หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี, โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา และ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
ระหว่าง วันที่ 10 -12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 นายเผด็จ ภู่ประจำศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
7 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
8 นายฑศพล บุญไตรย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
9 นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
10 นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
11 นายถนอม สหวรกุลศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
12 นางสาววรัญญา ธีระธรรมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
13 นางนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
14 นายวีระ มณีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
15 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
16 นางสรวี ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
17 นายกมล ขวัญดี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
18 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
19 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
20 นางแก้วตา เข้มแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
21 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
22 นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ. 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
23 นางกานดา พุทธรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ. 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
24 นางถนอมพร หิระประยูรพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
25 นางมณฑา สิงห์น้อย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
26 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
27 นายบัวภา เจิมนาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
28 นายบัญญัติ พุ่มพวง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
29 นางพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
30 นางสาวสุนันท์ ไชยพิพัฒนขจร นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
31 นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
32 นางสาวพิมพา ธีระกำจาย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
33 นางพิมพ์นภัสสรา ธีรนิติพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
34 นางจันทิมา ศรเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
35 นายเทวิน เจริญพิริยะเวศ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
36 นางช่อชบา นาคบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
37 นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
38 นางสาวศิริวรรณ แก้วจรัล ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
39 นายกิตติชัย โพธิศรางกูล ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
40 นายสุพจน์ ตุลารัตนพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
41 นายศุภชัย เป็นธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
42 นายสุริยา วงษ์ดี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
43 นายกล้าณรงค์ พุทธโม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
44 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
45 นายอุทัย ทาตุ่นใจ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
46 นางสาวพนัชกร บุญพิมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
47 นางเพ็ญพรรณ เทวาประดับ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
48 นางสาวมุกดา นรสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
49 นางอัจฉิมา คชชา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
50 นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
51 นายสงัด กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
52 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
53 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
54 นางสาวแก้วตา เข้มแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
55 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
56 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
57 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
58 นางชลลดา วัดโส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
59 นางวัธนีย์ สำเร็จ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
60 นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
61 นางสังเวียน ดำรงศานติ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
62 นางกานต์ณา แพทย์ผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
63 นางจันทิมา แจ่มจำรัส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
64 นางสาวสิรินุช ขันสงฆ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
65 นางสุพิชชา แก้วสวรรค์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
66 นางสาวทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
67 นายอนุสรณ์ สกุลเบิกไพร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
68 ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
69 นายวัลลภ รักษาศิล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
70 นายมานะ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
71 นางสาวอัมพร บุญเย็น ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
72 นางศศิชา กรานมูล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
73 นางสาวพิมผกา สุวรรณา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
74 นางมะลิ ธรรมเมธา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
75 นางสาวอุษา นาวิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
76 นางสาวจารุวรรณ เลี่ยมเปี่ยม ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
77 นางสาวอัชณี วัยรัตนา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
78 นางสาวกานต์วิชญา เกษนอก ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
79 นางสาวพร รัตนารติสัจจกุล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
80 นางสาวอัญจนา ศรีไส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
81 นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
82 นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
83 นางสาวกฤติกา ยี่วาศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
84 นางสาวสุภาพร สมานล้อม ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
85 นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
86 นางสาวปิยนันท์ อุดมมั่นถาวร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
87 นางรัตนา วงศ์ยัง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
88 นางสาวจรินทร แก้วทิพยเนตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
89 นางสุวรรณา ลีลาวิริยะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
90 นางภคพร พานิช ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
91 นางปวีณา ศิลส่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน  
92 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
93 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
94 นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ  
95 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ  
96 นางแก้วตา เข้มแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ  
97 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ  
98 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ  
99 นายธนสาร นพรัมภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ  
100 นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ  
101 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
102 นางคนึงนิจ ตัญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ. 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
103 นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพท.ชบ. 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
104 นางถนอมพร หิระประยูรพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ  
105 นางดวงแข สุระประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ  
106 นางสาวศรีนวล การย์บรรจบ ครูโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการอำนวยการ  
107 นางใกล้รุ่ง สุภาภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ  
108 นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
109 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการ  
110 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการ  
111 นางสาวนัจ กวินเกตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
112 นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ  
113 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ  
114 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ  
115 นายพิทักษ์ แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ  
116 นายสมพร หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ  
117 นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
118 นางปวีณา ศีลส่ง ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนบ้านชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการ  
119 นางกานดา พุทธรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ. 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
120 นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
121 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
122 นางมาลี อรอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
123 นายเอกราช เหลี่ยมดี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
124 นางสุนันท์ จิรหฤทัย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
125 นางสาวพิมพ์พรรณ โรจน์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
126 นางสุภา พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
127 นางสุมิกา บุญไตรย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
128 นางบุญมา โรจน์ศิริวุฒิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
129 นางจานุรัตน์ อนันตชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
130 นางวันเพ็ญ การสมโชค ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
131 นางสาวสุภาพ วรรณสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
132 นางพัชรา นพรัมภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
133 นางสาวบัวบูชา อุบาลี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
134 นางอังคนา รักวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
135 นางเรณู ธรรมสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
136 นางสาวอำนวย เกษมณี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
137 นางสาวสุมาลี มงคลวรเดช ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
138 นางเรณู อุปพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
139 นางจันทิมา ศรเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
140 นางนลินรัตน์ มาลาสง่าวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
141 นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
142 นายพุทธิพงษ์ แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
143 นางสาวอพัชชา ปะกิริโย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
144 นางชลิสา แย้มนาม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
145 นางสาวเนาวรัตน์ ดิษฐพริ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
146 นางเขมิกา พินิจอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
147 นางสาวธีฐิพร ชาติชาตรี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
148 นายสุริยา วงษ์ดี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
149 นายธนสาร นพรัมภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
150 นายสิทธิพล สุธรรมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
151 นางศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
152 นางอินทิรา ลิ่มวิวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน  
153 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
154 นายธนสาร นพรัมภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
155 นางสาวแก้วฟ้า ถนอมศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
156 นางเปรมฤดี มากชูชิต ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
157 นายสมชาย งามขำ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
158 นางใกล้รุ่ง สุภาภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
159 นางสาวภัชชษา ภิรกฤตภิรมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
160 นางประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ สพท.ชบ. 1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
161 นางพรทิพย์ นาวเหนียว ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
162 นางบุญญาพร แสงสุข ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
163 นางอัจจิมา เทียนวงศ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
164 ว่าที่ ร.อ.ยงยุทธ อยู่ดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
165 นายกิตติพงษ์ เลขะพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
166 นายชวลิต จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
167 นางเสาวดี จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
168 นางสาวกิจราพรรณ์ รื่นรวย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
169 นางสาวฉวีวรรณ ไม้งาม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
170 นางสาวศวรรยา ไพบูลย์ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
171 นางสาวกรรณิการ์ อุคติ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
172 นางสาวกัณฐาภรณ์ ไชยแขวง นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
173 นางสาวนิศารัตน์ ทองย้อย นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
174 นางพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
175 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
176 นางสาวปิยนันท์ อุดมมั่นถาวร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
177 นายวัลลภ รักษาศิล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
178 นางสาวกฤติกา ยี่วาศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
179 นายมานะ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
180 นางรัตนา วงศ์ยัง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
181 นางจันทิมา แจ่มจำรัส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
182 นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
183 นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
184 นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
185 นางระวิพรรณ กมลวิจิตรเกษม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
186 นางนงเยาว์ เกาะสูงเนิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
187 นางสาววนิดา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
188 นางสาวแสงรัตน์ โกศล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
189 นายธนสาร นพรัมภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
190 นางสาวฐิติพร อมรมณีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
191 นางสาวชลธิชา เย็นสบาย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
192 นายธารารัตน์ บูรณะเรข ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
193 นายเกษมสันต์ สามงามแสน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
194 นายธรรมโรจน์ มงคลแช่มช้อย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
195 นางสุดาพร ถาวร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
196 นางศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
197 นางนุชจรีย์ ดิษฐพริ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
198 นายพิชญ์ เจริญรัมย์ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
199 นางดรุณี ปานนุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
200 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
201 นางสุพรรณภา ประทุมชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
202 นางศิริพร สำนักสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
203 นางบุรณิมา ศรนวมาน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
204 นางสาวนงเยาว์ พ้นภัยพาล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
205 นางพัชรี ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
206 นางภัชรวรรณ ชลเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
207 นางสาวสิริพร สุขเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
208 นางโสพิน แก้วคำ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
209 นางสาวกุลวดี ชาวทะเล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
210 นายสิปปกร วินิจฉัย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
211 นางสาวนิติวรรณ นิวาทวงษ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
212 นางสาวธนัญรัตน์ ชัยธิติไพจิตร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
213 นางสาวรังสิมันตุ์ สายศรีลิ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
214 นางสาวมณีรัตน์ วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
215 นางสาวกรรณิการ์ สุขเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
216 นางสาววลัยพร พิบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
217 นางสาวฐิติพร อมรมณีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
218 นายธารารัตน์ บูรณะเรข ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
219 นางสาวชลธิชา เย็นสบาย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
220 นางใกล้รุ่ง สุภาภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
221 นายพงศธร อ่วมกลัด ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
222 นายเกษมสันต์ สามงามแสน เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
223 นายสุพรรณ พิมเสน ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
224 นายวิทยา สร้อยคำดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
225 นายวีระยุทธ อ้วนพร นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
226 นายวิทวัส ป้องเศร้า นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
227 นายวัชรพงษ์ ภูคงน้ำ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
228 นายณัฐพล เวชอินทร์ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
229 นายอเนก เป้งทอง นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
230 นางสาวสายฝน เกิดสุภาพ แม่บ้านโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
231 นายมานะพล อำนวย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
232 นางเทียมจันทร์ สูยะนันทน์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
233 นางประภาภรณ์ เนื่องจำนงค์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
234 นางวราภรณ์ คันทศิริ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
235 นางสาวพรพรรณ บุญมี นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
236 นางสาวจุฑารัตน์ โพศิริ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
237 นางสาวนารีรัตน์ สมตัว นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
238 นางสาวไพลิน บัวผัน นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
239 นางสาวสิริรานี บุญอเนก นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
240 นายปพัฒน์กรณ์ แดนโคตผม นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
241 นายพัลลภ คำแก้ว นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
242 นายทศวรรษ ฉิมวงศ์ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
243 นางสมฤดี ลิขิตธนานันท์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
244 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
245 นางเสาวลักษณ์ พิริยาพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
246 นางปัตถมา บุญทนาวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
247 นางพัสนีย์ อุ้ยตา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
248 นางอรุณศรี สมานมิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
249 นางสุดารัตน์ ศรประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
250 นางดาวเรือง มั่นคง นักการภารโรง สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
251 นายพิชญ์ เจริญรัมย์ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
252 นางสาวสุนันท์ ไชยพิพัฒน์ขจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
253 นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
254 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
255 นางแก้วตา เข้มแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
256 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
257 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
258 นางเรณู เจิมนาค ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
259 นายชรินทร์พงษ์ วิศวสมภพ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
260 นายธนสาร นพรัมภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
261 นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
262 นางวงเดือน จำปาน้อย นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
263 นางเจษณี อนุสุริยา นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
264 นางสาวไพรินทร์ น้อยสกุล นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
265 นางละมัย สว่างจิตต์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
266 นางสาวจันทนา กุลชุติธร นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
267 นายไวพจน์ พลไชย นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
268 นางประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
269 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
270 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
271 นายมานะ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
272 นายอนุสรณ์ สกุลเบิกไพร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
273 นายวัลลภ รักษาศีล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
274 นางสุพิชชา แก้วสวรรค์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
275 นางมะลิ ธรรมเมธา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
276 นางชลลดา วัดโส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
277 นางสาวอุษา นาวิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
278 นางวัธนีย์ สำเร็จ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
279 นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
280 นางกานต์ณา แพทย์ผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
281 นางจันทิมา แจ่มจำรัส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
282 นางสาวสิรินุช ขันสงฆ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
283 นางสาวทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
284 นางสาวสุรีย์รัตน์ อมรมณีกุล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
285 นางสาวจารุวรรณ เลี่ยมเปี่ยม ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
286 นางสาวกานต์วิชญา เกษนอก ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
287 นางสาวอัญจนา ศรีใส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
288 นางสุพรรณภา ประทุมชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
289 นางศิริพร สำนักสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
290 นางบุรณิมา ศรนวมาน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
291 นางสาวนงเยาว์ พ้นภัยพาล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
292 นางพัชรี ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
293 นางภัชรวรรณ ชลเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
294 นางสาวสิริพร สุขเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
295 นางโสพิน แก้วคำ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  
296 นายจำลอง พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
297 นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม นักวิชาการการเงินและบัญชี 8 สพป.ขบ.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
298 นางสมหญิง บุญลิขิต นักวิชาการพัสดุสพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
299 นางแก้วตา เข้มแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
300 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
301 นางคนึงนิจ ตัญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
302 นางสมใจ พงศ์กล่ำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
303 นางสาวกัญญา ไชยทอง ครูธุรการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
304 นางสาวอลิสา สถิตเกียรติ ครูธุรการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
305 นางปิ่นอนงค์ อะโน พนักงานพิมพ์ดีด สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
306 นางสมพิศ จำนงจิต ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
307 นางสาวจุฑาทิพย์ ปุญญฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
308 นางสาวอรพินท์ คำมา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
309 นายสมพร หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระทัศนศิลป์  
310 นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวโกรก คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระทัศนศิลป์  
311 นายกมล ขวัญดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระทัศนศิลป์  
312 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระทัศนศิลป์  
313 นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระทัศนศิลป์  
314 นายประกอบ กระดังงา ครูโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระทัศนศิลป์  
315 นายอดิศร สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระทัศนศิลป์  
316 นายยอด ทานนท์ ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระดนตรี ชุดที่ 1  
317 นายชวลิต จงเห็นจิต ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระดนตรี ชุดที่ 1  
318 นางกนกวรรณ มูลทองสงค์ ครูโรงเรียนบ้านมาบลำบิด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระดนตรี ชุดที่ 1  
319 นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระดนตรี ชุดที่ 1  
320 นายภาวัตร บุญการ ครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระดนตรี ชุดที่ 1  
321 นายไพบูลย์ สุนทรไท ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระดนตรี ชุดที่ 1  
322 นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระดนตรี ชุดที่ 1  
323 นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระดนตรี ชุดที่ 1  
324 นายจารึก ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อน คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระดนตรี ชุดที่ 2  
325 นายจีรศักดิ์ ขันอาษา ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระดนตรี ชุดที่ 2  
326 นายสิปปกรณ์ วินิจฉัย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระดนตรี ชุดที่ 2  
327 นายวิเศษ ชัยสิทธิ์ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชนูปภัมป์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระดนตรี ชุดที่ 2  
328 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระดนตรี ชุดที่ 2  
329 นายพิทักษ์ แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระนาฏศิลป์  
330 นางจีรวรรณ ไขรัศมี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระนาฏศิลป์  
331 นางมะโน อินทร์เจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระนาฏศิลป์  
332 นางนันตพร บุญหยาด ครูโรงเรียนวัดธรรมนิมิต คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระนาฏศิลป์  
333 นายเผด็จ กาศร ครูโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระนาฏศิลป์  
334 นางสายสุนีย์ เจเนส ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระนาฏศิลป์  
335 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระนาฏศิลป์  
336 น.ส.สุทธิพรรณ เนียมสันเที๊ยะ ครูโรงเรียนหนองตะโก คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม สาระนาฏศิลป์  
337 นายเกษม เนียมสันเที๊ยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก  
338 นายสมพร หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก  
339 นายพิทักษ์ แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก  
340 นายกมล ขวัญดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก  
341 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก  
342 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก  
343 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก  
344 นายอนุรักษ์ พุกประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
345 นางช่อชบา นาคบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
346 นายนิรันดร์ โกศลธิติพงษ์ ครูโรงเรียนปรีชานุศาสน์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
347 นางสาวมาลัย เฟื่องคณะ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
348 นายณัฐวิทย์ ปรีพูล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
349 นางวริศนันท์ พงศ์โนนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
350 นางสาวบุษกร ทองมาก ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
351 นางอรณีย์ ทับทอง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
352 Mr. Robert Deniel William Rozario ครูต่างประเทศโรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
353 Mr. Joseph Atta Akubia ครูต่างประเทศ โรงเรียนสุอารีวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
354 Mr. Forbes Smart ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
355 Mr. Luke Di-Maria ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
356 Mr. De Witt Jacques วิทยากรภาษาอังกฤษ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
357 Ms. Betty Binoya ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
358 นางนวรัตน์ ธาดากิตติสาร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  
359 นางสาวกรรณิการ์ จิตรสาคร ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูด คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  
360 นางรุ่งทิพย์ มาลัย ครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  
361 นางสาวประไพ มีศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  
362 นางสาวทักษอร อินทร์นนท์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  
363 นายรังสรรค์ บุญธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  
364 นางสาวอัจฉรา แดงเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  
365 นางสาวจิตติมา บานเย็น ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  
366 Mr. Michael Thomson Jenness ครูต่างประเทศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  
367 Mr. Darrell Lafrenz ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  
368 Mr. Robert Edward Ansell วิทยากรภาษาอังกฤษ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  
369 Ms. Maria Rey ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  
370 นางอรุณศรี พัชราภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
371 นางลำเภาพรรณ อร่ามพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
372 นางสาวเพ็ญพร นันต๊ะเสน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
373 นางสาววาสนา ยองใย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
374 นางน้ำทิพย์ พูนผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
375 นางสาริณี วงศ์คำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
376 นายปัญญา ธรรมดี ครูโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
377 Mr. Michael Josephs ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
378 Mr. Tom Ballard ครูต่างประเทศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
379 Ms. Maria Dolores ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
380 Mr. Abongwa Athanasius Azeh ครูต่างประเทศ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
381 นางสายสุนีย์ โทมัส เจนเนส ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันละครสั้น (Skit)  
382 นางสาวนวลนภา คำสม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันละครสั้น (Skit)  
383 Ms. Joaane Sinaon ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันละครสั้น (Skit)  
384 Ms. Edna Calibara ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันละครสั้น (Skit)  
385 นางสาวธีรารัตน์ พิทักษ์พนัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน  
386 นางสาวกฤติยา อินทร์บุตร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน  
387 นางสาวสิริลักษณ์ พละภิญโญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน  
388 นางสาวสิรีนภัสสร์ มะโนลัย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน  
389 นางสาวกนกวรรณ พันนาดี นักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน  
390 นางสาวณัฐพร จันเทพา นักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน  
391 Mr. Li Hua ครูต่างประเทศ โรงเรียนวุฒิวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน  
392 Mr.Zhihao Zhou ครูต่างประเทศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน  
393 นางเปรมฤดี มากชูชิต ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)  
394 นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)  
395 นางภัณฑิรา สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)  
396 นางสมรรถาพร คูหาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)  
397 นางสุภาพร เกษมสำราญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)  
398 นางสาวพุทธวรรณ ความดี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)  
399 Ms. Ronna Pagayon ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)  
400 Ms. Catherine Fraser ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)  
401 Ms. Rosemarie Galvin ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)  
402 นางสมจิตร์ ศุภมิตรมงคล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition  
403 นายเฌอมาลย์ นันทพานิช ครูโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลต คอนแวนต์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition  
404 นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition  
405 นางสาวมยุรา สายยืด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition  
406 นางสาวฤทัยรัตน์ ไข่ชัยภูมิ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition  
407 นางสาววริดา ตะวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition  
408 นางสาวกัลยา เหลือธิ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition  
409 Mr. Henryk Cholewinski ครูต่างประเทศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition  
410 Ms. Zayda Sta. Monica ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition  
411 Mrs. Jessie Maandal ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition  
412 Mr. Carlisle Perkins ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition  
413 Ms. Lily Townsend ครูต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]