เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 พ.ย. 2556
6 พ.ย. 2556
7 พ.ย. 2556
8 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
13 พ.ย. 2556
14 พ.ย. 2556
15 พ.ย. 2556
18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
20 พ.ย. 2556
21 พ.ย. 2556
22 พ.ย. 2556
23 พ.ย. 2556
25 พ.ย. 2556
26 พ.ย. 2556
27 พ.ย. 2556
28 พ.ย. 2556
29 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค (สพป.)

 
 


แจ้ง ประกาศคุณสมบัติสถานศึกษา นักเรียน วิธีการแข่งขัน การคัดเลือกตัวแทนระดับต่าง ๆ  และจำนวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
งดการเพิ่มทีมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที 63 ปีการศึกษา 2556

 
 


แบบประเมินผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
หนังสือเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดงานฯและงานเลี้ยงต้อนรับ
กำหนดการพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ
 เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สพป.)
 แผนผังสถานที่จอดรถงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ กิจกรรมเครื่องบินพลังยางทั้งประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)และบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-3 (สพม.)
หนังสือแจ้ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสิน สพป. สพม. 
      หมายเหตุ : ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดนิทรรศการ
บัตรเชิญพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
แผนที่เส้นทางไปสนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แนวทางการให้คะแนน การประกวดมาร์ชชิ่งความดีเพื่อสร้างความดีพื้นฐาน 5 ประการ
การ แข่งขันกิจกรรมมาร์ชชิงความดี เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็น ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโตนดหลวงวิทยา ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แทน
เอกสารรายงานทุกกิจกรรมของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ม.1 - ม.3 (ขยายโอกาส) ขอเพิ่มจำนวนเป็น 8 เล่ม
บทอาขยานทำนองเสนาะและหัวข้อสุนทรพจน์ ระดับ สพม.
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย : การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ประเด็น "อ่านหนังสือพัฒนาคนสู่การพัฒนาชาติ"
 
 

   กิจกรรมที่ไม่มีการจัดการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้สมัคร 0-3 ทีม 
[หนังสือแจ้งประกาศ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 คลิกที่นี่]
[รายชื่อกิจกรรมที่ไม่มีการจัดการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 0-3 ทีม ของ สพป. และ สพม. คลิกที่นี่ ]

 
 

  การแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู  เพิ่มชื่อนักเรียน/ครู [หนังสือแจ้งประกาศ]      [ประกาศการขอแก้ไข เปลี่ยนตัว]

1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัว แทน ของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน การแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้ การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ตามเกณฑ์ สพฐ.
3. การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน กรณีส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตาม จํานวนสูงสุดที่กําหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ ที่กําหนด
5. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

     หมายเหตุ  การขอเปลี่ยนตัวนักเรียน – ครู
1 หนังสือขอเปลี่ยนตัว (ตามแบบฟอร์ม) ลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียน
2 บัตรประจำตัวนักเรียนที่เปลี่ยน (พิมพ์จากเว็บไซต์ใส่กระดาษ A4)
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารอื่นใดของนักเรียน
ที่ขอเปลี่ยน (ที่มีรูปประกอบในบัตร) และขอแก้ไขข้อมูลใน เอกสารเปลี่ยนตัว DOC.5 ต่อคณะกรรมการ ณ จุดลงทะเบียน

 ตัวอย่างเอกสารในการแก้ไขชื่อ  ดาว์นโหลดคลิกที่นี่ 
 ตัวอย่างเอกสารในการขอเปลี่ยนตัว ดาว์นโหลดคลิกที่นี่ 

 การเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน อ่านรายละเอียดดังแนบ
 ตัวอย่างเอกสารในการเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่ 

 
   

 ตัวอย่างเอกสารในการขอเปลี่ยนตัว สามารถดาว์นโหลด คลิกที่นี่

 
 

  Email สำหรับการติดต่อสอบถาม หรือประสานงานในระดับภาค ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่เมล์ sill63.central@gmail.com

 
 
สรุปตัวแทนแข่งขัน
ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2556
คลิกที่นี่
ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้
1. แก้ไข ชื่อ-สกุล หรือเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ควบคุม ดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 2-6 ธันวาคม 2556
2. รูปในบัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้ควบคุม พร้อมพิมพ์ไปแสดง
ในวันแข่งขันด้วย
3. เว็บไซต์ระดับภาคฯ (สพป.) http://central63.sillapa.net/sp-center/
** รหัสที่ใช้ในการเข้าระบบโรงเรียนใช้รหัสเดิมของโรงเรียน**

 
 

 การแก้ไข เปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน ในระดับภาค
       สำหรับการเข้าสู่ระบบการแก้ไข เปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน ต้องเข้าใช้ระบบในส่วนของโรงเรียน เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันในการบริหารจัดการการแก้ไข เปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้บริหารจัดการ
ให้ดาว์นโหลดเอกสาร คลิกที่นี่

 โรงเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 (สพม.) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ให้ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที 15 ธันวาคม 2556 ส่งถึง นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 081-8297438, 032-425070 ต่อ 113

 
 
ด่วนที่สุด ประกาศ สพป.กทม.
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ตรวจสอบข้อมูล
การเข้าร่วมแข่งขัน และเกณฑ์การแข่งขันได้ที่

เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  (สพป.) คลิกที่นี่
 
 
ประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ (สพม.1) 
อย่างไม่เป็นทางการที่เว็บไซต์ http://www.sesao1.go.th/media/files/1name%20midel56.pdf


 
 
ด่วนที่สุด
             ด้วยศูนย์วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (โรงเรียนสายน้ำทิพย์) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
แข่งขัน กิจกรรม " การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 จากเดิมเวลา 13.00 - 16.00 น.
เปลี่ยนเป็นเวลา 09.00 - 14.00 น.
 
  เรียน โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน สพป.กทม.

** ตารางการแข่งขันและที่พัก ระดับภาคฯ คลิกที่นี่

** กิจกรรมระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
เอกสารที่ต้องส่งก่อนล่วงหน้า
ส่งเอกสารไปยัง กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ถนนคีรีรัถยา ตำบลธงชัย
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 **

            1. เอกสารที่ต้องส่งล่วงหน้า
             2. ลำดับที่ในการแข่งขัน

.:หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียน:.


         
 
  เรียน  โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 สพป.กทม. ทุกโรงเรียน

แจ้งกำหนดการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ภาคกลางและภาคตะวันออก
1.  เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค – 1 ธันวาคม 2556
2.  เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 2-6  ธันวาคม 2556
3.  คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
     7-10 ธันวาคม 2556
4.  โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 12 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
5.  แข่งขันวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2556

** ขอให้โรงเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 ในทุกกิจกรรมดูรายละเอียดเพิ่มเติมการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้ที่ http://central63.sillapa.net/

** ตรวจสอบตารางการแข่งขัน และที่พัก ได้ที่ https://sites.google.com/site/sillapa63pbi/
 
 

ด่วนที่สุด

         แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 5 กิจกรรม

จากเดิมแข่งขันวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

*** เนื่องจากในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2556 ***

 
 
ด่วนที่สุด
แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สพป.กทม.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556เป็นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
เนื่องจากมีการชุมนุม และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
 
 
 
เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

จะเปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตร
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

 
 
เรียน
        ผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 ทุกท่าน
         - ขอให้ท่านพิมพ์บัตรประจำตัวนำไปแสดงต่อคณะกรรมการ
ในวันที่แข่งขันด้วย
         - เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม
           และกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์วิชาการทั้ง ๑๑ ศูนย์
1. ศูนย์การศึกษาปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ)
 เบอร์โทร 02-2790415  
คลิกที่นี่
2. ศูนย์วิชาการภาษาไทย (โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ)
 
เบอร์โทร 02-5398197, 02-9345577  คลิกที่นี่
3. ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ (โรงเรียนราชวินิต)
 เบอร์โทร 02-2812156   คลิกที่นี่
4. ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์)

 เบอร์โทร 02-9372625    คลิกที่นี่
5. ศูนย์วิชาการสังคมศึกษาฯ (โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง)
 เบอร์โทร 02-4682653    คลิกที่นี่
6. ศูนย์วิชาการสุขศึกษาฯ (โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค)
 
เบอร์โทร 02-4130607   คลิกที่นี่
7. ศูนย์วิชาการศิลปะ (โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส)
 เบอร์โทร 02-5850518   คลิกที่นี่
8. ศูนย์วิชาการการงานอาชีพฯ (โรงเรียนสายน้ำทิพย์)
 เบอร์โทร 02-6634998, 02-6634161 ต่อ 13   คลิกที่นี่
9. ศูนย์วิชาการภาษาอังกฤษ (โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก)
 เบอร์โทร 02-2816104   คลิกที่นี่
10. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์)

 เบอร์โทร 02-5114049   คลิกที่นี่
11. ศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนพญาไท)
 เบอร์โทร 02-3545251   คลิกที่นี่
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 
ประกาศ สพป.กทม.
สพป.กทม. ทำการปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปฯ
ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล้ว

 
 
คู่มือการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน คลิกที่นี่
 
 
ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
ประกาศ สพฐ.
เรื่อง การจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  คลิกที่นี่
เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ปีการศึกษา 2556
  คลิกที่นี่

รายละเอียดการคัดเลือกตัวแทน
ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


1. ระดับก่อนประถมศึกษา ทุกสังกัด
2. ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพฐ. และ อปท.)

*** ตัวแทนนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 ในแต่ละกิจกรรม
จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป ***
 
 

ประกาศ สพป.กทม.
เรื่อง การประกวดแข่งขันงานศิลหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 142
จำนวนทีม 3,208
จำนวนนักเรียน 6,975
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,296
จำนวนกรรมการ 1,035
ครู+นักเรียน 11,271
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,306
ประกาศผลแล้ว 220/220 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 38
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 985
สัปดาห์ที่แล้ว 1,553
เดือนนี้ 2,929
เดือนที่แล้ว 3,485
ปีนี้ 6,414
ทั้งหมด 480,766