หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ณ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

[ ทั้งหมด   14 พ.ย. 2556   15 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   26 พ.ย. 2556   27 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.2/2 26 พ.ย. 2556 13.00-14.30
2 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.2/1 26 พ.ย. 2556 09.00-10.30
3 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.2/1 26 พ.ย. 2556 10.30-12.00
4 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.2/1 26 พ.ย. 2556 13.00-14.30
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 26 พ.ย. 2556 13.00-14.30
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 26 พ.ย. 2556 14.30-15.30
7 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/3 26 พ.ย. 2556 09.00-10.30
8 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/3 26 พ.ย. 2556 10.30-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 1-2 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 2-3 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ห้อง 415 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ห้อง 425 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โต๊ะหินอ่อนอาคาร 4 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 4-5 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีลอย 2 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีลอย 2 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.3/2 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง นาฏศิลป์ 26 พ.ย. 2556 09.00-14.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง นาฏศิลป์ 26 พ.ย. 2556 09.00-14.00
10 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.2/2 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีลอย 2 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 4 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 5 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
4 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 8 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 9 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 10 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 10 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 8 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 9 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 11 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 12 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 11 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 12 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
12 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
13 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
14 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
15 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
16 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
17 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
18 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
19 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
20 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
21 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
22 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
23 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
24 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
25 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
26 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
27 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
28 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
29 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
30 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
31 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีโรงอาหาร 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
32 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีโรงอาหาร 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
33 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีโรงอาหาร 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 19-20 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 19-20 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 13 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 16 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต็นท์ 21 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 14 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 18 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 17 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 18 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต็นท์ 22 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 16-17 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 13,14,15 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต็นท์ 22 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
16 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
18 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 6,7 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
19 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
20 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
21 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
22 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โดมใหม่ 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
23 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โดมใหม่ 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
24 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โดมใหม่ 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
25 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โดมใหม่ 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 26 พ.ย. 2556 13.00-15.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 26 พ.ย. 2556 15.00-16.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 26 พ.ย. 2556 13.00-14.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 26 พ.ย. 2556 14.00-16.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 26 พ.ย. 2556 09.00-10.00
6 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 26 พ.ย. 2556 10.00-12.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ลูกเสือ 1 26 พ.ย. 2556 10.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ลูกเสือ 2 26 พ.ย. 2556 10.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ลูกเสือ 3 26 พ.ย. 2556 10.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ลูกเสือ 4 26 พ.ย. 2556 10.00-16.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ลูกเสือ 4 26 พ.ย. 2556 10.00-16.00
6 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ห้องสมุด 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ห้องสมุด 26 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ห้องสมุด 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ห้องสมุด 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00
12 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 26 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 3 ห้อง อนุบาล 2/1,2/2 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 3 ห้อง อนุบาล 1/1,1/2 26 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]