หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียนกระทุ่มราย 7 10 10
2 060 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 15 24 16
3 101 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 22 52 27
4 050 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 30 58 32
5 043 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 17 40 20
6 131 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 12 21 14
7 085 โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 5 13 5
8 052 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 43 119 67
9 034 โรงเรียนบ้านชะไว 11 26 20
10 132 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง 5 9 6
11 126 โรงเรียนบ้านดอนตาวง 8 16 10
12 018 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 15 23 15
13 094 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 0 0 0
14 122 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 38 81 50
15 144 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 2 2 2
16 110 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 16 36 21
17 109 โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด 0 0 0
18 137 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 4 11 8
19 134 โรงเรียนพวงทองอุปถัมป์ 12 21 17
20 032 โรงเรียนวัดกำแพง 0 0 0
21 086 โรงเรียนวัดขุมทอง 0 0 0
22 147 โรงเรียนวัดข่อย 0 0 0
23 103 โรงเรียนวัดคลองพูล 0 0 0
24 113 โรงเรียนวัดคลองสำโรง 1 1 1
25 078 โรงเรียนวัดคำหยาด 14 30 27
26 077 โรงเรียนวัดงิ้วราย 10 26 16
27 146 โรงเรียนวัดจันทราราม 1 1 1
28 010 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 1 12 3
29 145 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 2 3 3
30 020 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 1 1 1
31 065 โรงเรียนวัดจุฬามุนี 3 3 3
32 038 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 18 61 18
33 037 โรงเรียนวัดดอนกระต่ายทอง 0 0 0
34 105 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 4 19 5
35 015 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 16 19 16
36 116 โรงเรียนวัดต้นทอง 3 6 6
37 047 โรงเรียนวัดถนน 19 34 22
38 068 โรงเรียนวัดทองกลาง 9 18 10
39 136 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 5 8 8
40 082 โรงเรียนวัดทางพระ 13 78 34
41 090 โรงเรียนวัดทำนบ 1 2 1
42 046 โรงเรียนวัดท่า 0 0 0
43 124 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 32 95 49
44 058 โรงเรียนวัดท่าตลาด 11 28 14
45 069 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี 10 19 10
46 084 โรงเรียนวัดท่าโขลง 2 5 4
47 011 โรงเรียนวัดท้ายย่าน 10 25 17
48 098 โรงเรียนวัดนางชำ 5 7 7
49 039 โรงเรียนวัดนางเล่ว 10 32 16
50 107 โรงเรียนวัดน้อย 2 4 3
51 064 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 21 73 28
52 100 โรงเรียนวัดบางจักร 0 0 0
53 056 โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยามราม 0 0 0
54 063 โรงเรียนวัดบุญเกิด 0 0 0
55 035 โรงเรียนวัดบ้านป่า 23 37 23
56 129 โรงเรียนวัดบ้านพราน 14 38 25
57 054 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 0 0 0
58 019 โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 0 0 0
59 135 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 2 2 2
60 130 โรงเรียนวัดบ้านแก 5 8 5
61 022 โรงเรียนวัดปลดสัตว์ 7 9 7
62 057 โรงเรียนวัดป่ามุนี 10 15 13
63 048 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 5 15 7
64 121 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตร 6 13 7
65 026 โรงเรียนวัดมหาดไทย 3 6 6
66 029 โรงเรียนวัดมหานาม 2 2 2
67 033 โรงเรียนวัดมะขาม 62 138 74
68 152 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 3 3 3
69 072 โรงเรียนวัดม่วงคัน 26 59 33
70 153 โรงเรียนวัดยาง 0 0 0
71 076 โรงเรียนวัดยางช้าย 12 17 14
72 071 โรงเรียนวัดยางทอง 9 19 16
73 066 โรงเรียนวัดยางมณี 7 20 11
74 096 โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 21 31 21
75 173 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 2 2
76 141 โรงเรียนวัดรางฉนวนฯ 0 0 0
77 005 โรงเรียนวัดราชปักษี 2 8 6
78 087 โรงเรียนวัดราชสกุณา 2 2 2
79 017 โรงเรียนวัดรุ้ง 17 26 21
80 031 โรงเรียนวัดละมุด 5 8 8
81 074 โรงเรียนวัดลั่นทม 2 2 2
82 051 โรงเรียนวัดลาดเค้า 3 3 3
83 095 โรงเรียนวัดลาดเป็ด 8 13 8
84 112 โรงเรียนวัดลานช้าง 0 0 0
85 014 โรงเรียนวัดลิ้นทอง 12 26 22
86 036 โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 4 9 7
87 138 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 16 25 17
88 091 โรงเรียนวัดวันอุทิศ 11 37 12
89 075 โรงเรียนวัดศรีกุญชร 2 8 4
90 142 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 49 166 88
91 044 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 0 0 0
92 097 โรงเรียนวัดศาลาดิน 7 20 7
93 080 โรงเรียนวัดสนธิธรรม 7 12 7
94 062 โรงเรียนวัดสว่าง 0 0 0
95 127 โรงเรียนวัดสามขาว 4 9 8
96 055 โรงเรียนวัดสามประชุม 10 12 10
97 118 โรงเรียนวัดสามโก้ 2 5 2
98 117 โรงเรียนวัดสิทธาราม 17 40 27
99 102 โรงเรียนวัดสี่ร้อย 2 3 2
100 067 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 35 64 35
101 125 โรงเรียนวัดหนองกร่าง 0 0 0
102 140 โรงเรียนวัดหนองยาง 33 118 67
103 139 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 0 0 0
104 093 โรงเรียนวัดหลวง 2 4 3
105 111 โรงเรียนวัดหลักแก้ว 27 48 28
106 089 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 6 11 7
107 128 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 11 19 15
108 104 โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 5 5 5
109 106 โรงเรียนวัดห้วยโรง 9 17 10
110 108 โรงเรียนวัดอบทม 28 63 51
111 004 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 0 0 0
112 120 โรงเรียนวัดเกษทอง 2 6 2
113 040 โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 0 0 0
114 007 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 12 27 20
115 041 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 9 12 9
116 049 โรงเรียนวัดเอกราช 10 16 15
117 143 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 11 35 20
118 088 โรงเรียนวัดแปดแก้ว 1 5 2
119 079 โรงเรียนวัดโคกพุทรา 10 22 14
120 025 โรงเรียนวัดโคศุภราช 0 0 0
121 150 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 3 2
122 070 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 2 2 2
123 123 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) 13 24 17
124 009 โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร) 11 19 17
125 021 โรงเรียนวัดโพทูล 1 2 2
126 024 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 17 29 17
127 149 โรงเรียนวัดโพธิ์ 0 0 0
128 083 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2 2 2
129 053 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 4 12 7
130 099 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 0 0 0
131 061 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 7 16 10
132 073 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 36 83 61
133 114 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 3 9 3
134 028 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 2 2 2
135 030 โรงเรียนวัดไชโย 42 88 43
136 081 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 1 1 1
137 013 โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 0 0 0
138 151 โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม 0 0 0
139 012 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 0 0 0
140 115 โรงเรียนวัดไผ่วง 3 6 5
141 042 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก 2 2 2
142 092 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 46 95 71
143 027 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ 5 7 6
144 008 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 103 308 165
145 119 โรงเรียนอนุบาลสามโก้ 3 4 3
146 006 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 4 6 4
147 133 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 15 27 15
148 059 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 10 42 24
149 172 โรงเรียนโรงเรียนวัดไผ่แหลม 0 0 0
150 045 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 3 7 3
151 166 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0
152 170 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 7 31 7
153 169 โรงเรียนวัดสระแก้ว 27 55 27
154 171 โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ 18 43 28
155 165 โรงเรียนสนิทวิทยา 8 11 8
156 167 โรงเรียนอนุบาลพูนสุข 2 6 4
157 168 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา 3 7 5
158 164 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 22 60 28
159 154 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 5 8 7
160 155 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุธาวาส 10 18 15
161 156 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 0 0 0
162 161 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโมก 4 7 4
163 162 โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร 0 0 0
164 158 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน 1 3 2
165 157 โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง 0 0 0
166 159 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข 0 0 0
167 163 โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ 0 0 0
รวม 1540 3557 2119
5676

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]