รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ณ โรงเรียนประตูชัยและโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 28-29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปุณิกา  จันเหมือน
 
1. นางพุทธชาติ  บุบผา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวันวิสา  ร้องทรัพย์
 
1. นายณัฏฐภัทร์  กฤติธีพงศ์สุภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  ญานธรรม
 
1. นางสาววัชนันท์   เพ่งสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงนภารัตน์  พัฒนเดช
 
1. นางรุ่งวารี  แก้วเสนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงธมลรัตน์  อัฐสิทธิ์โสภณ
 
1. นางสาววิจิตรา  อินทสุวรรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชลาสินธุ์
 
1. นางเพียงเดือน  เหมือนประสาท
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  เจริญกุล
 
1. นางวนัสนันท์  คงมณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงดวงกมล  แจ้งสว่าง
 
1. นางมาลี  เกรียงไกรวณิช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงธันยธร  ทรัพย์ประเสริฐดี
 
1. นางเพียงเดือน  เหมือนประสาท
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปั้นงาม
 
1. นางเพียงเดือน  เหมือนประสาท
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกิดเนตร
2. เด็กชายวรพล  สุดลาภา
 
1. นายดิเรก  มากผาสุข
2. นางประนอม  คล้ายรักษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 1. เด็กหญิงพิริยา  สุนทรสาร
2. เด็กหญิงอินธิรา  พลเยี่ยม
 
1. นางกุหลาบ  กาฎีโรจน์
2. รศ.พัธนา  ฉายศรีศิริ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงเพียงรวินท์  วิบูลย์ศิริกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  เดชเพิ่มสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายชวกฤษ   พันธ์ศรีทุม
 
1. นางสาวอ้อมฤดี  แช่มอุบล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายพีรณัฐ  กันธะวงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  ปุยสุวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 77.34 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสสร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เขียวโฮม
2. เด็กหญิงนัฐสมล  อยู่คำ
3. เด็กชายภานุพงษ์  รัตนวิเชียร
 
1. นางพรทิพย์  ศรีครุฑ
2. นายสันต์ชัย  รามะนพ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคานหาม 1. นายจอมพล  รู้จัก
2. นางสาวภัทธาวดี  ป้อมหิน
3. นางสาวภัทราวดี  เหรียญแจ้ง
 
1. นางกานดา  พูลทรัพย์
2. นางนงลักษณ์  จันทร์ประเสริฐ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายบารมี    แก้วกมลรัตน์
2. เด็กหญิงวริสา  วันดาราเซ๊ะ
3. เด็กหญิงอนันดา  มณีขำ
 
1. นายวุฒิชัย   แข่งขัน
2. นางเยาวลักษณ์   พุกพันธุ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ประสงค์เงิน
2. เด็กหญิงมิรัณตรี  รอดเปรม
3. เด็กหญิงอารียา  รอดเปรม
 
1. นางสาววาสนา  ไกรสอน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายนฤบดี  พาชอบ
2. เด็กชายศรัณย์  ราชวรรณดี
 
1. นางเบ็ญจมาศ  วรรณสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายพันทวี  มติวิวัฒน์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  โสมศรี
 
1. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
2. นางศิริลักษณ์  สุขสาสนี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรพินธ์  จันทราวุฒิ
 
1. นางนิตยา  จันทราวุฒิ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐกานต์  วัฒนกูล
 
1. นางนภาภรณ์  เนียมหอม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กชายนัตพร  บุตรวงษ์
 
1. นางสาวชาลินี  ทองใบ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายณัฏฐกร  เหล่าสัจจะ
2. เด็กชายณัฐชนน  พึ่งศักดิ์
3. เด็กหญิงพรพรัตน์  ศุภฤกษ์
 
1. นางขวัญชีวา  ศิริโชติ
2. นางวาสนา  สุดใจประภารัตน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลับเป็นสุข
2. เด็กชายปรัชญา  แก้วมา
3. เด็กหญิงสุรีพร  ประเสริฐศรี
 
1. นางสมควร  คงมี
2. นางสุภารัตน์  แก้วภักดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เขียวขจี
2. เด็กหญิงปุญญิศา  อรรถสมุทร์
3. เด็กหญิงภารดี  เกตุศักดิ์
 
1. นางขวัญชีวา  ศิริโชติ
2. นางสาวมาลา  ภาคาทิน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  วงเวียน
2. เด็กหญิงสุมิตรา  สีหาบุญมาก
3. เด็กหญิงสุรารักษ์  โถปัญญา
 
1. นางสาวกัลยา  กาละมูล
2. นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  หวังสุดใจ
2. เด็กชายนพสันต์  คีรีรัตน์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  พยมพฤกษ์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ดวงกาญจนา
2. นางสาวอุไรพร  เติมสุข
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงธัญชนก  มีสมวัฒน์
2. เด็กหญิงศิวลักษณ์  บุราณรมย์
3. เด็กชายสุมิตรา  สีหาบุญมาก
 
1. นางสาวกัลยา  กาละมูล
2. นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงณัชชา  บุญอ้น
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีด่อน
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  รักสนิท
 
1. นางพวงรัตน์  ถุงสุวรรณ
2. นางรัตนา  บุศราคำ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  ม่วงรอดภัย
3. เด็กหญิงพรรัตน์  กำจัดภัย
 
1. นางสาวกชกร  ยิ้มแฉล้ม
2. นางสาววริศรา  หิรัญชาติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุขจิตร
2. เด็กชายวุฒิภัทร  เมืองมูล
 
1. นางสาวกัลยา  กาละมูล
2. นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายคณานนท์  บุญนาค
2. เด็กชายธนานันท์  สุนทรา
 
1. นางบุศรินทร์  รังศรันย์
2. นางสาวมาลา  ภาคาทิน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายชนัต   อินทสุวรรณ์
2. เด็กชายอักษฎา   อบรมกลิ่น
 
1. นางสาวขนิษฐา  หอมกระแจะ
2. นางสาวจิราพร  เพชรัตน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กชายธีรภัทร  แม้นพยัคฆ์
2. เด็กชายวีรชน  บุญแย้ม
 
1. นายเอกพงศ์  ศรีแสนยงค์
2. นางสาวแคทลียา  รุมรัตนะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีระพัฒน์   รอดเปรม
2. เด็กชายสุธิพร  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวละออ  จันทร์ชุม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนวันต์  มาลาพัด
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงทอง
 
1. นายไพบูลย์  บ่างสุวรรณ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กชายนัฎพล  ธรรมมะ
2. เด็กชายรชานนท์  จันโท
 
1. นางสาวกนกธร  ปทุมทวีพร
2. นายเอกพงศ์  ศรีแสนยงค์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  กลับสงวน
2. เด็กหญิงณิชยา  ทำมา
3. เด็กหญิงณิชารีย์  โพธิ์สามต้น
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  ทรงฤกษ์
5. เด็กหญิงมัลลิกา  แสงพิรุณ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พรหมสิทธิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เปียทอง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทะเคียน
3. เด็กชายภานุพงษ์  เข็มอนุสุข
4. เด็กหญิงภูรินี  ละสะโอสถ
5. เด็กหญิงเมทิกา  เกษสังข์
 
1. นางสาวประภาศรี  เพ็งสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่าศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกิติวรรณ  ขันธสร
2. เด็กหญิงจันจิรา  เกษร
3. เด็กหญิงฉัตรลดา  ชนะนันทอาภา
4. เด็กหญิงวิจิตตรา  พลายภู่
5. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีคำ
 
1. นางมยุรา  สัมมาคาม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตูม(สิริปุญยาประชาสรรค์) 1. เด็กชายพงศกร  อินทร์แปลง
2. เด็กชายวุฒธินันท์  มีสมอรรถ
3. เด็กหญิงสาธิตา  จูลิ่ม
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยมงคล
5. เด็กชายสุเมธ  ศิริสุวรรณ
 
1. นางสุรีย์  เกลาเทียน
2. นางแน่งน้อย  โพธิ์ศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  วงค์ดี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  หอมชื่น
3. เด็กหญิงอริสา  เฟื่องฟู
4. เด็กหญิงอินทิรา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงเดนิสา  ระเวกโสม
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  นุชประเสริฐ
2. นางวิรัตน์  นาคเรือง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงนฤมล  มีคำเพราะ
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  หันตรา
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เกษมเนตร์
4. เด็กหญิงอัจฉรา  ธรรมมา
5. เด็กชายอิทธิพนธ์  อกปิ่น
 
1. นายชัชวาล  จำแนกวุธ
2. นายธนเกียรติ  ฤกษ์ดี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายจิระศักดิ์  รุจิญาติ
2. เด็กหญิงนิธิพร  อาสนะ
3. เด็กหญิงบรรจง  ทองคำ
4. เด็กหญิงวรรณา  ไชยศรีอนันต์
5. เด็กชายสหัสวรรษ  กิ่งนอก
 
1. นายคมสัน  พรประสิทธิกุล
2. นายอภิชัย  ธนะเมศ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายกลวัชร  เรืองหิรัญ
2. เด็กชายฉัตรรินทร์  ชาตะสาคู
3. เด็กชายปฐมพร  พรรณโภชน์
4. เด็กชายพงศธร  สัมมาตรี
5. เด็กชายพลกฤต  สุดแสวง
 
1. นางสาวกมลพร  อันทปัญญา
2. นางสาวหนึ่งนิจ  สุมาลัย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำวงษ์
2. เด็กชายจีรศักดิ์  ดงตะใน
3. เด็กชายณัฐภูมิ  อนุรักษ์มนตรี
4. เด็กหญิงดวงกมล  ประมวลทรัพย์
5. เด็กชายธาริต  ศรีสังข์
6. เด็กชายนที  จิตตประกอบ
7. เด็กชายนิธิภัทร  เลิศกุลอนันต์
8. เด็กชายพลวัต  แจ้งใจ
9. เด็กชายพีรพันธ์  ปิยะสิงห์
10. เด็กชายมงคลธรรม  สาไพรวัลย์
11. เด็กชายรัชชานนท์  อ่วมพันธ์
12. เด็กชายวัชรพันธ์  รังรักษ์
13. เด็กชายศตวรรษ  ศรีเสน่ห์
14. เด็กหญิงอินทิรา  เสลานนท์
15. เด็กชายอิสระ  แดงบำรุง
16. เด็กหญิงอุมาพร  เสนาวงษ์
17. เด็กชายเจษฏา  ท้อหลี
18. เด็กชายเทพฤทธิ์  เงินงาม
19. เด็กชายเพิ่มพูน  เอี่ยมอุบล
20. เด็กชายไตรทศ  คชเวก
 
1. นางกชกานต์  ทองแท้
2. นางพรพรรณ  กิจติถานนท์
3. นายศิริพัฒน์  เทศวัตร
4. นางสาวสุมาพร  เลาะฟอ
5. นายไพรัตน์  เวชการ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขเวที
2. เด็กชายครรชิต  ไกรทิพย์
3. เด็กชายชลนที  ใจจาน
4. เด็กชายณัฐพงษ์  อรัญคีรี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลั่นใสสุข
6. เด็กหญิงธนภรณ์  กรอบบาง
7. เด็กชายธนรัตน์  เกิดปลั่ง
8. เด็กชายพศพร  ก่อวงษ์
9. เด็กชายพัทยากร  เกิดผล
10. เด็กชายยงยุทธ  คำแก้ว
11. เด็กชายรักชาติ  สุดใจ
12. เด็กหญิงรัตติกา  เกิดปลั่ง
13. เด็กหญิงสมพร  จันปะทัง
14. เด็กหญิงสายพิน  จันปะทัง
15. เด็กหญิงสุกัณญา  มงคลยุทธ
16. เด็กชายสุวัฒน์  ยิ้มสวัสดิ์
17. เด็กชายหนุ่ม  ทองประสิทธิ์
18. เด็กชายอภิชาติ  นึกชอบ
19. เด็กชายเมธิส  สาระศรี
20. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีชารส
 
1. นางจงจิต  กสิพันธ์
2. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
3. นางวนิดา  มังกะลัง
4. นางสาวศศิมา  คำนึง
5. นางเทียนทอง  สว่างเมฆ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายกฤติกา  รอดสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประสงค์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงเงิน
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  เทียนประเสริฐ
5. เด็กชายทยากร  เพ็ชรหาญ
6. เด็กชายธนภูมิ  มณีโชติ
7. เด็กชายธนา  บัวหลวง
8. เด็กหญิงนภัสรา  ย้อยเมือง
9. เด็กชายปริญญา  เหมือนต้นเทียน
10. เด็กหญิงปิติยาพร  วงษ์แก้ว
11. เด็กชายปิยะวัฒน์  สาเหม
12. เด็กชายพันยุทธ  แจ้งใจ
13. เด็กชายพัสสน  มะแก้ว
14. เด็กชายภีรภัทร  มงคลดี
15. เด็กหญิงรัชญาพร  เพริศพริ้ง
16. เด็กชายศักดิ์ชัย  ไวยโมรา
17. เด็กชายสิทธิธร  สง่าวงษ์
18. เด็กชายสิทธินันท์  ทรัพย์ประเสริฐ
19. เด็กหญิงอารีวรรณ  ศิริมาลา
20. เด็กชายเกียรติภูมิ  ทองปิ่น
 
1. นางกชกานต์  ทองแท้
2. นายนเรศ  รุ่งเรือง
3. นายศิริพัฒน์  เทศวัตร
4. นางสาวสุมาลี  ศรีสมาน
5. นางสาวเสาวภา  หนูหล้า
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายกฤตภาส  ควรหัตถ์
2. เด็กชายกิตติพงศ์  พรหมศิริ
3. เด็กหญิงจิติพร  ศรีแก้ว
4. เด็กชายชนะศักดิ์  สิงห์โตขำ
5. เด็กชายณภัทร  ธรรมกุลธีระกิจ
6. เด็กชายทัศนะ  จันทร์หอม
7. เด็กชายธนภัทร  แก้วกัณหา
8. เด็กชายธนภัทร  แก้วกัญหา
9. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พิมประสาร
10. เด็กชายนรินทร์ธร  วงศ์อมรินทร์
11. เด็กหญิงนันทน์นพิน  ตั้งสมบูรณ์กุล
12. เด็กชายปวีร์  ธารีกิจ
13. เด็กชายพงปณต  โชคปัญญาสุข
14. เด็กชายภาคภูมิ  ขันธิกุล
15. เด็กชายภูชิต  ผาสุกฤทธิ์
16. เด็กชายศรรัก  ยิ้มช้อย
17. เด็กชายศิริภูมิ  โมกขวิสิษฐ์
18. เด็กชายอภิวัฒน์  โพธิ์พุ่มเจริญ
19. เด็กหญิงเทียนขวัญ  สายบัว
20. เด็กหญิงเยาวภา  เชอมีชา
 
1. นางมณฑิชา  ทิพยไชย
2. นางสุกัญญา  ภาศักดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวสุพัตรา  อุ่นศิริ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กชายธนกร  สิงห์ป้อม
 
1. นางอุบล  เสาร์ฤกษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. นายปริญญา  ไชยสีมา
 
1. นางศุภนิจ  เชาว์ประสิทธิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ บางทราย
2. เด็กชายอดิเทพ  แก้วเทพ
 
1. นางวรรณี  สงวนทรัพย์
2. นางอัจฉรีย์  คงเจริญเขตต์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงก้านตอง  ลพพึ่งชู
2. เด็กชายคหบดี  จันท์กะพ้อ
 
1. นางวรรณี  สงวนทรัพย์
2. นางอัจฉรีย์  คงเจริญเขตต์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงขจิตมณี  บุญวงศ์
2. เด็กชายธนวัชน์  เชิงขุนทด
 
1. นางพัชรี  พิมพิลา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์ตูม
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ถึงแก้ว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลสุวรรณ
4. เด็กชายนันธิชา  กองเกิด
5. เด็กหญิงปิยะสิณี  อู๋สามเรือน
6. เด็กหญิงวณิชชา  หาวิรด
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินทร์ไพร
8. เด็กหญิงศุภนุช  สังกะ
9. เด็กหญิงสุรัสวดี  ทองปัญญา
10. เด็กหญิงสโรชา  อุตรักษ์
 
1. นางสาวภัทรา  เสตะบุตร
2. นายสรรเสริญ  อรรถเนตร
3. นางแสงเดือน  สิทธิศักดิ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่างทอง
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงบุศราคัม  เพิ่มพูลทรัพย์
4. เด็กหญิงพรนภา  มาลีรัตน์
5. เด็กหญิงพีรภรณ์  ยศบุญเรือง
6. เด็กหญิงวรัญญา  สุทธาวาส
7. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สมฤกษ์
8. เด็กหญิงศุภัทฌา  ธงศิลา
9. เด็กหญิงอภัทชา  บรรลือทรัพย์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชูกลิ่น
 
1. นางสาวจงจิตร  เลิศวัฒนาพร
2. นางสาวพัชลีย์  จุลอำพันธ์
3. นางสาวสายรุ้ง  กำเนิดชาติ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลิสรา  องอาจเดชาชัย
2. เด็กหญิงจินตภา  เกิดแสง
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  ยุทธศาสตร์
4. เด็กหญิงชฎาพร  กระแสสัตย์
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  นาคมา
6. เด็กหญิงชุติมนท์  ปานปลอด
7. เด็กหญิงณัชชศุภกานต์  ทองสร้อย
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  คุปตะนาวิน
9. เด็กหญิงพรวริณทร์  ขวัญจิตร์
10. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เริงรักษ์
11. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจริญชัยชนะกิจ
12. เด็กหญิงรตนมน  ชนากรณ์
13. เด็กหญิงรัตนมณี  พรอยู่ศรี
14. เด็กหญิงศิรประภา  เจริญชัยชนะกิจ
15. เด็กหญิงแพรวา  ไวยบุญญา
 
1. นางดรุณี  หัสสา
2. นางวัลยา  ท้าวเครือ
3. นางสาวสุพรรณอร  พรอยู่ศรี
4. นางสุรัตน์  โพธิ์ศรี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันดี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จงสกุล
3. เด็กหญิงนภัสรา  สุวรรรณงค์
4. เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิ์สิลา
5. เด็กหญิงพัชชา  สุวรรณทา
6. เด็กหญิงพิมตะวัน  จันละบุตร
7. เด็กหญิงพิมพิศา  พุ่มพฤกษ์
8. เด็กหญิงพิมพ์พิลัย  สุหร่ายเพ็ชร
9. เด็กหญิงมนัญญา  ภู่ศรี
10. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  สุริยศิษย์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรนุวัตร
12. เด็กหญิงสุภัค  อุไรรักษ์
13. เด็กหญิงสุภัสสรา  วิชญานันท์
14. เด็กหญิงอารยา  วงตา
15. เด็กหญิงอิษยา  ขาวดารา
 
1. นางดรุณี  หัสสา
2. นางสาวสมควร  พรอยู่ศรี
3. นางสาวสุพรรณอร  พรอยู่ศรี
4. นางสุรัตน์  โพธิ์ศรี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายปรเมศร์  สายบัว
2. เด็กหญิงวรัญญา  เชยนิ่ม
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีศักดา
 
1. นางสมมาศ  อันทชัย
2. นายไพล๊อต  บุศราคำ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธิชาดา  ทองสำราญ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ภูสุรินทร์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ดีมาก
 
1. นายวิทยา  เทียนแก้ว
2. นางเพ็ญนภา  ศรีเรือง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายณัฐชนก  วิสุทธิพันธุ์
2. เด็กชายอิทธิชัย  คมคาย
 
1. นายสุเทพ  ผลภาค
2. นายอนุรัตน์  รักการแพทย์
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยา 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  บุญปก
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  หาญครุฑ
 
1. นายกาญจนะ  เกษแก้ว
2. นางสาวประภัดศร  ยิ้มเกียรติ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กหญิงกวิศรา  ศิริชาติพัฒนากุล
 
1. นายวิรัตน์  ชูรักษ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ปัญญารอด
 
1. นายวิรัตน์  ชูรักษ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 1. เด็กชายสิขรินทร์  มีคุณ
 
1. นายวรสิทธิ์  โพธิ์แจ้ง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายนิติกร  ภาคจักร
 
1. นางอัจฉรา  พรนิมิตร
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวรรณลิษา  ไวยจินดา
 
1. นายเอกชัย  พงษ์อารี
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กชายเสฎฐวุฒ  ชมเมตตา
 
1. นายกิตติเทพ  เทพพุทธางกูร
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่าศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อันสมศรี
 
1. นายสมเกียรติ  สุริยนต์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงณัฐฐากร  พูลสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนันท์  กาญจนประภา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงบีม  จันทร์พราว
2. เด็กชายสุรัตน์  แซ่ลี้
 
1. นางกาญจนา  จันตะนี
2. นางสาววนิดา  ภักดีวงษ์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ห้อยลำโกน
2. เด็กหญิงนิตยา  จันสิงห์
 
1. นายเอกชัย  พงษ์อารี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  มิดดี้
2. เด็กหญิงมธุรตา  จิ๊เมฆ
 
1. นายวิโรจน์  ไวยรูป
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 1. เด็กหญิงภัทรภร  คุณเศษ
 
1. นายเจษฎา  สังวาลย์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กหญิงนุชนาถ  จันทร์สอน
2. เด็กหญิงรัตน์ธิตา  วงษ์เด่น
3. เด็กหญิงสุรางคณา  พินโญ
 
1. นายอำนวย  เทียนฤกษ์
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตูม(สิริปุญยาประชาสรรค์) 1. เด็กชายจักกฤษ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายนันตชัย  หยดย้อย
3. เด็กชายศรเทพ  การสันทัด
 
1. นางสาวภัทร์ฐิตา  จะรา
2. นางเบญญา  จะรา
 
80 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. นางสาวพรทิพย์  แย้มปราศัย
2. นายภคพล  ฉัตรเท
3. นางสาวลลิตา  สืบสุข
 
1. นางทัศนี  ภูศรี
2. นายวิเชนทร์  คล้ายอ่อน
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายอติรุจ  ลำพึงคิด
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายทิวากร  ไวยปิติ
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1. เด็กชายธานาธรณ์  วงศ์เสถียร
 
1. นางวิมล  เฟื่องอาวรณ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  กรีวิเวก
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โฉมมิตร
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 1. เด็กหญิงวรวรรณ  แสงหิรัญ
 
1. นางปวีณา  ยาจัตุรัส
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายวัชระ  นิลศิริ
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นางสาวเรณู  สิงห์อุบล
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงจารุมน  กัลยานันฑปรีชา
 
1. นายสมวงษ์  คงประโยชน์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลับเป็นสุข
 
1. นายสุพจน์  รุ่งเรือง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงธารฟ้า  อุดบัววงค์
 
1. นายสมภพ  แสงกนึก
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงทัศนา  สุขมณี
 
1. นางดวงภัทร  สุนิมิตร
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงกษมา  วงษ์เคี่ยม
 
1. นางกัญชลี  รื่นพานิช
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมเหยงค์ 1. เด็กหญิงภาศิริ  ศรีจันทร์
 
1. นายสุขเกษม  รัชนีกร
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมัยกุล
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงนริศรา  บัวศรี
 
1. นายสุพจน์  รุ่งเรือง
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กหญิงรุ้งเพชร  เกษมเนตร์
 
1. นางเกษร  ภาคานาม
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กหญิงชลิตา  ไม้แก้ว
 
1. นางเกษร  ภาคานาม
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหิน 1. เด็กหญิงชุติมา  โชคขจรไพศาล
2. เด็กหญิงณัฐกานท์  น้อนสุวรรณ
3. เด็กหญิงนริศรา  สงเคราะห์
4. เด็กหญิงปนัดา  สุขธรรม
5. เด็กหญิงอัยดา  มังคละกนก
6. เด็กหญิงอารายา  ภักดิ์ศิลป์
7. เด็กหญิงเมธาวี  กันยา
8. เด็กหญิงโซร์เฟียร์  แพรญาติ
 
1. นางประภัสสร  มะณีพันธ์
2. นายวรรณรัชต์  ศุภสกุลดำรงค์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กชายฉลอง  คงบุตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขเกษม
3. เด็กชายทวีศักดิ์  พบประสาท
4. เด็กชายนรากร  วงษ์นิกร
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ขวัญวงษ์ทิม
6. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุขขี
7. เด็กหญิงวิชชาญา  วิตตานุช
8. เด็กชายวีรภัทร  สุภาพ
9. เด็กหญิงสรัลรัตน์  มะลิวรรณ
10. เด็กหญิงสุชาดา  กลับเป็นสุข
11. เด็กหญิงอภิชญา  ตรีพาทย์
12. เด็กหญิงอารียา  มีทอง
13. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อยู่เจริญ
14. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไพรเราะ
15. เด็กชายเอกมงคล  มากวงษ์นาค
 
1. นายจตุรงค์  ยาจัสตุัรัส
2. นายนาวิล  อินทโชติ
3. นายสุพจน์  รุ่งเรือง
4. นายเสนาะ  ตั้งทรัพย์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  เจติยานันท์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มกัน
3. เด็กชายทิวากร  ไวยปิติ
4. เด็กชายธนโชติ  คมนัย
5. เด็กชายธัชนนท์  วงษ์พระจันทร์
6. เด็กชายธีรนพ  สุขีมล
7. เด็กชายนธี  พุ่มประทุม
8. เด็กชายวัชรชัย  แสนสุข
9. เด็กชายวัชระ  นิลศิริ
10. เด็กชายวัชรากร  รัศมีดิษฐ์
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
2. นางปราณี  ประวาลพฤกษ์
3. นายพิสิษฐ์  ทองแฉล้ม
4. นางสาวสมควร  พรอยู่ศรี
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกมล  โกศลวุฒิ
2. เด็กหญิงชลธิชา  กรีวิเวก
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน
6. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีชาเนตร
7. เด็กชายธีรภัทร  เมืองขุนทด
8. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน์
9. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
10. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
11. เด็กชายสิทธินนท์  ช่างเรือนกุล
12. เด็กชายเจษฤทธิ์  บำรุงวงศ์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นางสาวพรทิพย์  กลั่นน้ำทิพย์
3. นายมานพ  ทับเงิน
4. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกีรติ  สว่างจิตร์
2. เด็กหญิงจงรักษ์  กำเนิดทอง
3. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขีวัย
4. เด็กหญิงณัฐธยา  เตชนิธิเศรษฐ์
5. เด็กหญิงทรงพร  เลิศมณีพงษ์
6. เด็กหญิงทิพวรรณ์  ประกอบทอง
7. เด็กชายธีรภัทร  โทนะบุตร
8. เด็กหญิงนลินี  ผดุงเพียร
9. เด็กหญิงนิพาดา  แดงประดับ
10. เด็กหญิงปิยะฉัตร  รองทอง
11. เด็กชายพงศธร  ธาราพงษ์
12. เด็กหญิงพรวรินทร์  สุวรรณโอสถ
13. เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่เกษม
14. เด็กชายรุ่งโรจน์  ตั้งเจริญ
15. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชูผลา
16. เด็กชายศุภกรญ์  ปุณณินท์
17. เด็กหญิงสุมัณฑิรา  ศรีสังวาลย์
18. เด็กชายสุไฮมี  รัมบุตร
19. เด็กหญิงเพ็ชรชราภรณ์  พานทอง
20. เด็กหญิงเพ็ญกัลยา  จงเกื้อตระกูล
 
1. นางดวงพร  เนคมานุรักษ์
2. นางรัญญาภัทร์  กุลจิราภัทร์ฐากูร
3. นางสาวรัตนา  ทรัพย์สิน
4. นางสาวสุชา  อ่วมศรี
5. นางเยาวภา  นาโควงษ์
6. นายเสกสันต์  รอดย้อย
 
104 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกนกกร  สุทน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำวงษ์
3. เด็กชายกิตติบดินทร์  กรีสุชา
4. เด็กชายจาตุรนต์  เทศนา
5. เด็กหญิงจารุมาศ  นิลประวิทย์
6. เด็กหญิงจินดาพร  เอี่ยมประเสริฐ
7. เด็กชายจิรายุ  ภควัตทิพย์โพยม
8. เด็กชายณบวร  โพธิ์เจริญ
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำซาว
10. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณคช
11. เด็กหญิงดาลีวัน  สุวันนะวง
12. เด็กชายทรงพล  รื่นยศ
13. เด็กชายธนกร  สุขโชติ
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  อาษาเสนีย์
15. เด็กชายนรินทร์  ลี้โชติ
16. เด็กหญิงนริสรา  วงษ์หิรัญ
17. เด็กหญิงปาริชาติ  สังข์ทอง
18. เด็กชายพรพิพัฒน์  เสือสมิง
19. เด็กชายพิชัย  บ้านกรด
20. เด็กหญิงพิณผกา  อ่อนอุ่น
21. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยสัจ
22. เด็กชายมงมล  บุญยังเจริญ
23. เด็กหญิงยุพาวดี  มั่นเขตวิทย์
24. เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณเลิศ
25. เด็กหญิงวรรณรัตน์  งามบุญชื่น
26. เด็กชายวรวุฒิ  พระพรหม
27. เด็กหญิงศศิประภา  เจนจบ
28. เด็กหญิงศิลารัตน์  หาเรือนพืชน์
29. เด็กหญิงศิวาภรณ์  ขันติยะชัย
30. เด็กชายศุภวิชญ์  อยู่สุข
31. เด็กชายสหรัฐ  แจ้งวิจิตร
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  จิตรสนธิ
33. เด็กหญิงสุนิสา  ผิวผุย
34. เด็กชายสุรศีล  รัตนวิเชียร
35. เด็กชายอชรายุ  เนตรทิพย์
36. เด็กชายอติชาติ  สันติตรานนท์
37. เด็กชายอติเทพ  แสงนวล
38. เด็กชายอัษฏางค์  คัมภิรานนท์
39. เด็กชายเดชณรงค์  เจริญเนตร
40. เด็กหญิงแสงทิพย์  มีแสง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  หามนตรี
2. นางพินิจนารถ  ลำดวน
3. นางวราภรณ์  สินสืบผล
4. นายวัฒนไชย  ผดุงทศ
5. นางสรชา  อรุณเสถียร
6. นางสาวสุนิสา  ชูชัยยะ
7. นายสุพิน  หงษ์สร้อย
8. นางเพียงเดือน  เหมือนประสาท
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 1. เด็กชายโอฬาร  เอี่ยมมงคล
 
1. นางสาววาสนา  สาระจันทร์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายนัฐดล  ดำรงค์
 
1. นายสุวัฒน์  สุนทรสินธุ์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  ต่ายคำ
 
1. นางพิชามญชุ์  สระสันเทียะ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. นางสาวปนัดดา  พงา
 
1. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายก้องภพ  ดีพยุง
 
1. นางอุทัยวรรณ  โล่ห์ทอง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  เรืองภู่
 
1. นางเสาวนีย์  จิตรโสภา
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กชายสุริยะ  เที่ยงอยู่
 
1. นายคมสัน  กระจ่างเย่า
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำซาว
 
1. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายเดชณรงค์  เจริญเนตร
 
1. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมเหยงค์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีเมือง
 
1. นางสาวบุณยนุช  บุญจิตร
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. นางสาวปนัดดา  พงา
 
1. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  เถรแก้ว
 
1. นางสาวพักตร์ระพี  แจ่มเล็ก
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 1. เด็กชายโอฬาร  เอี่ยมมงคล
 
1. นางสาววาสนา  สาระจันทร์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอำนาจ  ลุมพะ
 
1. นายสุวัฒน์  มุขชาติ
 
119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 1. เด็กหญิงมันทนากร  พักโพธิ์เย็น
 
1. นางบุญรอด  มหามนตรี
 
120 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงศิริพร  โพธิ์หล้า
 
1. นางสาวณภัทรารัตน์  สุขเกษม
 
121 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กหญิงกีรติ  ทิสวัสดิ์
2. เด็กชายจิรภัทร  อินคง
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  มหาชัย
4. เด็กหญิงจีรนันท์  คงปราโมทย์
5. เด็กหญิงชลธิชา  ครามพินิจ
6. เด็กหญิงญาณิศา  อากาศโสภา
7. เด็กหญิงญาดา  บุญเรือง
8. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์พร
9. เด็กหญิงดวงตะวัน  ทุมมาสุทธิ์
10. เด็กชายธนพล  ภูทองเงิน
11. เด็กหญิงธันยพร  จำปาทอง
12. เด็กหญิงนัดดามาตุ  สยุมพร
13. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  กรีสุธา
14. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ศรีสวัสดิ์
15. เด็กชายพรรณภัทร  สมพงษ์
16. เด็กชายภัทรกร  ธาราพรหม
17. เด็กหญิงภัทฤทัย  บุญศรี
18. เด็กหญิงมณฑิตา  บุญเดช
19. เด็กชายยุระเวช  สุขกล่ำ
20. เด็กชายรวิชญ์  ปัญญา
21. เด็กชายวรกฤษณ์  แก้วละออ
22. เด็กหญิงวรรณธิดา  พึ่งธรรม
23. เด็กหญิงวรางค์ภรณ์  สันติชัยกุล
24. เด็กหญิงศิรภัสสร  ประไวย์
25. เด็กชายศุภณัฐ  อรรถเวช
26. เด็กหญิงสิริมา  อยู่อร่าม
27. เด็กหญิงสิริวิมล  ศิริประเสริฐ
28. เด็กหญิงสุนิตา  คำเกตุ
29. เด็กหญิงอภิญญา  พิเคราะห์จิตต์
30. เด็กหญิงอวิกา  ศรีกล่ำ
 
1. นางสาวจิรปรียา  รอตเสวก
2. นายนาธร  สุวนิชย์
3. นางสาวภัทรมล  รักไมตรี
4. นางสาววนิดา  ตะอาจ
5. นางสายสุนีย์  คล้ายสินธฺุ์
6. นางสิริรัตน์  นันทะกูล
7. นางสุภาณี  หอมสิน
8. นางอรุณี  กิจวรรณี
 
122 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันธอารี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  หยวกทอง
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  สายสังข์
4. เด็กชายจีราวัฒน์  แก้วแกมทอง
5. เด็กชายจเร  อานามนารถ
6. เด็กชายชนายุทธ  ชื่นจิตต์
7. เด็กชายณัฐพงศ์  กิจจารักษ์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินธิแสง
9. เด็กหญิงทิฆัมพร  สิงหกุล
10. เด็กชายธนาธิป  ศรีอุดร
11. เด็กหญิงธัญญา  เล็กสม
12. เด็กชายธานนท์  มาสะและ
13. เด็กหญิงธิติมาพร  โนรินทร
14. เด็กชายธีรภัทร์  ฉิมพัด
15. เด็กชายนที  นิยมทรัพย์
16. เด็กหญิงน้ำฝน  ศุภไพบูลย์
17. เด็กหญิงบิว  จันทโชติ
18. เด็กชายปริญญา  ไชยสีหา
19. เด็กหญิงปาริชาติ  เพิ่มทรัพย์
20. เด็กหญิงพัชราภา  พัฒนจันทร์
21. เด็กชายภัคพล  แข็งขัน
22. เด็กชายมนตรา  เกิดสกุล
23. เด็กหญิงยุพา  สิงห์โต
24. เด็กหญิงยุภา  สิงห์โต
25. เด็กหญิงลักษิกา  ศิริแพทย์
26. เด็กหญิงลักษิกา  ศิริแพทย์
27. เด็กชายวิรัต  แฟงผลน้อย
28. เด็กหญิงศิริพร  ศุภไพบูลย์
29. เด็กชายศิลามาศ  ไชยสีหา
30. เด็กชายสถาพร  นุตบุญ
31. เด็กชายสรันต์  เรืองฤทธ์
32. เด็กชายสหรัฐ  จันทรกุล
33. เด็กชายสิทธิโชค  กลิ่นชื่น
34. เด็กหญิงสุรีรัตน์    เพิ่มทรัพย์
35. เด็กหญิงสโรชา  แก้วแกมทอง
36. เด็กหญิงสโรชา  มีทวี
37. เด็กชายอนันต์   พรน้อย
38. เด็กชายอานนต์  พรน้อย
39. เด็กหญิงอาริยา  สมโปรด
40. เด็กหญิงอาริยา  สมโปรด
 
1. นางจิราพร  อุ่นเมือง
2. นายณัฐชัย  พลังกูร
3. นางนฤมล  นวลแสง
4. นางสาวปิยนันท์  แววนิลานนท์
5. นางพัฒนา  สว่างเดือน
6. นายสมศักดิ์  กองโชค
7. นางสาวสมหมาย  น้อยแก้ว
8. นายสันติพงษ์  ประพฤติธรรม
 
123 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เข็มนาค
2. เด็กหญิงชญานนท์  อาศัย
3. เด็กชายชานน  ใจซื่อ
4. เด็กชายณัฐตะวัน  อุ่นทรพันธุ์
5. เด็กชายต่อลาภ  พยัคฆโส
6. เด็กชายธนนภ  เจนตาบรรหาร
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์นาดา
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ยนต์เปี่ยม
9. เด็กหญิงวัชชิราภรณ์  อยู่ดี
10. เด็กหญิงวันทนา  เกี้ยงเกลา
 
1. นางดวงภัทร  สุนิมิตร
2. นางมยุรี  ตะปะสา
3. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
 
124 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เรียนเวช
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  โนทะเวียน
3. เด็กชายชินวัฒ  บุตรพรม
4. เด็กชายพลธร  เสือดำ
5. เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่โต
6. เด็กชายภูรี  งามเมืองปัก
7. เด็กหญิงม่านฟ้า  ช่างต่อ
8. เด็กชายสหวรรษ  นามมะเริง
9. เด็กหญิงหทัยชนก  แย้มกลีบ
10. เด็กหญิงอรนภา  รื่นแสง
 
1. นางดวงภัทร  สุนิมิตร
2. นางมยุรี  ตะปะสา
3. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
 
125 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชาคริยา  ผ่องศรี
2. เด็กหญิงนัยเนตร  สมสวย
3. เด็กหญิงนิรชา  ดีปัญญา
4. เด็กหญิงพรกนก  อินทร์สนอง
5. เด็กหญิงรติยา  บุญชู
6. เด็กหญิงสลิตา  บัวแก้ว
7. เด็กหญิงอนัญญา   เรืองบุญธรรม
8. เด็กหญิงอารียา  ดีงาม
 
1. นางอุทัยวรรณ  โล่ห์ทอง
2. นายเกรียงไกร  ศัพท์หงษ์
 
126 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภาคพฤกษ์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  จำปาทิพย์
3. เด็กหญิงพัชรี  แพงหนู
4. เด็กหญิงมิณฑาลักษณ์  ชื่นพิมาย
5. เด็กหญิงวริศรา  เสนาพร
6. เด็กหญิงอรไพลิน  โตทอง
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวผกามาศ  สุยอย
3. นางรัชนีพรณ  งามสมโสตร์
4. นางสาวศิริพร  ไพรวัน
 
127 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงชุติมา  จำแนกสาร
2. เด็กหญิงนิชา  แสงทอง
3. เด็กหญิงนิสา  แสงทอง
4. เด็กหญิงมลนิชา  นัยพันธ์
5. เด็กหญิงวรรชนก  ทองงาม
6. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์สิงห์
7. เด็กหญิงหทัยกาญ  กาญจโนบล
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องทิพย์
 
1. นางดวงพร  เนคมานุรักษ์
2. นางดาวเรือง  ธรรมสนอง
3. นางรัญญาภัทร์  กุลจิราภัทร์ฐากูร
4. นายเสกสันต์  รอดย้อย
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขอยู่
2. เด็กหญิงจงรักษ์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงนิตยา  ภักดี
4. เด็กหญิงมัทธุรส  โจมรัมย์
5. เด็กหญิงรัตนาพร  บำรุงศรี
6. เด็กหญิงวราเนตร  ขนอนเวช
7. เด็กหญิงอรทิวา  แย้มทรัพย์
8. เด็กหญิงอุมาพร  รื่นแสงสี
 
1. นางมยุรี  ตะปะสา
2. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
 
129 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ดีภาพ
2. เด็กหญิงบุญรัตน์  เข็มนาค
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กิจกรรม
4. เด็กหญิงลิตรษา  ฉิ้มเฉิด
5. เด็กหญิงวิชิตา  รื่นพจน์
6. เด็กหญิงศิริพรรณ  แย้มกลีบ
7. เด็กหญิงสุธิรา  แก้วเกิด
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดีประเสริฐ
 
1. นางมยุรี  ตะปะสา
2. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
 
130 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองชัด
2. เด็กหญิงบุศยรัตน์  เหมือนสิทธิ์
3. เด็กหญิงพรรณราย  จันทร์ศิริ
4. เด็กหญิงลลิตา  ดีนิยม
5. เด็กหญิงสุชาดา  ชื่นฤดี
6. เด็กหญิงสุนัน  ลำภา
7. เด็กหญิงอรสา  ดาวโรยรัม
8. เด็กหญิงอัญชลี  มูลเอก
 
1. นางสาวกนกวลี  ขุมทรัพย์
2. นางสาวทิภาพรรณ  แคล้วคลาด
3. นางบังอร  จันทร์ศักดิ์
4. นางสาวปัทมา  สายพร้อมญาติ
5. นางพัชรินทร์  สีสด
 
131 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายกิตติเฉลิม  สีสมุทร์
2. เด็กชายธนดล  แสงใย
3. เด็กหญิงวัลลภา  น้อยน้อม
4. เด็กชายสุดเขต  ผ่องใส
5. เด็กชายเริองศักดิ์  ทองขาว
 
1. นางสาวมรกต  วงษ์เนตร
2. นางสาวอภิญญา  เปรมจิตต์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนวังชลสินธุ์ 1. เด็กชายธนากร  อัมภรัตน์
2. เด็กชายวัชระ  กายสิทธิ์
3. เด็กชายเอกวิทย์  รังสิโยทัย
 
1. นายสุมิตร  สีมาพล
2. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนวังชลสินธุ์ 1. เด็กชายพันธุกวี  เปรมปรี
2. เด็กชายวัชระ  พุทธโชติ
3. เด็กชายอนุโชติ  รังกลาง
 
1. นายวรวิทย์  ลี้เจริญ
2. นายเสรี  ดั้งขุนทด
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วตา(สมุนพรฉิมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  ครองหิรัญ
2. เด็กหญิงนริศรา  ศิริบรรจง
3. เด็กหญิงปารีณา  พิณทอง
 
1. นางวัฒนา  แสงรังศรี
2. นางสาวสุทิน  ศรีทองทา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  กันมินทร์
2. เด็กหญิงชิดชนก  พานา
3. นายนพพล  ทองมาก
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยิ้มละม้าย
2. นางสาวฐิติพร  ปรอดประเสริฐ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กลิ่นธูป
2. เด็กหญิงกาญจนา  เดชศิริ
3. เด็กหญิงชนิภา  กสิกร
4. เด็กหญิงน้ำฟ้า  บัวทอง
5. เด็กชายสุพัตร์ชา  ภาคบุญ
6. เด็กหญิงเพชรพลอย  เจริญพันธ์
 
1. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นางมยุรี  เจริญสุข
3. นายสมโภชน์  ฉุยฉาย
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภัสกร  ไพรสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรนภา  ฝังแก้ว
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พืชชนะ
4. เด็กชายสมศักดิ์  สุขเฉลิมศรี
5. เด็กหญิงสุวนันท์  เปรมประเสริฐ
6. เด็กหญิงเจริญสุข  ตะวันเที่ยง
 
1. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นางสาวมลฤดี  มีวุฒิสม
3. นางสาวสมศรี  เริงสังข์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ 1. เด็กชายธนวินทร์  อินทพุทธ
2. เด็กหญิงภัทรา  ขันธุปัทม์
3. เด็กหญิงมิลลดา  ช่างทองคำ
 
1. นางสาวกันยุมา  กสิกิจ
2. นางเจือจันทร์  เสาร์ฤกษ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนวังชลสินธุ์ 1. เด็กหญิงคณิตา  สง่าศรี
2. เด็กชายชัชพล  อาจประสม
3. เด็กหญิงเบญจญาภา  มะณีแดง
 
1. นายสุวิท  มหานิยม
2. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนวังชลสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   รามสูงเนิน
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พลฤทธิ์
3. เด็กหญิงศิริพร  จิตรเหิม
 
1. นางสาวละมัยศรี  พลที
2. นายสุมิตร  สีมาพล
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนวังชลสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฐยา  รัตนา
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  โคตเถร
3. เด็กหญิงศตพร  เอี่ยมโฉม
 
1. นายวรวิทย์  ลี้เจริญ
2. นายสุวิท  มหานิยม
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงมณทรา  แ้ก้วทา
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  น้อยวงษ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุดกังวล
 
1. นางสาวนภาพร  สมบูรณ์สุข
2. นางนภาภรณ์  เนียมหอม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิวาราม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พรหมเสนา
2. เด็กหญิงพัชริดา  เดชชัง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูเกิด
 
1. นางสาวกมลพร  สรฤทธิ์
2. นางบุญเสริม  เมืองพุทธา
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  หาญสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตน์รวี  คำสีลา
 
1. นางปิยาณี  น่วมนุ่ม
2. นางเจริญ  พระโพธิ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินกัลยา 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ดาวขาว
2. เด็กหญิงอริศา  พรมมา
3. เด็กหญิงอุตรานุช  พัฒศิลป์
 
1. นางสาวจินดา  พรประสิทธิ์
2. นางละเอียด  เรืองหิรัญ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพ็ชรมีรุ้ง
2. เด็กหญิงทัศนา  ศรีทอง
3. เด็กหญิงพรพิมล  แสงทอง
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางสาวอภิญญา  เปรมจิตต์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมบำรุง 1. เด็กหญิงกะฮ์ฟี่  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงดวงกมล  มหาเอี่ยม
3. เด็กหญิงอัยมี  เดชเลย์
 
1. นางสาวนิตยา  เดชเล
2. นางศรัญญา  เลาะฟอ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กชายชัยชนะ  โสดา
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์  บรมยะมาต
3. เด็กหญิงมัทธิณี  บุญนิยม
 
1. นางนวรัตน์  มีกุล
2. นางปิยฉัตร  พิมพาพรหม
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กชายชัยชนะรัตน์  ไพรสุวรรณ
2. เด็กชายมนตรี  รุจิจิตร
3. เด็กชายอัมรินทร์  เกษมพงษ์
 
1. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นายสมโภชน์  ฉุยฉาย
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  อยู่เทศ
2. เด็กหญิงดวงเนตร  เริงโอชา
3. เด็กหญิงพัชริดา  แสงประกาย
 
1. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นายประจวบ  เงินเหรียญ
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แก้วมณี
2. เด็กชายจิราศักดิ์  ป่าตุ้ม
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จำนงค์ถ้อย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จำเนียรพล
 
1. นางรุ่งทิพย์  เมรัตน์
2. นายไชยา  เมรัตน์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ราตรีโชติ
2. เด็กหญิงญาดา  ขันธครุธ
 
1. นางกนกรัตน์  ราตรีโชติ
2. นางนิจจารีย์  ลักษณะโยธิน
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พงษ์ญวน
2. เด็กหญิงอชิรยา  ฉัตรชัย
 
1. นางปิยาณี  น่วมนุ่ม
2. นางสาวศิริภรณ์  ้เม่นมั่น
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. นางสาวนิ่มนวล  จริงเสถียร
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทรักษ์
3. เด็กหญิงลลิตา  นาคกะสัน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติชัย  ชุมพลอโนมคุณ
2. เด็กชายธนวัฒน์   เจริญรัมย์
 
1. นายอาทร  หาสียา
2. นางสาวเสาวณีย์  สมชาติ
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายวาบุญ  ธีราลาภ
2. เด็กชายศุภกานต์  ปรุงสุข
 
1. นางสาวประภาภรณ์  พลรักษ์
2. นางพรทิพย์  แก้วจุรัตน์
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายจิระศักดิ์  รุจิญาติ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  กิ่งนอก
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชูตะมันต์
2. เด็กหญิงสุมิตตา  เชื้อแทน
 
1. นายพีระพงษ์  แย้มศรี
2. นายไชยา  เมรัตน์
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายณฐกร  หินขำ
2. เด็กชายเดชา  ปู่แก้ว
 
1. นายปกร  วิชัยรัมย์
2. นางสาววรรณิภา  เทือกคำ
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัลย์ฐิตา  พูลมา
2. เด็กหญิงณัฐธารักษ์  ฉัตรจันทร์
 
1. นายอติรัตน์  ด้วงประยูร
2. นางสาวเพ็ญนภา  ด้วงประยูร
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพล  พึ่งสุ
2. เด็กชายธัญธร  พลีขันธ์
3. เด็กชายปริเยศ   พลีขำ
 
1. นายฐานิตย์   เนคมานุรักษ์
2. นายนิรุช   เปรมรอด
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชาย พงษ์อดิศ  บุญเรือง
2. เด็กชายนครินทร์  มะหะหมัดอาเก็บ
3. เด็กชายอภิสิทธ์   พาลี
 
1. นางสาวขวัญใจ  บุญสมบัติ
2. นายนิรุช   เปรมรอด
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  พลีขันธ์
2. เด็กชายยอดชาญ   โพธิ์งาม
3. เด็กชายสราวุฒิ  นงนุช
 
1. นายนิรุช   เปรมรอด
2. นายไพบูลย์   บ่างสุวรรณ์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กชายพศวีร์  ลือบัณฑิตกุล
 
1. นายธนกฤต  งามธนนันท์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพรนภัส  นิลพฤกษ์
 
1. นางมาฆะมณี  เข็มอนุสุข
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงอลิชา  ซอหมัด
 
1. นางสาวนงค์รัก  จันทร์สุนทร
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธวอร์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สุขสุมิตร
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 1. เด็กชายพงศ์ปณต  ไพรัชเวชภัณฑ์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รุ่งโรจน์
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  เหมไธสง
 
1. นายธิติพงษ์  วงศ์ชัยยา
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพิชญ์สินี  ผลผลา
 
1. นางทัศนีย์  อยู่ทรัพย์
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงอลิซา  ซอหมัด
 
1. นางสาวนงค์รัก  จันทร์สุนทร
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชลพรรษ  กัลยาณมิตร
 
1. นางพนิตา  สุขสมแดน
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  เซ็นเสถียร
 
1. นายวีรศักดิ์  มะลูลีม
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์  สุทธิศร
2. เด็กหญิงสุภัทชา  ทะเรืองรัมย์
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  อยู่สำราญ
4. เด็กหญิงสุวนันท์  อิ่มหนู
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสุภัสสรา  บัวรุ่งสวัสดิ์
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงจรรยพร  คำสด
 
1. นางเดือนนภา  โชติกวิรัตน์
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กหญิงพรนิภา  ดีแซว
 
1. นางสาวนภาวรรณ  หงษ์มณี
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณีรรัตน์  บำรุงไทยชัยชาญ
2. เด็กหญิงภาวรินทร์  ม่วงสี
 
1. นางจิรายุ  บุณยานันต์
2. นางพนิตา  สุขสมแดน
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงละออ  อะทะเมืองมูล
2. เด็กหญิงวิภาพร  อาสนะ
 
1. นางสาวลาวรรณ  โสภิต
2. นางสาวอภิญญา  เปรมจิตต์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงชลกร  แก้วเฉลิมทอง
2. เด็กชายปัณวัชร  จานโอ
3. เด็กชายภัครพงษ์  จงเรียนกลาง
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  จานโอ
5. เด็กหญิงสายรุ้ง  แก้วเฉลิมทอง
6. เด็กหญิงอรนุช  พงษ์เกิดผล
 
1. นางภรณี  สุวรรณทรัพย์
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  แข็งงาน
3. นางสุชาดา  คชชะ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ไชยวรรณ์
2. เด็กชายธกรกฤษ  ไวยโอรส
3. เด็กชายธนภัทร  สงวนคัมธรณ์
4. เด็กชายภัทร์วศิน  สุกใส
5. เด็กชายภูริภาส  ใจดี
6. เด็กชายสิทธิโชค  สุริยวรรณ
 
1. นายวิฑูรย์  อยู่เรืองเดช
2. นายสุมิต  อัมพะวา
3. นายสุรศักดิ์  หากะวี
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ปราณีหัตถ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ถือมาลา
3. เด็กชายปรัชญา  แสงจำเนียร
4. เด็กชายพงศกร  สุนทรวิภาต
5. เด็กชายพุฒินันท์  กาหลง
6. เด็กชายสหรัฐ  การุณ
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  เงินห้วยพระ
8. เด็กชายเฉลิมพล  ยุกติชาติ
 
1. นายเรืองฤทธิ์  บุตรโชติ
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกมลรรัตน์  ศรีสังข์
2. เด็กหญิงกัญณิกา  กัณหะกาญจนะ
3. เด็กชายกิตติโขค  เทียบเทียม
4. เด็กชายธนวัฒน์  บางหลวง
5. เด็กชายนราธิป  ฤทธิเดช
6. เด็กชายปฎิภาณ  ไกรสอน
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ขานพิษ
8. เด็กชายพัชรพงษ์  สามพัน
9. เด็กหญิงวรรณา  ไชยศรีอนันต์
10. เด็กหญิงวัลลภา  นอบน้อม
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นายสานนท์  สุขจรูญ
3. นางสาวอภิญญา  เปรมจิตต์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กชายกันตภณ  อินทรศุภมาตย์
2. เด็กหญิงจณิสตา  คงสัตย์
3. เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณชัยรบ
4. เด็กหญิงณัฐมน  เหมือนสุทธิวงศ์
5. เด็กหญิงณัตชา  เทียนทอง
6. เด็กหญิงนารี  ฝาระมี
7. เด็กหญิงวริศรา  อินทะโชติ
8. เด็กชายสุริยการ  กีฬา
9. เด็กหญิงสุรีวรรณ  นาคเอี่ยม
10. เด็กหญิงอภิชญา  เครือวัลย์
 
1. นางนิสาชล  อาชีพสุุจริต
2. นางปิยาณี  น่วมนุ่ม
3. นางสาวสมบัติ  ศิลปัญจะ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงนริศวรรณ  ลำลึก
2. เด็กหญิงนิ่มนวล  จริงเสถียร
3. เด็กหญิงรัตนาวลี  ตรีสิทธิ์
4. เด็กหญิงสมฤทัย  ฉิมบ้านไร่
5. เด็กหญิงสุชาผณินทร์  ยืนยงค์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
2. นางสาวมรกต  วงษ์เนตร
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  โท้ทอง
2. เด็กหญิงรสิตา  ศิริมงคล
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ยมรักษ์
 
1. นางประนอม  คล้ายรักษ์
2. นางสาวรัตนา  ผลภาค
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายธิระวุฒ  เพาะบุญ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พลอยทรัพย์
3. เด็กชายเดชณรงค์  เจริญเนตร
 
1. นางสาวละเอียด  ราตรีโชติ
2. นางเพียงเดือน  เหมือนประสาท
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายชาคร  อ่อนเมือง
2. เด็กหญิงนจพรรณ  คำพุ่ม
3. เด็กหญิงพันธุ์วิรา  แจ่มสี
 
1. นางทิพย์วรรณ  เสวคาน
2. นางนงลักษณ์  สังข์มงคล
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สดใส
2. เด็กหญิงกัญณิกา  กัณหะกาญจนะ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญฤทธิ์
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางสาวอภิญญา  เปรมจิตต์
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนพุดซา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิมพ์สวรรค์
2. เด็กชายภานุวัตร์  พูลมา
 
1. นายนิทัศน์  หามนตรี
2. นางสาวปนัดดา  ปานาพุฒ
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู้คด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  งามบุญทรัพย์
2. เด็กหญิงอริสา  ทับพันธ์
 
1. นางประหยัด  พวงสมบัติวนิช
2. นางสาวสายทอง  หามนตรี
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 94.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสโรชา  กลั่นเครือวัลย์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุทธิรักษ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  กำลังเสือ
2. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีคำ
2. เด็กหญิงรัชฎา  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  กำลังเสือ
2. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนพุดซา 1. เด็กหญิงรัตวรรณ   วงค์ขอม
2. เด็กหญิงอัมพกา  คำอยู่
 
1. นางกาญจนา  สัมฤทธิ์ตระกูล
2. นางสาวสุวรรณา  บำรุงจิตต์
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  ธนูศิลป์
2. เด็กหญิงชนิตา  ธนูศิลป์
 
1. นายดิเรก  มากผาสุข
2. นางประนอม  คล้ายรักษ์
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายประทีป  ภู่พงษ์
 
1. นางสาวประภาพร  เพชรดีคาย
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธิดาพร  ใจเอื้อ
 
1. นางสาวประภาพร  เพชรดีคาย
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  วงค์อุดม
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทียนหอม
3. เด็กหญิงกรพินธ์  ฉิมสอน
4. เด็กชายกันทรากร  กลางประพันธุ์
5. เด็กชายกิตตินันท์  จงรัตนชูชัย
6. เด็กชายคุณัฐ  ผ่องภักดี
7. เด็กชายจตุพร  จันทร์ศรี
8. เด็กหญิงจรัสพร  ส้มฉุน
9. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำแหงกุล
10. เด็กชายจีระพัฒน์  หัสดี
11. เด็กหญิงจุรเกต  ไชยเสน
12. เด็กหญิงจุลาพร  พันมาตร์
13. เด็กชายฉัตรชัย  สังข์เมือง
14. เด็กชายฉัตรมงคล  เปลื้องทุกข์
15. เด็กชายชนะชัย  รุจิคุณ
16. เด็กหญิงชนิษา  มารอด
17. เด็กชายชาญชัย  ประดับวังค์
18. เด็กชายซีแอล  จันทร์ดี
19. เด็กหญิงฐิติมา  โกมุทกลาง
20. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สำเร็จศิลป์
21. เด็กหญิงณัชชา  สายกนก
22. เด็กชายณัฐทริกา  อุ่นแท่น
23. เด็กชายตะวัน  สุขกลัด
24. เด็กหญิงทิพวนันท์  ปัญญาแก้ว
25. เด็กชายธงไชย  ภู่เงิน
26. เด็กชายธนันชัย  รื่นสาต
27. เด็กชายธนากร  ดาวรุ่ง
28. เด็กชายธนาคม  ดอกบุญนาค
29. เด็กชายธนาพล  เริงสุชน
30. เด็กชายธราคม  ดอกบุญนาค
31. เด็กหญิงธาริณี  กอนรัมย์
32. เด็กชายนพพร  รุจิชีพ
33. เด็กหญิงนภัทร  สวัสดี
34. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วโยธา
35. เด็กหญิงนราภรณ์  รุจิศักดิ์
36. เด็กหญิงนริศรา  นัยเจริญ
37. เด็กหญิงนันทิชา  เจริญผล
38. เด็กชายนันธิเดช  เภาพันธ์
39. เด็กหญิงนิพาภรณ์  รอดเทศ
40. เด็กชายนิพิชฌน์  นิลสลับ
41. เด็กหญิงนิรัตติศัย  ทองเสริม
42. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญครุฑ
43. เด็กหญิงบุญคารินทร์  อร่ามเรือง
44. เด็กชายประสงค์  จุ้ยน้อย
45. เด็กหญิงปสุตา  รุ่งสุริยัน
46. เด็กหญิงปุณณมาส  พุดศรี
47. เด็กชายพุฒิพงษ์  นัยเจริญ
48. เด็กชายภัทรรินทร์  ปัญญาถม
49. เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญญาถม
50. เด็กชายภาณุพงศ์  สวัสดิผล
51. เด็กชายภานุเดช  บุญสกุล
52. เด็กชายภูรีวงศ์  สุขตะโก
53. เด็กหญิงมนัสนันท์  ผาสุขถิน
54. เด็กชายรัชชานนท์  บานแย้ม
55. เด็กหญิงรัตติกาล  เมืองแสน
56. เด็กชายรุ่งรดิศ  มลิแย้ม
57. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ไกรโภชน์
58. เด็กหญิงวรฤทัย  บุญยัง
59. เด็กชายวัชรพล  ใจคง
60. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์หลำผล
61. เด็กชายวิทยา  รุจิศักดิ์
62. เด็กหญิงวิภาดา  ประจวบ
63. เด็กชายวีราวัฒน์  พรมสีหา
64. เด็กหญิงวีริศรา  วรวงษ์
65. เด็กชายศรันยู  รุจิศักดิ์
66. เด็กชายศราวุฒิ  สังเมือง
67. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุพันธะ
68. เด็กชายศักดิ์ดา  วรรณประเขา
69. เด็กหญิงศิริพร  บุญเจริญ
70. เด็กชายศุภกานต์  ใจกระจ่าง
71. เด็กชายสหัสวรรษ  สุขกลัด
72. เด็กชายสังวาล  พิมพ์โสม
73. เด็กหญิงสุตินันท์  ปัญญาแก้ว
74. เด็กหญิงสุพรีม  คำสาสินธุ์
75. เด็กชายสุรศักดิ์  รื่นคุณ
76. เด็กชายสุริยา  อุ่นแท่น
77. เด็กชายสุรเชษฐ์  หอมชื่น
78. เด็กหญิงสุวิมล  ชะนะกลาง
79. เด็กชายสุเมธ  เด็ดจังหรีด
80. เด็กหญิงอรทัย  ศรีกลาง
81. เด็กหญิงอรัญญา  หงส์ทอง
82. เด็กหญิงอริสา  เฟื่องฟู
83. เด็กหญิงอริสา  สุจริต
84. เด็กชายอลงกรณ์  คงชื่นใจ
85. เด็กชายอัศวิน  เกษตรนพกุล
86. เด็กหญิงอาณัฐชา  ไตรถาวร
87. เด็กหญิงอินทิรา  แซ่ย่าง
88. เด็กชายเจษฎา  จันทร์อยู่
89. เด็กชายเจษฎากร  บางระมาด
90. เด็กชายเจษฎาพร  มนฤาษี
91. เด็กหญิงเดนิสา  ระเวกโสม
92. เด็กหญิงเพชรรัช  นัยมานพ
93. เด็กหญิงเมษลักษณ์  รื่นศาสตร์
94. เด็กชายเรืองศักดิ์  พันธ์นิมิตร์
95. เด็กชายเอกราช  แซ่ย่าง
96. เด็กหญิงโสภิตนภา  ไชยหงษ์
97. เด็กชายไพฑูรย์  ภาคโภไคร
98. เด็กหญิงไอริน  ทองเสริม
99. เด็กหญิงไอรินทร์  ทะละมา
 
1. นายกิตติ  คงเจริญ
2. นายราเชนทร์  เฮงสวัสดิ์
3. นางสาวลำยอง  นาคง
4. นางสาวศุภพิชญ์  ทองบ้านทุ่ม
5. นางสาวสรัญญา  มากเลาะเลย์
6. นางสาวอธิพร  ผาสุขถิน
7. นางสาวอโนเชาวน์  แก้วกูลฑล
8. นางสาวเจนจิรา  กันหาวาปี
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้ววิลัย
2. เด็กหญิงกฤติยา  สุริยวรรณ
3. เด็กชายกฤษฎา  โกมล
4. เด็กชายกฤษนันท์  ไตรบรรณ
5. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ปานกรด
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ประสาท
7. เด็กหญิงกาญจนา  เพชรมีรุ้ง
8. เด็กชายกิตตพงษ์  อึ้งเจริญ
9. เด็กหญิงขวัญใจ  แก่นเรือง
10. เด็กชายจักรกฤษณ์  จิตภิรมย์
11. เด็กหญิงจิตรศิริ  รุจิโชค
12. เด็กชายจิรวัฒน์  แป้นเปีย
13. เด็กชายชนะพล  บุญรอด
14. เด็กหญิงชนาภา  มาสุวรรณ
15. เด็กชายชนายุทธ  ช่วยบำรุง
16. เด็กชายฐิติยกุล  พิทักษ์เผ่าสกุล
17. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วกระแส
18. เด็กชายณัฐพล  อุทธุระ
19. เด็กชายณัฐพล  ศรีวิชา
20. เด็กหญิงณัฐริกา  วงพระจันทร์
21. เด็กชายณัฐิตา  จันพิมาย
22. เด็กชายณันธวัฒน์  หอมสุข
23. เด็กชายตะวัน  เทพา
24. เด็กชายทศวรรษ  ฉิมพาลี
25. เด็กหญิงทิพวรรณ  แทนพรมมา
26. เด็กหญิงทิพวรรณ์  เจีนมจิตต์
27. เด็กชายธนพล  สมรูป
28. เด็กชายธนากร  รื่นภาคพรรค
29. เด็กชายธนาดล  ศิริสังข์
30. เด็กชายธนายุทธ  แย้มวงษ์
31. เด็กชายธนาวุฒิ  ธาราวุฒิ
32. เด็กชายธนโชต  อิ่มวิเศษ
33. เด็กชายธรรมภณ  จันทนวาศ
34. เด็กหญิงธัญชนก  มีสมวัฒน์
35. เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญอุ่น
36. เด็กหญิงธิวาพร  วงษ์ภา
37. เด็กชายนครินทร์  วงศ์สว่าง
38. เด็กหญิงนริศวรรณ  ล้ำลึก
39. เด็กหญิงนิศรา  พงษ์เกิดลาภ
40. เด็กหญิงนิ่มนวล  จริงเสถียร
41. เด็กชายปรมัตร  เพชรไปล่
42. เด็กหญิงปิยะพร  มนต์ฤาษี
43. เด็กหญิงพรพิมล  แสงทอง
44. เด็กหญิงพัชราภา  ชูสุข
45. เด็กหญิงพัชรินทร์  สนธิ
46. เด็กชายพันธลักษณ์  พิกุลขาว
47. เด็กชายภาณุพงศ์  กองฉัตร
48. เด็กชายภูวนัย  สิงห์ทอง
49. เด็กชายยุรนันท์  ศรีพิสุทธิ์
50. เด็กชายรณกร  พงษ์สุด
51. เด็กชายรัฐนันท์  อินทราภรณ์
52. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีสมวัฒน์
53. เด็กหญิงวราภรณ์  จิตธรรม
54. เด็กหญิงวาสนา  เรืองเกษม
55. เด็กชายวีรพงษ์  ศิริวัฒน์
56. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วุธฒิมนต์
57. เด็กชายศุภกิจ  ทับทอง
58. เด็กชายสมพร  หมื่นอนันต์
59. เด็กชายสมรัก  ผิวสุข
60. เด็กชายสหัสวรรษ  กิ่งนอก
61. เด็กชายสหัสวรรษ  เหลาทอน
62. เด็กหญิงสานฝัน  จงจิตต์
63. เด็กชายสิทธิกร  ชัยมหา
64. เด็กชายสิทธิพล  พรมอยู่
65. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กิจอรุณสวัสดิ์
66. เด็กหญิงสุชาผณินทร์  ยืนยงค์
67. เด็กหญิงสุทัศสา  ไชยนา
68. เด็กชายสุธิพล  แซ่จัง
69. เด็กชายสุรัตนา  กำนอก
70. เด็กหญิงสุวรรณี  น้อยผึ้ง
71. เด็กชายสุเทพ  ขำเจริญ
72. เด็กชายอคิชาติ  ประยูร
73. เด็กชายอณิศรา  นวลอนงค์
74. เด็กชายอธิสรณ์  หากวี
75. เด็กชายอภิเดช  ขึ้นกลาง
76. เด็กชายอมร  คำสม
77. เด็กชายอรรถพรรณ  รุ่งสว่าง
78. เด็กหญิงอลิสา  คงวิลัยศรี
79. เด็กชายอาทิตย์  พันธัย
80. เด็กชายอาทิพย์  รื่นสุทธิ์
81. เด็กชายอำนาจ  มีเนตรี
82. เด็กชายเดชาพล  ฟักขาว
83. เด็กหญิงเนตรธิยา  ไชยราช
84. เด็กชายไผทวุฒิ  หาเรือนจันทร์
85. เด็กชายไพศาล  อปมัย
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางสาวศิริพร  ไพรวัน
3. นายสานนท์  สุขจรูญ
4. นางสาวอภิญญา  เปรมจิตต์
5. นางสาวอรนุช  มีเงิน
6. นายเกียรติภูมิ  อ่อนแสง
7. นายไกรวุฒิ  วงศ์ชารี
8. นายไพรัช  ทันกลาง
 
200 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วตา(สมุนพรฉิมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปาณิสรา  โคกเทียน
 
1. นางทัศนีย์  ดีเลิศ
 
201 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมเหยงค์ 1. เด็กหญิงณฐนนท์  แก้วกุดั่น
2. เด็กหญิงธนพร  เรียบร้อย
3. เด็กชายปริญญวัฒน์  ประสิทธิ์เขตกิจ
 
1. นางจันทรา  ผาสุขใจ
2. นางสาวนพรัตน์  สำอางค์ผิว
 
202 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมเหยงค์ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  พวงจันทร์
2. เด็กหญิงนิศามณี  เพลิงชมพู
3. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ทองธรรมชาติ
 
1. นางจันทรา  ผาสุขใจ
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  เอี่ยมไกรษร
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายเตชพัฒน์  เตียรักษ์กิจสกุล
 
1. นายสานนท์  สุขจรูญ
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงเทวี  เจริญศรี
 
1. นางมณี  ราตรีโชติ
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายเตชนิธิ  ระหงษ์
 
1. นางนุกูล  จำนงบุญ
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1. เด็กชายชินพงษ์  ผดุงเอก
 
1. นางอภิสุดา  ดาวเวียงกัน
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสุธิดา  ทับทิมทอง
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายญาณากร  บุญคุ้มฉิม
2. เด็กชายธนกร  ด้วงประยูร
3. เด็กชายเขมรินทร์  เปี่ยมชั้น
 
1. นางศิวัตรา  พลรักษ์
2. นางสาวเขมิกา  สาธร
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ธาราวุฒิ
2. เด็กชายอนุชัย  นิลนามะ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
2. นางสาวมรกต  วงษ์เนตร
 
210 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายปัญจภูมิ  มีสีดา
2. เด็กหญิงพัชราภา  โชติเสน
 
1. นางสาวระเบียบ  เขียวไสว
 
211 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กชายชินบัญชร  วงษ์พันธุ์
 
1. นางบุษรินทร์  วุฒิพิศาล
 
212 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายนวัช  สนชาญ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บัวหลวง
 
1. นางศิวัตรา  พลรักษ์
2. นางสาวเขมิกา  สาธร
 
213 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีประชา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงแสงประพาย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไทยเจริญ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ฟองน้ำ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  สีเสมอ
5. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  นิลกัล
6. เด็กหญิงเกตุแก้ว  ชมทวีป
7. เด็กหญิงเมขลา  วาไธสง
 
1. นางสาวกุสุมา  นาคเครือ
2. นางนงนุช  พูนสุวรรณ
3. นายวันชาติ  ขอพร
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 1. เด็กหญิงเบ็ญจพร  แสงอินทร์
 
1. นางสาวสถาพร  ศิลาอาสน์
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงสุนิษา  เจริญวงษ์
 
1. นางศิวัตรา   พลรักษ์
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พงษ์สุด
 
1. นางพัทยา  สุขเขตต์
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วร้อง
 
1. นางรังรอง  สมบุญ
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายปกป้อง  เสือปาน
 
1. นางณัฏฐา  สุวรรณดวง
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายนภดล  กุลเทพบัณฑิตย์
 
1. นางอัจฉรา  พรนิมิตร
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงบุษบา  โคตะระ
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  สระทองแดง
3. เด็กหญิงรุ่งขจร  เฉลิมวัฒน์
4. เด็กหญิงอำภา  สันทัดถ้อย
 
1. นางมาลัย  บริบูรณ์มงคล
2. นางสาวแอน  สุขะจิระ
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 1. เด็กหญิงอัญชลี  แจ่มใส
 
1. นางสมศรี  พุ่มเกษม
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กหญิงชยุดา  ใบบัวเผื่อน
 
1. นางบังอร  อยู่สุข
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพัทรา  เสาะสืบงาม
 
1. นางนัธกานต์  ควรรู้
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  พานิจจะ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกธิศรี
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กชายกิติศักดิ์  สกุณา
2. เด็กชายนพพร  ภูหลวง
3. เด็กหญิงบุษบา  โคตะระ
4. เด็กหญิงผกาวรรณ  สระทองแดง
5. เด็กหญิงรุ่งขจร  เฉลิมวัฒน์
6. เด็กชายวรวุฒิ  พิมพ์ทอง
7. เด็กหญิงอำภา  สันทัดถ้อย
 
1. นางมาลัย  บริบูรณ์มงคล
2. นางสาลี่  จันทสร
3. นางสาวแอน  สุขะจิระ
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงธนรัตน์  นนทวงศ์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  กายสี
3. เด็กหญิงสุรัตน์  แตงศรี
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางสาวอภิญญา  เปรมจิตต์
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยโทน 1. เด็กชายรุ่งระวี  หากะวี
2. เด็กชายอรรถพล  ธงชัย
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  สันติวงษ์
 
1. นางประภา  พันธ์รักษ์
2. นางเกตุมณี  ผลจันทร์
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 1. เด็กชายจิรายุ  สตาภา
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์จินดา
3. เด็กหญิงศศิธร  ไก่แก้ว
 
1. นางเสวย  กล่ำประเสริฐ
2. นางแสงเดือน  แจ้งเขว้า
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  พึ่งเพ็ง
2. เด็กหญิงณัฐทิชา  พึ่งเพ็ง
3. เด็กชายเบญจมินทร์  ปานกรด
 
1. นางสาวผกามาศ  สุยอย
2. นางสาวศิริพร  ไพรวัน
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรินทร  บริบูรณ์
2. เด็กชายสุทธิราช  เหล่าแป๊ะ
 
1. นายนพคุณ  ลัคนาวิเชียร
2. นางสาวสมสมร  ลายพิกุน
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กชายกิตติพศ  อินตะนัย
2. เด็กชายกิตติภณ  อินตะนัย
 
1. นางนภาพร  พลสำราญ
2. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมย์
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กชายอาทิตย์  บุญโส
2. เด็กชายเจตพล  เพ็ชรงาม
3. เด็กชายเจตภพ  เพ็ชรงาม
 
1. นางกัลยา  จันทร์เติม
2. นางรัตนา  บุญรอด
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนวังชลสินธุ์ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  โกวงษ์
2. เด็กชายวันชัย  เถื่อนรอด
3. เด็กชายเจษฎา  พิมสร
 
1. นายสุมิตร  สีมาพล
2. นายอนุชา  กระจ่างฉาย