หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 2 อาคารคณิตศาตร์ ชั้น 1 ห้อง 212 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตามความเหมาะสม
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 2 อาคารคณิตศาตร์ ชั้น 1 ห้อง 212 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตามความเหมาะสม
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 2 อาคารคณิตศาตร์ ชั้น 1 ห้อง 213 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตามความเหมาะสม
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 2 อาคารคณิตศาตร์ ชั้น 1 ห้อง 213 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตามความเหมาะสม
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 2 อาคารคณิตศาตร์ ชั้น 1 ห้อง 214 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตามความเหมาะสม
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 2 อาคารคณิตศาตร์ ชั้น 1 ห้อง 214 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตามความเหมาะสม
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 2 อาคารคณิตศาตร์ ชั้น 1 ห้อง 215 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตามความเหมาะสม
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 2 อาคารคณิตศาตร์ ชั้น 1 ห้อง 215 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตามความเหมาะสม
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 2 อาคารคณิตศาตร์ ชั้น 1 ห้อง 216 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตามความเหมาะสม
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 2 อาคารคณิตศาตร์ ชั้น 1 ห้อง 217 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตามความเหมาะสม
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 2 อาคารคณิตศาตร์ ชั้น 1 ห้อง 217 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตามความเหมาะสม
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หน้าอาคาร 3 (ลานประดู่) 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตามความเหมาะสม
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หน้าอาคาร 3 (ลานประดู่) 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ตามความเหมาะสม
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป -
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 15 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป หลังจากการแข่งขันขับขานประสานเสียง
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 15 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป หลังจากการแข่งขันขับขานประสานเสียง
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 15 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป หลังจากการแข่งขันขับขานประสานเสียง
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 15 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป หลังจากการแข่งขันขับขานประสานเสียง
38 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หอประชุม 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00 -
39 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หอประชุม 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00 -
40 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา เวทีโดม 15 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป หลังหอประชุมโรงเรียน
41 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา เวทีโดม 15 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป หลังหอประชุมโรงเรียน
42 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา เวทีโดม 15 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป หลังหอประชุมโรงเรียน
43 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา เวทีโดม 15 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป หลังหอประชุมโรงเรียน
44 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา เวทีโดม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป หลังหอประชุมโรงเรียน
45 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา เวทีโดม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป หลังหอประชุมโรงเรียน
46 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา เวทีโดม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป หลังหอประชุมโรงเรียน
47 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา เวทีโดม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป หลังหอประชุมโรงเรียน
48 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 3 ห้อง ใต้อาคาร 3 14 พ.ย. 2556 13.00-16.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น(ถ้ารายการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เสร็จเร็วกว่าเวลาที่กำหนด)
49 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 3 ห้อง ใต้อาคาร 3 14 พ.ย. 2556 13.00-16.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น(ถ้ารายการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เสร็จเร็วกว่าเวลาที่กำหนด)
50 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 3 ห้อง ใต้อาคาร 3 14 พ.ย. 2556 13.00-16.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น(ถ้ารายการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เสร็จเร็วกว่าเวลาที่กำหนด)
51 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 3 ห้อง ใต้อาคาร 3 14 พ.ย. 2556 13.00-16.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น(ถ้ารายการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เสร็จเร็วกว่าเวลาที่กำหนด)
52 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 3 ห้อง ใต้อาคาร 3 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 -
53 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 3 ห้อง ใต้อาคาร 3 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 -
54 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 3 ห้อง ใต้อาคาร 3 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 -
55 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อาคาร 3 ห้อง ใต้อาคาร 3 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00 -
56 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 15 พ.ย. 2556 09.00 -
57 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ห้องโสตฯ 15 พ.ย. 2556 09.00 -
58 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 -
59 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 -
60 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หอประชุม 14 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป หลังรายการรำวงมาตรฐาน
61 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หอประชุม 14 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป หลังรายการรำวงมาตรฐาน
62 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หอประชุม 15 พ.ย. 2556 09.00 -
63 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หอประชุม 15 พ.ย. 2556 09.00 -
64 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หอประชุม 14 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
65 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หอประชุม 14 พ.ย. 2556 13.00-16.00 -
66 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หอประชุม 15 พ.ย. 2556 10.00 หลังรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
67 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หอประชุม 15 พ.ย. 2556 10.00 หลังรายการแข่งขันการแสดงตลก


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]