หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ณ โรงเรียนประตูชัยและโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 28-29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   28 ต.ค. 2556   29 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารนเรศวรไม้สีม่วง ชั้น 2 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ ห้องเก็บตัว ห้องสังคม 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
08.30-16.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารนเรศวรไม้สีม่วง ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย ห้องเก็บตัวห้องภาษาจีน 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
08.30-16.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 41
08.30-16.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
08.30-16.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
08.30-16.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
08.30-16.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 เก็บตัว ชั้น 2 ป2/4 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 เก็บตัว ชั้น 2 ป.2/4 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 เก็บตัง อาคารนเรศวร ห้องนวด 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 ห้องเก็บตัว ป.2/5,ป.2/6 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
08.30-16.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารนเรศวรไม้สีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.1/6 ห้อง ป.1/7 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 60
08.30-16.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารนเรศวรไม้สีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
08.30-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารโกเมท ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
08.30-12.00
2 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารโกเมท ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
14.00-16.30
3 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารนิลุบล ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 28 ต.ค. 2556 08.30-12.00
4 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารนิลุบล ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
08.30-12.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารนิลุบล ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 28
14.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารโกเมท ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมโกเมท 28 ต.ค. 2556 08.30 - 16.30
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารบุษกร ชั้น 1 ห้อง ป.3/3 28 ต.ค. 2556 08.30 - 16.30
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารบุษกร ชั้น 1 ห้อง ป.3/4 28 ต.ค. 2556 08.30 - 16.30
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โดม เล็กด้านหลังโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 28 ต.ค. 2556 08.30 - 16.30
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารบุษกร ชั้น 1 ห้อง ป.3/5 28 ต.ค. 2556 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 3 ห้อง ป.5/8และ ป.5/7 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 3 ป.5/6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-16.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ(สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ห้อง E-classroom 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ(สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ห้อง E-classroom 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมวาสุกรี 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมวาสุกรี 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมวาสุกรี 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-16.00
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมวาสุกรี 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-16.00
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิมานทิพย์(ไม้สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิมานทิพย์(ไม้สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิมานทิพย์(ไม้สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิมานทิพย์(ไม้สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.3/6 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิมานทิพย์(ไม้สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.3/5 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิมานทิพย์(ไม้สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.3/4 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักพรรดิ์ ชั้น 2 ห้อง พระพุทธศาสนา 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โดมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

29 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 36
09.00-16.00
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้อง ป. 4/1 -ป. 4/2 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 - ป.4/4 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้อง ป. 4/5 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 และ ป.6/4 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 และ ป.6/2 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ป.6/6 , ป.6/7 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ป.6/6 , ป.6/7 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง ประชุม 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง ประชุม 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วิทยบริการ ห้อง ชั้นล่างอาคารวิทยบริการ 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
14 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
15 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
16 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
17 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 28 ต.ค. 2556 10.00-16.00
18 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 28 ต.ค. 2556 10.00-16.00
19 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 28 ต.ค. 2556 10.00-16.00
20 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 28 ต.ค. 2556 10.00-16.00
21 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
22 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
23 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
24 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
25 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 28 ต.ค. 2556 09.00-10.00
26 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 28 ต.ค. 2556 09.00-10.00
27 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 28 ต.ค. 2556 09.00-10.00
28 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
29 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
30 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
31 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย โดม 1 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
33 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย โดม 1 28 ต.ค. 2556 12.00-18.00
34 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
35 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
36 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 ห้อง ประชุม 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
37 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 ห้อง ประชุม 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
38 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 ห้อง ประชุม 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
39 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 ห้อง ประชุม 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
40 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 ห้อง ประชุม 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
41 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 ห้อง ประชุม 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
42 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 ห้อง ประชุม 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
43 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 ห้อง ประชุม 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย โดม 2 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย โดม 2 28 ต.ค. 2556 13.00-15.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง 2/1 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง 2/2 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง 1/1 และ 1/2 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง 2/3 และ 2/4 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง 1/3 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง 1/4 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย โรงอาหารเสริม (อาคารอเนกประสงค์) 28 ต.ค. 2556 13.00-15.00
10 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย โรงอาหารเสริม (อาคารอเนกประสงค์) 28 ต.ค. 2556 13.00-15.00
11 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย โรงอาหารเสริม (อาคารอเนกประสงค์) 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย โรงอาหารเสริม (อาคารอเนกประสงค์) 28 ต.ค. 2556 13.00-15.00
13 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย (สีแดง) ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
14 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย (สีแดง) ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารศูนย์เทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2556 09.00-11.00
16 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย (สีแดง) ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2556 13.00-18.00
17 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย (สีแดง) ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
18 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สนามแข่งขันหุ่นยนต์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
19 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สนามแข่งขันหุ่นยนต์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
20 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สนามแข่งขันหุ่นยนต์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารโกเมศ ชั้น 2 ห้อง ป. 1/4 28 ต.ค. 2556 09.00-16.30
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารโกเมศ ชั้น 2 ห้อง ป. 1/5 28 ต.ค. 2556 09.00-16.30
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารโกเมศ ชั้น 2 ห้อง ป. 2/4 28 ต.ค. 2556 09.00-16.30
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารปทุมมาลย์ ชั้น 2 ห้อง ป. 1/1 28 ต.ค. 2556 09.00-16.30
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารปทุมมาลย์ ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 28 ต.ค. 2556 09.00-16.30
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารปทุมมาลย์ ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 28 ต.ค. 2556 09.00-16.30
7 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารโกเมศ ชั้น 2 ห้อง ป. 2/5 28 ต.ค. 2556 -
8 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารโกเมศ ชั้น 2 ห้อง ป. 2/6 28 ต.ค. 2556 -

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย สนามกีฬาโรงเรียนประตูชัย(หน้าอาคารประตูชีย สีแดง) 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย สนามกีฬาโรงเรียนประตูชัย(หน้าอาคาร สีม่วง) 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย สนามกีฬาโรงเรียนประตูชัย(ฝั่งตรงข้ามติดรั้วหน้าเสาธง) 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเหลือง) ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเหลือง) ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเหลือง) ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 28 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารห้องสมุด ชั้น 2 28 ต.ค. 2556 09.00-16.30
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารห้องสมุด ชั้น 2 28 ต.ค. 2556 09.00-16.30
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิมานทิพย์ไม้สีส้ม ป.3 ชั้น 1 ห้อง ห้องพักครู 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิมานทิพย์ไม้สีส้ม ป.3 ชั้น 1 ห้อง ห้องพักครู 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง ม.1/2-ม.1/3 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเหลือง) ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเหลือง) ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเหลือง) ชั้น 2 ห้อง ม.2/3 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเหลือง) ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเหลือง) ชั้น 1 ห้อง ม.3/3 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเหลือง) ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย สนามกีฬาโรงเรียนประตูชัย 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย สนามกีฬาโรงเรียนประตูชัย 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ห้องประชุมบัวแก้ว 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารบงกช ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 2/1 - 2/3 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารบงกช ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 2/4 - 2/6 28 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางกาญจนา พุฒิฉาย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]