รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง
ระหว่าง วันที่ 14 - 18 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงมนต์ลดา  พงษ์ผา
 
1. นางสาวอังคณา  เกษมสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงธนัญภรณ์  ชื่นนอก
 
1. นางวราภรณ์  สุวรรณเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพราช 1. เด็กหญิงชลิตา  เร่งเล้า
 
1. นางกัลณษร  สำรวย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงโชติกา  อ้นอารี
 
1. นางกาญจนา  เดชกูลพรศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  เพ็ชรมณี
 
1. นางวรรณี  ทิมย้ายงาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กหญิงนุสรา  ปรากฏชื่อ
 
1. นางยุรี  ยะก๊บ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลานัก 1. เด็กหญิงวนิดา  ขาวยั่งยืน
 
1. นางลักษณ์นาม  หริพงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพิราภรณ์  วงศ์ภา
 
1. นางขวัญเมือง  เทียนกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมนิยม
 
1. นางไพรัช  อิทธิยาภรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงอลิศา  ทับเสถียร
 
1. นางสาวสุนีย์  อนุศิษย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีล้ง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมบุญ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  แก้วกล้า
 
1. นางสาววงเดือน  สายทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าแคราย 1. เด็กหญิงนุสรา  เจ๊ะหมัด
2. เด็กหญิงเมลิสสา  เจ๊ะหวังมา
 
1. นางกิติชา  เบ็ญจะนาค
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายปรมัตถ์  เทวานฤมิตรกุล
 
1. นางสาวเรณู  สีเอง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายวรัชญ์  พาลพ่าย
 
1. นายนิพนธ์  ทองยืน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 1. เด็กชายพรพิสิฐ  ไตรสุวรรณ
 
1. นางสาวรุ่งรัฐ  โพธิ์อุดม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ดำ 1. เด็กชายธันวา  ทับอินทร์
2. เด็กชายรัตนศักดิ์  พรมมา
3. เด็กชายศุภชัย  สิงห์สี
 
1. นางพิสสุดา  บุญเกิด
2. นางสาววรรณดี  แก้วเก่า
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แม้นชล
2. เด็กชายศราวุธ  แสนชัย
3. เด็กชายสหัสวรรษ  บุญรักษา
 
1. นางนิตยา  อุ่นเจริญ
2. นายสุริยา  อุ่นเจริญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  หลำเจริญ
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  เรืองไชย
3. เด็กหญิงอรณิชา  หลำเจริญ
 
1. นางสาววิไล  มานะวะ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  สนลอย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 1. เด็กหญิงนิภาพร  วันอุ่น
2. เด็กหญิงสุภาพร  รุขำ
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  คงเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์  แผลกระโทก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกฤษมล  เตียตรงจิตรมั่น
2. เด็กชายเอกภาพ  เพชรวรคุณ
 
1. นางจิตตวดี  เตียตรงจิตรมั่น
2. นายนิพนธ์  ทองยืน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กหญิงพรนภา  ธรรมกร
2. เด็กหญิงวราทิพย์  ไชยบุตร
 
1. นางสาวนิลุพัฒน์  จิตรสง่าวงค์
2. นายบารมี  อ่ำขำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี
 
1. นางสาวเรณู  สีเอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายกิตติพงษ์   รวมทรัพย์
 
1. นางสาวพีรพรรณ  บุญประจักษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. นายพงศธร   ต้องประสงค์
 
1. นางมณฑา   ยุ้นพันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงญาดา  สุขพราย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ก๋งแก้ว
3. เด็กชายธนภัทร  ชุนอนันท์
 
1. นางสาวภัทรวดี  ราชนิยม
2. นางวรรณี   ตันตราวงศา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าแคราย 1. เด็กหญิงนวียา  ปานนพภา
2. เด็กหญิงนุชนารถ  นิแอ
3. เด็กหญิงอลิชา  อินทร์สุข
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาววิราวัลย์  สารเหล่าโพธิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญเจริญ
2. เด็กชายพันธุ์ธัช  ฐนิตจิรเกียรติ
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เทพสุภรณ์กุล
 
1. นางวิริยา  วนาพรรณ์
2. นางสาวศศิวิมล  จันทร์งาม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจันจิรา    ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ภาธี
3. เด็กชายอรรถพล  ชัยหา
 
1. นางสาวสุคนธร  ปักโคทานัง
2. นางอโนทัย  บุญน้อย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายพีรพล  แก่นเจริญ
2. เด็กหญิงฟ้าพราว  ประสพสุข
3. เด็กหญิงวรรณวลี  จั่นเจริญ
 
1. นางสาวธนวรรณ   ศรีณะรงค์
2. นางสาวอุษา  ลี้ประเสริฐ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 1. เด็กหญิงนันทวัน  รอดเทียน
2. เด็กชายศตวรรษ  เดวิเลาะ
3. เด็กชายเอกวัฒน์  สุวิมล
 
1. นายสมาน  ดำหมัด
2. นางสาวอังสุมา  ชูชื่น
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 1. เด็กหญิงนิรชา   เลาะผู้ดี
2. เด็กหญิงวริศรา    สุลง
3. เด็กหญิงศิรปะภา   สลามเต๊ะ
 
1. นางสาวรัศมี   บุตสีภูมิ
2. นายสมบัติ   แดงชาติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายธนภัทร  เร๊าะเน๊าะ
2. เด็กชายมาธวี  ดีสะเมาะ
3. เด็กชายสิทธิชัย  ดะแปกะเซม
 
1. นายขวัญชัย  คนชม
2. นายภาดี  ทองอร่าม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 1. เด็กชายธารินทร์  สุวิมล
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  บุญวิเศษ
 
1. นายสมาน  ดำหมัด
2. นางสาวอังสุมา  ชูชื่น
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายธีรภัทร  ยาใจ
2. เด็กชายมีนยวัฒน์  ชูแดง
 
1. นางจริยา  วิญญรัตน์
2. นางประริญาพร  แสนธาตุ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล 1. เด็กชายท้าวบอย  หลวงไซ
2. เด็กชายภูริ  ใหม่พรมมา
 
1. นายขจร  จันทร์วัฒนกูล
2. นางเรียม  พูลเจริญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายธีรพงศ์  วารีรัตน์
 
1. นายวัชระ  ถินถาวร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลานัก 1. เด็กชายวีรภัทร   วรสวัสดิ์
2. เด็กชายเอกนัย   เถาประไพ
 
1. นางรัชฎาพรรณ  กิจประมงศรี
2. นายสุธรรม  รอบคอบ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 1. เด็กชายนันทวัฒน์  มูหะหมัด
2. นายรชานนท์  มังคลัง
 
1. นางทัศนีย์  พิมพ์ดิ
2. นายพัลลภ  สินสมใจ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพราช 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ชะยะมังคะกุล
2. เด็กชายวีรวัฒน์  หนูอุดม
 
1. นางสาวเพลินพิศ  นารีจันทร์
2. นางเอมอร  ชูทับทิม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงกังสดาล  เห่งพุ่ม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หล่ำสวัสดิ์
3. เด็กหญิงภูริชญา  หลำสวัสดิ์
4. เด็กหญิงรัชกร  พ่วงเนตร
5. เด็กหญิงไอริณ  สุดใจ
 
1. นางชลิตา  เอียงผา
2. นางวนัสนันท์  แต่งแก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เจ๊ะดิ
3. เด็กหญิงญาดา  สังขยารอ
4. เด็กหญิงณัชชา  อุเมาะ
5. เด็กหญิงมนัสวี  ยีหวังนิ
 
1. นายทวี  แก่นดำ
2. นายสิทธิศักดิ์  อับดุลเลาะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เปล่งศรี
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  บริบูรณ์
3. เด็กหญิงพรธิฎา  จินดาสมุทร
4. เด็กหญิงเณรี  รุ่งเรือง
 
1. นางสมฤทัย  ขนบดี
2. นางสาวอรทัย  ลิ่มเชย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงนฤมล  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพลอยแก้ว  จันทะศรี
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  เกตุงาม
4. เด็กหญิงสุกัญญา  กกเปือย
5. เด็กหญิงสุณิสา  มีพรกิจ
 
1. นายมานะ  มานะประดิษฐ์
2. นางรัตนา  มานะประดิษฐ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเกลือ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เย็นเกิด
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กล่ำแสง
3. เด็กหญิงนุชนาศ  โรจน์แก้ว
4. เด็กหญิงศินีนาจ  มีสอาด
5. เด็กหญิงอิงลดา  ทองสุกใส
 
1. นางปริศนา  เลาหภารากร
2. นางพรรณี  ศิริพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงกานต์รวี  กิรประสงค์กิจ
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  พิพิธกุล
3. นางสาวชนิฐา  แสงแก้ว
4. เด็กหญิงบุณยมาศ  ทองคำ
5. นายพิชิต  บัวระภา
 
1. นางสาวชลีพร  พงษ์ประสิทธิ์
2. นางรัตนา  ทัศนาแท้
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กชายพีรพล  วงษ์ยีเมาะ
2. เด็กชายลีนวัตร  แจ่มช้อย
3. เด็กชายอธิวัฒน์  ทับเสถียร
4. เด็กชายอาณัติ  หวังเกษม
5. เด็กชายไวชยา  วงศ์มีเยาะ
 
1. นางสาวผกามาส  ศรีตระกูล
2. นางสาวสใบแก้ว  เกตุชาติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชยธารา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไข่แก้ว
2. เด็กชายณัฐนันท์  เจริญรัตน์
3. เด็กหญิงรัชนก  ยังให้ผล
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เปรมศรี
 
1. นางณัฐนันท์  อินทสงค์
2. นายทวีศักดิ์  แก้วนุช
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กชายกิตติโชค  เลี่ยวเส็ง
2. เด็กหญิงชยธร  แสงจันทร์ไทย
3. เด็กชายธรรมรัต  เตียวติ๊
4. เด็กชายประสิทธิ์  วงษ์แก้ว
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  แสนจินดา
6. เด็กชายพิสิฐ  สินธุเจริญ
7. เด็กชายพีรสิทธิ์  จันทร์สุวรรณ์
8. เด็กชายภูมิใจ  ช่วงพิทักษ์
9. เด็กชายมาเนตร  ศรดิลก
10. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พ่วงศรี
11. เด็กชายราเชนทร์  มุสิกาวงษ์
12. เด็กชายวัลลภ  เขียวพันธุ์
13. เด็กชายสหภาพ  แสงพุ่ม
14. เด็กหญิงสุวรรณา  โพธิ์งาม
15. เด็กชายอดิเทพ  เจริญบูรพา
 
1. นายบรรเลง  แก้วมีแสง
2. นางบุษรา  อิสระกุล
3. นางอรพิน  กระแสร์สุนทร
4. นางอัจฉรา  ศรีธรรม
5. นางเพ็ญนภา  ทองดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กชายพีรศักดิ์  ยอดงามยิ่ง
 
1. นางณัฐนา  ทรัพย์ศิริ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์ตีข้อ
 
1. นางส่งศรี  เรียนชอบ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ฤทธิ์ฉิม
 
1. นางกาญจนา  สังขะวิไล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลานัก 1. เด็กชายวงศกร  มีชัย
2. เด็กหญิงสุภัทรวดี  บทนอก
 
1. นางสาวทัศนีย์  สาสมจิตร
2. นางพัชราวลัย  อัยรา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ศรมุข
2. เด็กชายจิรภัทร  ฐิติวร
 
1. นางสาวสุณัฏฐา  ทองนาค
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  จันทร์ทา
2. เด็กชายเกษม  ถนอมพุดซา
 
1. นางสาวนงเยาว์  ดีอิ่ม
2. นายสายัณห์  พันธุ์โยธี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดคล้าย
2. เด็กหญิงจริยาวดี  บุตรี
3. เด็กหญิงจิรพร  ซิ้มเทียม
4. เด็กหญิงชนากานต์  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงนนท์ฤดี  ครัวเชื้อ
6. เด็กหญิงปัทมา  มาละออ
7. เด็กหญิงรัตนมน  เอื้อจิตต์
8. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยวงศ์
9. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ปรีวิชัย
10. เด็กหญิงสิริรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายทรงวุฒิ  โพธิ์สุวรรณ์
2. นางสาวพิศมัย  ปริหา
3. นายสุมณเฑียร  อภิสิทธิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตันไล้
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นวลฉวี
3. เด็กหญิงณิชามล  ตอสกุล
4. เด็กหญิงณุดาภรณ์  คชชะ
5. เด็กหญิงนันทวัน  อัครพรพรหม
6. เด็กหญิงบวรพร  อุทัยผล
7. เด็กหญิงวริศนันท์  บันลือ
8. เด็กหญิงสิตาภา  ดีวาจา
9. เด็กหญิงอชริญา  คุณีพงษ์
10. เด็กหญิงอันนา  ทรงธรรม
 
1. นางปวีณา  พิพัฒนกุล
2. นางสาวภาลิณี  กุลเส็ง
3. นางสันทนี  บุญห่อ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กหญิงซีนีน  มูฮำหมัด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งกุศล
3. เด็กหญิงทัศนียา  หมัดลี
4. เด็กหญิงนัสรินทร์  ดาแหม็ง
5. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เทียนมณี
6. เด็กหญิงภทรมน  หารศึก
7. เด็กหญิงลลิตา  ทิมครองธรรม
8. เด็กหญิงวาสนา  เต๊ะนิเยาะ
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ถึงจุ้ย
10. เด็กหญิงอริสา  ศรีสำราญ
11. เด็กหญิงอารียา  ยามันซาบีดีน
12. เด็กหญิงเจนจิรา  กองลี
13. เด็กหญิงแคทลิน  อินแก้ว
14. เด็กหญิงแพรวา   มูฮำหมัด
15. เด็กหญิงไอริน  อินแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ปัญญา
2. นางสาวเยาวนารถ  บุญมาเลิศ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงชนิตา  หวังมาน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดาวัลย์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุญธรรม
4. เด็กหญิงธัญญา  บุญมี
5. เด็กหญิงนริศรา  สุขประเสริฐ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  หมัดพิทักษ์
7. เด็กหญิงพรทิวารัตน์  บัวปั้น
8. เด็กหญิงพิมรพัฒน์  เนตรทอง
9. เด็กหญิงพิยดา  เขียวชะอุ่ม
10. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อิ่มจิตร
11. เด็กหญิงลักษณาวดี  มีวงศ์น้อย
12. เด็กหญิงวันวิสา  พุดเพ็ง
13. เด็กหญิงอทิตยา  แซ่หงุ่ย
14. เด็กหญิงอริสรา  ลีอ่ำ
15. เด็กหญิงอรุณกมล  กินขุนทด
 
1. นายตรีสุริยา  บูรพาเมธาโกศล
2. นางสาวนพเก้า  ขุนนามวงค์
3. นางสาววันดี  ภู่เอี่ยม
4. นางสุชาดา  กาสุรงค์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กหญิงจีรนันท์    บุญหรั่ง
2. เด็กหญิงสุนันทา   ภิรมย์ศรี
3. เด็กหญิงเสาวนีย์   จุ่นแก้ว
 
1. นางสาววิยะดา  คงเมือง
2. นางสาวสุธาทิพย์  ห่วงทองคำ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา   ใต้ตรงเขียน
2. เด็กหญิงมนัสวี   ทองบุญชื่น
3. เด็กหญิงสุภาวดี   สงวนแบบ
 
1. นางดวงเดือน  สวัสดี
2. นางสาวสุคนธร  ปักโคทานัง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 1. เด็กหญิงณิชา  เลาะหมัด
2. เด็กหญิงปนัดดา  ใหญ่พงษ์
 
1. นายกิตติ  เดวิเลาะ
2. นายสมาน  ดำหมัด
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เรือนสิทธิ์
2. เด็กหญิงแพรวไพรินทร์  อ่อนบุรี
 
1. นางสาวอุษณีย์  ศิริชาติ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เคลือบสำราญ
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงสรัลชนา  ประเสริฐพงษ์
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงฝนทิพย์   บุญชู
 
1. นางปีติรัตน์   ปัญญา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงอโยฤทัย  มนตรีวงค์
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กชายณันธกร  แจ่มกระจ่าง
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 1. เด็กชายเอกรินทร์  เสตพันธ์
 
1. นายธนสิชณ์  แสนฉลาด
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   เที่ยงอยู่เย็น
 
1. นางอารมณ์  สวัสดี
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงนริศรา  บู่พุก
 
1. นางอารมณ์  สวัสดี
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 1. เด็กชายณัฐภัทร  เพียรดี
2. เด็กชายรัฐพงศ์  จันทร์นิ่ม
 
1. นางสาวสุวารี  บูรณศีล
2. นางสาวสุวารี  บูรณศีล
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ทิพย์อุทัย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รุ่งเรือง
 
1. นางอารมณ์  สวัสดี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กหญิงวรัญญา  ซอเสียงดี
2. เด็กหญิงวารี  ดาแหม็ง
 
1. นางสาววิไล  แสงเปราะ
2. นางอุบล  เพชรมาตรศรี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายสุทัด  มูฮำหมัด
 
1. นางสาวกันทิมา  พร้อมศรีทอง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่ม 1. เด็กชายทวีรัฐ  ศิลา
2. เด็กชายสหรัฐ  เจนการ
3. เด็กชายอานัส  แก้วเกิด
 
1. นางราตรี  โชคพานิชศิริ
2. นางวกุล  ตันศิริ
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 1. เด็กชายธราดล  แพทอง
2. เด็กหญิงพักตร์เพียงเพ็ญ  เหมือนประสงค์
3. เด็กหญิงศุภนิดา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสัญญา  แก้วพิทักษ์
2. นางสาวอุไรวรรณ   บุญเจริญ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 1. เด็กหญิงธนาภา  สุวดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุธิพร  นิละบุตร
3. เด็กหญิงเหมือนฟ้า  อุปพงษ์
 
1. นางสาวชฎาพร  มีอนันต์
2. นางรัชนี  ปารัคมาตย์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กชายภูวนัย  สุขสว่าง
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงพรกมล  จันโท
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชนะสงสาร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรชัยเรืองสุข
 
1. นางสมพักร์  สันติพงศ์ศักดิ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคลอง 1. เด็กชายศรีวรา  รวงผึ้ง
 
1. นายธิติรัตน์  แก้วอุดม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ราษฎร์นิยม
 
1. นางสาวณยนิตย์  อนันต์นพสุนทร
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคลอง 1. เด็กหญิงทานตะวัน  เรืองศรี
 
1. นายธิติรัตน์  แก้วอุดม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชนะสงสาร 1. เด็กหญิงชนิตา  ท้วมเจริญ
 
1. นางสมพักร์  สันติพงศ์ศักดิ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายศุภฤกษ์  สาคร
 
1. นายสัญญา  ชมดอกไม้
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 1. เด็กชายปรมินทร์  โพนสุวรรณ์
 
1. นายพงษ์สยาม  วรสิทธิ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กหญิงกุสุมา  นามชารี
 
1. นายสมาน  วิจิตรวงษ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงวีรดา  แอรล์ไวน์
 
1. นายนุชา  จั่นเจริญ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มีมาก
 
1. นายสมาน  วิจิตรวงษ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงศุภนิดา  อาทะวิมล
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  ถนอมรอด
 
1. นายสมาน  วิจิตรวงษ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พานิชนันโท
 
1. นางสาวภัทร์ธีรา  เทียนขาว
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  ถนอมรอด
 
1. นายสมาน  วิจิตรวงษ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญเสริม
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กชายศศิพงษ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวยุภาพร  ผึ่งผาย
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 1. เด็กหญิงอรนรินทร์  โซ๊ะเฮง
 
1. นางรจนา  พันธุ์ไม้
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 1. เด็กหญิงขวัญชนก  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางสาวชัชฏา  ชุนิวารวัฒน์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพานทอง 1. เด็กหญิงจีระประภา  วันลา
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  พานทอง
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  ระบุญเรือง
4. เด็กหญิงนฤมล  ราดตา
5. เด็กหญิงพรพรรณ  อินพุ่ม
6. เด็กหญิงวรรณวิษา  คำมานพ
7. เด็กหญิงวรรณศิลป์  ราชแสงทอง
8. เด็กชายเดชสิทธิ์  เชษฐา
 
1. นางสาวนฤมล  ยิ่งรุ่งโรจน์
2. นายพิทยา  รอดประดิษฐ์
3. นางสาวเสาวณี  ลักษณะหุต
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กหญิงกุสุมา  นามชารี
2. เด็กหญิงชญาดา  มนตรี
3. เด็กชายชัยยศ  หนูเทศ
4. เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วมณี
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  มีมาก
6. เด็กชายธนรัตน์  แซ่แต้
7. เด็กหญิงวรรณฤดี  ถนอมรอด
8. เด็กหญิงวราพร  เกตุมา
9. เด็กหญิงวันทนา  หนูเทศ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เอมอิ่ม
2. นางสาวประณิดา  ชุมศรี
3. นายสมาน  วิจิตรวงษ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  รอดสมบูรณ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  พุฒซ้อน
3. เด็กชายณัจฐาปกรณ์  น้อยจินดา
4. เด็กหญิงณัฐมนท์  เสรษฐมาตย์
5. เด็กชายธนภัทร  กมลสินธุ์
6. เด็กชายปฏินญา  จูจำรัส
7. เด็กชายปฏิพัทธ์  เกษม
8. เด็กชายปัญญารัตน์  พนมไพรรัตน์
9. เด็กชายปุญญพัฒน์  นิยุตรานนท์
10. เด็กชายภัทรวุฒิ  จันทรศรี
11. เด็กหญิงรัตนากร  ศิริศักดิ์
12. เด็กหญิงสุพิชฌา  ไชยกิจ
13. เด็กชายสุเมธา  ปัญญาศร
14. เด็กชายอธิภู  จรพินิจ
15. เด็กหญิงอารียา  ศิริมาจันทร์
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
2. นายปรีชา  ช่องคันปอน
3. นางสาวภัทร์ธีรา  เทียนขาว
4. นางวิริยา  วนาพรรณ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 1. เด็กหญิงกัลยา  สารนารถ
2. เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์คำจันทร์
3. เด็กหญิงจุรีพร  ยวงสวัสดิ์
4. เด็กหญิงชนิญญา   กลิ่นจิ้งหรีด
5. เด็กชายชินภัทร  โพธิ์ศิริ
6. เด็กหญิงชุตินันท์  บุญเจริญ
7. เด็กชายถิรวุฒิ  บูรพจิตร
8. เด็กชายธันวา  อุบลมณี
9. เด็กหญิงนาเดีย  ปราชเปรื่อง
10. เด็กหญิงปฐมาวดี  พรมสงวน
11. เด็กหญิงศันสนีย์  แสงสว่าง
12. เด็กหญิงสายชล  อุ่มเจริญ
13. เด็กชายสิทธิพล  เขตตะคุ
14. เด็กหญิงสุภิดา  แสงอุไร
15. เด็กหญิงสุวนันท์  มั่นใจ
 
1. นางสาวชัชฏา  ชุนิวารวัฒน์
2. นางสุธาศินี  สุขศิริ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประยงค์
2. เด็กชายกิตติทัต  เมียงอารมณ์
3. เด็กหญิงจิตรทิวา  วิมลพักตร์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อาทะวิมล
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชัยเสนา
6. เด็กชายทินภัทร์  โมกขาว
7. เด็กหญิงธิญาดา  โนรีราษฎร์
8. เด็กชายพรพิทักษ์  พรมวงศ์
9. เด็กชายพัชรพล  เล็กสวัสดิ์
10. เด็กหญิงพัชรินทรญา  โพธิสร
 
1. นางสาวธัญญธร  อนุศิริกุล
2. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
3. นางศรีนวล  วงศ์พยัคฆ์
4. นางสาวอิงอร  โมกขาว
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายธนัท   เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงนฤมล   กล่ำตระกูล
3. เด็กหญิงปิยะธิดา   ใกล้ชิด
4. เด็กชายพรหมขจร   โคบุตร
5. เด็กหญิงภัทรวดี   มีสุวรรณ
6. เด็กชายยงยศ   ตันเงิน
7. เด็กหญิงศยามล   บุญแรง
8. เด็กชายสหรัฐ   กุสุมายุทธ
9. เด็กหญิงสุนิสา   เผือกเทศ
10. เด็กหญิงสุพรรษา   เพชรบัว
11. เด็กชายอัษฎา   ธนสราญรมย์
 
1. นายนิพนธ์  เลาหภารากร
2. นายพีระพงษ์   สวัสดี
3. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
4. นายเอกภพ  คงปั้น
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 1. เด็กชายกรศักดา  เอี่ยมโสภา
2. เด็กชายคมกฤษณ์  ไสยนารถ
3. เด็กชายณัฐนนท์  ใจคำ
4. เด็กหญิงธนพร  สุขมะ
5. เด็กชายธนายุ  ชัยสุนทร
6. เด็กชายธราดล  ลี้หยง
7. เด็กหญิงธิติมา  มาเจริญสุข
8. เด็กชายธีรวัฒน์  จั่นเจริญ
9. เด็กหญิงน้ำฝน  ภูมิภาค
10. เด็กหญิงมาร์ติน  สิทธิ
11. เด็กหญิงวนิดา  อัคคะ
12. เด็กหญิงวรรณิกา  สุนทรวิทย์
13. เด็กชายวุฒิชัย  ตันตะวาโย
14. เด็กชายสมรักษ์  เรืองฤทธิ์
15. เด็กชายสุณาทร  แก้วดี
16. เด็กชายอนันต์  เสียงเลิศ
17. เด็กชายอภิชน  ศรีแก้ว
18. เด็กชายอภิชาติ  สุริยา
19. เด็กหญิงอรัญญา  หุตะเจริญ
20. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  พุทธรักษา
21. เด็กหญิงอุทุมพร  ใสสอาด
 
1. นางสาวบุษกร  พูลสวัสดิ์
2. นายวิโรจน์  กิจพิทักษ์
3. นางเนตรนภิส  นพเกตุ
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายวรรณวุธ  สุขสว่าง
 
1. นายพัสตร์สัณห์  ตันวัฒนะ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายยุทธการ    ไกรตรี
 
1. นางวันวิสาข์  นทมาตร์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงบุษยา    เหมล้วน
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 1. เด็กชายสัญญพงศ์  วิญญา
 
1. นางรจนา  พันธุ์ไม้
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงนันทิยา   พันรอด
 
1. นางสุดดวงใจ   แสงรุ่งอรุณ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายเด็กชายธนวัตร   ละดาดก
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงสุริษา  ยิ่งเจริญ
 
1. นายธนัช  ธนอมรพงศ์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายจิระวัฒน์   เถาคำแก้ว
 
1. นางสาววรารัตน์  บัวรุ่งสวัสดิ์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชโยดม   กล้าหาญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ยศรุ่งเรือง
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงรุจิกาญจน์   เอกกลาง
 
1. นางสุดดวงใจ   แสงรุ่งอรุณ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ดำ 1. เด็กหญิงไผทกานต์   ทิมย้ายงาม
 
1. นายอุทัย   ห้วงน้ำ
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายภูวิศ   สุดพราหมณ์
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายยุทธการ   ไกรตรี
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงปราณี  ฮวดเจริญ
 
1. นางปราณี  เนียรศิริ
 
120 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  โภคประเสริฐ
 
1. นางสุวิไล  ศรนิล
 
121 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กชายคฑาวุธ  วรศรัญญู
2. เด็กหญิงจันทิมา  พันธ์รอด
3. เด็กชายจิรายุ  พู่กัน
4. เด็กชายชยุตพงศ์  สุขศิลป์
5. เด็กชายณัฐพล  จุลหุ่น
6. เด็กชายณัฐพล  นิ่มเคียม
7. เด็กชายทลากอน  วงศ์ละคร
8. เด็กชายธนวัฒน์  จรหนู
9. เด็กชายธีรพันธุ์  รอดเจริญ
10. เด็กชายธีรภัทร์  สินพิทักษ์
11. เด็กชายนคร  แจ้งดี
12. เด็กชายนันทิพัฒน์  อธิคมพิริยะ
13. เด็กชายบัณฑิต  พึ่งแดง
14. เด็กหญิงปัทมวรรณ  คลี่ขจร
15. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ท้วมแก้ว
16. เด็กชายฤทธิชัย  แย้มพุชชงค์
17. เด็กหญิงวัชรี  ทองรัตน์
18. เด็กชายวุฒิพงษ์  สารพัน
19. เด็กหญิงศรวณีย์  รุ่งสันเที๊ยะ
20. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทร์อ่ำ
21. เด็กชายศิวกร  ก้อนขาว
22. เด็กหญิงสกายดาว  นุ่มรอด
23. เด็กชายสุชาครีย์  เี่อี่ยมสอาด
24. เด็กชายสุพวัฒน์  หาระโคตร
25. เด็กหญิงสุพัตรา  มาระโภชน์
26. เด็กหญิงอชิรญา  ใกล้ชิด
27. เด็กหญิงอมรรัตน์  คันธภิรมย์
28. เด็กชายเทพอมร  พวงพินิจ
29. เด็กชายไวยวุฒิ  แสงทอง
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรมพิลา
 
122 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ขุนพิทักษ์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ปฐมนุพงษ์
3. เด็กหญิงจิรนันท์  โชติชื่น
4. เด็กชายจีรพงษ์  รูปต่ำ
5. เด็กชายชลธาร  สีสวัสดิ์
6. เด็กชายณภัทร  ชื่นอารมณ์
7. เด็กชายธรรมธร  สังไวย
8. เด็กชายธรรมลักษณ์  จันทร์อ่ำ
9. เด็กชายธีรวัฒน์  คุ้มสุวรรณ
10. เด็กชายนพรัตน์  กุดี
11. เด็กชายนพเก้า  เำพ็ชรงาม
12. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญรักษ์
13. เด็กหญิงพรทิพา  แฉ่งแก้ว
14. เด็กชายภาณุ  รอยรัตน์
15. เด็กชายมงคล  กุดี
16. เด็กชายรณกร  บุญดาว
17. เด็กชายรุ่งฤทธิ์  ปิดจะดี
18. เด็กชายศิวะวงศ์  อินทรชิต
19. เด็กชายสรรเสริญ  ภาสะฐิติ
20. เด็กชายสหรัฐ  ฉ่ำสมบูรณ์
21. เด็กชายสายฟ้า  นิ่มอนงค์
22. เด็กชายอนิรุทธ์  ครูวรรณ
23. เด็กชายอภิวัฒน์  โชติชื่น
24. เด็กหญิงอรพิน  ซุ่นเฮง
25. เด็กชายอัครชัย  ศรีจันทร์สอน
26. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญศรีเจริญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรมพิลา
 
123 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กชายกิตติพร  ทะยอมใหม่
2. เด็กชายนครินทร์  บุญสอน
3. เด็กหญิงนฤมล  พลเภา
4. เด็กหญิงวิชาลิญจ์  เทศทอง
5. เด็กชายสราวุฒิ  โรจนมาณ
6. เด็กหญิงสุวรรณี  มั่นคง
7. เด็กชายอิทธิพล  จันทร
8. เด็กหญิงเสาวคนธ์  เกิดแก้ว
 
1. นางณัฐชิตา  วงษ์วิจิตร
2. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
3. นางเพ็ญจันทร์  มิ่งศักดิ์ศรี
 
124 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงบุษกรณ์   มะลิพวง
2. เด็กชายพิทักษ์   ท้วมจั่น
3. เด็กหญิงพิมพ์ประภา    สังข์ทอง
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์   ปริโยทัย
5. เด็กชายสมชาย    เปี่ยมศิริ
6. เด็กชายอรรณพ   ทองอินทร์
7. เด็กชายเกรียงศักดิ์   อิ่มสำราญ
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ    นวลแก้ว
 
1. นางบังอร  สถิตย์กุล
2. นางวัลนิภา  รักษาเคน
3. นางอภิณห์พร   แม้นวิเศษพงศ์
 
125 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขำณรงค์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีรักษ์สูงเนิน
4. เด็กหญิงภาณิกา  ยงศิริ
5. เด็กหญิงภาณิศา  ยงศิริ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  เพิ่มบุญ
7. เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วไชย
 
1. นางจันทรวรรณ  วณาพรรณ์
2. นายสุธีรวัฒน์  พวงมลิวัลย์
3. นายสุภาสินี  พิทักษ์ทรัพย์
4. นางอุษณา  ดุลยสิทธิ์
 
126 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงฐิติมน  อินรส
2. เด็กหญิงณภัทร  ลิ่มเชย
3. เด็กหญิงศษิกานร์  ศรศรี
4. เด็กหญิงสายธาร  บัตรวิเศษ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตันโกย
6. เด็กหญิงเกศยา  บุญนิธิ
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางสาวศิริพร  เจิมภักดี
3. นางสุพรรณี  พรหมศิริ
4. นางเพ็ญจันทร์  มิ่งศักดิ์ศรี
 
127 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ชูประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจริยา  สุธีนิตธิ์
3. เด็กหญิงปรารถนา  พูลจวง
4. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อ่อนสุภาพ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  นิลเผือก
6. เด็กหญิงสาวิตรี  เนตรอำพร
7. เด็กหญิงสุพิชญา  อาจหาญ
8. เด็กหญิงอนัญญา  เตี่ยมเจริญ
9. เด็กหญิงอังคณา  หล่อทรง
10. เด็กหญิงเหมหงส์  มานะกิจกสิกรรม
 
1. นางสาวกุณชลี  ตุมศิริ
2. นางสาวจันธนาพร   นันทพานิช
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงชลลดา  จันทร
2. เด็กหญิงชไมพร  ไขแสง
3. เด็กหญิงดวงใจ  ด้วงพิทักษ์
4. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ศรีสมบัติ
5. เด็กหญิงพฤกษา  รอดพิทักษ์
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทาดาจันทร์
7. เด็กหญิงมาริษา  ทรัพย์สิน
8. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แสนกล้า
9. เด็กหญิงศศินา  สังข์ทอง
10. เด็กหญิงศิริพร  ขุ่ยเสนาะ
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางน้ำใส  ตันเฮียงสุน
3. นางสาวลดาวัลย์  บุญมาก
4. นางสาวอมรรัตน์  คงเจริญ
 
129 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมวงษ์
2. เด็กหญิงณัชชา  บุญมี
3. เด็กหญิงทัศนีย์  สุรัสโม
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  พิมพ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงนภัสสร  อัญชลี
6. เด็กหญิงปาณิศา  หวังชื่น
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  อดทน
8. เด็กหญิงมัชฌิมา  วนะภูติ
9. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศักดิ์ประดิษฐ์
10. เด็กหญิงวรรณสิยา  ฉายรัตน์
11. เด็กหญิงศมลวรรณ  ภัทรปกรณ์ศรี
12. เด็กหญิงสุชานันท์  อดทน
13. เด็กหญิงสุภัททรา  จำนงค์ผล
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ตรงเจริญศักดิ์
15. เด็กหญิงอาทิตยา  สุนทรประเวศ
16. เด็กหญิงเจติยา  โลหะเจริญ
 
1. นายพงศ์พันธุ์  สุขพงษ์ไทย
2. นางสาววรรณี  พจน์พัฒนพล
3. นางสาวศุทธินี  จตุรภักดิ์
4. นางสาวสัญลักษณ์  สุนทรี
5. นางอุษา  วงศ์กลม
 
130 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กหญิงจันทรารัตน์  แสงโพธิ์
2. เด็กหญิงจิรนัน  สร้อยทอง
3. นางสาวชลิดา  บุญพูล
4. เด็กหญิงฐิติมา  เหรียญเจริญ
5. นางสาวธิดารัตน์  คำพิลา
6. เด็กหญิงนุสรา  สีว้าง
7. เด็กหญิงปาริชาติ  กันแคล้ว
8. เด็กหญิงปาวรีย์  ดำริห์
9. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ผันผ่อน
10. เด็กหญิงภาวินีย์  นิลเทศ
11. นางสาวมณฑิรา  บุญศรี
12. เด็กหญิงมุฑิตา  มูลชมภู
13. เด็กหญิงรังสินี  หนันกระโทก
14. เด็กหญิงวันวิสา  โห้ประเสริฐ
15. เด็กหญิงศศิธร  งามโชคชัย
16. เด็กหญิงศิริญญา  สางาม
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ศรีละบุตร
2. นางสละ  คุ้มยา
3. นางสาวอรอนงค์  วงษ์อาษา
4. นางอัมพร  เหรียญเจริญ
5. นางโสภา  นันตติกูล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงปนิตา  ผังรักษ์
2. เด็กหญิงพุทธิดา  คำเจริญ
3. เด็กหญิงวรรลยา  โสทศิลป์
 
1. นางณัฐชา  เปี่ยมเต็ม
2. นางปนัดดา  หงษ์ทอง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงนุจรีย์  ย้ำพราย
2. เด็กชายมงคลชัย  สุขนาค
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  พานทอง
 
1. นางสุพรรณี  พรหมศิริ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 1. เด็กหญิงนาตาชา  ประไพ
2. เด็กหญิงพัชรา  มะเด็น
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บินซาฟีอี
 
1. นางกาญจนา  เที่ยงตรง
2. นางบรรจง  บุญเกิดมา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  วัลลภา
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ขันหมั่น
3. เด็กหญิงวีนัส  สาธา
 
1. นางสาวยุวดี  ชมชื่น
2. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  รามนันท์
2. เด็กหญิงจรุณวดี  ปามา
3. เด็กหญิงชยาทิพย์  มีทรัพย์ทอง
4. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งการณ์
5. เด็กหญิงสุมิตรา  เก่งการณ์
6. เด็กหญิงสไบทอง  ทรัพย์แก้ว
 
1. นางกัญญา  คำแหง
2. นางประภาพรรณ  สุขเจริญ
3. นางอมรา  เกตุผดุง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ภักดี
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศรีฉ่ำ
3. เด็กชายสรไกร  บุตรสันต์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เขียวอ่อน
5. เด็กหญิงเนรัญชรา  เอกรักษา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เทือกศิริ
 
1. นางสาวณัฐวรินทร์  แจ้งศิริกุล
2. นายณเิิอก  อึ้งเสือ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  บริบูรณ์
2. เด็กชายจีรพัฒน์  แป้นนะริน
3. เด็กชายสิขรินทร์  ศรสำเร็จ
 
1. นางสาววิมลฤดี  เกษอ่อน
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่ม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ประภาแก้ว
2. เด็กหญิงพิพิธพร  ศรีทอง
3. เด็กหญิงศุภกานต์  พิมพา
 
1. นางราตรี   โชคพานิชศิริ
2. นายเจริญ  จำรัส
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงนิภา  แซ่ย่าง
2. เด็กชายรัฐวุฒิ  บุตรจันทร์
3. เด็กหญิงวิมล  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวยุวดี  ชมชื่น
2. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. นางสาวนภัสวรรณ  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญเส็ง
3. นายประจักษ์  เพ็งมี
 
1. นางจรรยา  นิลทรัพย์
2. นางสาววรวรรณ  อินทสุวรรณ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงพิมนภา  แสงเย็น
2. เด็กหญิงวิธิตรา  ลอยอากาศ
3. เด็กหญิงศิริพร  ดุษฎี
 
1. นางนภาภรณ์  จักขุจันทร
2. นางสายใจ  อู่เงิน
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายมณพัทธ์  ชุ่มชูจันทร์
2. เด็กชายอนุชิต  บริบูรณางกูร
 
1. นางบุบผา  บูรณสรรพสิทธิ์
2. นางพัชรินทร์  หอมจันทร์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคู้ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณกูล
2. เด็กหญิงอธิพร   ดำหมัด
3. เด็กหญิงอารีมา   โต๊ะทอง
 
1. นางพรรณี  เจริญศักดิ์
2. นางสุรี   แชเปีย
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 1. เด็กหญิงชณิตา  สุขมาศ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  เม่นเปลี่ยน
3. เด็กหญิงปวีณา  ปิยะกุล
 
1. นายสันติ   ศรีอุราม
2. นายหิรีญ  คงปรีชา
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงณัฐกุล  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุขเลิศสิน
3. เด็กหญิงศศิธร  จินดานารี
 
1. นางสาวจารุณี  สถิตย์
2. นางธนภรณ์  ขำสำอางค์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงสุนิษา  ไชยณรงค์
2. เด็กหญิงอภิญญา  รูปต่ำ
3. เด็กหญิงเกื้อกูล  ลอยรัตน์
 
1. นางนภาภรณ์  จักขุจันทร
2. นางนันทวัลย์  ศรีสมัย
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อบนวล
2. เด็กหญิงภัควดี  นิ่มอนงค์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  แกมรัมย์
 
1. นางสาวศรีสุดา  เวชปรีชา
2. นางสายใจ  อู่เงิน
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคู้ 1. เด็กหญิงกณิกา   มุมิ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ภู่เจริญ
3. เด็กหญิงภัทรลดา   อิสลาม
 
1. นางพรรณี  เจริญศักดิ์
2. นางสุรี   แชเปีย
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิมพาวาส 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ศรียันต์
2. เด็กหญิงวิรงรอง  พลไกล
3. เด็กหญิงสุมาลี  ทรงตระกูลวงศ์
 
1. นางปราณี  พลรักษ์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายจรัญวัฒน์  บัวศรี
2. เด็กชายฉันทพัฒน์  ฉันทวัธน์
 
1. นายณัฐพงศ์  ทองเสริม
2. นายโกวิทย์  อ่วมขันธ์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงดารารัตน์  อนันตกูล
2. เด็กหญิงวรัทยา  แสงอุทัย
 
1. นางพรรณี  รัตนวิมลชัย
2. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกันยาลักษณ์  อุดมณีวัฒน์
2. เด็กหญิงมาระตี  ฤทธิ์จันทร์
 
1. นางสุพร  เขียวนิล
2. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชั่งน้ำ
2. เด็กหญิงพักตร์ชนก  แซ่อึ้ง
 
1. นางบุบผา  บูรณสรรพสิทธิ์
2. นางพัชรินทร์  หอมจันทร์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงนิรชา   ปานช่วย
2. เด็กหญิงปทุมวรรณ   มาดา
3. เด็กหญิงมลดี   ฤทธิเดชะ
 
1. นางรัตชกร  พูลทวี
2. นางสาวศิวิไล  ใจหาญ
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กหญิงนัยนา  เมฆมาก
2. เด็กหญิงสาธิตา  กรานใจตรง
 
1. นายชาญณรงค์  ผ่องแผ้ว
2. นายสมพร  พลอยแหวน
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพราช 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองขาว
2. เด็กชายอัมรินทร์  เรืองศิริ
 
1. นายธัชพงศ์  รุ่งเรือง
2. นางสาวพิชญา  วีรานุกูล
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 1. เด็กชายธีระวัช  จิวเหยียน
2. เด็กชายศักดิ์ดา  โน๊ตสุภา
 
1. นางสาวชนิดา  แซ่โค้ว
2. นางสาวสุนทรี  แสงอุไร
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงศุภนิดา  โมทะจิต
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  ไชยคุณ
 
1. นายวชิรวิชญ์  จอกแก้ว
2. นายเสถียร  เขียวนิล
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บัวสุวรรณ
2. เด็กชายภานุเดช  มะลิกลาง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ทัศน์สาธิต
2. นายวิฑูรย์  พรมมิ
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายชลธิป  ยังถาวร
2. เด็กชายสุวัฒน์  พุฒหอม
 
1. นายชยพล  ตรีธัญญา
2. นางมาเรียม  ศรีประภาพงศ์
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 1. เด็กชายกานต์พิศิษฐ์  ป้อมมณี
2. เด็กชายเทพทัต  โพธิมากูล
3. เด็กชายเอกวิเชียร  ศิริเทพ
 
1. นายณัฐวัฒน์  พ่วงมาลี
2. นางสาวบุษกร  พูลสวัสดิ์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายกิตติธัช  ธราพร
 
1. นางประพิศ  ยางเอน
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  จักษุรัตน์
 
1. นางสาวฐานิยา  งามศิริ
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนัสริน  แสงศรี
 
1. นางสาววารุณี  ฮานาฟี
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายภูรินทร์  บุญยาภรณ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  สื่อไทรงาม
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายปวีณ์กร  ชนะรุ่งเรือง
 
1. นางรัตนจรี  ชลชีวะ
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าแคราย 1. เด็กหญิงนันทกานต์  โต๊ะมิ
 
1. นางยุภา  กัญจนา
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพรนภัส  ศิริปรีชาชาญ
 
1. นางสำเริง  พิศโฉม
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มั่นคง
 
1. นางสายสมร  นรสิงหเริงฤทธิ์
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงนีรา  กระแสร์สุนทร
 
1. นางรุ่งทิพย์  ธนะสินไพบูลย์
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายวิศรุต  พุกกิริยา
 
1. นางสาวสุชญา   สีวิหก
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 1. เด็กชายจักรพงษ์  ยวงสวัสดิ์
2. เด็กชายณรงศักดิ์  ประเสริฐ
3. เด็กชายตราภูมิ  กิจเอื้อ
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วคำ
5. เด็กชายวรุฒ  ปะกาละโพธิ์
 
1. นางพรทิพย์  สาเกตุ
2. นางสาวใกล้รุ่ง  ภูมิชิต
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลำดวนหอม
 
1. นางรจนา  คงชนะ
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 1. เด็กหญิงธีรดา  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวเกสินี  ศรีผา
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายชนาธิป  ปราบภัยพาล
2. เด็กหญิงปวีณรัตน์  รันวงศานิธิโชติ
 
1. นางสาวชุตินันท์  เพ็ชรทอง
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กหญิงนริศรา  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงพีรยา  อีซา
 
1. นางจินตนา  เดวิเลาะ
2. นางสุธีรา  สามารถมานะกิจ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมคำ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ชื่นอารมย์
3. เด็กหญิงสุชานาถ  นามปัญญา
4. เด็กหญิงสุธิรา  หอมหวน
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ผาสุข
6. เด็กหญิงอัษชิษฐา  ประคองชื่อ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เล้าเรืองตระกูล
2. นายรังสรรค์  โพธิ์ผา
3. นางสมาพร  ทัศน์ละไม
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีอินทร์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชูทอง
3. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ยาวิลาศ
4. เด็กหญิงหทัยภัทร์  บุญมาก
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อิ่มสำราญ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  จิตต์รุ่งเรือง
 
1. นางสาวเกศินี  แสนบัวคำ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาคริต  คะเดแย้ม
2. เด็กชายพงศธร  บุญมาเลิศ
3. เด็กชายพรศักดิ์  มะหะมาน
4. เด็กชายพีรพล  เนติพัฒน์
5. เด็กชายศรัญยู  และสง่า
6. เด็กชายสุทรรศน์  ตะแปลกาเซ็ม
7. เด็กชายอิสรา  เอี่ยมฤทธิ์
8. เด็กชายเอกรินทร์  มาลาอี
 
1. นางสาววารุณี  ฮานาฟี
2. นางสีนวล  โพธิ์สุวรรณ์
3. นายไสว  โกธา
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงญาดาพัฒน์  เนียรศิริ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ยางคำ
3. เด็กชายบัณฑิต  เทียนงาม
4. เด็กหญิงพนิดา  สุขประยูร
5. เด็กหญิงยุพาพร  มะลิรักษ์
6. เด็กชายวราวุฒิ  รอดไพบูลย์
7. เด็กชายสมหวัง  สุวรรณ
8. เด็กหญิงสุชาดา  ใจชื้น
9. เด็กชายอภิชาต  เภาภารัตน์
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวศรี
 
1. นายนฤพนธ์  ลักษณ์บวรวงศ์
2. นายพัสตร์สัณห์  ตันวัฒนะ
3. นางแก้วมะณี  เลิศสนธิ์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สุระ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สวัสดี
3. เด็กหญิงญาณิกา  ศิลาวุธ
4. เด็กหญิงฐิติยากร  สุขเจริญ
5. เด็กชายณวัตน์  วายุระกุล
6. เด็กชายพหุธน  ซ้อนพิมพ์
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีวิไล
8. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีปาน
9. เด็กหญิงแพรวา  พรมเสน
 
1. นางสาวภัทวรรณ  มนตร์วัชรินทร์
2. นางอำไพ  วัฒนเหลืองอรุณ
3. นางสาวอุษา  ลี้ประเสริฐ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงนาตาชา  สมานรักษ์
2. เด็กหญิงปาลิตา  ภิรมย์ศรี
3. เด็กหญิงพิมลภัส  โตสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสุวนันท์  การะพิทักษ์
5. เด็กหญิงอิงอร  มัดอาซิด
 
1. นายผดุงศักดิ์  ตานี
2. นายสุภโชค  โชควิริยะสัมพันธ์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  แตงจั่น
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เคลือบสำราญ
3. เด็กหญิงมาริสา  หมอกเจริญ
 
1. นางวิมลรัตน์  หัสมินทร์
2. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงอภิชญา  จุลโอภาส
2. เด็กหญิงเมธาวี  การพิทักษ์
3. เด็กชายโอรส  นิลงาม
 
1. นางธนภรณ์  ขำสำอางค์
2. นางสาวสุนีย์  อนุศิษย์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มีเกิด
2. เด็กหญิงศิวพร  สำราญ
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  แวงดงบัง
 
1. นางสาวณัฐธัลยา  หวิงปัด
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อิสมาแอล
2. เด็กหญิงเรืองลดา  ไหมนิคม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สาหา
2. นางสุธีรา  สามารถมานะกิจ
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พุกเนตร
2. เด็กชายเวโรจน์  วิชัยอัชชะ
 
1. นางสาวกนกอร  ศิรินอก
2. นางรุ่งทิพย์  ธนะสินไพบูลย์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กชายธนโชค  สุปน
2. เด็กชายนพรัตน์  ทะมะละ
 
1. นางสาวศิริพร  เจิมภักดี
2. นางสาวอมรรัตน์  คงเจริญ
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 94.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงอรินทรา  มั่นยิ่ง
2. เด็กหญิงเปรมฤดี  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
 
1. นายณพสิทธิ์  ยอดอุดมนิพัทธ์
2. นางพิไลวรรณ  เสียงประเสริฐ
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กชายชรัญ  สุกรี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  จีนแปลงชาติ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สาหา
2. นางอุบล  เพชรมาตศรี
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  ทับทอง
2. เด็กชายรัชพล  วรพลมั่นคง
 
1. นางกาญจนา  เดชกูลพรศิริ
2. นางอนงค์  เรืองโรจน์
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ศิริรัมย์
 
1. นางพจณี  ทองรัสมี
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  โพธิพันธุ์
 
1. นายนิพนธ์  ทองยืน
 
194 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดคลอง 16 1. เด็กชายวิศรุต  แซ่เอียะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  หาญประเสริฐ
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 1. เด็กชายจรณินทร์  นาคหิรัญ
2. เด็กชายรพีภัทร  ป้อมถาวร
3. เด็กชายวีรพงศ์  ยิ่งเจริญ
 
1. นางสาวนภา  วนาภรณ์
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงณภัทร  ตาบองครักษ์
2. เด็กหญิงปุณยนุช  คำรังษี
3. เด็กชายพลภัทร  ไชโย
 
1. นางกรรณิการ์  เอี่ยมวิจิตร์
2. นางสาวปัทมา  ปทุมเมือง
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายสุเมธา  ก้อนเกษ
 
1. นายณัฐนันท์  ทั่งกลาง
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กชายตั๊ม  ไพโรจน์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  จุลหงษ์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กชายจีรพงษ์   มณีสุข
 
1. นางกาญจนา  ภูมิสวัสดิ์
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พุ่มสวัสดิ์
 
1. นางรัตนา  มานะประดิษฐ์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพรรพัสษา  เกษมสุข
 
1. นางกัลยา  มหาศาล
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงพรดี  สุขกิจ
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปรง 1. เด็กชายณัฏฐพล  จันทร์ต๊ะอิน
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  สัตยาภรณ์
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล 1. เด็กหญิงโสภิสรา  ยินดี
 
1. นางแก้วตา  เกิดปรางค์
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กชายกิตติชาติ  ปทุมทองวดี
2. เด็กชายกิตติทัช   ศรวมศิริ
3. เด็กหญิงพรมชนก  พูลพิพัฒน์
 
1. นางสาวชาภิลิญจ์  วังเอี่ยม
2. นางสาวยมาภัย  พรมพันห่าว
 
206 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กชายอานุภาพ  ละมูลมั่ง
2. เด็กชายไกรสร  อยู่อินทร์ไกร
 
1. นางจรรยา  นิลทรัพย์
2. นางสาวจินดาวรรณ  ประยูรรัตน์
 
207 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ภูเดช
2. เด็กชายอธิวัฒน์  อยู่ยืนยง
 
1. นายจำเรียง  ทิมฉิม
2. นางบัวทิพย์  ทองพิทักษ์
 
208 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายขวัญ   เอี่ยมสมบูรณ์
2. เด็กหญิงนาเดีย   สิงห์โต
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   จันทร์ศรี
2. นางสาวมณีรัตน์   สวนสกุล
 
209 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ดำ 1. เด็กชายกิตติกร   ทองเขียว
2. เด็กชายธีรพงศ์   ทรัพย์แก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร   ทรัพย์แก้ว
4. เด็กชายนพรัตน์   ลาดสีโท
5. เด็กหญิงปนัดดา   ปะโมทิง
6. เด็กชายศิวกร   มุ่งสุดใจ
7. เด็กหญิงไพรัตน์    ริพิมพ์
 
1. นางกัลยา    ห้วงน้ำ
2. นางสาวนภาภรณ์   นากเกิด
3. นางศิริพัตร์   เนินทราย
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ผิวโสม
 
1. นางกัลยา  มหาศาล
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงเพชรวริน  ทะสุยะ
 
1. นางสมพร  รอบคอบ
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กหญิงภูมรินทร์  หร่ายเจริญ
 
1. นางยุพิน  ไทยเจริญ
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล 1. เด็กหญิงพัททิษา  คงเพชร
 
1. นางแก้วตา  เกิดปรางค์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิมพาวาส 1. เด็กชายไชยวัฒน์  การะเกตุ
 
1. นางสาววรรณา  สุขมาก
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นายณัฐนันท์  ทั่งกลาง
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กหญิงกุลนัท  คลองเตย
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ชะเอมทอง
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  บำเพ็ญพรต
4. เด็กหญิงสุพรรษา  สีม่วง
 
1. นายฉัตรชัย  สุดใจ
2. นางภัทรนิษฐ์  สุบรรณา
3. นางยุวดี  เปี่ยมวัฒนา
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กชายกร  บุญเกลือ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ภู่ทิม
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงรัตติกาล   ทิพย์อุทัย
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  พบดี
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปัณฑรางกูล
 
1. นางสาวนิตยา  โพธิ์คี
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงชลดา  ทองคำใบ
2. เด็กชายชัยยันต์  ทองคำใบ
3. เด็กหญิงชินากร  ผาสุข
4. เด็กหญิงดวงกมล  กรดแก้ว
5. เด็กชายประสิทธิ์  อุไรพันธ์
6. เด็กชายพีรพัฒน์  มีประสงค์
7. เด็กชายศิริจันทร์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวชาภิลิญจ์  วังเอี่ยม
2. นางสาวนิตยา  โพธิ์คี
3. นางสาวปวีณา  ศรีรักษ์สูงเนิน
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายพีระพงษ์  ดวงเพียราช
2. เด็กชายสุวิชชา  ศิริโวหาร
3. เด็กชายอพิสิทธิ์  ทองสงค์
 
1. นางกัลยา  มหาศาล
2. นางนิตยา  กฤษณา
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กชายธนากร  ทนนนท์
2. เด็กชายบุญเรือง  ผลดี
3. เด็กชายศุภกิตต์  บัวศรี
 
1. นางจารุวรรณ  อินคง
2. นางดวงเดือน  เติมพิพัฒน์พงศ์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กชายสาธร  หุสะ
2. เด็กชายสุทธิมนต์  แสงศรี
3. เด็กชายอนันต์  เข็มจรูญ
 
1. นางจารุวรรณ  อินคง
2. นางดวงเดือน  เติมพิพัฒน์พงศ์
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีบัว
2. เด็กชายปฐมพร  สุทธิอุดมรัตน์
3. เด็กชายพณพล  ยาหอม
 
1. นางประทุม  จิตราทิตยกุล
2. นางพัชรา  เสียงล้ำ
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กชายธเนศ  เจนเขา
2. เด็กชายนเรศ  เจนเขา
 
1. นางสาวกัญญา  บุญนิมิ
2. นางสาววิไลลักษณ์  อยู่ดี
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วโพธิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีจันทร์
 
1. นางสุปราณี  สิทธิพล
2. นางสุพัฒธาราพร  สำราญ
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกัด40 1. เด็กชายปรรจพร  อินสอน
2. เด็กชายภาดล  ฟักสกุล
 
1. นางนงนุช  สงวนสัตย์
2. นางหรรษา  พุฒตาล
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดคลอง 16 1. เด็กหญิงมนัสวี  มัดฮาซัน
2. เด็กชายวันชัย  คงคุณเกียรติ
 
1. นางสาวรัชนก  เกิดแก้ว
2. นางวรรณา  เทียมเมฆ
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายธีรภัทร  วรางกูร
2. เด็กชายภัทรชัย  พรมจันทร์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เวทยสาร
 
1. นางประทุม  จิตราทิตยกุล
2. นายวัลลภ  มาลัย
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายพีรภัทร์  ศรีพันธุ์เจริญ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สวัสดี
3. เด็กชายวีรภัทร  ปิตุภูมินุรักษ์
 
1. นายวัลลภ  มาลัย
2. นางไพรัตน์  เจริญพิสัยสุข