รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงแพรวดาว  โตเขียว
 
1. นางเพ็ญทิพย์  ศุภนคร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลดสัตว์ 1. เด็กหญิงวรรณา  สุภาพพร
 
1. นางกานต์รวี  ปัญญาศาสตร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. เด็กชายวันชัย  สุทัตรัมย์
 
1. นางพัชนิกุล  มาลัยวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. เด็กหญิงธิดาพร  แสนประสิทธิ์
 
1. นางวรรณี  ประหยัดทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตร 1. เด็กหญิงนันทพัสตร์  ยิ้มกริ่ม
 
1. นางสุรีพร  เกศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงนัชฌา  แก้วเกิด
 
1. นางบุญยรัตน์  อ่อนสุวรรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
 
1. นางนิศากร  ยาไทย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ช่างบรรจง
 
1. นางอุทัยวรรณ  เงินทิพย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กหญิงจันจิรา  อินทร์สุข
 
1. นางสาวทวาย  ชื่นไทย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงวัชรีวัลย์  ทองสมบัติ
 
1. นางลาวัณย์  ทองขาว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐชยา   แสดงฤทธิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  หีบทอง
 
1. นางชานิณี  คุ้มเกรง
2. นางอุษา  เห็นซื่อ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมหวล
2. เด็กหญิงมุธิตา  นันทะพันธ์
 
1. นางสมใจ  นวลสนิท
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายรชต  มาลัยศรี
 
1. นางคนึงนิจ  แสงศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงเอื้อการย์   เลิศรัตนะธารา
 
1. นางกุญชรี  ผลประทีปสุริยา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางช้าย 1. นายพิษณุ  ปาดี
 
1. นายบุญเสริม  ไวยโชติ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  อุไรล้ำ
2. เด็กชายตรีภพ  ล้อมวงศ์ไพศาล
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แสงสว่าง
 
1. นางทัศนีย์  ภู่สุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา   สุขโชติ
2. เด็กหญิงชมษร   วงษ์คล้อย
3. เด็กหญิงพุทธิมา   แก้วมณี
 
1. นางกุญชรี  ผลประทีปสุริยา
2. นางสุริยา  เกิดคง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงการะเกด  วงษ์ละคร
2. เด็กหญิงภัสสร  ชุดนอก
3. เด็กหญิงสุธาสินี  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวจตุพร  หรือตระกูล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายธนัช   ชุติมานุกูล
2. เด็กชายอภิชัจ   วุ่นวงศ์
 
1. นางมานิตา  สังข์ชุม
2. นางสาวลักษณ์ศิริ  เกตุงาม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงนันธิกา  ปานมณี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ปลอดโปร่ง
 
1. นางลำใย  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางวิชดา  คงคา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายภคิน   นิรมิตสีมา
 
1. นางปิยวรรณ  กลีบขจร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กชายด.ช.วรวิช   แพร่หลาย
 
1. นางประมวล  น้อยศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  แก้วเกิด
 
1. นางสาววิมล  น้อยศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงณภัทร  ดอกเทียน
2. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์กำแหงหาญ
3. เด็กหญิงอริสรา  ขาวศิริ
 
1. นางจันทร์ญา  พุ่มขุน
2. นายชโลม  ผิวผุด
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขน้อย
2. เด็กชายจิรายุทธ  เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงทัชชา  เรือนทอง
 
1. นางสมคิด  เกตุทอง
2. นางสุนันทา  มั่นเมือง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ   มูลิกา
2. เด็กหญิงนริชา   เอี่ยมพักตร์
3. เด็กหญิงปรียาลักษณ์   เกาะกายสิทธิ์
 
1. นางสาวกานต์ฤทัย  ชลวิทย์
2. นางสาวโอศฑี  จังจริง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กหญิงกนกพร  สุดชื่น
2. เด็กหญิงจันจิรา  ช่อจำปี
3. เด็กชายวรุตม์  มีทองคำ
 
1. นางกัญนิกา  ช่วงฉวี
2. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายธนกฤต  เกษโร
2. เด็กชายสรวิชญ์  วันทอง
3. เด็กชายเถลิงรัตน์  สุขสอาด
 
1. นางน้ำทิพย์  พรหมชัย
2. นายประคอง  สามารถ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉัตรไทย
2. เด็กชายนฤพล  จามวาสี
3. เด็กหญิงภาวิณี  แก้วกำเนิด
 
1. นางชลธิชา  นันทบุตร
2. นางอัญณิการ์  ตู้พิจิตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงสิริยากร   เทศดี
2. เด็กหญิงสุพิชญา   สุภาเลิศ
3. เด็กหญิงอชิรญา   แสงวิภาสนภาพร
 
1. นางสาวกานต์ฤทัย  ชลวิทย์
2. นางสาวโอศฑี  จังจริง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงขวัญสิริ  สัจจา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ช่วยชูเชิด
3. เด็กหญิงวรรณดี  เซ็งแซ่
 
1. นางกฤษฏ์ณิชชา  ประสมสินรัตน์
2. นางทัศนีย์  ภู่สุวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. นายธรรมรงค์  โตสัมฤทธิ์
2. นายสราวุธ  แก้วสัมฤทธิ์
 
1. นางประไพ  ชลวิทย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายธีรภัทร์  พนาศักดิ์
2. เด็กชายวีรเทพ  ศิลามาศ
 
1. นางสาวชัชรา  ควรเนตร
2. นายภาณุวัฒน์  อินทร์แก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายจีรกิตติ์  ไวนุนาวิน
2. เด็กชายพิทยา  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวกาหลง  เขียวแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มราย 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรืองฉาย
2. เด็กชายเสกสรร  หอมชะเอม
 
1. นายวชิราวุธ  ธูปกระแจะ
2. นายสมศักดิ์  วงษ์เลิศ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นทอง 1. เด็กชายปณชัย  เฉ็งเจริญ
2. เด็กชายวันเฉลิม  ปั้นงาม
 
1. นายกองแก้ว  ธรรมสา
2. นางสุมาลี  ธาราดล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ชูวงศ์
2. เด็กชายยุทธภูมิ  พงษ์ศรี
 
1. นางทัศนีย์  ภู่สุวรรณ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  เผ่าพันธุ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คำกุลมี
 
1. นางขวัญยืน  กำจร
2. นายอิศรา  โรจนบวร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  มั่นคง
2. เด็กหญิงณิชา  ประมวลสุข
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิพย์สมบูรณ์
4. เด็กชายวิสิษฐ์พล  ชำนาญผล
5. เด็กหญิงสุชัญญา  หยวกบุญมา
 
1. นางจำเนียร  หาญเชิงชัย
2. นางสาวหทัยทิพย์  พิศวง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงชมัยพร  เอี่ยมละมัย
2. เด็กหญิงธรรมาภรณ์  ป้อมทอง
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุขแสงจันทร์
4. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สอสูงเนิน
5. เด็กหญิงโยษิตา  ศิริชโย
 
1. นางสาววารุณี  พุฒิโชติ
2. นางเสริมบุญ  รสโอชา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงกาญจนา   ขอพึ่ง
2. เด็กหญิงชุภาพร  เกิดมนตรี
3. เด็กหญิงปิยนันท์  ธัญญเจริญ
4. เด็กหญิงวรรณฉัตร  มีศรี
5. เด็กหญิงสุกัญญา   โภคทรัพย์
 
1. นายยรรยง  ศุขะพันธุ์
2. นางเฟื่องฟ้า  พูลกสิ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลเสน
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  กาลกิจ
3. เด็กหญิงปารีรัตน์  เพ็ชรอำไพ
4. เด็กชายมงคลรัตน์  ป้อมสถิตย์
5. เด็กหญิงศิราภรณ์  รัศมี
 
1. Dr.กรกมล  เหมทานนท์
2. นายนิคม  มานะดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมสุข
2. เด็กหญิงธารินี   ภู่สุวรรณ
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   ขันทอง
4. เด็กหญิงอพัดชา  แถมกลาง
5. เด็กหญิงอริสรา  กลิ่นบำรุง
 
1. นางวนิดา  เสือทรงศิล
2. นางวิญญู  คมคาย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงชนาภา  สูงทรง
2. เด็กหญิงทอแสง  ยิ่งยวด
3. เด็กหญิงปิยพัฒน์  วรรณชัย
4. เด็กหญิงอนุธิณี  แก้วศรีงาม
5. เด็กหญิงอนุธิดา  หนูทอง
 
1. นางสมลักษณ์  มีใจเย็น
2. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชู
2. เด็กชายยุทธนา  เหมือนวงษ์
3. เด็กชายวรายุธ  สุขคง
4. เด็กหญิงวฤกมล  ระยับศรี
5. เด็กหญิงวารี  สุขใจ
 
1. นางขวัญยืน  กำจร
2. นายอิศรา  โรจนบวร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กชายคฑาวุธ  ชวลิต
2. เด็กชายทศพร  ปั้นงาม
3. เด็กหญิงพรพรรณ  งามละมัย
4. เด็กชายวัชรพงศ์  ดีมั่น
5. เด็กหญิงอรณิชา  พ่อท้าว
 
1. นางสาวสาริกา  ดอกบัว
2. นางสำเนียง  แก้วก้อนน้อย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายจรูญศักดิ์  คำสอน
2. เด็กชายจิรพันธ์  วงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มจันอัด
4. เด็กหญิงชุติพร  ชุ่มชื่นดี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอี่ยมแท้
6. เด็กหญิงทัศนีย์  แนบเนียน
7. เด็กหญิงธิดา  รุ่งนิ่ม
8. เด็กหญิงนันท์ชพร  รารามนัส
9. เด็กหญิงนิสารักษ์  ม่วงอ่อน
10. เด็กหญิงมณีวรรณ  ไผ่น้อย
11. เด็กชายศรายุวาล  ทิณาวงษ์
12. เด็กหญิงศศินันท์  จันทร์สีทอง
13. เด็กหญิงศิริขวัญ  มานะชีพ
14. เด็กชายศุภกร  เขียวฉอ้อน
15. เด็กชายสุริยันต์  ชะเอม
16. เด็กชายอนุรักษ์  อินธนู
17. เด็กชายอนุรักษ์  ทองดี
18. เด็กหญิงเกศศิรีย์  เกิดเจริญ
19. เด็กหญิงเตือนจิต  เจริญเรือง
20. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  เอี่ยมกลิ่น
 
1. นางบุบผา  เขียวอุไร
2. นางวราภรณ์  แม้นศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงฐาปณีย์  มณีโชติ
2. เด็กชายณัฐพล  สะมะโน
3. เด็กหญิงธนัชชา  กองกาย
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  โพธิ์เกตุ
5. เด็กหญิงบุษกร  ดวงพรมทอง
6. เด็กชายปุณณวิชญ์  แม้นทอง
7. เด็กชายพลธกร  พันธนวิริพันธ์
8. เด็กหญิงพิชามญธุ์  รัตนวงศา
9. เด็กชายภานุรุจ  จั่นประดับ
10. เด็กหญิงมณฑกานต์  ปวริศ
11. เด็กชายรติภูมิ  คำอ้น
12. เด็กชายรักสกุล  เอี่ยมสำอางค์
13. เด็กหญิงวรพรรณ  โพธิ์เจริญ
14. เด็กชายเจษฎากร  จ่างเจริญ
15. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ด่านสวัสดิ์
 
1. นายนิติพงศ์  ตระกูลศรี
2. นางสาวพัสสมน  วงษ์ทองดีพสุ
3. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
4. นางสาววิไลลักษ์  มั่งสมบูรณ์
5. นางสาวเยาวลักษณ์  จำปาทิพย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงวาธินี  นิ่มนิรมานมงคล
 
1. Dr.กรกมล  เหมทานนท์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายวรภัทร  พันธุ์ดี
 
1. นางมาลี  พลมาลา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  รักษ์วรรณา
 
1. นางทัศนีย์  ภู่สุวรรณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพุทรา 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  อยู่เจียม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สุพิมพ์
 
1. นางทัศนีย์  พูลพิพัฒน์
2. นางไพรัตน์  รักขยัน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์มณี 1. เด็กชายนิสิต  ช่างทำ
2. เด็กหญิงสวรส  ลิ้มสกุล
 
1. นางชนาลักษณ์  โคงาม
2. นางสาวนริศรา  ธงชัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายอนุสรณ์  ประกอบผล
2. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ตัน
 
1. นางจงกล  สุทธิพงษ์
2. นางนพวรรณ์  พงษ์เผือก
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ธัญญะเจริญ
2. เด็กหญิงนันทิชา  กล่อมมะโน
3. เด็กหญิงปรารถนา  มหาหงษ์
4. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เล้าประเสริฐ
5. เด็กหญิงพิยดา  รื่นยัง
6. เด็กหญิงวชิรธาร  ปานอุไร
7. เด็กหญิงวรวรรณ  ดีสมบัติ
8. เด็กหญิงสุจินตนา  อุปถัมภ์
9. เด็กหญิงหทัยภัทร  ชุณหคาม
10. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  อินมณี
 
1. นางสาวจิตตรี  ศรีเมฆ
2. นางวัฒนา  รักษาเขตต์
3. นางสุนิดา  พรายรักษา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติมา  กิจรัตน์
2. เด็กหญิงธันยพร  มีพัฒนะ
3. เด็กหญิงธิมาพร  อุบัติ
4. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เจิมดี
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วพล
6. เด็กหญิงพรนภา  ดัดใจเที่ยง
7. เด็กหญิงพิญาดา  ปรีชา
8. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  โพธิ์เจริญ
9. เด็กหญิงลักขณา  อิ่มวิบูลย์
10. เด็กหญิงวีรยา  พึ่งประสิทธิ์
11. เด็กหญิงสุชาดา  บุญบำรุง
12. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  แตงสุข
13. เด็กหญิงอรวรา  เป้ารุ่ง
14. เด็กหญิงอริสา  ฉัตรเที่ยง
15. เด็กหญิงอาทิตยา  สาสตรสนอง
 
1. นางชลภัสสร  เชียงกุล
2. นายฐาปกรณ์  คงสุวรรณ์
3. นางทองเจือ  รักษาสัตย์
4. นางอมรารัตน์ธนัน  นิสะโสกะ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพระ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองคำ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เหมือนนรุธ
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  หมั่นจิตร์
4. เด็กหญิงดวงพร  พูลทองคำ
5. นางสาวนุชธิดา  บัวสอาด
6. นางสาวพรพรรณ  สมสกุล
7. นางสาวพิไลพร  น้ำดอกไม้
8. เด็กหญิงวิญาดา  ทองอุดม
9. เด็กหญิงศศินา  มั่นคง
10. นางสาวศิริวัฒนา  แก้วมีศรี
11. นางสาวสุพรรณษา  วรรณทอง
12. เด็กหญิงสุพรรษา  เกาะแก้ว
13. นางสาวสุภัทรา  บัวสอาด
14. นางสาวอาทิตยา  บุญต่อ
15. นายไกรสร  บุญแตง
 
1. นางจินตนา  มีใจเย็น
2. นายธีร์ธวัช  โพธิ์เจริญ
3. นางสมาพร  เหวขุนทด
4. นางเกศินี  สมบุญ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิทธาราม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงสิริกานต์  ผาใต้
3. เด็กหญิงอุษา  โครตสมบัติ
 
1. นางนันทิยา  นาคพนม
2. นายประชา  บุญรอต
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เภาหิงค์
2. เด็กหญิงเอมมิกา  นาคสังข์
3. เด็กหญิงโสภา  นิรมลดิลก
 
1. นางสาวภัณฑิลา  ภู่ระหงษ์
2. นายอัครพัชร์  เขียวระยับ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายพศวีร์  แสนหิรัณย์
2. เด็กหญิงวริศรา  สวนทรัพย์
 
1. นายชาติชาย  เกิดธรรม
2. นางอัมพร  บำเพ็ญ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  วรพุฒ
2. เด็กหญิงประภัสสร  คำพราว
 
1. นายกิตติภพ  ปั้นดำ
2. นายสุรเดช  มีทรัพย์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงวริสรา  เทียนสุวรรณ
 
1. นายชนาภา  หมื่นวงศ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงพรนภา  นิลประดิษฐ์
 
1. นางชนาภา  หมื่นวงศ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ไสวิเศษ
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงทองอุปถัมป์ 1. เด็กชายเจษฎากร  เกตุทอง
 
1. นางนิตยา  จันทร
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 1. เด็กชายกุ๊   ทรงติสายโชค
 
1. นางกาญจนา  แสงทอง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทะนานทอง
 
1. นางสาววัลลภา  วงษ์สนอง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัลยา  อินศวร
 
1. นางสาววัลลภา  วงษ์สนอง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงศศิธร  ไข่สอน
 
1. นางวัชรี  เงินดี
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงธีรนันท์  ผลรุสระ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วประเสริฐ
 
1. นางชนาภา  หมื่นวงศ์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองสุข
2. เด็กหญิงนราลักษ์  โภคพูล
 
1. นางรัชนี  บรรลือสินธุ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงนุชจรี  ถนอมวงษ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  อาจติ
 
1. นายพิชัย  พุ่มมาลี
2. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายวิทยา  ค้าเจริญ
 
1. นางวัชรี  เงินดี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพุทรา 1. เด็กหญิงชนากานต์  โกสยะมาศ
2. เด็กหญิงภาวิณี  ชัญถาวร
3. เด็กหญิงรพีพร  รุ่งสาง
 
1. นางทัศนีย์  พูลพิพัฒน์
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวันอุทิศ 1. เด็กชายชัยยัน  นาคหัวเพ็ชร
2. เด็กชายเกรียงไกร  มันมะนี
3. เด็กชายเกรียรติยศ  ยิ้มเยื้อน
 
1. นางโสภี  ฉิมฉวี
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพระ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองคำ
2. นายจีวะ  โตงาม
3. เด็กชายพงศกร  เกิดภาคี
 
1. นายจินตนา  มีใจเย็น
2. นายเสถียร  พึ่งกัน
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายกิตติพร  ม่วงย้อย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  โพธิ์กัน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ์  จันคีรี
 
1. นางดาวดี  พงษ์พานิช
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉลาดคิด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กหญิงปลัดดา  ศิริบุญคุณ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายสุทัศน์  ปิ่นขาว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กหญิงลัดดา  บ่อทอง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กชายภานุเดช  บุญเปีย
 
1. นายสำฤทธิ์  สำลีอ่อน
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนน 1. นางสาวศิริวรรณ  แก้วสุวรรณ
 
1. นายสมบัติ  ทรัพย์ภักดี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ชะนะเทพา
 
1. นางภนิตา  อิ่มสอาด
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม 1. เด็กหญิงปัทมา  มีบุญ
 
1. นางอุบล  โกสุม
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นายนิรันดร์  ปาลศิริ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงชุลีกร  สุขเลี้ยง
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงศิรประภา  งามราม
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เพชรประสม
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงอรุณศิริ  ศรีชื่น
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กชายนัฐวุธ  ขุนกลางทัพ
 
1. นางดาวดี  พงษ์พานิช
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงชุลีกร  สุขเลี้ยง
2. เด็กหญิงนภาพร  ทรัพย์ทองใบ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลิ่นคำดี
4. เด็กหญิงศรัณยา  โพธิ์เกตุ
5. เด็กหญิงอรุณศิริ  ศรีชื่น
6. เด็กหญิงอลิสา  อาจหาญ
7. เด็กหญิงเอื้อมพร  พงษ์เทศ
8. เด็กหญิงไพลิน   ปานโต
 
1. นายจิรศักดิ์  ร่มแสง
2. นางนิศากร  ยาไทย
3. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ปานนาค
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  พูลมี
3. เด็กหญิงนภาพร  ทรัพย์ทองใบ
4. เด็กชายบุญรุ่ง  ปานโต
5. เด็กชายปรินทร  ทรัพย์เจริญ
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลิ่นคำดี
7. เด็กชายพีรภัทร์  เพี่มศักดิ์
8. เด็กชายภูริภัทร์  แย้มทิพย์
9. เด็กชายมินฑดา  คุ้มครอง
10. เด็กหญิงศรัณยา  โพธิ์เกตุ
11. เด็กชายสยมภูมิ  ทรัพย์เจริญ
12. เด็กหญิงอรุณศิริ  ศรีชื่น
13. เด็กหญิงอลิสา  อาจหาญ
14. เด็กชายอ่างทอง  ทรัพย์ทองใบ
15. เด็กหญิงไพลิน  ปานโต
 
1. นายจิรศักดิ์  ร่มแสง
2. นางนิศากร  ยาไทย
3. นายมนตรี  ชัยศิริ
4. นางศันสนีย์  โพธิ์ย้อย
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขมล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญทองคำ
4. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
5. เด็กชายพรหมพรรณ  ใจทอง
6. เด็กชายพฤหัส  ม่วงแก้ว
7. เด็กชายรัฐชการ  คุ้มแจ้ง
8. เด็กชายวีรวัฒน์  สราคำ
9. เด็กชายสุทธิพงษ์  โพธิ์กัน
10. เด็กชายสุทัศน์  ปิ่นขาว
11. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
12. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉลาดคิด
 
1. นางกัญนิกา  ช่วงฉวี
2. นางวนิดา  กองกูล
3. นางสาววริศรา  โพธิ์สัมฤทธิ์
4. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงกัลยกร  งอบโคกกรวด
2. เด็กหญิงทอฝัน  นิลประวิทย์
3. เด็กชายนัฐวุธ  ขุนกลางทัพ
4. เด็กชายพงษ์ศิริ  พงษ์เจริญ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  น้อยดี
6. เด็กชายพีรพัฒน์  สัปปินันทน์
7. เด็กชายภาคิน  น้อยดี
8. เด็กชายมนตรี  สนสนอง
9. เด็กหญิงวรรณภาภรณ์  ขุนทิม
10. เด็กหญิงศิริวรรณ์  จันคีรี
11. เด็กชายสิทธิชัย  อ่อนเงิน
12. เด็กหญิงอรญา  ฺฉิมสกุล
 
1. นางดาวดี  พงษ์พานิช
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขมล
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เลี้ยงรักษา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
4. เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ศรี
5. เด็กชายธีรวัฒน์  สราคำ
6. เด็กชายนพรัตน์  ผลโภชน์
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญทองคำ
8. เด็กหญิงนิตยา  ขมิ้นแก้ว
9. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
10. เด็กชายพรหมพรรณ  ใจทอง
11. เด็กชายพฤหัส  ม่วงแก้ว
12. เด็กชายรัชชากร  คุ้มแจ้ง
13. เด็กหญิงวรรณวิษา  บุญทวี
14. เด็กหญิงสาริษา  วงทองดี
15. เด็กชายสุทธิพงษ์  โพธิ์กัน
16. เด็กชายสุทัศน์  ปิ่นขาว
17. เด็กหญิงสุธิสา  ชมภูนุช
18. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
19. เด็กหญิงอัจฉรา  นุมหันต์
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉลาดคิด
21. เด็กชายเด่นดนัย  ชะโยปัญ
 
1. นางกัญนิกา  ช่วงฉวี
2. นางขวัญเรือน  มีสุข
3. นางลำดวน  กระต่ายทอง
4. นางวนิดา  กองกูล
5. นางสาววริศรา  โพธิ์สัมฤทธิ์
6. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพระ 1. เด็กหญิงกนกพร  เชื้อบุญ
2. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เหมือนนรุธ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ย้อยดวงไชย
5. เด็กหญิงจีรวรรณ  หมั่นจิตร์
6. เด็กหญิงชลธิชา  โพนที
7. เด็กหญิงฐิติมา  ปั้นประสงค์
8. เด็กหญิงทันยารัตน์  ยินยอม
9. เด็กชายธวัชชัย  ศรีวัฒนา
10. เด็กชายบรรณกร  บัวสอาด
11. เด็กหญิงปณัฐดา  ช่วยชูเชิด
12. เด็กชายวรวุฒิ  บัวสอาด
13. เด็กชายวันชนะ  ไซมา
14. เด็กหญิงวิญาดา  ทองอุดม
15. เด็กหญิงศศินา  มั่นคง
16. เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์สุวรรณ
17. เด็กชายศุภโชค  เชื้อบุญ
18. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยปัดฐา
19. เด็กหญิงสุพรรษา  เกาะแก้ว
20. เด็กหญิงอารียา  วิเศษโวหาร
21. เด็กหญิงโชติรส  ทองชันลุก
 
1. นางสาวจินดาพร  ทัศกุลณี
2. นายธงชัย  ผลปราชญ์
3. นางประนอม  วงษ์บุญ
4. นางรัชนี  บุญอำไพ
5. นางอารี  แสงโสภณ
6. นางอุดมพร  สอนมาก
 
101 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายกรพงษ์  ทรงสม
2. เด็กหญิงกาญจนา  ชาญธรรม
3. เด็กหญิงจันทนา  ศรีเมือง
4. เด็กหญิงฉันท์สินี  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงชลิดา  ชื่่นกลิ่น
6. เด็กหญิงชุตินันท์  มะนาวหวาน
7. เด็กหญิงชุภาพร  เกิดมนตรี
8. เด็กหญิงฐิติยา  ศิริพงศ์
9. เด็กชายนครินทร์  แจ่มจำรูญ
10. เด็กชายนพดล  เกตุนาค
11. เด็กหญิงนิตยา  ทองศรีนาค
12. เด็กหญิงปัถวิกรณ์  ปาทัด
13. เด็กหญิงพิมพ์พร  ภู่ประดับ
14. เด็กหญิงภัทราวรรณ  สิงห์ทอง
15. เด็กหญิงวรรณฉัตร  มีศรี
16. เด็กชายวรากร  ดาทอง
17. เด็กชายวัทนพร  ภู่ประดับ
18. เด็กหญิงวาสนา  ล้อมวงษ์
19. เด็กหญิงศิริพร  มากเกษม
20. เด็กหญิงสุชานรี  แตงอ่อน
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์กะชา
22. เด็กหญิงสุปราณี  พ่วงพงดี
23. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองประดิษฐ
24. เด็กหญิงอรวี  ทรงวิเชียร
25. เด็กหญิงอริสา  กาเลี่ยน
26. เด็กหญิงอารีรัตน์  สะราคำ
27. เด็กหญิงเกษณี  แต่งงาม
28. เด็กชายเสกสรรค์  ทัสสา
29. เด็กหญิงเสาวนีย์  สาคร
 
1. นายคนึง  เจียรนันท์
2. นายธนะชัย   เวลาดี
3. นางมนทิรา  แสงทอน
4. นายยรรยง  ศุขะพันธุ์
5. นางสาวรสชรินทร์  ศิริสลุง
6. นายศุภกร  นาคประสิทธิ์
7. นางสมคิด  เกตุทอง
8. นางเฟื่องฟ้า  พูลกสิ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายนพดล  เอี้ยงสูงเนิน
 
1. นางศันสนีย์  มาลีหอม
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. นายวันชัย  ค้าทองคำ
 
1. นางวรรณี  สกุลพันธุ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ยอพันตุง
 
1. นายฉลอง  จันทร์ทอง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงนิตยา  ทองศรีนาค
 
1. นายคนึง  เจียรนันท์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายสุวิชานนท์  ชุนชำนิ
 
1. นางศันสนีย์  มาลีหอม
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงศศิพร  ผดุงชัย
 
1. นางศันสนีย์  มาลีหอม
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. เด็กชายวันชัย  ค้าทองคำ
 
1. นางวรรณี  สกุลพันธุ์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กหญิงสสิธร  ทวีสุข
 
1. นางนาตยา  นิลเลิศ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายณัฐศรณย์  ปาริสุทธิ์ศิลป์
 
1. Mr.Nevan  Hanks
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. เด็กหญิงชนัญญา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวสีนวล  ทองโอภาส
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองโชติ
 
1. นางสดศรี  หงุ่ยเจริญ
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายสุวิชานนท์  ชุนชำนิ
 
1. นางสมใจ  การุณวงษ์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ฉ่ำเฉลียว
 
1. นางสาววัลลภา  วงษ์สนอง
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผิวผ่อง
 
1. นายวุฒิชัย  มณีโชติ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงณัชชา  กล่ำตา
 
1. นางเรณู  ศรีชมชื่น
 
117 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกชพร  สุรามาตร
2. เด็กหญิงกนกพร  ระหัส
3. เด็กหญิงกมลพรรณ  เถื่อนรอด
4. เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตรน้อม
5. เด็กหญิงกัลยาพร  ลายตลับ
6. เด็กชายชินวัตร  ดิษฐสุวรรณ
7. เด็กชายณัฐกานต์  บุญรอต
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงษา
9. เด็กหญิงณัฐวดี  งามเจริญ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่งเนตร
11. เด็กชายธนธรณ์  แก้วทับทิม
12. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทองแท้
13. เด็กหญิงนนทิยา  ห่วงศรี
14. เด็กหญิงนัชชา  ทองชันลุก
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  ก๋งฉิน
16. เด็กหญิงปณิตา  ชุ่มชวย
17. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขเฉย
18. เด็กหญิงปิยวรรณ  ผดุงชัย
19. เด็กหญิงพชรดา  เนื่องชมภู
20. เด็กหญิงพรนิภา  สาลีผล
21. เด็กหญิงพรรณวสา  ประดิษฐ์ทรัพย์
22. เด็กชายพฤกษ์  โพธิ์ศรีนาค
23. เด็กหญิงพันธิชา  ปู่กลิ่น
24. เด็กหญิงพิชชาภา  โพธิ์เอน
25. เด็กชายพีรพัฒน์  แสงสว่าง
26. เด็กหญิงรพีพรรณ  ล่อกิม
27. เด็กหญิงรวีวรรณ  ล่อกิม
28. เด็กหญิงวรนุช  มีเพชร
29. เด็กหญิงวรัทยา  บุญถนอม
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เชื้อบุญ
31. เด็กชายสิทธิโชค  แต่งงาม
32. เด็กหญิงสิริยา  เพียรธานี
33. เด็กหญิงสุกฤตา  บุญงามศรี
34. เด็กหญิงสุชาดา  ปานประไพ
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  เอมใจ
36. เด็กหญิงหยกวาริน  อินทร์ศิริ
37. เด็กชายอรรถพล  พานทอง
38. เด็กหญิงอาภาพร  พงษ์สุข
39. เด็กหญิงอาภารัตน์  แววขำ
40. เด็กหญิงเบญจพร  สาลีกิจ
 
1. Mr.Nevan  Hanks
2. นางนริศรา  ไกรเดช
3. นายนิรันดร์  ปาลศิริ
4. นายประคอง  สามารถ
5. นางผุสดี  แบนจาด
6. นางสาวพิมพ์พร  งามตา
7. นางศันสนีย์  มาลีหอม
8. นางสำเริง  จิตชื่น
 
118 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เลิศพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐนรี  โลมะบรรณ์
3. เด็กชายธรรมธร   ชมภู่
4. เด็กหญิงธัญรัตน์   ชัยสิทธิเรืองกุล
5. เด็กหญิงปุณณภา   เทียนชัย
6. เด็กชายภานุรุจ   จั่นประดับ
7. เด็กชายรณกร   ทองอยู่
8. เด็กชายศุภรัตน์   ขันธ์วิธี
9. เด็กชายเจษฎากร   จ่างเจริญ
10. เด็กหญิงโชติกา   เจริญใจ
 
1. นางสาวพัสสมน  วงษ์ทองดีพสุ
2. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงฉัตรฏา  สุขแสวง
2. เด็กชายณฐวัฒน์  ทัพวิเศษ
3. เด็กชายธนภัทร  ละอองบัว
4. เด็กชายบรรหาร  เส็งหะพันธ์
5. เด็กหญิงรติการ์  สกุลพงษ์
6. เด็กชายองอาจ  ดีศรี
7. เด็กหญิงอนุวรรณ  ทวีสิงห์
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จอมไกร
 
1. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
2. นายสมชาย  ใจเฉื่อย
3. นายสมนึก  คำแก้ว
 
120 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิทธาราม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  พรมทอง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงพรพิมล  นพเกียรติ
4. เด็กชายรุ่งรุจ  นิลพัฒน์
5. เด็กหญิงสุวิมล  งามสอาด
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญสิทธิ์
 
1. นางสาวชญานิศ  ทิพวารี
2. นายชัยณรงค์  วรเกียรติตระกูล
3. นางนันทิยา  นาคพนม
4. นายอนุกูล  น่วมศรีนวล
 
121 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เนียมประเสริฐ
2. เด็กหญิงชไมพร  เบ็ญจขันธ์
3. เด็กหญิงพิญาดา  สารพล
4. เด็กหญิงวรรณประภา  ละม้ายชื่น
5. เด็กหญิงศรีสุดา  เอี่ยมแท้
6. เด็กหญิงอรอนงค์  แพงไตย
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  สารีคำ
2. นางสาวจุติณัฐฐ์  ขนอนเวช
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชปักษี 1. เด็กชายคีตะ  สังข์ทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุณฑลทอง
3. เด็กชายธิติสร  กลิ่นเทียน
4. เด็กชายธีรพล  กองมิตรชัย
5. เด็กชายนวพล  กล่ำวิเศษ
6. เด็กชายฤทธิเดช  สังสุวรรณ
 
1. นางสาวจิรนุช  ศาสนะสนธิ
2. นายทิชชากร  แสนเจ๊ก
3. นางประคอง  อ้อเสถียร
4. นางสาวพรนานา  อัจฉราวดี
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคำหยาด 1. เด็กหญิงฉัตรลัดดา  ราศี
2. เด็กหญิงนิภาพร  ปิดตะคุ
3. เด็กหญิงนิภาพร  พุ่มเขียว
4. เด็กหญิงวิมลพรรณ  รัตนสุวรรณ์
5. เด็กหญิงสุรีย์พร  พ่วงนิ่ม
6. เด็กหญิงเจนจิรา  โคดม
7. เด็กหญิงโสรยา  รักใคร่
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางเกศินี  วารีรัตน์
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  บุบผาชาติ
4. นางสาวเผอิญ  ถาดทอง
 
124 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 1. เด็กชายกอบลาภ  สอนทรง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  รอดประเสริฐ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุฏมหาราช
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงนิล
5. เด็กชายธนพล  ขุนกระมล
6. เด็กชายธนภัทร  เมฆกระจ่าง
7. เด็กหญิงศิริยากร  จันทร์สัมฤทธิ์
8. เด็กหญิงสร้อยทิพย์   ระดีรมย์
9. เด็กหญิงสิริทิพย์  อินทรกุล
10. เด็กหญิงอักษราพันธ์  อินทรกราด
11. เด็กหญิงเกษมาภรณ์  บุญกระจ่าง
12. เด็กหญิงเวสิญา  ดีพลา
 
1. นายธีรศักดิ์  ศรีสรรค์
2. นางบุญเรือน  สาทรพาณิชย์
3. นางพยงค์  กล่ำทอง
 
125 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อทะขันธ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อทะขันธ์
3. เด็กชายสมรักษ์  เข็มเพ็ชร
4. เด็กชายอภิวัฒน์  ค่ายสงคราม
5. เด็กชายเจตรินทร์  อาษา
 
1. นางสาวน้ำเพชร  แจ่มทอง
2. นายพูลสวัสดิ์  สารประดิษฐ์
 
126 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ร่มโพธิ์
2. เด็กชายสุนทร  แก้วสีขาว
 
1. นางสาวปวีณา  ช่างเหล็ก
2. นางสาวสุภัคพรรณ  สารประดิษฐ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามขาว 1. เด็กชายกิตติธัช  แซ่หลี
2. เด็กชายนิรุช  แซ่ม้า
3. เด็กชายศุภกฤต  แซ่ม้า
 
1. นายสมพิศ  แก้วภักดี
2. นางเสาวนีย์  ลูกฟัก
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายกมลภพ  รอดภัย
2. เด็กชายบัญชา  โพธิ์แสง
3. เด็กชายวิทยา  ค้าเจริญ
 
1. นางวัชรี  เงินดี
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กชายกิตตินันท์  บุญรื่น
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมณ์
 
1. นางมาลัย  โพธิ์ศรี
2. นายไพรัช  ศรีเมฆ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงนริศรา  ใหญ่โต
2. เด็กหญิงศิริพร  ประเทือง
3. เด็กชายเทวพล  อินทร์ถาวร
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
2. นายพรชัย  บุญรื่น
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงกรพินธ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงณัฐนรีญา  ลี้วิเศษสุข
3. เด็กหญิงปณิสรา  สว่างโรจน์
4. เด็กหญิงศศิวิมล  เปรมปรี
5. เด็กหญิงสิรินดา  สวนมะม่วง
6. เด็กชายไกรวิชญ์  ชุนหคาม
 
1. นางฉวีวรรณ  นันทารัมภ์
2. นายภราดร  นันทารัมภ์
3. นางศิริรัชต์  ทนงศักดิ์วิเศษ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 1. เด็กหญิงดวงดาว  บุตรโสภา
2. เด็กหญิงดาว  สังเกตกิจ
3. เด็กหญิงทักษพร  ยอดเสาดี
4. เด็กหญิงมนัสชนก  จันทร์พรม
5. เด็กหญิงอรนีย์   รักษาภาค
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ควรรับส่วน
 
1. นายทรงพล  บัวเทศ
2. นางทองชุบ  อำพันเรือง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทองแพ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก่นอินทร์
3. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เชิยงอินทร์
 
1. นางสาวมณี  ชูไว้
2. นางอรจันทร์  เฟื่องฟุ้ง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าตลาด 1. เด็กหญิงพัชราภา  รอดม่วง
2. เด็กชายมงคลชัย  รอดฤาษี
3. เด็กชายศุภกฤษ  เพชรรักษ์
 
1. นายสมควร  สิงห์คะ
2. นางสมพิศ  ยะสุตา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  มีอบ
2. เด็กหญิงศิรดา  แพรเขียว
3. เด็กหญิงเกวลิน  คงอ่อน
 
1. นางจงกล  สุทธิพงษ์
2. นางนพวรรณ์  พงษ์เผือก
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงจิราธร  สุขมนต์
2. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  สุขมานพ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงพลาย
 
1. นางวัชรี  เงินดี
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงชญานิศ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  งามนนท์
3. เด็กชายอภิชาติ  แจ่มปัญญา
 
1. นางวัชรี  เงินดี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงปัณณพร  เจริญทรัพย์
2. เด็กหญิงพลอยตะวัน  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงภูริชญา  แสงทอง
 
1. นางสาวพนิตา  เฉลิมชัย
2. นายภราดร  นันทารัมภ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงธิติมา  อิ่มอุไร
2. เด็กหญิงนัฐกานต์  ใจแสน
 
1. นางฐิติพร  ศรีแจ่ม
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แย้มศรี
2. เด็กหญิงอัญชอร   อ่อนดี
3. เด็กหญิงอารีย์วรรณ์  อ่อนดี
 
1. นางวิภา  แก้วภักดี
2. นางเรวดี  เขียวชะอุ่ม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  กิ่งไทรย์
2. เด็กชายอนุชา  ขันทอง
3. เด็กชายอนุสรณ์  บริบูรณ์
 
1. นางวัชรี  เงินดี
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงวริศรา  แจ่มอำพร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีม่วง
3. เด็กหญิงอิสรีย์  สาครประเสริฐ
 
1. นายภราดร  นันทารัมภ์
2. นางสาวโสภิตา  ขลังธรรมเนียม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงกนกพร  อรรถโยโค
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจหาญ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญรื่น
 
1. นางวัชรี  เงินดี
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงชลรดา  ทิมเหลย
2. เด็กหญิงปณิดา  แก้วจินดา
3. เด็กหญิงอภิญญา  ควรรับส่วน
 
1. นางมาลัย  บุญขาว
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุทธิพันธ์
2. เด็กชายปาณัสม์  ไรวงษ์
 
1. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
2. นายภาสกร  แก้วกระจาย
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   โสภาสพ
2. นางสาววาสนา  ไม้แก่น
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สิทธิโชค
2. นายอธิพัชร์  ล้อประดิษฐ์กุล
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงกัลยกร  หนุมาน
2. เด็กหญิงปณิตา  เถื่อนคำ
 
1. นางรจนา   จันทร์ทอง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงปาราวดี  มะลิงาม
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สาพงษ์เอี่ยม
 
1. นางจิราภรณ์  พุ่มสุวรรณ์
2. นางวิชดา  คงคา
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินประไพ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ท้าวโพธิ์เอน
 
1. นายยุทธการ  เจียรตระกูล
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงกิตติยา  กลิ่นธูป
2. เด็กหญิงธัญเรศ  หนูเขียว
 
1. นางประยงค์  ม่วงชุม
2. นางสาวเมทินี  ตาตะสมิต
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงธัญทิพ  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายปารเมศ  คงอ่อน
 
1. นางประยงค์  ม่วงชุม
2. นางสาวเมทินี  ตาตะสมิต
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กชายลูกทุ่ง  แมลงทับ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  หนูทอง
 
1. นางสาวอังคณารัตน์  เรืองฤทธิ์
2. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กชายกมลภพ  พันธ์เปี่ยม
2. เด็กชายณพวุฒิ  ผดุงชัย
 
1. นายพงษ์ระวี  นามศรีอุ่น
2. นายสุรศักดิ์  ศรสิทธิ์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงนิชนันท์  จันทบัติ
2. เด็กหญิงปารมี  มืดอินทร์
 
1. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
2. นางรัชนีพร  ลือสมุทร
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายกุลกิตติ์  หุ่นกิตติเวชกุล
2. เด็กชายปฏิภาณ  พันธ์เกิด
3. เด็กชายศุภกฤต  เผือกประพันธุ์
 
1. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
2. นางรัชนีพร  ลือสมุทร
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายธีธัช  สิทธิโชค
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  เปาอินทร์
3. เด็กชายสุวิจักษณ์  การสุข
 
1. นางกงใจ  สิทธิโชค
2. นางธนวันต์  อินทรสวัสดิ์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปัณณทัต   วัฒนวงศ์
 
1. นางกรรณิกา  แสงทอง
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   เหลืองเกื้อกูลชัย
 
1. นางสุพัฒตรา  วันดี
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงณัชชา  กล่ำตา
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายภูมินิพิฐ  แสนหิรัณย์
 
1. นางนงลักษณ์  ดิษพงศ์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา   ธีระนิธิ
 
1. นางเกวลี  ศรีคชไกร
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงศจีนรา  เหลืองเกื้อกูลชัย
 
1. นางปิ่นอนงค์  ช้างพันธุ์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงวลัยพร  นามวัย
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงจิตตพัฒน์  สังวรวงษ์พนา
 
1. นางปิ่นอนงค์  ช้างพันธุ์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 70.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  หนูทอง
2. เด็กหญิงวลัยพร  นามวัย
3. เด็กชายศดานันท์  หนูทอง
4. เด็กหญิงเบญทราย  หวังสะและฮ์
5. เด็กหญิงเพขรรัตน์  ปานฉ่ำ
 
1. นายปัญญา  ลาวัลย์
2. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงศิริพร  หมากสุข
 
1. นางสาวจุลัยลักษณ์  ละราคี
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  จันทรังษี
2. เด็กหญิงนพเกล้า  ปุณยภาพัฒน์
 
1. นางปิ่นอนงค์  ช้างพันธ์
2. นางสิริวรรณ  ธูปแก้ว
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 1. เด็กชายณัฐพล  วิหกเหิน
2. เด็กชายสินมหัต  ทัพบำรุง
 
1. นางบุบผา  อินทรปัญญา
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  งามประเสริฐ
2. เด็กชายจุฑามาศ  ปั้นงาม
3. เด็กชายณัฐวุฒ  สิงหฬ
4. เด็กหญิงทิพย์ปรางทอง  วัฒนะ
5. เด็กชายภานุวัฒน์  มะกรูดอินทร์
6. เด็กชายอดิศร  เกตุพิทักษ์
 
1. นางสวง  ยินดี
2. นางสุนันท์  สระบัวทอง
3. นายสุรสิทธิ์  บุตรดาวงศ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายณัฐภัทร  จีรวุฒิ
2. เด็กชายณํฐวัฒน์  ปทุมพรวรกุล
3. เด็กชายธนเดช   กสิกรสุนทรชัย
4. เด็กชายรัชพล   คำอิ่ม
5. เด็กชายอธิวัฒน์   เกิดสุขทรัพย์
6. เด็กชายไกร  ธัญญเจริญ
 
1. นายปราโมทย์  พึ่งทรัพย์
2. นายอรรถพร  นุ่มประไพ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จตุพร
2. เด็กชายคมกริช  พูลพร
3. เด็กชายณัชพล   กุณฑลทอง
4. เด็กชายรวิสุต  สอดส่อง
5. เด็กชายวันชนะ  นาวาทอง
6. เด็กชายศราวุฒิ  ปานมี
7. เด็กชายอนุชา  สภาพพร
8. เด็กชายอานนท์  เทียมกำนัน
 
1. นายฐิติพงศ์  จันทรังษี
2. นายพิชัย  พุ่มมาลี
3. นายสุนทร  ดีวิญญา
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 1. เด็กชายคมสันต์  ประจิกัน
2. เด็กชายจักรินทร์  จรรยารัตน์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญหิรันดร
4. เด็กหญิงปาลิตา  เชี่ยวชาญ
5. เด็กหญิงมนัสชนก  จันทร์พรม
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขนิธี
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดอกมะขาม
8. เด็กหญิงสุนิสา  โพธาราม
9. เด็กชายเจษฎา  วงษ์ชัยยะ
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ควรรับส่วน
 
1. นางสาวธนพร  นาคอำไพ
2. นางภาวินี   แก้วมณี
3. นางรำแพน  นพศรี
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  หาญตระกูล
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  อรรถธรรมสุนทร
3. เด็กหญิงธนภรณ์  เหลืองวิไลกูล
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
5. เด็กหญิงนลณวรรณ  เผ่นโผน
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ถือสมบัติ
7. เด็กหญิงสหภพ  ตรีสุคนธ์
8. เด็กหญิงอรนลิน  จั่นเพชร
9. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  รัตนวราหะ
10. เด็กหญิงเนตรนภา  ผลสันต์
 
1. นายทศวรรษ  ขวัญอยู่
2. นายอรรถพร  นุ่มประไพ
3. นางเสริมบุญ  รสโอชา
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงกัลยากร  จามกระโทก
2. เด็กชายธนดล  พงษ์ศิริ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีจันทร์
 
1. นางณัฐนันท์  อยู่เกษม
2. นางมาลี  พลมาลา
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. นางสาวณัฐพร  ช่อดารา
2. นางสาววาสนา  จันทร์กระจ่าง
3. นางสาวสิราวรรณ  เกตุพืช
 
1. นางชะเอม  ปรากฎผล
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชีระภากร
2. เด็กหญิงนิชานันท์  คดีธรรม
3. เด็กหญิงวรรวิสา  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวนิศาลักษณ์   ผิวโต
2. นางรัชนีพร  ลือสมุทร
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนน 1. เด็กชายนภสินธุ์  ช่างปั้น
2. เด็กชายสมชาย  ประดิษฐ์ประเสริฐ
3. เด็กชายอัมรินทร์  แจ้งบุรี
 
1. นางราศี  แสงจักร์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคำหยาด 1. เด็กหญิงกนกภัทร  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองสุข
 
1. นางชอ้อน  แก้ววิมล
2. นางเกศินี  วารีรัตน์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายธัชพล   รัตนอมรชัย
2. เด็กชายสิรวิชญ์   บุญแสง
 
1. นางนฤมล  ผ่องสวัสดิ์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคำหยาด 1. เด็กชายธารวัตร  มัสมี
2. เด็กชายยุทธนา   เสมาทัศน์
 
1. นางชอ้อน  แก้ววิมล
2. นายเฉลียว  แก้ววิมล
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายฉัตรปวีร์   วงษ์เขียว
2. เด็กชายนฤบดินทร์   ตราประยูร
 
1. นางมานิตา  สังข์ชุม
2. นางสาวลักษณ์ศิริ  เกตุงาม
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายธนภัทร์  วัฒนกูล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หินเพ็ชร์
 
1. นางปราณี  นรดี
2. นางพชร  บุษยะกนิษฐ์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ทองศักดิ์
2. เด็กชายพศิน   กันอุปัทว์
 
1. นางบุญตา  แย้มจำนัน
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงอารียา  กล่ำตา
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายกาณฑ์  เลิศจรัสพงศ์
 
1. นางจารี  กาบเครือ
 
186 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงแทนฤทัย  สังข์วิเศษ
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สวัสดิ์ตาล
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประกอบผล
2. เด็กชายนัทธพงศ์  หวานล้ำ
3. เด็กหญิงภัทรภา  คล้ายวงษ์
 
1. นางสาวนภาภร  มะลิซ้อน
2. นางศศิธร  สิทธิกุล
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงนันทภัก  คงคา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กลั่นสุข
3. เด็กหญิงเขมิกา  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวนภาภร  มะลิซ้อน
2. นางศศิธร  สิทธิกุล
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายเดชธนดล   ชื่นภากรณ์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายศุภกร   เนมีย์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมพงษ์ศรี
 
1. นางสาวณัฐนรีภัทร  ฐิติการ
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงนลิน  น้ำทอง
 
1. นางสาวปราถนา  ยวงลำไย
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายทิวัตถ์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กหญิงอาศรา  บุญมาทัน
 
1. นางสาววริศรา  โพธิ์สัมฤทธิ์
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กชายอิสรากรณ์  บุญติ๊บ
 
1. นางอารมณ์  มงคล
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพนิดา   อดิศักดิ์
2. เด็กชายศุภกร   เนมีย์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายรณกร  มูลสุวรรณ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พุทธชาติ
 
1. นางทิพวรรณ  ช้างต่อ
2. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงอลิสา  เกตุยิ้ม
 
1. นางมลิวรรณ  กฤชอาคม
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญเรืองรัตน์
 
1. นางมลิวรรณ  กฤชอาคม
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงปัญฑารีย์  ระเบียบดี
 
1. นางมลิวรรณ  กฤชอาคม
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายพจน์ศกรณ์  ศรแก้ว
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม 1. เด็กชายพิพัฒน์  พุฒทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์เกตุ
 
1. นางสาวบุญมี  ไถ้ทอง
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 1. เด็กชายอดิเทพ  คงวังทอง
 
1. นายธรรมนูญ  บุญจันทร์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงการเกตุ  น้ำทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูวงษ์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายธีรพิชญ์   วิชชุเกรียงไกร
2. เด็กชายปิยะชาติ  ศรีทรง
3. เด็กชายรชต   รัตนโสม
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิรายุ   ไขขุนทด
2. เด็กหญิงพนิดา   อดิศักดิ์
3. เด็กชายศุภกร   เนมีย์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชัยวัฒน์   รุ่งแสง
2. เด็กชายวราเมธ   เอี่ยมแสงตะวัน
3. เด็กชายเดชธนดล   ชื่นภากรณ์
 
1. นางสาวมุจรินทร์  คำดีรักษ์
2. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนาธิป   ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงผุสดี  โพธิ์พันธ์
3. เด็กชายภานุพงศ์   สว่างอรุณ
 
1. นายมานะ  สาระภี
2. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายนที  แสงรุ่ง
2. เด็กชายวีรภัทร  ทองเกิด
3. เด็กชายอนุชา  จันทร์พันธ์โสม
 
1. นางพิมประภา  พันธุ์พิพัฒน์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายธนพัฒน์  ศิริเวช
2. เด็กชายศักดิ์ดา  โพธิ์น้อย
3. เด็กชายเดชาณุวัฒน์  เพ็งศรี
 
1. นางสาวปราถนา  ยวงลำไย
2. นายไพโรจน์  อินทรโชติ
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนาธิป   ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงผุสดี  โพธิ์พันธ์ุ
3. เด็กชายภานุพงศ์   สว่างอรุณ
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายธีรพิชญ์   วิชชุเกรียงไกร
2. เด็กชายปิยะชาติ  ศรีทรง
3. เด็กชายรชต   รัตนโสม
 
1. นายมานะ  สาระภี
2. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิรายุ   ไขขุนทด
2. เด็กหญิงพนิดา   อดิศักดิ์
3. เด็กชายศุภกร   เนมีย์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชัยวัฒน์   รุ่งแสง
2. เด็กชายวราเมธ   เอี่ยมแสงตะวัน
3. เด็กชายเดชธนดล   ชื่นภากรณ์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชปักษี 1. เด็กชายปฎิภาณ  แย้มกลีบ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  แก่นทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  ชูอินทร์
2. นางโสภิณ  สังขพันธ์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงวันทนา  ด่านดำรงศักดิ์
2. เด็กชายอิศราวุฒิ  คุ้มลาภ
 
1. นางสาวบุญมี  ไถ้ทอง
2. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายนัฐวุธ  นาคประวิต
2. เด็กชายเรวัช  ชัยยะเจริญ
 
1. นางสาวบุญมี  ไถ้ทอง
2. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงการเกตุ  น้ำทอง
2. เด็กชายธนภัทร  มีคงเดิม
3. เด็กหญิงอธิตยา  ชุมแพ
 
1. นางสาวปราถนา  ยวงลำไย
2. นางเบ็ญจพร  พึ่งประสิทธิ์