รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี, โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา และ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
ระหว่าง วันที่ 10 -12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สีหามาตย์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงภูษณิศา  กรมงคลลักษณ์
4. เด็กหญิงอรปรียา  เหลืองดำรงค์
5. เด็กหญิงอัญมณี  ถาวรยิ่ง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สุดทองคง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 1. เด็กชายกฤตภัต  ไพรหงษ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  หิรัณย์สิริกุล
3. เด็กชายนัฐพงศ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  มานัด
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1. เด็กหญิงจิราพัชร  กุศล
2. เด็กหญิงชมพูนุช  มีรัตน์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองเคน
4. เด็กหญิงญาณิษา  ไตรสะอม
5. เด็กหญิงดวงกมล  เซ่งใช้
6. เด็กหญิงธัญชนก  น้อยกมล
7. เด็กหญิงนันท์พนิตา  ศรีสุวรรณ
8. เด็กหญิงปาลิตา  ยะทัง
9. เด็กหญิงพรรณริษา  เจริญ
10. เด็กหญิงพิยดา  วาที
11. เด็กหญิงมุทิตา  ศิริบุรี
12. เด็กหญิงรดา  คำสิงห์
13. เด็กหญิงวราภรณ์  ไกยสิทธิ์
14. เด็กหญิงศรัณย์พร  คัพภะเจริญ
15. เด็กหญิงอารียา  ฉิมงาม
 
1. นายกชกร  พนมมรรค
2. นางจันทร์จิรา  เสนานอก
3. นางภิตินันท์  พิพิธ
4. นางเดือนเพ็ญ  เจริญศรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กชายชยุต  โฉมวิลัย
2. เด็กหญิงศิรประภา  ลาประตู
 
1. นายอนุชิต  สงวนหงษ์
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  แห้งสมบูรณ์
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  มหากัณฑ์
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กหญิงวิสาขา  แสงสิมมา
2. เด็กชายสิงหา  พรหมมาเกิด
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
2. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กชายจักกฤษณ์  แซ่โง้ว
 
1. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กชายสมพงษ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กำเกลี้ยง
2. เด็กชายภัทรพล  เพชรพลอยดี
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กหญิงธนาวดี  วิชัยขัดคะ
 
1. นางสาวศศิวิมล  จิตพูลผล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจักกรี  พวงจันทร์
 
1. นางสังเวียน  ดำรงศานติ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงรัตนา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิรพันธุ์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงทักษพร  มอญขาม
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ลิ้มรังษี
 
1. นางสาวบุษรา  จุฑาเพ็ชร์
2. นางสาวปภาวรินท์  ธรรมสิทธิ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงพรวิภา  สำราญกิจ
3. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ขังวิชา
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์  ชราชิต
2. นางสาวพิมพ์นภัสสรา  สุขะปุณพันธ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจักรพงษ์  จิตจำนงค์
2. เด็กชายศุภชัย  บาคาล
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์  ชราชิต
2. นายณัฐวิทย์  ปรีพูล
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   โพธิ์สมศรี
2. เด็กหญิงสุรางคณา  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงอริศรา  พีรพุฒ
 
1. นายวัลลภ  รักษาศีล
2. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
18 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงเกสรา  แต่งทรัพย์
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
19 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายเอกชัย  เขียวฟัก
 
1. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงนุชจิรา  กอบทรัพย์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เหงี่ยมสง่า
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  ทองกาง
 
1. นางกานต์ณา  แพทย์ผล
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงจันทนา  นพวัน
2. เด็กชายทิวากร  กำเนิด
3. เด็กหญิงศศิประภา  ฉิมงาม
 
1. นางกานต์ณา  แพทย์ผล
2. นางสาวรัตน์วรา  สามารถ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  เผยสง่า
2. เด็กชายพีระพงษ์  นนทะสี
3. เด็กชายมงคล  จันทร์เทศ
4. เด็กชายวัฒนา  แพงอ่อน
5. เด็กชายวีระพงษ์  วาสุกรี
6. เด็กชายศุภชัย  บาคาล
7. เด็กชายสุภชัย  เปรมศรี
8. เด็กชายเจตดนัย  สุนสันเขตต์
 
1. นายวัลลภ  รักษาศีล
2. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
3. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. นายกิตติพงศ์   ปีคุณากร
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงพรสุดา   อู๋
 
1. นางจุฑารัตน์   อ่อนเฉวียง
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. นายปฤษฎา   จตุพร
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงชลธิชา   คงฤทธิ์
2. เด็กหญิงช่อลัดดา   เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   ทองทวี
4. นางสาวโบนัส   พรหมวงษ์
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
2. นางจีรวรรณ  ไขรัศมี
3. นางจุฑารัตน์   อ่อนเฉวียง
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกฤษณะ   คงอยู่
2. เด็กชายชนะภัย   การิน
3. เด็กหญิงนฤมล   เคนท้าว
4. เด็กชายพัทธนันท์   แก้วจันทร์
5. เด็กชายวัชรินทร์   ตรังคะลักขี
6. เด็กชายศุภโชค   ลาภผล
7. เด็กชายสุทธิรักษ์  จิตพูลผล
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
2. นางจุฑารัตน์   อ่อนเฉวียง
3. นางชลลดา   วัดโส
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายชนาธิป   ทองหาร
2. เด็กชายชนินทร์  ทองหาร
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   มากนวล
 
1. นางปวีณา   ศิลส่ง
2. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจตุสิน   สงวนศิลป์
2. เด็กชายนัทธวุท   สุนทรมงคลกุล
3. เด็กชายวัชระ   รุ่งแสง
 
1. นางปวีณา   ศิลส่ง
2. นางสาวรัตติยา   กรวยทอง
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายปราโมทย์   นึกหมาย
2. เด็กชายวิชัย   อนงค์รัศมี
3. เด็กชายอรรถพล   สายสมบัติ
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
2. นางจุฑารัตน์   อ่อนเฉวียง
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายคุณานนท์   สุขสม
2. เด็กชายพงศกร   อินทสาย
3. เด็กชายสิตานันท์   หอมยามเย็น
 
1. นางปวีณา   ศิลส่ง
2. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกษมา   เนรมิตมาลี
2. เด็กชายจอม   มูหะหมัด
3. เด็กชายวรากร   เนื่องจำนงค์
 
1. นางปวีณา   ศิลส่ง
2. นางสาวรัตติยา   กรวยทอง
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิรายุทธ   ศรีโพธิ์งาม
2. เด็กชายชนายุทธ   แช่มเกตุ
3. เด็กชายยอดดนัย  คำพุฒ
 
1. นางปวีณา   ศิลส่ง
2. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  สุขพานิชย์
 
1. นางสาวประไพ  ลี้ชม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  เกิดแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  เฉลิมโชควัฒน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงนันนภัส  ศรีสกุล
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงคณัชญ์วรรณ  สุขะ
2. เด็กหญิงพรพิพรรธ  เหมือนเดิม
3. เด็กหญิงพิมภาพร  สุขศร
4. เด็กหญิงพีรพรรณ  วงษ์จันทร์
5. เด็กหญิงภคพร  สุขพานิชย์
6. เด็กหญิงวรพิชชา  อินพุ่ม
7. เด็กหญิงสุภาวดี  กุมภวรรณ
8. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เจือจันทร์
9. เด็กหญิงเกษศิริ  บัวจูม
10. เด็กหญิงเนริษา  หมั่นหนองทุ่ม
 
1. นายนิธิ  พวงใบดี
2. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
3. นางสุพัตรา  สุระสิทธิ์
 
38 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เสาวัง
 
1. นายบุญเลี้ยง  ด่านประจำ
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุกใส
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  หนูอุไร
2. นางสาวอัจฉริยา  สุรวรเชษฐ
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  รุ่งแสง
2. เด็กหญิงสุวรีย์  สุจริต
 
1. นางสาววิไล  ทองพันชั่ง
2. นายวีรวุฒิ  เกตุจำนงค์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กหญิงธัญสิณี  หวลกระจาย
2. เด็กหญิงวิภาพรรณ  เจือจันทร์
 
1. นายจตุภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นางสาวพูลสุข  ภูกงลี
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กหญิงชลาศัย  คิดอ่าน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองอ่อน
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นางเอกอัชฌา  มณีวงษ์
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าจาม 1. เด็กชายพีระพร  พันธ์แตง
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
44 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงปภาวดี   โชคชัยชนะ
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
 
45 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงสุภาพร   พรยิ่ง
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
46 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงธัญชนก   บุตรรักษ์
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
 
47 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกาญจนา   มงกุฎทอง
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
48 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงสุชาวดี   พิเชฐกิจจาวัฒน์
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
 
49 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า   เขจรลาภ
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สมอินทร์
2. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์   ผ่านภู
3. เด็กหญิงณพัชณา   พรมนิล
4. เด็กชายธนบดินทร์   แก้วมหา
5. เด็กชายธนพล   แช่มช้อย
6. เด็กหญิงธัญชนก   บุตรรักษ์
7. เด็กหญิงธิดาพร  พิลา
8. เด็กหญิงธีรนาฏ   ตั้งมั่นธนบวร
9. เด็กหญิงนฤมน   โคตรมุงคุณ
10. เด็กหญิงปภาวดี   โชคชัยชนะ
11. เด็กหญิงปรายฟ้า   เขจรลาภ
12. เด็กหญิงพรนัชชา   เกษหอม
13. เด็กหญิงรังรอง   ธาราเกษม
14. เด็กหญิงสุธินี   รอดรัสมี
15. เด็กหญิงอิศรา   เหลืองอ่อน
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
2. นางสาวสุดาพร  พันสีทา
3. นายสุเทพ  แสวงธรรม
4. นางฬิเอ   โคตรมุงคุณ
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายธนวัฒน์   ลิขิตเวทย์
2. เด็กชายสุรชัย   เกตุจันทร์
 
1. นายปิยะวัฒน์   อาสนาทิพย์
2. นายสุเทพ   จิรโรจนาการ
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายวัชรินทร์   ฤทธิ์งาม
2. เด็กชายศุภวัส   สิงห์แสงอ่อน
 
1. นายปิยะวัฒน์   อาสนาทิพย์
2. นายสุเทพ   จิรโรจนาการ
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายอัครินทร์   แซ่แต้
 
1. นางฬิเอ   โคตรมุงคุณ
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นายกฤษณะ  ไพรวัลย์
2. เด็กหญิงพรนิภา  อินนอก
3. เด็กชายสุเทพ  ขยิ่ม
 
1. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
2. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กชายยุทธิชัย  ธรรมกิจ
2. เด็กชายสันติ  เฮ่งสุน
 
1. นางมนสินี  เจริญศิลป์
2. นางเกษร  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงจินตนา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์อินทร์
3. นางสาวนาตยา  เทพทอง
4. นางสาวน้ำทิพย์  เรืองพูล
5. เด็กหญิงปองศิริ  เผ่ากระนวน
6. เด็กหญิงมินตรา  ใจบุญเรือง
7. นางสาวรสริน  เจริญศิริ
8. นางสาวรสสุคนธ์  ประเสริฐลาภ
9. นางสาวลัดดาวัลย์  เรืองศรี
10. นางสาววาศินี  เสมอใจ
11. เด็กหญิงวิภาวี  ถนอมสัตย์
12. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ญาติเสมอ
13. นางสาวสุวินชา  ถนอมสัตย์
14. นางสาวอนันตญา  แก้วคง
15. นางสาวอรณิชา  เจริญสุข
 
1. นายคีรี  กนะกาศัย
2. นางสาวจีรนันท์  ดีด่านค้อ
3. นางพรพรหม  มาศมะลิวัลย์
4. นางเกษร  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
57 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญอยู่
 
1. นางสาวบุญเอื้อ  เอี่ยมรัตน์
 
58 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายณัฐชัย  สุนทรวัฒน์
2. เด็กชายอภิภช  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
2. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
59 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายวรวุฒิ  รักสงวน
2. เด็กหญิงศิริพร  บุญช่วย
3. เด็กชายสนธยา  ปั่นกลาง
 
1. นางสาวชุลีพร  ดาคำ
2. นางสาวบุญเอื้อ  เอี่ยมรัตน์
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กชายอิสราวุธ  ทับทิม
 
1. นายดนัย  อนุวัน
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะโก 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  นารินทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอวงษ์
3. เด็กชายนันทวุฒิ  สมเมือง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  กระทงยาม
2. นางพัชราภรณ์  หิมานนท์
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงทวิตรา  รุจิหาญ
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  แก้วผ่าน
2. เด็กชายมนัสนันท์   นัยพัฒน์
 
1. นางสาวสุภาวดี  เวสสะประวีณวงศ์
2. นางสุเพ็ญ  ทิพย์วงษ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  สีนาราช
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แป้นคุ้มญาติ
3. เด็กหญิงสุธินี  ขำทัพ
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หมั่นการ
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสาวมณฑนี  ไชยประสิทธิ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ยินดี
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทิวากร
3. เด็กหญิงทวิตรา  รุจิหาญ
4. เด็กหญิงวาสนา  ทองนาค
5. เด็กหญิงวิรภา  รักสุข
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายชยพัทธ์  จำเนียร
2. เด็กชายณัฐชนน  แก้วผ่าน
3. เด็กชายนราวิชญ์  แซ่ไหล
4. เด็กชายมงคล  นามปัญหา
5. เด็กชายสุรเชษฎ์  นครศรี
 
1. นางทิพวรรณ  พวกดี
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  แสงอังคนาวิน
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ยนตรูป
3. เด็กหญิงธัญญเรศ  วิริยะเจริญโรจน์
4. เด็กหญิงบุญฑริกกา  นิซัน
5. เด็กหญิงปนัดดา  จันทแก้ว
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร  กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์
7. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรประสิทธิ์
8. เด็กหญิงพิยดา  เล็กเจริญ
9. เด็กชายภัทรพันธ์  มะปราง
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  ยะรังษี
11. เด็กหญิงมัชฌิมา  สุวรบุตร
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  แก้วฝ่ายนอก
13. เด็กหญิงวรณัน  ดีมาก
14. เด็กหญิงวริษฐา  คำสืบ
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีเมือง
16. เด็กหญิงสุธิดา  กงเกษ
17. เด็กหญิงอรพินท์  ฤทธิสร
18. เด็กหญิงอรยานี  จันทร์สุวรรณ
19. เด็กหญิงอุไรพร  ทองเจริญ
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  ลานิลาศ
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
3. นางวิยะดา  สุขพานิช
4. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
5. นางสาวเบญจมาพร  วิริยะเจริญโรจน์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  แพงสี
2. เด็กชายจรูญศักดิ์  กิฬาภักตร์
3. เด็กหญิงชุลีพร  คุณพรรษา
4. เด็กชายณัฐติกร  คำบุรี
5. เด็กชายณัฐสิทธิ์  หมู่พรมมา
6. เด็กชายดิลก  ยศวงค์ษา
7. เด็กชายธนวัฒน์  ยืนยง
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทวิเศษ
9. เด็กชายนัทธพงศ์  นามวงษ์
10. เด็กชายปรีดา  รอดแสวง
11. เด็กหญิงปิณฑิรา  พูลคุ้ม
12. เด็กชายพัฒนายุ  สังฆมาศ
13. เด็กชายพีรพัฒน์  มากทรัพย์
14. เด็กชายมงคล  พลอยประดิษฐ์
15. เด็กชายรุ่งโรจน์  ดวงใจ
16. เด็กหญิงวันวิสา  สุทธิประภา
17. เด็กชายวีรพล  โพงโคกสี
18. เด็กชายสิรวิชญ์  แสนโบราณ
19. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีขว่าง
20. เด็กหญิงสุวิมล  แก้ววิเชียร
 
1. นายจรสสร  เจริญสุข
2. นางธัญยธรณ์  ปัณณสิริโรจน์
3. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
4. นางพรพรรณ  การุณ
5. นายสวัสดิ์  เพิ่มจรัส
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วังสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  มิ่งดาว
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใหญ่พรมานัง
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ชาพล
5. เด็กหญิงพรนภา  สันธนะวัธนะ
6. เด็กหญิงวรารัตน์  กลมาตร์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  บุดดี
8. เด็กหญิงสหัสยา  บุญนิธิ
9. เด็กหญิงสุมิตา  กงเกษ
10. เด็กหญิงเปรมยุดา  คำประสิทธิ์
 
1. นางธีรภรณ์  สุวรรณโชติ
2. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
3. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยนจอหอ
 
1. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายสนธยา  เพ็งรา
 
1. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  คิมรัมย์
2. เด็กชายทศวรรษ  ผารสิทธิ์
3. เด็กชายธนาพล  เกษมไกรศิริ
 
1. นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน์
2. นางเอมอร  จำนงค์ผล
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขใจ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ธยาธรรม
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ก่อนเกิด
2. เด็กชายยศกร  มีชัย
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วกลม
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ก้องกังวาล
 
1. นางทิพวรรณ  พวกดี
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วิเชียร
2. เด็กหญิงอภิสมัย  ทำนา
 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจียรสถิต
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์ขัติ
2. เด็กชายณัฐชนน  แก้วผ่าน
3. เด็กหญิงณัฐยา  สันโดษ
4. เด็กหญิงทวิตรา  รุจิหาญ
5. เด็กหญิงนันทนัช  เอี่ยมยิ้ม
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ชาพล
7. เด็กหญิงภัทรวดี  สวัตถุดี
8. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เลียบกระโทก
9. เด็กหญิงวิรภา  รักสุข
10. เด็กชายไพบูลย์  คำหอมหวน
 
1. นางนงลักษณ์  นพหิรัญ
2. นางสมพร  นิสัยสุข
3. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนารถ  เบญจพลคุมวงศ์
2. เด็กหญิงภัททิยา  ประสิทธิ์ธิพันธ์
3. เด็กหญิงมยุรี  ความดี
 
1. นางธาริณี  เจริญสุข
2. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายนวินธร  สมมาตร
2. เด็กชายอิทธิกร  อุทรักษ์
 
1. นางสาวสมรัก  บุญเรือน
2. นางสาวสุนันท์  พลาบดีวัฒน
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลอร   สมบูรณ์กุล
2. เด็กชายกฤษดา  วัฒโก
3. เด็กหญิงกัญญา  เฉยทอง
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพียวสูงเนิน
5. เด็กชายกิตติพงศ์  พรหมรินทร์
6. เด็กหญิงชัญญานุช  ชาญอุประการ
7. เด็กหญิงณัฐริกา  คำศรี
8. เด็กชายตะวัน  ดวงตา
9. เด็กหญิงทักษพร  เพียวสูงเนิน
10. เด็กหญิงนิภาพร  บุญสั้น
11. เด็กหญิงนุช  เกดแก้ว
12. เด็กชายรณชัย  สุทธิศิริ
13. เด็กหญิงรวงฝ้าย  ศรีสุภาพ
14. เด็กหญิงรัตติยา  อุ่นสวัสดิ์
15. เด็กชายวรรณชัย  เกิดเงิน
16. เด็กชายศิโรจน์  เดชะ
17. เด็กชายสัจจะ  ป้องภัย
18. เด็กหญิงอริศรา  แก่นจันทร์
19. เด็กชายเกื้อกูล  เนียรทศาสตร์
20. เด็กชายเจษฎากร  แซ่จัง
 
1. นางมาลา  สุทธิธรรม
2. นางสาวสมนึก  หิรัญญาภรณ์วิชัย
3. นางสุนีย์  ไหว้พรหม
4. นางอรุณี  นันทวัฒนานุกูล
5. นางเอื้อสุภา  ส่องสว่าง
 
81 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ยิ่งเชิดงาม
2. เด็กหญิงอาริยา  วงค์วันดี
 
1. นางสาวจิตติมา  อาภาสวัสดิ์วงศ์
2. นางสาวศิริพร   ตันติพลพันธ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1. เด็กหญิงภาวิกา  เพ็ชร์หลาย
 
1. นายประกอบ  พอดี
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ไชยสมบัติ
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
 
84 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงสัณห์สิรี   จันทร์ฟุ้ง
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์   สุวรรณพันธ์
3. เด็กชายอลงกรณ์   สมบูรณ์
 
1. นางสาวธาริณี  ศรีทาบุตร
2. นางสาวศิริวรรณ   นาคพุฒ
 
85 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ประเสริฐวงษ์
 
1. นางนิภา  สุวรรณศักดิ์สิน
 
86 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   ศิริเลิศ
2. เด็กชายทยากร  อิ่มสมบัติ
3. เด็กชายนที   อัครชาติ
4. เด็กชายสรวิชญ์  สังข์เครือ
5. เด็กชายสหรัฐ   คงเผ่าพง
6. เด็กชายสิทธิกร   มั่นจิต
7. เด็กหญิงอรัญญา   สิทธิศร
 
1. นางณัฐชยา   สิงห์โตทอง
2. นางธนพร   กระจ่าง
3. นางนิภา   สุวรรณศักดิ์สิน
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายนพชัย  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวสมควร  สมคิด
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุอ่อน
2. เด็กชายสมชาย  แม่ฮ่องสอน
3. เด็กหญิงอาเจิง  แซ่เชียว
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นางพุทธิดา  อาจลุน
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงกชกร  สมบัติวงค์
2. เด็กหญิงพนิดา  รอบคอบ
3. นางสาวลักษณ์สุดา  พรหมสุรินทร์
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
2. นางพุทธิดา  อาจลุน
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงจันทิมา  หมู่พยัคฆ์
2. เด็กหญิงณัฏฐริกา  เต็มสิริทรัพย์
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ยังโหมด
4. เด็กหญิงปิยะนัตถ์  บุญมา
5. เด็กหญิงพนิดา  แซ่อึ๊ง
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นำนา
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
2. นางสาวประทุม  ภักดี
3. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงวนิดา  อารีย์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุอ่อน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ขำเจริญ
 
1. นางประทุม  ภักดี
2. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายภัทรพงษ์  พรหมจันทร์
2. เด็กชายศุภกร  ศิริวิชัย
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายศุภกร  แก้วพาณิชย์
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  อินต๊ะ
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 86.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  น้อยชื่น
2. เด็กหญิงธนัชญา  มูลคำสุก
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  ธนวัฒน์จิรโชติ
5. เด็กหญิงพนิดา   ภู่สวัสดิ์
6. เด็กหญิงพลอยรัตน์  เปรมสวรรค์
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ขำอ่อน
8. เด็กหญิงศศิธร  ภักดีฤๅทัย
 
1. นางรมย์รวินท์  ตันติฤทธิพล
2. นายวิวัฒน์ไชย  ศรีวิพัฒน์
3. นายอนุพงษ์  ลัดลอย
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายสิทธิชัย  มากหุ่น
2. เด็กหญิงอารยา  เผ่ากัณหา
 
1. นายพิรุณ  เทพสุรินทร์
2. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงทวารัตน์  อินทร์พุ่ม
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ผลนา
 
98 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายชฎาภัทร  อ่ำหล่อ
2. เด็กชายธนวิชญ์  เกียติณัฐกร
3. เด็กชายศักดิ์พัฒน์  ชูรัตน์
 
1. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
2. นางศิริพร  เมืองใย
 
99 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงดารนุช  หว่างเชื่อ
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เดชชีวะ
3. เด็กชายสุพิชฌาย์  บุญแทน
 
1. นางสาวภัคภร  เที่ยงขันธ์
2. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
 
100 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สามารถ
2. เด็กหญิงปภาดา  แจ้งสุข
3. เด็กหญิงมนตรา  พรมศก
 
1. นางสาวภัคภร  เที่ยงขันธ์
2. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 74.15 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้างสูง 1. เด็กชายเต็ม  งาม
2. เด็กชายไม  เชา
 
1. นางชลลดา  เกตุวัตถา
2. นางสมพร  เกตุวัตถา
 
102 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปิโย
2. เด็กชายปัญญา  ชิน
3. เด็กหญิงสุคิม  ชิน
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นางเสาวลักษณ์  สุขทนารักษ์
 
103 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1. เด็กหญิงณัชชา  กันจินะ
2. เด็กชายนุติพงษ์  ปานธรรม
3. เด็กชายสุเนตร  โคตรตาแสง
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นางเสาวลักษณ์  สุขทนารักษ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงขาว  ลัดขวาง
 
1. นางอรพรรณ  สุนทรมานพ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กชายนทีธร  สุธรรมา
2. เด็กหญิงสุนิสา  กอบกำ
3. เด็กหญิงอังคณา  แซ่จึง
 
1. นางเพ็ญแข  สมจิตร์
2. นางเสาวณี  พิทยานุรักษ์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฤกษ์สุวรรณี
2. เด็กหญิงชลธิชา   เคนงาม
3. เด็กชายนันทนัท  รุ่งสันเทียะ
 
1. นางดุจฤดี  สุคัสถิตย์
2. นางเพ็ญแข  สมจิตร์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1. เด็กชายธีทัต  จันดี
2. เด็กชายปัญญา  เข็มทอง
3. เด็กชายรังสรรค์   บุรีงาม
4. เด็กชายศุภชัย  สืบสาย
5. เด็กชายเพชรกล้า  วันสืบ
6. เด็กชายเอกพนธ์  สายแก้วจิตร
 
1. นายจารึก  ขาวเหลือง
2. นางรัชดาพร  บังคม
3. นางสาวอนงค์  รอดโสภา
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสริมศรี
2. เด็กชายกฤษฎา  ส่งเสริม
3. เด็กชายจิราธิวัฒน์  แก้วเหล็ก
4. เด็กหญิงจุฑามณี  จีนเหลียง
5. เด็กชายชาญยุทธ  ศิลธรรม
6. เด็กชายณัฐพงษ์  ขมิ้นแก้ว
7. เด็กชายทักษิณ  สิทธิชัย
8. เด็กชายธนกร  เที่ยงรัมย์
9. เด็กหญิงธนัชชา  สนรักษา
10. เด็กชายบุญญชัย  ประยูรญาติ
11. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ประเสริฐวงษ์
12. เด็กหญิงพรรณดวงเนตร  ทองแสน
13. เด็กหญิงวิชุดา  ผจญกล้า
14. เด็กหญิงวิภาวดี  สีชน
15. เด็กชายวิริศพล  พุฒรุ่ง
16. เด็กชายสมปอง  ป้อมเรือง
17. เด็กชายสุกฤษฎ์  วัฒนา
18. เด็กหญิงหัทยา  เจริญล้น
19. เด็กหญิงอารียา  ฐิตวัฒนสกุล
20. เด็กชายไชยมงคล  พวงแก้ว
 
1. นางสาวชญาพร  ธุระทอง
2. นางสาวชลกร  ตันประภัสร์
3. นางสาวนภาลัย  วรรณพงษ์
4. นางนิตยา  ศรีทอง
5. นางปวันรัตน์  เสถียรกุลศักดิ์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
 
1. นางสาวพรรณี  ปานเย
 
110 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายธรรมสรณ์  อินกุณา
 
1. นายธำรงค์  เกษมณี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทยรังสี 1. เด็กชายภูมิบดี  ประเสริฐ
 
1. นางสาวภาณิภัค  พั่วพวง
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์บำเพ็ญ 1. เด็กชายกฤดนท  ผลอนันต์
 
 
113 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กชายบุญเกิด  โตศิริ
2. เด็กชายพชร  วุฒิภาค
3. เด็กชายภารดา  ธีระวรรณ
4. เด็กชายวรากร  อัดใส
5. เด็กชายอนิรุธ  บุญแตง
 
1. นายนเรศ  วันเชียง
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงประภาศรี  ทองศรี
 
1. นางสุพัตรา  โพธิกุล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงปิยกมล  ปิยะพงษ์
 
1. MissJanice  V. Cagas
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงนันทภัค  ชุติกมลศิริ
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
 
117 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์ตี
 
1. นางสาวสุวรรณา  นิลสนธิ
 
118 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ขันสันเทียะ
 
1. นางสาวสุวรรณา  นิลสนธิ
 
119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แอบไธสง
 
1. นางสาวกรวิทย์  ฤทธิธรรม
 
120 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนริญญา  โฉมผา
2. เด็กหญิงสุธินี  สายสุด
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   แพรเขียว
 
1. นางภัทรศยา  เย็นเมือง
2. นางสาวเมธาวี   กังวาน
 
121 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนิโลบล  ศรพรหม
2. เด็กชายสรศักดิ์    ตั้งชุน
3. เด็กชายสุทธกิตติ์   สุวรรณเพชร
 
1. นางสาวนาตยา   นาคบุญ
 
122 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงธัญเรศ    เดชปั้น
 
1. นางสาวประกายลัตน์  อาชุมไชย
 
123 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายปาณัส   มาสร้อย
 
1. นางสันธยา  อาแพงพันธ์
 
124 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนิปภาภรณ์   ทองชีวงค์
 
1. นางสาวประกายลัตน์  อาชุมไชย
 
125 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงจรัญญา   บุญถั่ว
 
1. นายณัฐธพงษ์ชัย   วัชรพงศ์ธร
 
126 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   งามริต
2. เด็กชายคงกระพัน   นิคม
3. เด็กหญิงดวงฤทัย   คำอุ่น
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ   ดวงทิพย์
5. เด็กหญิงมนสิริ   ดาวัลย์
6. เด็กหญิงวนิดา   คำโนนงิ้ว
7. เด็กชายศิวกร   อรสิงห์
8. เด็กชายศุภณัฐ   นามจิตร
9. เด็กชายอนุกูล   ล้ำเลิศ
10. เด็กชายอนุชิต   พจฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสมาน   ศรีมงคล
2. นางสายสุนีย์   เจเนส
 
127 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สากร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   งามริต
3. เด็กหญิงดวงฤทัย   คำอุ่น
4. เด็กหญิงทาริกา   ฤทษ์อุไร
5. เด็กหญิงทิพวรรณ   ดวงทิพย์
6. เด็กหญิงนรินทร์   ตรีโอษฐ
7. เด็กหญิงมนสิริ    ดาวัลย์
8. เด็กหญิงวนิดา    คำโนนงิ้ว
 
1. ว่าที่ร้อยโทสมาน  ศรีมงคล
2. นางสายสุนีย์   เจเนส
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงตะวัน   คะสะติ
2. เด็กชายสุรชาติ   กำแหง
3. เด็กหญิงเจตสุภา   คนการ
 
1. นางนุชรีย์   วรชุตินธร
2. นางสมฤดี  มากทรัพย์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายธนา    เสมอวงษ์
2. เด็กชายวิทวัฒน์   สอนเต็ม
 
1. นางกิตต์นภัส   โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายซอเยอร์  เจเนส
 
1. Mr.Michael  Jenness
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงฉัตรวิมล   มีโชคดี
2. เด็กหญิงทาริกา  ฤกษ์อุไร
3. เด็กหญิงนรินทร์   ตรีโอษฐ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  คุ้มทรัพย์
5. เด็กชายอนุกูล    ล้ำเลิศ
 
1. Mr.Michael   Jenness
2. Mrs.Saisunee   Jenness
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายทินภัทร   มั่นยืน
 
1. นางสาวกังสดาล   พลสวัสดิ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 64.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกาญจนา  เลื่อมใส
 
1. นางสาวสุจิตรา   ปัญญามูล
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกาญจนา  เลื่อมใส
2. เด็กหญิงนันธมน  ถาโคตรจันทร์
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เพ็ชรบังเกิด
4. เด็กหญิงสปันนา  เลิศอริยะ
5. เด็กหญิงอภิสรา  ขาวสุข
 
1. นางณัชนภัสค์  แป้นแก้ว
2. ว่าที่ร้อยโทสมาน  ศรีมงคล
 
135 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมหู
 
1. นางสาวประภัสสร    พูลผล
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บาริสี
2. เด็กหญิงวิไลรักษ์  พร้อมเพรียง
3. เด็กหญิงสมิตา  สวัสดี
 
1. นางสาวศวรรยา  ไพบูลย์
2. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายนิธิกร  บุญสร้าง
 
1. นางดวงตา  อินทโชติ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงสโรชา  ขอนดู่
 
1. นางนวรัตน์  ธาดากิตติสาร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงประกายดาว  หงษ์ศรี
 
1. นางนวรัตน์  ธาดากิตติสาร
 
140 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายทัศวรรต  รอดโฉมฉิน
2. เด็กชายธีรภัทร  เปี่ยมสุข
 
1. นางอัจจิมา  เทียนวงศ์
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายชัยมงคล   คำนนท์
 
1. นางพุชนี   วิถี
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายเจษฎากร   ทองระอา
 
1. นางสาวจินตนา   ชูเชิด
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงนิภาพร  เก่งเดียว
2. เด็กชายวิจาร  อุทัยดา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วรอุไร
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงรัติญาภรณ์   มุงเมือง
2. เด็กชายศุภกฤต   นามวัฒน์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วรอุไร
2. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
145 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายปพนวิช   ช้างน้อย
 
1. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
146 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายทรงวิทย์   แซ่ลี้
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงดวงกมล   ปะทะกะ
2. เด็กหญิงเด่นนภา   จันทอง
3. เด็กหญิงเปรมฤดี   ยืนมั่น
 
1. นางสาวสิริมา  สุขดี
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ประสิทธิ์เขตกิจ
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
149 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงเกศินี  จันทร์มี
 
1. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายฑิฆัมพร   สาคร
2. เด็กหญิงศศิธร   อุ่นกอง
3. เด็กหญิงสายธาร    เกตุสุวรรณ
 
1. นางสาวกรรณธมาศ   สุวรรณโชติ
2. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายชญานนท์  จักรแก้ว
2. เด็กชายเจษฎา  รามนู
 
1. นางสุนันทา  ศรีรักษา
2. นางสาวอภิฤดี  อนุญาหงษ์
 
152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายพงศธร  พลอยงาม
2. เด็กชายวงศธร  วิถีธรรมศักดิ์
 
1. นางสุนันทา  ศรีรักษา
2. นางสาวอภิฤดี  อนุญาหงษ์
 
153 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงอุมาพร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
154 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ละม่อม
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
155 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงอภิสรา  เนื่องจำนงค์
 
1. นายกริชชัย  สาตรักษ์
2. นางราตรี  มุลาลี
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงพลอยไพรลิน  เจียรโณรส
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินทรรักษา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เนื่องจำนงค์
 
1. นางรุ่งกานต์  วีระพันธุ์
2. นางสาวสุภาวดี  บัวผา
 
157 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  กาญจนโรจน์
 
1. นายทวีป  ปาประโคน
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 1. เด็กชายนาวา  โพธิวรรณ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสาวจิรรัตน์  วงษ์กระสันต์
 
159 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 1. เด็กหญิงจันทร์ธิราพร  ธุรี
2. เด็กหญิงปวีณา  ล่าจำศีล
 
1. นางสาวรัชดาวดี  โถชารี
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กชายอานนท์  วิจารณญาณ
 
1. นางสาวหวัง  จิ้งเผย
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อิรุมรัมย์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เปรมเกษมศรี
3. เด็กชายนิติ  โสมาเกตุ
4. เด็กชายพีรพัฒน์  สมาคม
5. เด็กชายสุรสิทธิ์  แซ่เล้า
6. เด็กชายอดิศักดิ์  แป้นมาก
 
1. นายศุภกาญจน์  ภูระก้านตรง
2. นายสุรชัย  สุขเกษม
3. นายเริงรุจ  ดำรงค์รัตน์
 
162 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  บุญแร่
2. เด็กหญิงจิราภา  จิตรเพิ่ม
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ทะไล
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สมปาน
5. เด็กหญิงวงษ์ลดา  ศรีวงษ์
6. เด็กหญิงวรดา  หอมอ่อน
7. เด็กหญิงวรัญญา  นันทะ
8. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์คำจันทร์
9. เด็กหญิงสุนิสา  วงศ์คำจันทร์
10. เด็กหญิงสุภิญญา  สามารถ
 
1. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
2. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
3. นางสาวนภาพร  พิภัทรเจริญ
4. นางสาววิจิตรา  พิลาสาว
5. นางสาวอำไพวรรณ  มนัสรังษี
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา  บุญเจือ
 
1. นางชลิสา  แย้มนาม
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชมบุญ  พฤษพันธ์
 
1. นางสาวสุดฤทัย  ปุญญฤทธิ์
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  สินทรัพย์
 
1. นางวันเพ็ญ  การสมโชค
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ลีลาขจรจิต
 
1. นางจารุนันท์  วีรุปกรณ์
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวทอง
 
1. นางอังคนา  รักวงศ์
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวทอง
2. เด็กหญิงสิริกร  สุขก้อน
 
1. นางสาววริดา  ตะวงษ์
2. นางอัจฉรา  สุขใส
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายชาคริต  หลวงจันทร์
 
1. นายธนสาร  นพรัมภา
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพุฒินนท์  ไวยกูล
 
1. นางศิริวรรณ  เจนจิตไพบูลย์
 
171 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธนนันท์   อนันต์ทรัพย์ยิ่ง
2. เด็กชายอัจฉริยกร   สหกองสิน
3. เด็กชายโชติวิทย์   เทียมรุ่งเรืองวุฒิ
 
1. นางยุพา   วาจายิ้ม
2. นางสาวอรพินท์   คำมา
 
172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรึกตรอง
2. เด็กชายจิรวัฒน์  กองแก้ว
3. เด็กหญิงธันยพร  เชี้ยบุญคณา
 
1. นางสาวพิมพ์ปวีณ์  พ่วงพี
2. นางสุดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
 
173 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  มหารัตน์
2. เด็กชายชญานนท์  ถิรธเนศ
3. เด็กชายรัฐวัฒน์  ขจรศิลป์
 
1. นางกิจพร  วุฒิประดิษฐ
2. นางสุดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
 
174 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภาคภพ
2. เด็กชายพิณรัศ  ฉิมขันธ์
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวนภัสฉัตร์  กระชั้น
 
175 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์  ชูสกุล
2. เด็กชายปกรณ์  อารีรอบ
 
1. นายกุลชลิต  สวัสดิกูล
2. นางวงเดือน  พรหมรักษา
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชนิษฎา  ปุณโณทก
2. เด็กหญิงชวิศา  เติมประยูรพงษ์
3. เด็กหญิงภทรชล  อภิวุฒิโสภณ
4. เด็กหญิงภัทรลภา  เสมาคำ
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  ตันมณี
 
1. นางสาวจันทภา  นิวรณ์
2. นางจารุนันท์  วีรุปกรณ์
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  วัฒนะ
2. เด็กหญิงประภาศิริ  เหลาหมวด
3. เด็กหญิงปารณีย์  พงษ์หัสบรรณ์
4. เด็กหญิงพุทธิชา  เอี่ยมเอม
5. เด็กหญิงสิรัชชา  แก้วหวัง
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางสาวอุไรวรรณ  บัวเจริญ
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงขวัญชนก  บูรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงนนทลี  สามารถ
3. เด็กหญิงรุจิรา  ปัญญาริกานนท์
4. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ผสมทรัพย์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาดต่าย
 
1. นายศิรินทร์  เวชวงษ์
2. นายสมชาย  งามขำ
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปณัฏฐาพร  ปานคง
2. เด็กชายภคณจิตต์  ทัศนประเสริฐ
 
1. นางสังวาลย์  มากทรัพย์
2. นางสาวสุภาวดี  จำเนียร
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธนาเมธีนนท์
2. เด็กหญิงบุญญาพร  วัลลภาทิตย์
3. เด็กชายอัครพล  แซ่เฮ้ง
 
1. นายกล้าณรงค์  พุทธโม
2. นางอัจจิมา  คชชา
 
181 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรวิภา  วิปุลพงษ์
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
182 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงนภา  แย้มบุปผา
 
1. นายเอกราช  เหลี่ยมดี
 
183 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปรานต์  ศรีบุญ
 
1. นายอดิศร  สุขใส
 
184 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  กลิ่นจรูญ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สีดำ
 
1. นางจินตนา  ธานินพงศ์
2. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
185 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพจนันท์  ธรรมเสน
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
186 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงอริญชยา  ฉวีวรรณชล
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
187 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พันธุมะโอภาส
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
188 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  สสิวงศ์
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
189 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
190 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายเดชาธร  หิมานันโต
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  โรจน์แก้ว
 
191 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงญาณ์สินี  เอี่ยมอารีรัตน์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  โรจน์แก้ว
 
192 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพัชร  สุระประสิทธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  โรจน์แก้ว
 
193 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธมนต์  โรจน์ดำรงการ
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  โรจน์แก้ว
 
194 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อินต๊ะมา
2. เด็กหญิงกาณพัสตร์  สวรรยาวัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐกมล  อยู่ในศีล
4. เด็กหญิงทักษพร  รวมขุนทด
5. เด็กหญิงทักษินากาญจน์  แก้วศิริ
6. เด็กชายทัตธน  กสิณเวทย์
7. เด็กหญิงธนอร  ธนเศรษฐกร
8. เด็กหญิงธวัลรัตน์  โรจน์อมรรัตน์
9. เด็กชายธีรพล  โกศล
10. เด็กชายธีรภัทร  เจริญสว่าง
11. เด็กชายนันทิพัฒน์  พฤทธิไพฑูรย์
12. เด็กหญิงนิรุชา  สอนศิริ
13. เด็กหญิงบุษบาทิพย์  ดำดี
14. เด็กหญิงปารณีย์  มณีนุ่ม
15. เด็กชายพงศภัค  พบความสุข
16. เด็กหญิงพัชรภรณ์  จิณณธรรมพงษ์
17. เด็กชายพิชญุตม์  ศรีสนอง
18. เด็กชายภัคพล  เจริญเตียวงศ์
19. เด็กหญิงมุกมณี  มินิ
20. เด็กชายวรรณชาติ  รอดสมบูรณ์
21. เด็กชายวัฒนสาร  แก้วเลิศ
22. เด็กหญิงสิรัชชา  พรเพชรอยู่
23. เด็กหญิงสิริธร  ศรีสองสม
24. เด็กหญิงสิริยากร  จตุรสุวรรณ
25. เด็กชายอธิพัศ  สิงห์โตทอง
26. เด็กหญิงอริสา  พานิช
27. เด็กชายอาชว์พงศ์  กรณ์กุลวาณิช
28. เด็กหญิงอิสริยา  ครองสกุล
29. เด็กหญิงอุมาภรณ์  เหมือนใจ
30. เด็กหญิงเกษราพร  สำเร็จผล
31. เด็กชายเตชิน  พุทธธรรมธร
32. เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์  ไกรราภี
33. เด็กหญิงเฟอิงกริด  ซาเทอร์โก
 
1. นางสาวณัฐฐา  เรืองอุไร
2. นางสาวพิมพ์พรรณ  โรจน์แก้ว
3. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
 
195 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  ชื่นชอบ
2. เด็กชายคณิติน  ไพรรัตน์สมวงศ์
3. เด็กหญิงณัฏฐกมล  ทิพย์ลุ้ย
4. เด็กหญิงนพัชนันย์  อิสารพายุห์
5. เด็กหญิงภัทรภร  ยินดีรุจ
6. เด็กชายศุภณัฐ  โกลักษณานนท์
7. เด็กหญิงสุภัชชญา  คุณาฤทธิพล
8. เด็กชายอดิศักดิ์  อาหมัดบินอาวัง
 
1. นางสาวพจนา  แจ่มจันทร์
2. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
3. นางสาววรรธณีย์  สิงห์ปี
 
196 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภณา
2. เด็กหญิงชนันพร  เสริมศรี
3. เด็กหญิงชลกร  วิชัยประสิทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐเมธินี  รัศมิทัต
5. เด็กหญิงธนภรณ์  หงษ์ทอง
6. เด็กหญิงวริษฐา  ธัญญเจริญ
7. เด็กหญิงสิทธานุช  พูลผล
8. เด็กหญิงสิริมา  สุรเกียรติ
 
1. นางสาวพจนา  แจ่มจันทร์
2. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
3. นางสาววรรธณีย์  สิงห์ปี
 
197 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงฉันทิสา  ทองลิ้ม
2. เด็กหญิงฐิติมนต์  กลั่นบุพผาชาติ
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์  สิรินิพัทธ์กุล
4. เด็กหญิงนิศากร  เลือดนักรบ
5. เด็กหญิงปาลิตา  ปักเคเต
6. เด็กหญิงพิมพิศา  เจริญแพทย์
 
1. นางชุติมา  แดงกระจ่าง
 
198 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  ทวนดิลก
2. เด็กหญิงลลิต์ภัทร  มีอนันต์
3. เด็กหญิงวรรษณา  ปิ่นทอง
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางศิริพร  สำนักสกุล
 
199 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  โชคจินดาชัย
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาถ้ำพลอย
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  กันตจารนิติ
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวสุดฤทัย  ปุญญฤทธิ์
 
200 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชนัดดา  เทิดประสิทธิกุล
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สุวรรณวงค์
3. เด็กหญิงศรัณยา  เพียรพิทักษ์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางสาวพิมพา  ธีระกำจาย
 
201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชญาณี  มณีอินทร์
2. เด็กชายปรัชญา  สุขผ่อง
3. เด็กหญิงวิลาสินี  สีสุวอ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สุขเจริญ
2. นางนวลจันทร์  เทพบุตร
 
202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงนัฎสิริ  คูณแสง
2. เด็กหญิงปอรพัชร์  วุฒิสินธุ์
3. เด็กหญิงรมย์ธิรา  ชัยรีลาพรพงษ์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางเอื้อมพร  แสงสร้อย
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธนกร  เกตุจินากูล
 
1. นางลำเภาพรรณ  อร่ามพงษ์
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธีระ  ถนอมเนื้อ
 
1. นางสุภาพร  เกษมสำราญ
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพันธุ์นวิน  สัมพันธนาการ
 
1. นายรังสรรค์  บุญธรรม
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงถนิตา  ฉันทนาวราพิชญ์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ไข่ชัยภูมิ
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  บัวบาน
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ไพจิตรพิมุข
 
1. นายอนุรักษ์  พุกประสงค์
2. นางสาวแก้วฟ้า  ถนอมศิลป์
 
208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พุ่มสม
2. เด็กหญิงชาลิสา  พุ่มพิรัญโรจน์
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ดีสม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ฝอยสุวรรณ์
5. เด็กหญิงสุดฤทัย  ปัญจรัตน์
6. เด็กหญิงสุภิญญา  มหามาตย์
7. เด็กหญิงอติภา  นิลกุล
8. เด็กหญิงเบญญาภา  สิริบูรพา
 
1. นางถนอมพร  หิระประยูรพงษ์
2. นางนงลักษณ์  อนันตประยูร
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายนิธิวัต  กุญชรมณี
 
1. นางศิริวรรณ  เจนจิตไพบูลย์
 
210 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปุณยนุช  นาแล
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตั้งธรรม
3. เด็กหญิงศุภกานต์  แว่นใหญ่
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ศรีดอกไม้
2. นางสาวสุรัสวดี  ขุนคงเสถียร
 
211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กชายญาณาธิป  สตางค์ธนาคม
2. เด็กหญิงญาณิศา  สตางค์ธนาคม
 
1. นางสาวชมภู่  สุกใส
2. นางสาวนงคลักษณ์  ฮวดศรี
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  รุ่งศักดิ์เจริญชัย
2. เด็กหญิงณัฐวรา  เรือนศิริสถิตย์
 
1. นางสาวชมภู่  สุกใส
2. นางสาวนงคลักษณ์  ฮวดศรี
 
213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่ซื้อ
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  แท่นนิล
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางจันทนา  ชิตยวงษ์
 
214 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  ภูเขียว
2. เด็กชายภาชกร  นีรกุล
 
1. นางจิราพร  ลีศรานนท์
2. นางชนุชพร  แสงเพิ่ม
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  น้าเจริญ
 
1. นางจิราพร  ลีศรานนท์
2. นางนิตยา  กสิโกศล
 
216 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กชายกัญจนจักก์  ดวงอุดมพงศ์
 
1. นายจิรศักดิ์  ขันอาษา
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กหญิงชวาลินี  หล่าอุดม
2. เด็กชายชัยรัตน์  แตงทอง
3. เด็กหญิงพัชรา  น้อมเจริญ
 
1. นางสาวรุ้งระวี  เจริญพิทักษ์
2. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวชมพูนุช  สาทพันธ์
 
219 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงจตุพร  คุ้มสุวรรณ
2. เด็กชายจิรภัทร  บุญถนอม
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยแสง
4. เด็กหญิงชลธิชา  ณ พล
5. เด็กหญิงชุติมณฑน์  สงวนรัตน์
6. เด็กชายดลวัฒน์  ชูเสียง
7. เด็กชายธนากร  ยุจิเสรี
8. เด็กชายภูรินทร์  ไทยภักดี
9. เด็กชายมงคล  เกษไกรศรีกาญจน์
10. เด็กหญิงวรินทร  ทองระอา
11. เด็กชายศักดิธัช  วันจันทร์
12. เด็กหญิงศิริพร  ลาภิเศษพันธุ์
13. เด็กชายศุภกร  ทองระอา
14. เด็กชายศุภรัช  วิลัยรัตน์
15. เด็กหญิงสิมิลัน  สมเจริญ
16. เด็กหญิงสุทธิดา  บริวัตร
17. เด็กหญิงอภิชญา  เกตุสวัสดิ์
18. เด็กชายอภิวิชญ์  เจียกกระจ่าง
19. เด็กชายเอกพจน์  ผันผ่อน
20. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  เทียนรุ่งรัศมี
 
1. นางสาวนฤมล  ณรงค์วิชัย
2. นายวิรัช  ศรีละคร
 
220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สมัครสิริเลิศ
2. เด็กชายเปรม  เหล่าทอง
 
1. นางสุพัตรา  สิงห์พริ้ง
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กชายกันตภณ  สาพันธ์
2. เด็กชายทศพล  มูลเมือง
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พิพัฒน์
 
1. นางสาวกมลวัน  โพธิ์ทอง
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายวันชัย  ขอแหนมกลาง
 
1. นางสาวนภัสสร  แซ่ชื้อ
 
223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กชายธนกร  มีโชค
2. เด็กชายวิวัฒน์  จิตรใสเย็น
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สร้อยจิตร
 
1. นายสมศักดิ์  เสนีย์ศรีสกุล
2. นายเศรษฐสิทธิ์  สุกปลั่ง
 
224 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายวีรภัทร  เรืองชิต
 
1. นางรสสุคนธ์  สมชิต
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงประภาพร  เปี่ยมพร้อม
 
1. นางวาสนา  ประภาสังข์กุล
 
226 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พยอมหอม
2. เด็กชายพชรพล  ปัสตัน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยนาม
 
1. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
 
227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญโฉม
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  แสงทอง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉ่ำสูงเนิน
4. เด็กหญิงวรัญญา  ตรีอินทอง
5. เด็กหญิงสุจินดา  เรืองบำรุง
 
1. นางสาวนภาวรรณ  สากร
2. นางสาวอรุชา  ติยะเฟื่อย
 
228 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงตวิษา  ประสมบูรณ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พิมพ์โพกุล
3. เด็กชายวชิรวิทย์  บรรดาศักดิ์
 
1. นางณัฐฐากุล  ศรีวิพัฒน์
2. นางอุไรรัตน์  สุริยะสิงห์
 
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เงินจาง
2. เด็กชายกันตพงษ์    ด้วงสุวรรณ
3. เด็กหญิงภีรดา    ญาณฉันทกุล
 
1. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
2. นายดาวูด    หวังแจ่ม
 
230 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงผไทมาศ    อัจฉริยวงศ์
 
1. นางณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ่
 
231 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ชูศรีทอง
2. เด็กหญิงรวิภา    พงษ์สนิท
 
1. นางณัฐทราวดี    คุณยิ่งใหญ่
2. นางสาวรุ่งสุรีย์    มูลพร้อม
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงสาลินี   รวมจำนงค์
 
1. นางปรารถนา   วรรณภูมิ
 
233 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายพรหมรักษ์   จิรธรรมวงศ์
2. เด็กชายลัภย์พงศ์  พินิจกิจจาพร
 
1. นางสาวสาธิตา  แก่นธิยา
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายดิษกร  จอมสิริโชติ
 
1. นางสาวสาธิตา  แก่นธิยา