยู่พันธ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวจิรัฏฐิยา   ชนะเคน
2. นายธนาธิป  วรากรณ์
3. นางสาววิไลพร   ทศรักษา
4. นายศิริชัย   ไชยปัดทุม
5. นางสาวหัสพร   สุขวิทย์
 
1. นางสาวรุจาภา   สัมมา
2. นางสาววิชญา  ธาราวร
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  สร้างขุนทด
 
1. นางอินทิรา  นาสมบูรณ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายสมชาย  ปู่ส่าห์
 
1. นางสาวสุกัญญา  แสงหล้า
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวฌัชฌา  กิตติภา
 
1. นางสาวธนัญชนก  แก่นแก้ว
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ขาวบริสุทธิ์
 
1. นายชัชวาลย์  ปานสมบัติ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายวิวัฒน์วงศ์  กีรติการุณย์
 
1. นายวโรดม  กาญจนลาภ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ชุมภา
2. เด็กชายวัศพล  พึ่งจาบ
 
1. นางสาวกัญณัฐศร  บุญปอง
2. นางพรพรรณ  สุขผล
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวช้องนาง  ภักดีทศพล
2. นายราชันทร์  ปู่ยิ้ม
 
1. นางสาวธัญญาวดี  พนมเขต
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สุวรรณลักษณ์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กชาย สิทธิชัย  โรจนนิตย์
2. เด็กชายกรศุทธิ์  ลีลาพัฒนกิจ
3. เด็กชายนัฐพงษ์  เชาว์ศักศิริ
4. เด็กชายพัชรพล  โชขุนทด
5. เด็กชายลัทธพล  แซ่เฮ่อ
6. เด็กชายว่าเจง  แซ่ม้า
7. เด็กชายสุทัศน์  ลีลาพัฒนกิจ
8. เด็กชายเดชา  การุณบริรักษ์
 
1. นายประยุทธ  ติณรัตน์
2. นางสาวรัชดา  แหยมเปี่ยม
3. นายสกนธ์  เนื้อนิ่ม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อศรีวงษ์
2. เด็กชายทศพร  เฮียงหลี
3. นายปภพ  แซ่เฮ่อ
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  รักชื่น
5. เด็กชายศราวุธ  บุตรบุญปั้น
6. นายสมยศ  ศรีบัว
 
1. นางสาวกฤติมา  เจิมทองหลาง
2. นายประยุทธ  ติณรัตน์
3. นายเจริญ  โหม่งพุฒ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกิตติภาพร  ดอกรัก
2. นางสาวชติกานต์  เจริญวรชัย
3. นางสาวญาณิน  ทาระบุตร
4. นางสาวณัฐจนีย์  ชัยประสิทธิ์
5. นายวาทิวุทธ  คงจันทร์
6. นายวีรภัทร  ศุภพิทักษ์
7. นางสาวศตพร  ธนะกมลประดิษฐ์
8. นางสาวศศิมา  รื่นเริงใจ
9. นายศิวัช  วุฒิสินธุ์
10. นางสาวเบญจวรรณ  จะรีบรัมย์
 
1. นางสาวภารวี  สื่อประเสริฐสิทธิ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เกินสอน
3. นายสุรสีห์  จันทร์สังสา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงทองประกาย  วัชโรภาส
2. เด็กหญิงธัญญากร  สังอ่อนดี
3. เด็กหญิงวรรณนิดา  ช่วยไชยศรี
4. เด็กหญิงศุทธิณี  โพธิ์นอก
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พิบูลย์
 
1. นางฐิตา  แสงฉาย
2. นางสาววารุณี  สุวัฒนกร
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สัตย์ซื่อ
2. นายนนทวัฒน์  ทองคำมา
3. นางสาวบุศราภรณ์  ยศสมบูรณ์
4. นางสาวปัทมา  ปานนิล
5. นายวุฒิศักดิ์  น้ำดอกไม้
 
1. นางฐิตา  แสงฉาย
2. นางสาววารุณี  สุวัฒนกร
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกชกร  สีหมนตรี
2. เด็กชายฐิรพงษ์  อัมพรม
3. เด็กชายตุลย์  รักคู่
 
1. นางสาวดวงดาว  ไวกุลเพ็ชร
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายติณณภพ  เดชบุญ
2. นางสาวธัญญารัตน์  ทองถาวร
3. นางสาวอืนทิรา  เลิศสกลพันธุ์
 
1. นางสาวดวงดาว  ไวกุลเพ็ชร
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงปวันยา  บุญบันดาล
2. เด็กชายพิทยุตม์  สงเดช
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปุเลตัง
 
1. นางปิยะรัตน๋  พลอยเจริญ
2. นางสุวรรณศรี  สุดวิไล
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวชญาณ์พิศา  โฆษิตเบ็ญจพล
2. นางสาวนันท์นภัส  เกิดดี
3. นายปฏิภาณ  ยุวนะวณิช
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เจริญสุข
2. นางสาวสุวรรณศรี  สุดวิไล
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงธนพร  ศิริวัฒนพงศา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ประมาณ
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  แก้วส่อน
2. นางสาวบุษรินทร์   สว่างแก้ว
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกมลวรรณ  พรรณาพัฒน์ชัย
 
1. นางสาวบุษรินทร์   สว่างแก้ว
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายคียภัทร  ทิพย์อุทัย
2. เด็กชายวุฒิชัย  วงศ์รัศมีธรรม
 
1. นางสาวจิตต์  แววตา
2. นายวรายุทธ  ทวีธรรม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายธีระพัฒน์  จันทร์ทอง
 
1. นายทีปาวัฒน์  ช้างแย้ม
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกลวัชร์  คงบรรจง
2. เด็กชายอภิลักษณ์  บุญเรือง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  เพ็ชรสวาท
2. นายวินัย  คุ้มภู
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายเอกพันธ์  พันธ์อ่อน
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  เพ็ชรสวาท
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงวรารัตน์  พุฒิวรสิษฐ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เจริญสุข
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายกิตติภูมิ  อนุพงศ์
 
1. นางสาวสุลีรัตน์  สังอยู่สุข
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กลิ่นพวง
2. เด็กหญิงกฤตยา  ศาลางาม
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แม้นวิลัย
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วคำแสน
5. เด็กหญิงกาญจนา  คงไขย
6. เด็กชายกานต์ดนัย   บัวพรหม
7. เด็กชายกิตติธัช  แสงสุก
8. เด็กชายกิตติศักดิ์   ญาติเสมอ
9. เด็กชายจักรกฤษณ์   คำโท
10. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ทองดีนอก
11. เด็กหญิงจิราพัชร  เพชรทิพย์
12. เด็กหญิงจิราภรณ์  ขอรวมกลาง
13. เด็กหญิงจิราภรณ์  โหม่งพุฒ
14. เด็กหญิงชญาณีนาถ  ชัยอมรพร
15. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กระบาย
16. เด็กหญิงชมพูนุท  เสวีวัลลภ
17. เด็กหญิงชลิตา  ศรีจำนงค์
18. เด็กชายชาญศักดิ์  นาคทอง
19. เด็กชายชิติพัทธ์   ศรีวิเชียร
20. เด็กหญิงชุลีรัตน์  แตงกลัด
21. เด็กหญิงฐานันน์  รามชนะ
22. เด็กชายณัฐกิตติ์  หลวงรามคง
23. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชัยพัฒนภินันท์
24. เด็กชายณัฐพล   กองกุหลาบ
25. เด็กหญิงณิชกานต์  เชื้อจำรูญ
26. เด็กหญิงณิชาพร  อินทร์นา
27. เด็กหญิงตุลญาณี  ชุมมุง
28. เด็กชายธนกร   ทิชินคุณภัทร
29. เด็กชายธนธรณ์   มุ่งเกยกลาง
30. เด็กชายธนพนธ์  บุญวรรณโณ
31. เด็กชายธนพัฒน์  ลิ้มวงศ์รุจิรัตน์
32. เด็กชายธนภูมิ   ชะเสริมไพร
33. เด็กหญิงธนัชชา  ดวงใจ
34. เด็กหญิงธนินท์ธร  ก้อนทอง
35. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงศ์เทพ
36. เด็กชายธฤตพล  ทาคำสุข
37. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพียอินทร์
38. เด็กหญิงธัญญ์นภัส  ธาดาพูนพิพัฒน์
39. เด็กหญิงธาราภรณ์  มามาก
40. เด็กชายธีทัต  ปาละพันธุ์
41. เด็กชายธีรธัช   พรหมศาสตร์
42. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์คูเมือง
43. เด็กหญิงนภัสสร  หัสจรรย์
44. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยพันธ์โท
45. เด็กหญิงนันทิญา  คุนาเลา
46. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ฤกษ์นาวา
47. เด็กหญิงนิรมล  รุ่งเจริญ
48. เด็กชายนเรศ  อุปริศร
49. เด็กหญิงปรมัตถ์  จันทร์หอม
50. เด็กชายปรมินทร์   สอนวิขัย
51. เด็กชายปรเมศวร์    เยาวภักดิ์
52. เด็กชายปัญจพล  เอี่ยมบุญ
53. เด็กหญิงปัฐมากรณ์  จักรศรี
54. เด็กหญิงปาณวิกา  พันธุเมฆ
55. เด็กชายปิยพัทธ์   แก่นจันทร์
56. เด็กชายปิยะบุตร   ระดาบุตร
57. เด็กหญิงปุญญิศา  จูงกลาง
58. เด็กหญิงปุณยาพร  ดอนธงขวา
59. เด็กชายพงศกร  วิบูลย์กุล
60. เด็กชายพงศธร   ฉิมแฉ่ง
61. เด็กหญิงพัชญา  ปานรักษา
62. เด็กชายพัสกร  เกษมศิริ
63. เด็กชายพิชชากร  วิบูลย์ศรี
64. เด็กชายภาณุพงศ์    บุญรอด
65. เด็กชายรพีพัฒน์  เจริญยิ่ง
66. เด็กชายระพีพัชร์  วิสูงเล
67. เด็กชายรัฐภูมิ    มั่งคั่ง
68. เด็กชายรัตนชัย  หงวนจ้อย
69. เด็กหญิงรัตนากรณ์  สังคะวะดี
70. เด็กชายวงศธร  จรรยา
71. เด็กหญิงวนิดา  สุวรรณฉวี
72. เด็กชายวรรณมงคล  ศรีวรรณ์
73. เด็กชายวรวิช  แสงทอง
74. เด็กหญิงวรางคณา  ชัยภักดิ์
75. เด็กหญิงวรารัตน์   น้ำผึ้ง
76. เด็กชายวัชรพงษ์  ม่วงแก้ว
77. เด็กหญิงวิชุดา  ศิลปสม
78. เด็กหญิงวิภาวดี  เรืองเดช
79. เด็กชายศรวัส  หิรัญบูรณะ
80. เด็กชายศักรินทร์  สายกัน
81. เด็กชายศิริพงษ์  จุ้ยมณี
82. เด็กชายศุภกร  สัตย์ปัญญา
83. เด็กชายศุภกิตติ์  กว้างนอก
84. เด็กชายศุภชัย  พีระชัยรัตน์
85. เด็กหญิงศุภานัน  ป้องพันธ์
86. เด็กชายสหรัถ  เตียวคุณูปการ
87. เด็กชายสหัสวรรษ  วีรวินันทนกุล
88. เด็กหญิงสิรินุช  สนิท
89. เด็กหญิงอภิชา  หนันอ้าย
90. เด็กชายอภิวัฒน์  เสนาพันธ์
91. เด็กหญิงอภิษฎา  ชัยคำภา
92. เด็กชายอัมรินทร์  ศรีสัมฤทธิ์
93. เด็กหญิงอารดา  อุ่นจันทร์เงิน
94. เด็กชายอิศรพงศ์  ศิริมหา
95. เด็กชายเลิศขวัญ  ตำประโคน
96. เด็กชายเอกรัตน์  ภูทองเทียม
97. เด็กชายเอกราช  ฉ่ำฉิม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ใบมาก
2. นางสาวดวงดาว   ไวกุลเพ็ชร
3. ว่าที่ร้อยตรีมงคล  อสิพงษ์
4. นายอภิรักษ์  กิ่งมาลา
5. นางสาวอมรรัตน์  มาเจริญ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ภาสวร
 
1. นางสาวสิริทิพย์  เพ็ญจันทร์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  อนันตสิทธิ์สกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล  อสิพงษ์
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายศุภกร  กลมรัตน์
2. เด็กหญิงอัณญกัญญ์  พอสม
3. เด็กชายอิทธิดล  โสดากุล
 
1. นางสาวสมาพร  เอี่ยมจรูญ
2. นางสาวโชติรส  สุขสำราญ