หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-trt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายบุญสม อ่องลาบ่อไร่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนิษา การพานิชสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ หรี่จินดาตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางมณฑา พุทสอนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางวิไลศักดิ์ นารถอุดมแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายบุญสม อ่องลาบ่อไร่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนิษา การพานิชสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ หรี่จินดาตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางมณฑา พุทสอนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางวิไลศักดิ์ นารถอุดมแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวนนทพร อุทัยไขยตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววัลภา เทียนดำรงตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ การพึ่งตนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุญพา เกิดผลคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางน้ำจิตร เสริมชีพเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวนนทพร อุทัยไขยตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววัลภา เทียนดำรงตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ การพึ่งตนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุญพา เกิดผลคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางน้ำจิตร เสริมชีพเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศิริกานต์ เดชอุดมเนินทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สามัญคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายฐิติพงค์ ขัติพรหมเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวสันต์ จินดาวงษ์เขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายภัทรวัฒน์ เขียวขจีคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศิริกานต์ เดชอุดมเนินทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สามัญคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายฐิติพงค์ ขัติพรหมเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวสันต์ จินดาวงษ์เขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายภัทรวัฒน์ เขียวขจีคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายพนัส ประดลชอบตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางอมรา กระต่ายจันทร์สตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์เขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาวเฟื่องฟ้า อภิบาลศรีวัดคลองสนกรรมการ
5. นางสาวคณภร อัตจริตคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายพนัส ประดลชอบตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางอมรา กระต่ายจันทร์สตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์เขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาวเฟื่องฟ้า อภิบาลศรีวัดคลองสนกรรมการ
5. นางสาวคณภร อัตจริตคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ สุขกสิอ่าวใหญ่พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบานชื่น ประไพคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายวาทิน สิทธิถาวรเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาวลำใย อภิบาลศรีตราษตระการคุณกรรมการ
5. นางวาสนา ศิลาอาสน์ตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ สุขกสิอ่าวใหญ่พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบานชื่น ประไพคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายวาทิน สิทธิถาวรเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาวลำใย อภิบาลศรีตราษตระการคุณกรรมการ
5. นางวาสนา ศิลาอาสน์ตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสายใจ ประถมบูรณ์สตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญแจ้งตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายศรายุทธ ทับทองแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาวุธ เนตรสุวรรณตราดสรรเสริญวิทยาคม กรรมการ
5. นางรุ่งนภา สรรพศรีเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร บัวพูลตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางเกษราพร สุทธิสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ รัตนสร้อยหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอังคณา รัตนตะคุเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวชลธร เวชกุลแหลมงอบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจพร สาคเรศ ประณีตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา เนินทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกษร ฉิมพาลีเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา รัตนวาร ตราษตระการคุณกรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวรสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ แซ่เต็งเขาน้อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสร หาญโสรถ สะตอวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสุณี เครือจันทร์เขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสุกัญญา แม้นชื่นสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ กินนารัตน์ตราษตระการคุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจพร สาคเรศ ประณีตวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา เนินทรายวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวเกษร ฉิมพาลี เขาสมิงวิทยาคมฯ กรรมการ
4. นางสาวจันทิมา รัตนวาร ตราษตระการคุณ กรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร สตรีประเสริฐศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ แซ่เต็ง เขาน้อยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แม้นชื่น สตรีประเสริฐศิลป์ กรรมการ
3. นางสาวเกสร หาญโสรถ สะตอวิทยาคมฯ กรรมการ
4. นางสุณี เครือจันทร์ เขาสมิงวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ กินนารัตน์ ตราษตระการคุณ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนพเกล้า รูปศรี แหลมงอบวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช นุตตะรังค์สตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายศุภกร รัตนวงษ์ สตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นางขวัญใจ งาเจือ ตราษตระการคุณกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี หนูพัดคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชมพิชาน์ กฤษฎิ์ธนกาญจน์คลองใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางนพเกล้า รูปศรี แหลมงอบวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช นุตตะรังค์สตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายศุภกร รัตนวงษ์สตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นางขวัญใจ งาเจือ ตราษตระการคุณกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี หนูพัดคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชมพิชาน์ กฤษฎิ์ธนกาญจน์คลองใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง ตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล สุขสวัสดิ์คลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริอร จุลทา คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวจารุณี นิลศิริ ราชประชานุเคราะห์ ๔๙กรรมการ
5. นางสาวภคพร ครสิงห์บ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ ศรัทธาสะตอวิทยาคมฯกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ ลาดล่ายอ่าวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวรุ่งอรุณ มากประยูร หนองบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเกศินี ริมรางวัดคลองสนกรรมการ
10. นางสาววิรตา รังทิศาประณีตวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ หอมตลบ สตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายธนู กระต่ายจันทร์อ่าวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางธนาภรณ์ ถัดหลายตราดสรรเสริญวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวศศิชา มีกูลเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
5. นายสุรเชรษฐ์ แผ้วอำพันธุ์ตราษตระการคุณกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี แนวสวยวัดคลองสนกรรมการ
7. นางสาวไพรินทร์ ศรีจันทึกบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิรา ยังเหลือคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นายพลาดร วิสมลเกาะกูดวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพรสิริ สัมมาเขาน้อยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา มีความดีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล เดชกล้าหาญโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา ครองธรรมโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา สุขเกษมโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
5. นางจำรัส เมืองจินดาโรงเรียนมารดานุสรณ์กรรมการ
6. นางวิชลัดดา อุ่นสะอาดมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
7. ผศ.อุดม เครือวัลย์๋มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
8. ดร.วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
9. นางสาวศศิธร พุทธรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ หุ่นดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
11. นางสาวอภิรดี บุญคำมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
12. นางสาวศุทธินี เมฆประยูรมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
13. นางสาวชุตาภา อุณสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
14. ดร.ชวัลรัตน์ สมนึกมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
15. นายเอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
16. นางภิบาล มุตะพัฒน์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสมศรี พรหมคชโรงเรียนสตรีประเิสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางวรรดี บุญทวีวรเดชโรงเรียนตราษตระการคุณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวญาดา โพธิ์สิงห์โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวดำรัสศิริ สัจจาธรรมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มอุไรโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา สมประโคนโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
7. ดร.นิภัทร เปี่ยมอรุณมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
8. ดร.จิรภัทร จันทมาลีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
9. ดร.อาภาพร บุญมีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
10. ดร.วิลานี จุ้งลกมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
11. ดร.ชีวะ ทัศนามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
12. นางสาวพิมใจ สุวรรณวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
13. นายศักดิ์เกษม เกษมสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
14. ดร.นันทพร มูลรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
15. นางสาวสิริกร ชัสวิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
16. นางสาวกุมรินทร์ ไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
17. นางสาวสุนิษา สุวรรณเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
18. นางสาวสุวิมล เดชกล้าหาญมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
19. นางวารุณี ุจุลเจริญโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสำราญ สุรรัตนากรโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางปัจฉิมา อินทะโชติโรงเรียนสตรีประเิสริฐศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนพร วังเรียงโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววารุณี ใฝ่นาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกฤษฎาพร อาษาราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะวดี คงกำเนิดโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา บุญธรรมโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ศรีสังข์งามโรงเรียนสตรีประเิสริฐศิลป์กรรมการ
4. นางสาวสิิริมา ใจเที่ยงโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรียา นะทีวาสโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสัญรัฐ แพทย์พิทักษ์โรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นายธีรดิฐ ยันต์โกเศศโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สุจริตโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
4. นางสาวโสภาภรณ์ แซ่เต็งโรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
5. นายประยุทธ เกตุบรรเทิงโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวนีย์ ภู่มณีโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางกาญจนี จำนงพลโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริอร จุลทาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวีรยุทธ สุขสำราญโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรสิริ ตันสกุลโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวรางคณาง รัตนคุณโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิดา กูลนราโรงเรียนสตรีประเิสริฐศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา แป้นสุขโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายนเรศ ลาภอนันต์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯกรรมการ
5. นางสาวมุทิดา ประทีปทองโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางพรรณทิพา วิไลพรหมโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา พิมพ์ช่วยโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิชาภร หนุันภักดีโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวภานุมาศ พฤกษชาติโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวชไมพร อุดมญาติโรงเรียนสตรีประเิสริฐศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก เจริญสมบัติโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ตันขุนทดโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย เอมโอชโรงเรียนมารดานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวกุลฤดี กุณรักษ์โรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
5. นายชูศักดิ์ วังเรียงโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรมณี จิตนาวสารโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวยอแสง ประุทุมโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายสัญลักษณ์ ดอกยี่สุ่นโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายระพี ทองอินทร์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเอกพงศ์ บัวพูลโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นายกิจจีพงษ์ กุลนอกโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอังคาร พึ่งผลโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
4. นายเอกรัฐ กุมภะโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ก๋งอ่อนโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ กุมภะโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอังคาร พึ่งผลโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิเดช แดงเพ็งโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ปานประเสริฐโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสัญลักษณ์ ดอกยี่สุ่นโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางศรุตยา ลุนสะแกวงษ์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายธีรดิฐ ยันต์โกเศศโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ศิลาอาสน์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายพชระ เพชรรัตน์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวีระ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คุ้มปลีโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางศิริกานต์ เดชอุดมโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวีระ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คุ้มปลีโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางศิริกานต์ เดชอุดมโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบังอร ควรประสงค์ศึกษานิเทศ ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ชัยศัตราโรงเรียนบ้านหาดเล็กกรรมการ
3. นางสาวบัวภา จางวางแก้วโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบังอร ควรประสงค์ศึกษานิเทศ ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ชัยศัตราโรงเรียนบ้านหาดเล็กกรรมการ
3. นางบัวภา จางวางแก้วโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายคมสันต์ ณ รังสีโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา บุญธรรมโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอุลัยพร เรืองไชยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายประทีป นิ่มมากโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพเยาว์ หนูปกโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางร่มแก้ว อยู่เกิดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ กิตติสรภาคย์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประทีป นิ่มมากโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางร่มแก้ว อยู่เกิดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกัญณิญาพัทน์ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทิรา ผาสุขโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางอรุณี จีระประดิษฐ์โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกัญณิญาพัทน์ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทิรา ผาสุขโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางอรุณี จีระประดิษฐ์โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี อภิวาทผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวกุณฑล งาเจือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางวรรณา บุญล้อมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรี อภิวาทผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวกุณฑล งาเจือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางวรรณา บุญล้อมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระประพันธ์ กัลยาณโคปโกวัดหาดเล็กประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ธรรมนามจิตโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Sovanny Sangthorngผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. Mr.Pheatra Suonผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา ปานนิลโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ประสิทธินาวาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางอัชฌาวดี อ่อนอินทร์โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณพิศ ทวาเรศโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอโนชา สินธุนาคินโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
5. นายกาดติพล แก้วเกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายสุชาติ เขียวขจีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธนุส เดชกัลยาโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวรรธ จิตต์ทาโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภานุมาศ พฤกษชาติโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวลลิดา ศรีพลอยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา สุขเกษมโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ อังเกิดโชคโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญจะนะโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประเทือง เย็นฉ่ำโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเกียรติ แซ่เต็งโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีรยุทธ สุขสำราญโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ นารถอุดมโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช ประสิทธินาวาโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ สูงสกุลโรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจิราภา ผ่องใสโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชระ สวัสดีโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ จินตนาวสารโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นายมงคล เดชอุดมโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ ถึกไทยโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายดิเรก ขนรกุลโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายสราวุธ พื้นผาโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อุดมโชคผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ บุญรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวผุสดี ช่อลัดดาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อุดมโชค ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวผุสดี ช่อลัดดาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อุดมโชคผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวผุสดี ช่อลัดดาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อุดมโชคผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวผุสดี ช่อลัดดาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อุดมโชคผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวผุสดี ช่อลัดดาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อุดมโชคผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวผุสดี ช่อลัดดาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อุดมโชคผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวผุสดี ช่อลัดดาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อุดมโชคผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวผุสดี ช่อลัดดาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ ภู่มณีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรุณ ศิลาอาสน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ ภู่มณีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรุณ ศิลาอาสน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ ภู่มณีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรุณ ศิลาอาสน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ ภู่มณีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรุณ ศิลาอาสน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ ภู่มณีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรุณ ศิลาอาสน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวสุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิเดช คีรีแลงวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสีขริน โชติวรรณโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายลัญฉกร กุลศรีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสีขริน โชติวรรณโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายลัญฉกร กุลศรีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจะเด็ด เสาวรสผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายบุรณินทร์ พันธุ์พิริยะโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายทิวากร จีนเกาโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจะเด็ด เสาวรสผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายบุรณินทร์ พันธุ์พิริยะโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายทิวากร จีนเกาโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจะเด็ด เสาวรสผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายบุรณินทร์ พันธุ์พิริยะโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายทิวากร จีนเกาโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจะเด็ด เสาวรสผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายบุรณินทร์ พันธุ์พิริยะโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายทิวากร จีนเกาโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
2. นายสีขริน โชติวรรณโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายลัญฉกร กุลศรีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสีขริน โชติวรรณโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายลัญฉกร กุลศรีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสีขริน โชติวรรณโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายลัญฉกร กุลศรีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสีขริน โชติวรรณโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายลัญฉกร กุลศรีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจะเด็ด เสาวรสผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายบุรณินทร์ พันธุ์พิริยะโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายทิวากร จีนเกาโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจะเด็ด เสาวรสผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายบุรณินทร์ พันธุ์พิริยะโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายทิวากร จีนเกาโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจะเด็ด เสาวรสผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายบุรณินทร์ พันธุ์พิริยะโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายทิวากร จีนเกาโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจะเด็ด เสาวรสผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายบุรณินทร์ พันธุ์พิริยะโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายทิวากร จีนเกาโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสีขริน โชติวรรณโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายลัญฉกร กุลศรีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสีขริน โชติวรรณโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายลัญฉกร กุลศรีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสีขริน โชติวรรณโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายลัญฉกร กุลศรีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสีขริน โชติวรรณโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายลัญฉกร กุลศรีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสีขริน โชติวรรณโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายลัญฉกร กุลศรีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสีขริน โชติวรรณโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายลัญฉกร กุลศรีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชรี มีแก้วโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจิรรัชช แสงสว่างโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา มโนรัตน์โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายแมนพงศ์ กิจจานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชรี มีแก้วโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจิรรัชช แสงสว่างโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา มโนรัตน์โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายแมนพงศ์ กิจจานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชรี มีแก้วโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจิรรัชช แสงสว่างโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา มโนรัตน์โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายแมนพงศ์ กิจจานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชรี มีแก้วโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจิรรัชช แสงสว่างโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา มโนรัตน์โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายแมนพงศ์ กิจจานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชรี มีแก้วโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจิรรัชช แสงสว่างโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา มโนรัตน์โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายแมนพงศ์ กิจจานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชรี มีแก้วโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจิรรัชช แสงสว่างโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา มโนรัตน์โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายแมนพงศ์ กิจจานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชรี มีแก้วโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจิรรัชช แสงสว่างโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา มโนรัตน์โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายแมนพงศ์ กิจจานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชรี มีแก้วโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจิรรัชช แสงสว่างโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา มโนรัตน์โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายแมนพงศ์ กิจจานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวนุชรี มีแก้วโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจิรรัชช แสงสว่างโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา มโนรัตน์โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายแมนพงศ์ กิจจานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวนุชรี มีแก้วโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจิรรัชช แสงสว่างโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา มโนรัตน์โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายแมนพงศ์ กิจจานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙กรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สุประดิษฐ์ตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายประมุข ช่อลัดดาตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายศานิตย์ สามัญคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ สุประดิษฐ์ตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายประมุข ช่อลัดดาตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายศานิตย์ สามัญคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ถือสัตย์ตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายสกล มิ่งจันทร์ตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางภัทรพร อาษาดีสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ถือสัตย์ตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายสกล มิ่งจันทร์ตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางภัทรพร อาษาดีสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา ถือสัตย์ตราษตระการคุณกรรมการ
2. นางสวรส รอดน้อยตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบัวภา จางวางแก้วคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอรัญญา ถือสัตย์ตราษตระการคุณกรรมการ
2. นางสวรส รอดน้อยตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบัวภา จางวางแก้วคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกุณฑล งาเจือวิทยาลัยชุมชนตราดกรรมการ
2. นางสาวบัวภา จางวางแก้วคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณรัตน์ ศิริภูธรวิทยาลัยชุมชนตราดกรรมการ
4. นายภาคิณ กุดแสลงเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวกุณฑล งาเจือวิทยาลัยชุมชนตราดกรรมการ
2. นางสาวบัวภา จางวางแก้วคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณรัตน์ ศิริภูธรวิทยาลัยชุมชนตราดกรรมการ
4. นายภาคิณ กุดแสลงเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ เจริญกิจครูบำนาญกรรมการ
2. นายทวิช ศรีเมฆครูบำนาญกรรมการ
3. นายชาตรี ถาวรวงษ์ตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายศานิตย์ สามัญคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ เจริญกิจครูบำนาญกรรมการ
2. นายทวิช ศรีเมฆครูบำนาญกรรมการ
3. นายชาตรี ถาวรวงษ์ตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายศานิตย์ สามัญคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยดา หงษ์เจริญวิทยาลัยสารพัดช่างตราดกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สุนทรเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์ประณีตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจนา สุวรรณโชติหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยดา หงษ์เจริญวิทยาลัยสารพัดช่างตราดกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สุนทรเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์ประณีตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจนา สุวรรณโชติหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา บุญลอยครูบำนาญกรรมการ
2. นางฤทัย สุดสาครแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ ศิริวิทยาลัยสารพัดช่างตราดกรรมการ
4. นายนที รัตนพิทักษ์เนินทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุญศิริ ดัดตมรัมย์ประณีตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา บุญลอยครูบำนาญกรรมการ
2. นางฤทัย สุดสาครแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ ศิริวิทยาลัยสารพัดช่างตราดกรรมการ
4. นายนที รัตนพิทักษ์เนินทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์ประณีตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา บุญลอยครูบำนาญกรรมการ
2. นางฤทัย สุดสาครแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ ศิริวิทยาลัยสารพัดช่างตราดกรรมการ
4. นายนที รัตนพิทักษ์เนินทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์ประณีตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา บุญลอยครูบำนาญกรรมการ
2. นางฤทัย สุดสาครแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ ศิริวิทยาลัยสารพัดช่างตราดกรรมการ
4. นายนที รัตนพิทักษ์เนินทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์ประณีตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา ถือสัตย์ตราษตระการคุณกรรมการ
2. นางสวรส รอดน้อยตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบัวภา จางวางแก้วคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอรัญญา ถือสัตย์ตราษตระการคุณกรรมการ
2. นางสวรส รอดน้อยตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางบัวภา จางวางแก้วคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ช่างเหลาโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายวรวิทย์ สังข์เอียดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายดำรัส พลเมืองโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอาคม สุวรรณประเสริฐโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นางชวลี เจริญสมบัติโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอาคม สุวรรณประเสริฐโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นางชวลี เจริญสมบัติโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญค้ำ จุลเจือโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
2. นายอรุณ กุมภะโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นายบุญค้ำ จุลเจือโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นายอรุณ กุมภะโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ช่างเหลาโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายวรวิทย์ สังข์เอียดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายดำรัส พลเมืองโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอาคม สุวรรณประเสริฐโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นางชวลี เจริญสมบัติโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอาคม สุวรรณประเสริฐโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นางชวลี เจริญสมบัติโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอาคม สุวรรณประเสริฐโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นางชวลี เจริญสมบัติโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายอาคม สุวรรณประเสริฐโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นางชวลี เจริญสมบัติโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญค้ำ จุลเจือโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายอรุณ กุมภะโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ช่างเหลาโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายวรวิทย์ สังข์เอียดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายดำรัส พลเมืองโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ช่างเหลาโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายวรวิทย์ สังข์เอียดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายดำรัส พลเมืองโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นายบุญค้ำ จุลเจือโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นายอรุณ กุมภะโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ช่างเหลาโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายอาคม สุวรรณประเสริฐโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายอโนชา สินธุนาคินโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญค้ำ จุลเจือโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
6. นายดำรัส พลเมืองโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
7. นายสำราญ ยารสเอกโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ช่างเหลาโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายอาคม สุวรรณประเสริฐโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายอโนชา สินธุนาคินโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญค้ำ จุลเจือโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
6. นายดำรัส พลเมืองโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
7. นายสำราญ ยารสเอกโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอรุณ กุมภะโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายสุกริช บวรสถิตย์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายสิทธิเดช แดงเพ็งโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายภาสกร ศรภักดีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นายชุมแพ แก้วใสโรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนกร รองสกุลโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
7. นายอังคาร พึ่งผลโรงเรียนวัดลองสนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายอรุณ กุมภะโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายสุกริช บวรสถิตย์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายสิทธิเดช แดงเพ็งโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายภาสกร ศรภักดีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นายชุมแพ แก้วใสโรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนกร รองสกุลโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
7. นายอังคาร พึ่งผลโรงเรียนวัดลองสนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายอรุณ กุมภะโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายสุกริช บวรสถิตย์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายสิทธเดช แดงเพ็งโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายภาสกร ศรภักดีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นายชุมแพ แก้วใสโรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนกร รองสกุลโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
7. นายอังคาร พึ่งผลโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาศ เตชานันท์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. Mr.Mark Anthony Chambersโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. Mr.Vikesh Pakash Masihโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
5. MissDanielar Serviniโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวอุษา โล่กันภัยโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ธรรมนามจิตโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Mark Anthony Chambersโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. Mr.Gerald Ellasusโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. MissDanielar Serviniโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวทิวาพร ทศดาราโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำไพ คณะเมฆโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Antony Paul Mearnsโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวเกศินี ประชุมกุลโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ อัตศรีโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Antony Paul Mearnsโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุทิพย์ ตรีสุคนธ์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุบผา อุปเวชโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. Mr.William S. Putnamโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. Mr.Carl D Balangueโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.John Levy E. Ramientosโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ นัดดาหลงโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ กอบพึ่งตนโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.William S. Putnamโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. Mr.Dave Hamilit Eratโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. Mr.Marvonn Cole Espinaโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวมนต์รวี เทียบทองโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Adam Richard Tanilianโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. MissJudy E. Santiagoโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ ภูริรพีพัฒน์โรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. Mr.Adam Richard Tanilianโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. MissJudy E. Santiagoโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวรรณวิไล แดงเพ็งโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี หรี่จินดาโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Ryno Proskieโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
4. Mr.Luis Simeon D. Pasangโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. MissCherycris V.dela Cruzโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเต็มพร แสงวิเชียรโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Ryno Proskieโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
4. MissMarai Corazon Mendozaโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
5. Mr.Edgar Fernandezโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา เปล่งวันโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Miss Liu Xiqianโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. MissLong Ting โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพชร สพสมัยโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissTian Zheโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. MissCui Qianqianโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิติมา เกษโกวิทโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภกัญญา ทวีผลโรงเรียนสะตอวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Antony Paul Mearnsโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐวี เซี่ยวชูศักดิ์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญธยาน์ ขวัญยูโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.William S. Putnamโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบุญสม อ่องลาโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา รอดสบายโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายสราวุธ พื้นผาโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดินา พันธุ์พิริยะโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพร พงศ์เพชรโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ก๋งอ่อนโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
7. นายภูวเนศวร์ บุญทาโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายมงคล เดชอุดมโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
9. นายจิรานวัฒน์ บุญลาภโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
10. นายสิทธิเดช แดงเพ็งโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายบุญสม อ่องลาโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา รอดสบายโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายสราวุธ พื้นผาโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดินา พันธุ์พิริยะโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพร พงศ์เพชรโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ก๋งอ่อนโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
7. นายภูวเนศวร์ บุญทาโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายมงคล เดชอุดมโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
9. นายจิรานุวัฒน์ บุญลาภโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
10. นายสิทธิเดช แดงเพ็งโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย เจริญกิจวนรักษ์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนัส ประดลชอบโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ หอมตลบโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายยศพล ศักดิ์แพทย์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ สิงห์เสโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมณฑา พุทสอนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสาวดล ฤทธิ์เรืองเดชโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางสาวบุญพา เกิดผลโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนิษา การพานิชโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวกานต์ชนก วุฒิโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางน้ำจิตร เสริมชีพโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สุขกสิโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ อภิรักษ์ตระกูลโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายภัทรวัฒน์ เขียวขจีโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณพร แกล้วกล้าโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
6. นางพรรณี มนพัทธ์ปริพัตรโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริกาญจน์ การตรงโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพิศ ศักดิ์วรกุลโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางยุพิน วัฒนสุวรรณโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นางนันทวรรณ นามวงษ์โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางบานชื่น ประไพโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริกาญจน์ การตรงโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพิศ ศักดิ์วรกุลโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางยุพิน วัฒนสุวรรณโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นางนันทวรรณ นามวงษ์โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางบานชื่น ประไพโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา มลิลาโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ นัดดาหลงโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางพรพิรุณ พรมจรรย์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาวแสงมณี ดีสละโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวอลิน ธนภูตินันท์โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา พิมพ์เทศโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลดารัตน์ จันเจริญโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. Mr.Alben Salminaoโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
5. นางอำไพ คณะเมฆโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายวันชัย พละราดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญพา อินทสุวรรณ์โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา อนันต์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาวเกสร หาญโสรถโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางเกษราพร สุทธิโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
6. นางสาวจันทิมา แตงทองโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
7. นางสาวอังคณา รัตนตะคุโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"กรรมการ
8. นายสมเกียรติ แซ่เต็งโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา สงวนหงษ์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายวันชัย พละราดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญพา อินทสุวรรณ์โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา อนันต์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาวเกสร หาญโสรถโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางเกษราพร สุทธิโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
6. นางสาวจันทิมา แตงทองโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
7. นางสาวอังคณา รัตนตะคุโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"กรรมการ
8. นายสมเกียรติ แซ่เต็งโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา สงวนหงษ์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา ทวีผลโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางนุชจรินทร์ มหันตวาวีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสาวมลุลี เสียงเพราะโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐชตา เหล็กขำโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายวาทิน สิทธิถาวรโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ การพึ่งตนโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางมัณฑนา ทวีผลโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางนุชจรินทร์ มหันตวาวีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสาวมลุลี เสียงเพราะโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐชตา เหล็กขำโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายวาทิน สิทธิถาวรโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ การพึ่งตนโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวรโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางวันดี ชนะภัยโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
3. นางสาวจิราพร สามัญโรงเรียนท่าใหม่กรรมการ
4. นางสาวศิริอร จุลทาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศศิชา มีกูลโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"กรรมการ
6. นายวัชรินทร์ ลาดล่ายโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรเชษฐ์ แผ้วอำพันธุ์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
8. นายจีรเดช ช่างต่อโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวรโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางวันดี ชนะภัยโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
3. นางสาวจิรพร สามัญโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
4. นางสาวศิริอร จุลทาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศศิชา มีกูลโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"กรรมการ
6. นายวัชรินทร์ ลาดล่ายโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรเชษฐ์ แผ้วอำพันธุ์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
8. นายจีรเดช ช่างต่อโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]