การสมัครเข้าแข่งขัน

สถานศึกษา สังกัดเอกชน และสังกัดเทศบาล สมัครเข้าแข่งขันได้ใน ระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา ป.1- ป. 6  เท่านั้น

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 19:53 น.