หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-atg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางภิรมย์ ศิริวรรณโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอรทัย พิศวงโรงเรียนวัดหัวตะพานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ลูกฟักโรงเรียนวัดสามขาวกรรมการ
4. นางอรสา จันทนาโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นางศุจีภรณ์ อยู่สุขโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสำเนียง คำแก้วโรงเรียนวัดห้วยโรงประธานกรรมการ
2. นางปราณี สมอารมณ์โรงเรียนวัดโคศุภราชกรรมการ
3. นางอัมพวัน นุขประภาโรงเรียนอนุบาลสามโก้กรรมการ
4. นางสาวสุพิชญา เจริญศิลป์โรงเรียนวัดนางเล่วกรรมการ
5. นางสาวสุรีพร บุญเจริญโรงเรียนวัดทองกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางราศี แสงจักรโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นางวรรณา รุ่งแสงโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นางคำเตือน สังข์วิเศษโรงเรียนวัดเซิงหวายกรรมการ
4. นางคณิตถึง พัตตาสิงห์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายไฉน กระจ่างคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายรัตนาภรณ์ ผ่องพุฒโรงเรียนอนุบาลป่าโมกกรรมการ
3. นางศุภรัตน์ วงษ์เลิศโรงเรียนกระทุ่มรายกรรมการ
4. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางประจิตรา บุญศิริโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร เพชรสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยคันแหลนประธานกรรมการ
2. นางรำพึง นักสอนโรงเรียนวัดโคศุภราชกรรมการ
3. นางปรานอม ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
4. นางมาลินี โพธิ์วิจิตรโรงเรียนวัดป่ามุนีกรรมการ
5. นางมัณฑนี วิเศษสุขโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายไฉน กระจ่างคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางขวัญยืน กิ่งทองโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
3. นางจีรภา แสงอิศราอภิรักษ์โรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
4. นางบุญยรัตน์ ลือโลกโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการ
5. นางนาตยา นิลเลิศโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจันทนา ใจกว้างโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิดประธานกรรมการ
2. นางนิศากร ยาไทยโรงเรียนวัดนางเล่วกรรมการ
3. นางจันทนา กันอุปัทว์โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอนงค์ ทับสินโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการ
5. Mr.วิไล บุญเนตร์โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอุทัยวรรณ เงินทิพย์โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญเมือง พำนักโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการ
3. นางณัฐนันท์ อยู่เกษมโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางเพ็ญทิพย์ ศุภนครโรงเรียนวัดไชโยกรรมการ
5. นางขวัญใจ ศรีประจันต์โรงเรียนวัดคลองสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย คล้ายเผือกโรงเรียนวัดท่าชุมนุมประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ศรีแจ่มโรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางดรุณี วงษ์ป้อมโรงเรียนวัดรุ้งกรรมการ
4. นางพรประไพ วงษ์ทองดีโรงเรียนวัดห้วยคันแหลนกรรมการ
5. นางพชร บุษยะกนิษฐ์โรงเรียนวัดมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางลาวัณย์ ทองขาวโรงเรียนวัดม่วงคันประธานกรรมการ
2. นางสมใจ นวลสนิทโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
3. นางประยงค์ ม่วงชุมโรงเรียนวัดอบทมกรรมการ
4. นางอรัญญา บุญอร่ามโรงเรียนวัดบ้านแกกรรมการ
5. นางรจนา จันทร์ทองโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางประทุมทิพย์ จุลปานนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดทองกลางกรรมการ
3. นางชานิณี คุ้มเกรงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวรรณี ประหยัดทรัพย์โรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ พงษ์โพธิ์โรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางประทุมทิพย์ จุลปานนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพัชนิกุล มาลัยวงศ์โรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นางเกศินี สอนแก้วโรงเรียนวัดไชโยกรรมการ
4. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
5. นางชะเอม ปรากฏผลโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายโสรส มั่นดีสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ รุ่งแสงโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล จำนงโรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
4. นายบุญเสริม ไวยโชติโรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายโสรส มั่นดีสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางใบชะบา เอมประณีตร์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางทิพย์วัล ช้างต่อโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโสรส มั่นดีสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางมณฑา อินแก้วโรงเรียนวัดไชโยกรรมการ
3. นางสมถวิล มั่นดีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ทองพันชั่งโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
3. นางสมจิตร อ่วมกลัดโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางปรานี นรดีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ทองพันชั่งโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
3. นางสมจิตร อ่วมกลัดโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางปรานี นรดีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ทองพันชั่งโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
3. นางสมจิตร อ่วมกลัดโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางปรานี นรดีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ทองพันชั่งโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
3. นางสมจิตร อ่วมกลัดโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางปรานี นรดีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางสาวจีรวัฒน์ มีลักษณะโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์สพป.อ่างทองกรรมการ
2. นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางสาวจีรวัฒน์ มีลักษณะโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางประทีปโชติ มากสินธุ์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรรณนพพร สินน้อยโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางจารี กาบเครือโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางสมพิศ ยะสุตาโรงเรียนวัดท่าตลาดกรรมการ
5. นางกุญชร ผลประทีปสุริยาโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางประทีปโชติ มากสินธุ์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางมานิตา สังข์ชุมอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางพิมพ์นิภา ประยงค์แย้มโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางประมวล น้อยศรีโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ พุ่มสุวรรณ์โรงเรียนวัดอบทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางประทีปโชติ มากสินธุ์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง ชูชีพโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางสาววิมล น้อยศรีโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการ
4. นางสาวดาริน จารุสังข์โรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจักษพงศ์ สว่างแสงโรงเรียนวัดน้ำอาบประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นายหงษ์ ศรีวิบูลรัตน์โรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
4. นางรัตนา ศริญญาวัจน์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
5. นางสาวสุภัสสรา สนธิ์เจริญโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
6. นางสมคิด เกตุทองโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ มั่นอกโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นายชโลม ผิวผุดโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ พูลทรัพย์โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์กรรมการ
4. นางวิญญู คมคายโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการ
5. นายกฤษณะ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการ
6. นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายเสนาะ อำไพสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเชต บุญมีสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ดีที่สุดโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการ
4. นายณรงค์ สังข์สอาดสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเสนาะ อำไพสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเชต บุญมีสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ดีที่สุดโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการ
4. นายณรงค์ สังข์สอาดสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเชต บุญมีสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อำไพสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
4. นายณรงค์ สังข์สอาดสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายเชต บุญมีสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อำไพสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
4. นายณรงค์ สังข์สอาดสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สังข์สอาดสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเชต บุญมีสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
4. นายเสนาะ อำไพสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สังข์สอาดสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเชต บุญมีสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
4. นายเสนาะ อำไพสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเชต บุญมีสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อำไพสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
4. นายณรงค์ สังข์สอาดสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเชต บุญมีสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อำไพสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
4. นายณรงค์ สังข์สอาดสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเชต บุญมีสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อำไพสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆราโรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
4. นางสาวจินตนา รุกขชาติโรงเรียนบ้านห้วยคล้ากรรมการ
5. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์โรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการ
6. นายณรงค์ สังข์สอาดสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเชต บุญมีสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อำไพสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆราโรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
4. นางสาวจินตนา รุกขชาติโรงเรียนบ้านห้วยคล้ากรรมการ
5. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์โรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการ
6. นายณรงค์ สังข์สอาดสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเชต บุญมีสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อำไพสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆราโรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
4. นางสาวจินตนา รุกขชาติโรงเรียนบ้านห้วยคล้ากรรมการ
5. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์โรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการ
6. นายณรงค์ สังข์สอาดสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตโรงเรียนวัดลิ้นทองประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ภู่สุวรรณโรงเรียนวัดม่วงคันกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ อินทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นายเอกชัย มดแสงโรงเรียนวัดมหาดไทยกรรมการ
5. นายศรีชล พลายชุมพลโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการ
6. นางสาวมณีรัตน์ พูลทรัพย์โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตโรงเรียนวัดลิ้นทองประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ภู่สุวรรณโรงเรียนวัดม่วงคันกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ อินทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นายเอกชัย มดแสงโรงเรียนวัดมหาดไทยกรรมการ
5. นายศรีชล พลายชุมพลโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการ
6. นางสาวมณีรัตน์ พูลทรัพย์โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวาทิต ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดห้วยโรงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นางชะเอม ปรากฎผลโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวาทิต ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดห้วยโรงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นางชะเอม ปรากฎผลโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวาทิต ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดห้วยโรงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นางชะเอม ปรากฎผลโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบุญเลิศ พิพิธวิทยาโรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางวนิดา เสือทรงศีลโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ มีใจเย็นโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการ
4. นางประนอม ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวนริศรา ชูวงษ์โรงเรียนวัดลั่นทมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ พงษ์เผือกโรงเรียนวัดอบทมกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ เกษมสุขโรงเรียนวัดไชโยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เก่งการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์กรรมการ
3. นางนิตยา เพิ่มลาภโรงเรียนวัดบ้านพรานกรรมการ
4. นางพัชนี แสวงวงศ์โรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการ
5. นางลาวัณย์ ทองขาวโรงเรียนวัดม่วงคันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิชัย นาคยรรยงค์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง แก้วก้อนน้อยโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
3. นายโสรส มั่นดีสพป.อ่างทองกรรมการ
4. นายสมมารถ จุ้ยทองสพป.อ่างทองกรรมการ
5. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวิชัย นาคยรรยงค์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง แก้วก้อนน้อยโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
3. นายโสรส มั่นดีสพป.อ่างทองกรรมการ
4. นายสมมารถ จุ้ยทองสพป.อ่างทองกรรมการ
5. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสมมารถ จุ้ยทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวิชัย นาคยรรยงค์สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายกฤษณชัย จันทศรโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
4. นางสาวสุรินทร์ ผดุงญาติโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมมารถ จุ้ยทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวิชัย นาคยรรยงค์สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายกฤษณชัย จันทศรโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
4. นางสาวสุรินทร์ ผดุงญาติโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกุหลาบ พรมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยามรามประธานกรรมการ
2. นางสาวทองระย้า นัยชิตโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นายประเสริฐ ทองประสมโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐกรรมการ
4. นางสาวณภัทร จารุสังข์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
5. นางสาวเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
6. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ (สามโก้)กรรมการ
7. นางวันเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดทองกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวกุหลาบ พรมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยามรามประธานกรรมการ
2. นางสาวทองระย้า นัยชิตโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นายประเสริฐ ทองประสมโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐกรรมการ
4. นางสาวณภัทร จารุสังข์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
5. นางสาวเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
6. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ (สามโก้)กรรมการ
7. นางวันเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมมารถ จุ้ยทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางมาลัย โพธิราชาโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
3. นายประเสริฐ ทองประสมโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐกรรมการ
4. นางสาวนันทนิตย์ เลาหะมงคลรักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
5. นายวิชัย นาคยรรยงค์สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมมารถ จุ้ยทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เกษสังข์โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ประสาทศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวิตรี ยิ้มช้อยโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการ
5. นางศันสนีย์ มาลีหอมโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมมารถ จุ้ยทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสรวีย์ นำสินวิเชษฐ์ชัยโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
3. นางอนงค์ ดีที่สุดโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ เกษมสุขโรงเรียนวัดไชโยกรรมการ
5. นายเชษฐ์พันธุ์ ฟองสวัสดิ์โรงเรียนวัดงิ้วรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวกาญจนา ใจยืนโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร สุธาพจน์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
3. นางบุญทรง คมคายข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางจันทร์แจ่ม ศรีมงคลข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางจำนง ใยระย้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางกอบพร บุญแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางวิญญู คมคายโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางชนาลักษณ์ โคงามโรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางสรามล คำเขื่อนโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางละมูล อยู่สุขโรงเรียนวัดโพทูลกรรมการ
4. นางสำเริง จิตชื่นโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ เฉลิมรักษ์โรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
6. นางบังบด คล้ายเผือกโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
7. นางอัญชลี บุปผาโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสารี่ คงอ่อนโรงเรียนวัดท่าชุมนุมประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ไพรสุวรรณโรงเรียนกระทุ่มรายกรรมการ
3. นางมาลัย โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ นามมะโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดสว่างกรรมการ
6. นางนริศรา ชูวงษ์โรงเรียนวัดลั่นทมกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ ร่วมพรโรงเรียนวัดเอกราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางกรกมล เหมทานนท์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แจ่ม ศรีมงคลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางเกศินี สมบุญโรงเรียนวัดทางพระกรรมการ
4. นางธมกร ธรณ์ภวัตสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางกรกมล เหมทานนท์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แจ่ม ศรีมงคลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางเกศินี สมบุญโรงเรียนวัดทางพระกรรมการ
4. นางธมกร ธรณ์ภวัตสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเจริญศักดิ์ กระแสร์โรงเรียนวัดท่าโขลงประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ แก้วภักดีโรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล)กรรมการ
3. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลากรรมการ
4. นายบุญมา เปรมปรีโรงเรียนวัดหัวตะพานกรรมการ
5. นายสุรชัย เหมือนนิรุธโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเจริญศักดิ์ กระแสร์โรงเรียนวัดท่าโชลงประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ แก้วภักดีโรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล)กรรมการ
3. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลากรรมการ
4. นายบุญมา เปรมปรีโรงเรียนวัดหัวตะพานกรรมการ
5. นายสุรชัย เหมือนนิรุธโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสามารถ คงสุขโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัมพร บำเพ็ญโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
3. นางสุรีพร เรืองสมโรงเรียนวัดอบทมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสามารถ คงสุขโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัมพร บำเพ็ญโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
3. นางสุรีพร เรืองสมโรงเรียนวัดอบทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมชัย ยิ้มช้อยโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ จันทศรีโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บกสกุลโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
4. นายศุุภนิตย์ ศรีสว่างโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
5. นายมาโนชย์ ธรรมดาโรงเรียนวัดศรีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมชัย ยิ้มช้อยโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ จันทศรีโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บัวสกุลโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
4. นายศุภนิตย์ ศรีสว่างโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
5. นายมาโนชย์ ธรรมดาโรงเรียนศรีบัวทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ วงษ์เลิศโรงเรียนกระทุ่มรายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมป์กรรมการ
3. นางกาญจนา แสงทองโรงเรียนว้ดใหม่ทางข้ามกรรมการ
4. นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกรโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ วงษ์เลิศโรงเรียนกระทุ่มรายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมป์กรรมการ
3. นางกาญจนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการ
4. นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกรโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ วงษ์เลิศโรงเรียนกระทุ่มรายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมป์กรรมการ
3. นางกาญจนา แสงทองโรงเรียวัดใหม่ทางข้ามกรรมการ
4. นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกรโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ วงษ์เลิศโรงเรียนกระทุ่มรายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมป์กรรมการ
3. นางกาญจนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการ
4. นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกรโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ วงศ์เลิศโรงเรียนกระทุ่มรายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมป์กรรมการ
3. นางกาญจนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการ
4. นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกรโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ วงษ์เลิศโรงเรียนกระทุ่มรายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมป์กรรมการ
3. นางกาญจนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการ
4. นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกรโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางบุบผา เขียวอุไรโรงเรียนวัดน้ำอาบประธานกรรมการ
2. นางกานต์สินี ปิ่นดีโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
3. นายเสถียร พึ่งกันโรงเรียนวัดทางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางบุบผา เขียวอุไรโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
2. นางกานต์สินี ปิ่นดีโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวดน้ำพุกรรมการ
4. นายมานพ สุกใสโรงเรียนวัดโบสถ์ (สามโก้)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นายมานพ สุกใสโรงเรียนวัดโบสถ์ (สามโก้)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นายมานพ สุกใสโรงเรียนวัดโบสถ์ (สามโก้)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางบุบผา เขียวอุไรโรงเรียนวัดน้ำอาบประธานกรรมการ
2. นางกานต์สินี ปิ่นดีโรงเรียนชุมนวัดปราสาทกรรมการ
3. นายเสถียร พึ่งกันโรงเรียนวัดทางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นายมานพ สุกใสโรงเรียนวัดโบสถ์ (สามโก้)กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นายมานพ สุกใสโรงเรียนวัดโบสถ์ (สามโก้)กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นายมานพ สุกใสโรงเรียนวัดโบสถ์ (สามโก้)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดศรีบัวทองกรรมการ
3. นายจเร อนุสุวรรณโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
4. นายคะนึง ราชรองเมืองโรงเรียนวัดจันทร์มณีกรรมการ
5. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดศรีบัวทองกรรมการ
3. นายจเร อนุสุวรรณโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
4. นายคะนึง ราชรองเมืองโรงเรียนวัดจันทร์มณีกรรมการ
5. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นายจเร อนุสุวรรณโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดศรีบัวทองกรรมการ
4. นายคะนึง ราชรองเมืองโรงเรียนวัดจันทร์มณีกรรมการ
5. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดศรีบัวทองกรรมการ
3. นายจเร อนุสุวรรณโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
4. นายคะนึง ราชรองเมืองโรงเรียนวัดจันทร์มณีกรรมการ
5. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดศรีบัวทองกรรมการ
3. นายจเร อนุสุวรรณโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
4. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
5. นายคะนึง ราชรองเมืองโรงเรียนวัดจันทร์มณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดศรีบัวทองกรรมการ
3. นายจเร อนุสุวรรณโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
4. นายคะนึง ราชรองเมืองโรงเรียนวัดจันทร์มณีกรรมการ
5. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดศรีบัวทองกรรมการ
3. นายจเร อนุสุวรรณโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
4. นายคะนึง ราชรองเมืองโรงเรียนวัดจันทร์มณีกรรมการ
5. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดศรีบัวทองกรรมการ
3. นายจเร อนุสุวรรณโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
4. นายคะนึง ราชรองเมืองโรงเรียนวัดจันทร์มณีกรรมการ
5. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นายสานิต ขจรศิลป์โรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการ
4. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นายสานิต ขจรศิลป์โรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการ
4. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นายสานิต ขจรศิลป์โรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการ
4. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นายสานิต ขจรศิลป์โรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการ
4. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นายสานิต ขจรศิลป์โรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการ
4. นางสาวจินดาพร ทัศนกุลนีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายโสภี ฉิมโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นายสานิต ขจรศิลป์โรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการ
4. นางสาวจินดาพร ทัศกุลนีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นายสานิต ขจรศิลป์โรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการ
4. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นายสานิต ขจรศิลป์โรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการ
4. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดศรีบัวทองกรรมการ
3. นายจเร อนุสุวรรณโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
4. นายคะนึง ราชรองเมืองโรงเรียนวัดจันทร์มณีกรรมการ
5. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดศรีบัวทองกรรมการ
3. นายจเร อนุสุวรรณโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
4. นายคะนึง ราชรองเมืองโรงเรียนวัดจันทร์มณีกรรมการ
5. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยามรามประธานกรรมการ
2. นางสำเริง จิตชื่นโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางดาวดี พงษ์พานิชโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยามรามประธานกรรมการ
2. นางสำเริง จิตชื่นโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางดาวดี พงษ์พานิชโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการ
3. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
4. นายสานิต ขจรศิลป์โรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ปรางค์ทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดบ้านอิฐกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดศรีบัวทองกรรมการ
4. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ปรางค์ทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดบ้านอิฐกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดศรีบัวทองกรรมการ
4. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายปัญญา ปรางค์ทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดบ้านอิฐกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดศรีบัวทองกรรมการ
4. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการ
3. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
4. นายสานิต ขจรศิลป์โรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการ
3. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
4. นายสานิต ขจรศิลป์โรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อำไพสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายปัญญา ปรางค์ทองสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดทองกลางกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางทัศนียา ช้างงามโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดทองกลางกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางทัศนียา ช้างงามโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดทองกลางกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางทัศนียา ช้างงามโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดทองกลางกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางทัศนียา ช้างงามโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกวาสกรรมการ
3. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการ
4. นางสาวสมรัก ยวงเกตุสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสรฺฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการ
4. นางสาวสมรัก ยวงเกตุสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกวาสกรรมการ
3. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการ
4. นางสาวสมรัก ยวงเกตุสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกวาสกรรมการ
3. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการ
4. นางสาวสมรัก ยวงเกตุสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกวาสกรรมการ
3. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการ
4. นางสาวสมรัก ยวงเกตุสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกวาสกรรมการ
3. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการ
4. นางสาวสมรัก ยวงเกตุสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกวาสกรรมการ
3. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการ
4. นางสาวสมรัก ยวงเกตุสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ปรางค์ทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดบ้านอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ปรางค์ทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดบ้านอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ปรางค์ทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดบ้านอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ปรางค์ทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดบ้านอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยามรามประธานกรรมการ
2. นางสำเริง จิตชื่นโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางดาวดี พงษ์พานิชโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ปรางค์ทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดบ้านอิฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมณฑิรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี กันอุปัทว์โรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางพรพิมล สังข์ทองโรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
4. นางสุรีพร เกศรีโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมณฑิรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี กันอุปัทว์โรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางพรพิมล สังข์ทองโรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
4. นางสุรีพร เกศรีโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมณฑิรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี กันอุปัทว์โรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางพรพิมล สังข์ทองโรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
4. นางสุรีพร เกศรีโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมณฑิรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี กันอุปัทว์โรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางพรพิมล สังข์ทองโรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
4. นางสุรีพร เกศรีโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชนาลักษณ์ โคงามโรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางวิภา สาธิตะกรสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางประทีปโชติ มากสินธุ์สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชนาลักษณ์ โคงามโรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางวิภา สาธิตะกรสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางประทีปโชติ มากสินธุ์สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางชนาลักษณ์ โคงามโรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางวิภา สาธิตะกรสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางประทีปโชติ มากสินธุ์สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชนาลักษณ์ โคงามโรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางวิภา สาธิตะกรสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางประทีปโชติ มากสินธุ์สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายปัญญา ปรางค์ทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายโสรส มั่นดีสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายปัญญา ปรางค์ทองสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายโสรส มั่นดีสพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสังวาล ช่วงชูโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางธัชพรรณภัส พุ่มสุวรรณโรงเรียนวัดโคกพุทรากรรมการ
3. นางฉัตราภรณ์ ขำวงษ์โรงเรียนกระทุ่มรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสังวาล ช่วงชูโรงเรียนวัดอรัญญิกวาสประธานกรรมการ
2. นางธัชพรรณภัส พุ่มสุวรรณโรงเรียนวัดโคกพุทรากรรมการ
3. นางฉัตราภรณ์ ขำวงษ์โรงเรียนกระทุ่มรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นางทองสุข จันทราภิรมย์โรงเรียนวัดท่าสามัคคีกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชานันท์ นันทพฤกษาเดชาโรงเรียนวัดยางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นางทองสุข จันทราภิรมย์โรงเรียนวัดท่าสามัคคีกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชานันท์ นันทพฤกษาเดชาโรงเรียนวัดยางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบุญมั่น พุ่มสุวรรณโรงเรียนวัดบ้านแกประธานกรรมการ
2. นางยุพิน อัมพรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางกฤษณา เจริญศิริโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมลิวัลย์ กฤษอาคมโรงเรียนวัดรุ้งประธานกรรมการ
2. นางทองชุบ อำพันเรืองโรงเรียนชุมชนวัดพายทองกรรมการ
3. นางกฤษณา เจริญศิริโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐกรรมการ
4. นางบุญนำ แสงพลายโรงเรียนวัดยางมณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนริสรา ชูวงษ์โรงเรียนวัดลั่นทมประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิ์วิทยากรรมการ
3. นางกัลยารัตน์ แพรพงษ์ศรีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนริสรา ชูวงษ์โรงเรียนวัดลั่นทมประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิ์วิทยากรรมการ
3. นางกัลยารัตน์ แพรพงษ์ศรีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตโรงเรียนวัดลิ้นทองประธานกรรมการ
2. นางประพิณ เงินมากโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางจันทนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตโรงเรียนลิ้นทองประธานกรรมการ
2. นางประพิณ เงินมากโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางจันทนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอมรา ภู่สำลีโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางใบชะบา เอมประณีตร์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ขุนวงษ์โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร เผ่นโผนโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
3. นางสาวบงกช สำราญโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอมรา ภู่สำลีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นางใบชะบา เอมประณีตร์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ขุนวงษ์โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางนวลปรางค์ ชิดปรางค์โรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ชูวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
3. นางยุพดี ทองพันชั่งโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางนวลปรางค์ ชิดปรางค์โรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ชูวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
3. นางยุพดี ทองพันชั่งโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวัชรี เงินดีโรงเรียนวัดไชโยประธานกรรมการ
2. นางสาวมณี ชูไว้โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางไพรัช คชวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวัชรี เงินดีโรงเรียนวัดไชโยประธานกรรมการ
2. นางสาวมณี ชูไว้โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางไพรัช คชวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา ทองกัญชรโรงเรียนอนุบาลวัดนางในประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ แผ่นโผนโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นางมาลี แววเพชรโรงเรียนวัดม่วงคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ทองกัญชรโรงเรียนอนุบาลวัดนางในประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ เผ่นโผนโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นางมาลี แววเพชรโรงเรียนวัดม่วงคันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนัส อินเอกโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นางสาวเมทินี ตาตะสมิตโรงเรียนวัดอบทมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางพิศนา สุวรรณพงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ปกป้องโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการ
3. นายธรานนท์ คงสมบูรณ์โรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ น้อยศรีโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นายปรมะ วิชชุนินทรโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางสุนันทา พัชราภาโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานิศ ทิพวารีโรงเรียนวัดสิทธารามกรรมการ
3. นายพีระ ธงไชยโรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุทธิพันธุ์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายชัยพร สมจิตต์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญเลิศโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนัส อินเอกโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นางสาวเมทินี ตาตะสมิตโรงเรียนวัดอบทมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนัส อินเอกโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นางสาวเมทินี ตาตะสมิตโรงเรียนวัดอบทมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนัส อินเอกโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นางสาวเมทินี ตาตะสมิตโรงเรียนวัดอบทมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ น้อยศรีโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นายปรมะ วิชชุนินทรโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางสุนันทา พัชราภาโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุทธิพันธุ์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายชัยพร สมจิตต์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญเลิศโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางพิศนา สุวรรณพงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ปกป้องโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการ
3. นายธรานนท์ คงสมบูรณ์โรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย สุทธิพันธุ์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายชัยพร สมจิตต์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ บุญเลิศโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุทธิพันธุ์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายชัยพร สมจิตต์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญเลิศโรงเรียนวักแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ประธานกรรมการ
2. นายนรากร โกฎแสงโรงเรียนวัดรุ้งกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร ศรีแจ่มโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายดำรง ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ประธานกรรมการ
2. นายนรากร โกฏแสงโรงเรียนวัดรุ้งกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร ศรีแจ่มโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสุภาพ เกิดดีโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. MissCyntia Andolโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวปุญยาพร จันทวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสุภาพ เกิดดีโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. MissCyntia Andolโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวปุญยาพร จันทวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ เกิดดีโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. MissCyntia Andolโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวปุญยาพร จันทวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวจิราพรรณ สุขเกษมโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. Mr.Elmer De Lunarโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราพรรณ สุขเกษมโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. Mr.Elmer De Lunarโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพรรณ สุขเกษมโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. Mr.Elmer De Lunarโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวัฒนา พานเงินโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. Mr.Jonathan Woodโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วรรณโสโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวัฒนา พานเงินโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. Mr.Jonathan Woodโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. Mrs.Christine Van der grypโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา วรรณโสโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายพงษ์กรณ์ พลเยี่ยมโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. Mrs.Christine van der grypโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. Mrs.Ashley Wellsโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ทองสีมะดันโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายพงษ์กรณ์ พลเยี่ยมโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. Mr.James Fairweatherโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายAshley Wellsโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ทองสีมะดันโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวัฒนา พานเงินโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. Mrs.Ashley Wellsโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วรรณโสโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสุชีลา ตั้งติรวัฒน์โรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. MissZhouna โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. MissLi Mungyengโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางเบญจลักษณ์ บุญชูโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางวิชุดา สุขสุวรรณโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. MissKathryn Helenโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ทองสมบูรณ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางเบญจลักษณ์ บุญชูโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางวิชุดา สุขสุวรรณโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. MissKathryn Helenโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ทองสมบูรณ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพนม สุทธิพงษ์โรงเรียนวัดตลาดใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอัญญา สิงห์ศักดิ์ดีโรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
4. นางชนาภา หมื่นวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
5. นางสุรารักษ์ ทองใบโรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย อ้อเสถียรโรงเรียนวัดราชปักษีประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ทองแดงโรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการ
3. นายกฤษณะ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการ
4. นายไพโรจน์ อินทรโชติโรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
5. นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียมโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสามารถ คงสุขโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
3. นางประวิทย์ ยิ้มพงษ์สโมสรลูกเสืออ่างทองกรรมการ
4. นายอุดม สมบูรณ์สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นายประยูร ผลทรัพย์โรงเรียนวัดดอนกระต่ายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายณนพพล เสนาะดนตรีสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุดม สมบูรณ์สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางสุพรรณี อินมะณีโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติมหาวิทยาลัยราชดภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวสมรัก ยวงเกตุสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายณนพพล เสนาะดนตรีสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุดม สมบูรณ์สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางสุพรรณี อินมะณีโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติมหาวิทยาลัยราชดภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวสมรัก ยวงเกตุสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายณนพพล เสนาะดนตรีสพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุดม สมบูรณ์สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางสุพรรณี อินมะณีโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติมหาวิทยาลัยราชดภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวสมรัก ยวงเกตุสพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางชะเอม ปรากฎผลโรงเรียนวัดหลักแก้วประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สอนแก้วโรงเรียนวัดไชโยกรรมการ
3. นางคณิตถึง พัตตาสิงห์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดทองกลางประธานกรรมการ
2. นางชานีณี คุ้มเกรงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสมจิตต์ เพชรสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยคันเหลนกรรมการ
4. นายชาตรี สร้อยสะอาดโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางราศี แสงจักรโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นางพัชนิกุล มาลัยวงศ์โรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นายชาตรี สร้อยสะอาดโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางราศี แสงจักรโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นางพัชนิกุล มาลัยวงศ์โรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นายชาตรี สร้อยสะอาดโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางนฤมล ผ่องสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บุญสมโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
3. นางลักขณา สัยศรีโรงเรียนวัดป่ามุนีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายหลัก ศรีเครือโรงเรียนวัดน้ำอาบประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร หาญเชิงชัยโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นกรรมการ
3. นางบุศรินทร์ บุญหิรันดร์โรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางมานิต สังข์ชุมโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรรณนพพร สินน้อยโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางสุนันทา พัชราภาโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวลักษณ์สิริ เกตุงามโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวทองระย้า นัยชิตโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางทิพย์วัล ช้างต่อโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางบุญตา แย้มจำนันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ เงินทิพย์โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางณัฐนันท์ อยู่เกษมโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางอุษา เห็นซื่อโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพชร บุษยะกนิษฐ์โรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา บุญอร่ามโรงเรียนวัดบ้านแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันท์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางมานิต สังข์ชุมโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางบุษบา กระแสร์โรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ เย็นฉ่ำโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันท์สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางมานิตา สังข์ชุมโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางคณิตถึง พัตตาสิงห์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
4. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางชูศรี คล่องขยันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพงษ์ลดา นะราโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ นิลศรีโรงเรียนวัดม่วงคันกรรมการ
4. นางพเยาว์ ศรีแจ่มโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการ
5. นางพิชามญชุ์ โตปิติโรงเรียนวัดหนองกร่างกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเพลินพิศ ดีชัยโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางยุพิน อัมพรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)กรรมการ
3. นางยุพาพร โสภากุโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
4. นางรัชนี ไทยธานีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ ธรรมลีโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางดวงรัตน์ นาคะปักษิณโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นางอักษร ศรีเดชโรงเรียนอนุบาลสามโก้กรรมการ
3. นางสวรรยา พึ่งเนตรโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางนัฐวรรณ เกื้อหนุนโรงเรียนอนุบาลป่าโมกกรรมการ
5. นางศรีนวล ศรีอ่ำโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรัชนี อิงตระกูลโรงเรียนวัดเยื้องคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา ทิศวงศ์ศููนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางพนินทรา ปิ่นวิเศษโรงเรียนวัดลาดเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี อิงตระกูลโรงเรียนวัดเยื้องคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา ทิศวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางพนินทรา ปิ่นวิเศษโรงเรียนวัดลาดเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี อิงตระกูลโรงเรียนวัดเยื้องคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา ทิศวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางพนินทรา ปิ่นวิเศษโรงเรียนวัดลาดเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางรัชนี อิงตระกูลโรงเรียนวัดเยื้องคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา ทิศวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางพนินทรา ปิ่นวิเศษโรงเรียนวัดลาดเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนี อิงตระกูลโรงเรียนวัดเยื้องคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา ทิศวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางพนินทรา ปิ่นวิเศษโรงเรียนวัดลาดเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนี อิงตระกูลโรงเรียนวัดเยื้องคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา ทิศวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางพนินทรา ปิ่นวิเศษโรงเรียนวัดลาดเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนี อิงตระกูลโรงเรียนวัดเยื้องคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา ทิศวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางพนินทรา ปิ่นวิเศษโรงเรียนวัดลาดเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสายัณห์ มะลิทองโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายัณห์ มะลิทองโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสายัณห์ มะลิทองโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสายัณห์ มะลิทองโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสายัณห์ มะลิทองโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสายัณห์ มะลิทองโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสายัณห์ มะลิทองโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
4. นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายัณห์ มะลิทองโรงเรียนบ้้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายัณห์ มะลิทองโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
2. นางพนิดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
2. นางพนิดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางพนิดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
2. นางพนิดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางพนิดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางพนิดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางพนิดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางพนิดา โชคพิพัฒน์ไพูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิไชย แตงอ่อนโรงเรียนวัดงิ้วรายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุรีพร ชูจันทร์โรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิไชย แตงอ่อนโรงเรียนวัดงิ้วรายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุรีพร ชูจันทร์โรงเรียนแนบาลแสวงหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมวรรณ บุญชื่นโรงเรียนวัดงิ้วรายประธานกรรมการ
2. นางรจนา กลุ่มไหมโรงเรียนวัดบ้านเพชรกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร ชูจันทร์โรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิไชย แตงอ่อนโรงเรียนวัดงิ้วรายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุรีพร ชูจันทร์โรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิไชย แตงอ่อนโรงเรียนวัดงิ้วรายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปุถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุรีพร ชูจันทร์โรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิไชย แตงอ่อนโรงเรียนวัดง้ิวรายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุรีพร ชูจันทร์โรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิไชย แตงอ่อนโรงเรียนวัดงิ้วรายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุรีพร ชูจันทร์โรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิไชย แตงอ่อนโรงเรียนวัดงิ้วรายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุรีพร ชูจันทร์โรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมวรรณ บุญชื่นโรงเรียนวัดงิ้วรายประธานกรรมการ
2. นางรจนา กลุ่มไหมโรงเรียนวัดบ้านเพชรกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร ชูจันทร์โรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมวรรณ บุญชืีนโรงเรียนวัดงิ้วรายประธานกรรมการ
2. นางรจนา กลุ่มไหมโรงเรียนวัดบ้านเพชรกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร ชูจันทร์โรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวงศ์ประทีป สุตะโลโรงเรียนวัดลั่นทมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพบูลย์ ศรีกระจ่างโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตกรรมการ
3. นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุลศุนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวงศ์ประทีป สุตะโลโรงเรียนวัดลั่นทมประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ศรีกระจ่างโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตกรรมการ
3. นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวงศ์ประทีป สุตะโลโรงเรียนวัดลั่นทมประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ศรีกระจ่างโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตกรรมการ
3. นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวงศ์ประทีป สุตะโลโรงเรียนวัดลั่นทมประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ศรีกระจ่างโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตกรรมการ
3. นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำรัส ยกย่องโรงเรียนอนุบาลป่าโมกประธานกรรมการ
2. นางธนิศา ภู่โทสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
3. นายธงชัย คงอมรคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำรัส ยกย่องโรงเรียนอนุบาลป่าโมกประธานกรรมการ
2. นางธนิศา ภุ่โทสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
3. นายธงชัย คงอมรคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำรัส ยกย่องโรงเรียนอนุบาลป่าโมกประธานกรรมการ
2. นางธนิศา ภูโทสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
3. นายธงชัย คงอมรคิรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำรัส ยกย่องโรงเรียนอนุบาลป่าโมกประธานกรรมการ
2. นางธนิศา ภู่โทสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
3. นายธงชัย คงอมรคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำรัส ยกย่องโรงเรียนอนุบาลป่าโมกประธานกรรมการ
2. นางธนิศา ภู่โทสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
3. นายธงชัย คงอมรคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำรัส ยกย่องโรงเรียนอนุบาลป่าโมกประธานกรรมการ
2. นางธนิศา ภู่โทสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
3. นายธงชัย คงอมรคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำรัส ยกย่องโรงเรียนอนุบาลป่าโมกประธานกรรมการ
2. นางธนิศา ภู่โทสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
3. นายธงชัย คงอมรคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำรัส ยกย่องโรงเรียนอนุบาลป่าโมกประธานกรรมการ
2. นางธนิศา ภู่โทสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
3. นายธงชัย คงอมรคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำรัส ยกย่องโรงเรียนอนุบาลป่าโมกประธานกรรมการ
2. นางธนิศา ภู่โทสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
3. นายธงชัย คงอมรคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]