หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 049 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 1 8 3
2 029 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 2 8 3
3 099 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 23 37 25
4 059 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 32 81 25
5 104 โรงเรียนจิรพลวิทยา 9 29 15
6 078 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 15 61 28
7 117 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 43 95 49
8 101 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 18 31 23
9 102 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 35 62 54
10 043 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 82 260 138
11 048 โรงเรียนธรรมวาที 16 52 30
12 045 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา 0 0 0
13 054 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 5 27 5
14 024 โรงเรียนนาราวิทย์ 0 0 0
15 080 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 0 0 0
16 010 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 9 26 11
17 118 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 19 46 34
18 124 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 26 84 50
19 123 โรงเรียนบ้านชากนา 10 19 14
20 002 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 3 11 7
21 042 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1 3 2
22 095 โรงเรียนบ้านตาลดำ 6 12 8
23 121 โรงเรียนบ้านท่าจาม 13 16 15
24 103 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 2 3 3
25 003 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 4 8 6
26 107 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 40 93 61
27 106 โรงเรียนบ้านป่าแดง 45 101 80
28 079 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 13 33 19
29 093 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 15 40 26
30 092 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 23 41 36
31 076 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 22 41 31
32 044 โรงเรียนบ้านวังตะโก 3 7 6
33 041 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 60 190 112
34 089 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 28 63 40
35 075 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 26 54 41
36 039 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 4 12 8
37 115 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 17 45 31
38 110 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 5 11 6
39 085 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 19 61 33
40 113 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 0 0 0
41 088 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 43 92 74
42 120 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 12 22 19
43 108 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 2 4 2
44 096 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 0 0 0
45 033 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 5 15 10
46 001 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 47 122 63
47 122 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 4 7 6
48 072 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 0 0 0
49 083 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 12 46 23
50 067 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 4 8 4
51 114 โรงเรียนบ้านห้างสูง 8 20 14
52 084 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 5 11 7
53 129 โรงเรียนบ้านเขาซก 0 0 0
54 074 โรงเรียนบ้านเขาดิน 4 12 7
55 077 โรงเรียนบ้านเขาแรต 6 18 12
56 105 โรงเรียนบ้านเนินโมก 16 35 26
57 016 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 18 48 30
58 073 โรงเรียนบ้านโป่ง 6 21 11
59 097 โรงเรียนบ้านโสม 5 9 8
60 008 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 0 0 0
61 007 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 25 94 31
62 028 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 41 103 49
63 071 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 5 16 6
64 004 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 5 17 9
65 116 โรงเรียนพิทยรังสี 19 24 18
66 125 โรงเรียนพิบูลย์บำเพ็ญ 4 5 1
67 014 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 22 55 23
68 081 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 9 12 11
69 109 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 6 13 7
70 052 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 59 116 85
71 015 โรงเรียนวัดตาลล้อม 0 0 0
72 056 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 77 183 89
73 035 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1 3 2
74 062 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 6 11 7
75 017 โรงเรียนวัดบางเป้ง 9 23 8
76 068 โรงเรียนวัดบุญญราศี 21 55 36
77 040 โรงเรียนวัดผาสุการาม 2 4 3
78 009 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 54 98 76
79 053 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 32 50 35
80 063 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 10 18 15
81 065 โรงเรียนวัดสำนักบก 7 26 15
82 100 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 1 2 1
83 091 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 39 72 53
84 086 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 1 3 1
85 087 โรงเรียนวัดหนองยาง 50 92 77
86 098 โรงเรียนวัดอรุณรังสี 5 13 5
87 128 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 0 0 0
88 094 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 22 42 32
89 119 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 15 26 15
90 011 โรงเรียนวัดเตาปูน 11 19 16
91 012 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 5 11 5
92 005 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 4 14 6
93 038 โรงเรียนวุฒิวิทยา 9 16 10
94 027 โรงเรียนศุทธรัตน์ 0 0 0
95 050 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 0 0 0
96 006 โรงเรียนสถาพรพิทยา 6 15 11
97 111 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 30 103 62
98 126 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 12 15 11
99 020 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 13 19 14
100 019 โรงเรียนสุขุมวิทยา 0 0 0
101 070 โรงเรียนสุตา 9 30 20
102 036 โรงเรียนสุอารีวิทยา 2 2 2
103 026 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 85 237 136
104 025 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 0 0 0
105 030 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 10 20 16
106 022 โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า 0 0 0
107 023 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรายทอง 0 0 0
108 082 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 20 44 29
109 055 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 12 21 18
110 021 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ 0 0 0
111 051 โรงเรียนอนุบาลรินทอง 0 0 0
112 037 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ 7 9 8
113 013 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 29 89 35
114 034 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 4 10 7
115 032 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 8 15 12
116 031 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 19 58 33
117 064 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 56 137 71
118 069 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 0 0 0
119 047 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0
120 066 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 0 0 0
121 112 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 41 108 59
122 127 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 0 0 0
123 046 โรงเรียนเกษมวิทย์ 0 0 0
124 061 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 8 25 8
125 135 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 13 21 18
126 136 โรงเรียนเทศบาล2(ตะวันออก) 0 0 0
127 137 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 11 23 9
128 134 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0
129 138 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 1 1 1
130 133 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 0 0 0
131 130 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 0 0 0
132 132 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 0 0 0
133 131 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 0 0 0
134 057 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 1 1
135 058 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 18 25 20
136 060 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1 3 2
137 090 โรงเรียนเฮงฮั้ว 4 7 6
138 018 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 0 0 0
รวม 1887 4535 2750
7285

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]