สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีประเสริฐศิลป์ 83 26 9 7 118
2 ตราษตระการคุณ 81 26 4 4 111
3 คลองใหญ่วิทยาคม 56 24 22 8 102
4 เขาสมิงวิทยาคมฯ 53 28 11 7 92
5 บ่อไร่วิทยาคม 28 22 13 9 63
6 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 28 20 9 9 57
7 อ่าวใหญ่พิทยาคาร 19 21 14 9 54
8 เขาน้อยวิทยาคม 15 20 8 2 43
9 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 13 11 6 4 30
10 วัดคลองสน 10 13 10 9 33
11 มารดานุสรณ์ 10 6 0 5 16
12 เนินทรายวิทยาคม 9 7 4 7 20
13 หนองบอนวิทยาคม 7 11 17 13 35
14 ราชประชานุเคราะห์49 5 3 6 4 14
15 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 16 6 3 26
16 ประณีตวิทยาคม 3 6 6 8 15
17 แหลมงอบวิทยาคม 2 8 12 7 22
18 พระปริยัติธรรม 1 7 5 5 13
19 กีฬา 0 1 2 0 3
20 เกาะกูดวิทยาคม 0 0 0 1 0
รวม 427 276 164 121 867