หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ณ โรงเรียนประตูชัยและโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 28-29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายอารักษ์ พัฒนถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสมศักดิ์ ภาคเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายอารีย์ จำปาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวศจี จีระวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายดิเรก เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายกฤษณะ ถิระพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายธวัช บุญชุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางจิราวรรณ พุฒิภาษ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสำเร็จ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
17 นางกาญจนา พุตฉาย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
18 นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
19 นายสำเร็จ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
20 นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
21 นางอภิญญา อ่อนจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
22 นางเรณู สีนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
23 นายสำเนา เลียบมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
24 นายอำนาจ เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
25 นายจำนอง พยัคฆ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
26 นางสุรีย์ เกลาเทียน ครู โรงเรียนวัดตูม (สิริปุญยาประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
27 นางอุบล คมขำ ครู โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
28 นางสาวภัทรา สุขนิคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
29 นางสาวสุพีชา ลำใยผล เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
30 นางสาวทัศพร ตลับงา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
31 นางสาวชญามัย สุธัมรส นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
32 นางสาวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
33 นางมาลัย สุขนิยม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
34 นางสาวอนุชิดา บำรุงวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
35 นางสาวลาวัลย์ รอดยินดี เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
36 นางศิริมา แสนอุลัย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
37 นายนิรุส ศริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
38 นายปฏิพัทธ์ โฉมวิไล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทำใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
39 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
40 นางกัญญา เข็มปัญญา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
41 นางสุวนี มีแตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
42 นางน้ำทิพย์ คงเกษม เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
43 นางสุปาณี บุญเพ็ชร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ
44 นายอารักษ์ พัฒนถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
45 นายอารีย์ จำปาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
46 นายสมศักดิ์ ภาคเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
47 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
48 นายอารีย์ จำปาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
49 นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
50 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
51 นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
52 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
53 นายสมศักดิ์ ภาคเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
54 นายธวิช สุดใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
55 นายสำเนา เลียบมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
56 นางขวัญสุดา วงษ์แหยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
57 นายบุญเลิศ โตสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
58 นางฮินดล เดชเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
59 นางกัญชรส เนตรนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
60 นายสุกฤษฎิ์ มายุศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
61 นางปิยะรัฐ จำเนียรพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
62 นายสมศักดิ์ ชโลธร ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
63 นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
64 นายสำเร็จ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
65 นางเพียงเดือน เหมือนประสาท ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
66 นางญาณิน แสงเสวตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
67 นางสุลีพร บรรลือเขตร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
68 นายธีระวัฒน์ สุขีสาร ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
69 นางกำไล คล้ายวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
70 นายชัยวัฒน์ แพรดำ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
71 นายกระจาย คงสง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
72 นายยงยุทธ เกิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
73 นางกชกานต์ ทองแท้ ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
74 นายจำนอง พยัคฆ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
75 นายสุมิตร อัมพวา ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
76 นางอัจฉรา พรนิมิตร ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
77 นางวราภรณ์ สินสืบผล ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
78 นางดาวเรือง ธรรมสนอง ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
79 นางสาวประภาภรณ์ พลรักษ์ ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
80 นายวัฒนชัย ผดุงทศ ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
81 นายฉลอง ชาตรูปะชีวิน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
82 นายสาโรช มงคลเนตร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
83 นางสุมาลี มีวุฒิสม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
84 นางจิรายุ บุณยานันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
85 นายนเรศ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
86 นางวิมลรัตน์ กระจกรูป ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
87 นางขวัญฤทัย ภู่สาระ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
88 นายประชุม พันธ์เรือง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
89 นางสาวเมทิกา ทวีกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
90 นายวิฑูรย์ อยู่เรืองเดช ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
91 นายวิชิต เรือนจำรูณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
92 นางสุปาณี บุญเพ็ชร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
93 นางสาวยุพา ชุ่มสนิท ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
94 นายทศพล วงษ์เนตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
95 นางสมลักษณ์ รู้แผน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
96 นางกาญจนา พุตฉาย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
97 นางเบญจพร ชูมิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการประกวดแข่งขัน
98 นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นายสมศักดิ์ ชโลธร ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นายหิรัญ สาทสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นายไพฑูรย์ สุมาลกันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎณ์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นายสุระพล เฉลิมสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จีรยพันธ์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นายวัฒนชัย ผดุงทศ ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้ง ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นายสุพจน์ แจ้งเขว้า ครู โรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นายเอกชัย พงษ์อารีย์ ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายอาทิตย์ ลาภชัย ครู โรงเรียนวัดดอนพุดซา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายธวัชชัย ดำเนินงาน ช่างสี ชั้น ๓ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จีรยพันธ์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายเอกชัย แสงสุวรรณ์ ช่างปูน ชั้น ๓ โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นายประยุทธ์ พงษ์เจริญ ช่างไม้ ชั้น ๓ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นายณรงค์ แซ่ภู่ ช่างไม้ ชั้น ๓ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นางกาญจนา พุตฉาย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
114 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
115 นายธวิช สุดใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
116 นายนเรศ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
117 นายวัฒนชัย ศาสตร์สาระ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
118 นางสาวอนุชิดา บำรุงวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
119 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
120 นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
121 นายกฤษณะ ถิระพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
122 นายธวัช บุญชุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
123 นางประนอม ทรัพย์มีชัย ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
124 นางทัศนีย์ อยู่ทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
125 นายสุรพงษ์ เทียมมโน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
126 นายดิเรก เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
127 นางสาวภัทรา สุขนิคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
128 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
129 นายอารีย์ จำปาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
130 นายฉลอง ชาตรูปะชีวิน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
131 นายศรัณ วงษ์สารภี ครู โรงเรียนวัดไก่ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
132 นายสมเกียรติ สุริยนต์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่าศิษย์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
133 นางสาวนาตยา ขันธบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
134 นางระพีพรรณ มีสมศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
135 นายชินพัฒน์ แสงทอง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
136 นายสุรินทร์ ขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคานหาม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
137 นายไพรัตน์ พันธุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
138 นางสาวเจตนา มีแสงเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
139 นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
140 นางสาวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
141 นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
142 นางมาลัย สุขนิยม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
143 นางปรานี มีชิตสม เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
144 นางสาวชญามัย สุธัมรส นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
145 นางอัจฉราภรณ์ กนกอุดม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
146 นางจิตรา จินตนา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
147 นางสุวนี มีแตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
148 นางน้ำทิพย์ คงเกษม เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
149 นายนิรุส ศริ เจ้าหน้าที่ธุุรการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
150 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่าศิษย์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
151 นายปฏิพัทธ์ โฉมวิไล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทำใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
152 นางกาญจนา พุตฉาย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผล
153 นางจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผล
154 นายอารักษ์ พัฒนถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
155 นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
156 นางนพวรรณ ส่งสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
157 นางปรานี ปิยะทัศน์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
158 นางจินตนา ภาคไพศรี เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
159 นางบุญสม มีกุศล เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
160 นางกาญจนา พุตฉาย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
161 นายสำเร็จ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
162 นางกำไล คล้ายวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
163 นายทศพล วงษ์เนตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
164 นางญาณิน แสงเสวตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
165 นายจำนอง พยัคฆ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
166 นายธีระวัฒน์ สุขีสาร ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
167 นางชลิดา สุขเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
168 นางสาวจันทิมา เดชเพิ่มสุข ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
169 นางสาวอัญชลี ธีระสาสน์ ครู โรงเรียนวัดนาค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
170 นางสาวเกสร ศรีทอง ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
171 นางเบ็ญจมาศ วรรณสุข ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
172 นางกาญจนา พุตฉาย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
173 นางสุปาณี บุญเพ็ชร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางกาญจนา พุฒิฉาย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]