สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 71 9 0 5 80
2 บ้านสวนอุดมวิทยา 36 11 5 6 52
3 ชุมชนวัดหนองรี 30 23 9 4 62
4 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 30 19 9 5 58
5 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 28 12 10 5 50
6 ปรีชานุศาสน์ 25 9 0 2 34
7 วัดหนองยาง 19 13 6 6 38
8 บ้านห้วยกะปิ 18 12 5 1 35
9 วัดราษฏร์ศรัทธา 17 9 9 6 35
10 บ้านหนองเขิน 16 8 9 6 33
11 บ้านป่ายุบ 15 10 5 5 30
12 สมคิดจิตต์วิทยา 15 8 4 0 27
13 วัดดอนดำรงธรรม 14 24 9 6 47
14 บ้านป่าแดง 13 13 12 6 38
15 วัดราษฏร์สโมสร 13 11 5 3 29
16 บ้านหนองซ้ำซาก 13 9 2 2 24
17 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 13 8 2 5 23
18 บ้านคลองสิบแปด 13 6 1 3 20
19 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 12 7 4 2 23
20 ประภัสสรวิทยา 12 6 3 1 21
21 กุลศิริศาสน์ 11 6 6 2 23
22 ธรรมวาที 11 2 3 0 16
23 อนุบาลหนองใหญ่ 10 12 6 4 28
24 ชุมชนบ้านคลองพลู 9 15 7 4 31
25 กุญแจคริสเตียนวิทยา 9 7 3 1 19
26 วอนนภาศัพท์ 8 3 4 1 15
27 อนุบาลบูรณิจฉ์ 7 1 2 0 10
28 บ้านมาบลำบิด 6 9 3 3 18
29 บ้านคลองตะเคียน 6 7 3 0 16
30 บ้านหนองปลาไหล 5 9 2 0 16
31 วัดเขาไผ่ 5 6 6 2 17
32 บ้านแหลมแท่น 5 6 5 1 16
33 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 5 6 2 3 13
34 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 5 6 1 1 12
35 วัดเฉลิมลาภ 5 5 3 0 13
36 พิทยรังสี 5 4 4 4 13
37 จิ้นฮั้ว 5 4 2 2 11
38 บ้านห้วยยาง 5 4 2 0 11
39 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 5 3 2 2 10
40 บูรพาวิทยา ชลบุรี 5 2 1 1 8
41 จิรพลวิทยา 5 1 2 1 8
42 บ้านเกาะไม้แหลม 5 0 0 0 5
43 วัดหนองน้ำเขียว 4 15 10 6 29
44 วัดบุญญราศี 4 7 7 1 18
45 บ้านหนองประดู่ 4 6 6 0 16
46 อนุบาลวัดอุทยานนที 4 6 0 2 10
47 เทศบาล1(สถาวร) 4 5 2 1 11
48 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 4 4 10 7 18
49 วัดเตาปูน 4 4 2 1 10
50 บ้านมาบกรูด 4 3 2 2 9
51 วัดบางเป้ง 4 3 2 0 9
52 วุฒิวิทยา 4 3 0 0 7
53 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 4 2 1 3 7
54 บ้านโป่ง 4 2 0 0 6
55 อนุบาลร่มไม้ 4 1 2 0 7
56 สถาพรพิทยา 4 1 1 0 6
57 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 4 1 0 0 5
58 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 3 7 1 2 11
59 บ้านมาบคล้า 3 7 0 0 10
60 วัดศรีพโลทัย 3 5 2 0 10
61 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 3 3 1 1 7
62 บ้านหนองปรือ 3 1 1 0 5
63 บ้านหนองตะโก 3 1 0 0 4
64 บ้านมาบไผ่ 2 9 4 5 15
65 บ้านเนินโมก 2 8 3 1 13
66 สุตา 2 4 2 1 8
67 บ้านหนองเสือช้าง 2 3 4 2 9
68 นาป่ามโนรถ 2 3 0 0 5
69 เจริญสุขวิทยา 2 2 4 0 8
70 บ้านตาลดำ 2 2 2 0 6
71 วัดนาเขื่อน 2 2 2 0 6
72 วัฒนดรุณวิทย์ 2 2 1 3 5
73 วัดคลองใหญ่ 2 2 1 1 5
74 บ้านโสม 2 2 1 0 5
75 บ้านหัวโกรก 2 1 1 1 4
76 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 2 1 0 1 3
77 บ้านวังตะโก 2 1 0 0 3
78 เทศบาลคลองตำหรุ 2 1 0 0 3
79 วัดอรุณรังสี 2 0 1 0 3
80 สุอารีวิทยา 2 0 0 0 2
81 บ้านเขาดิน 2 0 0 0 2
82 บ้านชากนา 1 3 4 1 8
83 สามมุกคริสเตียนวิทยา 1 3 3 3 7
84 บ้านเขาแรต 1 2 3 0 6
85 วัดสำนักบก 1 2 1 2 4
86 พิบูลย์บำเพ็ญ 1 2 0 1 3
87 บ้านห้วยสาลิกา 1 2 0 1 3
88 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1 2 0 0 3
89 พระตำหนักมหาราช 1 1 0 2 2
90 กาญจนะวิทยา 1 1 0 0 2
91 เพชรพิทยาคม 1 0 0 0 1
92 พงศ์สิริวิทยา 1 0 0 0 1
93 กล่อมปฐมวัย 1 0 0 0 1
94 วัดหนองบอนแดง 1 0 0 0 1
95 เทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 1 0 0 0 1
96 เมืองชลพิทยา 1 0 0 0 1
97 บ้านห้างสูง 0 6 1 1 7
98 บ้านท่าจาม 0 5 6 1 11
99 บ้านปากคลองโรงนาค 0 4 0 0 4
100 เฮงฮั้ว 0 2 1 1 3
101 บ้านชากพุดซา 0 2 1 0 3
102 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 2 0 0 2
103 วัดผาสุการาม 0 2 0 0 2
104 บ้านบึงกระโดน 0 1 1 0 2
105 บ้านช่องมะเฟือง 0 1 0 0 1
106 วัดธรรมนิมิตต์ 0 1 0 0 1
107 บ้านห้วยมะระ 0 0 2 1 2
108 วัดหนองชันจันทนาราม 0 0 0 1 0
รวม 694 519 277 167 1,657