หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-aya1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเนตรชนก จันทร์เพ็งโรงเรียนวัดบ้านม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสายรุ้ง กำเนิดชาติโรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางนิตยา ทองเถาว์โรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการ
4. นางสมพร ทับสิงคลาโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์กรรมการ
5. นางวัณณา ขำศิริโชคชัยโรงเรียนโรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสมปอง สิทธิโรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี ตรีโภคาโรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุนทรสุขโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
4. นางสาวทิพยวรรณ ปุณณินท์โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)กรรมการ
5. นางสมคิด ตองสารีโรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเพียงเดือน เหมือนประสาทโรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร ไผ่งามโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการ
3. นางอุไร จันทราวุฒิโรงเรียนวัดบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางประเทือง ศรีโชติโรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ผลภาคโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสุนันทา ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายกล้าณรงค์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดบ้านหีบกรรมการ
5. นายชานนท์ เรียนกิจโรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางรังรอง สมบุญโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีอรุณ ดอกม่วงโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพร กรึงไกรโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางวรรณวิสา แข้นาโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)กรรมการ
5. นางสมมาศ อันทชัยโรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพวงรัตน์ ถุงสุวรรณโรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร เรืองชัยโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จีรยพันธ์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวอัธยา เฉลยทรงโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)กรรมการ
4. นางวิไล บุญแท้โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
5. นางรุ่งวารี แก้วเสนาโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนฤมล นวลแสงโรงเรียนวัดดาวคะนองประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี โฉมงามโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากรรมการ
3. นางโสภา เดชศรีโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา พลโยธาโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา กิจสมโภชน์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางอุไร งามโรจน์โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวมาลี เฉลิมวัยโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการ
4. นางบุษกร แข็งงานโรงเรียนวัดนนทรีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ แจ่มจำรัสโรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางนาตยา ศรประสิทธิ์โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)กรรมการ
3. นางวรารัตน์ โคตรสมบัติโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)กรรมการ
4. นางทัศนีย์ รุ่งอนันต์โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา น้อยไพโรจน์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายดิเรก มากผาสุขโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายพัทยา สุขเขตต์โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)กรรมการ
4. นางวิภา ทองเกษรโรงเรียนวัดศรีประชากรรมการ
5. นางสาวสนธยา สระบัวโรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการ
6. นางนพวรรณ แก้วแหวนโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางจินตนา รัชนีกรโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ อินทร์พยุงโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวฉวี ศรีกล่ำโรงเรียนตะโกดอนหญ้านางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางศุภนิจ เชาวน์ประสิทธิ์โรงเรียนวัดดาวคะนองประธานกรรมการ
2. นางสุดา สุขจำรัสโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์กรรมการ
3. นางณปภัช ศรีสิงห์โรงเรียนตะโกกอนหญ้านางกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายธีระวัฒน์ สุขีสารโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายภคภัณฑ์ สร้างตนเองโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อินทวงษ์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วงโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
5. นางธณัญญา โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวรศินา ช้างเนียมโรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอารี แย้มประดิษฐ์โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมพร แสงจันทร์โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวคนึงนิจ พลเสนโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวชาลินี ทองใบโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
5. นางสาวอ้อมฤดี แช่มอุบลโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ มีพ่วงโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิหาร กุลโกวิทย์โรงเรียนปฐมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทองดี ทองทาโรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”กรรมการ
3. นางสาวพนิดา เจริญสุขมั่งมีโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวมรกต วงษ์เนตรโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
5. นางสาวสุปราณี สังสะกุลโรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"กรรมการ
6. นายเสรี ตั้งเจริญโรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสำรวย พันธุรัตน์โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญาศิริ บุญทาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางเบ็ญจมาศ วรรณสุขโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ เขียวไสวโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล)กรรมการ
5. นายสุชาติ คงสมจิตร์โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการ
6. นางอรวรรณ บริบูรณ์พานิชโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)กรรมการ
7. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางพยุงศรี กระจ่างวงศ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา รื่นภาคเพ็ชรโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์กรรมการ
3. นางสาวศิริกรานต์ อ่อนจีระโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวประภาพร เพชรดีคายโรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ ทูขุนทดโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาววรรณิภา เทือกคำโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)กรรมการ
7. นางศิริลักษณ์ สุขสาสนีโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสำรวย พันธุรัตน์โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญาศิริ บุญทาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางเบ็ญจมาศ วรรณสุขโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ เขียวไสวโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล)กรรมการ
5. นายสุชาติ คงสมจิตร์โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการ
6. นางอรวรรณ บริบูรณ์พานิชโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)กรรมการ
7. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางพยุงศรี กระจ่างวงศ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา รื่นภาคเพ็ชรโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์กรรมการ
3. นางสาวศิริกรานต์ อ่อนจีระโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวประภาพร เพชรดีคายโรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ ทูขุนทดโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาววรรณิภา เทือกคำโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)กรรมการ
7. นางศิริลักษณ์ สุขสาสนีโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสนธยา รื่นภาคเพ็ชรโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวระเบียบ เขียวไสวโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล)กรรมการ
3. นายสุชาติ คงสมจิตร์โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการ
4. นายภคภัณฑ์ สร้างตนเองโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวพัชรีวรรณ หงคำมีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการ
6. นางสาวอ้อมฤดี แช่มอุบลโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจมาศ วรรณสุขโรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญาศิริ บุญทาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางธณัญญา โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวสุปราณี สังสะกุลโรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"กรรมการ
5. นางสาวประภาพร เพชรดีคายโรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ ทูขุนทดโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสำรวย พันธุรัตน์โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางอารี แย้มประดิษฐ์โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ สุขีสารโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายทองดี ทองทาโรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”กรรมการ
5. นางสาวรศินา ช้างเนียมโรงเรียนวัดนาคกรรมการ
6. นางสาวพนิดา เจริญสุขมั่งมีโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
7. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการ
8. นายวิหาร กุลโกวิทย์โรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
9. นายเสรี ตั้งเจริญโรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการ
10. นางสาวชาลินี ทองใบโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
11. นางสาวคนึงนิจ พลเสนโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ มีพ่วงโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
13. นางสาวมรกต วงษ์เนตรโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
14. นางพยุงศรี กระจ่างวงศ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
15. นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วงโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
16. นางสาวเบญจมพร แสงจันทร์โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
17. นางอรวรรณ บริบูรณ์พานิชโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)กรรมการ
18. นางศิริลักษณ์ สุขสาสนีโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสำรวย พันธุรัตน์โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางอารี แย้มประดิษฐ์โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ สุขีสารโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายทองดี ทองทาโรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”กรรมการ
5. นางสาวรศินา ช้างเนียมโรงเรียนวัดนาคกรรมการ
6. นางสาวพนิดา เจริญสุขมั่งมีโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
7. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการ
8. นายวิหาร กุลโกวิทโรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
9. นายเสรี ตั้งเจริญโรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการ
10. นางสาวพรพนา บัญฑิโตโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์กรรมการ
11. นางสาวคนึงนิจ พลเสนโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ มีพ่วงโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
13. นางสาวมรกต วงษ์เนตรโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
14. นางพยุงศรี กระจ่างวงศ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
15. นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วงโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
16. นางสาวเบญจมาพร แสงจันทร์โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
17. นางอรวรรณ บริบูรณ์พานิชโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)กรรมการ
18. นางศิริลักษณ์ สุขสาสนีโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสำรวย พันธุรัตน์โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางอารี แย้มประดิษฐ์โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ สุขีสารโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายทองดี ทองทาโรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”กรรมการ
5. นางสาวรศินา ช้างเนียมโรงเรียนวัดนาคกรรมการ
6. นางสาวพนิดา เจริญสุขมั่งมีโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
7. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการ
8. นายวิหาร กุลโกวิทย์โรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
9. นายเสรี ตั้งเจริญโรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการ
10. นางสาวพรพนา บัญฑิโตโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์กรรมการ
11. นางสาวคนึงนิจ พลเสนโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ มีพ่วงโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
13. นางสาวมรกต วงษ์เนตรโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
14. นางพยุงศรี กระจ่างวงศ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
15. นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วงโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
16. นางสาวเบญจมพร แสงจันทร์โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
17. นางอรวรรณ บริบูรณ์พานิชโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)กรรมการ
18. นางศิริลักษณ์ สุขสาสนีโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ กุลโพสพโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย หลีนวรัตน์โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการ
3. นางกิตติมา วาปีทะโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางสมควร คงมีโรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"กรรมการ
5. นางจารุวัณณ์ คงสุขโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง-สง่าศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ แพรดำโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสมร บุญวัฒน์โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จีรยพันธ์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นาแซงโรงเรียนวัดผดุงธรรมกรรมการ
4. นางสุรีย์ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดจำปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสมคิด ผดุงรสโรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรทิพา ฮวบลอยฟ้าโรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ธีระสาสน์โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
4. นางวาสนา สุดใจประภารัตน์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางชุติมา ตันติวัฒน์โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)กรรมการ
6. นางกัญญารัตน์ เมืองมั่นโรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายปิติพล ศรีสิงห์โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางชนิดา วงค์เพ็ชรโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนุชนาฎ พุ่มฉัตรโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)ประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา หนูหล้าโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางสาวกรณิศ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านลำแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวัชระ จงสุขสวัสดิ์โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้ำทิพย์ จำนงวุฒิโรงเรียนวัดนาคกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป์โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
4. นางขวัญชีวา ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอุทัยวรรณ โล่ห์ทองโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมนัส ขันทนิตย์โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางสาวสุทิน ศรีทองทาโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวพิราภรณ์ สุภาโสตโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
5. นางปราณี พูนพิพัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวละมัยศรี พลทีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกร บุษบกแก้วโรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการ
3. นายกอปรบุญ มาสีโรงเรียนตะโกดอนหญ้านางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอรรณพ พุฒิมณีโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญประธานกรรมการ
2. นายตระกูล นามวงษาโรงเรียนวัดบ้างชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นายสมชาย พูลเจริญโรงเรียนวัดทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางการีมา วันเอเลาะโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพศิกา วัฒนะโรงเรียนวัดศิวารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายเกษมสิน วรรณธนะโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย ทองสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
4. นายสมาน ทองนพโรงเรียนวัดบ้างชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
5. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
6. นายมนู ผดุงรสโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายเกษมสิน วรรณธนะโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย ทองสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
4. นายสมาน ทองนพโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
5. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
6. นายมนู ผดุงรสโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายเกษมสิน วรรณธนะโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย ทองสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
4. นายสมาน ทองนพโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
5. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
6. นายมนู ผดุงรสโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายเกษมสิน วรรณธนะโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย ทองสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
4. นายสมาน ทองนพโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
5. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
6. นายมนู ผดุงรสโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายเกษมสิน วรรณธนะโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย ทองสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
4. นายสมาน ทองนพโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
5. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
6. นายมนู ผดุงรสโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวาสนา ผดุงรสโรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรฐา ควรแถลงโรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
3. นางนรินพิไล ไผ่พูลโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสายสุณีย์ พุทธงชัยโรงเรียนวัดศิวารามประธานกรรมการ
2. นางพิชชภา โฉมมิตรโรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ใจเที่ยงโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ประสพวงค์โรงเรียนวัดนาคประธานกรรมการ
2. นางจิระนันท์ มณฑาทิพย์โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
3. นายอรุณ ธรรมพิธีโรงเรียนวัดไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์ เกลาเทียนโรงเรียนวัดตูม (สิริปุญยาประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย เฟื่องฟุ้งโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นางกาญจนา คงเดชโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จีรยพันธ์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพเยาว์ ชาตินันท์โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกาญจน์ นุชประเสริฐโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ จุรินทรโรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกุลภรณ์ สะแกทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุดา ศิลธรโรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
3. นางมยุรา สัมมาคามโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง-สง่าศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกิตติ กษิดิศโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสุกัญญา โพธิ์แจ้งโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายศรัณย์ วงค์สารภีโรงเรียนวัดไก่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายกิตติ กษิดิศโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา โพธิ์แจ้งโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายศรัณย์ วงศ์สารภีโรงเรียนวัดไก่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย อริยเกศมงคลโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ คล้ายคลึงโรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการ
3. นางนฤมล จันทเอข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย อริยเกศมงคลโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ คล้ายคลึงโรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการ
3. นางนฤมล จันทเอข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางขนิษฐา เจียมจิตร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ สุขมะโนโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางนฤมล จันทเอข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา เจียมจิตร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ สุขมะโนโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางนฤมล จันทเอข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางแน่งน้อย โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดตูมประธานกรรมการ
2. นางมณี ลาภบรรเทิงโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการ
3. นางวรรณา หมื่นอนันต์โรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกำไล นิลพาณิชย์โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายธันยบูรย์ คุปตะวาทินโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยากรรมการ
3. นายอำคา แดงนกขุ่มโรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ ส่งกลิ่นโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ คงกะพันธ์โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการ
3. นายขจร นรดีโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอรุณลักษณ์ เฉลิมสถานโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี โชติสังข์โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
3. นางพิศมัย กิณเรศโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศรีประไพ บุญเสนาโรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ชาติบัวหลวงโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางศรีพรรณ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดบ้านหีบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชุลี รุ่งพานิชโรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวชสถิตวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ หามนตรีโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา สมงามโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระมหาทรงพล พลวฑฺฒโนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ชาตินันท์โรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการ
3. นายวิเชียร ทับสิงคลาโรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาทรงพล พลวฑฺฒโนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ชาตินันท์โรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการ
3. นายวิเชียร ทับสิงคลาโรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุมิต อัมพวาโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ แก้วประเสริฐโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวชารัตน์ วังกานนท์โรงเรียนวัดนนทรีย์กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ถมมะสังข์โรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
5. นางสาวเด่นนภา จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนบ้านลำแดงกรรมการ
6. นางนฤมล ลิ้มสืบพงษ์โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายสุรพล ดีเลิศโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุมิต อัมพวาโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ แก้วประเสริฐโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวชารัตน์ วังกานนท์โรงเรียนวัดนนทรีย์กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ถมมะสังข์โรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
5. นางสาวเด่นนภา จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนบ้านลำแดงกรรมการ
6. นางนฤมล ลิ้มสืบพงษ์โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายสุรพล ดีเลิศโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญนภา ศรีเรืองโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายพงศพัศ รัตนะโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
3. นางสาวอภิญญา สุ่มทรัพย์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงกรรมการ
4. นายภิญโญ แย้มศรีโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
5. นายกาญจนะ เกษแก้วโรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการ
6. นายปราโมทย์ แต้เจริญไชยโรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนภา ศรีเรืองโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายพงศพัศ รัตนะโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
3. นางสาวอภิญญา สุ่มทรัพย์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงกรรมการ
4. นายภิญโญ แย้มศรีโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
5. นายกาญจนะ เกษแก้วโรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการ
6. นายปราโมทย์ แต้เจริญไชยโรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเสนีย์ สรรเสริญโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง-สง่าศิษย์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะธิดา พระวิสัตย์โรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”กรรมการ
3. นายธวัชชัย จันทร์สวัสดิ์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
4. นางสาวประภัดศร ยิ้มเกียรติโรงเรียนวัดธรรมจริยากรรมการ
5. นายวาโรจน์ วาโฉมโรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
6. นายสุเทพ ผลภาคโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ไทยสงครามโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ฟองสินธุ์โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศิริจันทร์ ศรีเมืองโรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการ
5. นางสาววนิดา ไกรสำอางโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
6. นายไมตรี พรหมภักดีโรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ชนาวิรัตน์โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลาภชัยโรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ชนาวิรัตน์โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลาภชัยโรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ชนาวิรัตน์โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลาภชัยโรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเอกชัย พงษ์อารีโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทองเจริญโรงเรียนวัดสะตือกรรมการ
3. นางอัจฉรา พรนิมิตรโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย พงษ์อารีโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทองเจริญโรงเรียนวัดสะตือกรรมการ
3. นางอัจฉรา พรนิมิตรโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย พงษ์อารีโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทองเจริญโรงเรียนวัดสะตือกรรมการ
3. นางอัจฉรา พรนิมิตรโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สุริยนต์โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง-สง่าศิษย์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชนทร์ คล้ายอ่อนโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาววนิดา ภักดีวงษ์โรงเรียนวัดสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายรัชพล ฉนำกลางโรงเรียนวัดผดุงธรรมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ โพธิ์กระจ่างโรงเรียนวัดไก่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนันท์ กาญจนประภาโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจรัญ จำรัสศรีโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญรพี เครือใยโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นางประภัสสร มะณีพันธ์โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจรัญ จำรัสศรีโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญรพี เครือใยโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นางประภัสสร มะณีพันธ์โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจรัญ จำรัสศรีโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญรพี เครือใยโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นางประภัสสร มะณีพันธ์โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้งโรงเรียนปฐมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ จุลวรรณโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จีรยพันธ์บำรุง)กรรมการ
3. นายปัณณธร ญาณธรรมโรงเรียนวัดพรานนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ เผือกโสภาโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายบรรจง สาหร่ายโรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ เผือกโสภาโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายบรรจง สาหร่ายโรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ เผือกโสภาโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายบรรจง สาหร่ายโรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจโรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
3. นายเสกสันต์ รอดย้อยโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจโรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
3. นายเสกสันต์ รอดย้อยโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจโรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
3. นายเสกสันต์ รอดย้อยโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจโรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
3. นายเสกสันต์ รอดย้อยโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ เปรมกมลโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายทรงพล รุ่งเรืองโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นายสุพจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ เปรมกมลโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายทรงพล รุ่งเรืองโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นายสุพจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ เปรมกมลโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายทรงพล รุ่งเรืองโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นายสุพจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ เปรมกมลโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายทรงพล รุ่งเรืองโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นายสุพจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ขันธจินดาโรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์โรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ขันธจินดาโรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์โรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ขันธจินดาโรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์โรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ขันธจินดาโรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์โรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสุพิน หงษ์สร้อยโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋วโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสุพิน หงษ์สร้อยโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋วโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสุพิน หงษ์สร้อยโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋วโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสุพิน หงษ์สร้อยโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋วโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ขันธจินดาโรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์โรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ขันธจินดาโรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์โรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประภาส เพ็ชรรักษ์โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช มีเงินโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
3. นางสาวณภัทธาธัตน์ สุขเกษมโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประภาส เพ็ชรรักษ์โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช มีเงินโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
3. นางสาวณภัทธาธัตน์ สุขเกษมโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสมใจ เรียบร้อยโรงเรียนวัดท้าวอู่ทองประธานกรรมการ
2. นายประภาส เพ็ชรรักษ์โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางยุพาพร รุ่งเรืองโรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสมใจ เรียบร้อยโรงเรียนวัดท้าวอู่ทองประธานกรรมการ
2. นายประภาส เพ็ชรรักษ์โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางยุพาพร รุ่งเรืองโรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวัลลภ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดโคกมะยมประธานกรรมการ
2. นายธีระ ผ่องสมรูปโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นายประเสริฐ หนูจ้อยโรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวัลลภ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดโคกมะยมประธานกรรมการ
2. นายธีระ ผ่องสมรูปโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นายประเสริฐ หนูจ้อยโรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายเสนาะ ตั้งทรัพย์โรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"ประธานกรรมการ
2. นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้นโรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
3. นายธนู สิโนทัยโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเสนาะ ตั้งทรัพย์โรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"ประธานกรรมการ
2. นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้นโรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
3. นายธนู สิโนทัยโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย แสงประไพโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย สุนทรสุขโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการ
3. นายณัฏฐภัทร์ กฤติธีพงศ์สุภาโรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมชาย แสงประไพโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย สุนทรสุขโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการ
3. นายณัฏฐภัทร์ กฤติธีพงศ์สุภาโรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ ท่าวังโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ วรรณมุขโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)กรรมการ
3. นายทิพากร ราชวังเมืองโรงเรียนวัดกษัตราธิราช (ไพจิตรวิหารการบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ ท่าวังโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ วรรณมุขโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)กรรมการ
3. นายทิพากร ราชวังเมืองโรงเรียนวัดกษัตราธิราช (ไพจิตรวิหารการบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการ
3. นายสมเกียรติ มณฑาทิพย์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการ
3. นายสมเกียรติ มณฑาทิพย์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการ
3. นายสมเกียรติ มณฑาทิพย์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการ
3. นายสมเกียรติ มณฑาทิพย์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางเรณู สีนิลโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ อินทะโชติโรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการ
3. นางสาวศรีอรุณ ดอกม่วงโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเรณู สีนิลโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ อินทะโชติโรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการ
3. นางสาวศรีอรุณ ดอกม่วงโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเรณู สีนิลโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ อินทะโชติโรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการ
3. นางสาวศรีอรุณ ดอกม่วงโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเรณู สีนิลโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ อินทะโชติโรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการ
3. นางสาวศรีอรุณ ดอกม่วงโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมานะ ทรงอยู่โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ วรรณมุขโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)กรรมการ
3. นางลัดดา ปริยัติฆรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานะ ทรงอยู่โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ วรรณมุขโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)กรรมการ
3. นางลัดดา ปริยัติฆรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมานะ ทรงอยู่โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ วรรณมุขโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)กรรมการ
3. นางลัดดา ปริยัติฆรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานะ ทรงอยู่โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ วรรณมุขโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)กรรมการ
3. นางลัดดา ปริยัติฆรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางคนึง ทรงอยู่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางกัญชุลี รื่นพานิชโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางคนึง ทรงอยู่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางกัญชุลี รื่นพานิชโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางคนึง ทรงอยู่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางกัญชุลี รื่นพานิชโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางคนึง ทรงอยู่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางกัญชุลี รื่นพานิชโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ ทองมาโรงเรียนวัดดาวคะนองประธานกรรมการ
2. นางมะลิ แสงสุขโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นางวราภรณ์ สินสืบผลโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ทองมาโรงเรียนวัดดาวคะนองประธานกรรมการ
2. นางมะลิ แสงสุขโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นางวราภรณ์ สินสืบผลโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุจินันท์ ยอดมณีโรงเรียนวัดดอนประดู่ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จิตต์โสภาโรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการ
3. นางดวงพร เนคมานุรักษ์โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุจินันท์ ยอดมณีโรงเรียนวัดดอนประดู่ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จิตต์โสภาโรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการ
3. นางดวงพร เนคมานุรักษ์โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดาพร เมืองสุขโรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร ม่วงประถมโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการ
3. นางธิดาวรรณ สุนิมิตรโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาพร เมืองสุขโรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร ม่วงประถมโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการ
3. นางธิดาวรรณ สุนิมิตรโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางรัญญาภัทร์ กุลจิราภัทร์ฐากูรโรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางอาภาภรณ์ สุนทรสุขโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)กรรมการ
3. นางวรรณวิมล ปิ่นจินดาโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรัญญาภัทร์ กุลจิราภัทร์ฐากูรโรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางอาภาภรณ์ สุนทรสุขโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)กรรมการ
3. นางวรรณวิมล ปิ่นจินดาโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรัสรินทร์ ธนาวัฒน์เดชานนท์โรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวสินีนาฏ ทองวัฒนาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรัสรินทร์ ธนาวัฒน์เดชานนท์โรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวสินีนาฏ ทองวัฒนาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุรพล ดีเลิศโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายภาณุมาศ มายะกฤษณะโรงเรียนวัดยมนาตามธรรมกรรมการ
3. นางสาวอธิพร ผาสุขถิ่นโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ ท่าวังโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ มณฑาทิพย์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมกรรมการ
3. นายสมชาย ทองเจริญโรงเรียนวัดสะตือกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางบังอร ธงธนานุรักษ์โรงเรียนวัดนาคประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ สุภิมลโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางพัฒนี โพธิ์ยั่งยืนโรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ก้อนทองโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ ศรีวิบูลย์รัตน์โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
3. นางเจือจันทร์ เสาร์ฤกษ์โรงเรียนวัดหนองเครือบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางมนชยา สุผลโรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญประภา ศรโชติโรงเรียนวัดเกาะเลิ่งกรรมการ
3. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางปารณีย์ พานทองโรงเรียนวัดท้าวอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ ประสงค์เงินโรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการ
3. นางวรรณา โพธิ์กระจ่างโรงเรียนวัดไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางประภา พันธ์รักษ์โรงเรียนบ้านข่อยโทนประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ไทยคณาโรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
3. นางมยุรี เจริญสุขโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทองอยู่ มุสิกชาติโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร มหาเทียนโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นายนฤพงษ์ พิมพ์ทองโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางเรณู ประสงค์เงินโรงเรียนวัดนาคประธานกรรมการ
2. นางอารีวรรณ ช่วยพัฒน์โรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นางละเอียด เรืองหิรัญโรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางฮินดล เดชเสถียรโรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สุภาพเนตรโรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ)กรรมการ
3. นางสุริยา มงคลครุธโรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ นาคสุวรรณชาติโรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ เฉลยญาณโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายพิชัย สุผลโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญเชิด แจ้งใจโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพรภพ ศรีคำโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นายภูเมธ ธนัตนันทเดชโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ ๑๘๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปรียา ทองสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธประธานกรรมการ
2. นางวันดี อุ่นทรัพย์โรงเรียนวัดศรีภวังค์กรรมการ
3. นางละเอียด เรืองหิรัญโรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอติรัตน์ ด้วงประยูรโรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)กรรมการ
3. นางสาวปัทมา สายพร้อมญาติโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
4. นางสาวปิยะธิดา พระวิสัตย์โรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ปาลวัฒน์โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ ๑๘๐กรรมการ
6. นางสาวอัจจิมา บำรุงนาโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
7. นางสาวปิยวรรณ ประสงค์เงินโรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการ
8. นางสาวธิดารัตน์ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดเขียนลายกรรมการ
9. นายสุรชัย ศรีโพธิ์ทองโรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสะไบทิพย์ แสนทวีสุขโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยากรรมการ
11. นางเสาวคนธ์ ศรีชาติโรงเรียนวัดไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา ประสพวงค์โรงเรียนวัดทางกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา อักษรทิพย์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางณฐา วงษ์ป้อมโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสาวจินดา พรประสิทธิ์โรงเรียนวัดอินกัลยาประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา สุวรรณศรโรงเรียนวัดบ้านหีบกรรมการ
3. นางสุเมธี จันทร์ศิลาโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางบังอร โตยะบุตรโรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ตรีสิทธิ์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางโกสุม แจ่มเล็กโรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนพพร ญาณธรรมโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ ๑๘๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี เริงสังข์โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
3. นางวริดา นุดตะเคียนโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางคัทลียา นิสะโสกะโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษิกา พลายเพ็ชร์โรงเรียนวัดศรีประชากรรมการ
3. นางสายสมร โวหารโรงเรียนวัดแประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมลฤดี มีวุฒิสมโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ มะปรางหวานโรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ รื่นบุญโรงเรียนวัดช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ สุภิมลโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางอุไร ไม้เลี้ยงโรงเรียนวัดสะตือกรรมการ
3. นางสายหยุด อิศรปรีดาโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายแสวง ลำดับศรีโรงเรียนตะโกดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นายอาทร หาสียาโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางนันทวรรณ ตั้งอารมณ์โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการ
4. นางสาวอฑิตยา ไพโรจน์โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไชยทัศน์ มีปราชญ์สมโรงเรียนวัดทำใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร ผาสุขพันธ์โรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการ
3. นายกัมปนาท อาทิตย์ตั้งโรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการ
4. นางสาวจิดาภา นามสีโรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวีระพล ผาสุขใจโรงเรียนวัดมเหยงค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญประภา ศรโชติโรงเรียนวัดเกาะเลิ่งกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ภู่เงินโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการ
4. นายวีระพันธ์ นาแถมเพชรโรงเรียนวัดเทพอุปการามกรรมการ
5. นางสาวจารุณี รัตนวิจารณ์โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาวนุชชา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเสริมพงศ์ เมืองมั่นโรงเรียนบ้านเป็ดประธานกรรมการ
2. นางภาณี สาทสินธุ์โรงเรียนวัดโตนด กรรมการ
3. นางสาวประภาภรณ์ พลรักษ์โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์เปล่งแจ้งโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
5. นางปิยาณี น่วมนุ่มโรงเรียนวัดนาคกรรมการ
6. นางสาวณัฐกมล สุกุมลนันทน์โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
7. นายณวัฒน์ เชียงสายโรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวธิดารัตน์ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดเขียนลายกรรมการ
9. นางสาวปิยวรรณ ประสงค์เงินโรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยพร บัวผันโรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายไชยา เมรัตน์โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป์โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
4. นางสาวจิราพร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดโคกกรวด (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช เนตรนุชโรงเรียนวัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ผูกพันธ์โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวกนกวลี ขุมทรัพย์โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ งามลออโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอนก ทองเนื้อแปดโรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายชำนิ พิมพาภรณ์โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่กรรมการ
3. นายชัชพิสิฐพงศ์ ธาดาสุขเกษมโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง-สง่าศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ สิริรุจิชาญโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ นาคสุขโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ปลดเปลื้องโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นายศรัณย์ วงค์สารภีโรงเรียนวัดไก่กรรมการ
4. นางสาวสมลักษณ์ แก้วโรจน์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมนึก จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนตำหนักเพนียดประธานกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ ราตรีโชติโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายสุวิท มหานิยมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืนโรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)กรรมการ
5. นางพรทิพย์ แก้วจุรัตน์โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ พันธุรัตน์โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ดีเลิศโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ วงษ์ทรงยศโรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
4. นางดาราวรรณ ทิมทองโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาววีรยา กองสนธิ์โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย สัญญโสภีโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ผ่องถ้อยโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
3. นางสาวณฐพร เปรมกมลพันธ์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มประเสริฐโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายนิรุช เปรมรอดโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มุขชาติโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายดำรง สุขสนองโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ กุลเทพบัณฑิตโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายธนศักดิ์ ดิษยรักษ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายวุฒิชัย แข่งขันโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายรณยุทธิ์ เลขพันธ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายประทีป พงษ์ผาติกุลโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวปัทมา ยามันซาบีดีนโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนิรุช เปรมรอดโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มุขชาติโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายดำรง สุขสนองโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ กุลเทพบัณฑิตโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายธนศักดิ์ ดิษยรักษ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายวุฒิชัย แข่งขันโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายรณยุทธิ์ เลขพันธ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายประทีป พงษ์ผาติกุลโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวปัทมา ยามันซาบีดีนโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายนิรุช เปรมรอดโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มุขชาติโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายดำรง สุขสนองโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ กุลเทพบัณฑิตโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายธนศักดิ์ ดิษยรักษ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายวุฒิชัย แข่งขันโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายรณยุทธิ์ เลขพันธ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายประทีป พงษ์ผาติกุลโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวปัทมา ยามันซาบีดีนโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนิรุช เปรมรอดโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มุขชาติโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายดำรง สุขสนองโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ กุลเทพบัณฑิตโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายธนศักดิ์ ดิษยรักษ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายวุฒิชัย แข่งขันโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายรณยุทธิ์ เลขพันธ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายประทีป พงษ์ผาติกุลโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวปัทมา ยามันซาบีดีนโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาววริษฐา ทรงศักดิ์สุจริตโรงเรียนวัดผดุงธรรมประธานกรรมการ
2. นายนรสิงห์ สุขสมแดนโรงเรียนวัดตูม (สิริปุญยาประชาสรรค์)กรรมการ
3. Miss Kornelia C Agpawanโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวอภิรดา ประสพสมโรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
5. นางสาววิสาข์ ขุนศรีจตุรงค์โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางมิรันตี รุ่งศรีโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสินี ขันธวิธิโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี ลำดับศรีโรงเรียนวัดหนองเป้ากรรมการ
4. Mr. David Frielโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวปรารถนา หมั่นกิจโรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา อุสาหะโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ จี่เอี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)กรรมการ
3. นายปภพ ภุมรินทร์โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา เกตุบุดดาโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)กรรมการ
5. นางชฎา เรืองฉายโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางดลภักษร แสงฉวางโรงเรียนวัดศรีประชาประธานกรรมการ
2. นางสาวประวีณา ปิติสุทธิโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางสาวสุภัสรา บัวรุ่งสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวทิพยวรรณ ปุณณินท์โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุภาวดี ชุมภูแก้วโรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพนิตา สุขสมแดนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลพร อันทปัญญาโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล)กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ มกรพฤกษ์โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
4. Mr. Richard Pozziโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวจงจิตร เลิศวัฒนาพรโรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวรรณี ขลังธรรมเนียมโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร ศรีศิริกุลโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวสุทธาสินี แสนวงค์โรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)กรรมการ
4. Mr. Christopher Andrew Bellโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร สร้อยทองโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวเรณู สิงห์อุบลโรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ถาวรวุฒิประพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. Mr. David Schaeferโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จีรยพันธ์บำรุง)กรรมการ
5. นางบุบผา รื่นแดนโรงเรียนวัดภาชี “สุนทรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสัจจาภรณ์ พันธ์เรืองโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งพัฒน์ ฮวดสามเสนโรงเรียนบ้านลำแดงกรรมการ
3. นางสาวบุณยนุช บุญจิตรโรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
4. นางศิริพิศ ทองพงษ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ กำลังเสือโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอรุณี พงษ์อารีโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ สระรักษ์โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวปรารถนา หมั่นกิจโรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
4. Mr.David Frielโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวศุภลักษ์ แย้มทรัพย์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอัมภาพร เชิดฉายโรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางทองอยู่ มีมากโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางสาวลาวรรณ์ โสภิสโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
4. นางสุดใจ แสงสินธุ์ชัยโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
5. นางสาวนงค์รัก จันทร์สุนทรโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางณัฐกฤตา เฉิดบุญเพ็ญโรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางบุษกร ชมชูโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการ
3. นายวิโรจน์ มะโนแจ่มโรงเรียนตะโกดอนหญ้านางกรรมการ
4. นายฉัตรพัฒน์ อุปันโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
5. นางสาวธนวรรณ ทองคำสุกโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางเดือนนภา โชติกวิรัตน์โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวยินดี พรเกิดมงคลโรงเรียนประชาศึกษากรรมการ
3. นายเจียง ฉียูนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางเดือนนภา โชติกวิรัตน์โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวยินดี พรเกิดมงคลโรงเรียนประชาศึกษากรรมการ
3. นายเจียง ฉียูนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางอรุณี พงษ์อารีโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ สระรักษ์โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวนงค์รัก จันทร์สุนทรโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา เปรมจิตต์โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ กฤษณะกะรัตน์โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวกิตติญาดา เมฆแสงสีโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
4. Mr. Don De Landโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
5. นางสาวมาฆะมณี เข็มอนุสุขโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายกฤษณะ ถิระพงษ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ
2. นางสาวณัฐกุณจิรา สกุณาโรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสรกรรมการ
3. นายอัมพร พุ่มวันเพ็ญโรงเรียนบ่อแร่กรรมการ
4. นางสาวดาธีณี ตาลเพิ่มศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอภาชีกรรมการ
5. นายอดุลย์ ศิลรักษาโรงเรียนวัดเกาะเลิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ศิริ สุภสุขโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอยุทธ์ สวนมะม่วงโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นายกฤษณะ ฤกษ์ปรีดีโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ แก้วภักดีโรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการ
5. นายพรโรจน์ พศกชาติโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มกรรมการ
6. นายวิฑูรย์ อยู่เรืองเดชโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ท่าวังโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด บุญทนิมิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุรชัย กาญจนุประกฤตโรงเรียนวัดนนทรีย์กรรมการ
4. นายนพคุณ นาคทองโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มกรรมการ
5. นางพิมพ์สุชา จารุมณีโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
6. นายธวัช บุญชุ่มกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายโสภณ นวลแสงโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสันติวัฒน์ สุภัทโรบลโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายโสภณ นวลแสงโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสันติวัฒน์ สุภัทโรบลโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายนพคุณ ลัคนาวิเชียรโรงเรียนพรพินิตพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ
3. นายทศพล วงษ์เนตรศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศราพร พยัคฆ์เรืองโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง-สง่าศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวสายพิน สมศรีโรงเรียนวัดพะยอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชัยนรินทร์ สะอื้นรัมย์โรงเรียนบ้านกะทุ่มลายประธานกรรมการ
2. นางสาวนภกมล เถื่อนสมสีโรงเรียนสิทธิพยากรณ์กรรมการ
3. นางธัญภา อยู่สุขโรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ ทองมาโรงเรียนวัดดาวคะนองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนศักดิ์ เปาริกโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายปรีชา เรืองลายครามโรงเรียนบ่อแร่กรรมการ
4. นายมนัส ทัพไทยโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง-สง่าศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายพัฒนา น้อยไพโรจน์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายเสริมพงศ์ เมืองมั่นโรงเรียนบ้านเป็ดประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชาติจันทึกโรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นายอารี มังกะลังโรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)กรรมการ
4. นางสุดใจ สละตันโรงเรียนตะโกดอนหญ้านางกรรมการ
5. นางสาวชญามัย สุธัมรสกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางพนิตา สุขสมแดนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพร รื่นสดโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นายมณเฑียร รัตนจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ พัชรพงษ์โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางอุบล วรนารถโรงเรียนวัดบ้านหีบประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ท่าสระโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ เกิดม่วงโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงกรรมการ
4. นางพรพรรณ กิจติถานนท์โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายปัญญา สัจจะสังข์โรงเรียนสนามทองมิตรภาพที่ ๑๘๐ประธานกรรมการ
2. นางอัญชัญ สุนทรานนท์โรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
3. นายชาตรี มีสมบูรณ์โรงเรียนเทศบาลวัดเขียนกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ สรัญชาติโรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายปัญญา สัจจะสังข์โรงเรียนสนามทองมิตรภาพที่ ๑๘๐ประธานกรรมการ
2. นางอัญชัญ สุนทรานนท์โรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
3. นายชาตรี มีสมบูรณ์โรงเรียนเทศบาลวัดเขียนกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ สรัญชาติโรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายเรืองวิทย์ ตรีราชโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเรไร เจริญสุขโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการ
3. นางสาวบุปผา สิงหฬโรงเรียนบ่อแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายเรืองวิทย์ ตรีราชโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเรไร เจริญสุขโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการ
3. นางสาวบุปผา สิงหฬโรงเรียนบ่อแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายรัชพล ฉนำกลางโรงเรียนวัดผดุงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันธบุตรโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง-สง่าศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
4. นายชาตรี มีสมบูรณ์โรงเรียนเทศบาลวัดเขียนกรรมการ
5. นางสาวจงจิตร เลิศวัฒนาพรโรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายรัชพล ฉนำกลางโรงเรียนวัดผดุงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันธบุตรโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง-สง่าศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
4. นายชาตรี มีสมบูรณ์โรงเรียนเทศบาลวัดเขียนกรรมการ
5. นางสาวจงจิตร เลิศวัฒนาพรโรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายชัยพร บัวผันโรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางรังรอง สมบุญโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นางอัมพร พศกชาติโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุงกรรมการ
4. นายทศพล วงษ์เนตรศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายชัยพร บัวผันโรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางรังรอง สมบุญโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นางอัมพร พศกชาติโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุงกรรมการ
4. นายทศพล วงษ์เนตรศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสุภา บุญพึ่งโรงเรียนวัดปรีดาราม ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ เจียมจิตศิริพงษ์โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางวิไล แสงทองโรงเรียนวัดแคกรรมการ
4. นางกุลนภา ธนัตนันทเดชโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ดีเลิศโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางประไพ แสงดาโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวรรณ มะสีพันธุ์โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
3. นางจันทรา ผาสุกใจโรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
4. นางสาวผกามาศ สุยอยโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ พรหมเมศโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางขวัญฤทัย ภู่สาระโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2. นางสุมณฑา ตั้งทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการ
3. นางสาวดนยา อาบวารีโรงเรียนวัดภาชี “สุนทรอุปถัมภ์”กรรมการ
4. นางสาวฟารีดา การีซอโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง-สง่าศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสมพร พันธุรัตน์โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ สมจิตโรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ สมจิตโรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ปกีรฌัมกิจ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เนตรเจริญโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ปกีรฌัมกิจ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เนตรเจริญโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ปกีรฌัมกิจ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เนตรเจริญโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ปกีรฌัมกิจ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เนตรเจริญโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ปกีรฌัมกิจ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เนตรเจริญโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ปกีรฌัมกิจ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เนตรเจริญโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ปกีรฌัมกิจ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เนตรเจริญโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ปกีรฌัมกิจ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เนตรเจริญโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ปกีรฌัมกิจ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เนตรเจริญโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ปกีรฌัมกิจ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เนตรเจริญโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ปกีรฌัมกิจ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เนตรเจริญโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ปกีรฌัมกิจ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เนตรเจริญโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวเกษร ศรีทองโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (สุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนเชาวน์วัศกรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังสีโรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด หามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอมรรัตน์ สมจิตโรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอมรรัตน์ สมจิตโรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอมรรัตน์ สมจิตโรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวฐิภววีร์ ปภานันวรเศรษฐ์โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอมรรัตน์ สมจิตโรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอมรรัตน์ สมจิตโรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อุ่นจันทร์โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางกาญจนา พุฒิฉาย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]