หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนดาราคาม 42 93 53
2 006 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 42 102 53
3 007 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 38 86 60
4 009 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 105 229 161
5 010 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 28 57 38
6 011 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 40 137 51
7 012 โรงเรียนประถมนนทรี 36 66 48
8 013 โรงเรียนพญาไท 86 288 160
9 014 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 79 157 93
10 015 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 65 172 103
11 016 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 117 403 158
12 017 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 25 50 36
13 018 โรงเรียนราชวินิต 88 195 115
14 019 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 53 142 80
15 021 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 8 23 14
16 022 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 20 34 29
17 023 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 42 97 68
18 024 โรงเรียนวัดด่าน 32 73 32
19 025 โรงเรียนวัดนาคปรก 12 36 14
20 026 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 36 61 49
21 027 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 32 52 37
22 028 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 20 30 27
23 030 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 28 68 39
24 032 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 40 72 43
25 033 โรงเรียนวัดหนัง 44 85 60
26 034 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 60 172 106
27 035 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 48 116 76
28 020 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 31 56 35
29 029 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 48 111 56
30 031 โรงเรียนวัดโสมนัส 35 102 61
31 036 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 61 163 105
32 037 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 67 183 101
33 038 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 51 111 79
34 039 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 49 84 62
35 040 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 67 140 108
36 004 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 37 71 39
37 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 73 146 106
38 106 โรงเรียนกงลี้จงซัน 15 25 22
39 108 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 38 4
40 085 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา 1 1 1
41 130 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 32 67 30
42 079 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 17 26 22
43 054 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมถ์ฯ 2 2 0
44 146 โรงเรียนกันตะบุตร 18 24 21
45 077 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1 20 6
46 116 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 6 8 6
47 067 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 21 37 24
48 045 โรงเรียนจันทรวิทยา 9 21 11
49 112 โรงเรียนจารุวรรณ 11 12 11
50 078 โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล 14 49 21
51 132 โรงเรียนจำนงค์วิทยา 1 2 2
52 064 โรงเรียนจินดามณี 2 4 3
53 069 โรงเรียนจิ้นเตอะ 0 0 0
54 055 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 21 35 21
55 047 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา 30 67 32
56 141 โรงเรียนดลวิทยา 1 1 1
57 082 โรงเรียนดวงวิภา 29 53 32
58 147 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา 2 6 4
59 053 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 14 30 19
60 114 โรงเรียนทองพูน 3 7 5
61 046 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 5 12 5
62 050 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 29 87 32
63 098 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 26 30 29
64 089 โรงเรียนบางกอกพัฒนา 0 0 0
65 120 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 9 11 8
66 101 โรงเรียนบูรณะศึกษา 28 41 39
67 059 โรงเรียนบูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 3 7 5
68 093 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 23 33 23
69 051 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 25 31 27
70 081 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 28 44 24
71 133 โรงเรียนพรพิมพ์ พระราม 2 1 1 1
72 103 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 2 3 2
73 127 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 40 75 53
74 131 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 0 0 0
75 083 โรงเรียนพิพัฒนา 10 16 10
76 117 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 8 30 14
77 140 โรงเรียนราชินี 23 50 25
78 145 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 29 55 41
79 135 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 39 79 56
80 090 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 37 75 52
81 087 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 4 12 4
82 061 โรงเรียนวาสุเทวี 36 56 41
83 065 โรงเรียนศานติวิทยา 19 24 23
84 086 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 27 40 35
85 063 โรงเรียนศุภวรรณ 12 15 13
86 073 โรงเรียนสตรีวรนาถ 24 42 26
87 074 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 1 1 1
88 076 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 26 65 29
89 113 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 0 0 0
90 119 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 17 27 17
91 111 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 22 33 22
92 056 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 3 3 3
93 092 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 30 44 38
94 115 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 0 0 0
95 128 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 13 18 16
96 066 โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 2 4 3
97 070 โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ 6 10 8
98 048 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา 3 7 5
99 044 โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ 3 7 4
100 075 โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์ 3 7 3
101 095 โรงเรียนอนุบาลสองภาษาบ้านต้นไม้ 0 0 0
102 107 โรงเรียนอนุบาลสาริน 3 7 5
103 060 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน 2 6 4
104 124 โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาด 3 7 5
105 099 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 29 50 37
106 125 โรงเรียนอรรถมิตร 34 45 41
107 136 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 29 40 31
108 137 โรงเรียนอาร์บิส รัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั่นแนล 1 1 1
109 097 โรงเรียนอุดมศึกษา 44 76 46
110 118 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 36 95 60
111 129 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 11 12 11
112 100 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 3 5 4
113 104 โรงเรียนเทพกาญจนา 4 6 4
114 142 โรงเรียนเบญวรรณศึกษา 10 17 11
115 096 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 31 59 37
116 102 โรงเรียนเผดิมศึกษา 0 0 0
117 049 โรงเรียนเพาะปัญญา 14 34 14
118 110 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 12 27 14
119 094 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 0 0 0
120 121 โรงเรียนแย้มสอาด 37 65 46
121 057 โรงเรียนแสงอรุณ 25 35 27
122 109 โรงเรียนโชคชัย 0 0 0
123 084 โรงเรียนโสมาภา 28 48 40
124 123 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 32 49 36
125 080 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 30 47 40
126 122 โรงเรียนไทยคริสเตียน 12 14 13
127 105 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 40 5
128 138 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน 4 3 3
129 071 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ 1 1 1
130 042 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 1 1
131 043 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ 4 6 6
132 149 โรงเรียนวัดบางปะกอก 0 0 0
133 088 โรงเรียนวัดบึงบัว 12 62 25
134 143 โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 4 20 6
135 068 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 2 16 4
136 041 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 6 3
137 139 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 1 3 1
138 148 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) 1 3 2
139 091 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 1 1 1
140 144 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 48 92 69
141 072 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 10 12 11
142 134 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 34 71 41
รวม 3208 6975 4296
11271

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]