รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 29 สิงหาคม - 23 กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาววรรณวลี  อยู่สอน
 
1. นางสาวลำใย  อภิบาลศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวบวรนันท์  มณีเกตุ
 
1. นางฤดี  ยิสารคุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวอรนิภา  กิจชลวิวัฒน์
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวณัฐวดี  พ่วงวงษ์
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธนินทร์ธร  ช่างทอง
 
1. นางสาววัลภา  เทียนดำรง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธนพงษ์  เขมาคม
 
1. นางสาววัลภา  เทียนดำรง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวศุภวดี  หงษ์วิเศษ
 
1. นางมัณฑนา  ทวีผล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจารุวรรณ  แถวพันธ์
 
1. นางอมรา  กระต่ายจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงลีมน  แพน
2. เด็กหญิงเกษร  ภารพันธ์
 
1. นางบานชื่น  ประไพ
2. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายภัทรพงศ์  สืบเพ็ง
2. นางสาวมาริสา  สวัสดี
 
1. นางสาวอรพรรณ  เทียนคันฉัตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายภานุกร  ลิมปณะวัสส์
 
1. นางสาวดุษฎี  อภิบาลศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายชนาธิป  แซ่เตีย
 
1. นายเธียร  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เวชสิทธิ์
2. เด็กชายนภดล  กุมภะ
3. เด็กชายวัชรภูมิ  กั้งปู่
 
1. นางสาวพรสิริ  สัมมา
2. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายทิวนนท์  วนาลัย
2. นางสาวนริศรา  หงษ์ตนุ
3. นายศิริวัฒน์  สิบแสน
 
1. นางสาวพรสิริ  สัมมา
2. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงณัฐญา  หงษ์ร่อน
2. เด็กหญิงทรรศวรรณ  บรรจง
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ระลึกชอบ
 
1. นางสาวจันทิมา  รัตนวาร
2. นางลัดดาวัลย์  กินนารัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวนันทน์ณัฏฐ์  สนุ่นรัตน์
2. นางสาวปภัสรา  ลัดดาโชติ
3. นางสาวสุภิญญา  กูลนรา
 
1. นางสาวจันทิมา  รัตนวาร
2. นางลัดดาวัลย์  กินนารัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ประสิทธินาวา
2. เด็กหญิงศิรินาฏ  อานามวงษ์
 
1. นางสาวปิยนุช  นุตตะรังค์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฐชา  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวศศิพิมพ์  แสนบุญศิริ
 
1. นางสาวปิยนุช  นุตตะรังค์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คณานันท์
 
1. นางสาวสุนิสา  รุ่งเรือง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. นายเขตตวัน    ภู่มณี
 
1. นางสาวศิริอร  จุลทา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  รูปสมวงษ์
2. เด็กหญิงพิชญ์นรี  หัตถแพทย์
3. เด็กชายอธิศ  สุริโย
 
1. นางพรรณทิพา  วิไลพรหม
2. นางภิบาล  มุตะพัฒน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายชนาธิป  แซ่เตีย
2. นางสาวสิรินทรา  สุทธิวารี
3. นายสุกิจ  สัตยุตม์
 
1. นางสาวจรรยา  ศรีสังข์งาม
2. นางจุฑารัตน์  ประสิทธินาวา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายธนพงศ์  แก้วตาด
2. เด็กหญิงภักดิ์จิรา  จันทนาตาล
3. เด็กหญิงวรรณวลี  อรรถศิริ
 
1. นายสัญรัฐ  แพทย์พิทักษ์
2. นางสาวสุภาลักษณ์  โสพันนา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกฤติกา  มานะเพียรเจริญ
2. นางสาวระริน  เชียงเอม
3. นางสาวศกุนนา  สุขะกุล
 
1. นางสาวปิยะวดี  คงกำเนิด
2. นางสาวเจนจิรา  สมประโคน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายธนดล  เกิดสุทธิ์
2. เด็กหญิงปวริศา  โล่กันภัย
3. เด็กหญิงพัชรพร  จรัญฤทธิกุล
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อิ่มอุไร
2. นางภิบาล  มุตะพัฒน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายจิรายุ  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นายธีรโชติ  บุญคุ้ม
3. นายรัตนชาติ  จำเนียรกาล
 
1. นายประยุทธ  เกตุบรรเทิง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กชายภพพล  ขวัญใจมณีรักษ์
2. เด็กหญิงรมิตา  ภิรมย์ภักดิ์
3. เด็กชายวัศพล  แทนนิกร
 
1. นายนเรศ  ลาภอนันต์
2. นายสรรพสิทธิ์   โกศล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวพลอย  สังข์ทอง
2. นางสาวอภิญญา  เข็มขาว
3. นางสาวเกศินี  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย
2. นางสาวมุทิดา  ประทีปทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวีณา  มาตวงศ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  จิตอารีย์
 
1. นางสาวสุวิมล  เดชกล้าหาญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวณัฐสุดา  สุขกลีบ
2. เด็กหญิงอาภานุช  ฉวนฉิน
 
1. นางกาญจณี  จำนงค์พล
2. นายระพี  ทองอินทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสน 1. เด็กหญิงดลฤดี  สะสมสิน
2. เด็กชายนพดล  เจเถื่อน
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุจริต
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา  จันศิริ
2. เด็กชายลอ  ซาน
 
1. นายเอกรัฐ  กุมภะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธนพล  แก่นเฟื่อง
2. นายพงศกร  สิงห์แก้ว
3. นายมันวัฒน์  ขยันยิ่ง
 
1. นายพชระ  เพชรรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ก๋งอ่อน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายจิรภัทร  จรูญชัย
2. นายชวิศ  แย้มสมบัติ
3. นายพิสิษฐ์  กสิพร้อง
 
1. นายพชระ  เพชรรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ก๋งอ่อน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกนกวรรณ  คำอยู่
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  เรืองประดิษฐ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญพันธ์
4. เด็กหญิงนิรันดรกาล  แพทย์นุเคราะห์
5. เด็กหญิงมณีญะ  ประสงค์พร
 
1. นางเพลิน  อรุณศิวกุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  มุ้ยขาล
2. นางสาวจริญา   สมศรี
3. นางสาวณัฐวี   โสภาพาน
4. นางสาวพวงทิพย์   งามเลิศ
5. นางสาวภัสสร  สุโพธิ์
 
1. นายกฤษดา   แก้วนิ่ม
2. นายสุริยา  จันดาหงส์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  หงษ์กลาย
2. เด็กหญิงชนากานต์  สัมมา
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ทองดี
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ภูสง่า
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ศรีทองกุล
 
1. นางสาวยุพเยาว์  หนูปก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นางสาวธาริณี  เนตรจักร
2. นางสาวนามิกา  โพธิ์ใส
3. นางสาวนิรชา  แซ่หลี
4. นางสาววิภาวรรณ  เถียรทิน
5. นางสาววิมลรัตน์  กุมภะ
 
1. นางลำจวน  จินดาวงษ์
2. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  คุณชาติ
2. นายจิรวัฒน์  ลิ้มวัฒนกุล
3. นางสาวทัศสุนีย์  ปานนิล
4. เด็กชายวันเฉลิม  เนตรสง่า
5. เด็กหญิงวัลภา  หงษ์วิเศษ
 
1. นางสาววรรษมน  เฟื่องเกษม
2. นางสาวสาลี่  ประทุมวงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ภักดีวิเศษ
2. นางสาวกาญจนา  วิจิตรบูรพา
3. นายคมกฤช  จุลเดช
4. นายจักรพงษ์  อยู่เจริญ
5. นางสาวชลธิชา  จงเจริญ
6. นายชินภักดิ์  สุวิมลธรรมคุณ
7. นายตุลวัฒน์  จำนงค์ทอง
8. นายทวีวัฒน์  ภักดี
9. นางสาวปาริชาต  ตั้งทรงเกียรติ
10. นายพงศ์ศิลป์  สมร่าง
11. นายมนตรี  สติดี
12. นายวัชรพงษ์  บัวแก้ว
13. นายศิริเทพ  ทศรัตน์
14. นายสหรัฐ  ยิ้มภักดี
15. นางสาวสุธารัตน์  พราหมณ์พิทักษ์
16. นางสาวสุธีรัตน์  มาศหิรัญ
17. นายสุนันท์  บุญเกิด
18. นายอภิรัฐ  ตั๋นบี๊
19. นางสาวอัจจิมา  ช่อลัดดา
20. นางสาวเฟิร์น  สิงห์ทอง
 
1. นางกรรภิรมย์  ชะเอม
2. นางสาวนิษฐ์ธรีย์  หิริโอตัปปะ
3. นางศิริรัตน์  ปานสุวรรณ
4. นางสาวอัมพร  พุ่มพวง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงสมถวิล  สุขสวัสดิ์
 
1. นางเกตุวลี  สังวาลย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. นายอภิชาติ  สวัสดี
 
1. นางสาวรัตนา  เกลี้ยกล่อม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงธนรัตน์  เกิดภู่
2. เด็กชายสมพงษ์  ดวงยาว
 
1. นางสุภาภรณ์  ทวีผล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกสินา  รมยานนท์
2. นายจักรพงษ์  เลาหะวงศ์เกษม
 
1. นางสาวเบญญาภา  วสันตกรณ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกัญญภัค  รูปสมวงษ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมธุรสาร
3. นางสาวชวัลลักษณ์  อนันต์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงทน
5. นางสาวธนภรณ์  แสงมุข
6. นางสาวรัชพฤกษ์  สะอาด
7. เด็กหญิงวรทัย  จุลพระทัย
8. เด็กหญิงสิรภัทร  จิตนาวสาร
9. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกษโกวิท
10. นางสาวโสภิรญา  ทองมาก
 
1. นางกรรณิการ์  ทองแผ่น
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นายณัฐชนน  เรืองจันทร์
2. นายทนงศักดิ์  มิตตา
3. นางสาวธารทิพย์  แสงสว่าง
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ต๊ะสุ
5. เด็กชายบุญนิธิ  อ่องลา
6. เด็กชายพิทักษ์  มิตตา
7. นายศรนรินทร์  ยศประเสริฐ
8. เด็กหญิงศศิประภา  พลอยม่วงสีดี
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริชัย
10. นางสาวสุรีรัก  กาละภักดี
11. เด็กหญิงอนัญพร  นิยมบุญ
12. นายอภิสิทธิ์  ปกคลุม
13. เด็กหญิงอารียา  พืชพรม
14. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  พระสมสุข
15. เด็กหญิงเมย์  ยานิตย์
 
1. นางสาวประเทือง  เย็นฉ่ำ
2. นายสุขชัย  มิสโรจน์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวปองกานต์  โรจนศิลป์
2. นางสาวศุภาพิชญ์  สุนัติ
3. นางสาวสุพิชฌาย์  รัตนนารถ
 
1. นายนิพนธ์  อังเกิดโชค
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นางสาวรุจิพร  อิงขนร
2. นางสาวสุภาวณีย์  ท่าพริก
3. นางสาวสุรีพร  สงวนหงษ์
 
1. นายมงคล  เดชอุดม
2. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงปานิสา  ระงับโสตร์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  นึกสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  ผ่องใส
2. นายภิรมณ์ศักดิ์  สมสมัย
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายจักกฤษณ์  ศรีดาจันทร์
2. นางสาวสุนทรีย์  ถนอมขวัญ
 
1. นายมงคล  เดชอุดม
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงนัฏฐนิชา  ดานเรือง
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวพรศิริ  สติดี
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองปาน
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีเที่ยงตรง
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวปัญชลิตา  อินทสุวรรณ์
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงอรวรรยา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวผุสดี  ช่อลัดดา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวสาวิตรา  คุ้มปลี
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีเที่ยงตรง
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงปริชญา  สนธิศิริ
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีเที่ยงตรง
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวสุวัจนี  ทวีคูณ
 
1. นางสาวผุสดี  ช่อลัดดา
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวตี๋แกม  ตี๋
2. เด็กหญิงมุกเทวา  วงษ์สาคร
 
1. นางสาวจันธิมา  คุ้มปลี
2. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  รู้บุญ
 
1. นายพจน์  เมืองจินดา
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  สิงห์รัตน์
 
1. นายสามารถ  มูลราช
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ศรนรินทร์
2. นายสมบัติ  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายอภิณัฐ  อานามนารถ
 
1. นายวรุณ  ศิลาอาสน์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกนกวรรณ  หรี่จินดา
2. นายนฤนาท  สาทลาลัย
3. นายพีรพล  บุญวาที
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีเที่ยงตรง
2. นายสุรสิทธิ์  ภู่มณี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายชานน  กมลโกศล
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายวงษ์  มอมฝน
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  วรรณประยูร
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศิวรักษ์  สีเงิน
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศิริสาคร
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 75.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศิวรักษ์  สีเงิน
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  วงษ์จิ้น
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  นองเนือง
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศิวรักษ์  สีเงิน
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายธนเดช  ชิตวงศ์
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายทาย  ผลาเกตุ
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 1. นางสาวสกุณา  ครองสินทรัพย์
 
1. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  วงษ์จิ้น
2. เด็กชายธนาทร  กุพันลำ
3. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
4. เด็กหญิงนารี  สีทอง
5. เด็กหญิงพิทยา  สังข์ทอง
6. นางสาวศิวรักษ์  สีเงิน
7. เด็กชายสรวุฒิ  พุทธรังษี
8. นางสาวสุภาพร  ค้อ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นางบานชื่น  ประไพ
3. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
78 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกชกร  ตันธราพรฤกษ์
2. เด็กหญิงกชกร  ชีวไพบูลย์ศิลป์
3. เด็กหญิงกวินนาถ  ลิมปณะวัสส์
4. เด็กชายคาวิน  จริตซื่อ
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองดี
6. นางสาวฐิติวรรณ  ใจชื่น
7. เด็กหญิงถิรษิมา  เมืองช้าง
8. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คชิณภักดิ์
9. เด็กหญิงธัญภรณ์  วงศ์ทวีทอง
10. เด็กหญิงพัชราวลัย  ขำขณะ
11. นางสาวพัณณิตา  กนกอังกูร
12. เด็กหญิงพิมพกานต์  วะนา
13. นางสาววิภาภรณ์  อยู่นัดที
14. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ฉิมผกา
15. เด็กหญิงเปรมฤดี  อินทสุวรรณ
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกมุท  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมดี
3. นายกิตติพงษ์  วงษ์จิ้น
4. เด็กชายจิรเมธ  สุขวารี
5. เด็กหญิงดีนา  ไกรเรือง
6. เด็กชายทาย  ผลาเกตุ
7. เด็กชายธนาทร  กุพันลำ
8. เด็กหญิงธิติมา  เหรียญเกาะปอ
9. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
10. เด็กหญิงพิทยา  สังข์ทอง
11. เด็กหญิงลลิตา  เจง
12. เด็กหญิงวรพร  บุญเกิด
13. เด็กชายวันแดง  ประ
14. เด็กชายศิริพงษ์  สร้อยประเสริฐ
15. นางสาวศิวรักษ์  สีเงิน
16. เด็กชายสรวุฒิ  พุทธรังษี
17. เด็กหญิงสุชาดา  ละอองสินธุ์
18. เด็กหญิงสุพรรษา  สังข์ทอง
19. นางสาวสุภาพร  ค้อ
20. เด็กชายอภิชาติ  สาคร
21. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวจันธิมา  คุ้มปลี
2. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
3. นางบานชื่น  ประไพ
4. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
5. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
6. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทะบูรณ์
2. นายกันตภณ  รอดน้อย
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โภคสมบัติ
4. นายกาลัญญู  สร้อยพวง
5. นายจักรพรรดิ์  ซาตัน
6. เด็กหญิงชญานิษฐ์  พลอยพลาย
7. นางสาวชนินาถ  วัฒนธนากรกูร
8. นางสาวชุติมา  คางงูเหลือม
9. เด็กชายณัฎฐวุฒิ  หาญเหี้ยม
10. เด็กหญิงณัฎฐาเนตร  เจริญชีพ
11. นางสาวณัฐกมล  วงศ์เหลืองอ่อน
12. นายทัศพล  แก้วสนั่น
13. นายธนภัทร  พานิชสาร
14. นายธราธร  พนมทม
15. นางสาวนนทิชา  ทริตสังข์
16. เด็กหญิงปิยะดา  พูลเกษม
17. นางสาวปีย์วรา  คุ้มปลี
18. นางสาวพรรณกาญจน์  บรรพต
19. นายพฤกษ์  วรรคาวิสันต์
20. นายพลากร  อุทัยทิศ
21. นางสาวพิชญาภา  เดชกล้า
22. เด็กหญิงภรณ์พรรณ  ฤกษ์สหกุล
23. เด็กชายภานุพงษ์  หงษ์วิเศษ
24. นายภานุพงษ์  แซ่อึ๋ง
25. นางสาวมณฑิรา  ใจกล้า
26. นางสาวรุ่งอภิญญา  ชัยไพบูลย์
27. นางสาววรรณรญา  เดิมกำเนิด
28. นายวรัชญ์  สาระจิตต์
29. นายวิโรจน์  เฟื่องฟุ้ง
30. นางสาวศิรดา  รัตนวาร
31. เด็กหญิงสิราวรรณ  รังสะกินนิน
32. เด็กหญิงสุกฤตา  วิรันทนา
33. นางสาวสุกัญญา  คงผอม
34. เด็กหญิงสุธัญญา  นาคคุ้ม
35. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สารเนตร
36. นายสุวิชาญ  อองดา
37. นางสาวอาภัสรา  ชอบรส
38. นายเจษฎา  หมื่นชรา
39. นางสาวแพรว  โค้วประเสริฐ
40. นางสาวแสงจันทร์  วิเวกกิ่ง
 
1. นายครรชิต  แดงศรี
2. นายชาตรี  ถาวรวงษ์
3. นายธนการ  เทียนห้าว
4. นายพชระ  เพชรรัตน์
5. นายรติรัตน์  แสงสาคร
6. นางสาวอรพรรณ  เทียนคันฉัตร
7. นายเชาวลิต  สมรรถการ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กชายจิระเดช  งามสมมิตร
 
1. นายเรืองรุชติ  ธรรมเนียมใหม่
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายทัดภูมิ  เจริญสุข
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงไอรดา  บุญมี
 
1. นายบุรณินทร์  พันธ์พิริยะ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  อาจณรงค์
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.63 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายธนเดช  ชิตวงศ์
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายทัดภูมิ  เจริญสุข
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ใจทอง
 
1. นายสีขริน  โชติวรรณ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจุฑามาศ  สังขกุล
 
1. นายบุรณินทร์  พันธ์พิริยะ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายพงศ์ภูเบศ  เจริญศิลพุทธคุณ
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายยุทธนา  มูลเพ็ญ
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงณัฎฐาเนตร  เจริญชีพ
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาววริศรา  ห้ากลิ่น
 
1. นายบุรณินทร์  พันธ์พิริยะ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกิมเฮง  สุขสวัสดิ์
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายรัฐวุฒิ  อินทรสกุล
 
1. นายสีขริน  โชติวรรณ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงวทันยา  อินทร์แก้ว
 
1. นายสีขริน  โชติวรรณ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวพรวิภา  บัวศรี
 
1. นายสีขริน  โชติวรรณ
 
97 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตกานต์  สลักเพ็ชร
2. เด็กหญิงกัลยา  วรรณประยูร
3. เด็กชายจีรพงษ์  เจริญพืช
4. เด็กชายชัยมงคล  สมบัติบูรณ์
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  เกษมนพรัตน์
6. เด็กหญิงธนพร  นองเนือง
7. เด็กชายธนเดช  ชิตวงศ์
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สวนสวรรค์
9. เด็กชายธีรพงษ์  คงสบาย
10. เด็กหญิงนรีรักษ์  วี
11. เด็กชายนัฐพงษ์  ล้อมวงศ์
12. เด็กหญิงนันทิชา  ฑีฆายุ
13. เด็กหญิงนิด  เหือน
14. เด็กหญิงนิตยา  หินขาว
15. เด็กหญิงปุณิกา  อาจณรงค์
16. เด็กชายพชรพล  ฐานะ
17. เด็กชายพรรษา  สิงหพันธ์
18. เด็กชายพสธร  วงค์ประดิฐ
19. เด็กชายพีรพัฒน์  ไปล่ปลดทุกข์
20. เด็กชายวงษ์  มอมฝน
21. เด็กชายวัชรากร  ดีหลาย
22. เด็กชายศรพิชัย  สุดใจ
23. เด็กชายศักดิ์ดา  คุ้มปลี
24. เด็กหญิงศิรินยา  ขันธุวาร
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทนุกิจ
26. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสาสินธิ์
27. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิวารี
28. เด็กหญิงหญิง  จันทร์ศรี
29. เด็กหญิงหทัยชนก  คุ้มภัย
30. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีตะโพ
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามธรรม
32. เด็กหญิงอรนรินทร์  เชื้อเอียม
33. เด็กหญิงอาริศา  ตระกูลชัยวิโรฒ
34. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศิริสาคร
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
98 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายกฤษฎิ์  ธรรมคุณ
2. นางสาวกัญญาพัชร  เพชรสุข
3. นางสาวกาญจนา  วิจิตรบูรพา
4. นางสาวจอย  ตี
5. นางสาวจินดามณี  เมืองแก่น
6. นางสาวชญานี  เครือวัลย์
7. นางสาวชนากานต์  สุขะ
8. นายชินภักดิ์  สุวิมลธรรมคุณ
9. นายทวีวัฒน์  ภักดี
10. นายทัดภูมิ  เจริญสุข
11. นางสาวธิภา  เสียงเสนาะ
12. นางสาวนภาพร  ฆ้องสะเทือน
13. นางสาวนิชา  ศรีสุข
14. นายนิติธร  แสงผึ้ง
15. นางสาวบุณยานุช  มากมี
16. นางสาวประภาพร  ศรีชาติ
17. นางสาวปาริชาต  ตั้งทรงเกียรติ
18. นายพชรพล  เพ็ชรสินธพ
19. นางสาวพรพรรณ  เครือวัลย์
20. นายพัฒนพงษ์  อยู่กร
21. นางสาวภาคิณี  เขียวขจี
22. นางสาวศศิวิมล  อิ่มทะสาร
23. นายสหรัฐ  ยิ้มภักดี
24. นางสาวสุธารัตน์  พราหมณ์พิทักษ์
25. นางสาวสุธิดา  คงเจริญ
26. นางสาวสุรีรัตน์  ฉิมพลี
27. นางสาวโสภาพร  สุขะ
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
99 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายคาเซ่  บุญช่วย
2. เด็กชายชาญณรงค์   ปัญญา
3. เด็กหญิงปนัดดา   นันทไสย
4. เด็กหญิงวนิดา   เอิบพบ
5. เด็กชายวรวุฒิ   ภารพันธ์
6. เด็กหญิงวราภรณ์   ปัญญา
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ    อรชร
8. เด็กหญิงวีราภรณ์   ปัญญา
9. เด็กชายสุรศักดิ์   เกตุรังษี
10. เด็กชายอนิรุจ   ขำวงศ์
 
1. นางสาวภานุมาศ  พฤกษชาติ
2. นางสาวสุรัฏิยา   สีมะเดื่อ
3. นางอรุณี  จีระประดิษฐ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายณัฐนนท์  ทวีคูณ
2. นายนภสินธุ์  วิทาเวช
3. นายนริศร  ดวงโต
4. นายนิวัฒน์  กลิ่นขจร
5. นางสาวปริณาภา  ครองธรรม
6. นางสาวปรียานุช  มนัสสนิท
7. นางสาวปิยวรรณ  วิสุทธิแพทย์
8. นายพงศกร  สติดี
9. นางสาวพัชราภรณ์  ยั่งยืน
10. นางสาววชิรา  สุทธิธรรม
 
1. นางสาวผุสดี  ช่อลัดดา
2. นางสาวศศิประภา  อาจคำพัน
3. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 1. นางสาวทับทิม  ผลขจี
2. นางสาวนฤศรณ์  นานิคบุตร
3. นางสาวปรียารัตน์  โรจน์โยธินพิพัฒน์
4. นางสาวปิยธิดา  พันธุนาคิน
5. นายวันชัย  นามเขต
6. นางสาวสุทธิดา  สิงห์สำราญ
 
1. นางสาวกิตติยา  มโนรัตน์
2. นางฤทัย  สุดสาคร
3. นางวรรณา  กุลชาติ
4. นายอโนชา  สินธุนาคิน
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถึงรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ถึกสุวรรณ
3. เด็กหญิงทิพยศุภางค์  ศิลาอาศน์
4. เด็กหญิงพัณณิตา  หงษ์วิเศษ
5. เด็กหญิงภารวี  ประสพวิริยะ
6. เด็กหญิงวรรณวิษา  สวัสดิ์เพ็ชร์
7. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วดี
 
1. นางสาวนุชรี  มีแก้ว
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกฤษนี  มาศหิรัญ
2. นางสาวชรีรัตน์  รัตนโรจน์
3. นางสาวธนิตา  เดชตระกูล
4. นางสาวนงลักษณ์  ศิริพันธ์
5. นางสาวศุภรัตน์  ดาราพงษ์
6. นางสาวอินธุอร  เรือนสุข
 
1. นางสาวนุชรี  มีแก้ว
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชนินาถ  สุระดะนัย
2. นางสาวชลธิชา  ขันทับทิม
3. นางสาวณัจยา  กาวินำ
4. นางสาวดวงใจ  บุญมี
5. นางสาวดาริณี  บุญผ่อง
6. นางสาวพรทิพย์  หอยทอง
7. นางสาววัชรินทร์  จำปา
8. นางสาววิชนันท์  วรโชติสกุลวงษ์
9. นางสาวศศิธร  ผิวเดช
10. นางสาวสุทธิกานต์  กองทอง
11. นางสาวอังคณา  ชะมาประโคน
 
1. นายสามารถ  มูลราช
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  ครุธชาติ
2. เด็กชายวน  ตรี
3. นายวีระ  หอยสังข์
4. เด็กชายสุรคา  พวงเงิน
5. เด็กชายเอก  เพียง
 
1. นางสาวจันธิมา  คุ้มปลี
2. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  กาบสลับ
2. เด็กหญิงพลอย  แหยมศิริ
3. เด็กหญิงเพชร์ชรี  มาตราช
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นายภาสกร  ศรภักดี
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสน 1. นายกฤษณะ  หอมไสย์
2. นายกิตติพงษ์  สะสมสิน
3. นางสาวสุดารัตน์  สรสิทธิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุจริต
2. นายอังคาร  พึ่งผล
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กหญิงดลยา  ศิริเอนก
2. เด็กหญิงสุพรรษา  โกกิรันต์
3. เด็กหญิงอุษณี  แดงตนุ
 
1. นางสาวบุญพา  อินทสุวรรณ์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  เคหะธรรม
2. นางสาวเนตรนภา  เมรมาตร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญใหญ่
 
1. นางสาวมัณฑนา  โพธิ์ศรีวังชัย
2. นางสุลัคน์  ณ รังษี
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญลาภ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ต๊ะสุ
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  ฉลอง
4. เด็กหญิงปวีณา  นรสาร
5. เด็กหญิงพิจิตรา  เรืองเดช
6. เด็กหญิงศศิประภา  พลอยม่วงสีดี
 
1. นายธนกร  รองสกุล
2. นางสาวมัณฑนา  โพธิ์ศรีวังชัย
3. นางสุลัคน์  ณ รังษี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาววรดา  ประสบหมู่
2. นางสาววรรอณงค์  เจริญสุข
3. นายสราวุธ  รัตนนท์
4. นางสาวสุภัสสร  ช่อลัดดา
5. นางสาวสโรชา  นิไลกุล
6. นางสาวเกตน์นิภา  รัตนวงค์
 
1. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
2. นายภาคิน  กุดแถลง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  อัมพรทิพย์
2. เด็กหญิงนัทฐมล  เครือบินไชย
3. เด็กชายเนติธร  เพชรบุญธรรม์
 
1. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
2. นายสุริยา  ฮุยประโคน
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายศิริวัฒน์  สิบแสน
2. นายอนุวัฒ  หัษฎงคต
3. นายิทิวนนท์  วนาลัย
 
1. นายมงคล  เดชอุดม
2. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายภัทรพงษ์  พานสิน
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  กระชน
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ขวัญศิริมงคล
 
1. นายมนัส  ถึกสุวรรณ
2. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวปรางศิชนก   ระงับโสตร์
2. นางสาวอรอุมา  พาลีบุตร
3. นางสาวเครือวัลย์  เครือวัลย์
 
1. นางนภาพร  ลี้นาวามงคล
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงนภัส  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรพร  สีม่วง
3. เด็กหญิงสุดา  ชื่นสุข
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางรัชนี  ศิลาอาสน์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวนัทมล  สังข์ทอง
2. นางสาววรอนงค์  วีระกุล
3. นายวีรยุทธ  นาวาสวัสดิ์
 
1. นางจันทิมา  มณีสุปัญญา
2. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจตุพร  ผลาเกตุ
2. เด็กหญิงดวงกมล  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวิไลพรรณ  ยงยิ่ง
 
1. นางจันทิมา  มณีสุปัญญา
2. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวชัญญพัชร์  ฐากุลอธิวัฒน์
2. นางสาวลดาวัลย์  สังข์เอียด
3. นางสาวสุธิดา  พึงลำภู
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางรัชนี  ศิลาอาสน์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกิริณย์  ปรุงทำนุ
2. เด็กหญิงนภัทร  ประสิทธินาวา
3. เด็กหญิงเจนี  หินขาว
 
1. นางขนิษศรี  นิ่มมาก
2. นางนุชนารถ  บัวพันธุ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวปภาวรินทร์  ปั้นเงิน
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  หอยสังข์
3. นางสาวรุ่งนภา  ประดิษฐ์โสภา
 
1. นางนุชนารถ  บัวพันธุ์
2. นางภัทรพร  อาษาดี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฎยา  พราหมพิทักษ์
2. เด็กหญิงพรรณกร  เดชบำรุง
3. เด็กชายเจีย  กุนเทิง
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นายภาสกร  ศรภักดี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายทศพร  ศิลาอาสน์
2. นางสาวพิชชาภรณ์  ครองธรรม
3. นางสาววิภาวดี  วรรณโชติ
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นายภาสกร  ศรภักดี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายชาญเวทย์  รองศิริคง
2. นายสรวิชญ์  เกตุศีระ
 
1. นางชวลี  เจริญสมบัติ
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประณีตวิทยาคม 1. เด็กชายทรงชัย  พันแจด
2. เด็กชายภัทรพงศ์  คำพา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ปราณี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สังข์ทอง
2. นายจิรายุทธิ์  เหมาะขลุง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อภิวาท
2. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ภัค  จิตต์นุเคราะห์
2. เด็กชายพรเทพ  สิงหพันธ์
 
1. นางสาวมัทรี  ขนรกุล
2. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายชนินทร์  กุลประกอบกิจ
2. นายนฤปนาถ  สีนวล
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อภิวาท
2. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  รัตนพาหิระ
2. เด็กชายสุขวิท  จำเรือง
 
1. นางสาวพรอัมพา  ต่อไพบูลย์
2. นางศิริรัตน์  ปานสุวรรณ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายจิรทีปต์  ลอยมา
2. เด็กหญิงรินรดา  ธรรมดา
 
1. นางชวลี  เจริญสมบัติ
2. นายชูเกียรติ  บัวคลี่
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงกรองทอง  ดาราพงษ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  นะพะวาน
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพรชนัน  เมืองซอง
2. นางสาวศุภิสรา  ประสิทธินาวา
 
1. นายชูเกียรติ  บัวคลี่
2. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวณยฎา  สายสอาด
2. นางสาวณัฐชยา  ปรุงทำนุ
 
1. นางชวลี  เจริญสมบัติ
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายนภนต์  แสงจันทร์
2. นายพชระ  เจริญกิจ
 
1. นายสำราญ  ยารสเอก
2. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เขมะวิริยะอนันต์
2. เด็กชายวิชัย  สุขศรี
3. เด็กหญิงเมทิตา  ด้วงบุตรดี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อภิวาท
2. นางสาวมัทรี  ขนรกุล
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวอัซมา  อาหมัด
2. นางสาวอาภัสรา  ไชยพรหม
3. นางสาวเพชรฏา  บุญธิรักษ์
 
1. นางสาวนรีรัตน์  เจริญสุข
2. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพัทรวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. นายสุภัทร  เกิดมณี
 
1. นายชูเกียรติ  บัวคลี่
2. นายปัญญา  บุญมิตร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังวราภรณ์
2. เด็กชายคณนาถ  เสียงเสนาะ
3. เด็กชายธารณ  มุตะพัฒน์
 
1. นายสำราญ  ยารสเอก
2. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นายปรินธร  เจนการ
2. นายวรวัฒน์  มะนาวหมู่
3. นายวรวุฒิ  มะนาวหมู่
 
1. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจิระพงษ์  แก้วจันทร์
2. เด็กชายณัชพล  ทวีอภิรดีทองคำ
3. เด็กชายวุฒิชัย  เกิดมณี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อภิวาท
2. นางสาวมัทรี  ขนรกุล
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายวรเมธ  รามชนะ
2. นายศิวกร  ผลกาจ
3. นายอดิศักดิ์  ประสิทธิเวช
 
1. นายสุกริช  บวรสถิตย์
2. นายอรุณ  ภุมภะ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายจิรวัฒน์  แก้วทอง
2. นายธนภู  เลียดประถม
3. นายวีรวัฒน์  ศักดิ์เพชรพลอย
4. นายอิทธิพัทธ์  จันทสาร
 
1. นายภาสกร  ศรภักดี
2. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายเจษฎาวุฒิ  พันธุ์เจริญ
 
1. นายจตุรงค์  วรรธนะเมทนี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายกิตติพงศ์  เพิ่มทรัพย์
 
1. นายจตุรงค์  วรรธนะเมทนี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายชาคร  อุ่นบางหลวง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ร่วมญาติ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวเกษภาวรรณ  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ร่วมญาติ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายธนัช  สอิ้งทอง
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวรัชวรรณ  รัตนวาร
 
1. นางอมรรัตน์  นัดดาหลง
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  วรรณรัตน์
 
1. นางบุบผา  อุปเวช
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายสุรกาญต์  ปัญจานนท์
 
1. นายสุชาติ  ภูริรพีพัฒน์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายจุนตา เดวิด  โมเตกา
2. เด็กหญิงชลประพัทธ์  ปานประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดาราพงษ์
4. เด็กหญิงพิชญาภา  รุ่งเรือง
5. นายพีรกานต์  ซิมเจริญ
 
1. Mr.Luis Simeon D.  Pasang
2. นางกัญญาภัทร  ครุวรรณ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวชลีกร  เรืองวรกิจ
2. นางสาวนัดดาวดี  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวลลิตวดี  มีภักดี
4. นางสาวศศิพิมพ์  ไชยอรรถ
5. นางสาวเบญญภา  สินทอง
 
1. นายวิชิต  จำรัส
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงธนรัตน์  เกิดภู่
 
1. นางสาวสุมัณฑนา  ทิมมณีฉาย
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวริสา  เบ้าจรรยา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชูวัฒนเกียรติ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกชกร  ชีวไพบูลย์ศิลป์
2. เด็กหญิงฟารีดา  สะมารี
 
1. นางสาวกิติมา  เกษโกวิท
2. นางหทัยรัตน์  เจริญผล
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาววัศยา  ชาติการุญ
2. นางสาวสุภาวดี  แสงสว่าง
 
1. นางสาวศศิธร  พันธ์ชมภู
2. นางสาวศิรินภา  ทองดีนอก
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรไพลิน  เพ็ชรโรจน์
2. เด็กหญิงพิไลพร  ต่างหู
3. เด็กหญิงลักษณ์ษิณา  หอมหวน
4. เด็กหญิงลานลาน  บุญ
5. เด็กหญิงวิภาดา  สืบชาติ
6. เด็กหญิงสิรินทร์ญา  สีหมื่น
7. เด็กหญิงอรชุตา  มิสา
8. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  บานชื่น
 
1. นายบุญสม  อ่องลา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวชิดชนก  ขุนแก้ว
2. นางสาวนฤมล  กอเซ็ม
3. นางสาวพุทธรักษา  อุยะตุง
4. นายสมบัติ  ศรีสุวรรณ
5. นายสลักเพชร  อิ่มทสาร
6. นางสาวสุนิสา  ปิ่นจันทร์
 
1. นายบุญสม  อ่องลา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวกนกภรณ์  นวลพินสกุล
2. นางสาวจารุวรรณ  เขตอนันต์
3. นางสาวชลธิชา  ขันทับทิม
4. นายณัฐชนน  เรืองจันทร์
5. นายทนงศักดิ์  มิตตา
6. นางสาวพีรภรณ์  กัญจน์วรากูล
7. นางสาวสุนิสา  อุยะตุง
8. นางสาวสุรีรัก  กาละภักดี
9. นางสาวอนุสรา  คงทน
10. นางสาวอาจารีย์  มณีมา
 
1. นายฉัตรชัย  ตรีสุคนธ์
2. นายยศพล  ศักดิ์แพทย์
3. นางหยกหลิน  ศรีสวัสดิ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กันยา  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชอบรส
3. เด็กหญิงสุวภัทร  งาเจือ
 
1. นางทิพวรรณ์  บุญมิตร
2. นางพรสวรรค์  อภิรักษ์ตระกูล
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  บุตรฉ่ำ
2. นางสาววนัชนันท์   บัวแก้ว
3. นางสาวสมหญิง  สุขสวัสดิ์
 
1. นางบานชื่น  ประไพ
2. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงชาลา  ชายศรี
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขำน้อย
3. เด็กหญิงเพ็ญผกา  อัธยาศัย
 
1. นางสาวจีราภา   อนันต์นาวี
2. นางยุพิน  วัฒนสุวรรณ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรี  กลิ่นเกตุ
2. นางสาวพัชราวรรณ  โฉมเฉลา
3. นางสาววรกมล  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  การตรง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงพัณณิชา  โกสุขวัฒนะ
2. เด็กชายอาร์เธอร์   เข้งนุเคราะห์
 
1. นางสุชาดา  มลิลา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวสุรภา  ภักดี
 
1. นางสุชาดา  มลิลา
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนนทกร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายสุรพงษ์  ถนอมกุล
 
1. นางสาวชมพิชาน์  กฤษฎิ์ธนกาญจน์
2. นายวันชัย  พละราด
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สังข์ทอง
 
1. นายวันชัย  พละราด
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพรธิศยา  คะระวานิช
2. เด็กหญิงสุทธิการต์  สังขจร
 
1. นางมัณฑนา  ทวีผล
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวอัจจิมา  ขันละ
 
1. นายวาทิน  สิทธิถาวร
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนพมัย  มายูร
 
1. นายวันชัย  พละราด
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายเอกรัฐ  นิ่มมาก
 
1. นายวันชัย  พละราด