หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   31 ส.ค. 2556   11 ก.ย. 2556   12 ก.ย. 2556   13 ก.ย. 2556   17 ก.ย. 2556   18 ก.ย. 2556   19 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 17 ก.ย. 2556 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 17 ก.ย. 2556 10.30-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 17 ก.ย. 2556 09.00-10.30
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 6 17 ก.ย. 2556 09.00-10.30
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 6 17 ก.ย. 2556 10.30-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 17 ก.ย. 2556 09.00-10.30
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2 17 ก.ย. 2556 09.00-10.30
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2 17 ก.ย. 2556 10.30-12.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 1 17 ก.ย. 2556 09.00-10.30
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 4 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 1 17 ก.ย. 2556 09.00-10.30
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2 17 ก.ย. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม หอประชุม 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม หอประชุม 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม หอประชุม 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม หอประชุม 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5 17 ก.ย. 2556 09.00-15.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6 17 ก.ย. 2556 09.00-15.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง เต็นท์ 1 - 2 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง เต็นท์ 3 - 4 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 17 ก.ย. 2556 09.00-10.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 17 ก.ย. 2556 10.30-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 17 ก.ย. 2556 13.00-14.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 5 17 ก.ย. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2556 09.00-10.30
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2556 10.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม หอประชุม 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม หอประชุม 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม หอประชุม 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 17 ก.ย. 2556 14.00-16.00
15 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 17 ก.ย. 2556 14.00-16.00
16 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 17 ก.ย. 2556 14.00-16.00
17 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 17 ก.ย. 2556 14.00-16.00
18 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 17 ก.ย. 2556 13.00-14.00
19 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 17 ก.ย. 2556 13.00-14.00
20 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
21 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
22 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 17 ก.ย. 2556 10.00-12.00
23 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 17 ก.ย. 2556 10.00-12.00
24 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 17 ก.ย. 2556 10.00-12.00
25 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 17 ก.ย. 2556 10.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารอนุบาล 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารอนุบาล 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารอนุบาล 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]