หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 157 โรงเรียนคลองขวาง 3 14 5
2 158 โรงเรียนคลองตาเอี่ยม 5 11 5
3 140 โรงเรียนคลองบ้านโพธิ์ 1 1 1
4 087 โรงเรียนคลองพานทอง 6 13 8
5 156 โรงเรียนจันทร์เจริญ 1 2 2
6 048 โรงเรียนตลาดคลอง 16 13 31 20
7 025 โรงเรียนนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 1 2 2
8 060 โรงเรียนบึงสิงโต 5 10 7
9 059 โรงเรียนบึงเทพยา 6 11 6
10 126 โรงเรียนบ้านคลอง 21 3 7 3
11 096 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า (เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 0 0 0
12 124 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 5 7 5
13 162 โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 34 60 35
14 160 โรงเรียนบ้านบางข้าว 1 3 1
15 071 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1 3 2
16 127 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 1 1 1
17 049 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 19 59 32
18 109 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 5 7 7
19 074 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 2 2
20 084 โรงเรียนบ้านสีล้ง 8 15 8
21 102 โรงเรียนบ้านเกาะดอน 1 2 2
22 079 โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 0 0 0
23 029 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 5 8 5
24 004 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 23 38 32
25 050 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 24 86 47
26 061 โรงเรียนปากบึงสิงโต 4 12 9
27 089 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 14 27 15
28 085 โรงเรียนพระพิมลเสนี(พร้อมหงสกุล) 0 0 0
29 135 โรงเรียนวัดกระทุ่ม 4 7 5
30 052 โรงเรียนวัดคลอง 18 0 0 0
31 137 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 7 10 10
32 105 โรงเรียนวัดคลองสวน 24 55 32
33 014 โรงเรียนวัดคลองเจ้า 4 8 4
34 100 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย-สายประชาสรรค์) 4 9 7
35 113 โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 5 9 8
36 110 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 12 49 22
37 077 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 9 27 16
38 062 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 3 21 8
39 118 โรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 12 25 18
40 101 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 71 188 119
41 154 โรงเรียนวัดดอนสีนท์ 1 1 1
42 063 โรงเรียนวัดตะพังคลี 2 3 3
43 093 โรงเรียนวัดทด 3 5 5
44 009 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 17 26 25
45 111 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 19 53 26
46 075 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 3 7 6
47 163 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 5 28 11
48 094 โรงเรียนวัดบางปรง 3 8 3
49 017 โรงเรียนวัดบางปลานัก 10 46 21
50 091 โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 6 10 9
51 008 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 50 105 68
52 016 โรงเรียนวัดบางสมัคร 14 33 26
53 018 โรงเรียนวัดบางสาย 11 19 11
54 083 โรงเรียนวัดบางเกลือ 25 67 43
55 034 โรงเรียนวัดบางแสม 37 92 59
56 121 โรงเรียนวัดบางไทร 1 21 1
57 122 โรงเรียนวัดบึงตาหอม 1 3 1
58 007 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 6 15 9
59 031 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 15 52 28
60 092 โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) 0 0 0
61 032 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 15 27 17
62 022 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 11 29 18
63 114 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 27 61 43
64 035 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 8 30 16
65 132 โรงเรียนวัดผาณิตาราม 3 7 5
66 117 โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 3 5 3
67 099 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 5 29 8
68 023 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 15 65 30
69 082 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 9 26 10
70 064 โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 0 0 0
71 026 โรงเรียนวัดรามัญ 5 9 6
72 070 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1 1 1
73 150 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 24 50 37
74 128 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 2 12 3
75 149 โรงเรียนวัดลาดบัว 1 2 2
76 161 โรงเรียนวัดลาดยาว 4 7 6
77 028 โรงเรียนวัดล่าง 20 46 31
78 116 โรงเรียนวัดศรีมงคล 20 34 29
79 133 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 16 31 24
80 073 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 4 13 8
81 011 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 43 70 52
82 042 โรงเรียนวัดสองคลอง 8 12 8
83 130 โรงเรียนวัดสัมปทวน 14 39 18
84 152 โรงเรียนวัดสามกอ 8 20 12
85 088 โรงเรียนวัดสุขาราม 16 26 19
86 044 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 2 5 4
87 019 โรงเรียนวัดสุวรรณเตมีย์ 1 1 1
88 155 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 6 19 12
89 076 โรงเรียนวัดหนามแดง 2 3 2
90 012 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 4 10 6
91 159 โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม 2 4 3
92 153 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 2 3 3
93 115 โรงเรียนวัดอินทาราม 1 1 1
94 051 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 10 84 17
95 095 โรงเรียนวัดเกาะ 1 2 2
96 072 โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 0 0 0
97 041 โรงเรียนวัดเขาดิน 7 12 10
98 069 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 0 0 0
99 021 โรงเรียนวัดเทพราช 17 31 28
100 108 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 3 7 6
101 015 โรงเรียนวัดแคราย 0 0 0
102 078 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 2 6 4
103 134 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 6 14 7
104 030 โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 4 14 6
105 125 โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 0 0 0
106 119 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ 20 42 21
107 136 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 2 16 5
108 112 โรงเรียนวัดไชยธารา 5 26 10
109 010 โรงเรียนวัดไผ่ดำ 15 51 27
110 086 โรงเรียนสกัด40 1 2 2
111 046 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 10 17 13
112 053 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 17 40 28
113 090 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 17 46 25
114 054 โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 3 6 5
115 047 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 4 9 7
116 043 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 5 9 7
117 058 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 7 18 11
118 066 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 3 9 6
119 045 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 4 19 8
120 106 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 9 15 11
121 038 โรงเรียนสุเหร่าคู้ 4 8 6
122 139 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 7 13 10
123 120 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 12 33 20
124 123 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 4 6 4
125 056 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 20 53 23
126 057 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 15 27 24
127 103 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 5 7 6
128 033 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 20 43 35
129 107 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 27 75 49
130 129 โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 1 1 1
131 104 โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 0 0 0
132 138 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 20 41 32
133 055 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 13 28 18
134 067 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 4 7 5
135 065 โรงเรียนสุเหร่่าคลอง 18 11 24 11
136 068 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 60 155 97
137 027 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 43 74 58
138 098 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 0 0 0
139 040 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 7 19 7
140 164 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 9 17 10
141 146 โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 9 17 9
142 148 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร"สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์" 1 1 1
143 037 โรงเรียนพาณิชยการฉะเชิงเทรา 0 0 0
144 143 โรงเรียนมารดานฤมล 16 36 17
145 144 โรงเรียนศรีวรการ 0 0 0
146 131 โรงเรียนศรีวิทยา 10 31 15
147 145 โรงเรียนสันติภาพ 14 38 14
148 141 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 10 16 10
149 142 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 6 12 6
150 151 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 1 6 2
151 080 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
152 147 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 18 54 23
153 081 โรงเรียนเทศบาล 2 4 4 4
รวม 1420 3472 2088
5560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]