หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง
ระหว่าง วันที่ 14 - 18 เดือน ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   14 ต.ค. 2556   15 ต.ค. 2556   16 ต.ค. 2556   17 ต.ค. 2556   18 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารศรีโภคา ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-10.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ (ห้อง 117) 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-10.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง โรงอาหาร 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง โรงอาหาร 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง โรงอาหาร 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง โรงอาหาร 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารพลานามัย (สมจิต พนิดา ศรีพลอย อนุสรณ์) 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารพลานามัย (สมจิต พนิดา ศรีพลอย อนุสรณ์) 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง โรงอาหาร 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง โรงอาหาร 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารอเนกประสงค์ 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารอเนกประสงค์ 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารอเนกประสงค์ 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 12.30-13.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องเรียนสังคมศึกษา ชั้น อาคาร 4 ชั้น 2 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องเรียนสังคมศึกษา ชั้น อาคาร 4 ชั้น 2 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องเรียนสังคมศึกษา ชั้น อาคาร 4 ชั้น 2 17 ต.ค. 2556 รายงานตัว 12.30-13.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องประชุมดอนทอง ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1 17 ต.ค. 2556 รายงานตัว 08.00-08.30
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องประชุมดอนทอง ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 12.30-13.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องประชุมตัณฑิกุล (ส่วนหน้า) 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 12.30-13.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องประชุมตัณฑิกุล (ส่วนหน้า) 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องประชุมตัณฑิกุล (ส่วนหลัง) 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องประชุมตัณฑิกุล (ส่วนหลัง) 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 12.30-13.00
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องสมุดโรงเรียนวัดดอนทอง 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องสมุดโรงเรียนวัดดอนทอง 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องสมุดโรงเรียนวัดดอนทอง 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 12.30-13.00
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารจริยะโรงเรียนวัดดอนทอง 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารจริยะโรงเรียนวัดดอนทอง 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารจริยะโรงเรียนวัดดอนทอง 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 12.30-13.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 วัดดอนทอง อาคารอเนกประสงค์ 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วัดดอนทอง อาคารอเนกประสงค์ 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 12.30-13.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ห้อง ห้องประชุมบางปะกง 17 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ห้อง ห้องประชุมบางปะกง 17 ต.ค. 2556 13.00
3 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ห้อง ห้องประชุมบางปะกง 17 ต.ค. 2556 09.00
4 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ห้อง ห้องประชุมบางปะกง 17 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 7 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 17 ต.ค. 2556 09.00 -14.00
2 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 7 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 17 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 7 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 17 ต.ค. 2556 9.00-14.00
4 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 7 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 17 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 อาคารโรงพลศึกษา ห้อง อาคารโรงพลศึกษา 17 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 อาคารโรงพลศึกษา ห้อง อาคารโรงพลศึกษา 17 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 อาคารโรงพลศึกษา ห้อง อาคารโรงพลศึกษา 17 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 อาคารโรงพลศึกษา ห้อง อาคารโรงพลศึกษา 17 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 17 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 17 ต.ค. 2556 9.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 17 ต.ค. 2556 9.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 17 ต.ค. 2556 9.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]