สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 71 9 0 5 80
2 ชุมชนวัดหนองรี 42 23 9 4 74
3 บ้านสวนอุดมวิทยา 36 11 5 6 52
4 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 30 20 9 5 59
5 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 28 12 10 5 50
6 บ้านห้วยกะปิ 26 13 5 1 44
7 ปรีชานุศาสน์ 25 9 0 2 34
8 วัดหนองยาง 22 13 7 6 42
9 วัดราษฏร์ศรัทธา 22 10 10 7 42
10 อนุบาลหนองใหญ่ 16 12 6 4 34
11 บ้านหนองเขิน 16 9 9 6 34
12 บ้านป่ายุบ 15 10 5 5 30
13 สมคิดจิตต์วิทยา 15 8 4 0 27
14 วัดดอนดำรงธรรม 14 24 9 6 47
15 บ้านป่าแดง 13 13 12 6 38
16 วัดราษฏร์สโมสร 13 11 5 3 29
17 บ้านหนองซ้ำซาก 13 9 2 2 24
18 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 13 8 2 5 23
19 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 13 7 4 3 24
20 บ้านคลองสิบแปด 13 7 1 3 21
21 ประภัสสรวิทยา 12 6 3 1 21
22 ชุมชนบ้านคลองพลู 11 15 7 4 33
23 กุลศิริศาสน์ 11 6 6 2 23
24 ธรรมวาที 11 2 3 0 16
25 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 10 6 1 1 17
26 กุญแจคริสเตียนวิทยา 9 7 3 1 19
27 วอนนภาศัพท์ 9 5 5 1 19
28 บ้านหนองปลาไหล 8 9 2 0 19
29 อนุบาลวัดอุทยานนที 8 7 1 3 16
30 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 7 7 2 3 16
31 บ้านมาบคล้า 7 7 1 0 15
32 อนุบาลบูรณิจฉ์ 7 1 2 0 10
33 บ้านมาบลำบิด 6 9 3 3 18
34 บ้านคลองตะเคียน 6 7 3 0 16
35 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 5 10 1 2 16
36 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 5 6 10 7 21
37 วัดเขาไผ่ 5 6 6 2 17
38 บ้านหนองประดู่ 5 6 6 0 17
39 บ้านแหลมแท่น 5 6 5 1 16
40 วัดเฉลิมลาภ 5 5 3 0 13
41 พิทยรังสี 5 4 4 4 13
42 บ้านมาบกรูด 5 4 2 2 11
43 จิ้นฮั้ว 5 4 2 2 11
44 บ้านห้วยยาง 5 4 2 0 11
45 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 5 3 2 2 10
46 บูรพาวิทยา ชลบุรี 5 2 1 1 8
47 จิรพลวิทยา 5 1 2 1 8
48 บ้านเกาะไม้แหลม 5 0 0 0 5
49 วัดหนองน้ำเขียว 4 15 10 6 29
50 วัดบุญญราศี 4 7 7 1 18
51 เทศบาล1(สถาวร) 4 5 2 1 11
52 วัดเตาปูน 4 4 2 1 10
53 วัดบางเป้ง 4 3 2 0 9
54 วุฒิวิทยา 4 3 0 0 7
55 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 4 2 1 3 7
56 บ้านโป่ง 4 2 0 0 6
57 อนุบาลร่มไม้ 4 1 2 0 7
58 สถาพรพิทยา 4 1 1 0 6
59 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 4 1 0 0 5
60 บ้านมาบไผ่ 3 9 4 5 16
61 วัดศรีพโลทัย 3 5 2 0 10
62 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 3 3 1 1 7
63 บ้านหนองปรือ 3 1 1 0 5
64 บ้านหนองตะโก 3 1 0 0 4
65 วัดอรุณรังสี 3 0 1 0 4
66 บ้านเนินโมก 2 8 3 1 13
67 สุตา 2 4 2 1 8
68 บ้านหนองเสือช้าง 2 3 4 2 9
69 นาป่ามโนรถ 2 3 0 0 5
70 เจริญสุขวิทยา 2 2 4 0 8
71 บ้านตาลดำ 2 2 2 0 6
72 วัดนาเขื่อน 2 2 2 0 6
73 วัฒนดรุณวิทย์ 2 2 1 3 5
74 วัดคลองใหญ่ 2 2 1 1 5
75 บ้านโสม 2 2 1 0 5
76 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 2 2 0 0 4
77 บ้านหัวโกรก 2 1 1 1 4
78 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 2 1 0 1 3
79 บ้านวังตะโก 2 1 0 0 3
80 เทศบาลคลองตำหรุ 2 1 0 0 3
81 สุอารีวิทยา 2 0 0 0 2
82 บ้านเขาดิน 2 0 0 0 2
83 บ้านท่าจาม 1 5 6 1 12
84 บ้านชากนา 1 3 4 1 8
85 สามมุกคริสเตียนวิทยา 1 3 3 3 7
86 วัดสำนักบก 1 3 1 2 5
87 บ้านเขาแรต 1 2 3 0 6
88 พิบูลย์บำเพ็ญ 1 2 0 1 3
89 บ้านห้วยสาลิกา 1 2 0 1 3
90 พระตำหนักมหาราช 1 1 0 2 2
91 กาญจนะวิทยา 1 1 0 0 2
92 เพชรพิทยาคม 1 0 0 0 1
93 พงศ์สิริวิทยา 1 0 0 0 1
94 กล่อมปฐมวัย 1 0 0 0 1
95 วัดหนองบอนแดง 1 0 0 0 1
96 เทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 1 0 0 0 1
97 เมืองชลพิทยา 1 0 0 0 1
98 บ้านห้างสูง 0 6 1 1 7
99 บ้านปากคลองโรงนาค 0 4 0 0 4
100 เฮงฮั้ว 0 2 1 1 3
101 บ้านชากพุดซา 0 2 1 0 3
102 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 2 0 0 2
103 วัดผาสุการาม 0 2 0 0 2
104 บ้านบึงกระโดน 0 1 1 0 2
105 บ้านช่องมะเฟือง 0 1 0 0 1
106 วัดธรรมนิมิตต์ 0 1 0 0 1
107 บ้านห้วยมะระ 0 0 2 1 2
108 วัดหนองชันจันทนาราม 0 0 0 1 0
รวม 759 535 282 170 1,576