หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-bkk

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางราตรี ศรีไพรวรรณโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยภรณ์ อาทิตย์เที่ยงโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา รพีเลิศวัชร์เอกธรรมสุทธิโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
4. นางวาสนา เลื่อมสุทธิโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
5. นางสาวอังคนา เปล่งวาจาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯกรรมการ
6. นางเตชินี ภู่ทองโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางพัชราภรณ์ ปิดสายสังข์โรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
8. นางจารุพรรณ ประดับหยิ่วโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางราตรี ศรีไพรวรรณโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยภรณ์ อาทิตย์เที่ยงโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯรองประธานกรรมการ
3. นางศรีปัญญา พงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดอัมรินทรารามกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี อะมริตโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
5. นางสมหมาย เชาว์นะรังโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
6. นางสาวกฤษณา เอ่นนูโรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
7. นางสาวฐิมารัตน์ กรวยทองโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
8. นางวณี ม่วงแพรสีโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางราตรี ศรีไพรวรรณโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยภรณ์ อาทิตย์เที่ยงโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีภรณ์ นาวะลีโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายรังสิต คาดสนิทโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสัญญา บุญวิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯกรรมการ
6. นางมยุรี เหลืองสินศิริโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสุรดา ไชยสงครามโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกประธานกรรมการ
2. นางภาวินี เลี้ยงรักษาโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสุมาลย์ ไชยหงษ์คำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการร์ ก้อนดงโรงเรียนดาราคามกรรมการ
5. นางธวัลพร ศรพรหมฉายโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุรดา ไชยสงครามโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกประธานกรรมการ
2. นางภาวินี เลี้ยงรักษาโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสถิตย์ จันดีโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางสาวมารศรี วันรอดโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
5. นางไอลฎา นานะพันธ์โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุรดา ไชยสงครามโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกประธานกรรมการ
2. นางภาวินี เลี้ยงรักษาโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกรองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร สีอุ่นโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวศุภรา บุญรอดโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
5. นางอุษา จินดามณีโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายบัณฑิต พัดเย็นโรงเรียนพญาไทประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ วสเกษมโรงเรียนพญาไทรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา สุภากริตโรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯกรรมการ
4. นางศรีสุวรรณ โพธินโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ชัยศรีโรงเรียนพญาไทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต พัดเย็นโรงเรียนพญาไทประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ วสเกษมโรงเรียนพญาไทรองประธานกรรมการ
3. นางกอแก้ว สวัสดีโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
4. นางสาลี ทับเปรมโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสกรรมการ
5. นางวัณณิตา นนท์ตานอกโรงเรียนพญาไทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต พัดเย็นโรงเรียนพญาไทประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ วสเกษมโรงเรียนพญาไทรองประธานกรรมการ
3. นางนภาลัย พงษ์โสภณโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ธรรมสังวาลย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ฯกรรมการ
5. นางสาววิชฌญาดา เทียนขาวโรงเรียนพญาไทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เสวคนธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ฯประธานกรรมการ
2. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ฯรองประธานกรรมการ
3. นางสรวงนภัส ชั้นโรจน์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางลัดดา ไชยโพธิ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิชผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางคำปุ่น กมลเดชโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)กรรมการ
7. นางสาวเกล็ดแก้ว ทิพย์มาตย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาวอัมราพร โพธิ์แดงโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ทนุดำรงค์โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ พุ่มศรีโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
4. นางกฤษณา อย่าเคลิ้มจิตรโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการ
5. นางนิตยา รุ่งสว่างโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมราพร โพธิ์แดงโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ทนุดำรงค์โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางพนมพร ปานทองเสมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
4. นางอรพิน อาจหาญโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
5. นางวิไลรัตน์ แก้วที่พึ่งโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางแสงระวี วาจาวุทธโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ แก้วพันธุ์โรงเรียนราชวินิตรองประธานกรรมการ
3. นางปิติพร หาญกรโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีจุลฮาดโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางแสงระวี วาจาวุทธโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ แก้วพันธุ์โรงเรียนราชวินิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา สายสุขโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางสาวเสาวมล จันแก้วโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางแสงระวี วาจาวุทธโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นายวัชราภรณ์ แก้วพันธุ์โรงเรียนราชวินิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ ศิลาโล้โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นายมานพ เอี่ยมสอาดโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางแสงระวี วาจาวุทธโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ แก้วพันธุ์โรงเรียนราชวินิตรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา สมุทรหล้าโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางสาวฤชุทัย เนยเขียวโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางแสงระวี วาจาวุทธโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ แก้วพันธุ์โรงเรียนราชวินิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา นมัสโกโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางวิมลวรรณ ไชยเสริฐโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางแสงระวี วาจาวุทธโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ แก้วพันธุ์โรงเรียนราชวินิตรองประธานกรรมการ
3. นางเจนจิรา ประเสริฐสุขโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางสุดาพร หาญจริงโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางแสงระวี วาจาวุทธโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ แก้วพันธุ์โรงเรียนราชวินิตรองประธานกรรมการ
3. นางสรวงนภัส ชั้นโรจน์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตการโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายปรีชา อรุณสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ตันติเวทย์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ทองสะอาดโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ท้วมปานโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
5. นางสาวยุพิน ศรัทธาเจนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปรีชา อรุณสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ตันติเวทย์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองรองประธานกรรมการ
3. นางยุติมา ปิ่นสุขโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นายนพนันท์ อรัญมิ่งโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
5. นางสาวยุพิน ศรัทธาเจนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางแสงระวี วาจาวุทธโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ แก้วพันธุ์โรงเรียนราชวินิตรองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา อภิธนบาลโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางนันท์นภัส ศรีประเทศโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ มาทะวงษ์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
6. นายเมธี สุระชัยโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
7. นางยุพิน จิตรจำนงค์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
8. นางสาวปริญดา เนยเขียวโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางแสงระวี วาจาวุทธโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ แก้วพันธุ์โรงเรียนราชวินิตรองประธานกรรมการ
3. นางสมใจ วงศ์ศิริวิเศษสุขโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางสาวอรุณี สุขสะอาดโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ พิมพะชัยโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
6. นางพรนภา อนันตสุรกาจโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
7. นางสาวณัฐกานต์ เสริมเปล่งศรีโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
8. นางวริศรา จันทร์ฉายโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางแสงระวี วาจาวุทธโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ แก้วพันธุ์โรงเรียนราชวินิตรองประธานกรรมการ
3. นายสรณ ปัทมพรหมโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางสาวกนกพร กรวิศวยศโรงเรียนราชวินิตกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางอุษา พุ่มศรีภานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.กทมรองประธานกรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
4. นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวีโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางวันทนา บัณฑรวรรณโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นายปิยะพงษ์ กลางจอหอโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
7. นางบังอร ภูพัฒนะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางอุษา พุ่มศรีภานนท์สพป.กทม.รองประธานกรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
4. นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวีโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางวันทนา บัณฑรวรรณโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางสาวพวงพร ไชยวีระโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
8. นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
10. นางสาววยา สมรรถการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
11. นางสาวปริศนา จตุรปาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
12. นายสุริยา ทรัพย์เฮงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
13. นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
14. นายปิยะพงษ์ กลางจอหอโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
15. นางบังอร ภูพัฒนะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ปานรอดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณนภา กำบังโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
4. นางสมเพชร นิลกำแหงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางชุติมณฑน์ วสุประสาทโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ปานรอดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณนภา กำบังโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
4. นางสมเพชร นิลกำแหงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางชุติมณฑน์ วสุประสาทโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายธวัต สังขวรรณะโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พาหะมากโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายโสภณ พวงพันธ์บุตรโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสุรวุฒิ สงสะนะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พุ่มดอกไม้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)รองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ ฉัตรกาญจนากูลศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)กรรมการ
4. นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวชโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุรวุฒิ สงสะนะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พุ่มดอกไม้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)รองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ ฉัตรกาญจนากูลศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)กรรมการ
4. นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวชโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวผาณิต เชาว์พานิชโรงเรียนโยธินบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวสมถวิล ต้นทองโรงเรียนโยธินบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ สุขสบายโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
4. นางสาวเพลินพิศ เหมือนพันธุ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
5. นางพรรณี พลายคุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นายชูสกุล ซื่อแท้โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
8. นายสุริยา ทรัพย์เฮงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
9. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางบังอร ภูพัฒนะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวเพลินพิศ เหมือนพันธุ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสมเพชร นิลกำแหงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางชุติมณฑน์ วสุประสาทโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางพรรณี พลายคุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปฐณพร ภัทรสุมันต์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นายปรีดา ธารารมย์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตม์ ดาษฎาจันทร์โรงเรียนวัดนาคปรกกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเกศมณี พันธุ์พัฒนกุลโรงเรียนพระยาประเสริฐกรรมการ
2. นางสาวปิยะพันธุ์ สุวรรณภูมานนท์โรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
3. นางบานชื่น วรวงศ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
4. นางศรีจันทร์ หางแก้วโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุทัศน์พันธุ์ ปิ่นสุวรรณบุตรโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิศเพลิน เอี่ยมขันทองโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
2. นางปฐมพร พิมพ์สอโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
3. นางสุกัญญา นรินทรางกูรโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
4. นางเพชรี เหลืองไตรรัตน์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอำพันทอง เปลี่ยนสกุลวงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางอรนุช วงษ์ประยูรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ กะลำพะบุตรโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
4. นางญดาภัค ภัทรรัชตนที โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปัญญา สมุทรหล้าโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
2. นายสมนึก สุยะสืบโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
3. นางสุลักษณา ลาเต็บโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
4. นางวรรณดี เลี้ยงรักษาโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ ใสสะอาดโรงเรียนพญาไท กรรมการ
2. นางอัศรอน รักษ์สุจริตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 ฯกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ เกษสาครโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศุภผล กุศลชูโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
2. นางพรทิพา คำแหงโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ กรรมการ
3. นางวนิดา พัชนะพานิชโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
4. นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
5. นายพัลลภ สัตยานุกูลโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายศุภผล กุศลชูโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
2. นางพรทิพา คำแหงโรงเรียนพระยาประเสริฐ ฯกรรมการ
3. นางวนิดา พัชนะพานิชโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
4. นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
5. นายพัลลภ สัตยานุกูลโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางแววนภา กาญจนาวดีโรงเรียนพญาไทกรรมการ
2. นางหัตถยาภรณ์ เนินทองโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ อุดรศรี โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางแววนภา กาญจนาวดีโรงเรียนพญาไทกรรมการ
2. นางหัตถยาภรณ์ เนินทองโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ อุดรศรี โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ ขจรเดชะ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ฯกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ รุ่งเทียมโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
3. นางประไพศรี เนาวบุตรโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวาสนา เลื่อมสุทธิโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางดวงเดือน เงินบาทโรงเรียนพญาไทกรรมการ
3. นางวันทนา ศรีละออโรงเรียนดาราคามกรรมการ
4. นางพิกุล ใหญ่กว่าวงศ์โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการ
5. นางศุทิศา เตียวเจริญโสภาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาววรวรรณ เงินทองโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
7. นางอินทิวรรณ ชูโชคโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
8. นางจรัสศรี เหมือนเผ่าพงษ์โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ พุ่มศรีโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
2. นางกรองจิต สุคันธวิภัติ โรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุมโรงเรียนอนุบาลสามเสน ฯกรรมการ
4. นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริปริญญานันท์โรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
5. นางกฤตวรรณ สมบัติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นายมานพ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนราชวินิต กรรมการ
7. นางสาวสมทรง อยู่เย็นโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
8. นางกนิษฐา รินทพลโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณนภา พันธ์โทโรงเรียนบางบัว ฯกรรมการ
2. นางจารุวรรณ จันทร์พาหิรกิจโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวทัชชกร มะยะเฉี่ยวโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจุฑาพัตน์ ทับอุดมโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุขวสา พรหมคุ้มโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางสุริยา แสงสุวรรณโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
3. นางกัลยา ช่ำชองโรงเรียนบ้านหนองบอน กรรมการ
4. นางณัฐรดา โขนงนุชโรงเรียนพญาไทกรรมการ
5. นางสัญญา น้อยสำแดงโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
6. นางสาวมะลิ ฟองทิพย์สุคนธ์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
7. นางอุบล พึ่งธรรมจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
8. นางสาวพัชรา กลมลา โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
9. นางรักขณาวัลย์ สายวรรณะโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสกรรมการ
10. นางสุดใจ พามาดีโรงเรียนร่าชวินิตประถมบางแคกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ สังขทรัพย์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
2. นางบุญมี ชาติพราหมณ์โรงเรียนดาราคามกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ สร้อยสด โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
4. นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์โรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
5. นางวราพิชญ์ ศานติธรรมโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
6. นางหทัยรัตน์ บุญบำรุงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75ฯกรรมการ
7. นางสาธร มุ่งธัญญาโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
8. นางนันทิยา ภูวิชัยโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
9. นางสาววิสุดา ทองแสงโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกินรี มุ่งมาตย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75ฯกรรมการ
2. นางสาวบังอร วัดพงพีโรงเรียนอนุบาลสามเสน ฯกรรมการ
3. นางสิริพร พระประเสริฐโรงเรียนมหาวีรานุวัตร กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระมหาสังคม ปัญญาวุโธวัดนางนองวรวิหารกรรมการ
2. พระมหาวรายุ ถิรคุโณวัดหนังราชวรวิหารกรรมการ
3. พระมหาทองวัน จันทูปโมวัดนางนองวรวิหารกรรมการ
4. นางนิพา ชฎาวิภู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
5. นางสาวญานิณ ศรีปริญโญดมโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
6. นางอุฬุภากร วิจิตรพัชราภรณ์โรงเรียนบางบัวฯกรรมการ
7. นางพรศรี ทองทวีโรงเรียนพญาไทกรรมการ
8. นางสาวชะอ้อน ศรีทองโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาสฤษดิ์ สุทธิจิตโตวัดหนังราชวรวิหารกรรมการ
2. พระมหาสังคม ปัญญาวุโธวัดนางนองวรวิหารกรรมการ
3. พระมหาวรายุ ถิรคุโณวัดหนังราชวรวิหารกรรมการ
4. พระสมภพ กิตติทโรวัดหนังราชวรวิหารกรรมการ
5. พระมหาทองวัน จันทูปโมวัดนางนองวรวิหารกรรมการ
6. นางนิพา ชฎาวิภู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการ
7. นางสาวญานิณ ศรีปริญโญดมโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
8. นางอุฬุภากร วิจิตรพัชราภรณ์ โรงเรียนบางบัวฯกรรมการ
9. นางสาวชะอ้อน ศรีทองโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
10. นางพรศรี ทองทวีโรงเรียนพญาไทกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิรัช กิ่งแก้วโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคประธานกรรมการ
2. นายนันทพล เสริมพลโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
4. นายวันชัย เชื้อหาญโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
5. นายนพคุณ เดชสุรพงษ์โรงเรียนวัดนาคปรกกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ กล่อมประเสริฐโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา ทุมเสนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
8. นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวิรัช กิ่งแก้วโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคประธานกรรมการ
2. นายนันทพล เสริมพลโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
4. นายวันชัย เชื้อหาญโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
5. นายนพคุณ เดชสุรพงษ์โรงเรียนวัดนาคปรกกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา ทุมเสนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ กล่อมประเสริฐโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
8. นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางเมตตา ศิริรัตน์โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลามโรงเรียนราชวินิตรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ขันธชัยโรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ)กรรมการ
4. นางสาวบุญฤดี อุดมผลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
5. นางสาวปัทมาวดี สมชมโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ วินันท์สุชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
7. นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางเมตตา ศิริรัตน์โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลามโรงเรียนราชวินิตรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ขันธชัยโรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ)กรรมการ
4. นางสาวบุญฤดี อุดมผลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
5. นางสาวปัทมาวดี สมชมโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ วินันท์สุชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
7. นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย ปวบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง พึ่งสูงเนินโรงเรียนวัดอมรินทรารามรองประธานกรรมการ
3. นางมานิตา ใจแจ้งโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
4. นางสาวสรัลรัตน์ ร่าหมานโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ หลีเจริญโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
6. นางสาวรชาดา บัวไพรโรงเรียนวัดบางกระดี่ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครกรรมการ
7. นายวชิระ อาสาแข็งโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครกรรมการ
8. นางสาวจินตนา ช้างสารโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย ปวบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง พึ่งสูงเนินโรงเรียนวัดอมรินทรารามรองประธานกรรมการ
3. นางมานิตา ใจแจ้งโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
4. นางสาวสรัลรัตน์ ร่าหมานโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ หลีเจริญโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
6. นายวชิระ อาสาแข็งโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครกรรมการ
7. นางสาวรชาดา บัวไพรโรงเรียนวัดบางกระดี่ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครกรรมการ
8. นางสาวจินตนา ช้างสารโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ป.1-ป.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนสุภาพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางจาตุวรรณ โตเร็วโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสกรรมการ
3. นางนันทวดี มงคลรักษ์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
การแข่งขันรวม ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนสุภาพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางจาตุวรรณ โตเร็วโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสกรรมการ
3. นางนางนันทวดี มงคลรักษ์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนสุภาพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางจาตุวรรณ โตเร็วโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสกรรมการ
3. นางนันทวดี มงคลรักษ์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางพิมพ์ศิลป์ การสนัดโฆสิตสโมสรกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศิริวงศ์โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
3. นายรุ่งรัตน์ วนิสันโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ศิลป์ การสนัดโฆสิตสโมสรกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศิริวงศ์โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
3. นายรุ่งรัตน์ วนิสันโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ศิลป์ การสนัดโฆษิตสโมสรกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศิริวงศ์โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
3. นายรุ่งรัตน์ วนิสันโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ศิลป์ การสนัดโฆษิตสโมสรกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศิริวงศ์โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
3. นายรุ่งรัตน์ วนิสันโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ศิลป์ การสนัดโฆษิตสโมสรกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศิริวงศ์โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
3. นายรุ่งรัตน์ วนิสันโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมเกียรติ นวลวันดีวัดด่านกรรมการ
2. นายเติมพงศ์ แดงอุดมโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นายพีระ สมตนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ นวลวันดีวัดด่านกรรมการ
2. นายพีระ สมตนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
3. นายเติมพงศ์ แดงอุดมโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ นวลวันดีวัดด่านกรรมการ
2. นายพีระ สมตนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
3. นายเติมพงศ์ แดงอุดมโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ศิลป์ การสนัดโฆษิตสโมสรกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศิริวงศ์โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
3. นายรุ่งรัตน์ วนิสันโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางนิทรา สถิตย์พงษ์วัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
2. นายอำนาจ สถิตย์พงษ์วัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
3. นายธัญสิทธื์ วรรณปกาสิตวัดอมรินทรารามกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางนิทรา สถิตย์พงษ์วัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
2. นายอำนาจ สถิตย์พงษ์วัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
3. นายธัญสิทธื์ วรรณปกาสิตวัดอมรินทรารามกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางนิทรา สถิตย์พงษ์วัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
2. นายอำนาจ สถิตย์พงษ์วัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
3. นายธัญสิทธิ์ วรรณปกาสิทวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล ภัทรปรีชาวิทย์สายน้ำทิพย์กรรมการ
2. นายปณิธาน นิลวงศ์ราชวินิตกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ สาโรจน์โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายปิฏก นิลวงศ์วัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมงคล ภัทรปรีชาวิทย์สายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นายปณิธาน นิลวงศ์ราชวินิตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล ภัทรปรีชาวิทย์สายน้ำทิพย์กรรมการ
2. นายปณิธาน นิลวงศ์ราชวินิตกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ สาโรจน์โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ สาโรจน์โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
2. นายปณิธาน นิลวงศ์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมงคล ภัทรปรีชาวิทย์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายปณิธาน นิลวงศ์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สาโรจน์โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมงคล ภัทรปรีชาวิทย์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปณิธาน นิลวงศ์โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สาโรจน์โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมงคล ภัทรปรีชาวิทย์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายปณิธาน นิลวงศ์โรงเรียนรากรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สาโรจน์โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมงคล ภัทรปรีชาวิทย์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวีระพันธ์ อ่อนเอื้อนโรงเรียนวัดราชสิงขรกรรมการ
2. นายวุฒิชัย นิธิบุณยางกูรผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาววธู เตียศรีพัฒนสุขโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิชัย นิธิบุณยางกูรผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ อ่อนเอื้อนโรงเรียนวัดราชสิงขรกรรมการ
3. นางสาววธู เตียศรีพัฒนสุขโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชัยวุฒิ พิชญ์บุตรโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางวราลี ศรีทองโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชัยวุฒิ พิชญ์บุตรทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้่ำเลิศประถมนนทรีกรรมการ
3. นางวราลี ศรีทองโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิชัย นิธิบุณยางกูรผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ อ่อนเอื้อนโรงเรียนวัดราชสิงขรกรรมการ
3. นางสาววธู เตียศรีพัฒนสุขโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย นิธิบุณยางกูรผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ อ่อนเอื้อนโรงเรียนวัดราชสิงขรกรรมการ
3. นางสาววธู เตียศรีพัฒนสุขโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชัยวุฒิ พิชญ์บุตรโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางวราลี ศรีทองโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ พิชญ์บุตรโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
3. นางวราลี ศรีทองโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมุนผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นายกาญจน์ศิษฏ์ ผูกเพทายโรงเรียนวัดลาดกระบังกรรมการ
3. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม สุวรรณคณารักษ์โฆสิตสโมสรกรรมการ
2. นายสันติ วิชาเดชเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ มัธยมดาราคามกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ มัธยมดาราคามกรรมการ
2. รศ.วิเชียร อ่อนละมุนผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายกาญจน์ศิษฏ์ ผูกเพทายโรงเรียนวัดลาดกระบังกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ มัธยมโรงเรียนดาราคามกรรมการ
2. นายกาญจน์ศิษฏ์ ผูกเพทายโรงเรียนวัดลาดกระบังกรรมการ
3. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางสาววธู เตียศรีพัฒนสุขโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
2. นายมนตรี บัวมากโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววธู เตียศรีพัฒนสุขโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
2. นายมนตรี บัวมากโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาววธู เตียศรีพัฒนสุขโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
2. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
3. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี บัวมากราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
2. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาววธู เตียศรีพัฒนสุขโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพอชาย พึ่งไชยพญาไทกรรมการ
2. นายณัฐภูมิ ศรีนุกุลไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสาวสรชา นนทโคตรผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพอชาย พึ่งไชยพญาไทกรรมการ
2. นายณัฐภูมิ ศรีนุกุลไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสาวสรชา นนทโคตรผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพอชาย พึ่งไชยพญาไทกรรมการ
2. นายณัฐภูมิ ศรีนุกุลไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายสมเกียรติ นวลวันดีวัดด่านกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพอชาย พึ่งไชยพญาไทกรรมการ
2. นายณัฐภูมิ ศรีนุกูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสาวสรชา นนทโคตรผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพอชาย พึ่งไชยพญาไทกรรมการ
2. นายณัฐภูมิ ศรีนุกุลไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสาวสรชา นิธิบุณยางกูรผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณัฐภูมิ ศรีนุกูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
2. นายพอชาย พึ่งไชยโรงเรียนพญาไทกรรมการ
3. นางสาวสรชา นนทโคตรผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพอชาย พึ่งไชยพญาไทกรรมการ
2. นายณัฐภูมิ ศรีนุกุลไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสาวสรชา นนทโคตรผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐภูมิ ศรีนุกูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
2. นายพอชาย พึ่งไชยโรงเรียนพญาไทกรรมการ
3. นางสาวสรชา นนทโคตรผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมนตรี บัวมากโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
2. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
3. นางสาววธู เตียศรีพัฒนสุขโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมนตรี บัวมากโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
2. นางสาววธู เตียศรีพัฒนสุขโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววธู เตียศรีพัฒนสุขวัดอุทัยธารามกรรมการ
2. นายมนตรี บัวมากโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายมนตรี บัวมากโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
2. นางสาววธู เตียศรีพัฒนสุขโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชวลีย์ บุนนาควัดพลับพลาชัยกรรมการ
2. นางกัลยา หนูจ่ายโรงเรียนพญาไทกรรมการ
3. นางจันทิรา อารีราษฎร์โรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการ
4. นางสาวชไมภรณ์ ภิญโญโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
5. นางพัชรี ชนิตานันท์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชวลีย์ บุนนาควัดพลับพลาชัยกรรมการ
2. นางกัลยา หนูจ่ายโรงเรียนพญาไทกรรมการ
3. นางจันทิรา อารีราษฎร์โรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการ
4. นางสาวชไมภรณ์ ภิญโญโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
5. นางพัชรี ชนิตานันท์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุภาวดี เตือนแจ้งรัมย์พญาไทกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ เกื้อสุขโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นายนราพล เดชพลกรังโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
5. นางสาวจตุพร แซ่ลิ้มโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางลดาวัลย์ เกื้อสุขโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
2. นางสุภาวดี เตืือนแจ้งรัมย์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
3. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี เตืือนแจ้งรัมย์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
2. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ เกื้อสุขโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางชวลีย์ บุนนาคผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยกรรมการ
2. นางกัลยา หนูจ่ายโรงเรียนพญาไทกรรมการ
3. นางพัชรี ชนิตานันท์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
4. นางสาวชไมภรณ์ ภิญโญโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
5. นางนางจันทิรา อารีราษฏร์โรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจันทิรา อารีราษฎร์โรงเรียนโฆษิตสโมสรกรรมการ
2. นางชวลีย์ บุนนาคผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยกรรมการ
3. นางกัลยา หนูจ่ายโรงเรียนพญาไทกรรมการ
4. นางพัชรี ชนิตานันท์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
5. นางสาวชไมภรณ์ ภิญโญโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา75 เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ศุภกรพงศ์สิริโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายวิเชียร ทองมีโรงเรียนวัดด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา75 เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ทองมีโรงเรียนวัดด่านกรรมการ
3. นางยุพิน ศุภกรพงศ์สิริโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางชูรัตน์ ทีประวิภาคโรงเรียนโฆสิตสโมสรประธานกรรมการ
2. นางสิริพันธ์ ภาษีธรรมโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. มล.นันทาวดี แก่นณรงค์โรงเรียนดาราคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวมารศรี วันรอดโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิติยา ภูครองหินโรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ เข็มขจรโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวมารศรี วันรอดโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ เข็มขจรโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวนิติยา ภูครองหินโรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา75 เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา กระจ่างเสนโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา75 เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวญาณิศา กระจ่างเสนโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ คนอยู่โรงเรียนวัดเจ้ามูลประธานกรรมการ
2. นางรัชนี วงศ์สิริฉัตรชัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สุคันธรัตน์โรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ คนอยู่โรงเรียนวัดเจ้ามูลประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สุคันธรัตน์โรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางรัชนี วงศ์สิริฉัตรชัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ คนอยู่โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสำรวย หอมรองบนโรงเรียนวัดอมรินทร์ทรารามกรรมการ
3. นางสาวโสรยา สุธาพจน์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวจิรดา ขุนเณรเจ้าหน้าที่ บริษัทบางกอกซอฟแวร์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ สอนสังเสนเจ้าหน้าที่ บริษัทบางกอกซอฟแวร์กรรมการ
3. นางสาวหทัยชนก สุบินเจ้าหน้าที่ บริษัทบางกอกซอฟแวร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. มล.นันทาวดี แก่นณรงค์โรงเรียนดาราคามประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ศุภกรพงศ์สิริโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายเส็ง บุดดาโรงเรียนพระยาประเสิรฐสุนทราศัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สุคันธรัตน์โรงเรียนทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางพรวิมล พิศมัยโรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา รัตนวารินทร์โรงเรียนประถมทวีธาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวโสรยา สุธาพจน์โรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกัญญา วิลามาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุทธินันท์ พูลเกิดโรงเรียนวัดเจ้ามูลประธานกรรมการ
2. นางพรวิมล พิศมัยโรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯกรรมการ
3. นายเส็ง บุดดาโรงเรียนพระยาประเสิรฐสุนทราศัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรวิมล พิศมัยโรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯประธานกรรมการ
2. นางสุทธินันท์ พูลเกิดโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
3. นายเส็ง บุดดาโรงเรียนพระยาประเสิรฐสุนทราศัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวทัศนีย์ เข็มขจรโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายทศพล จันทร์กระจ่างโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวภาวินี สุริยพัฒนพงศ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ เข็มขจรโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี สุริยพัฒนพงศ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นายทศพล จันทร์กระจ่างโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอรุณ เปียซื่อโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายวรกิตติ์ กำแพงเมืองโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอรุณ เปียซื่อโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายวรกิตติ์ กำแพงเมืองโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางนุสรา เจริญร่างบ.บางกอกซอฟแวร์ จำกัดประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรจี พุทธกูลบ.บางกอกซอฟแวร์ จำกัดกรรมการ
3. นางสาวจิรดา ขุนเณรบ.บางกอกซอฟแวร์ จำกัดกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวนริศรา ลัมมะพิชัยเจ้าหน้าที่ บริษัทบางกอกซอฟแวร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดา ขุนเณรเจ้าหน้าที่ บริษัทบางกอกซอฟแวร์กรรมการ
3. นางสาวพิสุทธา ใจธรรมเจ้าหน้าที่ บริษัทบางกอกซอฟแวร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรกิตติ์ กำแพงเมืองโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล มาบุญลือโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์โรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา ยิ่งยงโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวศิริกัญญา วิลามาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ เทศกรณ์โรงเรียนดาราคามประธานกรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ นพคุณโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
3. นางสิริพันธ์ ภาษีธรรมโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิศาล ศรีคำโรงเรียนทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นายธนสิน รอดทรัพย์โรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวศิริกัญญา วิลามาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา75 เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายพิศาล ศรีคำโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวศิริกัญญา วิลามาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์โรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสิริพันธ์ ภาษีธรรมโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวศิริกัญญา วิลามาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรจี พุทธกูลบ.บางกอกซอฟแวร์ จำกัดประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสุทธา ใจธรรมบ.บางกอกซอฟแวร์ จำกัดกรรมการ
3. นางสาวมลิวัลย์ คำสามัคคีบ.บางกอกซอฟแวร์ จำกัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ครูโรงเรียนนนทรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ พิมพาครูโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นายสุรัตน์ กันชิงแก้วบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ครูโรงเรียนนนทรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ กันชิงแก้วบ.บางกอกซอฟแวร์ จำกัดกรรมการ
3. นายวิรัตน์ พิมพาครูโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์โรงเรียนนนทรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอดิชัย สุพรรณท้าวโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นายวิรัตน์ พิมพาโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางลมัยพร แหล่งหล้าโรงเรียนวัดอมรินทรารามประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง พึ่งสูงเนินโรงเรียนวัดอมรินทรารามรองประธานกรรมการ
3. นางสุปรีดี คงวงศ์สุภัคโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
5. นางสาวพันทิพา อินทระมารุตโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการ
6. นางสาวพัชรี ชมพูนุชโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
7. Mrs.Maria Georgina. L. Chachangeโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
8. นางอัชรีย์ แสงอรุณโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการ
9. MissJulieta L. Jacaโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางลมัยพร แหล่งหล้าโรงเรียนวัดอมรินทราราม ประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง พึ่งสูงเนินโรงเรียนวัดอมรินทรารามรองประธานกรรมการ
3. นางพรใจ ด้วยตั้งใจโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
4. Mr.James William Stoneโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
5. Mr.Markus Braumโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
6. นางสาวเพิ่มพูน วิชาช่างโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
7. นางสาวชูวรรณา อุทารเวชสารรัชโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการ
8. นายจีระศักดิ์ คำพิฑูรย์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
9. นางชัญญภัฎ เอื้อทยานนท์โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางลมัยพร แหล่งหล้าโรงเรียนวัดอมรินทรารามประธานกรรมการ
2. นายไพรวัลย์ สุขวงษ์โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
3. นางสาวอัญธิชา สุดสมัยโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
4. Mrs.Simmon Bymeโรงเรียนพญาไทกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ จงรักษ์โรงเรียนมหาบุศย์ (พิทักษ์วรคุณ)กรรมการ
6. Mrs.Andrea S. Delmasโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
7. นายสมหวัง พึ่งสูงเนินโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายรักไทย ธนวุฒิกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกประธานกรรมการ
2. นางญัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ฉัตรหิรัญเลิศโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนีย์ฯ)กรรมการ
4. นางสาวนิศา สายมณีโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
5. นางจันทิรา กุลดิษฐโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
6. MissAlona B. Angelesโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
7. นางสาวจิรชญา เนาวรัตน์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
8. นางณัฐวริตา ผลไพรโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
9. Mr.John Martinโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
10. นางพิชญา ขำอ้วมโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายรักไทย ธนวุฒิกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกประธานกรรมการ
2. นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกรองประธานกรรมการ
3. นางรตินธร วาดเขียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ พรหมโสภณโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
5. Mr.Philip Van Clevenโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
6. Mr.Nicholas David Martindaleโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
7. นายพงศ์พิสิทธิ์ นามเสาร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
8. นางอภิญญา อนวัชกุลโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายรักไทย ธนวุฒิกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกประธานกรรมการ
2. นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวณิต นนทแก้วโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร อุดไชยโรงเรียนวัตเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ รัตนพันธุ์โรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
6. นางสำราญ จันทร์ฟักโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
7. Mr.Richard Skrinjarโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
8. นางสาวสาวิตรี กลิ่นประสมโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวชาลินีย์ ธรรมไชยวัฒน์โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา เอกธรรมสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกรองประธานกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ เพ่งผลโรงเรียนอนบาลสามเสนกรรมการ
4. นางสาวสุจารีย์ สุรมิตรโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต วรวาทินโรงเรียนพญาไท กรรมการ
6. นางสาวอนันทวดี บุญมาศโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
7. Mr.Fabien C. Liwag Jr.โรงเรียนราชวินิตกรรมการ
8. Mr.Jomarie Rojo Candidoโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวชาลินีย์ ธรรมไชยวัฒน์โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา เอกธรรมสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญ์สุดา อินทรสุตโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
4. นางประภาศรี พวงวงศ์ตระกูลโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
5. นายทวี เนื่องอาชาโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
6. นางภคมณ สุระวดีโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
7. MissMa Roma Dragonโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นวลวันดีโรงเรียนวัดด่านรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีจุลฮาดโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
5. นางสาวสุมณฑา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
6. นางรจนา ตรีสุคนธ์โรงเรียนบ้านหนองบอนฯ (นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นางสาวฉันทนา ภาสกานนท์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
8. Mr.Dean Woodbridgeโรงเรียนพญาไทกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นวลวันดีโรงเรียนวัดด่านรองประธานกรรมการ
3. นางละอองศรี สุวินัยโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
4. นางสาวฐนิตา เส่้งเนตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
5. นางสมรัก พรหมโสภณโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
6. นางปริศนา จตุรปาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. Mr.Rodel Songkipโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ยะรังวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบอนฯ (นัยนานนท์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา เอกธรรมสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกรองประธานกรรมการ
3. นางนภาพร แก้วแสงโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางวณิชา แขงพลโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
5. Mr.Mark Maderseโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
6. MissRuth M. Burnaizโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทชวลิต วิชาดีโรงเรียนวัดพลับพลาชัยประธานกรรมการ
2. นายวิรยุทธ ชัยดินีโรงเรียนวัดพลับพลาชัยรองประธานกรรมการ
3. MissWang JingJingโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
4. MissWu RongRongโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
5. Mr.Ye Wenqiangผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. MissHuang Xiaodaโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. MissTang Tingtingโรงเรียนวัดสระเกศกรรมการ
8. นายเนื่อง พิพัฒน์ชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทชวลิต วิชาดีโรงเรียนวัดพลับพลาชัยประธานกรรมการ
2. นายวิรยุทธ ชัยดินีโรงเรียนวัดพลับพลาชัยรองประธานกรรมการ
3. นายเนื่อง พิพัฒน์ชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
4. MissWang JingJingโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
5. MissHuang Xiaodaโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. MissTang Tingtingโรงเรียนวัดสระเกศกรรมการ
7. MissWu RongRongโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
8. Mr.Ye Wenqiangผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายรักไทย ธนวุฒิกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกประธานกรรมการ
2. นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร ทองพลายโรงเรียนดาราคามกรรมการ
4. นายชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
5. นางวาณีพร ตันวิไลยโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
6. Mr.Mark Jebucionโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
7. นางสิริพร กุ่ยกระโทกโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนีย์ฯ)กรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายรักไทย_ ธนวุฒิกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
2. นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ทัศนสุวรรณโรงเรียนพญาไทกรรมการ
4. นางสมบุญ ทัดเทียมโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. MissCecilia B. Jebucionโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
6. MissCharon Rose Moretaโรงเรียนพญาไทกรรมการ
7. นางพูนพรรณ มากคูณโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสงคราม ศรีสุนารถข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางชวลีย์ บุนนาคข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอัญชลี ทรัพย์มณีข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุชาติ เอ็มประโคนโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
5. นายอนุวัตร ทองช่างเหล็กโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)กรรมการ
6. นายณัฐพัชร ป้อมหินโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นางชฎา แววรัตน์โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย กระจ่างสิงหเสนีกรรมการ
8. นางสาวฐานิตา บุญปลูกโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย กระจ่างสิงหเสนีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายธนพล บุญหนักโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายเทพรัตน์ สุทธิเรืองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
3. นายสิริวัฒน์ มั่นสุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายรณยุทธ ทองตะโกโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสมเกียรติ นวลวันดีโรงเรียนวัดด่านกรรมการ
6. นางสาวธนัชชา สมคิดโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธนพล บุญหนักโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายเทพรัตน์ สุทธิเรืองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
3. นายสิริวัฒน์ มั่นสุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายรณยุทธ ทองตะโกโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสมเกียรติ นวลวันดีโรงเรียนวัดด่านกรรมการ
6. นางสาวธนัชชา สมคิดโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางธัญสมร คเชนทร์เดชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรรมการ
3. นางสาวเนตรนะภา พวงไทยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสุทิศา เตียวเจริญโสภาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรรมการ
3. นางพุทธรักษา จันเทศโรงเรียนบางบัวฯกรรมการ
4. นางสาวเนตรนะภา พวงไทยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุทิศา เตียวเจริญโสภาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพุทธรักษา จันเทศโรงเรียนบางบัว กรรมการ
3. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
4. นางสาวเนตรนะภา พวงไทยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสายสุนี สกุลแก้วโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรรมการ
3. นางโสภี ชาวนาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอรอนงค์ มีคล้ายข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางนิทรา สถิตย์พงษ์โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
6. นางลัดดา ไชย์โพธิ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายสุนี สกุลแก้วโรงเรียนราชวินิตประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรรมการ
3. นางโสภี ชาวนาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอรอนงค์ มีคล้ายข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางนิทรา สถิตย์พงษ์โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
6. นางลัดดา ไชย์โพธิ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางธัญสมร คเชนทร์เดชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรรมการ
3. นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิชข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางลัดดา ไชย์โพธิ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนวลจันทร์ พวงเพชรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางธัญสมร คเชนทร์เดชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรรมการ
3. นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิชข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางลัดดา ไชย์โพธิ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนวลจันทร์ พวงเพชรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางกมลทิพย์ เพ่งผลโรงเรียนอนุบาลสามเสนประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียงโรงเรียนอนุบาลสามเสนกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางกมลทิพย์ เพ่งผลโรงเรียนอนุบาลสามเสนประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียงโรงเรียนอนุบาลสามเสนกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสถาพร เจริญผ่องโรงเรียนอนุบาลสามเสนประธานกรรมการ
2. นางสาวนรภัทร อินทจักร์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสถาพร เจริญผ่องโรงเรียนอนุบาลสามเสนประธานกรรมการ
2. นางสาวนรภัทร อินทจักร์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางวรรัตน์ เฉลิมสุขโรงเรียนอนุบาลสามเสนประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณโรงเรียนอนุบาลสามเสนกรรมการ
3. นางสาวเนตรนะภา พวงไทยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางวรรัตน์ เฉลิมสุขโรงเรียนอนุบาลสามเสนประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณโรงเรียนอนุบาลสามเสนกรรมการ
3. นางสาวเนตรนะภา พวงไทยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางอรอนงค์ มีคล้ายข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ปำเมโดโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเนตรนะภา พวงไทยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ มีคล้ายข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ปำเมโดโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเนตรนะภา พวงไทยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายพลากร เมืองมูลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย กระจ่างสิงหเสนีประธานกรรมการ
2. นายพอชาย พึงไชยโรงเรียนพญาไทกรรมการ
3. นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มีโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายบุญสม เจริญลาภรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองประธานกรรมการ
2. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสุภาพรรณ ชินวิทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวบังอร เฉลยปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางผุสดี ธรรมศิริโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางเหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางกรรณิการ์ เอกธรรมสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
8. นางอำไพวรรณ คุ้มวงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
9. นางสาวนฤมล เนียมหอมโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
10. นางประไพ ชัยสมบัติโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
11. นางทำเนียบ เพียงตาโรงเรียนมหาวีรานุวัตรกรรมการ
12. นางสาวนงลักษณ์ หลีเจริญโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
13. นางสาวพิมพ์มาดา บุญเลิศโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
14. นางฉลวย สระรักษ์โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)กรรมการ
15. นางสาวจันทรา กสิกรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
16. นางนงเยาว์ แถบทองโรงเรียนพญาไทกรรมการ
17. นางนันทวัน มรกฎจินดาโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการ
18. นางพจมาน แย้มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
19. นางสาวศิริรักษ์ ศรีโสธารยางกูรโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
20. นางสาวพิมสวัสดิ์ โกศลสมบัติโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
21. นางสายสมร นาคประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการและเลขานุการ
22. นางสาวสินีนารถ นรินทรสรศักดิ์โรงเรียนอนุบาลอนุบาลสามเสนฯกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพีรานุช ไชยพิเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ประธานกรรมการ
2. นางสรัญธร ฉันทวรภาพผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางเกื้อกูล เตชะเสนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางธนพร แดงตระกูลโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
5. นางสาววรรณี ชูก้านโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
6. นางสาวศิริประภาพรรณ ตุ้มวิจิตรโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นายพีระ สมตนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
8. นางสาวพิมพาภรณ์ ศรีสร้อยโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
9. นางพวงทอง พุทธิกุลโรงเรียนพญาไทกรรมการ
10. นางสาวพิมพรรณ หล่ำน้อยโรงเรียนพญาไทกรรมการ
11. นางสุนีย์ เสือเจริญโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการ
12. นางสาวดวงหทัย ดารามิตรโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
13. นางรุ่งทิวา ศรีสง่าโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
14. นางสาวนพรัตน์ วงศ์วรเกตุโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
15. นางเยาวลักษณ์ จอมทองโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
16. นางชุติมา โคตรสาขาโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
17. นางอรนุช โภชนุกูลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)กรรมการ
18. นางพนารัตน์ จารีตพิทยาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)กรรมการ
19. นางสาวนัยนา พงศ์สีดาโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรรมการ
20. นางวัชรา สิทธิพรมโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
21. นางสาวสิริลักษณ์ นิลวงษ์โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
22. นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดีโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
23. นางภาลฎา ปาลิยะประภาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
24. นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลนโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)กรรมการ
25. นางอัศรอน รักษ์สุจริตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
26. นางสาววรรณี คัฒมาตย์โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)กรรมการ
27. นางสันติวรรณ ธัญญวิกัยโรงเรียนวัดด่านกรรมการ
28. นายปิตินันท์ บัวสำลีโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
29. นางสาวบุศรินทร์ ผึ่งบรรหารโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกประธานกรรมการ
2. นางสุรินทราภรณ์ อนันต์มหพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวอารี เกษมรัติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางละอองแก้ว บำรุงอาจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางจิรวรรณ กาละดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางวรรณลักษณ์ ทองงามโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
7. นางสุพิศ จงเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการ
8. นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
9. นางสาวมาลี สุดสังเกตโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
10. นางสมจิตต์ วาสุกรีโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
11. นางสาวสิรินภา อมรไพศาลเลิศโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
12. นางวันเพ็ญ ไทยประยูรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรรมการ
13. นางสาวนิภาพร เจริญพักตร์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
14. นางศิริพันธ์ รัตนารามิกโรงเรียนพญาไทกรรมการ
15. นางนวลจันทร์ โภชนะคงโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
16. นางสาวสสิธร พรเพทายโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
17. นางสาวฉันทนา พลอยฉายโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
18. นางปัทมา พังเครือโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
19. นางอมรรัตน์ ขันธสิทธิ์โรงเรียนมหาวีรานุวัตรกรรมการ
20. นางสาวศิริรัตน์ สนิทนนท์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
21. นางสาวรุ่งทิพย์ สำแดงโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
22. นางสุจิตรา ธนะพัวสุวรรณโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
23. นางภารดี เตชะรัฐโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการ
24. นางดารารัตน์ ธรรมวิมลโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการ
25. นางสุธีรา ภู่พงศ์พันธ์กุลโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
26. นางสาวมริสรา แซ่เบ๊โรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
27. นางเรณู ทองทาโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุชา เครือคำโรงเรียนบางบัวกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปั้นไล้โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลาศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุชา เครือคำโรงเรียนบางบัวกรรมการ
2. นางสาววาสนา ปั้นไล้โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลาศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุชา เครือคำโรงเรียนบางบัวกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลาศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
3. นางสาววาสนา ปั้นไล้โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสิรยากร อนันต์ศิริวัฒน์โรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
2. นางสาววราพร โพธิ์สา่ชัยโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ ศรีศุภชัยยาศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสิรยากร อนันต์ศิริวัฒน์โรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
2. นางสาววราพร โพธิ์สา่ชัยโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ ศรีศุภชัยยาศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสิรยากร อนันต์ศิริวัฒน์โรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
2. นางสาววราพร โพธิ์สาชัยโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ ศรีศุภชัยยาศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสิรยากร อนันต์ศิริวัฒน์โรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
2. นางสาววราพร โพธิ์สา่ชัยโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ ศรีศุภชัยยาศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุภัสสร ถาวรทศพันธ์โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
2. นางจุฑามาศ หันยอโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์นารา จงไพศาลสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวประภัสสร นรวรรณโรงเรียนพระยาประเสริฐกรรมการ
2. นางสาวภินัฎฎา โคตรสมบัติโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา โสตโยมศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวประภัสสร นรวรรณโรงเรียนพระยาประเสริฐกรรมการ
2. นางสาวภินัฎฎา โคตรสมบัติโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา โสตรโยมศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววิจิตรา ปะกิลาเคโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
2. นางอภิณห์พร วีระจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
3. นางรจนา จันทร์สนามโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววิจิตรา ปะกิลาเคโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
2. นางอภิณห์พร วีระจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
3. นางรจนา จันทร์สนามโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววิจิตรา ปะกิลาเคโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
2. นางอภิณห์พร วีระจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
3. นางรจนา จันทร์สนามโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววิจิตรา ปะกิลาเคโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
2. นางอภิณห์พร วีระจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
3. นางรจนา จันทร์สนามโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมยศ พวงเกตุแก้วโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
2. นายฐานิส แป้นธัญญานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
3. นางวรวรรณ จันทรัฐโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมยศ พวงเกตุแก้วโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
2. นายฐานิส แป้นธัญญานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
3. นางวรวรรณ จันทรัฐโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมยศ พวงเกตุแก้วโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
2. นายฐานิส แป้นธัญญานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
3. นางวรวรรณ จันทรัฐโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไตรภพ ทองช่วงศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
2. นายฐานิส แป้นธัญญานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ โหมดสง่าศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายไตรภพ ทองช่วงศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
2. นายฐานิส แป้นธัญญานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ โหมดสง่าศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไตรภพ ทองช่วงศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
2. นายฐานิส แป้นธัญญานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ โหมดสง่าศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไตรภพ ทองช่วงศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
2. นายฐานิส แป้นธัญญานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ โหมดสง่าศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไตรภพ ทองช่วงศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
2. นายฐานิส แป้นธัญญานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ โหมดสง่าศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไตรภพ ทองช่วงศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
2. นายฐานิส แป้นธัญญานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ โหมดสง่าศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวาสนา เลื่อมสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
3. นางสุนันฑา ไกรยศศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวาสนา เลื่อมสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
3. นางสุนันฑา ไกรยศศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวาสนา เลื่อมสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
3. นางสุนันฑา ไกรยศศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวาสนา เลื่อมสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
3. นางสุนันฑา ไกรยศศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวาสนา เลื่อมสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
3. นางสุนันฑา ไกรยศศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเตือนใจ รงค์โสภณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)กรรมการ
2. นางสาวศิริกร กิจสรวงษ์โรงเรียนบางบัวกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ โฮมละครโรงเรียนมหาวีรานุวัตรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเตือนใจ รงค์โสภณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)กรรมการ
2. นางสาวศิริกร กิจสรวงษ์โรงเรียนบางบัวกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ โฮมละครโรงเรียนมหาวีรานุวัตรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเตือนใจ รงค์โสภณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)กรรมการ
2. นางสาวศิริกร กิจสรวงษ์โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางมณีรัตน์ โฮมละครโรงเรียนมหาวีรานุวัตรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกนิฐา รัตนพงศ์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางกิตติมา คำคุ้มโรงเรียนวัดมหาบุศย์กรรมการ
3. นางสาวภาณุมาส ลาภมากผลศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกนิฐา รัตนพงศ์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางกิตติมา คำคุ้มโรงเรียนวัดมหาบุศย์กรรมการ
3. นางสาวภาณุมาส ลาภมากผลศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกนิฐา รัตนพงศ์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางกิตติมา คำคุ้มโรงเรียนวัดมหาบุศย์กรรมการ
3. นางสาวภาณุมาส ลาภมากผลศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุพดี โพธิ์ทองโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางสาวประทุม เล็กเซียโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ พิมพาทย์โรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุพดี โพธิ์ทองโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางสาวประทุม เล็กเซียโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ พิมพาทย์โรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุพดี โพธิ์ทองโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
2. นางสาวประทุม เล็กเซียโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ พิมพาทย์โรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
2. นายชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวนิพาพร นุเสนศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
2. นายชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวนิพาพร นุเสนศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
2. นายชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวนิพาพร นุเสนศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
2. นายชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวนิพาพร นุเสนศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]