รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงฟ้าประทุม  ผิวเนียม
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวดาว  ชำนาญจิตร์
 
1. นางดวงตา  แสนสวย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงรุ้งทอง  อำหลุม
 
1. นางวันทนีย์  จันทร์งาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาววริศรา  ม่วงสนธิ์
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  หนูสอนศรี
 
1. นางลดาวัลย์  ช้างเนียม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวนัฐมล  มณีโรจน์
 
1. นางสาวสุทา  วงษ์สถิตย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สุทธิฤกษ์
 
1. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวสุพิชญา  จิ่วตั้น
 
1. นางฐิตินาถ  ภู่เจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  มาปาน
2. นางสาวเพ็ญประภา  สุขลาภวิทยาคุณ
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
2. นางราตรี  เพ็งสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนริสา  ภาสบุตร
2. นางสาวรัชภัสสร  วิริยะ
 
1. นางสาลี่  วรรลยางกูร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชาย ณัฐกฤต  เลออนุฤต
 
1. นางจารุณี  สีหนาท
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายภัทรพงศ์  พงษ์ภัทรา
 
1. นางสาวเปรมฤดี  เปรมพงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์อิน
2. เด็กหญิงธนัชพร  จันทรา
3. เด็กหญิงภัศรา  คำมั่น
 
1. นางชุติมา  นิลทสุข
2. นายละออง  นิลทสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวสุณิษา  คัมภิรานนท์
2. นางสาวอรทัย  คำภีร์
3. นางสาวเอื้อมพร  บุตรแก้ว
 
1. นางประสงค์  จำเพียร
2. นางสาววารุณี  จันทร์เสม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกริษฐา  พงษ์ภมร
2. เด็กหญิงวรรณิสา  ทองจันทร์เทาร์
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  อุกฤษฎ์เสาวภาคย์
 
1. นางสาวมาลัย  อ่อนละมัย
2. นางรัตนา  สังข์แก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชวภูมิ  เชวงกูล
2. นายฐปกรณ์  ตรีรัสสพานิช
3. นายวัชรฉัตร  แปลงศรี
 
1. นายประเสริฐ  กวางทอง
2. นางหรรษญากาญจน์  อินกอ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายมัชฌิมา  คชานันท์
2. เด็กหญิงโชคมณี  ผาพิมพ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ยี่สุ่นแย้ม
2. นางเสาว์ภา  ชูทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐรัชฎ์  ตั้งอนันตชัย
2. นางสาวรัตติยา  ตั้งเฮงอนันต์
 
1. นางดวงพร  ชาลีรัตน์
2. นางรัตนา  ศิริกมลทิพย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายสหรัถ  ศรีเพ็ชร
 
1. นางสาวเบญจพร  ธโนทัยวิจิตร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  พึ่งชาติ
 
1. นางสาวเจษฏากร  นิยบุตร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิดา  กระต่ายทอง
2. เด็กชายวรปรัชญ์  แซ่ล้อ
3. เด็กชายวรโชติ  งามรูป
 
1. นางสาวชาลิณี  สุทธะมี
2. นางสาวภัทรศรี  พุ่มขจร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชนินทร์  สมัครไทย
2. นางสาวณัชชา  อารีย์สมบูรณ์
3. นางสาวอัสมา  สุรยุทธปรีชา
 
1. นางสาวปัณณกัญญาษถ์  ชีพพานิช
2. นางวิลาสิณี  สกนธ์กำแหง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชญานุช  เชื้ออ่อน
2. เด็กหญิงสุนทรี  โหลสกุล
3. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  เพชรรัตน์
 
1. นายทศพล  เลิศพรสุทธิรัตน์
2. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวณัฐธยาณ์  มงคลอุปถัมภ์
2. นางสาวมาลินี  หล่อทองแดง
3. นางสาวเกศินี  ปาทา
 
1. นายทศพล  เลิศพรสุทธิรัตน์
2. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงภูหิรัญ   จันทร์โอ
2. เด็กชายอิสระ  ทองบุญ
3. เด็กชายโชคตระกูล   แก้วเมือง
 
1. นางจันทรา  เดิมหลิ่ม
2. นายปรัชญา  เดิมหลิ่ม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  แดงศรี
2. นางสาวศรัญญา  อินปิ่นปัก
3. นางสาวอารยา  สุขเกษม
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  แสนโภชน์
2. นางสาวสาวิตรี  ค้าขาย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงฐิตินาถ   คงเขียว
2. เด็กหญิงศศิกานต์   เจ๊กสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุพิชญา  หงส์อ้าย
 
1. นางพรทิพย์  ฐีตะธรรมานนท์
2. นางสาวเกษรินทร์   ชันขุนทด
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชญานิษฐ์  ซื่อชัยเจริญ
2. นางสาวทักษพร  มีนพกิจ
3. นางสาวรวิภา  จันทร์สุข
 
1. นางสาวสมนึก  น้อยหลง
2. นางสาวเกษมศรี  ประทับศักดิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงชุติมา  นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงพรทิพา  รัตนปินตา
 
1. นางสาวจันสุดา  กุมภาว์
2. นางสาววราภรณ์  ญาติดีพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายณัฐพงษ์   บุปผา
2. นายอุดมรัตน์   บุญน้อม
 
1. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
2. นางสุวารี  จำนงค์ศาสตร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายจิตตวีร์  วงศ์หมากเห็บ
2. เด็กชายปิยะ   ฮีมินกูล
 
1. นายประเจิด  อู่อะรุญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายศราวุฒิ  สำเนียง
2. นายอมรเทพ  คำเปลว
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายธีรภัทร   หวังกรองทอง
2. เด็กชายศิริชัย   วังไพร
3. นายสุรศักดิ์    มะหังสา
 
1. นางสาวปิยราช   พันธุ์กมลศิลป์
2. นายเฉลิมพล   ศรีโยธิน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายธนวัช  เทียนกระจ่าง
2. เด็กชายพีรพันธ์  แก้วตระกูล
3. เด็กชายภานุพงศ์  เปรื่องการ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
2. นางสาวอิงอร  เอี่ยมโอษฐ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจันจิรา  อุทัยวงษ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  กลั่นชื่น
3. เด็กหญิงชฎาพร  สะมะที
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ประวิล
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สาระรัมย์
 
1. นายนีรทัศน์  รัชตากร
2. นางพิสวาสดิ์  บุญทวี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัชพร  เกตุวัตร์
2. นางสาววิสสุตา  ฤทธิขันธ์
3. นางสาวศิริรัตน์   เล็กประเสริฐ
4. นางสาวศุภิสรา   ชูระหงษ์
5. นางสาวสิริลักษณ์  แป้นไผ่
 
1. นายธีรฉัตร์  เขียวแก้ว
2. นายนิรันดร์  อ่อนพร้อม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คัตชาทัต
2. เด็กหญิงกฤติมา  อินทรประเสริฐ
3. เด็กหญิงจันท์พิมพ์  จินดาเนตร์
4. เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วกมล
5. เด็กชายรัตนวรรธก์  เบ้าตุ่น
 
1. นางน้ำผึ้ง  อุ่มน้อย
2. นางประกอบกุล  ลักษณะภู่
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่ว่าง
2. นางสาวนิสา  แสงกนึก
3. นางสาวปนัสยา  เราวิจิตร
4. นางสาวรพีพร  ชมชื่น
5. นายอัศวิน  อินตาพวง
 
1. นายศิริกุล  กาวิละ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายจิตติชัย  มั่นวงษ์
2. นายพลรัตน์  ฉิมครู
3. นายยอดรัก  แดงโสภา
4. นายอนันต์พงศ์  เกิดปาน
5. นายเวโรจน์  ปัญญาไพบูลย์วงศ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกันตวิชญ  ศรีเดือน
2. นางสาวขนิษฐา  หันสุรินทร์
3. นางสาวฐิติพร  ศรีบุตวงศ์
4. นางสาวทิพย์วรรณ  เกตุจันทร์
5. นางสาวธิดารัตน์  แก้วมาลา
6. นางสาวพชรพรรณ  อำนาจสมบูรณ์สุข
7. นางสาวพิณนภา  ลิไธสง
8. นายพุฒิธร  วงษ์เจริญ
9. นางสาวภาวิณี  กันอินทร์
10. นายวรโชติ  ศรีอรุณ
11. นายวิราชันย์  กันตุ่ม
12. นางสาวศิริรัตน์  แย้มเกตุ
13. นายสรวิศ  ศรีจันทร์นวน
14. นางสาวสุนิสา  ดีศรี
15. นายอภิสิทธิ์  ราศรีรัตน์
16. นางสาวอักษราภัค  ดัชถุยาวัตร
17. นายอัครเดช  มูลเวียง
18. นางสาวอินทุอร  เขียงเมือง
19. นางสาวเมรี  สิงห์ทอง
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
3. นายรัชพล  บุตรดี
4. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
5. นางสาวอัญชลินทร์  ใจเที่ยง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ลัคนกาลตระกูล
 
1. นางสาวอัญชลินทร์  ใจเที่ยง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์   โมราขาว
 
1. นางสุนิตย์   กันสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.124 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายจิรายุ  มหมนต์เจริญ
2. นางสาวสุพรรษา  มะดาทอง
 
1. นางผกาพร  ตาสว่าง
2. นางวราภรณ์  พันธุ์หิม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวมณีวรรณ  ภักดีอาษา
2. นายศุรวีร์  พลอยนุช
 
1. นางผกาพร  ตาสว่าง
2. นางวราภรณ์  พันธุ์หิม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกมลรัตน์  ถมเถื่อน
2. นางสาวกฤษฎากรณ์  บัวงาม
3. นางสาวกาญจนา  ศรีสุข
4. นางสาวจุฑาลักษณ์  ทองจันทร์
5. นางสาวทรายงาม  จันทร์แสน
6. นางสาวปณิตา  แพทย์เมืองจันทร์
7. นางสาวพุทธษณี  เข็มอุดร
8. นางสาวรุ่งระวี  คำปัญญา
9. นางสาวศุภาวรรณ  สนามทอง
10. นางสาวโยธกา  เทพนิลทร
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นายรัชพล  บุตรดี
3. นางสาววิภาวดี  ชัยชนะ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ยอดปัญญานันท์
2. นางสาวกัญญวรา  กาญจนกุล
3. นางสาวจิราพร  ชีตารักษ์
4. เด็กหญิงชนิสรา  ตากรวด
5. เด็กหญิงธนพร  แจ้งชุ่ม
6. นางสาวปรีดาพร  กิตติธาร
7. นางสาวพรรณวดี  สุขก้อน
8. นางสาวพรรษญาณิน  สมศรี
9. นางสาวพัทธ์ธีรา  นามอุตวงษ์
10. นางสาวพิมลพรรณ์  มณิรัตน์
11. นางสาววรารัตน์  ชอบขุนทด
12. เด็กหญิงวิชญาพร  ยอดคู่
13. นางสาวศุจิกา  พัชราวิวัฒน์พงษ์
14. นางสาวสุภลักษณ์  กองผา
15. นางสาวอัจฉราภรณ์  เทพนาค
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สมัย
2. นางสิรินันท์  น่วมศาลา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  เจริญวัย
2. เด็กหญิงภัทรภร  นุชพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุธีกาญจน์  สุขส่ง
 
1. นางจงรัก  ศิริบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิไล  พลศร
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกมลพรรณ  น้อยวงษ์
2. นางสาววฤณพร  คล้ายนิล
3. นางสาวเพียงนภา  ชาญณรงค์
 
1. นางวันเพ็ญ  กองมณี
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพันธ์  กำจาย
2. เด็กหญิงปภัสรา  กวางทอง
 
1. นายนิทัสน์  ศรีคำบล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิไล  พลศร
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนฤเนตร  เลขยันต์
2. นางสาวนันทวรรณ  สุรินทร์
 
1. นายชวลิต  ธนโกไสย
2. นางราณี  มูลสภา
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวสร้อยสิรินทร์   บุญต้น
 
1. นายณัฐกมล   แดนไธสง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวธนภรณ์  กัลยาณมิตร
 
1. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์   เป้าประสิทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวฐิติมา  หลักคำ
 
1. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์   โนราช
 
1. นายณัฐกมล   แดนไธสง
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวจันทร์ฉาย  พันทวี
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ   ทัพวงศ์
 
1. นายณัฐกมล   แดนไธสง
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวประทุมพร  หวังปรุงกลาง
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงธนพร  บัวมี
2. เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ทิพย์
 
1. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
2. นายวรวิทย์  ชิดชอบ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนันทพร   เทียรทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา   เที่ยงวงษ์
 
1. นายสมศักดิ์   ต่วนเอี่ยม
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พุทธชนะ
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ลูกอินอ่อน
3. เด็กชายเจษฎากร  คุณาวุธหิรัณย์
 
1. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
2. นายวรวิทย์  ชิดชอบ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกาญจนา  โพธิ์ถาวร
2. นางสาวปาจรีย์  โพธิ์ทะเล
3. นายวชิรวิชญ์  ตรีบำรุง
 
1. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายวรโชติ  ทองรัตน์
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายธีรภัฎ   คำปู่
 
1. นายวัฒนา   อ่อนสำลี
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายมงคล  คำงาม
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายวชิรวุฒิ   เอี่ยมละออ
 
1. นายวัฒนา   อ่อนสำลี
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายเอกรินทร์  กลัดเชื้อ
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายอุดม  สุขละม้าย
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  สมศรี
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล   โสรีกุล
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองดี
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธีรพงษ์  จรมา
 
1. นางสาวสุพัตรา  แก้วก้อน
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายปวเรศ  แปลกวงษ์
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวสลิลทิพย์   ทองอินทร์
 
1. นางภัททิรา   ยุรยาตร์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวสโรชา   กนิษฐสุต
 
1. นายวัฒนา   อ่อนสำลี
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายศราวุฒิ  อินสุวรรณ
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายกรกช  ทองรัตน์
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจริยา   จ่าภา
2. เด็กหญิงปรีชญา   แดงฉาน
3. นางสาวพรพิมล  โสรีกุล
4. นายรัฐธรรมนูญ   แดงฉาน
5. นางสาวสลิลทิพย์   ทองอินทร์
6. นางสาวสโรชา   กนิษฐสุต
7. นางสาวอรุชา   แฉ่งใจ
8. นางสาวอารียา   มากหลาย
 
1. นางภัททิรา   ยุรยาตร์
2. นายวัฒนา   อ่อนสำลี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  โพธิ์เขียว
2. นางสาวจริยา   จ่าภา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แก้วกล้า
4. เด็กหญิงธัญชนก   ขุมทรัพย์
5. นายธีรภัฎ   คำปู่
6. เด็กหญิงนัทธ์กมล   กิจวิเศษ
7. นายพงศธร   รักบุญ
8. เด็กหญิงพรชนก   ทองคำ
9. เด็กหญิงมัณฑนา   กนิษฐสุต
10. นายรัฐธรรมนูญ   แดงฉาน
11. นายวชิรวุฒิ  เอี่ยมละออ
12. เด็กหญิงวรพรรณ   รดหอมดี
13. เด็กหญิงศุภามน   ยอดบุญเฮียง
14. เด็กหญิงสุพรรณิกา   มีพานทอง
15. เด็กหญิงอาทิตยา   พลเยี่ยม
 
1. นายพิพัฒน์  ช่างหล่อ
2. นางภัททิรา   ยุรยาตร์
3. นายวัฒนา   อ่อนสำลี
 
82 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายณัฐณรงค์  พุทธพันธ์
2. เด็กชายธนากร  คำสุทธิ
3. เด็กชายพงษ์ศิริ  มาสาร
4. นายลำเพย  แก้วจีน
5. เด็กชายวรานนท์  ธรรมหนองพอก
6. เด็กชายวัชร  ถนอมรัตน์
7. เด็กชายวัชรพล  มุ้ยแก้ว
8. นายวัชรินทร์  ถนอมรัตน์
9. นายสุรเดช  สิงหะ
10. เด็กชายอนุชา  ศรีวิชัย
11. เด็กชายอันดา  แช่มชุรี
12. เด็กชายไพบูลย์  เผือกแผ้ว
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
3. นายไพศาล  แก้วจีน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา   โพธิ์เขียว
2. นางสาวจริยา   จ่าภา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แก้วกล้า
4. เด็กหญิงธัญชนก   ขุมทรัพย์
5. เด็กหญิงนภัสสร   แก้ววงษ์ไหม
6. เด็กหญิงนัทธ์กมล   กิจวิเศษ
7. เด็กหญิงปรีชญา   แดงฉาน
8. นายพงศธร   รักบุญ
9. เด็กหญิงพรชนก   ทองคำ
10. นางสาวพรพิมล   โสรีกุล
11. เด็กหญิงมัณฑนา   กนิษฐสุต
12. นายรัฐธรรมนูญ   แดงฉาน
13. เด็กหญิงวรพรรณ   รดหอมดี
14. เด็กหญิงศุภามน   ยอดบุญเฮียง
15. เด็กหญิงสรน์สิริ   พุ่มศิริ
16. นางสาวสลิลทิพย์   ทองอินทร์
17. เด็กหญิงสุพรรณิกา   มีพานทอง
18. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ขลิบทอง
19. นางสาวสโรชา   กนิษฐสุต
20. เด็กหญิงอาทิตยา   พลเยี่ยม
21. เด็กชายอินทัช  คุปติวิทยากุล
 
1. นางภัททิรา   ยุรยาตร์
2. นายวัฒนา   อ่อนสำลี
 
84 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกรพรรณษา  ทวีผล
2. เด็กหญิงกรรณธิมาพร  เหล็กสูงเนิน
3. นายกษิดิศ  ขาวสอาด
4. นางสาวกัญญาณัฐ  ทัดเทียม
5. เด็กชายกานต์  มือเสือ
6. เด็กหญิงกิตติยา  พรนราภัทรกุล
7. เด็กชายจัตุรงค์  ตะพานทอง
8. เด็กหญิงจิตติมา  ชุติมาแสงตระกูล
9. เด็กหญิงชลลดา  ห่อหุ้ม
10. นายณรงค์ชัย  ธนะสุทธินันท์
11. นางสาวณัฐฐา  จันทร์สุข
12. นางสาวณิชาภัทร  บุญเมือง
13. นายธนวัฒน์  กะโห้ทอง
14. นายธวัชชัย  ใสชาติ
15. นายธีรภัทร์  โทบุราณ
16. นายนภดล  เป็นไทย
17. เด็กหญิงปฐมาวดี  ไม้สนธิ์
18. นางสาวปัญจพัฒน์  ประเสริฐสังข์
19. เด็กหญิงปุณยนุช  มาลีสา
20. นายพีรพัฒน์  ฤทธิพิณ
21. เด็กหญิงภาวีณี  ชะชาตย์
22. เด็กหญิงภูริชญา  โทบุราณ
23. เด็กชายมนทกานต์  พึ่งศิริน
24. เด็กชายวรา  จันทร์สุข
25. เด็กหญิงวราภรณ์  สุธรรมา
26. เด็กชายวัชรากร  จุลแก้ว
27. นายวีรพงษ์  รัตนชูศรี
28. เด็กหญิงวไลพร  พวงงพา
29. เด็กหญิงศันศนีย์  มานะกาล
30. เด็กหญิงศิริญากร  มณีแย้ม
31. นายสหรัฐ  พรหมจันทร์
32. นางสาวสินีนาถ  กี่สง่า
33. นางสาวสุจิตรา  ปิ่นแก้ว
34. เด็กหญิงสุชัญญา  พิทักษ์วงษ์
35. นางสาวเกศินี  คำว้าม
36. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุ่นจันทร์
37. นายโสฬส  เพียนอก
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
2. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
3. นายธงชัย  ตาพาลี
4. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
5. นางสาวอัญชลินทร์  ใจเที่ยง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุขโชค
2. นายกฤษฎา  คลาฤทธิ์
3. เด็กชายกวินกานต์  อ่อนคำ
4. นางสาวชนภัทร  ชูศรี
5. เด็กชายชลสิฑฐ์  แก้วมีสี
6. นายณัฐพล  สุวรรณศร
7. เด็กชายดนุพร  พิมตัน
8. เด็กชายทิวากร  คำจีน
9. เด็กชายธงไท  บุญโสภณ
10. นางสาวธมนวรรณ  ศรีมหานะ
11. นายธีรนัย  อินอ่อน
12. เด็กชายธีรศักดิ์  สารีสุข
13. นางสาวนารีตา  ดัดถุยาวัตร์
14. เด็กชายปิยศักดิ์  เจริญสุข
15. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีบุญเรือง
16. นางสาวพรพิมล  นันทปัญญา
17. เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์เหลือง
18. เด็กหญิงพิพาพร  เผ่าพลทอง
19. นายภาณุวัฒน์  ขัดกันทา
20. เด็กชายยงยุทธ  ร่วมกุล
21. เด็กชายรัตนพงษ์  อนุกูล
22. นางสาวรุ่งฤดี  สตาคแคนเบร์ก
23. นายวิทยา  ปัจจัยโคถา
24. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ระย้า
25. เด็กหญิงศศิเกศ  ล้ำเลิศ
26. นางสาวสิริกร  คงหล่ำ
27. นางสาวสุดารัตน์  โล่ทอง
28. เด็กชายสุทธินันท์  ศิริพรรษา
29. นางสาวสุภาพร  จอสูงเนิน
30. นางสาวสุมิตรา  พุฒซ้อน
31. นายสุริยะ  พรหมรัตน์
32. นายอณุรักษ์  ธาตุชัย
33. นายอธิพัฒน์  แสงน้อย
34. เด็กหญิงอนงค์  จำปาทอง
35. นางสาวอริษา  ปุณหวันลี้ตระกูล
36. นางสาวอัมรา  แตงกระโทก
37. นางสาวเกวลี  ศิลป์ประสิทธิ์
38. นางสาวเกษราภรณ์  นิลกล่ำ
39. เด็กชายเจษฎา  บัวอ่อน
40. เด็กชายไพศาล  พรหมประดิษฐ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นายทนงศักดิ์  พันธุ์ชุม
3. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
4. นางนพรัตน์  พงษ์รื่น
5. นายภูมินทร์  สวัสดิ์โรจน์
6. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
7. นายวรวิทย์  ชิดชอบ
8. นายอัคริญชัย  อินกอ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายจตุรงค์  ตะพานทอง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายสุริยะ  พรหมรัตน์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจริยา  อนุรักษา
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา   ทองชัยยง
 
1. นายอนันต์   เทียนคำศรี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.7 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายกวินกานต์  อ่อนคำ
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายบัญชา  ฉิมไพบูลย์
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐนารี   สุวรรณหงษ์
 
1. นายอนันต์   เทียนคำศรี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณิชาภัทร  บุญเมือง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายพิสิษฐ์   จูมจา
 
1. นายอนันต์   เทียนคำศรี
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐนารี   สุวรรณหงษ์
 
1. นายอนันต์   เทียนคำศรี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวสุวรรษา  พุ่มดวง
 
1. นายไพรัช  คำศิริ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายภควัต  โพธิ์ดำกล่ำ
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายอธิพัฒน์  แสงน้อย
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาคสกุล
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณิชาภัทร  บุญเมือง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
101 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์สุวรรณ์
2. เด็กชายกิติศักดิ์  ผอมนาง
3. เด็กชายจักรี  นวลเจริญ
4. เด็กชายจิรวัฒน์  คงเจริญ
5. เด็กชายจีรวัฒน์  สำราญจริง
6. เด็กชายชัยรัตน์  สินสุวรรณ์
7. เด็กชายณรงค์เดช  ชมใจ
8. เด็กชายณัฐชนน  โสภา
9. เด็กชายณัฐวรา  คามจังหาร
10. เด็กหญิงณัฐิกาล  แพ่งสภา
11. เด็กชายทัศชา  มีศรี
12. เด็กชายธนะพงษ์  ทิศฟองดี
13. เด็กชายธีรศักดิ์  กองศรี
14. เด็กชายมังกร  เจียวค้างพลู
15. เด็กชายรัฐพงษ์  เฉลียวฉลาด
16. เด็กชายวทัญญู  ใยทา
17. เด็กชายวิญญู  แซ่เอี่ยว
18. เด็กชายวีระพล  ไทยเจริญ
19. เด็กชายศุภชลชาติ  ชมภู
20. เด็กชายสงกรานต์  รุ่งเรือง
21. เด็กชายสมประสงค์  บุญมา
22. เด็กชายสมศักดิ์  หนูทองแดง
23. เด็กชายสิทธิชัย  หาญชัยเนาว์
24. เด็กชายอรรถโกวิท  เพ็งจันทร์
25. เด็กชายเทพฤทธิ์  คุณธรรม
26. เด็กชายไชยาสิทธิ์  ทุมละออ
 
1. นายนพดล  นาคพลกรัง
2. นายวิชัย  ประทุม
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ฉัตรวรพัฒน์
2. เด็กชายนพเก้า  สิงห์ทอง
3. เด็กชายภีศเดช  แก้วกัญญา
4. เด็กชายยงยศ  พานดอกไม้
5. เด็กชายศุภกิตต์  ประเสริฐรอด
6. เด็กชายสมภพ  กล่อมกูล
7. เด็กหญิงสิรภัทร  วงษ์ขม
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เรืองสุข
9. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงเอเชีย  เอกอนงค์
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกัญชลิการ์  ปัญญา
2. นายธนพล  บุพชาติ
3. นายธนวัฒน์  พรหมโชติ
4. นางสาวนัทริกา  มณีเมือง
5. นางสาวนิรชา  สุขภิญโญ
6. นายพงศธร  เตยบรรจง
7. นางสาววัลธรี  ภักผสม
8. นายวิชากรณ์  มีบุตรดี
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
3. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
 
104 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายชัชวาลย์  สำราญจริง
2. นางสาวณัฐนารียา  ศรีสิงห์
3. นายธนพล  วงษ์เดือน
4. นางสาววรวรรณ  มหัทธนานันท์
5. นางสาวเกศินี  มะนะกุล
6. นางสาวเพ็ญนภาพร  ดาบศรี
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชลลดา  สุโข
2. เด็กหญิงธนภรณ์  พุทธวงษ์
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วงษ์ขนิษฐ์
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุขเกษม
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ไตรยวงค์
6. เด็กหญิงอภิชญา  จันทรประทักษ์
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นางสาวจิตตรา  วิถีไพร
3. นางสาวจิรัฐิติกาล  ใจบุญ
4. นางสาวนกชกร  สร้อยฟ้า
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวชลธิชา  สุมาลัย
2. นางสาวฐิติภรณ์  แก้วแย้ม
3. นางสาวน้ำทิพย์  มีมุข
4. นางสาวพิมพ์ชนก  คำภิราช
5. นางสาวศิรินภา  พุแค
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ทารัตน์
2. นางสาวศศิธร  ชูประทีป
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มะนะกุล
2. เด็กหญิงชนัญญา  วงษ์สง่า
3. เด็กหญิงนภัสสร  บุตรพงษ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  สมศรี
5. เด็กหญิงพริสา  สุภาลักษณ์
6. เด็กหญิงลลิตา  โกศัยเนตร์
7. เด็กหญิงสุนิษา  แย้มครวญ
8. เด็กหญิงอรอุมา  บุญมากุล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ทารัตน์
2. นางสาวศศิธร  ชูประทีป
 
108 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวขนิษฐา  ศิริสัตย์
2. นางสาวชไมพร  ใยทา
3. นางสาวพรสวรรค์  ทรัพย์ประเสริฐ
4. นางสาวสุนิตา  ผู้ค้าขาย
5. นางสาวสโรชา  ยามเย็น
6. นางสาวเปรมฤดี  ศรีเปรม
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นายทนงศักดิ์  พันธุ์ชุม
3. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
4. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
5. นายวรวิทย์  ชิดชอบ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจามรี  สุวรรณรัตน์
2. นายประวินวิทย์  มาคำ
3. เด็กหญิงปัญญาพร  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายสาธิน  ตาเสือ
5. เด็กชายเมธาพัฒน์  สุขขีรัตน์
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทรโชติ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มะลิมาตร์
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงสิริวิมล  นิลวรรณ
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  จันทร์สวน
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวนริศรา  ธรรมหนองพอก
2. นายอนุรักษ์  ทองบ่อ
3. นางสาวเกศรินทร์  เขียวหวาน
 
1. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์   หมื่นสท้าน
2. เด็กหญิงมากิ  .
3. เด็กหญิงสุนิสา  มะลิลัย
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายคมเทพ  พิมศรี
2. นายรังสิมันต์  บุดดะกาศ
3. นางสาววัชรี  มาระสะ
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ภัทรนันท์ภูบดินทร์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ทองเกตุ
3. เด็กหญิงนิภา  กนิษฐสุนทร
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไตรรัตน์
5. เด็กหญิงศศิธร   ถนอมวงษ์
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสวงวาว
 
1. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
2. นางอุษา  ตันติโภคา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกมลพรรณ  วัสสุมาลย์
2. นางสาวณัฐพร  เอี่ยมบัว
3. นายธนชล  จั่นเสือ
4. นางสาวมณฑิรา  พงษ์พยัคฆ์
5. นางสาวมณีเนตร  เงินเหรียญ
6. นางสาววราลี  ศรีวิระ
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
2. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวรสสุคนธ์  จอมพล
2. นางสาวฤดีรัตน์  ทองคง
3. นางสาวสิทธินันท์  กางร่มกลาง
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บุญไทย
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายวรากร  คนหลัก
2. เด็กหญิงสุณัฐชา  อ่อนพูล
3. เด็กหญิงเรณู  ดวงเดือน
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นายสมบูรณ์  อำไพจิตต์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  กันสกุล
2. นางสาวชนาพร  ดาวลอย
3. นางสาวเนตรนภา  เทพพิทักษ์
 
1. นางสาวชูชีพ  ศรีโชติ
2. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณัฐธิดา  เจดีย์
2. นางสาวมารศรี  มุสิพรม
3. นางสาวเจนจิรา  รินทา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทาปัน
2. นางศศิธร  วงษ์นุช
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เจือแก้ว
2. นางสาวกนกอร  นีระเด่น
3. นางสาววนิดา  พิมพา
 
1. นายนิคม  แย้มประดิษฐ์
2. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงรัตมณี  โคตรศรีวงษ์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ศรศร๊
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  นุชนาดี
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวรุ่งทิวา  เสนกล่ำ
2. นางสาวอภิสรา  ทำทอง
3. นางสาวอรทัย  เส็งจีน
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงขวัญตา  พูลมา
2. เด็กหญิงชลิตา  วาดไธสง
3. เด็กหญิงนุชสรา  ปานสีดา
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจุฑามาส  เผือกผ่อน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทรชาติ
3. นางสาววิภาดา  พวงมาลี
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนัฐลดา  หาญเพ็ชร
2. เด็กหญิงนันธิยา  เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ภู่ทอง
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
2. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพรชิตา  รอดโรคะ
2. เด็กชายวิษณุ  ขันตี
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  สุขใส
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  แก้วประสาน
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวธนภรณ์  จามร
2. นายธนวัฒน์  มณีวงษ์
 
1. นางสาวมุทิตา  คงสมปราชญ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายธวัชชัย  หวังเลิศพาณิชย์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  นนทะคำจันทร์
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางสาวอารีย์  ภูมมี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  พรหมมาเอง
2. นายศุภวิชญ์  ดิษฐาน
 
1. นางสาวอลิษา  ธีราลาภ
2. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงภันทิลา  ปีสาทุม
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  สมจันทร์
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ปรีดาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสาธิตา  คำเมือง
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  วงษ์ศรี
 
1. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
2. นางสาวหทัยพัชร  ทองเดช
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  เรืองเดช
2. นายณัชวัฒน์  อาจวิเชียร
 
1. นางสาวจตุพร  จันทร์เรืองศรี
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวปารดา  เทียมวรรณ
2. นางสาวพิมนภา  แก้วประสาน
 
1. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายธีรชัย  สีคำป้อง
2. นายพชร  พวงสด
 
1. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกช  ศรีจินดา
2. เด็กหญิงจิณณพัต  ชุมพล(กิล)
3. เด็กชายวรเมธ  ชาลีน้อย
 
1. นางสาวมุทิตา  คงสมปราชญ์
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกรวิชญ์  ขำละม้าย
2. นางสาวปภัสรา  กิณศรี
3. นายปิยณัฐ  ศรีโพธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
2. นางสุวารี  จำนงค์ศาสตร์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  จิตต์ใจฉ่ำ
2. นายเจษฎากร  เขียวเม่น
 
1. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายกฤษฎา  คชรัตน์
2. เด็กชายจีรสิทธิ์  กมลคร
3. เด็กชายวิชาฤทธิ์  แก้วอ่อน
 
1. นางสาวชุติมา  อนุวงษ์
2. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายคเชนท์  แสนอภัย
2. นายชัยวัฒน์กิจ  ไทยฉาย
3. นายศุภชัย  ดิษบรรจง
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
2. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายชานนท์  ไลหงษ์
2. นายภาณุพงศ์  คชประภา
3. นายแบงค์  อุปพงษ์
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรัมภา  อุรังคะมณี
 
1. นางขจี  เปรมปรี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายภูรินทร์  จึงธีรพานิช
 
1. นางเบญญพร  ภัทรโยธิน
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  เกตุแก้ว
 
1. นางพัฒนา  หน่ายมี
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาววรินทร  เลาหาเจริญสมบัติ
 
1. นายนิทัศน์  มาโต
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันทนีย์  สูติพันธ์วิหาร
 
1. นางสาวพนิตนาถ  ฟุ้งเฟื่อง
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  รัชตพฤกษ์
 
1. นางมิ่งขวัญ  จุนขุนทด
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หล่อทองแดง
 
1. นางสาวไพรินทร์  ชมภูภูมิ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวธนวรรณ  หรรษคุณาชัย
 
1. นางสุธิดา  วรคำแหง
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  สุขเณศกุล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชวิตรานุรักษ์
3. เด็กหญิงดวงพรรณ  พวยอ้น
4. เด็กหญิงปาณิสรา  ณ นคร
5. เด็กหญิงเอ็มม่า โรส  แอทมัน
 
1. MissVanessa Petate  Vasquez
2. นางสาววาทินี  รุ่งสาย
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤตผล  เข็มกลัดเงิน
2. นางสาวคิโยมิ  มาซาโอกะ
3. นางสาวประณิศา  รัตนจิตร์
4. นายภานุวัฒน์  ใบเขียวอ่อน
5. นางสาวศมวฤณ  คชขันธ์
 
1. MissBrianne Danielle  Hoyt-Sten
2. นางสาวสริญญา  วรสิทธิ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญศิริ  อนุเคราะห์
 
1. นางสาวอภิปกา  มาทา
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  บรรณเภสัช
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวธารารัตน์  แพรปราณีต
 
1. นายวรัญญู  วงษ์แหยม
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จุนขุนทด
 
1. นางสาวชนะขนิษฐ  สุรมิตรไมตรี
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวอนัญญา  สินธุพันธ์
 
1. นายธีระ  วงษ์สง่า
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายนิติพงษ์  เป้าทอง
2. เด็กหญิงวิภาดา  หงส์เชิดชูสกุล
 
1. นางเยี่ยมจิต  ตติรังสรรค์สุข
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายมาวิน  เกตุแก้ว
2. นางสาววัชราภรณ์  ชูอรุณ
 
1. นางราตรี  บูรณสันติ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีนวล
2. เด็กชายชาคร  เผียะผาบรัตนะ
3. เด็กชายณัฐชนน  แก้วเก่า
4. เด็กชายพฤกษา  กลิ่นถาวร
5. เด็กชายศิวรุฬห์  ศิลปวัฒนกุล
6. เด็กชายอภิสมย์  พิมมะศร
7. เด็กชายเดชาพล  อยู่ชุ่ม
8. เด็กชายไกรวี  ต้นประดิษฐ์
 
1. นายธนพนธ์  จุนขุนทด
2. ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย  ศักดิ์เสรีกุล
3. นายประจักษ์  บุญเพิ่ม
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติพจน์  อินทะเสน
2. นายจาริก  กรอบทอง
3. นางสาวณัฎฐา  ภู่ภิญโญยิ่ง
4. นางสาวนัฐฤนารถ  คล้ายสุบรรณ
5. นางสาวริลรณี  โนรี
6. นายวิริทธิ์นันท์  คัมภิรานนท์
7. นางสาวสภารัตน์  ประคำทอง
8. นางสาวอรอนงค์  มุกดา
9. นายอัครเดช  อึ่งน้อย
10. นายเศรษฐศักดิ์  โมทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพัฒนพช  วิมาโน
2. นายภูกษิดิ์กิตติ์  ภูมินา
3. นายวราพล  เปรินกุล
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณฐวรรณ  สระสิงห์โห
2. เด็กหญิงปัทมาวดี  สำราญราษฎร์
3. เด็กหญิงอัยรินทร์  ประกิ่ง
 
1. นางรัชดา  ศรีรางกูล
2. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภรณ์  สร้อยคำพา
2. นางสาวกันติมา  เฉลิมวัฒน์
3. นางสาวมนฤทัย  กอบเกื้อชัยพงษ์
 
1. นางยุพิน  กระสาทอง
2. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ณรางกูล
2. เด็กหญิงนราวัลย์  เกษจันทร์
3. เด็กหญิงรัตนาพร  มั่นที่สุด
 
1. นางกฤษณา  จูพานิชย์
2. นางรัตนา  มั่นครุฑ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปณิชา  รุจีราธรณ์
2. นางสาวปิยธิดา  หาญประเสริฐ
3. นางสาวเจนจิรา  เหล่าบัวบาน
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
2. นายจตุพร  ตระกูลปาน
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มงคลมาศ
2. เด็กชายคุณานนท์  อินสว่าง
 
1. MissVanessa  Vasquez
2. นางสุธิดา  วรคำแหง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญศรี  คงคลัง
 
1. นางสุธิดา  วรคำแหง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชัชนันท์  นาคีรักษ์
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์เสน่ห์
 
1. นางสาวสุพรรษา  เอี่ยมโชติช่วง
2. นางหรรษญากาญจน์  อินกอ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายทัศชัย  ใจอุ่น
 
1. นายภูรินท์  บูรณพล
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  กำลังเจริญ
2. เด็กหญิงพรนภัส  ฤดีรัตน์
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
2. นายจตุพร  ตระกูลปาน
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวบุษยมาส  พวงเงิน
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาทิพย์  ชูพรรคพานิช
 
1. นางสาวสุรินทร  ศรีจันเคน
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายเจริญศักดิ์  จันทร์นิมิ
 
1. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกนกพล   ฤกษ์วิเชียร
2. เด็กหญิงกนกสนันท์พร   ใจเสือ
3. เด็กหญิงกรกนก   เพ็ชรสวัสดิ์
4. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุทธิถาวรศักดิ์
5. เด็กหญิงกฤติกา   ศรีเจียม
6. เด็กชายกฤษดา   โพธิ์เขียว
7. เด็กชายกานต์ชนิต   กิจจาพูล
8. เด็กชายกีรติกรณ์   กาศติ๊บ
9. เด็กชายคงกระพัน   คงสมุด
10. เด็กชายจตุพล   เกษอยู่
11. เด็กชายจักริน   สืบแสน
12. เด็กชายจีรายุทธ  ดีศรี
13. เด็กชายชนมภัทร์  เทียนลม
14. เด็กหญิงชนม์นิภา  สังสุข
15. เด็กชายชลสิทธิ์   สุขเจริญ
16. เด็กหญิงชัชชา   วงษ์รักษา
17. เด็กชายชัยมงคล  พันพะม่า
18. เด็กชายชัยวัฒน์  ต. วรพานิช
19. เด็กหญิงญาณิศา   คุณธรรม
20. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   นวนกระแส
21. เด็กชายณัฐนันท์   ภูรีเลิศวาณิชย์
22. เด็กหญิงณัฐมน   นะปินโน
23. เด็กชายณัฐวัฒน์   รางแดง
24. เด็กชายณัฐวัฒน์  เพ็งสิน
25. เด็กชายดลฤทธิ์   ต่ออุดม
26. เด็กหญิงทัชริยา   อัมพรรัตน์
27. เด็กชายธนดล   หลังทอง
28. เด็กชายธนวัฒน์   เจียมจิตวานิชย์
29. เด็กชายธนัญชัย   เสียงสวัสดิ์
30. เด็กชายธนัท  สารีชีวิน
31. เด็กหญิงธัญชนก   ขุมทรัพย์
32. เด็กหญิงธัญชนก   แซ่เตีย
33. เด็กหญิงธัญญาทิพย์   สุกกระจ่าง
34. เด็กชายธีรพงศ์   มหิกุล
35. เด็กชายธีรภัทร   สุดโส
36. เด็กชายนพรุจ  รังษา
37. เด็กหญิงนภัสกร   รุ่งถาวรวงศ์
38. เด็กชายนภัสกร   อยู่เจริญ
39. เด็กชายนราธิป   อุ่นหลำ
40. เด็กชายนวพล   อยู่ยง
41. เด็กชายนันทชาติ   ทองมั่น
42. เด็กหญิงนิศารัตน์   ศรีเรืองพันธ์
43. เด็กหญิงปฏิมา   ภู่ประเสริฐ
44. เด็กชายประภู   ชวีกลกิจ
45. เด็กหญิงปริยากร  ใยบัณดิษฐ
46. เด็กหญิงปรีชญา   จันทร์มาก
47. เด็กหญิงปัญจพร   น้อยจันทร์
48. เด็กชายปัญจพล   ศรีนิล
49. เด็กหญิงปัณณพร   ราชสีห์
50. เด็กหญิงปิติวรรณ   นิตยาภรณ์
51. เด็กชายพงศกร   การะเกตุ
52. เด็กชายพงศธร  สร้อยทอง
53. เด็กชายพงศพัศ   จุลพันธ์
54. เด็กชายพงษ์ตะวัน   กลิ่นพิบูลย์
55. เด็กหญิงพรหมภัสสร   ฉิมมา
56. เด็กหญิงพัชชารียา   ยันเยี่ยม
57. เด็กชายพิทยุตม์   ดวงเนตร
58. เด็กชายพีรวัส   วงษ์สงวนสอดศรี
59. เด็กชายภัทรนันท์   แก้วปัญญา
60. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ใคร่ครวญ
61. เด็กชายภาธริศ  สุขเกษม
62. เด็กชายภูบดินทร์   สุขเสมอกุล
63. เด็กชายมงคลชัย   มงคลมะไฟ
64. เด็กหญิงมนัญชยา   ทองดี
65. เด็กหญิงมนัสวี   เอี่ยมเจริญ
66. เด็กหญิงมัชฌิมา   สุระมณี
67. เด็กชายมโนพัศ   มานุช
68. เด็กหญิงยศยา   พุ่มแจ่ม
69. เด็กชายยุทธนา   ทองรักษ์
70. เด็กชายรณเวธน์   ธรรมวิเศษ
71. เด็กหญิงรมิตา   จงจิตมั่นคง
72. เด็กหญิงรุ่งนภา   แดงมูล
73. เด็กชายฤทธิพันธุ์   ฤทธิ์ประเสริฐ
74. เด็กหญิงวนัสวี   วงษา
75. เด็กชายวสันต์   ภูมิสายดร
76. เด็กชายวัชระกร   ศิวิลัย
77. เด็กหญิงวิลาสินี   รัตนาวิญญู
78. เด็กชายวีระพล   ทองพิทักษ์
79. เด็กหญิงศศิธร   เลิศสุธารส
80. เด็กหญิงศศิมาภรณ์   แสงซอน
81. เด็กหญิงศิริรัตน์   พรรัตน์
82. เด็กชายศุภกร   ประทุมรัตน์
83. เด็กชายสิรวิชญ์   รัตนศรีสมบัติ
84. เด็กชายสุรเชษฐ์   กิติพันธ์
85. เด็กชายสุรโชติ  ชัยมงคล
86. เด็กชายอดิเทพ   เอี่ยมกำแหง
87. เด็กชายอธิวัฒน์   กลิ่นจันทร์
88. เด็กชายอนรรถ   นิ่มสุนทร
89. เด็กชายอนันดา   ภู่พงศ์พันธ์กุล
90. เด็กชายอภิสิทธิ์   ชมภูพาน
91. เด็กหญิงอัจจิมา   จันเกิด
92. เด็กหญิงอาทิตยา   เฉลิมสิริโรจน์
93. เด็กหญิงอานิษฐา    พงษ์สว่าง
94. เด็กชายเกียรติเกรียงไกร   ประเสริฐผล
95. เด็กหญิงเบญจมาศ   หนูใจ
96. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   สนสุขชาติ
97. เด็กหญิงเอวิตา   เลิศปรีชา
98. เด็กหญิงเอื้องภัทร์   สุจิรัตน์
99. เด็กหญิงโสภิดา   โคตรสุวรรณ
100. เด็กชายไพชยนต์   สังข์ปาน
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
2. นายจตุพร  ตระกูลปาน
3. นางสาวจริยา  พรหมรักษา
4. นางจารุณี  สีหนาท
5. นางสาวธัญญรัตน์  วงษ์สมัย
6. นางประสพพร  กิตติวรรธโนทัย
7. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
8. นายสุรสิทธิ์  สิงห์เมืองพรหม
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายวีระพล  อินทแพทย์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายสมพล  เกิดลาภ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายกฤษฎา  พึ่งอ้น
2. เด็กชายสุพจน์  รอดแย้ม
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พันทวี
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางสาวอัญชลี  อุปกรณ์
 
179 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวธนาภรณ์  สุขเกษม
2. นายวันชัย  ปัญญาไว
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
180 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพลวัตร  นภาพรรณราย
2. เด็กชายพันธกานต์  โพธิ์แป้น
 
1. นางสาวมริสสา  เปี่ยมรุ่งเรือง
2. นางหรรษญากาญจน์  อินกอ
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายอาทิตย์  ปัญจวรรณ
2. เด็กหญิงเกวลิน  อยู่เจริญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
182 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายทักษิณ  อยู่ดี
2. เด็กชายธีรภัทร  ศิริพูน
3. เด็กชายประวีการต์  โพธิจารย์
4. เด็กชายศิริมงคล  เพ็ชรพลอย
5. เด็กชายสหภาพ  ลาภประสบ
6. เด็กชายสุรวิทย์  วงษ์สกุลไทย
7. เด็กชายเอกราช  ม่วงรอด
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางสาวพัชมน  ธำรงเวียงผึ้ง
3. นางสาวอัมไพ  ราชสีห์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวธนาภรณ์  สุขเกษม
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอัมรินทร์  ยาทอง
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายรัฐพงค์  จันทรีย์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  อุทัยรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายสมชาย  สุขมิตร
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สรานันท์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างพื้น
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชอุดม
4. เด็กชายหัสนัย  พันทวี
5. เด็กชายอภิรักษ์  สุเวชกิจ
6. เด็กหญิงเกวลิน  อยู่เจริญ
7. นายเพิ่มพูน  พึ่งมาก
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางยุพารัตน์  ทุตาสิต
3. นางสาวศศศรัณย์  นิ่มทัศนศิริ
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชอุดม
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  เนตรภิรม
3. เด็กชายอภิชาต  เกตุมณี
 
1. นางสาวพัชมน  ธำรงเวียงผึ้ง
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายชัชวาล  รำมะณา
2. เด็กชายธนพล  ทองย้อย
3. เด็กชายวิทยา  ตรวจนอก
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายธนวุธ  วงษ์สว่าง
2. เด็กชายธีรภัทร  ศิริพูน
3. เด็กชายอนุกูล  อยู่เจริญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นายธนศักดิ์  ชุณห์ประไพ
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายชานนท์  ธนาคุณ
2. เด็กชายศุภกฤต  สุริยะวงษ์
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางยุพารัตน์  ทุุตาสิต
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ผู้พัฒน์
2. เด็กชายเพชรรัตน์  ปั้นชื่น
3. เด็กชายเอกชัย  เฉลิมโฉม
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางสาวสิริประภา  เทพวิมลเพชรกุล
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายธีรยุทธ  นกยาง
2. เด็กชายวิมล  จั่นจำรูญ
3. เด็กชายสมพล  เกิดลาภ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางสาวสายใจ  วงษ์ภักดี