ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 61 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 42 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน