หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 117 52 48.15% 23 21.3% 14 12.96% 19 17.59% 108
2 โรงเรียนพญาไท 86 50 60.24% 19 22.89% 3 3.61% 11 13.25% 83
3 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 105 42 43.3% 25 25.77% 11 11.34% 19 19.59% 97
4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 67 37 58.73% 15 23.81% 5 7.94% 6 9.52% 63
5 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 67 32 54.24% 12 20.34% 9 15.25% 6 10.17% 59
6 โรงเรียนราชวินิต 88 31 39.24% 16 20.25% 16 20.25% 16 20.25% 79
7 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 65 31 50% 14 22.58% 6 9.68% 11 17.74% 62
8 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 60 27 46.55% 14 24.14% 12 20.69% 5 8.62% 58
9 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 61 23 38.33% 21 35% 8 13.33% 8 13.33% 60
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 73 21 32.31% 17 26.15% 11 16.92% 16 24.62% 65
11 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 51 21 42.86% 8 16.33% 9 18.37% 11 22.45% 49
12 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 40 20 51.28% 7 17.95% 5 12.82% 7 17.95% 39
13 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 79 19 29.23% 24 36.92% 6 9.23% 16 24.62% 65
14 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 49 18 46.15% 8 20.51% 6 15.38% 7 17.95% 39
15 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 48 16 41.03% 5 12.82% 9 23.08% 9 23.08% 39
16 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 37 15 42.86% 10 28.57% 4 11.43% 6 17.14% 35
17 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 48 15 38.46% 8 20.51% 4 10.26% 12 30.77% 39
18 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 37 13 37.14% 10 28.57% 4 11.43% 8 22.86% 35
19 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 40 13 36.11% 9 25% 6 16.67% 8 22.22% 36
20 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 28 13 50% 5 19.23% 5 19.23% 3 11.54% 26
21 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 48 12 27.27% 15 34.09% 6 13.64% 11 25% 44
22 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 39 12 33.33% 12 33.33% 1 2.78% 11 30.56% 36
23 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 25 12 54.55% 6 27.27% 1 4.55% 3 13.64% 22
24 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 32 12 41.38% 4 13.79% 8 27.59% 5 17.24% 29
25 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 53 11 23.91% 15 32.61% 8 17.39% 12 26.09% 46
26 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 42 11 28.21% 12 30.77% 6 15.38% 10 25.64% 39
27 โรงเรียนวัดหนัง 44 11 26.83% 8 19.51% 7 17.07% 15 36.59% 41
28 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 42 11 30.56% 8 22.22% 7 19.44% 10 27.78% 36
29 โรงเรียนดาราคาม 42 10 25.64% 8 20.51% 12 30.77% 9 23.08% 39
30 โรงเรียนอุดมศึกษา 44 10 27.03% 8 21.62% 10 27.03% 9 24.32% 37
31 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 28 10 43.48% 4 17.39% 4 17.39% 5 21.74% 23
32 โรงเรียนอรรถมิตร 34 9 27.27% 11 33.33% 7 21.21% 6 18.18% 33
33 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 36 9 27.27% 11 33.33% 6 18.18% 7 21.21% 33
34 โรงเรียนประถมนนทรี 36 9 27.27% 10 30.3% 6 18.18% 8 24.24% 33
35 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 36 9 30% 9 30% 7 23.33% 5 16.67% 30
36 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 34 9 29.03% 7 22.58% 6 19.35% 9 29.03% 31
37 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 38 9 25.71% 6 17.14% 10 28.57% 10 28.57% 35
38 โรงเรียนวัดโสมนัส 35 9 40.91% 1 4.55% 2 9.09% 10 45.45% 22
39 โรงเรียนดวงวิภา 29 8 32% 7 28% 3 12% 7 28% 25
40 โรงเรียนวาสุเทวี 36 7 21.88% 9 28.13% 5 15.63% 11 34.38% 32
41 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 40 7 20.59% 9 26.47% 4 11.76% 14 41.18% 34
42 โรงเรียนแย้มสอาด 37 7 21.21% 9 27.27% 4 12.12% 13 39.39% 33
43 โรงเรียนวัดด่าน 32 7 24.14% 8 27.59% 5 17.24% 9 31.03% 29
44 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 32 7 26.92% 4 15.38% 6 23.08% 9 34.62% 26
45 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 26 6 24% 8 32% 6 24% 5 20% 25
46 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 25 6 25% 8 33.33% 3 12.5% 7 29.17% 24
47 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 28 6 27.27% 7 31.82% 5 22.73% 4 18.18% 22
48 โรงเรียนบูรณะศึกษา 28 6 23.08% 7 26.92% 4 15.38% 9 34.62% 26
49 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 21 6 30% 7 35% 2 10% 5 25% 20
50 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 30 6 30% 3 15% 5 25% 6 30% 20
51 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 20 6 35.29% 3 17.65% 5 29.41% 3 17.65% 17
52 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 14 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 4 30.77% 13
53 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 32 5 20% 6 24% 4 16% 10 40% 25
54 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 26 5 22.73% 5 22.73% 6 27.27% 6 27.27% 22
55 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 29 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
56 โรงเรียนแสงอรุณ 25 5 27.78% 5 27.78% 0 0% 8 44.44% 18
57 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 21 5 25% 2 10% 4 20% 9 45% 20
58 โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล 14 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
59 โรงเรียนไทยคริสเตียน 12 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 29 4 14.29% 7 25% 6 21.43% 11 39.29% 28
61 โรงเรียนวัดนาคปรก 12 4 36.36% 7 63.64% 0 0% 0 0% 11
62 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 31 4 14.81% 5 18.52% 8 29.63% 10 37.04% 27
63 โรงเรียนโสมาภา 28 4 15.38% 5 19.23% 7 26.92% 10 38.46% 26
64 โรงเรียนวัดบึงบัว 12 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
65 โรงเรียนราชินี 23 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 4 44.44% 9
66 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 29 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 31 3 16.67% 5 27.78% 3 16.67% 7 38.89% 18
69 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 17 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 6 46.15% 13
70 โรงเรียนกงลี้จงซัน 15 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 13
71 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 29 2 8% 9 36% 5 20% 9 36% 25
74 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 23 2 10% 5 25% 3 15% 10 50% 20
75 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 13 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 12
76 โรงเรียนสตรีวรนาถ 24 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 11
77 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 11 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 6 54.55% 11
78 โรงเรียนพิพัฒนา 10 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
79 โรงเรียนเพาะปัญญา 14 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
80 โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนเบญวรรณศึกษา 10 2 28.57% 0 0% 5 71.43% 0 0% 7
83 โรงเรียนจินดามณี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 22 1 4.76% 7 33.33% 5 23.81% 8 38.1% 21
86 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 20 1 5.26% 7 36.84% 5 26.32% 6 31.58% 19
87 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 17 1 6.25% 6 37.5% 4 25% 5 31.25% 16
88 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา 30 1 4% 4 16% 8 32% 12 48% 25
89 โรงเรียนศานติวิทยา 19 1 5.88% 2 11.76% 8 47.06% 6 35.29% 17
90 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 12 1 8.33% 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 12
91 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 10 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
92 โรงเรียนจันทรวิทยา 9 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
93 โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนทองพูน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
95 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 27 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 7
97 โรงเรียนบูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
98 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 8 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
99 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
101 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนจำนงค์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนดลวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนพรพิมพ์ พระราม 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนอาร์บิส รัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั่นแนล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนจารุวรรณ 11 0 0% 6 60% 2 20% 2 20% 10
117 โรงเรียนศุภวรรณ 12 0 0% 5 50% 1 10% 4 40% 10
118 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
120 โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาด 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนอนุบาลสาริน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
123 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 30 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
125 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 6 0 0% 0 0% 6 100% 0 0% 6
127 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 8 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
128 โรงเรียนเทพกาญจนา 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
129 โรงเรียนกันตะบุตร 18 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
130 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 9 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
131 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
132 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมถ์ฯ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]