หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   31 ส.ค. 2556   11 ก.ย. 2556   12 ก.ย. 2556   13 ก.ย. 2556   17 ก.ย. 2556   18 ก.ย. 2556   19 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ย. 2556 13.00-14.00
2 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ย. 2556 13.00-14.00
3 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ย. 2556 09.00-10.30
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ย. 2556 10.30-12.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ย. 2556 14.00-15.00
6 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ย. 2556 14.00-15.00
7 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดม วัดเกาะ 18 ก.ย. 2556 09.00-14.00
8 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดม วัดเกาะ 18 ก.ย. 2556 09.00-14.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6 18 ก.ย. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง เต็นท์ 1 - 2 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง เต็นท์ 3 - 4 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1 18 ก.ย. 2556 09.00-11.00
4 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1 18 ก.ย. 2556 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม หอประชุม 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม หอประชุม 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม หอประชุม 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตฯ 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 18 ก.ย. 2556 10.30-12.00
15 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 18 ก.ย. 2556 10.30-12.00
16 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 18 ก.ย. 2556 10.30-12.00
17 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 18 ก.ย. 2556 10.30-12.00
18 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
19 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
20 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
21 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
22 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 18 ก.ย. 2556 09.00-10.30
23 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 18 ก.ย. 2556 09.00-10.30
24 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 18 ก.ย. 2556 09.00-10.30
25 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โดม 18 ก.ย. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 1 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ เต็นท์ 1 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ เต็นท์ 3 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ เต็นท์ 2 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ เต็นท์ 4 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ บริเวณหน้าห้อง อาคาร 1 ชั้น 1 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ บริเวณหน้าห้อง อาคาร 1 ชั้น 1 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ บริเวณหน้าห้อง อาคาร 1 ชั้น 1 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
14 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ บริเวณหน้าห้อง อาคาร 1 ชั้น 1 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ เต็นท์ 1 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ เต็นท์ 2 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ เต็นท์ 3 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ เต็นท์ 4 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5 18 ก.ย. 2556 09.00-15.00
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6 18 ก.ย. 2556 09.00-15.00
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4 18 ก.ย. 2556 09.00-10.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4 18 ก.ย. 2556 10.00-11.00
5 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.3 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]