หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cco1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสุลีพร เดวิเลาะโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ไทยเจริญโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
3. นางสาวหรรษา มะยงค์โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่กรรมการ
4. นางอาภรณ์ มะนูนโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
5. นางจิตรา รักดีโรงเรียนวัดล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ประพิศ แก้วเจริญโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางเข็มพร ฮีมวิเศษโรงเรียนบึงเทพยากรรมการ
3. นางนวลน้อย มงคลสุขโรงเรียนวัดดอนสีนนท์กรรมการ
4. นางวันวิสาข์ นนทมาตร์โรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
5. นางฉันทนา เกตุอุดมโรงเรียนสุเหร่าแครายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางชลันดา โอภาสตระกูลโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยประธานกรรมการ
2. นางสุพร เขียวนิลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
3. นางสาวกมลพรรณ บุตรดีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
4. นางสารวรรณ แสงสุขโรงเรียนสุเหร่าคลอง 14กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ บุญสินชัยโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางอนงค์ เรืองโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางกัญจนา เพียรเจริญโรงเรียนวัดไชยธารากรรมการ
3. นายมานะ มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางอำพร มะนูรีมโรงเรียนบึงสิงโตกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมสุคนธ์โรงเรียนวัดอินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา ไชยมโนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมรรยาท แป้นศิริโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่กรรมการ
3. นางสาวประทุม จิตต์ชอบใจโรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
4. นางยุวดี จิตตโสภาโรงเรียนวัดชนะสงสารกรรมการ
5. นางนัยนา กุลวัฒนาพรโรงเรียนบึงทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสร้อยมาลี ศรีสลวยโรงเรียนวัดรามัญประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาโรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เปลี่ยนเจริญโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ลักษณะหุตโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
5. นายเจิด บุญรอดโรงเรียนวัดบางผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสีนวล โพธิ์สุวรรณ์โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ เจริญนิสัยสุขโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ทองคำโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
4. นางอำนวยสุข สุขขีโรงเรียนวัดไผ่ดำกรรมการ
5. นางสาววันรี เรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศุภวรรณ ตรีพลอักษรโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา บวรรัตน์วงศ์โรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
3. นางบุปผา พัดเจริญโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
4. นางแสงทิพย์ หร่ายเจริญโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
5. นางมนทิพย์ นาดีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน หันทยุงโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ จุลศรีไกวัลโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
3. นางลัดดา สุดประเสริฐโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการ
4. นางสาวโสภา สุขเกษมโรงเรียนวัดบนกรรมการ
5. นางขวัญเมือง เทียนกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพะเยาว์ บุญชูโรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิรนันท์ จิระเดชประไพโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางไพรัช อิทธิยาภรณ์โรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
4. นางสาวพรอำพันธุ์ พลัดสรโรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
5. นางอรัญญา บัตรมากโรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางลักษณ์นาม หริพงศ์โรงเรียนวัดบางปลานักประธานกรรมการ
2. นางสิริกร รัศมีโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
3. นางสุพัตรา มีอนันต์โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์กรรมการ
4. นางณัฐฏนันท์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
5. นางสมพร รอบคอบโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น นุชพงษ์โรงเรียนวัดคลองสวนประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา เวชปรีชาโรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
3. นางสาวยุพิน บุญเรืองโรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
4. นางสุพรรณี ทรัพย์เจริญโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
5. นางสาวนันทนา วรหวังโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางนฤมล วงษ์เรณูโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสำอางค์ มั่นจิตรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาววิไล มานะวะโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสุนีรัตน์ สุขพงษ์ไทยโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนฤมล วงษ์เรณูโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสำอางค์ มั่นจิตรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาววิไล มานะวะโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสุนีรัตน์ สุขพงษ์ไทยโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล วงษ์เรณูโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นางสำอางค์ มั่นจิตรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสุนีรัตน์ สุขพงษ์ไทยโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาววิไล มานะวะโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายพัฒนพงศ์ ศรีคำดีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประธานกรรมการ
2. นางกัณทิมา เจริญเตียโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางวิลาศ สุขพงษ์ไทยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงศ์ ศรีตำดีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประธานกรรมการ
2. นางกัณทิมา เจริญเตียโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางวิลาศ สุขพงษ์ไทยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายพัฒนพงศ์ ศรีคำดีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประธานกรรมการ
2. นางกัณทิมา เจริญเตียโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางวิลาศ สุขพงษ์ไทยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงศ์ ศรีคำดีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประธานกรรมการ
2. นางกัณทิมา เจริญเตียโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางวิลาศ สุขพงษ์ไทยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ วิจิตรวงศ์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ มั่นจิตรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ทระกุลพันธุ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวบุศราพร สุดตาชาติโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ วิจิตรวงศ์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ มั่นจิตรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ทระกุลพันธุ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวบุศราพร สุดตาชาติโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางวิภาภรณ์ จุฑาธิปไตยโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ เพียรบุปผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางจิตตวดี เตียตรงมั่นจิตรโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางกุสุมา บุญทะโชติโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางพัชรา เสียงล้ำโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายณพสิทธิ์ ยอดอุดมนิพัทธ์โรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ทองยืนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
4. นางอัจฉรา หุตะเจริฐโรงเรียนบ้านท่าข้าม ตั้งตรงจิตร 10กรรมการ
5. นางสาวปัทมา คงเงินโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวิชัย บูรณสรรพสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อุ่นเจริญโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจกรรมการ
3. นางวรรณี เดชะคุณาพงษ์โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์กรรมการ
4. นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ์โรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา มิ่งฉายโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญอิสรา วงศ์สกุลโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ นารีจันทร์โรงเรียนวัดเทพราชกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ บัวจีบโรงเรียนวัดสุขารามกรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี ราชนิยมโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สอนเจริญโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร เสียงล้ำโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
3. นางสาวธนิษฐา อาษานอกโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางอโนทัย บุญน้อยโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ทองดีโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ ตรีศรีโรงเรียนวัดเขาดินประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี แรมรีย์โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนแสมขาววิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกัลย์สุดา รามอ้นโรงเรียนวัดบางสายกรรมการ
5. นางจิตรนิทรา ศรีชนะวัฒน์โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเรียม พูลเจริญโรงเรียนวัดศรีมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร ดุจเลิศโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ บุตรธรรมโรงเรียนวัดสุขารามกรรมการ
4. นางวีรญา ช้างสารโรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอารมย์ ประสงค์เจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษร โชตะนาโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธร ปักโคนังโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
3. นางนงเยาว์ แสนเวียงโรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
4. นางสาวนิธิพรรณ เลาหภารากรโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
5. นางสาววิริยา วนาพรรณ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายจำลอง พัฒนโสภณโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวประณิดา ชุมศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
3. นางสาวพนมพร ค่ำคูณโรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
4. นางนิรมล สุรศักดิ์โพธิ์ทองโรงเรียนวัดใหม่ประเวศกรรมการ
5. นางสาวมาเดีย มะทองโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเอมอร ชูทับทิมโรงเรียนวัดเทพราชประธานกรรมการ
2. นายศตวรรษ อัยราโรงเรียนวัดจรเข้น้อยกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ บุญมากโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
4. นายอินยิ้น กิมแคล่วการโรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกากรรมการ
5. นางอรุณี มั่นทับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเบญจสิริ อ่อนพูลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา สวัสดีโรงเรียนวัดจรเข้น้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ วรรณสิทธิ์โรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวอุษา ลี้ประเสริฐโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางสายใจ ตานีโรงเรียนสุเหร่าดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนวิไล โมมินทร์โรงเรียนสุเหร่าแครายประธานกรรมการ
2. นายสัญญา ด่านกลางโรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสรกรรมการ
3. นางสาวมินตรา มีสง่าโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
4. นางนพรัตน์ สาสมจิตรโรงเรียนวัดไชยธารากรรมการ
5. นางสาวผกามาศ สาครโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ตันตะราวงศาโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสมบุญ อินทขันดีโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสุกัญญา สุวรรณดีโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวชนัตตา กะการดีโรงเรียนสุเหร่าลำชะล่ากรรมการ
5. นางภาวนา เรียมริมมะดันโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธนภณ ธรรมรักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
3. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
4. นายภาดี ทองอร่ามโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
5. นางสาวพจณี ทองรัสมีโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่กรรมการ
6. นายสมาน ดำหมัดโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
7. นางสาวพชรรักษ์ โรจนานุกูลพงศ์โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
8. นายนิรุต เจริญสุขโรงเรียนวัดสุคันธศีลารามกรรมการ
9. นายพรชัย แสงรัตนทองคำโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
10. นายจิราพนธ์ ชาชุมพรโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
11. นายขวัญชัย คนชมโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
12. นายบารมี อ่ำขำโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
13. นางประริญาพร แสนธาตุโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธนภณ ธรรมรักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
3. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
4. นายภาดี ทองอร่ามโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
5. นายบารมี อ่ำขำโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
6. นางสาวพจณี ทองรัสมีโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่กรรมการ
7. นายสมาน ดำหมัดโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
8. นางสาวพชรรักษ์ โรจนานุกูลพงศ์โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
9. นายนิรุต เจริญสุขโรงเรียนวัดสุคันธศีลารามกรรมการ
10. นายพรชัย แสงรัตนทองคำโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
11. นายจิราพนธ์ ชาชุมพรโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
12. นายขวัญชัย คนชมโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
13. นางประริญาพร แสนธาตุโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธนภณ ธรรมรักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
3. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
4. นายภาดี ทองอร่ามโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
5. นายบารมี อ่ำขำโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
6. นางสาวพจณี ทองรัสมีโรงเรียนโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่กรรมการ
7. นายสมาน ดำหมัดโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
8. นางสาวพชรรักษ์ โรจนานุกูลพงศ์โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
9. นายนิรุต เจริญสุขโรงเรียนวัดสุคันธศีลารามกรรมการ
10. นายพรชัย แสงรัตนทองคำโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
11. นายจิราพนธ์ ชาชุมพรโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
12. นายขวัญชัย คนชมโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
13. นางประริญาพร แสนธาตุโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนภณ ธรรมรักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
3. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
4. นายภาดี ทองอร่ามโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
5. นายบารมี อ่ำขำโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
6. นางสาวพจณี ทองรัสมีโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่กรรมการ
7. นายสมาน ดำหมัดโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
8. นางสาวพชรรักษ์ โรจนานุกูลพงศ์โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
9. นายนิรุต เจริญสุขโรงเรียนวัดสุคันธศีลารามกรรมการ
10. นายพรชัย แสงรัตนทองคำโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
11. นายจิราพนธ์ ชาชุมพรโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
12. นายขวัญชัย คนชมโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
13. นางประริญาพร แสนธาตุโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนภณ ธรรมรักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
3. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรรมการ
4. นายภาดี ทองอร่ามโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
5. นายบารมี อ่ำขำโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
6. นางสาวพจณี ทองรัสมีโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่กรรมการ
7. นายสมาน ดำหมัดโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
8. นางสาวพชรรักษ์ โรจนานุกูลพงศ์โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
9. นายนิรุต เจริญสุขโรงเรียนวัดสุคันธศีลารามกรรมการ
10. นายพรชัย แสงรัตนทองคำโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
11. นายจิราพนธ์ ชาชุมพรโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
12. นายขวัญชัย คนชมโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
13. นางประริญาพร แสนธาตุโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสายัณห์ แก้วพิทักษ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุดาภร สกุลศรีโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุขกรรมการ
3. นางปัทมาวดี มาสวัสดิ์โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
4. นางสาวศรีสุนัน ชุนิวารวัฒน์โรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
5. นายบรรเลง แก้วมีแสงโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ แก้วพิทักษ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุดาภร สกุลศรีโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุขกรรมการ
3. นางปัทมาวดี มาสวัสดิ์โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
4. นางสาวศรีสุนัน ชุนิวารวัฒน์โรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
5. นายบรรเลง แก้วมีแสงโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ แก้วพิทักษ์โรงเรียนสกัด 80ประธานกรรมการ
2. นางสุดาภร สกุลศรีโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุขกรรมการ
3. นางปัทมาวดี มาสวัสดิ์โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
4. นางสาวศรีสุนัน ชุนิวารวัฒน์โรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
5. นายบรรเลง แก้วมีแสงโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี พจน์พัฒนพลโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพิณทิพย์ เลิศวิลัยโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการ
4. นางนลินี เพชรงามโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางวัลลภา นิยมสุขโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี พจน์พัฒนพลโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพิณทิพย์ เลิศวิลัยโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการ
4. นางนลินี เพชรงามโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางวัลลภา นิยมสุขโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาววรรณี พจน์พัฒนพลโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ บัวประเสริฐโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ อยู่ยืนยงโรงเรียนวัดจรเข้น้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์โรงเรียนวัดล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวิไล ใจหาญโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร ตีรวัฒนนท์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นายสุมณเฑียร อภิสิทธิ์โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์โรงเรียนวัดล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร ตีรวัฒนนท์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวศิวิไล ใจหาญโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
4. นายสุมณเฑียร อภิสิทธิ์โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรนุช สิงห์ทองโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการ
3. นางเรณู แสงเงินอ่อนโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางธนภรณ์ ขำสำอางค์โรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรนุช สิงห์ทองโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการ
3. นางเรณู แสงเงินอ่อนโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางธนภรณ์ ขำสำอางค์โรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประเทือง ทองประสานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ พันธุ์โยธีโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
3. นางสาวภาลิณี กุลเส็งโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายชัยยศ ชำนิประเสริฐกุลโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายประเทือง ทองประสานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ พันธุ์โยธีโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
3. นางสาวภาลิณี กุลเส็งโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายชัยยศ ชำนิประเสริฐกุลโรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววิริยะ บุญยะนิวาสน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจำลอง ทองเทพโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
3. นางทิพรัตน์ พลเสนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นายวินัย ทองจันทร์โรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวนิตยา มัสเยาะโรงเรียนปากบึงสิงโตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวแดงต้อย พึ่งโพธิ์สภโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บัณฑุกุลโรงเรียนวัดบนกรรมการ
3. นางกาญจนา สังขะวิไลโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
4. นางรัตนา ทัศนาแท้โรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
5. นางดาวรัตน์ กิตินิรันดร์กูลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววิริยะ บุญยะนิวาสน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวแดงต้อย พึ่งโพธิ์สภข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางดาวรัตน์ กิตินิรันดร์กูลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายวินัย ทองจันทร์โรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวนิตยา มัสเยาะโรงเรียนปากบึงสิงโตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเรณูนวล ศรประสิทธิ์โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนภา อุ่นทีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางลลิดา ลุนราศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
4. นางสุวรรณา แสงวงศ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางสาวอัจจิมา อู่วิเชียรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
6. นางพงษ์ลดา สุขเจริญโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเรณูนวล ศรประสิทธิ์โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนภา อุ่นทีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางลลิดา ลุนราศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
4. นางสุวรรณา แสงวงศ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางสาวอัจจิมา แสงวงศ์ทองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
6. นางพงษ์ลดา สุขเจริญโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร พรหมรัตนพงศ์โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวพิสมร มั่นคงโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐนันท์ สุวรรณเจริญโรงเรียนวัดประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. พระฉลาม นักธรรมเอกวัดดอนทองกรรมการ
3. พระณรงค์ นักธรรมตรีวัดดอนทองกรรมการ
4. นายสุดใจ ตระกูลศุภชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางปวีณา พิพัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวณัฐนันท์ สุวรรณเจริญโรงเรียนวัดประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. พระฉลาม นักธรรมเอกวัดดอนทองกรรมการ
3. พระณรงค์ นักธรรมตรีวัดดอนทองกรรมการ
4. นายสุดใจ ตระกูลศุภชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางปวีณา พิพัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางมาลี ขันทองโรงเรียนบ้านเกาะดอนประธานกรรมการ
2. นายสมพร พลอยแหวนโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการ
3. นายสมบัติ แดงชาติโรงเรียนสุเหร่าคลองหกวากรรมการ
4. นายกานดิศ แพทองโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
5. นายนวพล ระดมเพ็งโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวเนาวรัตน์ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบ้านท่าข้ามฯประธานกรรมการ
2. นางมาราตรี เลงังโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
4. นายสมยศ ศรนิลโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
5. นางณพเก้า มวลศิริโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ พ่วงศรีนวลโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ แช่มสุ่นโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางดวงเดือน สวัสดีโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
4. นายราเชนทร์ ธรรมกีรติโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญผกา สังขปรีชาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิสิต นาคคนึงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 19ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ ลักษณ์บวรวงศ์โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ
3. นายเสถียร เขียวนิลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
4. นางจำนง ขวัญคีรีโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางนวพร เจริญรัตน์โรงเรียนแสมขาววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสำเนา คงประพันธ์โรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นายสมปอง เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นายอนุชิต บุนนาคโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสิทธิชัย ฉุยฉายโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมปอง จักขุจันทรโรงเรียนวัดเกตุสโมสรประธานกรรมการ
2. นายอธิคม ทิมย้ายงามโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธวัช ปานโศกโรงเรียนสุเหร่าคลอง 14กรรมการ
4. นายสามารถ ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
การแข่งขันรวม ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนภดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
9. นางกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนถดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนภดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนภดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนภดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกาาพัฒนาการสุวินทวงศ์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหมปากคลอง 17กรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย ตีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนภดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนภดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคอลง 17กรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนภดล สกุุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยากรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฆษฎิ์2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนภดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนภดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนภดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนภดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนภดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายเผดิม เที่ยงตรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายนพดล สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา สวนมาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์กรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้วโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. จ.ส.อ.ยงยุทธ สมานผลบุญโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
9. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์ แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียยวิเศษถูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญยาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการาบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสถิต แพทย์วิชาธรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายวิมล สมใจโรงเรียนวัดสามกอกรรมการ
3. นายสุรพล เปียวิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพรชัย สุขผึ้งโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยกรรมการ
6. นายสัญญา ชมดอกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
7. นายทองม้วน เปียวิเศษข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกรกันยา กสิกรรมเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑาฎา โพธิ์ทองภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกรกันยา กสิกรรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑาฎา โพธิ์ทองภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2ประธานกรรมการ
2. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายเสถียร ม่วงศรีภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2ประธานกรรมการ
2. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายเสถียร ม่วงศรีภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2ประธานกรรมการ
2. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายเสถียร ม่วงศรีภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2ประธานกรรมการ
2. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายเสถียร ม่วงศรีภูมิปัญยาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2ประธานกรรมการ
2. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายเสถียร ม่วงศรีภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายธานี แสงอรุณโรงเรียนเทศบาล 2ประธานกรรมการ
2. นายนุชา จั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายเสถียร ม่วงศรีภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวณยนิตย์ อนันต์นพสุนทรโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประเทือง ทองประสานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ หมื่นเดชโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสุพร เขียวนิลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
4. นางสมพักตร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประเทือง ทองประสานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ หมื่นเดชโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสุพร เขียวนิลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
4. นางสมพักตร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญยาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญยาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญยาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นางยมนา แสงยุนนท์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
3. นายพิทยา รอดประสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"ประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทรศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษธิ์กรรมการ
4. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาภ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้าพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางทิพรัตน์ จันทศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางรภาภัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางสาวรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งงวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศลโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ หม่อมฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวอโนชา เที่ยงพิมลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางทิพย์รัตน์ จันทศรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางรภากัญ พะนิรัมย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธนาธิป ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ เกตุงามโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นายวาทิต วิศิษฎ์รัตนวาทินโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายธนาธิป ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ เกตุงามโรงเรียนวัดราษษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นายวาทิต วิศิษฎ์รัตนวาทินโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางเสาวณี สุวรรณรัตน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเบญจา ศรีอุรามโรงเรียนปัญจพิทยาคารกรรมการ
3. นางนภา อุ่นทีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเสาวณี สุวรรณรัตน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเบญจา ศรีอุรามโรงเรียนปัญจพิทยาคารกรรมการ
3. นางนภา อุ่นทีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายวิเชียร ไกยสิทธิ์โรงเรียนปัญจพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายวิเชียร ไกยสิทธิ์โรงเรียนปัญจพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสันติ ศรีอุรามโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง ประธานกรรมการ
2. นางประทุม สุขยิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ นนทมาตร์โรงเรียนวัดบางวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสันติ ศรีอุรามโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง ประธานกรรมการ
2. นางประทุม สุขยิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ นนทมาตร์โรงเรียนวัดบางวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพิชัย เอี่ยมสอาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐภัฎ สุวรรณเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ รักษานนท์โรงเรียนบ้านเกาะดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เอี่ยมสอาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐภัฎ สุวรรณเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ รักษานนท์ครูโรงเรียนบ้านเกาะดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ เรืองนภารัตน์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
3. นายอุดม ผลเจริญโรงเรียนสุเหร่าคลอง 15กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ วิเศษมงคลข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางอรวรรณ เรืองนภารัตน์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
3. นายอุดม ผลเจริญโรงเรียนสุเหร่าคลอง 15กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ห้วงน้ำครูโรงเรียนวัดไผ่ดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสำรวม สินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางงามชื่น เห่งแจ้งครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอธิวัฒน์ ขันแก้วครูโรงเรียนวัดลาดบัวประธานกรรมการ
2. นางเลขา ดวงจันทร์ครูโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการ
3. นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกัลยา ห้วงน้ำครูโรงเรียนวัดไผ่ดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสำรวม สินเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางงามชื่น เห่งแจ้งครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางอำไพ เทพศิริครูโรงเรียนปากคลองบางขนากประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงครูโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20กรรมการ
3. นางอรอุมา รัตนโพยมครูโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางอำไพ เทพศิริครูโรงเรียนปากคลองบางขนากประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เที่ยงตรงครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางอรอุมา รัตนโพยมครูโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวพิสมร มั่นคงโรงเรียนวัดคลองสวนประธานกรรมการ
2. นางสุรี แชเปียโรงเรียนสุเหร่าคู้กรรมการ
3. นางสาวสายจรรยา ปั้นบัวงามโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิสมร มั่นคงโรงเรียนวัดคลองสวนประธานกรรมการ
2. นางสุรี แชเปียโรงเรียนสุเหร่าคู้กรรมการ
3. นางสาวสายจรรยา ปั้นบัวงามโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุนทรี แต่งวัฒนไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายนเอก อึ้งเสือโรงเรียนเทศบาลบางวัวกรรมการ
3. นางกัญญา คำแหงโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี แต่งวัฒนไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายนเอก อึ้งเสือโรงเรียนเทศบาลบางวัวกรรมการ
3. นางกัญญา คำแหงโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสัญญา อิ่มสำราญโรงเรียนบ้านวนท่าแครงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการ
3. นายวิโรจน์ เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดแสนภูดาษกรรมการ
4. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรประสิทธิ์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง ศรีหทัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ทิพยกรโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางวัชรา เอี่ยมศิริโรงเรียนวัดบางปลานักประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย บินชัยโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ผ่องแผ้วโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ขันแก้วโรงเรียนวัดลาดบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดชนะสงสารกรรมการ
3. นางสุนันท์ เจริญสุขโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางบุบผา บูรณสรรพสิทธิ์โรงเรียนวัเบางพระประธานกรรมการ
2. นายนพดล ศรประสิทธิ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ อุดมสินโรงเรียนสกัด 80ประธานกรรมการ
2. นางบุบผา บูรณสรรพสิทธิ์โรงเรียนวัดบางพระกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ขันแก้วโรงเรียนวัดลาดบัวกรรมการ
4. นายวิโรจน์ เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดแสนภูดาษกรรมการ
5. นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา อิ่มสำราญโรงเรียนบ้านวนท่าแครงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการ
3. นายวิโรจน์ เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดแสนภูดาษกรรมการ
4. นายธัชพงศ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเทพราชกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวัชรา เอี่ยมศิริโรงเรียนวัดบางปลานักประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย บินชัยโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ผ่องแผ้วโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรประสิทธิ์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง ศรีหทัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ทิพยกรโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนพดล ศรประสิทธิ์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง ศรีหทัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ทิพยกรโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายธนภณ ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
4. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางสาวจิตมณี อะเมกองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธนภณ ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
4. นายเสน่ห์ ศิริวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจิตมณี อะเมกองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธนภณ ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
4. นายเสน่ห์ ศิริวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจิตมณี อะเมกองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ เที่ยงเจริญศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นายธนภณ ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
4. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางสาวจิตมณี อะเมกองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภาพร พลอยประเสริฐโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวประดับพร บุญสมพงษ์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
3. นางสาวอวยพร ศรีคำขลิบโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
4. นายศานิต ลอยแก้วโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวเบญจพร มานะพันธ์โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19กรรมการ
6. นางสาวณัชญ์คริมา ธรรม์วิจักขณ์โรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
7. นางลลิดา ลุนราศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
8. Mr.Stephen Andrew Coganovitchโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
9. นางยุพิน ธนธรรมพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. นางชูจิตต์ พรมมิโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาพร พลอยประเสริฐโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวประดับพร บุญสมพงษ์โรงเรียนจุกเฌอกรรมการ
3. นางสาวอวยพร ศรีคำขลิบโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
4. นายศานิต ลอยแก้วโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวเบญจพร มานะพันธ์โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19กรรมการ
6. นางสาวณัชญ์คริมา ธรรม์วิจักรณ์โรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
7. นางลลิดา ลุนราศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
8. Mr.Stephen Andrew Coganovitchโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
9. นางยุพิน ธนธรรมพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. นางชูจิตต์ พรมมิโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร พลอยประเสริฐโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวประดับพร บุญสมพงษ์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
3. นางสาวอวยพร ศรีคำขลิบโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
4. นายศานิต ลอยแก้วโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวเบญจพร มานะพันธ์โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19กรรมการ
6. นางสาวณัชญ์คริมา ธรรม์วิจักรณ์โรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
7. นางลลิดา ลุนราศรีโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
8. Mr.Stephen Andrew Coganovitchโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
9. นางยุพิน ธนธรรมพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. นางชูจิตต์ พรมมิโรงเรียนวัดบางสมัครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางประพิศ ยางเอนโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา มัสเยาะโรงเรียนปากบึงสิงโตกรรมการ
3. นางสาวรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์โรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
4. นางสาวมยุรีย์ ศรีทรัพย์โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการ
5. นางอาภาภรณ์ ด้วงเจริญโรงเรียนสกัด 40กรรมการ
6. นางยาณี สรรพคุณโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณกรรมการ
7. นางสาวบุษกร กอโง่งโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการ
8. นางวรรณภา คล้อยจาดโรงเรียนวัดจรเข้น้อยกรรมการ
9. Mr.Ryan Cole Cooperโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. นางอังคณา เอียดวืจิตรโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
11. นางกันยา เหรียญเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
12. นายปฏิพล ช้างสารโรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางประพิศ ยางเอนโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา มัสเยาะโรงเรียนปากบึงสิงโตกรรมการ
3. นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์โรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
4. นางสาวมยุรีย์ ศรีทรัพย์โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการ
5. นางอาภาภรณ์ ด้วงเจริญโรงเรียนสกัด 40กรรมการ
6. นางยาณี สรรพคุณโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณกรรมการ
7. นางสาวบุษกร กอโง่งโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการ
8. นางวรรณภา คล้อยจาดโรงเรียนวัดจรเข้น้อยกรรมการ
9. Mr.Ryan Cole Cooperโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. นางอังคณา เอียดวิจิตรโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
11. นางกันยา เหรียญเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
12. นายปฏิพล ช้างสารโรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางประพิศ ยางเอนโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา มัสเยาะโรงเรียนปากบึงสิงโตกรรมการ
3. นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์โรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
4. นางสาวมยุรีย์ ศรีทรัพย์โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการ
5. นางอาภาภรณ์ ด้วงเจริญโรงเรียนสกัด 40กรรมการ
6. นางยาณี สรรพคุณโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณกรรมการ
7. นางสาวบุษกร กอโง่งโรงเรียนบ้านวนท่าแครงกรรมการ
8. นางวรรณภา คล้อยจาดโรงเรียนวัดจรเข้น้อยกรรมการ
9. Mr.Ryan Cole Cooperโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. นางอังคณา เอียดวิจิตรโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
11. นางกันยา เหรียญเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
12. นายปฏิพล ช้างสารโรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสุลี ตนานนท์ชัยโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวนพเก้า ขุนนามวงค์โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
3. นางสุพัตรา ขันธปราชญ์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
4. นางสาวสายฝน มูลวงค์โรงเรียนแสมขาววิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวฝนทอง ดอกไม้ไหวโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
6. นางสาวมะลิวัลย์ เกลาเกลี้ยงโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
7. นางบุญเรือน บุญยะเม็งโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
8. Mr.Jaime Phillip Walkdenโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
9. นางอารีรัตน์ พงษ์พนัสโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. นางสาวฐานิยา งามศิริโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
11. นางสาววรรรณวดี มะลิวัลย์โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุลี ตนานนท์ชัยโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวนพเก้า ขุนนามวงค์โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
3. นางสุพัตรา ขันธปราชญ์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
4. นางสาวสายฝน มูลวงศ์โรงเรียนแสมขาววิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวฝนทอง ดอกไม้ไหวโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
6. นางสาวมะลิวัลย์ เกลาเกลี้ยงโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
7. นางบุญเรือน บุญยะเม็งโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
8. Mr.Jaime Phillip Walkdenโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
9. นางอารีรัตน์ พงษ์พนัสโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. นางสาวฐานิยา งามศิริโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
11. นางสาววรรณวดี มะลิวัลย์โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางปัทมา สุจริตวรกุลโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางรัสมี พัฒนโสภณโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพรวลัย ทองจันทร๋โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศกรรมการ
4. นางสุธีรา สามารถมานะกิจโรงเรียนสุเหราลำชะล่ากรรมการ
5. นางขวัญตา บุญเผือกโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
6. นางนวรัตน์ มัสเยาะโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
7. นางสาวดรุณี จันทร์ไพรโรงเรียนวัดสองคลอกรรมการ
8. นางสาวปวีณา ศรีรักษ์สูงเนินโรงเรียนวัดคลองตาเอี่ยมกรรมการ
9. นางสาววนิดา บุปผาวรรณโรงเรียนวัดสุคันธศีลารามกรรมการ
10. นางสาวรุ่งทิพย์ บริสุทธิ์ศิลาวาทย์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
11. นางสาวอุษา รักษ์โพธิวงษ์โรงเรียนวัดชนะสงสารกรรมการ
12. Mr.Leonardo Liwanโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
13. นายดารุณี มะติมุโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
14. นางรุ่งทิพย์ ธนะสินไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
15. นางเกษรา รัตนวงศ์โรงเรียนวัดผาณิตารามกรรมการ
16. MissTeresita Aparece Anascoโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
17. นางสาวเกษมสุข อู่พิทักษ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สุจริตวรกุลโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางรัสมี พัฒนโสภณโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพรวลัย ทองจันทร์โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศกรรมการ
4. นางสุธีรา สามารถมานะกิจโรงเรียนสุเหร่าลำชะล่ากรรมการ
5. นางขวัญตา บุญเผือกโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
6. นางนวรัตน์ มัสเยาะโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการ
7. นางสาวดรุณี จันทร์ไพรโรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
8. นางสาวปวีณา ศรีรักษ์สูงเนินโรงเรียนวัดคลองตาเอี่ยมกรรมการ
9. นางสาววนิดา บุปผาวรรณโรงเรียนวัดสุคันธศีลารามกรรมการ
10. นางสาวรุ่งทิพย์ บริสุทธิ์ศิลาวาทย์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
11. นางสาวอุษา รักษ์โพธิวงษ์โรงเรียนวัดชนะสงสารกรรมการ
12. Mr.Leonardo Liwanโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
13. นางดารุณี มะติมุโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17กรรมการ
14. นางรุ่งทิพย์ ธนะสินไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
15. นางเกษรา รัตนวงศ์โรงเรียนวัดผาณิตารามกรรมการ
16. MissTeresita Aparece Anascoโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
17. นางสาวเกษมสุข อู่พิทักษ์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอุไร ช่อผกาโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสุนันต์ทา วัฒนาวณิชย์วุฒิโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
3. นายสันชาย ไขขุนทดโรงเรียนวัดบางเกลือกรรมการ
4. นางสุนีย์ สุขโนใจโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ
5. Mrs.Irene Candelariaโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
6. นายเสถียร เขียวนิลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
7. MissTeresita Aparece Anascoโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. นางขวัญเมือง เทียนกุลโรงเรียนกรรมการ
9. นางเรณู แสงเงินอ่อนโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
10. นางกชพรรณ อนุสิทธิ์โรงเรียนวัดใหม่ประเวศกรรมการ
11. นางสายสมร นรสิงหเริงฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายวิศิษฐ์ ก้อนแก้วโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. Misswang minghuiโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. MissWu xueโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. MissCao RuiRuiโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางสาวศศิรัตน์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ ก้อนแก้วโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. Misswang minghuiโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. MissWuxue wuxueโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. MissCao RuiRuiโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางสาวศศิรัตน์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เอี่ยมสอาดสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา คูหะรัตน์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวจินต์จุฑา เหลืองอ่อนสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
4. นางสาวรัตนา เสาเวียงสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
5. นางปียานุช อรรคบุตรสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางอุไร ช่อผกาโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสุนันต์ทา วัฒนาวณิชย์วุฒิโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
3. นายสันชาย ไขขุนทดโรงเรียนวัดบางเกลือกรรมการ
4. นางสุนีย์ สุขโนใจโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ
5. Mr.Irene Candelariaโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
6. นายเสถียร เขียวนิลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
7. MissTeresita Aparece Anascoโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. นางขวัญเมือง เทียนกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
9. นางเรณู แสงเงินอ่อนโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
10. นางกชพรรณ อนุสิทธิ์โรงเรียนวัดใหม่ประเวศกรรมการ
11. นางสาวสุพัตรา เปลี่ยนเจริญโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางอุไร ช่อผกาโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นายเสถียร เขียวนิลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการ
3. MissTeresita Aparece Anascoโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางขวัญเมือง เทียนกุลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางเรณู แสงเงินอ่อนโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
6. นางสุนันต์ทา วัฒนาวณิชย์วุฒิโรงเรียนวัดล่างกรรมการ
7. นายสันชาย ไขขุนทดโรงเรียนวัดบางเกลือกรรมการ
8. นางสุนีย์ สุขโนใจโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ
9. Mr.Irene Candelariaโรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
10. นางกชพรรณ อนุสิทธิ์โรงเรียนวัดใหม่ประเวศกรรมการ
11. นางสาวสุพัตรา เปลี่ยนเจริญโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเผด็จ ยิ้มหลั่งทรัพย์โรงเรียนบ้านบางแก้วประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ สงวนบุญญพงษ์โรงเรียนวัดเกตุสโมสรกรรมการ
3. นางสมจิตร ธนิทธิกิตติกุลโรงเรียนสุเหร่าคู้กรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สดศรีโรงเรียนวัดไผ่ดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายโกวิทย์ อ่วมขันธ์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ อิสระกุลโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
3. นายชำนาญ เฮงไล้โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพเยาว์ ปลื้มใจโรงเรียนวัดประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกันทิมา พร้อมศรีทองโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมกรรมการ
3. นายสินสมัย มาตรกำจรโรงเรียนวัดบางปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายธนาธิป ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
3. นางกชกร นิ่มแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายธนาธิป ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
3. นางกชกร นิ่มแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายธนาธิป ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
3. นางกชกร นิ่มแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา เที่ยงตรงโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ อนุศิษย์โรงเรียนสุเหร่าสมอเซกรรมการ
3. นางกัญจนา เพียรเจริญโรงเรียนวัดไชยธรากรรมการ
4. นางสุกัญญา สุวรรณโรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อยกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ กาสุรงค์โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ หัสมินทร์โรงเรียนวัดสนามจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ อิ่มสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสุรภี อยู่รักษาโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวสมร ระยับศรีโรงเรียนวัดชนะสงสารกรรมการ
5. นางบังอร สุไลมานโรงเรียนสุเหร่าคลอง 18กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายธนาธิป ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จุมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
3. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
4. นางกชกร นิ่มแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายธนาธิป ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จุมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
3. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
4. นางกชกร นิ่มแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายพัฒนพงศ์ เสมานิตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพเก้า ขุนนามวงศ์โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวฉัตรทิพย์ เมธาวีวงศ์โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่ากรรมการ
4. นางสาวมยุรีย์ ศรีทรัพย์โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงศ์ เสมานิตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพเก้า ขุนนามวงศ์โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
3. นางสาวฉัตรทิพย์ เมธาวีวงศ์โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่ากรรมการ
4. นางสาวมยุรีย์ ศรีทรัพย์โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายพัฒนพงศ์ เสมานิตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ทองยืนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวยุพิน เหมสุขโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ จันทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงศ์ เสมานิตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ทองยืนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวยุพิน เหมสุขโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ จันทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาววันเพ็ญ ศรัณยพจน์โรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ หมื่นเดชโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางอุบล เพชรมาตรศรีโรงเรียนสุเหร่าลำชะล่ากรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ สาหาโรงเรียนสุเหร่าลำชะล่ากรรมการ
5. นางสุรภี อยู่รักษาโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ ศรัณยพจน์โรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ หมื่นเดชโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางอุบล เพชรมาตรศรีโรงเรียนสุเหร่าลำชะล่ากรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ สาหาโรงเรียนสุเหร่าลำชะล่ากรรมการ
5. นางสุรภี อยู่รักษาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายส่งศักดิ์ ยอดเจริญโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ทองยืนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางปิยะนุช อบมาสุ่ยโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ
4. นางสาวสุริยา รอดเทียนโรงเรียนปากบึงสิงโตกรรมการ
5. นางสาวพัสตราภรณ์ หุตะเจริญโรงเรียนคลองตาเอี่ยมกรรมการ
6. นางสาวพิกุล เงินเต็มโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายส่งศักดิ์ ยอดเจริญโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ทองยืนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางปิยะนุช อบมาสุ่ยโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่กรรมการ
4. นางสาวสุริยา รอดเทียนโรงเรียนปากบึงสิงโตกรรมการ
5. นางสาวพัสตราภรณ์ หุตะเจริญโรงเรียนคลองตาเอี่ยมกรรมการ
6. นางสาวพิกุล เงินเต็มโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายธนาธิป ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
3. นางกชกร นิ่มแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายธนาธิป ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายบุญโชติ แก้วแสนสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
3. นางกชกร นิ่มแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางจำปา พัฒนสิงห์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นางยุวดี หนูรักษาโรงเรียนวัดแสนภูดาษกรรมการ
4. นางสุวภรณ์ โขมะนามโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
5. นางจันทร์แรม ทองเงินโรงเรียนวัดบางวัวกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพรรณี พานิชมาทโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ประเสริฐสรรค์โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางพูนศุข สังข์ศิลปะชัยโรงเรียนวัดสองคลองกรรมการ
4. นางดาราณี กรานเขียวโรงเรียนวัดบางผึ้งกรรมการ
5. นางอารี ชลัมพุกานต์โรงเรียนวัดคลองต้นหมันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกรรณิการ์ เอี่ยมวิจิตร์โรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางศาลินา อ่อนพงษ์ทรัพย์โรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
3. นางลาวัณย์ แก้วนาคโรงเรียนวัดดอนสีนนท์กรรมการ
4. นางสาวณัฐฐินี ศิริพิพัฒน์โรงเรียนวัดบนกรรมการ
5. นางนิตยา บุญช่วยโรงเรียนวัดญาณรังษารามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคำโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสุปราณี สิทธิพลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเจียมรัตน์ มหาศิริโรงเรียนวัดล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเจียมรัตน์ มหาศิริโรงเรียนวัดล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเจียมรัตน์ มหาศิริโรงเรียนวัดล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเจียมรัตน์ มหาศิริโรงเรียนวัดล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเจียมรัตน์ มหาศิริโรงเรียนวัดล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางรัตนา มานะประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรนภา ภานิตรโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางบุษรา อิสระกุลโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
3. นางกัลยา มหาศาลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพรนภา ภานิตรโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางบุษรา อิสระกุลโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
3. นางกัลยา มหาศาลโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล ชมภูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาววิมล ชมภูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล ชมภูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิมล ชมภูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล ชมภูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววิมล ชมภูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล ชมภูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววิมล ชมภูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล ชมพูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาววิมล ชมภูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล ชมภูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววิมล ชมภูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวแฉล้ม รอดสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางดวงแก้ว พานิชสงเคราะห์โรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางชุมศรี เก๊อะเจริญโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางภาวนา เรียมริมมะดันโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางชุมศรี เก๊อะเจริญโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางภาวนา เรียมริมมะดันโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางชุมศรี เก๊อะเจริญโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางภาวนา เรียมริมมะดันโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางชุมศรี เก๊อะเจริญโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางภาวนา เรียมริมมะดันโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางชุมศรี เก๊อะเจริญโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางภาวนา เรียมริมมะดันโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ อิสระกุลโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
3. นางสาวจิราพร มีเสมาโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ อิสระกุลโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
3. นางสาวจิราพร มีเสมาโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ อิสระกุลโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
3. นางสาวจิราพร มีเสมาโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ อิสระกุลโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
3. นางสาวจิราพร มีเสมาโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ อิสระกุลโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
3. นางสาวจิราพร มีเสมาโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ อิสระกุลโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรกรรมการ
3. นางสาวจิราพร มีเสมาโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดบางแสมกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ไทยเจริญโรงเรียนวัดเขาดินประธานกรรมการ
2. นางสวง สุรัสโมโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ไทยเจริญโรงเรียนวัดเขาดินประธานกรรมการ
2. นางสวง สุรัสโมโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ไทยเจริญโรงเรียนวัดเขาดินประธานกรรมการ
2. นางสวง สุรัสโมโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ไทยเจริญโรงเรียนวัดเขาดินประธานกรรมการ
2. นางสวง สุรัสโมโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ไทยเจริญโรงเรียนวัดเขาดินประธานกรรมการ
2. นางสวง สุรัสโมโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ไทยเจริญโรงเรียนวัดเขาดินประธานกรรมการ
2. นางสวง สุรัสโมโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ไทยเจริญโรงเรียนวัดเขาดินประธานกรรมการ
2. นางสวง สุรัสโมโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ไทยเจริญโรงเรียนวัดเขาดินประธานกรรมการ
2. นางสวง สุรัสโมโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์กรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญามีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางแก้วตา เกิดปรางศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชูชัย ศรีนวลโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ลพมรกตสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันทนีย์ เพียรบุบผาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฎฐ์ ศรีภูธรโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
3. นางสาววารุณี จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันทนีย์ เพียรบุบผาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฎฐ์ ศรีภูธรโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
3. นางสาววารุณี จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันทนีย์ เพียรบุบผาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฎฐ์ ศรีภูธรโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
3. นางสาววารุณี จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันทนีย์ เพียรบุบผาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฎฐ์ ศรีภูธรโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
3. นางสาววารุณี จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันทนีย์ เพียรบุบผาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฎฐ์ ศรีภูธรโรงเรียนตลาดคลอง 16กรรมการ
3. นางสาววารุณี จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์โรงเรียนวัดชนะสงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา เกิดแก้วโรงเรียนวัดคลอง 18กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ใจเอื้อโรงเรียนวัดพิมพาวาสกรรมการ
4. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เกิดแก้วโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์โรงเรียนวัดล่างกรรมการ
4. นางสมจิตต์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญณรงค์ จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ เกิดแก้วโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์โรงเรียนวัดล่างกรรมการ
5. นางสมจิตต์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เกิดแก้วโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์โรงเรียนวัดล่างกรรมการ
4. นางสมจิตต์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เกิดแก้วโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์โรงเรียนวัดล่างกรรมการ
4. นางสมจิตต์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เกิดแก้วโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์โรงเรียนวัดล่างกรรมการ
4. นางสมจิตต์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เกิดแก้วโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์โรงเรียนวัดล่างกรรมการ
4. นางสมจิตต์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธานินท์ ขวนขวายโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธานินท์ ขวนขวายโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธานินท์ ขวนขวายโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธานินท์ ขวนขวายโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธานินท์ ขวนขวายโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธานินท์ ขวนขวายโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธานินท์ ขวนขวายโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธานินท์ ขวนขวายโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธานินท์ ขวนขวายโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธานินท์ ขวนขวายโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มาลัยโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพิมพ์พร สังขวดีโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]