หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางรัชดา มั่นคงโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
2. นางขวัญชนก วีระสกุลโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
3. นางจิรา โอบอ้อมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนีย์ วิถีธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณี พิมลเกตุโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
3. นางสาวสุดฤทัย ปุญญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางธาริณี เจริญสุขโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสังเวียน ดำรงศานติโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางชนิดา แก้วกาโรงเรียนวัดบุญญราศีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวลาวัลย์ โชติสุภาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพุชนี วิถีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสาวกัญญา สามารถโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนินโรงเรียนวอนนภาศัพท์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พลับพลีโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางสาวอนุลักษณ์ สุโขมีทรัพย์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเกษร อัศวนนท์วิวัฒน์ โรงเรียนบ้านมาบกรูดประธานกรรมการ
2. นางภัคณภัทร เศรษฐภัคสุขโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
3. นางโสภา เวียงบ่อแกโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางกานดา พุทธรักษาสพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกัณ เหมขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางจำเริญ อยู่ดีโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจันทนา ชิตยวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ แย้มเพียรโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
3. นางจินดา ไพรินทร์โรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ ไหว้พรหมโรงเรียนบ้านหนองชากประธานกรรมการ
2. นางสุภางพิศ ดรุณเนตรโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมนึก สามาทุมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ศรีรัตน์โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
3. นางศรันยา ทุมดีโรงเรียนบ้านโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางสมคะเน กระจ่างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางรัตนา วงศ์ยังโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางกอบกุล อภิสิทธิ์โรงเรียนพระตำหนักมหาราชกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายมาณพ ภูภักดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพรรณ วิริยสถาพรพงศ์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
5. นางสาววิไล ทิจะยังโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
6. นางดวงใจ ดอนสิงห์ โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
7. นายไพโรจน์ อินทรประสาทโรงเรียนวัดศรีพโลทัยกรรมการ
8. นางปราณี สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
9. นางสาวราตรี รอบคอบโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
10. นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
11. นางสาวไพรัตน์ สิงห์ทอง โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
12. นางสาวจุฑาทิพย์ ปุญญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายมาณพ ภูภักดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
4. นางศิริพรรณ วิริยสถาพรพงศ์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
6. นางสาววิไล ทิจะยังโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
7. นางดวงใจ ดอนสิงห์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
8. นายไพโรจน์ อินทรประสาทโรงเรียนวัดศรีพโลทัยกรรมการ
9. นางสาวราตรี รอบคอบโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
10. นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
11. นางสาวไพรัตน์ สิงห์ทอง โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
12. นางสาวจุฑาทิพย์ ปุญญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณรัตน์ ทุมทองโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
2. นางสาวสิริมา สุขดีโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร กรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ กระทงยามโรงเรียนบ้านวังตะโกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรา จันทเปรมจิตต์โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนกรรมการ
2. นางรัตนา ชีวาพรโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชร์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณรัตน์ ทุมทองโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
2. นางสาวสิริมา สุขดีโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ กระทงยามโรงเรียนบ้านวังตะโกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรา จันทเปรมจิตต์โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนกรรมการ
2. นางรัตนา ชีวาพรโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชร์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
2. นางวราภรณ์ คันทศิริโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสรัญญา เอี่ยมจ้อยโรงเรียนวัดใหม่เกตุงามกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุเพ็ญ ทิพย์วงษ์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
2. นางสาวจำลองลักษณ์ โสแสงโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู กรรมการ
3. นางจุลจิรา ปิ่นมั่นโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
2. นางพเยาว์ ศรีนวลโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการ
3. นายประเสริฐ พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
4. นายทองคำ ลิขิตตระกูลโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา วรีพุฒซ้อนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ แสงชาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
2. นางสำอาง กนะกาศัยโรงเรียนวัดหนองบอนแดงกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี จันทเปรมจิตต์โรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
4. นายธนภัทร พรหมบรรดาโชค โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
5. นางอัจฉรา ขจรโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
6. นางนงเยาว์ ศิริคูณโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางหยาดรุ้ง งอนกิ่งโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ เฉกแสงทองโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางบุญญรัตน์ เจริญศรีโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นางสมฤดี มากทรัพย์โรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
5. นางสาวสมควร สมคิดโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
6. นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรา จันทเปรมจิตต์โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนประธานกรรมการ
2. นางพุทธิดา อาจลุนโรงเรียนบ้านหนองเขินรองประธานกรรมการ
3. นางจุลจิรา จุลจิราโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการ
4. นางนิพภา สันติศิริโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นางปราณี หัดกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
6. นางภัทรศยา เย็นเมืองโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข สืบเสนาะโรงเรียนวัดเตาปูนรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณรัตน์ ฉัตรมงคลโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
4. นางสาวอนุลักษณ์ สุโขมีทรัพย์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
5. นางโชติมา พฤกษ์เพิ่มพูลโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
6. นางอุทิศ อินธิปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
7. นายพิชัย วรนุชโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา ศรีรักษาโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวกัณฑิตา สุกใสโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนรองประธานกรรมการ
3. นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
4. นางสาวนันทชพร สีทิ้งโรงเรียนวัดเขาไผ่กรรมการ
5. นางสุทิศษา ศิริดิษฐกุลโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุพยงค์ ขจรผดุงกิตติโรงเรียนบ้านวังตะโกกรรมการ
7. นางธิติมา เวชพนมโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวประทุม ภักดีโรงเรียนบ้านหนองเขินประธานกรรมการ
2. นางองค์อร ปิยะเสถียรรัตน์โรงเรียนบ้านมาบไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางสุนิสา ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางกรุณา เหลืองสุวาลัยโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จันทร์อุดมโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
6. นางนิตยา สีดำดีโรงเรียนวัดศรีพโลทัยกรรมการ
7. นางอารี สันติธรรมากรโรงเรียนวัดตาลล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิศรุต ศรีสุนาครัวโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ โพธิ์พิมพ์โรงเรียนชุมขนวัดหนองรีรองประธานกรรมการ
3. นายพิชิต มาพลโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นางทิพวรรณ พวกดีโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ เพิ่มพูลโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนกรรมการ
6. นางสาวสมฤดี ศรีพลกรังโรงเรียนชุมชนบ้านคลองสิบแปดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายณัฎพงศ์ อุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา แจ่มจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีรองประธานกรรมการ
3. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
4. นางนพวรรณ กุลบุญมาโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ แววรวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
6. นางรัตนา ดาวัลย์โรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
7. นางสาวจิรานันท์ คำเสียงโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอภัสนันท์ สงคลังธนพัฒน์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ภูติธนานันท์โรงเรียนบ้านท่าจามรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มกมลโรงเรียนบ้านซากพุดซากรรมการ
4. นางสาววลัยพร ศรีศร โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัสโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
6. นางสาวสายรุ้ง บุญมีโรงเรียนวัดเสม็ดกรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ รังษีโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์ ชราชิตโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุฒิ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
4. นางสาวกุลปริยา ยืนตนโรงเรียนวัดคอนดำรงธรรมกรรมการ
5. นางสาวชยามน ชมกลิ่นโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนกรรมการ
6. นางสาวกรรณธมาศ สุวรรณโชติโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล ภักดีโรงเรียนวัดสำนักบกประธานกรรมการ
2. นายชนุตม์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนบ้านโสมรองประธานกรรมการ
3. นางคนึง ประทุมนันท์โรงเรียนวัดอุทยานนทีกรรมการ
4. นางพรทิพย์ พจน์รัมย์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
5. นางสุกันยา สิงห์ผดุงศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนกรรมการ
6. นางปาลิดา ตันสกุลโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา สร้อยคำดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ แสงหิรัญโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา แก้วดีโรงเรียนวัดเฉลิมลาภกรรมการ
4. นางนิตยา ทองยืนโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
5. นางประไพ ตรีภูริทัตโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
6. นายประเสริฐ ศุภมิตรมงคลโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจักกฤษณ์ มั่นเจริญโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญศักดิ์ ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงรองประธานกรรมการ
3. นางสุเพ็ญ ทิพย์วงษ์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายฐากูร ทัศมาลีโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
5. นายทองคำ ลิขิตตระกูลโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
6. นางวริยา แสงเดือนโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
7. นางสาวรัตติยา กรวยทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
8. นางสุรัตน์ มั่นเจริญโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกากรรมการ
9. นายเกสร กุณฑลบุตรโรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการ
10. นางสาวนิลวรรณ วัฒนาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
11. นายวสันต์ อราจารวัตรโรงเรียนบ้านโสมกรรมการ
12. นางภรภัทร ปัญจวิกรมโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
13. นางนิภา สุวรรณศักดิ์สินโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
14. นายฉัตรชัย ภาแกดำ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภกรรมการ
15. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อทองโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวศศิวิมล เสถียรเขตโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
17. นายกุลชลิต สวัสดิกูลโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวีระ มุสิกาโรงเรียนบ้านมาบกรูดรองประธานกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางสาวพรรณี ศรีประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
5. นายวิรัช ศรีละครโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวีระ มุสิกาโรงเรียนบ้านมาบกรูดรองประธานกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางสาวพรรณี ศรีประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
5. นายวิรัช ศรีละครโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวีระ มุสิกาโรงเรียนบ้านมาบกรูดรองประธานกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางสาวพรรณี ศรีประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
5. นายวิรัช ศรีละครโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอุไรวรรณ บัวเจริญโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา บุญถนอมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภา ภิระบรรณ์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
4. นางสาวศรีนวล การย์บรรจบโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทนา ชิตยวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ สมชิตโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีรองประธานกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ หิมานนท์โรงเรียนบ้านวังตะโกรองประธานกรรมการ
4. นางรุ่งนภา ศรีเปารยะโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
5. นายศิรินทร์ เวชวงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองเขินประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ ปิยะเสถียรนัตน์โรงเรียนบ้านมาบไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรินทร์ ทะยะราษฎร์โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร ประเสริฐสิทธิโชคโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
5. นางละอองทิพย์ ไหวดีโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางทัศนีย์ คงรัตน์โรงเรียนวัดใหม่เกตุงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมพร หร่ายเจริญสพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ เนาวรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิรองประธานกรรมการ
3. นายไพศาล ภักดีโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสมพร หร่ายเจริญสพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ เนาวรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิรองประธานกรรมการ
3. นายไพศาล ภักดีโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางลิดา รัศมีงามโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ กุลไผ่โรงเรียนบ้านเขาแรตกรรมการ
4. นางจินตนา จันทพัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นางสำอางค์ กนะกาศัยโรงเรียนวัดหนองบอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางลิดา รัศมีงามโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ กุลไผ่โรงเรียนบ้านเขาแรตกรรมการ
4. นางจินตนา จันทพัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นางสำอางค์ กนะกาศัยโรงเรียนวัดหนองบอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางอำพร สุขก้องวารีโรงเรียนพระตำหนักมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
4. นางลำเภาพรรณ อร่ามพงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสาววรรณา เกตุวัตถาโรงเรียนบ้านบึงกระโดนกรรมการ
6. นางมยุรี เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางอำพร สุขก้องวารีโรงเรียนพระตำหนักมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
4. นางลำเภาพรรณ อร่ามพงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสาววรรณา เกตุวัตถาโรงเรียนบ้านบึงกระโดนกรรมการ
6. นางมยุรี เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพูนสุข สุขประยูรโรงเรียนบ้านห้วยมะระประธานกรรมการ
2. นางอัญชรัตน์ บุญรอดโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
3. นายสุเทพ จิรโรจนาการโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นางวรรณา อุดมศิลป์โรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการ
5. นางวิไล สามารถกิจโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวรุ้งระวี เจริญพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ สงพอโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากประธานกรรมการ
2. นางสาวบ้านหนองซ้ำซาก ศรีเกลื่อนกิจโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
3. นางนาฏยา มั่นมีโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ คำทรัพย์โรงเรียนวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ ชื่นวงศาโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ นาวเหนียวโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ วงศ์สุเทพโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงรองประธานกรรมการ
3. นายฐานพันธ์ สุวิมลธนายศโรงเรียนวัดหนองบอนแดงกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ บุตรโพธิ์โรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
5. นางสาวจันทนา วัลลภาทิตย์โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรรณทิพา จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เอกชัยโรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล อภิรักษ์ศรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
5. นางวรรณา มาตรแม้นโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธากรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา สามารถโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
7. นางสาวบุญยิ่ง อารีมีโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
8. นางสมพร เกตุวัตถาโรงเรียนบ้านห้างสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วประธานกรรมการ
2. นางจิตตพิสุทธิ์ ไพศาลภูมิโรงเรียนวัดนาเขื่อนรองประธานกรรมการ
3. นางพรพรรณี พิมลเกตุโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นายสงกรานต์ นันทวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดหนองบอนแดงกรรมการ
5. นางอัจฉรา อัจฉราโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
6. นางลำยอง สุภาผลโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วกรรมการ
7. นางสุรัตน์ บัวกอโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
8. นางรัตนา วัยรัตนาโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรำเรียง อ่อนน่วมโรงเรียนบ้านมาบไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์โรงเรียนบ้านมาบคล้ารองประธานกรรมการ
3. นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
4. นางพรศรี กองศรีโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
5. นางสิริธิดา ศรีโภคาโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
6. นางสาวชื่นสุข วัฒนานุกิจโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
7. นางสาวเอกกร สุกใสโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
8. นางสุชญา ใจประสงค์โรงเรียนวัดผาสุการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสมาน นัยรัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ไผ่ศิริโรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมล หงส์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านป่าแดงรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐิญา เพียรพัฒนากิจโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายชูชัย บุญชูโรงเรียนวัดหนองชันจันทนารามกรรมการ
6. นางดวงตา อินทโชติโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายพลธาวิน วัชรทรธำรงค์โรงเรียนวัดหนองบอนแดงประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร เขียวแสงโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
3. นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสมรรถาพร คูหาทองโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
5. นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมลโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางภิญญาภัทร ธนชัยโภคินโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ส่องสว่างโรงเรียนบ้านบึงกระโดนกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ขันอาษา โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางภิญญาภัทร ธนชัยโภคินโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ส่องสว่างโรงเรียนบ้านบึงกระโดนกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมพร หร่ายเจริญสพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ดโรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการ
3. นางเอื้อสุภา ส่องสว่างโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมพร หร่ายเจริญสพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ดโรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการ
3. นางเอื้อสุภา ส่องสว่างโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์โรงเรียนบ้านมาบคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ชลนำสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางณัฐฐิยา สุวิมลโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ พรหมมาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
5. นายสุพรรณ พิมเสนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์โรงเรียนบ้านมาบคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ชลนำสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางณัฐฐิยา สุวิมลโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ พรหมมาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
5. นายสุพรรณ พิมเสนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์โรงเรียนบ้านมาบคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยงค์ ขจรผดุงกิตติโรงเรียนบ้านวังตะโกกรรมการ
3. นางสาวโยศิตา เพชรกูลกิจโรงเรียนพระตำหนักมหาราชกรรมการ
4. นางสาวเฉลา สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านช่องมะเฟืองกรรมการ
5. นางนฤมล รัตนนิยมพันธ์โรงเรียนวัดอุทธยานนทีกรรมการ
6. นายสุพรรณ พิมเสนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
7. นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์โรงเรียนบ้านมาบคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยงค์ ขจรผดุงกิตติโรงเรียนบ้านวังตะโกกรรมการ
3. นางสาวโยศิตา เพชรกูลกิจโรงเรียนพระตำหนักมหาราชกรรมการ
4. นางสาวเฉลา สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านช่องมะเฟืองกรรมการ
5. นางนฤมล รัตนนิยมพันธ์โรงเรียนวัดอุทธยานนที กรรมการ
6. นายสุพรรณ พิมเสนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
7. นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมโภชน์ ฉลาดคิดโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำประธานกรรมการ
2. นางกุลริศา พูนบางยุงโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
3. นางประภัสสรณ์ นิลสงวนโรงเรียนบ้านชากพุดซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ ฉลาดคิดโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ ประธานกรรมการ
2. นางกุลริศา พูนบางยุงโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
3. นางประภัสสรณ์ นิลสงวนโรงเรียนบ้านชากพุดซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพร ฉายแก้วโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นางอัมพรพรรณ บุญรักษาโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการ
3. นางนุชรีย์ วรชุตินธรโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรำเรียง อ่อนน่วมโรงเรียนบ้านมาบไผ่ประธานกรรมการ
2. นางชิดชนก แสงจิตรโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางทรงศรี พรประเสริฐโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุขุม ตัญกาญจน์โรงเรียนพระตำหนักมหาราชประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข สมจิตร์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
3. นางประภาพรรณ บุญรอดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ตัญกาญจน์โรงเรียนพระตำหนักมหาราชประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข สมจิตร์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
3. นางประภาพรรณ บุญรอดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ อิฐงามโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางกานต์ณา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นายณัฐกฤษ ความดีโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ อิฐงามโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางกานต์ณา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นายณัฐกฤษ ความดีโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวพรนิภา ปรีหะจินดาโรงเรียนนาป่ามโนรถประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อินทรัตน์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
3. นางสมพงษ์ คำขจรโรงเรียนวัดบางเป้งกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสมพร วิชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวพรนิภา ปรีหะจินดาโรงเรียนนาป่ามโนรถประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อินทรัตน์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
3. นางสมพงษ์ คำขจรโรงเรียนวัดบางเป้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางเสาวนีย์ พิทยานุรักษ์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นประธานกรรมการ
2. นางพีรญา เย็นใจโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางจรีรัตน์ เกษตรสุนทรโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ พิทยานุรักษ์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นประธานกรรมการ
2. นางพีรญา เย็นใจโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางจรีรัตน์ เกษตรสนุทรโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ สงพอโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบทิพย์ มัตโนโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ สดใสโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ สงพอโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบทิพย์ มัตโนโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ สดใสโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉิดศรี ถาวรวัฒนะโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นางสังวาลย์ มากทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉิดศรี ถาวรวัฒนะโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นางสังวาลย์ มากทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสันติ รักอู่โรงเรียนวอนนภาศัพท์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐชนนท์ ขาวสอาดโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์กรรมการ
3. นายวรวัตร คณิตนุสรณ์โรงเรียนวัดตาลล้อมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.2ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ชุ่มเสนาโรงเรียนอนุบาลโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นางสาวจรรย์สมร ศราวณะวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางเรณู เจิมนาคโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวทอง นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิตโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายบัวภา เจิมนาคศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาภา เมี้ยงหอมโรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุขกรรมการ
3. นางสาวชญาภา คำโคตรสูงโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสมพร วิชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเกษม ขามสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากประธานกรรมการ
2. นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านเขาแรตกรรมการ
3. นางปวันรัตน์ วุฒิธรรมรักษ์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกษม ขามสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากประธานกรรมการ
2. นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านเขาแรตกรรมการ
3. นางสาวปวันรัตน์ วุฒิธรรมรักษ์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ รักอู่โรงเรียนวอนนภาศัพท์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐชนนท์ ขาวสอาดโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์กรรมการ
3. นายวรวัตร คณิตนุสรณ์โรงเรียนวัดตาลล้อมกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิตโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเรณู เจิมนาคโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวบัวทอง นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.2ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ชุ่มเสนาโรงเรียนอนุบาลโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นางสาวจรรย์สมร ศราวณะวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.2ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ชุ่มเสนาโรงเรียนอนุบาลโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นางสาวจรรย์สมร ศราวณะวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ประธานกรรมการ
2. นายสินชัย โรจน์ไพฑูรย์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
3. นายบัญญัติ พุ่มพวงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายสินชัย โรจน์ไพฑูรย์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นายบัญญัติ พุ่มพวงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายบัวภา เจิมนาคศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์พงษ์ วิศวสมภพโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายบัวภา เจิมนาคศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์พงษ์ วิศวสมภพโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ พุ่มศิริประธานกรรมการ
2. นางระจิต พุ่มศิริกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์กรรมการ
4. นายสุวิทย์ เกตุแก้วกรรมการ
5. นางณัฎฎาชล ธนัชชาอธิวัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสถาพร ภูระก้านตรงโรงเรียนสถาพรพิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะกฤษ ยุทธไชยมิ่งกรรมการ
3. นายวิทยา ชั้นประเสริฐกรรมการ
4. นางจรัลศรี ทองนพคุณกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมาน ศรีมงคลโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ สังข์มณีประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ ขจรโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นายมณเฑียร เดชจินดาโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นายสงัด กระจ่างโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
5. นายสุเทพ แสวงธรรมโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์โรงเรียนวัดนากระรอกประธานกรรมการ
2. นางนภาพร มูลเมืองโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร กรรมการ
3. นางสาวพรนิภา ปรีหะจินดาโรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
4. นายสถาพร ภูระก้านตรงโรงเรียนสถาพรพิทยากรรมการ
5. นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นางลดาวัลย์ เนื่องคำสพป.ชบ.1กรรมการ
7. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสพป.ชบ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์โรงเรียนวัดนากระรอกประธานกรรมการ
2. นางนภาพร มูลเมืองโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร กรรมการ
3. นางสาวพรนิภา ปรีหะจินดาโรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
4. นายสถาพร ภูระก้านตรงโรงเรียนสถาพรพิทยากรรมการ
5. นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นางลดาวัลย์ เนื่องคำสพป.ชบ.1กรรมการ
7. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสพป.ชบ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวไพลิน นาคสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยกะปิประธานกรรมการ
2. นายโรจนินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
3. นางสาวอรพิน สว่างผลโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมาลา สุทธิธรรมโรงเรียนบ้านหนองชากประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์โรงเรียนวัดศรีพโลทัยกรรมการ
3. นางเบญจลักษณ์ ไสยะแพทย์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายเกษม เนียมสันเทียะสพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ศรีพินิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ธีรธรรมากรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวจำเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะโรงเรียนบ้านตาลดำกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ไผ่ศิริโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
6. นางสาวสมพร ฉายแก้วโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
7. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสพป.ชบ.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายเกษม เนียมสันเทียะสพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ศรีพินิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ธีรธรรมากรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวจำเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะโรงเรียนบ้านตาลดำกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ไผ่ศิริโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
6. นางสาวสมพร ฉายแก้วโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
7. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสพป.ชบ.1กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางมาลี อรอินทร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์ยังโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมาลี อรอินทร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์ยังโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมาลี อรอินทร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์ยังโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมาลี อรอินทร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์ยังโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมาลี อรอินทร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์ยังโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางมาลี อรอินทร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์ยังโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมาลี อรอินทร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์ยังโรงเรียนรัตนา วงศ์ยังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางมาลี อรอินทร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์ยังโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมาลี อรอินทร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์ยังโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมาลี อรอินทร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์ยังโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสังเวียน ดำรงศาสนติโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสังเวียน ดำรงศาสนติโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
2. นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสังเวียน ดำรงศาสนติโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสังเวียน ดำรงศาสนติโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสังเวียน ดำรงศาสนติโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุขเจริญโรงเรียนวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ศิริตรานนท์โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุขเจริญโรงเรียนวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ศิริตรานนท์โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางฉัตรสุดา หงษ์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางฉัตรสุดา หงษ์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฉัตรสุดา หงษ์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉัตรสุดา หงษ์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางสาวรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางฉัตรสุดา หงษ์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางฉัตรสุดา หงษ์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางฉัตรสุดา หงษ์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฉัตรสุดา หงษ์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางฉัตรสุดา หงษ์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางฉัตรสุดา หงษ์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางฉัตรสุดา หงษ์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางฉัตรสุดา หงษ์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองชากประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วิจิตรโทโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางจำเริญ อยู่ดีโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองชากประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วิจิตรโทโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางจำเริญ อยู่ดีโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองชากประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วิจิตรโทโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางจำเริญ อยู่ดีโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองชากประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วิจิตรโทโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางจำเริญ อยู่ดีโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการ
2. นางกัลยา วิจิตรโทโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางจำเริญ อยู่ดีโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประดิษฐ์กุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประดิษฐ์กุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประดิษฐ์กุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร กรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประดิษฐ์กุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประดิษฐ์กุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประดิษฐ์กุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นายวินิต ภูลายยาวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางอรอนงค์ เจือมาโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
2. นายวินิต ภูลายยาวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
4. นางอรอนงค์ เจือมาโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นายวินิต ภูลายยาวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางอรอนงค์ เจือมาโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นายวินิต ภูลายยาวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางอรอนงค์ เจือมาโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นายวินิต ภูลายยาวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางอรอนงค์ เจือมาโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นายวินิต ภูลายยาวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางอรอนงค์ เจือมาโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นายวินิต ภูลายยาวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางอรอนงค์ เจือมาโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นายวินิต ภูลายยาวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางอรอนงค์ เจือมาโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นายวินิต ภูลายยาวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางอรอนงค์ เจือมาโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นายวินิต ภูลายยาวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางอรอนงค์ เจือมาโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช ศิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช ศิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช ศิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช ศิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช ศิริโสโรงเรียนสุรเดช ศิริโสประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกานดา พุทธรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชลลดา วัดโสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางปวีณา ศีลส่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกานดา พุทธรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชลลดา วัดโสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางปวีณา ศีลส่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกานดา พุทธรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชลลดา วัดโสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางปวีณา ศีลส่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกานดา พุทธรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชลลดา วัดโสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางปวีณา ศีลส่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกานดา พุทธรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชลลดา วัดโสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางปวีณา ศีลส่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนากรรมการ
2. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
3. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12ประธานกรรมการ
2. นางสาวศจีรัตน์ ง้าวทองโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
3. นางสาวอัญจนา ศรีใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12ประธานกรรมการ
2. นางสาวศจีรัตน์ ง้าวทองโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
3. นางสาวอัญจนา ศรีใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12ประธานกรรมการ
2. นางสาวศจีรัตน์ ง้าวทองโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
3. นางสาวอัญจนา ศรีใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12ประธานกรรมการ
2. นางสาวศจีรัตน์ ง้าวทองโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
3. นางสาวอัญจนา ศรีใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12ประธานกรรมการ
2. นางสาวศจีรัตน์ ง้าวทองโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
3. นางสาวอัญจนา ศรีใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแพรว สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
3. นางกานต์นา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแพรว สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
3. นางกานต์นา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแพรว สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
3. นางกานต์นา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแพรว สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
3. นางกานต์นา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแพรว สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
3. นางกานต์นา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแพรว สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
3. นางกานต์นา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแพรว สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
3. นางกานต์นา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]