หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 29 สิงหาคม - 23 กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวเพ็ญนภา พรประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กรรมการอำนวยการ
2 นางสาวมัณฑนา โพธิ์ศรีวังชัย ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม กรรมการอำนวยการ
3 นางสาวสารภี สุทธิพร เลขานุการศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ กรรมการอำนวยการ
4 นางสาวสารภี สุทธิพร เลขานุการ ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ กรรมการอำนวยการ
5 นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ กรรมการอำนวยการ
6 นายทนง สังวาลย์ เลขานุการ ศูนย์สังคมศึกษาฯ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กรรมการอำนวยการ
7 นางสาวชไมพร ดวงแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์สังคมศึกษาฯ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กรรมการอำนวยการ
8 นางสาวปรางค์ศรี สุกขากรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์ภาษาไทย โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ กรรมการอำนวยการ
9 นายสำเนา บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กรรมการอำนวยการ
10 นางสาวมุทิตา แพทย์ประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กรรมการอำนวยการ
11 นายประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กรรมการอำนวยการ
12 นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ กรรมการอำนวยการ
13 นางสาวศศิธร พันธ์ชมภู เลขานุการศูนย์ฯภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ กรรมการอำนวยการ
14 นายสุรศักดิ์ ศิลาอาศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ กรรมการอำนวยการ
15 นายสุณัฐ แสวงสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ กรรมการอำนวยการ
16 นางดารัตน์ พิมพ์อุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ กรรมการอำนวยการ
17 นางสาวกมลวรรณ อนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ กรรมการอำนวยการ
18 นายพนัส ประดลชอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ กรรมการอำนวยการ
19 นายสนั่น จั่นสังข์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม กรรมการอำนวยการ
20 นายฉัตรชัย ตรีสุคนธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม กรรมการอำนวยการ
21 นางสาวเบญจณี บุญอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม กรรมการอำนวยการ
22 นางสมลักษณ์ น้อยใจนัก เลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม กรรมการอำนวยการ
23 นางมณีรัตน์ กินนารัตน์ ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายชูศักดิ์ ถือสัตย์ เลขานุการ ศูนย์การงานอาชีพฯ โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายชาตรี ถาวรวงษ์ ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายวิรัตน์ สุประดิษฐ์ ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นางอรัญญา ถือสัตย์ ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายสกล มิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายปัญญา บุญมิตร ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายสำราญ ยารสเอก ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายสุกริช บวรสถิตย์ ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายธนการ เทียนห้าว ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายชูเกียรติ บัวคลี่ ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นางมณีรัตน์ กินนารัตน์ ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางสาวกัลยาณี หนูพัด ผู้บันทึกคะแนน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางสาวชไมพร ดวงแก้ว หัวหน้าผู้บันทึกคะแนน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางสาวจินตนา เพ่งจินดา ผู้บันทึกคะแนน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางพัชรียา นะทีวาส ผู้รับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางสาวสุปราณี วงษา ผู้รับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางสุพรรณี อุ่นวงษ์ ผู้รับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางสาววารุณี ใฝ่นา ผู้รับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายศุภกิตต์ ศรีบุตร ผู้รับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางร่มแก้ว อยู่เกิด ผู้รับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางเกตุวลี สังวาลย์ ผู้รับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางสาวอลิสา มะลายู ผู้รับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายทนง สังวาลย์ ผู้รับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางสาวจิรา ยังเหลือ ผู้ควบคุมกิจกรรมเพลงคุณธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางสาวจันธิมา คุ้มปลี ผู้ควบคุมกิจกรรมเพลงคุณธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางสาวปริศนา พิมพ์ช่วย ผู้ควบคุมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นางสาวมุทิดา ประทีปทอง ผู้ควบคุมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นางสาวดำรัสศิริ สัจจาธรรม ผู้ควบคุมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางสาวมัทรี ขนรกุล ผู้ควบคุมกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นายสัญลักษณ์ ดอกยี่สุ่น ผู้ควบคุมกิจกรรมละครคุณธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางสาวนารีรัตน์ อภิวาท ผู้ควบคุมกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นางสุวิมล สุขสวัสดิ์ ผู้ควบคุมกิจกรรมละครคุณธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายเอกรัฐ กุมภะ ผู้ควบคุมกิจกรรมละครคุณธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นายภิรมณ์ศักดิ์ สมสมัย ผู้ควบคุมกิจกรรมละครคุณธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางสาวชมพิชาน์ กฤษฎิ์ธนกาญจน์ ผู้ควบคุมกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นางสาวนิศรา มูลวรรณ ผู้ควบคุมกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นางสาวคณภร อัตจริต ผู้ควบคุมกิจกรรมมารยาทไทย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นางสาวธีรกานต์ จงดำรงศักดิ์ ผู้ควบคุมกิจกรรมมารยาทไทย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นางบุญพา เกิดผล ผู้ควบคุมกิจกรรมสวดมนต์แปล ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นางสาวชนิดาภา พิมพ์เทศ ผู้ควบคุมกิจกรรมสวดมนต์แปล ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นายพชร สพสมัย ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นางสาวณัฐชตา เหล็กขำ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นางอุบลรัตน์ ถึกสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายอาหาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นางสาวศิริลักษณ์ เฮงสวัสดิ์ ฝ่ายอาหาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นางสาวพุทธินี บุญทอง ฝ่ายอาหาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นางแสงทอง ทานีเลี่ยน ฝ่ายอาหาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
70 นางจันทิมา มณีสุปัญญา ฝ่ายอาหาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
71 นายวันชัย พละราด ฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
72 นายดิเรก ขนรกุล ฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
73 นายวิชย์วศิน พิมพ์เทศ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
74 นายอุทัย สงวนหงส์ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
75 นายสัญชัย สมบูรณ์ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นายสุรพล รัตนพันธุ์ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
77 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา ผ่องใส ฝ่ายจราจร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
78 นายภัทรวัฒน์ เขียวขจี หัวหน้าฝ่ายดูแลทั่วไป ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
79 นางสาววิภาพร ธรรมนามจิต ฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงาน
80 นายชูศักดิ์ ถือสัตย์ หัวหน้า คณะกรรมการดำเนินงาน
81 นายชาตรี ถาวรวงษ์ ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
82 นายวิรัตน์ สุประดิษฐ์ ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
83 นางอรัญญา ถือสัตย์ ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
84 นายสกล มิ่งจันทร์ ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
85 นายปัญญา บุญมิตร ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
86 นางเสาวนีย์ ช่างเหลา ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
87 นางชวลี เจริญสมบัติ ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
88 นายอรุณ กุมภะ ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
89 นายสำราญ ยารสเอก ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
90 นายสุกริช บวรสถิตย์ ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
91 นายธนการ เทียนห้าว ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
92 นายชูเกียรติ บัวคลี่ ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
93 นางสาวปรียนันท์ ชาติกุล ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
94 นางสาวอนงลักษณ์ อินจรัญ ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
95 นางสาววรณัน วราณัฐนรี ผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
96 นางสาวไพรินทร์ ศรีจันทึก เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
97 นางสาวมัณฑนา โพธิ์ศรีวังชัย เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
98 นางสาวเมธาพร สาริการณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
99 นางสาวกฤษฎาพร อาษาราช เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
100 นายอิศรา เรืองเดช เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
101 นางสาวปวีณา จันทร์เรือง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
102 นางสาวกาญจนา งามเสงี่ยม เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
103 นางสาวประเทือง เย็นฉ่ำ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
104 นายฐาปกร พุทธชาติ เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
105 นายพิเศษ บรรพลา ประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
106 นายกฤษดา แก้วนิ่ม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
107 นางสาวแสงจันทร์ คางงูเหลือม เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
108 นางสาวอ้อมอรุณ บุญอบ เจ้าหน้าที่การเงิน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
109 นางสุลัคน์ ณ รังษี เจ้าหน้าที่การเงิน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
110 นางพัชรี ปานประเสริฐ เจ้าหน้าที่การเงิน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
111 นางสาวภคพร ครสิงห์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
112 นางสาวกนกวรรณ ปรานนิธิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
113 นางสรัญญา หาญกุดเลาะ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
114 นายวีรพัฒน์ พิมพ์อุบล ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
115 นางสาวขวัญตา ปานนิล ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
116 นายอาคม สุวรรณประเสริฐ ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
117 นางเสาวนีย์ ช่างเหลา ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
118 นางชวลี เจริญสมบัติ ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
119 นายอรุณ กุมภะ ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
120 นางสาวปรียนันท์ ชาติกุล ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
121 นายวรวิทย์ สังข์เอียด หัวหน้าฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
122 นางสาวผาณิตา ผาสุข ครูโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
123 นางสาวพรพิรุณ พรหมจรรย์ ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
124 นางสาวแสงมณี ดีสละ ครูโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
125 นางสาวสุรีรัตน์ ร่วมญาติ ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
126 นายปิยวงษ์ บางปา ครูโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
127 นางสาวชนิดาภา พิมพ์เทศ ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
128 นางสาวธีรกานต์ จงดำรงศักดิ์ ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
129 นางสาวแพรว บุญพร้อมอาษา ครูโรงเรียนวัดคลองสน คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
130 นางสาวลัดดา ทั่งทอง ครูโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
131 นางทิพยา กุลพานิช ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
132 นางสาววิไลลักษณ์ บำรุงเวช ครูโรงเรียนวัดคลองสน คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
133 นางสาวศิรินภา ทองดีนอก ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
134 นายวิชิต จำรัส ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
135 นายอรชัย หมื่นนาที ครูโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
136 นางสาวอลิน ธนภูตินันท์ ครูโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
137 Mr. Abgnieszka Michalina Michska ครูต่างชาติโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
138 นางสาวลดารัตน์ จันทเจริญ ครูโรงเรียนสะตอวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
139 นางสมพร คชบาง ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
140 นางสาวลินดา ผัดนารี ครูโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
141 Miss. Shen Yichang ครูอาสาสมัครจีนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
142 นางสาวจิราพร ล่ากระโทก ครูโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
143 นางสาววัชราภรณ์ หมื่นแสน ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
144 นางสาวพัชรินทร์ ชูวัฒนเกียรติ ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
145 นางสาวบุษราภรณ์ รุ้งประสาท ครูโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
146 นายฐิติพล มุกดาสนิท ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
147 นายวีระ หอยสังข์ ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
148 นางสาวผกามาศ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
149 นางสาวศิลาพร อำนวยผล ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
150 นางสาวกุลธิดา ไชยพิณ ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
151 นางสาวจุฑามาศ เจริญสุข ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
152 นางสาววราภรณ์ บุษยพินิจ ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
153 นางสาวศศิธร มังกร ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
154 นางสาวสมลักษณ์ สุขสม ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
155 นางสาวเจนจิรา ปั่นกลาง ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
156 นางสาวดลยา ชุมพร ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
157 นางสาวน้ำฝน สังวาลย์ ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
158 นางสาวมยุรี มลภิบาล ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
159 นางสาววาสนา แซ่พู่ ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
160 นางสาวสิริณา ชำนาญชล ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
161 นางสาวสุธาสินี ทรงบานชื่น ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
162 นางสาวอภิญญา เข็มขาว ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
163 นางสาวสุนันทา สระโกสุม ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
164 นายจิรพันธ์ ผลาวัลย์ ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
165 นายจิรัฐพงษ์ ฉายศิริ ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
166 นายศราวุฒิ กองแก้ว ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
167 นางสาวลิ้นจี่ ประเสริฐทรัพย์ ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
168 นางสาววิมล เปรม ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
169 นางสาวศศิธร รัตนวาร ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
170 นางสาวจุฑามาศ ชะนา ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
171 นางสาวมาลีวัลย์ เพชรมณี ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
172 นางสาวเปรมจิต ภารพันธ์ ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
173 นางสาวมัลลิกา จันทรา ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
174 นางสาวเทวิกา กองแก้ว ผู้ช่วยคณะกรรมควบคุมการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จังหวัดตราด คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
175 นายสุนทร เรืองภักดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการตัดสินกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
176 นายวรากร บัวเผื่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการตัดสินกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
177 นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการตัดสินกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
178 น.ส.รัตนา กสิวัตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการตัดสินกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
179 นายพิทยา ปฏิโค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการตัดสินกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
180 นายอิทธิพล เจริญเมือง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการตัดสินกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
181 นายภาณุพัฒน์ แผ้วพลสง โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
182 นายวทัญญู ประทุมชาติ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการตัดสินกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
183 น.ส.อุษารัตน์ พุ่มไม้ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการตัดสินกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
184 นางทิพย์สุดา สรณะ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" คณะกรรมการตัดสินกลางการแข่งขันคอมพิวเตอร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]