รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1. เด็กหญิงณิชา  ศิริวันสาณฑ์
 
1. นางกุสุมา  ทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1. เด็กหญิงศิรินธร์   จิตคล่องทรัพย์
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  บำรุงแนว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงภัทรสิริ  สุจำนงค์
 
1. นางสาวศุภรา  บุญรอด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงนาเดีย  ทับอุไร
 
1. นางสาวฐานิตา  บุญปลูก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงภวิภา  นันทาภิวัฒน์
 
1. นางอรุณศรี  แสงจันทสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายพีธัช  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศุภรา  บุญรอด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงจารุนันท์  สมอหมอบ
 
1. นางเพ็ญศรี  ชัยศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 1. เด็กชายวิชุกร  นวลวัลย์
 
1. นางสาวนงนุช  อุปลี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ประสมศรี
 
1. นางลัดดา  ไชยโพธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บุญรักษ์
 
1. นางลัดดา  ไชยโพธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงทิชา  วาดเขียนภิรมย์
2. เด็กหญิงบุษบงก์  หอมกมล
 
1. นางบุญเรือน  โพธิ์สุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  นาสิงห์ทอง
2. เด็กหญิงธันยธร  รื่นศาสตร์
 
1. นางนภาลัย  พงษ์โสภณ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายชยนันต์  เเสนดี
 
1. นางชลธิชา  นาคสกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายรัชชานนท์  เพชรชู
 
1. นางมนวิภา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาด    
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทวีสุขเสถียร
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทวีสุขเสถียร
3. เด็กหญิงอลิชา  ถนอมสงวน
 
1. นางสาวจิรพร  ปานทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  ธัญญาหาร
2. เด็กหญิงชลินทร  นุ่มละมุน
3. เด็กหญิงชิติยาภรณ์  ผลดี
 
1. นางสาวลลิตา  นิติพันธ์
2. นางสาวอัจฉรา  สุขสำราญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายชาญชล  แพ่งนคร
2. นางสาวณัฐณิชา  สายทอง
3. เด็กหญิงพรทิพย์ธิดา  อัศวนาวิน
 
1. นางชุติมา  ทิพวาที
2. นางสาวณัฐกานต์  มั่นยา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายชนวัธน์   คำภาพล
2. เด็กชายพัชรพล  คำจุมพล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณสว่าง
2. นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายชวิศ  จั่นบำรุง
2. เด็กชายภาคภูมิ   ปัทมเนตร
 
1. นางสาวกาญจนา  นมัสโก
2. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 1. เด็กชายธิติพันธุ์  ช้างพันธุ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่วมเจริญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายพัชระเมศฐ์  สุวรรณพฤกษ์
 
1. นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายศักดา  ปลื้มใจ
 
1. นายอนุวัตร  ทองช่างเหล็ก
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายฆฤณ  ม่วงน้อยเจริญ
2. เด็กชายวิวิธ  มีแลบ
3. เด็กหญิงศวิตา  ไม้งาม
 
1. นางมณฑา  นิระทัย
2. นางสาวสุขรัชต์ดา  วงษาสุข
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พูลเจริญ
2. เด็กชายพีธัช  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงภัทรสิริ  สุจำนงค์
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    สมัครเขตรการ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมนนทรี 1. เด็กหญิงปณิดา  สว่างนวล
2. เด็กหญิงพรรณภิมล  เครื่องสูงเนิน
3. เด็กหญิงวรรณน้ำฝน  บัลลังก์
 
1. นางสาวภัทรพร  ภูบุญทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ที่รักษ์
2. เด็กหญิงสุนิศา  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงอุไรทิพย์  ตรวจนอก
 
1. นางจินดา  ศิริวงค์
2. นางเนาวรัตน์  อุตะมะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงณัฏฐา  มหาสำราญ
2. เด็กชายภูดิศ  ศิริรัตน์มงคล
3. เด็กชายรัฐพล  ตรีจิรกุล
 
1. นางสาวอัจฉรา  โพธิ์สุวรรณ
2. นางเสาวลักษณ์  ณ ระนอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาด 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  วิชญคุปต์
2. เด็กหญิงธัญกร  สมมณีวัฒน์
3. เด็กชายพงภรณ์  อิสาระพายุ
 
1. นางสาวจิรารัตน์  จอมป้อ
2. นางสาวสุรีรัตน์  คุ่นชมพู
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69.31 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายนนท์รวิศ  เหลืองถกลไทย
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงศวิตา  เชยแจ้ง
 
1. นายธัชชา  เลิศวิไล
2. นางสาววรรณวีร์  เหมือนประยูร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  กุระปะ
2. เด็กชายประลองพล  รังสรรค์
 
1. นางณัฐรดา  โขนงนุช
2. ดร.ศศิธร  เขียวกอ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายศรันยู  มหาวัฒนปรีชา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประมูลทรัพย์
 
1. นางกัลยารัตน์  เสาวคนธ์
2. นางเนาวรัตน์  อุตะมะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่าน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงศ์หมั่น
2. เด็กชายวิภพ   แก้วจันทร์
 
1. นายเชวง  พันธุ์บ้านแหลม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1. เด็กชายชัชชล  กาญจนมุสิก
2. เด็กชายรักขิต  วงษ์สีดา
 
1. นางจินต์ศุจี  แพรพิชัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤตกานต์  กานตะภาพ
2. เด็กชายธนพล  บุญนิยม
 
1. นางจินดา  ศิริวงค์
2. นางสาวสุธารส  อินสำราญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัทวงศ์
2. เด็กชายบริพัตร  ผลทับทิม
 
1. นางจินดา  ศิริวงค์
2. นางสาวสุธารส  อินสำราญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชมบุญ  บุญช่วย
2. เด็กหญิงณิชกุล  จุลกะเศียน
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  เทพรักษ์
4. เด็กหญิงพัฒน์นิตา  กัลยา
5. เด็กหญิงมาริษา  ข่าน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ประกอบเสียง
2. นางสาวบังอร  วัดพงพี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงชัญญา  เรือนเพ็ชร
2. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  บานเย็น
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ทองพูล
4. เด็กหญิงรินรดา  ทองพรม
5. เด็กหญิงอรณิชา  มิคะนุช
 
1. พระมหาวันทนนท์  ฐานวโร
2. นางวนิดา  พัชนะพานิช
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงจิลดา  ฮึกหาญ
2. เด็กหญิงปรารถนา  มาลามาน
3. เด็กหญิงพรรณนิวา  เสืออารีย์
4. เด็กหญิงภูริชญา  เพชรชู
5. เด็กหญิงรัฐตวรรณ  แสงสาตรา
 
1. นางสาวณัฏฐ์ฌญาญ์  การชัยตระกูล
2. นางสาววรวรรณ  เงินทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาคปรก 1. เด็กชายนพณัฐ  ไชยคำภา
2. เด็กหญิงพินลดา  กรรตุพันธาธร
3. เด็กหญิงฟ้าใหม่  มูลกระโทก
4. เด็กชายภุชงค์  เชื้อดี
5. เด็กชายวีรภัทร  สมานทอง
 
1. นางสาวปนัดดา  เรียนไธสง
2. นางสาวอารีย์  สายฉลาด
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายกันตธร  วุฒิวิริยะ
2. เด็กชายทินภัทร  เสน่หา
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ฉ่ำเฉื่อย
4. เด็กหญิงศุภัชฌา  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงอุทุมพร  ภูผาลี
 
1. นายปรัชญานันท์  พันธเสน
2. นายสมนึก  สุยะสืบ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงธัญยพร  ลิ้มประสาท
2. เด็กหญิงนนทนี  บุนนท์
3. เด็กชายนัฐพล  ชัยราช
4. เด็กหญิงอริสรา  แสงชัยภูมิ
5. เด็กหญิงเสาวภาคย์  เรืองขำ
 
1. นางรัชนีพร  มีธรรม
2. นางสาวศุทธนา  เอี่ยมสอาด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกิตติมา  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงธนากรณ์  เอี่ยมพงษ์ดี
3. เด็กหญิงนริศรา  สัญญะวี
4. เด็กหญิงนันธิดา  คงเมือง
5. เด็กชายสมนึก  ห่วงปรากฏ
 
1. นางสาววราศิณี  โพธิ์เจริญ
2. นายสฐาปกร  มีเฉย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงญาณิศา  โลเกศเสถียร
2. เด็กชายทิโมธี  อิสอัค นาเวล คาบี้
3. เด็กหญิงนพวรรณ  สุริยา
4. เด็กชายภคิน  ปราชญ์กิตติกุล
5. เด็กชายเสฏฐศักดิ์  สุวรรณแพทย์
 
1. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก
2. นายเรวัฒ  โสดาพรหม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. นางสาวฐิติพร  เรียนจินดา
2. นางสาวณัฐตา  จันทร์หนองแสง
3. นายธนพล  วงค์คำ
4. นางสาวนาฐณภา  มะลานวล
5. นางสาวปาริฉัตร  ทองชิต
6. นายพสธร  สุขสมบัติเสถียร
7. นางสาวพิสชา  ยินดี
8. นางสาวภัทรี  โพธิสุนทร
9. นายภิเษก  ลั่ว
10. นางสาววาสนา  พึ่งวงค์
11. นางสาววิลาสินี  เอกะวิภาค
12. นางสาวศิริวรรณ  ประทุมวงค์
13. นายศุภกิตติ์  นะรารัมย์
14. นายศุภวิชญ์  พากเพียร
15. นายสิทธิโชค  ภูผา
16. นางสาวสุพัตรา  โมอุ่ม
17. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์งาม
18. นายอะซะผะ  หวู่ผะ
19. นายอิทธิพล  เรียนจินดา
20. นายเดชาพล  สุพรรณศรี
 
1. นางสาวทัชชกร  มะยะเฉียว
2. นายภาคภูมิ  มีวาสนา
3. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
4. นางสุทิศา  เตียวเจริญโสภา
5. นายเกรียงไกร  คำแก่นแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงขวัญรัชต์ชา  ไพรวัลย์
2. เด็กชายชลสิทธิ์  เจริญชนม์
3. เด็กหญิงชวัลญา  โพธิ์คุ้ม
4. เด็กชายณัฐกิตน์  ไตรฟื้น
5. เด็กชายณัฐพงศ์  อยู่ไทย
6. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิริยโรจนกุล
7. เด็กหญิงธนัชพร  จันทร์เกษร
8. เด็กหญิงนิรัชชา  ดีพูล
9. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เลาะหมัด
10. เด็กหญิงลดา  คุ้มกัน
11. เด็กหญิงวริตา  แก้วรัก
12. เด็กชายศุภโชค  สุขจำลอง
13. เด็กชายอภิวัฒน์  พัดคุ้ม
14. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีทอง
15. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เหลือจ้อย
16. เด็กชายเบญจรงค์  แสงอรุณศิลป์
17. เด็กหญิงแพรวไพริณ  จิตะพานิชกุล
18. เด็กชายแรกตะวัน  ชูเลิศ
 
1. นายนิวัติ  บุญมานันท์
2. นางสาวรพีพรรณ  ภูถาวร
3. นางสุภาวดี  เดือนแจ้งรัมย์
4. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
5. นางแววนภา  กา่ญจนาวดี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายกัณฑ์เอนก  มั่งคั่ง
2. เด็กชายณัฐกานต์  บุญช่วงโชติรัตน์
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ผิวทอง
4. เด็กหญิงณิศรา  เดชสูงเนิน
5. เด็กหญิงดาตา  วงษ์สว่าง
6. เด็กชายธนภัทร  ตอรบรัมย์
7. เด็กชายธีรนัย  ศรีจันทร์
8. เด็กชายธีร์วรา  เล็กเกาะทวด
9. เด็กชายนพรุจ  พุกเผื่อน
10. เด็กหญิงปพิชญา  เกิดทะเล
11. เด็กหญิงปสุตา  พิมพิลา
12. เด็กหญิงภัทรียา  สงวนพวก
13. เด็กชายรัชชสิทธิ์  เอี่ยมฉลวย
14. เด็กชายวุฒิ  กิติกุลวรากร
15. เด็กชายศิริพัฒน์  สุวรรณวิเศษกุล
16. เด็กชายศิวกร  ชุมคง
17. เด็กชายสิทธิชัย  พระวิสัตย์
18. เด็กชายสุทธิโรจน์  ลีสมชัยเจริญ
19. เด็กชายอรรถพร  พึ่งสุข
20. เด็กชายอิทธิกร  อุดมพร
 
1. นายนิวัติ  บุญมานันท์
2. นางสาวรพีพรรณ  ภูถาวร
3. นางสุวภรณ์  สิริกุลสิงห์
4. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
5. นางเพชรี  เหลืองไตรรัตน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงประภัสสร  เลิศสลัก
 
1. นางหัตถยาภรณ์  เนินทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินี 1. เด็กหญิงศรัณย์พร   พลเดช
 
1. นางลำดวน  ปางวิสุทธิวงศ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญญายงค์
 
1. นางอุฬุภากร  วิจิตรพัชราภรณ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายนวพงศ์  ศรีไพล
2. เด็กหญิงพลอยชนก  สารโย
 
1. นางพัทธนันท์  สนธิ์น้อย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงอรุณ 1. เด็กหญิงจินตรัตน์  อริยศุภกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐากร  วุฒิกรีเกียรติ
 
1. นางมาลัย  รักษาวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  กุลฑะโร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีสมเขียว
2. เด็กชายอานุภาพ  สายแวว
 
1. นายชนม์ณกรณ์  สวรรยาพานิช
2. นางอุฬุภากร  วิจิตรพัชราภรณ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ปล้องอ้วน
2. เด็กหญิงกมลพร   ยิ่งยงยั่งยืน
3. เด็กหญิงกวิตา   ดิษสูงเนิน
4. เด็กหญิงชญาน์นันท์   วารุณศาสตร์
5. เด็กหญิงชลธิชา   ไฝดีโบ๊ต
6. เด็กหญิงธัญพิชชา   ปานเพชร
7. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์   พรมเปลว
8. เด็กหญิงพิชญ์ชุตา   พิศเพ็ง
9. เด็กหญิงสุธิณี   ชงเชื้อ
10. เด็กหญิงเก้าแก้ว   บวบทอง
 
1. นางนิพา  ชฎาวิภู
2. นางยุพดี   พระสว่าง
3. นางอำพันทอง   เปลี่ยนสกุลวงศ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงชญาณี  อินทร์เปลี่ยน
2. เด็กหญิงชลิดา  ปิติถาโน
3. เด็กชายชินวัตร  สอนอาจ
4. เด็กชายบูรพา  รักสัตย์มั่น
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีมาเรือง
6. เด็กหญิงพิยธิดา  เสือแก้วน้อย
7. เด็กหญิงภัทรจาริน  อินเทศราช
8. เด็กหญิงสุขุมาล  ชื่นใจจิตร
9. เด็กหญิงสุจิตรา  จำนงค์ภักดี
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมสิทธิ์
11. เด็กหญิงสุทธาสินี  อินทร์เปลี่ยน
12. เด็กหญิงสุภาวดี  เชื้อศรี
13. เด็กหญิงอาทิตติยา  ยินดีลาภ
14. เด็กหญิงเนตรชนก  นกขมิ้น
15. เด็กหญิงเนตรนภา  นกขมิ้น
 
1. นางวัลย์วิภา  กร่างกลาง
2. นางสาวหนึ่งนุช  เวือนประโคน
3. นางเยาวนารถ  หาเพิ่มพูล
4. นางสาวโสรญา  สดภิบาล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 72.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ธิจันดา
2. เด็กชายกายสิทธิ์  บุกขุมเหม
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธาดาพิทักษ์ทรัพย์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิต  คานงาม
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  ยวนใจ
6. เด็กหญิงนิชารีย์  สำราญพาณิชย์
7. เด็กหญิงน้ำฝน  คำมินเศก
8. เด็กหญิงปาริดา  วงศ์ส้มปัน
9. เด็กหญิงพรรณทิพา  บ้านแถว
10. เด็กหญิงรติยา  ตอรบรัมย์
11. เด็กชายวาเลนไทน์  รัตนพล
12. เด็กชายวิภาดา  มาตรา
13. เด็กหญิงสุธาทิพย์  น้อยสกุล
14. เด็กหญิงหทัยชนก  พิบาล
15. เด็กชายอัครพล  หงษ์ทอง
 
1. นายนราศักดิ์  สุทธิพูล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณกร  สัมมาจิต
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  อุทยานานนท์
3. เด็กหญิงวรรณะภา  สิงห์สงฆ์
 
1. นางสาวมาลิน  สุทธิแก้ว
2. นางอัจฉราพร  ทรัพย์แก้ว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  สรณพานิชกุล
2. เด็กหญิงนุชนารถ  ราชเจริญ
3. เด็กหญิงปิยะรัตน์  จำปาทอง
 
1. นายรณยุทธ   ทองตะโก
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจิรเมธ  ทองสมบัติ
2. เด็กชายนิธิวงศ์  ฐิตสมานนท์
 
1. นางสาวลาวัลย์  แย้มประสงค์
2. นางสาวสายรุ้ง  เหมือดชัยภูมิ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธันยธร  รื่นศาสตร์
2. เด็กหญิงอภัสรา  บำรุงศิลป์
 
1. นายธีระวัฒน์  หนูขาว
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นพยอม
 
1. นายปิตินันท์  บัวสำลี
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทร
 
1. นางนัยนา  พงษ์สีดา
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสิทธิชาติ  ลาดสีโท
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรรณปะขี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอาภา  พสกภักดี
 
1. นายปิตินันท์  บัวสำลี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรรณปพร  เกษกุล
 
1. นายปิตินันท์  บัวสำลี
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงชินาภรณ์  เพ็ชรเยียน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รัตนสุภา
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ขันทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรรณปะขี
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจตุพร  รุ่งกรุด
 
1. นายอภินันท์  สินเสริมเมือง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพัต  บุญสังข์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  วงษาเสนา
 
1. นางสาวศิริศิลป์  ผิวพรรณ
2. นายสุรนารถ  รัตนพรรณนา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อรุณเดช
2. เด็กหญิงอังจิรา  กองศรีมา
 
1. นางจรรยพร  ภัทรศุก
2. นางสาวหัฏฐวรรณ  พรวนต้นไทร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปาณีสรา  โพธิ์สำนัก
2. เด็กหญิงภัสสรพร  เคหะวัน
 
1. นางวัญชลี  ชูสิทธิ์
2. นายอภินันท์  สินเสริมเมือง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. นายฐิติวัชร์  ทองเป็นทรัพย์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รัตนสุภา
 
73 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายจักรพล  เจียมตระกูล
2. เด็กชายพลจักร  เจียมตระกูล
3. เด็กชายอิสสร  ทิพยโกศัย
 
1. นายฉัตรพันธ์  นิลกำแหง
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายณนทกร  สิริปิยะสิงห์
2. เด็กชายภูเบศ  นิมิตรถวิล
3. เด็กชายอัษฏาวิทย์  ดีหนองเป็ด
 
1. นางสาวณิชากานต์  โสมกูล
2. นายพิเชษฐ์  ขุนวังกรด
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายจตุรงค์  เสือภู่
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บัวชุม
3. เด็กชายอำนาจ  พรหมมา
 
1. นางวัญชลี  ชูสิทธิ์
2. นายอภินันท์  สินเสริมเมือง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 1. เด็กชายวีรปรัชญ์  พุ่มศุขโข
 
1. นายสมเกียรติ  ลีพัฒนเมธากุล
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
 
1. นายวีระ  ปรางค์รัตนศิลา
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงฐิติยา  สุขสมพงษ์
 
1. นายสันติ  ภาคบุบผา
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สร้างเสริมทรัพย์
 
1. นายสมเกียรติ  ลีพัฒนเมธากุล
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชริญา  กาญจนรัตน์
 
1. นายสิทธิพร  สุขเจริญ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1. เด็กชายธนนันท์  คลองประเสริฐ
 
1. นายวีระ  ปรางค์รัตนศิลา
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 1. เด็กชายนิธิศ  ไชยดรุณ
 
1. นายธิติภัทร์  สังข์สอน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิมพ์ พระราม 2 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
 
1. นางสาวพัสกร  นนท์ตา
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงทรรศญา   ตลับเพ็ชร
 
1. นายฤทธิเดช  แสงทอง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาร์บิส รัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั่นแนล 1. เด็กหญิงชัญญา  โกยสุขโข
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1. เด็กชายศิวัช  อิ่มรัตนรัก
 
1. นางอนัญญา  ห่อเกียรติ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุภาพร  สังข์ทอง
 
1. นางวรวรรณ  เหวียนระวี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1. เด็กหญิงณัฐสรา  ธงอาสา
 
1. นายวีระ  ปรางค์รัตนศิลา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงแพร  แสนน่าน
 
1. นางวรวรรณ  เหวียนระวี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มีคุณสุต
2. เด็กชายดลภทร์  จันทร์วรานนท์
3. เด็กหญิงธนภร  ศุกชัยศิริกุล
4. เด็กชายนราวิชญ์  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงวิภูษิตา  บุญกนอม
6. เด็กหญิงศิรินรัตน์  เนตรประไพ
7. เด็กหญิงศิรินรัตน์  เสือพลาย
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตุ่มมะ
9. เด็กหญิงสุรตา  สุขสมปรารถนา
 
1. นายปณิธาน  นิลวงศ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายขวัญศรันย์  ศิริใหญ่
2. เด็กชายคริษฐ์  หนูสาย
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร
4. เด็กหญิงจิราภา  ม่วงคำ
5. เด็กหญิงฐิติญา  มาตรา
6. เด็กชายทศวรรษ  ภูทิพย์
7. เด็กหญิงทิพรัตน์  สำราญ
8. เด็กชายธีรภัทร  สาระชาติ
9. เด็กชายธีรวัฒน์  สืบเชื้อ
10. เด็กชายนุชิต  บำเพ็ญพงษ์
11. เด็กหญิงประนัตตา  ผลจัด
12. เด็กชายพงศ์พาณิช  แช่มพานิช
13. เด็กชายวรวิทย์  เปรื่องค้า
14. เด็กชายอดิศักดิ์  เสนาโยธี
15. เด็กชายอภิชาติ  ปริโส
 
1. นายนพดล  คชศิลา
2. นายศักดิ์ชาย  คูหา
3. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. นายนพดล  คชศิลา
2. เด็กชายนุชิต  บำเพ็ญพงษ์
3. เด็กชายบารมี  แดงสุข
4. เด็กหญิงปนัดดา  ผลจัด
5. เด็กชายพีรเดช  เสือแก้วน้อย
6. เด็กหญิงภิญญดา  ด้วงใหญ่
7. เด็กชายยุทธพงษ์  คงกำเนิด
8. เด็กชายรัชชานนท์  อยู่ญาติมาก
9. เด็กชายวรวิทย์  เปรื่องค้า
10. เด็กชายวิสูจน์  โพธิ์ทอง
11. เด็กชายสมภพ  ขวัญใจ
 
1. นายนพดล  คชศิลา
2. นายศักดิ์ชาย  คูหา
3. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  สุนทรีกุลพงศ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปะวะขัง
4. เด็กหญิงทรายแก้ว  ชูช่วย
5. เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจมัน
6. เด็กหญิงนัชชา  บุตรดี
7. เด็กหญิงประภัสสร  ปกสุข
8. เด็กหญิงปารมี  เจริญราชวาหนะ
9. เด็กชายปุริศ  สนน้อย
10. เด็กชายพงศกร  ท้าวประสิทธิ์
11. เด็กหญิงพราวเพ็ญ  สุนทรีกุลพงศ์
12. เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิ์งาม
13. เด็กหญิงศศิธร  ศรีพิมาย
14. เด็กชายศุภโชติ  ภูมิขนอน
15. เด็กชายสรวิศ  เพ็งแก้ว
16. เด็กหญิงสุปวีณ์  จีระพร
17. เด็กหญิงอริสา  ไชยประปา
18. เด็กหญิงเกวลิน  นนทรีย์
19. เด็กชายเผชิญชัย  ปานมี
20. เด็กหญิงแพรพลอย  สมานมิตร์
 
1. นายกฤษณ์  จันทร์ทับ
2. นายบัญชา  เอกธรรม
3. นายรณชัย  คชสาร
4. นางสาววนารี  เที่ยงอ่ำ
5. นายสุรศักดิ์  พลับพลี
6. นายอภิชัย  หอมชาติ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชนิศร  ครองยุติ
 
1. นายธวัชชัย  นิลประดับ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิติพงษ์  จันทรมี
 
1. นางสริณณาภรณ์  ประทีปสุข
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพพิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  คงตุก
 
1. นางสาวจันจิรา  สายกลิ่น
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสมารัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นางสริณณาภรณ์  ประทีปสุข
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล 1. เด็กชายพิชญ์  ฮาเซกาว่า
 
1. นายรามลักษณ์  สุวรรณโน
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 1. เด็กหญิงรอยพิมพ์ใจ  กาญจนศรี
 
1. นางอังคณา  จิตตรีทรง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวจงรัก  คำสง่า
 
1. นายณัฐภูมิ  ศรีนุกูล
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แตงบุตร
 
1. นางสริณณาภรณ์  ประทีปสุข
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรรถมิตร 1. เด็กชายณฐนน  กปิลกาญจน์
 
1. นางพัชรินทร์  พลเยี่ยม
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวจิตรชนก  ดอกรัง
 
1. นายณัฐภูมิ  ศรีนุกูล
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงปิยกมล  ใหม่จันทร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หัตถกรรม
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรรถมิตร 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ไหมดี
 
1. นายอรรถสิทธิ์  จันสิริ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอภิชญา  อภิชาตพงศธร
 
1. นางสุชาดา  นนทรีย์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงศุภาพัชญ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสมฤทัย  คงคาลอย
 
108 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกมลชนก  พูลศิลป์
2. เด็กหญิงกุลิสรา  ไชยคิรินทร์
3. เด็กหญิงขวัญรัชต์ชา  ไพรวัลย์
4. เด็กชายคงสิทธิ์  ตรีแก้ว
5. เด็กหญิงจิรัฐพร  วิวัฒนานนท์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สนแย้ม
7. เด็กหญิงณหทัย  สาระ
8. เด็กหญิงณัฐการุน  คำอาจ
9. เด็กหญิงนภาดา  ประทุมวัน
10. เด็กหญิงนาเดีย  พวงมณี
11. เด็กชายปฐวี  ปันสุวรรณ์
12. เด็กหญิงปณิตา  สูติ
13. เด็กหญิงปรวีร์  ขันสุวรรณ์
14. เด็กหญิงปัญณรัตน์  พัชราจิระศักดิ์
15. เด็กหญิงปัณฑิตา  โปร่งสละ
16. เด็กหญิงพรนัชชา  แสวงดี
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กีสุวรรณ์
18. เด็กหญิงภวิตรา  หารตับเหล็ก
19. เด็กหญิงภิรมณ์กุล  พศุตม์พงศ์
20. เด็กหญิงมนัสวี  ทองเชิด
21. เด็กหญิงมยุรี  แช่มช้อย
22. เด็กชายยศธนะ  บุญโยประการ
23. เด็กหญิงวรางคณา  วงษ์วรเทวา
24. เด็กหญิงวัชรากร  ศรีสังข์
25. เด็กหญิงวัชริฎา  เวชวิฐาน
26. เด็กหญิงศศิพิมล  นลินจิรพัฒน์
27. เด็กชายอภิวัฒน์  พัดคุ้ม
28. เด็กชายเจษฎาพร  ศิริโยธา
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ศุกรโยธิน
2. นางนันทวดี  มงคลลักษณ์
3. นายพอชาย  พึงไชย
4. นางวนิดา  รักวิจัย
5. นายวุฒิชาติ  ลือคจร
6. นางศศิญาภรณ์  พรวนต้นไทร
7. นางสุภาวดี  เดือนแจ้งรัมย์
8. นางเตือนใจ  วสเกษม
 
109 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1. เด็กหญิงจณสิตา  ไตรทิพย์ศิริกุล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  มณีธรรม
3. เด็กชายธนกร  เกตุแก้ว
4. เด็กหญิงปริญดา  สิงห์ซอม
5. เด็กชายพรชัย  เกื้อกิจ
6. เด็กชายพิสิษฐ์  แสนปลื้ม
7. เด็กหญิงวัลลภา  ลายทอง
8. เด็กชายศิวกร  อุปคำ
9. เด็กหญิงอิสริยา  อินอ่ำ
10. เด็กหญิงเตชินี  ธีรภาพวงศา
 
1. นางสาวนัทธมน  เดชสุวรรณรัศมี
2. นางอนัญญา  ห่อเกียรติ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายจักรวาล  โสพิพันธ์
2. เด็กชายจิรายุส  ศรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงดิสราวัลย์  วงค์สว่าง
4. เด็กชายธีรภัทร์  พัดขุนทด
5. เด็กหญิงปฑิตตา  สังข์ทองคำ
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  นิลละออ
7. เด็กหญิงวราภรณ์  อุ่นคำเรือน
8. เด็กชายศิรภัทร  บุญสนอง
 
1. นางสาวมโนมาศ  ไกรเพิ่ม
2. นางสาวศรารัตน์  อนันตกลิ่น
 
111 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักลาย
2. เด็กหญิงณัฐินี  มีงาม
3. เด็กหญิงธัญยรัตน์  คล้อยมูล
4. เด็กหญิงธิดา  ก่อเกียรติดี
5. เด็กหญิงปรีญารัตน์  อินตา
6. เด็กหญิงอภิชญา  บัวโฮม
 
1. นางสาวนาถฤดี  ทักษเดช
2. นายพงษ์เดช  อุปละกลิน
3. นางภ้ทรพร  อุปละกลิน
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงจิราพร   สมเสนาะ
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรศรี
4. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงศ์
5. เด็กหญิงภัควดี  สุนทรสุจริต
6. เด็กหญิงภูริชญา  กล่่ำฉ่ำ
7. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ลี้
8. เด็กหญิงสุพัตรา  เที่ยงเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายปุญญพัฒน์  นาสมชัย
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญกร  ทองศรี
2. เด็กหญิงคณภรณ์   ทรัพย์สุข
3. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  น่วมปรีชา
4. เด็กหญิงนันทนา  ฮะโสด
5. เด็กหญิงนันทรัตน์  สะแกแสง
6. เด็กหญิงนันทิชา  สะแกแสง
7. เด็กหญิงพรรนิภา  รักธรรมสกุล
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้ววรรณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายปุญญพัฒน์  นาสมชัย
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยนิทัศน์สกุล
3. เด็กหญิงชุติมา  แก้วทอง
4. เด็กชายณฐกรณ์  คล้ายจินดา
5. เด็กหญิงธนวรรณ  รุณทอง
6. เด็กชายปรมัตถ์  ใจอิ่ม
7. เด็กหญิงประทานพร  ธรรมวงศานันท์
8. เด็กหญิงพุทธิตา  ปันหาร
9. เด็กชายภราดร  มาศมาลัย
10. เด็กชายยศกร  กระแซง
11. เด็กชายยศพร  กระแซง
12. เด็กหญิงศรันภัสร์  แสงโชติพัชร
13. เด็กชายศรายุทธ  โพธิ์น้อย
14. เด็กหญิงเนตรชนก  ชนะบุญ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   บุญกล้า
2. นายนราพล  เดชพลกรัง
3. นางสาวนิศารัตน์  รอดสุวรรณ
4. นางนุชจรีย์  หอมกลิ่น
5. นางสาวพร  สีน้ำอ้อม
 
115 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกิตินา  ทองเกลี้ยง
2. เด็กหญิงชลธิชา  โดรณ
3. เด็กหญิงณัฐิตา  กองไธสง
4. เด็กหญิงณิชกานต์  หอมดวง
5. เด็กหญิงณิชาภา  แหยมดี
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุวรรณจิต
7. เด็กหญิงนันทิยา  พันธุ์กาฬสินธุ์
8. เด็กหญิงภาณรินทร์  ชัยรุ่งโรจน์กิตติ
9. เด็กหญิงยลญา  เผือสูงเนิน
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  น้อยวรรณ
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งเรือง
12. เด็กหญิงสุวนันท์  คงเชื้อสาย
 
1. นายณัฐภูมิ  ศรีนุกูล
2. นางสาวธัญญพัทธ์  ธรรมประเสริฐ
3. นายสันติ  ภาคบุบผา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงภัณฐิลา  นีระวงศ์
2. เด็กหญิงวัชรี  โฉสูงเนิน
3. เด็กหญิงศศิการ  นิมิตรเจริญรวม
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ศิวะนาถนุสรณ์
2. นางสาวโสรยา  สุธาพจน์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. นายภานุวัฒน์  ศรีภู
2. นายวุฒิชัย  นามพันธ์
3. นายศุภกร  คำสะ
 
1. นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น
2. นางสาวสุนิสา  วราเรืองฤทธิ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงพุทธชาต  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริญาดา  จันทะคัด
3. เด็กหญิงสุนิตา  ศรีกนก
 
1. นางพัลลภา  ชูแสง
2. นางสำรวย  หอมรองบน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เจตชยานนท์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ตระกูลธรรม
3. เด็กหญิงภูริชยา  ลานยศ
4. เด็กหญิงรอยฮาน  นุชจำลอง
5. เด็กหญิงอัญมณี  มณีเลิศ
6. เด็กหญิงโยษิตา  แก้วโก
 
1. นางสาวณิชากานต์  โสมกูล
2. นางวาสนา  ภูงามเขียว
3. นายเส็ง  บุดดา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงนุจรีย์  สิงหนาท
2. เด็กหญิงมาติกา  วิชาชาญ
3. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  กฤศมน
4. เด็กหญิงศุภิสรา  บันฑิตธรรม
5. เด็กหญิงอภิญญา  ชุติมารังสรรค์
6. เด็กหญิงแสงเดือน  ทานาฤทัย
 
1. นางจุฑามาศ  หันยอ
2. นางสาวปุณยาวันร์  ทองคำจันทร์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงฉัตรหทัย  ภคนันท์พงศ์กุล
2. เด็กหญิงนรมน  ติ่งต้อย
3. เด็กหญิงอินทิรา  เอมวิวัฒน์
 
1. นางนันรุ่ง  ครองยุติ
2. นางสำรวย  หอมรองบน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงชลกร  สงวนสิน
2. เด็กหญิงลักษิกา  บุญพันธ์
3. เด็กหญิงอริศรา  กุซัว
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ศิวะนาถนุสรณ์
2. นางสาวโสรยา  สุธาพจน์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพุทธชาด  ปัทถาพงษ์
2. เด็กหญิงสิรินทรา  นิลเลิศ
3. เด็กหญิงเมธาวี  เทพาขันธ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรรณปะขี
2. นางเพ็ญนภา  แฟงเอม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงณิฐวีร์  จงประเสริฐ
2. เด็กชายปารมี  แอร่มหล้า
 
1. นายณิชากร  เลยเมือง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มีผลงาน
2. เด็กชายภูมิชัย  รามภักดี
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  สารกุล
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ศิวะนาถนุสรณ์
2. นางสาวโสรยา  สุธาพจน์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงทอฝัน  เทียนบญ
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  กิติมหาคุณ
3. เด็กหญิงปทิตตา  กำจรเวทย์
 
1. นางชุติมา  ท้วมเพิ่มทรัพย์
2. นางแววดาว  สาตร์พันธุ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายปรรัตน์  จำลองชาติ
2. เด็กชายมนพัทร  มีสวัสดิ์
3. เด็กชายสุเมธ  แตงบุตร
 
1. นางสาวปพรรัตน์  สมยาโลน
2. นายพีรพัชร  ขวัญทอง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นุชาติวงศ์
2. เด็กชายธนายุทธ  ควงขุนทด
3. เด็กชายธนิน  จองรุจิธรรม
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ศิวะนาถนุสรณ์
2. นางสาวโสรยา  สุธาพจน์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กหญิงพัชมาศ   พิมลศิริ
2. เด็กหญิงแก้วกัลยา  เฉยดี
3. เด็กหญิงใจขวัญ   มาลัยวงษ์
 
1. นายภาณุพงษ์   เขียวแก้ว
2. นางสาวศิวพร   โคถึก
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายปรียาพร  พันธ์หอม
2. เด็กหญิงสุพรรัตน์  สุพรรัตน์
3. เด็กหญิงเนื้อทอง  หนองกุ่ม
 
1. นางสาวรุ้งกาญจน์  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวลักขณา  งามนาเสียว
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายจิรเมธ  ปิยะนราธร
2. เด็กชายณัฐภัทร  ทิวาเวช
 
1. นายนิวัติ  บุญมานันท์
2. นางเตือนใจ  วสเกษม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงมินทรา  เอมโอด
2. เด็กหญิงศกุณตลา  สงวนสิน
 
1. นายวันเฉลิมชัย  จุลพันธุ์
2. นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กชายปิยวัฒน์  คะโน
2. เด็กชายพีระวศุตม์  ยังให้ผล
 
1. นางสาวจินตนา  ช้างสาร
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  ทำทาน
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายธนภูมิ   แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงพรปวีณ์   บุญรอด
 
1. นายภาณุพงษ์  เขียวแก้ว
2. นางสาวมนสิการ  ยั่งยืน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  แดงทอง
3. เด็กหญิงมุทิตา  สุขรักษ์
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางราตรี  ทิวากรพรรณราย
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนภูมิ  มูลโต
2. เด็กชายโจ  ธนิตวัธน์
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางราตรี  ทิวากรพรรณราย
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนพล  บุญนิยม
2. เด็กชายบริพัตร์  ผลทับทิม
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายรัตชัย  สายบุญสา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โปรยชัยภูมิ
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางราตรี  ทิวากรพรรณราย
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สดแสงจันทร์
2. เด็กชายศรัณย์  ติวุตานนท์
 
1. นางสาวนัทธ์หทัย  พรมวังขวา
2. นางศิริญากร  อัฏฐเมธากร
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนาธิป  สิทธิกรรม
2. เด็กชายอัมรินทร์  หวังเพิ่มบัณฑิต
 
1. นางสาวนัทธ์หทัย  พรมวังขวา
2. นางสาวสุจรี  ดำรงค์ศักดิ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายคุณากร  ภิญโญภาวการ
2. เด็กชายเนติธร  กัลยานิติกุล
 
1. นางสาวศิวพร  พันศร
2. นางเตือนใจ  วสเกษม
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนภูมิ  สายทวี
2. เด็กชายปัณณ์  กลแกม
3. เด็กหญิงปุณณ์  กลแกม
 
1. นางสาวดาเรศน์  อรุณประเสริฐ
2. นายสมชาย  ปลัดสังข์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กชายตรีเทพ  โควินทวงศ์
2. เด็กชายธนกาญจน์  มณีรักษ์
3. เด็กชายสาธุ  ลาภมหาไพศาล
 
1. นายอดิชัย  สุพรรณท้าว
2. นายอรุณ  เปียซื่อ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายจริวัฒน์  แซ่อึ๊ง
2. เด็กชายธนพัฒน์  ตันมณี
 
1. นายยุติมา  ปิ่นสุข
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแย้มสอาด 1. เด็กหญิงวรรณธนาต์  ธนรัตนะพันธ์
 
1. Mr.Nathaniel David  Jenks
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1. เด็กหญิงพลอย  ทอมลินสัน
 
1. นายพงษ์พันธ์  โพทัย
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายอาทิตย์  กำเนิดพันธุ์
 
1. นางมารศรี  ใจเที่ยง
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 1. เด็กชายศรุต  รอดเกตุ
 
1. นางสาวนิศา  สายมณี
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายธีระนนท์  พรวันชาติ
 
1. นางสาวศศิธร  ศักดาวงษ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ชีวะธมรัฒน์
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงปรียา  นาวานี
 
1. นางรตินธร  วาดเขียน
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงภัทรสิริ  สุจำนงค์
 
1. นายนภัสรพี  มาลาเวช
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาด 1. เด็กหญิงณิชารี  สาริกะภูติ
 
1. นางสาวมนต์ทิวา  ศิริอุบล
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายนรสิทธิ์  ปานเจริญ
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนิดา  ร่มแก้ว
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  วิริยะกุล
3. เด็กชายอมรเดช  วรณะ
4. เด็กชายเด่นดวง  สิริวัฒน์
5. เด็กชายโมฮัมหมัด  แมชดี้ชาเคอร์
 
1. นางนภาพร  แก้วแสง
2. นายเจษฎา  พละศักดิ์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 1. เด็กหญิงรติรัตน์  อำนวยผล
 
1. Miss Jing Jing  Wang
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ประสมศรี
 
1. นางนงนุช  ชื่นสมจิตต์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 1. เด็กชายทัตชย  ศรีตระกูล
2. เด็กหญิงวรธิดา  เหลิ่ง
 
1. MissSally  Sadsad
2. MissSally  Sadsad
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงกรกนก  เมืองเกษม
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  ไทยพิทักษ์
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
2. นางมารศรี  ใจเที่ยง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ไสยสนิท
2. เด็กชายธนบดี  หอมเนย
3. เด็กชายบุรินทร์  ประพฤติดี
4. เด็กชายภูวริส  เปลี่ยนภักดี
5. เด็กชายยุทธนา  อ่อนคำ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขำมะโน
 
1. นางดวงเดือน  เงินบาท
2. นายนารถ  นันทกิจ
3. นายอาคม  สุมทอง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายณรบดี  เยนา
2. เด็กชายธรานนท์  อามาตย์มนตรี
3. เด็กชายธัญวุฒิ  เลิศปัญญาวีรพล
4. เด็กชายปัญญวัฒน์  ทิพย์ปรีชาธนดี
5. เด็กชายพลวัฒน์  มาเฉลิม
6. เด็กชายรังสรรค์  ธงชัย
 
1. นางพิศมัย  ช่อวิเชียร
2. นางสาวสุชีลา  ตันติเมธาวี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐชกฤตย์  เนินกลาง
2. เด็กชายดวง  วิเชียรกุล
3. เด็กชายธนชนัน  มีกรงาม
4. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญยะบุตร
5. เด็กชายธนโชติ  การตระภาพ
6. เด็กชายวรรณรัตน์  คุ้มผล
7. เด็กชายวสุพล  บุญเจริญ
8. เด็กชายเอกพล  โต๊ะสิงห์
 
1. นางสาวจันจิรา  ทองสง่า
2. นายนราศักดิ์  สุทธิพูล
3. นายเกรียงไกร  คำแก่นแก้ว
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชนิตา  กาญจนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐภิญญาธาร  คุมวงศ์วาญ
3. เด็กหญิงณัฐิดา  ทรงเดชาไกรวุฒิ
4. เด็กหญิงธิติสุดา  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงนัญญลักษณ์  ใจกุย
6. เด็กชายปณิธาน  ญาณจรูญ
7. เด็กชายพิรพัฒน์  จิวะคุณานันท์
8. เด็กหญิงวราธร  เทพจิตร
9. เด็กหญิงอรณัฐ  บุญนาค
10. เด็กชายแสนภูมิ  หมวดหยู
 
1. นางชนิษฐ์ภาณ์  ไชยพรหม
2. นางสาวฐานิตา  บุญปลูก
3. นายพิเชษฐ์  ขุนวังกรด
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกษมวรรณ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ชาญเชาว์
3. เด็กหญิงธัญชนก  เหล่าพิสัย
4. เด็กหญิงวรารณ์  สมหมาย
5. เด็กชายวรเชษฐ์  บึงมาลา
 
1. นางสาวธนัชชา  สมคิด
2. นางสาวมาลินี  เลาหิตกุล
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  โอฬารโชคชัย
2. เด็กหญิงพรรษชล  ไตรวิทยากร
3. เด็กหญิงเปมิกา  อดิศรพันธ์กุล
 
1. นางพนมพร  ปานทองเสม
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พงษ์อาราม
2. เด็กหญิงปิยาภัสร์  รัตนบุญญา
3. เด็กหญิงศริญญา  แก้วมีศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรรณปะขี
2. นางลัดดา  ไชยโพธิ์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงนริสรา  โฉมฉิน
2. เด็กหญิงพิศมล  ดุกหลิ่ม
3. เด็กหญิงอนุธิดา  มีชู
 
1. นางสาวนฤมล  แสนอ่อน
2. นางสาวศุภผล  ตาเทพ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปวีณา  ลำพูน
2. เด็กหญิงวิภาวี  บุญเกิด
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ญาณวารี
 
1. นางสมบุญ  กลัดคร้าม
2. นางอุฬุภากร  วิจิตรพัชราภรณ์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายธัญภัทย์  บุญเกษม
2. เด็กชายพีธัช  เเสงจันทร์
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
2. นางมารศรี  ใจเที่ยง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดวงวิภา 1. เด็กหญิงธันยชนก  วงศ์เจตดิลก
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ชำนาญพานิช
 
1. นายชัยวัฒน์  มณีพรหม
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ 1. เด็กหญิงชญานี  หวานมีรส
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ลำพึงแสน
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มีบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาพงศ์  เพชรปานกัน
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำนงค์วิทยา 1. เด็กชายพงศธร  พุฒซ้อน
2. เด็กชายเมธานนท์  โรหิตชาติ
 
1. นายพิพัฒน์  ดวงใจ
2. นายอุทัย  มาทิพย์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายนรสิทธิ์  ปานเจริญ
2. เด็กหญิงเบญจพร  อ่อนทอง
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
2. นางสาวศุภรา  บุญรอด
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรวณิช  คงทอง
2. เด็กหญิงชนนันท์  วัฒนชานนท์
 
1. นางนวลจันทร์  พวงเพชร
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงสุภาพร  กุยลี
 
1. นางสาวศุทธนา  เอี่ยมสอาด
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กชายมานะ  โชคสิริมงคลกุล
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญกล้า
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชกร  พงษ์อาราม
2. เด็กหญิงกนกพร  บัวเย็น
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัตตา
4. เด็กหญิงกรรณิกา  เหล่าชัย
5. เด็กหญิงกษมา  มาตย์วิเศษ
6. เด็กหญิงกานต์ทิตา  เทียงอวน
7. เด็กหญิงกุลนัฏ  รัตนพล
8. เด็กหญิงกุลนันท์  โรมเมือง
9. เด็กหญิงกุหลาบ  พิมมวน
10. เด็กหญิงฆัญญาฑร  สมจิตร์
11. เด็กหญิงจินดารัตน์  พูนพันธ์
12. เด็กหญิงฉัตรฤทัย  แก้วทับทิม
13. เด็กหญิงชฎาพร  ติ๊บเอ้ย
14. เด็กหญิงชลธิชา  ชีชำนาญ
15. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเทพ
16. เด็กหญิงญาดา  นามโคตร
17. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นรวิชญ์ชยากร
18. เด็กชายณัฐนันท์  สุนทราภา
19. เด็กหญิงณัฐพร  แสงโพธิ์
20. เด็กชายธนพนธ์  ติยวุฒิโรจนกุล
21. เด็กหญิงธนพร  บุญนาค
22. เด็กชายธนากร  คูณมา
23. เด็กชายธราดร  เทือกเพีย
24. เด็กหญิงธิชา  วงษ์ประเวศน์
25. เด็กชายธีรกานต์  ศรีโพธิ์
26. เด็กชายธีรพิชญ์  อาจหาญ
27. เด็กชายธีรภัทร  เลียงเล็กจำนงค์
28. เด็กหญิงนรารัตน์  เหลาสร้อย
29. เด็กหญิงบรรณพิทย์  ทำบัวชา
30. เด็กชายบอส  รุ่งฤกษ์วิวัฒน์
31. เด็กหญิงปนัดดา  พลสิม
32. เด็กหญิงประกายมาศ  กล่อมช้าง
33. เด็กชายประเสริฐ  เครือวัลย์
34. เด็กหญิงปัทมา  กล่ำทอง
35. เด็กหญิงปานชนก  นามนวน
36. เด็กหญิงปาริดา  วงศ์สัมปัน
37. เด็กหญิงปิยฉัตร  มุ่งหมาย
38. เด็กหญิงปิยะดา  ยืนสุข
39. เด็กหญิงปิ่นเพรช  สายทอง
40. เด็กชายพชร  จิตรกิตติรัตน
41. เด็กหญิงพนิดา  ไชยวงษา
42. เด็กหญิงพร  พึ่งอัน
43. เด็กชายพรรษกร  แก้วทิ้ง
44. เด็กชายพรเทพ  มะตูม
45. เด็กหญิงพรไพลิน  พัดรัมย์
46. เด็กหญิงพรไพลิน  กลิ่นกลัด
47. เด็กชายพอเพียง  เอียงเหล็ก
48. เด็กหญิงพันพัสสา  จันทร์จำนง
49. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พุฒซ้อน
50. เด็กหญิงภนุมาศ  นพสวัสดิ์
51. เด็กหญิงภาวินี  บัวฮมบุรา
52. เด็กชายมงคล  พวกเมืองพล
53. เด็กหญิงมานิสา  ใฝ่เพชรดี
54. เด็กหญิงรัตน์ดา  มีชัย
55. เด็กหญิงลลิตวดี  ชูเกาะทวด
56. เด็กชายวชิระ  ชโยทัยวิสุต
57. เด็กหญิงวราภรณ์  สมหมาย
58. เด็กชายวัชรินทร์  คงอยู่
59. เด็กหญิงวิภาดา  มาตรา
60. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ใจเด็จ
61. เด็กหญิงวิยะวรรณ  เสนะแสง
62. เด็กหญิงวิราชศมา  สารเชื้อ
63. เด็กชายสรรชัย  ทิพย์ภิมาลย์
64. เด็กชายสิทธิพร  ศิลา
65. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  ชลาสินธุ์
66. เด็กหญิงสุธาทิพย์  น้อยกุล
67. เด็กชายสุววงศ์  กิติพงษ์ไพโรจน์
68. เด็กหญิงสุวัจณี  ชะนะพล
69. เด็กหญิงสุไวยรินทร์  ศิลาบุตร
70. เด็กหญิงสโรชา  เสืออ่วม
71. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สุ่มทอง
72. เด็กหญิงอภิชญา  ยอดวานิช
73. เด็กชายอภิรักษ์  คุ้มทรัพย์
74. เด็กหญิงอมลณัฐ  เวียงจันทร์
75. เด็กหญิงอังคณาง  ศรีหิรัญ
76. เด็กหญิงอารีรัตน์  วัดคำ
77. เด็กหญิงอ้อมใจ  อึ่งตระกูล
78. เด็กชายเนติพงษ์  คุ่ยยกสุย
79. เด็กหญิงเปมิกา  ทิพย์ตัน
80. เด็กหญิงโยธกา  เจริญวัย
 
1. นายกิตติศัพท์  จอมพลเรือง
2. นายธีระวัฒน์  หนูขาว
3. นายนราศักดิ์  สุทธิพูล
4. นางสาวประภาวิญากรณ์  คุณจันทร์มี
5. นางสาวมาลินี   เลาหิตกุล
6. นายรณยุทธ  ทองตะโก
7. นางสาวรัชภร  บุญรักษาเดชธนา
8. นางเตือนจิต  ณ ราช
 
178 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงภัทรลดา  ศิริรัตน์มงคล
 
1. นางรุ่งรัศมี  ประทุมวัน
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วมุงคุณ
2. เด็กหญิงศศิตา  หลี
3. เด็กชายเตชินท์  สุภาภา
 
1. นางสาวมณฑา  เมธยะกุล
2. นางสุพิศ  จงเรืองศรี
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงชลันธร  ชัยวิชิต
2. เด็กหญิงปานไพลิน  พรหมบุตร
3. เด็กหญิงพรรณปพร  วรอินทร์
 
1. นางสาวนงค์วรัตน์  จันทรัง
2. นางสุจิตรา  ธนะพัวสุวรรณ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1. เด็กชายธนกร  มีธวัช
 
1. นางสาวสิรยากร  อนันต์ศิริวัฒน์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายศุภกฤต  กลิ่นแสง
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ภูถาวร
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณิชานุช  บุบผา
 
1. นางเตือนใจ  รงค์โสภณ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนัง 1. เด็กชายภควัต  เลี้ยงอยู่
 
1. นางสาวพุทธรัตน์  เขียมสันเทียะ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1. เด็กชายภาคิน  ภานุกมลฉัตร
 
1. นางสาวสุกฤตา  ชัยวิเศษ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. นายชิษณุพงศ์  ศรีสุข
 
1. นางสาวอัญชิสา  ตะโกอินทร์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กชายชาญชัย  เหมือนศรี
2. เด็กหญิงภาวิณี  วงพิทักษ์
3. เด็กชายอานนท์  โข้บุรี
 
1. นางพรนลัท  ดำนา
2. นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1. เด็กชายนภสิทธุ์  ยลไพบูลย์
2. เด็กชายศุภยุทธ  จันทนะสุคนธ์
 
1. นางสาววาสนา  ปั้นไล้
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กชายพอเพียง  วีรเสนีย์
2. เด็กชายสถาพร  วิเศษทอง
 
1. นายสุระเดช  บุตะเขียว
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงศฺริญาดา  อำ่อิ่ม
2. เด็กชายอริยะ  วรบุตร
 
1. นางสาวบุษบง  เสมามล
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1. เด็กหญิงณิชากร  ไพเราะ
2. เด็กชายสิรภพ  วิจิตรนุกูลประดิษฐ์
 
1. นางสาวบุษราภรณ์  ติ้วต้ง
2. นางสาวลภัสดา  ดิษฐเนตร
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงกตติยา  คงใจมั่น
2. เด็กชายชนินทร  กลิ่นสุนทร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  พิทักษ์
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  อิงครัตน์
2. เด็กชายวรรัตน์  เชาระกำ
 
1. นางจริยาพร  ละว้า
2. นางสายหยุด  เกิดช่วย
 
194 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุขจำลอง
2. เด็กชายพรมณัฐ  ชมพูจันทร์
3. เด็กชายพิสิฐพงษ์  เรืองบุบผา
4. เด็กชายรอมบุญ  เมฆสุวรรณ
5. เด็กชายรักษ์ชนก  ยงยุทธ
6. เด็กชายอธิษฐ์   จันทนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  สิทธิพานิช
2. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์
3. นางสาวอนงค์พร  อ้ายสุวรรณ
 
195 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กชายจิณณฑัต  แก่นทองคำ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ประไพ
3. เด็กชายณิชา  โททะลิน
4. เด็กชายธนภัทร  ดำหมัด
5. เด็กชายภัทรนัชชา  ศรีพล
6. เด็กหญิงศุจีภรณ์   พิทักษ์วาปี
7. เด็กชายสุพิชญา  ดวงนางรอง
 
1. นางสาวมริสรา  แซ่เบ๊
2. นางสาววรรณา  สระพิณ
3. นางสาววันวิสาห์  สุขะถิน
 
196 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กชายกัน  แสงจันทร์
2. เด็กชายภาคภูมิ  สุขมั่น
3. เด็กชายราเมนทร์  แซ่ลี้
4. เด็กชายศิริชัย  มูลแสง
5. เด็กชายสุวรรณภูมิ  สุขมั่น
6. เด็กชายอิทธิพล  ยิ้มมาก
7. เด็กชายโยธิน  ศรีอินทร์
 
1. นางมะลิ  พลอยเจริญ
2. นางสาวสมจิตร  ขำมิน
3. นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1. เด็กหญิงอัจฉราทิพย์  จาตุรนต์วศิน
 
1. นางสาวอโรชา  ยงเสมอ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  เพ็ชรเยียน
 
1. นางสาวนุสรา  ปลื้มปรีชา
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายชยากร  ตั้งศิริกุลพร
 
1. นางฐิรัชชานันท์  บวรปิยาวัฒน์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปิโยรัฐ  ยึดพวก
 
1. นางสาวอัญชิสา  ตะโกอินทร์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ณัฐพงษ์เพ็ญ
 
1. นางสาวภัควลัญช์  คร้ามวงษ์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1. เด็กชายปุณยธร  ชูรัตน์
 
1. นางสาวบุษราภรณ์  ติ้วต้ง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงฌัลลกัณฐ์  สิทธิวราเวชกุล
2. เด็กชายธีทัช  ทองมี
3. เด็กหญิงรัชดาวัลย์  ตันติธรรมภูษิต
4. เด็กหญิงวรรณอมร  รัตนพรประสิทธิ์
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลิ่นแสง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ศุกรโยธิน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  สิทธิพานิช
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  มณีเจริญ
 
1. นายสมยศ  พวงเกตุแก้ว
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายปานเทพ  ลาดบูรณ์
 
1. นางสาวอรุโณทัย  มงคุณ
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายกีรติ  อภิวันท์สนอง
2. เด็กหญิงธนัชชา  เนตรสว่าง
3. เด็กชายธีทัช  ทองมี
4. เด็กหญิงภัทรมน  อัสสมงคล
5. เด็กหญิงรัชดาวัลย์  ตันติธรรมภูษิต
6. เด็กหญิงวรรณอมร  รัตนพรประสิทธิ์
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลิ่นแสง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ศุกรโยธิน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  สิทธิพานิช
3. นางสาวอนงค์พร  อ้ายสุวรรณ
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กหญิงธนนันท์  สุวรรณดี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญโยธิน
3. เด็กชายภาสวิชญ์  ปัทมรุจเรศ
4. เด็กชายภูวดล  คงเพชรศักดิ์
5. เด็กชายสัณหณัฐ  ภู่เอี่ยม
6. เด็กชายเอกภูมินท์  ชูประสูตร
 
1. นางสาวมริสรา  แซ่เบ๊
2. นางสาววรรณา  สระพิณ
3. นางสาววันวิสาห์  สุขะถิน
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายภาสวิชญ์  ลิขิตอภิธนวัฒน์
2. เด็กชายรอมบุญ  เมฆสุวรรณ
3. เด็กชายอธิษฐ์   จันทนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  สิทธิพานิช
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนศิริภูวเดช
2. เด็กชายณัฐดนัย  มีธรรม
3. เด็กชายปวริศ  พรมรัตน์
 
1. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์
2. นางสาวอนงค์พร  อ้ายสุวรรณ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายฐานันดร  ภู่คุ้ม
2. เด็กชายรัตนชัย  ทรัพย์เกษม
3. เด็กหญิงวันวิสา  เตชะสุขสม
 
1. นางสาวภัควลัญช์  คร้ามวงษ์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายภาสวิชญ์  ลิขิตอภิธนวัฒน์
2. เด็กชายรอมบุญ  เมฆสุวรรณ
3. เด็กชายอธิษฐ์   จันทนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  สิทธิพานิช
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมนนทรี 1. เด็กชายธีระพงศ์  นะลาวงค์
2. เด็กชายสิทธิกร  แซ่โง้ว
3. เด็กชายสุรเดช  พร้อมจิต
 
1. นางสาวภาระวี  สุทธิฉันท์
2. นางอมรรัตน์  วัณณะพันธุ์
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนศิริภูวเดช
2. เด็กชายณัฐดนัย  มีธรรม
3. เด็กชายปวริศ  พรมรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  สิทธิพานิช
2. นางสาวนงเยาว์  สิงฉนิท
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายพลาธิป  ดวงจักร์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายเบญจพล  เอกพรพิศิษฐ์
 
1. นายเสกสม  จินดารักษ์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ลิ้มจำรูญ
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  เคหดิษฐ์
 
1. นางสาวประภัสสร  นรวรรณ
2. นางสาวศุภผล  ตาเทพ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กชายสราวุฒิ  สูติยะวัน
2. เด็กชายอานนท์  โข้บุรี
 
1. นางสาวพรนลัท  ดำนา
2. นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงวลัยรัชช์  กิจธุรกุล
2. เด็กหญิงสาธกา  สุวรรณธะไพ
3. เด็กชายโพธิญาณ์  ลำไย
 
1. นางศศิธร  จรูญศักดิ์
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงชมัยพร  คูรนะวนิชพงษ์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ลืมเนตร
3. เด็กชายอภิชาติ  สมัยมงคล
 
1. นางสาวจรรยา  ภู่ระหงษ์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายกีรติ  อภิวันท์สนอง
2. เด็กชายบุญทวี  สุทธิกุล
3. เด็กชายพิชญะ  กิจการ
 
1. นางศศิธร  จรูญศักดิ์
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1. เด็กชายจิรพล  ไชยอุด
2. เด็กชายนวพล  ศาสตร์พงษ์
3. เด็กชายปรมะ  โสตทิพย์
 
1. นางสาวสุพัฒตา  สมเกศ