หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cco2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญประภา รักวีรธรรมโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายประธานกรรมการ
2. นางปราณีต บุญพิทักษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41กรรมการ
3. นางสาวมยุรี จูเภาโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางวารินทร์ ประเสริฐสรรค์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ นุชเสียงเพราะโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นายสมชาย สุนทรสัจโรงเรียนวัดแปลงยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวิภา พิเนตรโรงเรียนวัดชายเคืองประธานกรรมการ
2. นางทรรศวรรณ เจริญสุขโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางสาวทิวา ผิวแดงโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางกรรณิการ์ เอี่ยมสุโรโรงเรียนวัดวังกะจะประธานกรรมการ
2. นางจำเนีียร ดิษธรรมโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ระเบียบโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางอุทัย พวงพุกโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เสาวกุลโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธานกรรมการ
2. นางประภา พานนิลโรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
3. นางสาววรรณภา วงเวียนโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางออมใจ บุญเขียวโรงเรียนวัดนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางวงค์เดือน ทิมทองโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางยุพยงค์ วิไลพัฒน์โรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุรินทร์ นิลทรัพย์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วงศ์กำภูโรงเรียนวัดสะแกงามกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ไผ่เทียนชัยโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนิษฐา สนลอยโรงเรียนวัดหัวสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสายฝน ค่อนสอาดโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางกฤตกานต์ ช่วยสงครามโรงเรียนวัดไผ่ขวางประธานกรรมการ
2. นางนุศรา ทองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นางศรีทุม จิตต์อารีย์เทพโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางวงษ์จันทร์ วัยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางกัลยา สง่าผาสุขโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางวันนิสา ปั้นดีโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ชนก เพ็งพานิชโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
3. นางนันทณัฏฐ์ มุ่งหาทรัพย์โรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายกมล วุ่นหนูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางสาวทองสุข เตียรักษาโรงเรียนวัดบึงกระจับรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอำนวย ธเนศากรโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนวลพยอม สุดประเสริฐโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
5. นางชุลีพร หล้าทุมโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
6. นางนาตยา เนตรสาครโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์กรรมการ
7. นายทวน แสงกระจ่างโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกมล วุ่นหนูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางสาวทองสุข เตียรักษาโรงเรียนวัดบึงกระจับรองประธานกรรมการ
3. นางนวลพยอม สุดประเสริฐโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
4. นางสาวอำนวย ธเนศากรโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนาตยา เนตรสาครโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์กรรมการ
6. นางชุลีพร หล้าทุมโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
7. นายทวน แสงกระจ่างโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกมล วุ่นหนูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายปัญหา สิทธิพลโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมหมาย วงศ์มากโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
4. นางเกษร แจ่มใสโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นางยุวนุช ชโนเมธาภรณ์โรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
6. นางเกษร แจ่มใสโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวทองสุข เตียรักษาโรงเรียนวัดบึงกระจับประธานกรรมการ
2. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
3. นางจีรนันท์ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
4. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
5. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรมตาโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ ถ้ำกลางโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวปนัสยา วรรณทองโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
2. นางจีรนันท์ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
4. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรมตาโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัสยา วรรณทองโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นายโกวิทย์ ถ้ำกลางโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการ
5. นายศิรพงศ์ สาระโชติโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ไว สีประสงค์โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกประธานกรรมการ
2. นางระพีพร ตันเจริญโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นางสาวมาฆมาศ เรืองสิทธิ์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นายสำราญ ทวีชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ไว สีประสงค์โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกประธานกรรมการ
2. นางระพีพร ตันเจริญโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นางสาวมาฆมาศ เรืองสิทธิ์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นายสำราญ ทวีชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวีรวัฒน์ พันธุ์คงโรงเรียนบ้านอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ไว สีประสงค์โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกรองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร วุ่นหนูโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
4. นายชัยสันต์ ห้วยทรายโรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการ
5. นางราตรี พงศ์ประยูรโรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณารามกรรมการ
6. นางสุนันท์ จันทสีโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
7. นางเจียมรัตน์ วรหวังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
8. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
9. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
10. นางสาวสุดา โกษลาเกษมโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
11. นางสาวสุนีย์ จินตลิขิตดีโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
12. นางอนงค์ ผมทองโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
13. นายโกวิทย์ ถ้ำกลางโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
14. นางสาววาสนา ผลาผลโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
15. นางวิไล แก้ววิจิตรโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
16. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
17. นางเจียมรัตน์ วรหวังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวีรวัฒน์ พันธุ์คงโรงเรียนบ้านอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ไว สีประสงค์โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกรองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร วุ่นหนูโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
4. นายชัยสันต์ ห้วยทรายโรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการ
5. นางราตรี พงศ์ประยูรโรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณารามกรรมการ
6. นางสุนันท์ จันทสีโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
7. นางเจียมรัตน์ วรหวังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
8. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
9. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
10. นางสาวชลธาร วิมูลอาจโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
11. นางอนงค์ ผมทองโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
12. นายโกวิทย์ ถ้ำกลางโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
13. นางสาววาสนา ผลาผลโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
14. นางวิไล แก้ววิจิตรโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
15. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
16. นางเจียมรัตน์ วรหวังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจรุญ จันทสีโรงเรียนวัดหัวกระสังข์รองประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรกนก ศรีธรรมโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
3. นางระพีพร ตันเจริญโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
4. นางกนกวรรณ แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
5. นางปัทมา พรมตาโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
6. นางสาวปรมาภรณ์ อ่อนนุ่มโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายสำราญ ทวีชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
8. นางสาวมาฆมาศ เรืองสิทธิ์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
9. นายศิรพงศ์ สาระโชติโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกกรรมการ
10. นายพรเทพ พรมตาโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร นันทวิสิทธิ์โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางบุษราคัม ศิริเมืองโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นายวรายุทธ แก้วประทุมโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
4. นายอานนท์ ศรีคำโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
5. นางสาวถนอมจิตร์ จิตรไพศาลศรีโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ เจริญฐานะโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
2. นางสาวอัมรา สัตยพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
4. นายพิสูจน์ แสงศรีโรงเรียนวัดวังเย็นกรรมการ
5. นางสุดา งามศักดิ์ประเสริฐโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนัจภัค กำจรโรงเรียนวัดพงษารามประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ เฟื่องทองโรงเรียนราษฎรนุกูลกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ สมวงษ์โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงามกรรมการ
4. นายสราวุฒิ แก้วจรัญโรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
5. นางกัลนิกา แก้วสระคูโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางปิยฉัตร ยอดตระกูลชัยโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรระพี เลิศวศินกุลโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
3. นางเจียมใจ จุมณีโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
4. นางอภิญญา แสงศรีโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
5. นางสุพิศ เบ็ญมาศโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ ธรรมเจริญจินดาโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ศรีสุภาพโรงเรียนห้วยตะปอกกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร สุขสีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นายธานี จันทร์นางโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
5. นายชัยวุฒิ งามรูปโรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย เขตรใหญ่โรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
2. นางกัณณ์ณิศา สันติบวรวงศ์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางสาวบังอร นุพิมพ์โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางณัทชุดา เจริญเตียโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
5. นางสาวเมตตา เกิดไพบูลย์ โรงเรียนสามร่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวณีย์ อินทรรักษ์โรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา มารวยโรงเรียนวัดสนามช้างกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสัตยากร ถานะวัตรโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
5. นางปาจรีย์ โคมเดือนโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวารี โรจน์ชีวินสุภรโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวจณิชญา ศิริปุณย์โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
3. นางสาวศรีสุรางค์ บุญสวัสดิ์โรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
4. นางสาววลัยรัชช์ ตอรบรัมย์โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
5. นางสาววาสนา รวดเร็วโรงเรียนบ้านหนองประโยช์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมชัย โคมเดือนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ใยอ่อนโรงเรียนวัดใหม่บางคล้ากรรมการ
3. นายปรีชา ตันเจรญโรงเรียนอ่าวช้างไล่กรรมการ
4. นางอารีย์ ธนชัมพูนทกูลโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
5. นางบุญศรี เอี่่ยมฉลวยโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิชโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยประธานกรรมการ
2. นายปิยสวัสดิ์ สิริจันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
3. นางสาวปารดา ปิยศิิริภัคโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
4. นายสัมพันธ์ คงแจ้งโรงเรียนบ้านเนินไร่กรรมการ
5. นางทิพย์วรรณ ดับโรคโรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นายชำนาญพงษ์ เจริญผลโรงเรียนห้วยตะปอกกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
4. นางสาวอริสรา สมิทร์ปรีชาโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
6. นายวีระยุทธ แซ่ลีโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
8. นายสันติ พึ่งน้ำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
9. นางสาวผุสดี วงษ์อินทร์โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางสาวอริสรา สมิทร์ปรีชาโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
5. นายวีระยุทธ แซ่ลีโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
7. นายสันติ พึ่งน้ำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นายชำนาญพงษ์ เจริญผลโรงเรียนบ้านห้วยตะปอกกรรมการ
9. นางสาวผุสดี วงษ์อินทร์โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางสาวอริสรา สมิทร์ปรีชาโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
5. นายวีระยุทธ แซ่ลีโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายสันติ พึ่งน้ำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
8. นายชำนาญพงษ์ เจริญผลโรงเรียนบ้านห้วยตะปอกกรรมการ
9. นางสาวผุสดี วงษ์อินทร์โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางสาวอริสรา สมิทร์ปรีชาโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
5. นายวีระยุทธ แซ่ลีโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
7. นายสันติ พึ่งน้ำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นายชำนาญพงษ์ เจริญผลโรงเรียนบ้านห้วยตะปอกกรรมการ
9. นางสาวผุสดี วงษ์อินทร์โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางสาวอริสรา สมิทร์ปรีชาโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
5. นายวีระยุทธ แซ่ลีโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
7. นายสันติ พึ่งน้ำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นายชำนาญพงษ์ เจริญผลโรงเรียนบ้านห้วยตะปอกกรรมการ
9. นางสาวผุสดี วงษ์อินทร์โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอาทร พรมมิโรงเรียนสามร่มประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ศรีสุนทรโรงเรียนวัดสนามช้างกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ เจียมเจริญโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ เกตุวิมลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางอัญทิชา ยิ้มเนียมโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอาทร พรมมิโรงเรียนสามร่มประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ศรีสุนทรโรงเรียนวัดสนามช้างกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ เจียมเจริญโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนวลจันทร์ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นางจิตรลดา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นายปณิธาน มารวยโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางยุพิน สรรพคุณโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสมศรี กุลบุตรโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นางสาวปอร วิมลสถิตย์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เสาวรักษ์โรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
2. นางหทัยชนก จันทร์อาหารโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นายพิชัย ศรีสังวรโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
4. นางบุญทิวา ทองชูศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายคณิต ยวงสุวรรณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
2. นางสาวณิชาพัฒณ์ ใจอาษาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
3. นายณพงศ์ วรรณพิรุณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
4. นายสราวุฒิ บุญสร้างผู้ทรงคุณวุฒิ MSS เคเบิลทีวีกรรมการ
5. นางคุนัญญา ใสสุกสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายคณิต ยวงสุวรรณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาพัฒณ์ ใจอาษาสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
3. นายณพงศ์ วรรณพิรุณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
4. นายสราวุฒิ บุญสร้างผู้ทรงคุณวุฒิ MSS เคเบิลทีวีกรรมการ
5. นางคุนัญญา ใสสุกสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ สียาโรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พลอย นพโสภณโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นายสุรพล นันทเวชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41กรรมการ
4. นางสาวนฤมล จิตรรัตนพฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
5. นางบุญส่ง บัวลพโรงเรียนวัดสามแยกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางอนงค์ สียาโรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พลอย นพโสภณโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นายสุรพล นันทเวชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41กรรมการ
4. นางสาวนฤมล จิตรรัตนพฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
5. นางบุญส่ง บัวลพโรงเรียนวัดสามแยกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สนพนาวรรณโรงเรียนวัดศรีสุตารามประธานกรรมการ
2. นางนเรศ วรวิสันต์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางสาวตนุภัทร มิ่งฉายโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
4. นางสำอางค์ สุนทรสัจโรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการ
5. นางเรวดี สุขประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเกษม สนพนาวรรณโรงเรียนวัดศรีสุตารามประธานกรรมการ
2. นางนเรศ วรวิสันต์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางสาวตนุภัทร มิ่งฉายโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
4. นางสำอางค์ สุนทรสัจโรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเรณู พรมมิโรงเรียนวัดคลองเขื่อนประธานกรรมการ
2. นางสาววิจัย ดิษฐศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการ
3. นางฉัตรชฏา ดิษฐธรรมโรงเรียนวัดสามแยกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายดำรงศักดิ์ เข็มประดับโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรี สืบทิมโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางอรทัย วรรณ์ประเสริฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ เข็มประดับโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรี สืบทิมโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางอรทัย วรรณ์ประเสริฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายเสรี เหลืองรุ่งรัสโรงเรียนวัดบางตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวทวารัตน์ แม้นเสถียรโรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรีกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
4. นายมานะ จรพิภพโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการ
5. นายเตือนใจ สุนทรชัยโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางประไพ ถาวรบูรณทรัพย์โรงเรียนวัดคลองเขื่อนกรรมการ
2. นางสาวชนานันท์ ปิ่นกุลโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นางโฉมศรี กำเหนิดสุขโรงเรียนวัดแปลงยาวกรรมการ
4. นายสุมิตร คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นางสุนิสา พุทธวิเศษสรรค์โรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวชนานันท์ ปิ่นกุลโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นางโฉมศรี กำเหนิดสุขโรงเรียนวัดแปลงยาวกรรมการ
4. นางประไพ ถาวรบูรณทรัพย์โรงเรียนวัดคลองเขื่อนกรรมการ
5. นางสุนิสา พุทธวิเศษสรรค์โรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งประธานกรรมการ
2. นายทวี วัยเจริญโรงเรียนวัดดอนท่านากรรมการ
3. นางกัญญา สละชั่วโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นายสุวรรณ วิลารักษ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งประธานกรรมการ
2. นางกัญญา สละชั่วโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายทวี วัยเจริญโรงเรียนวัดดอนท่านากรรมการ
4. นายสุวรรณ วิลารักษ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ จินดางามโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธานกรรมการ
2. นางศุภจิตต์ หงษาโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
3. นายธวัช หมื่นเดชโรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์กรรมการ
4. นายพินิจ เกษมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
5. นางกัญญา อานทองโรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นายกันฑพัฒน์ ทองเพชรโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางศุภจิตต์ หงษาโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
2. นายพินิจ เกษมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
3. นางกัญญา อานทองโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชรโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
5. นายธวัช หมื่นเดชโรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวกรรมการ
6. นางสาวนัชชา ไชยคุณโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
7. นายปราโมทย์ จินดางามโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ เมฆอรุณโรงเรียนบ้านคลองสองประธานกรรมการ
2. นางสาววชิรา ศรีชุนสินโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
3. นายมณู แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย ศิริคำโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสุนันท์ สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอำนวย ผาวันดีโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
2. นางสาวรัชนี ดิษริยะกุลโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางนฤมล ชื้นเย็นดีโรงเรียนบ้านกรอกสะแกกรรมการ
4. นายอุบล พัฒนาภรณ์โรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
5. นางชิดชนก สงสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เศวตสุภรโรงเรียนวัดหนองแหนประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ อยู่จุ้ยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นายณรงค์ บุญยังโรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการ
4. นางสุรารักษ์ ระกาศรีโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ทองศิริโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกมล จิตรแข็งโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางชนิดาภา พวงเจริญโรงเรียนอ่าวช้างไล่กรรมการ
3. นางสาวปาริชาต จันทศรีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ ชลอรักษ์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นายอนันต์ หละกะเต็มโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอัฐพล มาลัยโรงเรียนวัดศรีสุตารามประธานกรรมการ
2. นางรจนา ไชยกาลโรงเรียนบ้านชำขวางกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านโป่งตาสากรรมการ
4. นายบัณฑิต จำรูญโรจน์โรงเรียนวัดสาวชะโงกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ ประเสริฐโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นายสรพงษ์ สังฆะสะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นายอนันต์ ธนชัมพูนทกูลโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
4. นายเสริมเกียรติ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิวัตร์ พงษ์สุภาโรงเรียนวัดสาวชะโงกประธานกรรมการ
2. นายสุริยพงษ์ ณ บางช้างโรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
3. นายบัญชา นาคสุกโรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
4. นางสาวญาณิศา วาดรอดโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสาคร เนียมบุญเจือโรงเรียนบ้านหนองกลางดงประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติกานต์ จอกแก้วโรงเรียนบ้านวังคูกรรมการ
3. นายกษมา สาเกตุโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
4. นางอนัญญา มณีพัฒนะโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางชนิตา วงศ์กำภูโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
3. นางสิรินทร เกตุกิ่งโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
4. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา ใยสุ่นโรงเรียนวัดบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ฉิมวงษ์โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
3. นางอัญญาดา ตันไล้โรงเรียนวัดวังเย็นกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐินี เศวตสุพรโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ คำพันน้อยโรงเรียนวัดสามแยกประธานกรรมการ
2. นางธนัชชา นาแพงโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นายธนรัตน์ วิไลพันธ์โรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เบ็ญมาศโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ ยิ่งสง่าโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
3. นายจำลอง พุ่มนิคมโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ชมชื่นโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางอัญชุลี ทองขาวโรงเรียนวัดบ้านซ่องกรรมการ
3. นางพัชนี พงษ์สุภาโรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอานุภาพ เจริญจิตรโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นางจำลอง จารุทโรภาสน์โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพิศมัย กิตติพัฒนกุลโรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ ทิพยานนท์โรงเรียนสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุชิน อุไรโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประเสริฐโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
3. นางสาวอำไพ พัดทองโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ รอดมั่นคงโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชวลิต หลายประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสว่าง สร้อยจิตโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายวินัย น้อยจินดาโรงเรียนสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์ มณีทูลโรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการ
3. นายจำรัส ท้าวเพ็ชร์โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ชมชื่นโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา วงศ์ถีระพงษ์โรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
3. นายเสริมเกียรติ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
4. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวินัย น้อยจินดาโรงเรียนสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นายวีรพันธ์ นางแลโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุชิน อุไรโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
2. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
2. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ เทพพิพัฒน์โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุธิเดช คุณโกทาโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ เทพพิพัฒน์โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุธิเดช คุณโกทาโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ เทพพิพัฒน์โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ เทพพิพัฒน์โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือประธานกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาววิลาวรรณ ลายนํ้าเงินโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธานกรรมการ
2. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวรรณ ลายนํ้าเงินโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธานกรรมการ
2. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธานกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธานกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสันติ ไชยนาทาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวชุติมา กลิ่นรองโรงเรียนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
4. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนกรรมการ
5. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
4. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนกรรมการ
5. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
4. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนกรรมการ
2. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงินโรงเรียนกรรมการ
5. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุธิเดช คุณโกทาโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นายศรันย์วิทย์ นพโสภณโรงเรียนธีราวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นายศรันย์วิทย์ นพโสภณโรงเรียนธีราวิทยากรรมการ
4. นางสุชัญญา เกตุนวมศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
5. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
6. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพดี มาวินโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นางวัชรี สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดก้อนแก้วกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
5. นางออมใจ บุญเขียวโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวประธานกรรมการ
2. นางวัชรี สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดก้อนแก้วกรรมการ
3. นางสาวทิพดี มาวินโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
5. นางออมใจ บุญเขียวโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุนทร วรังษีโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ศิริเมืองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นายวิพล จันทจิตรโรงเรียนบ้านคลองสองกรรมการ
4. นายซันโย สังวรดีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
5. นายบุญยิ่ง อยู่สุขโรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร วรังษีโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นายวิพล จันทจิตรโรงเรียนบ้านคลองสองกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ศิริเมืองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นายซันโย สังวรดีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
5. นายบุญยิ่ง อยู่สุขโรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญยิ่ง อยู่สุขโรงเรียนบ้านท่าคานประธานกรรมการ
2. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. สิบเอกกรวัฒน์ ตันเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
4. นายพฤหัส เปรี่ยมพิมายโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมนตรี รัฐประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่ดอนประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ล่ามกิจจาโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
3. นางธัญภรณ์ พันทนาโรงเรียนวัดชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
2. สิบเอกกรวัฒน์ ตันเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นายพฤหัส เปรี่ยมพิมายโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี รัฐประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่ดอนประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ล่ามกิจจาโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
3. นางธัญภรณ์ พันทนาโรงเรียนวัดชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวโชติกา ปลั่งสมบัติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา เฉิดไธสงโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
5. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา เฉิดไธสงโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
4. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวโชติกา ปลั่งสมบัติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา เฉิดไธสงโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
5. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวโชติกา ปลั่งสมบัติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา เฉิดไธสงโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
4. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสินชัย เทพารักษ์โรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
2. นางสาววรษมน ยอดเพชรโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นางนิชนันท์ หลุยใจบุญโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสินชัย เทพารักษ์โรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
2. นางสาววรษมน ยอดเพชรโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
4. นางนิชนันท์ หลุยใจบุญโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นายประเสริฐ หงห์ษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นายประเสริฐ หงห์ษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุนทร วรังษีโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงษ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร วรังษีโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. นายสุเทพ ลำดวนโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษากรรมการ
4. นายศิโรจน์ หนูจ้อยโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
5. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย สีสมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ ฉ่ำวารีโรงเรียนห้วยตะปอกกรรมการ
4. นางอุดร สุนทรธรรมโรงเรียนวัดวังกะจะกรรมการ
5. นางพิมพ์พรรณ ปัญญาศรโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเจีอศรี พูนพิพัฒน์โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ ฉ่ำวารีโรงเรียนห้วยตะปอกกรรมการ
3. นางสาวพิศมัย สีสมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
4. นางสายหยุด วงค์หิรัญโรงเรียนอ่าวช้างไล่กรรมการ
5. นางพิมพ์พรรณ ปัญญาศรโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสมใจ โปธาตุโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
2. นางสาวนภัสสร คำจ้อยโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นางจารุภรณ์ สายพิมพ์พงษ์โรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการ
4. นางสาววรษมน ยอดเพชรโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
5. นางเสาวณีย์ สาธุโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัสสร คำจ้อยโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
2. นางสมใจ โปธาตุโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นางจารุภรณ์ สายพิมพ์พงษ์โรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ สาธุโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการ
5. นางสาววรษมน ยอดเพชรโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบุปผา อยู่สุขโรงเรียนบ้านหนองคอกประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ ฉ่ำวารีโรงเรียนบ้านห้วยตะปอกกรรมการ
3. นางจารุภรณ์ สายพิมพ์พงษ์โรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการ
4. นางสาววรษมน ยอดเพชรโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวผกามาส ฉ่ำวารีโรงเรียนบ้านห้วยตะปอกกรรมการ
2. นางดสณี สมใจโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นางจารุภรณ์ สายพิมพ์พงษ์โรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการ
4. นางบุปผา อยู่สุขโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ สาธุโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวรรณี เศวตสุพรโรงเรียนวัดหนองเค็ดประธานกรรมการ
2. นางสินีนาฏ เขียวระยับโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นางสาวชญาภา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
4. นางดสณี สมใจโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
5. นางสายหยุด วงค์หิรัญโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
6. นางปิยวรรณ ตันยะกุลโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณี เศวตสุพรโรงเรียนวัดหนองเค็ดประธานกรรมการ
2. นางสินีนาฏ เขียวระยับโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นางดสณี สมใจโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
4. นางสายหยุด วงค์หิรัญโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
5. นางสาวชญาภา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
6. นางปิยวรรณ ตันยะกุลโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายพิชัย บุญเพ็งสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
2. นายมาโนช โคมเดือนสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
3. นายณพงศ์ วรรณพิรุณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายพิชัย บุญเพ็งสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
2. นายมาโนช โคมเดือนสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
3. นายณพงศ์ วรรณพิรุณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุขจิตต์ พิกุลทองโรงเรียนวัดทุ่งยายชีประธานกรรมการ
2. นางภาพิยา ลิ้มประสิทธิศักดิ์โรงเรียนวัดชายเคืองกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ สมัครช่วยโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปกครอง แสนมณีโรงเรียนบ้านโป่งตาสาประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ นิยมสุขโรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอุบล พัฒนาภรณ์โรงเรียนวัดบางโรงประธานกรรมการ
2. นางรวิวรรณ ทองอะไพพงษ์โรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
3. นางสาวสมศรี โพธิศิริโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอำพร วงษ์ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายสันติ พึ่งน้ำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางระวี รัตนไพบูลย์โรงเรียนบ้านท่าทองดำประธานกรรมการ
2. นางนิศากร วงษ์ชะอุ่มโรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรีกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ ตุ้มพันธุ์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประไพ สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางปราณีต สำเริงโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางทิพวัน แสงสว่างโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวถนอมจิตร์ จิตรไพศาลศรีโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
3. นายชวลิต หลายประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นางบุษยพรรณ คนใจบุญโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ชูกระจ่างโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
2. นายณัฐพล แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์โรงเรียนวัดทุ่งยายชีประธานกรรมการ
2. นายศรีวิชัย ฤกษ์ศิริโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
3. นางสุคนธา ภุคุกะโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ์ ธรรมวงค์โรงเรียนบ้านท่ากระดานประธานกรรมการ
2. นายกิตติกานต์ ภู่พานิชโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
3. นายสุนันท์ นพฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ ดาศรีโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
5. นายประจวบ ตันเจริญโรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวรักษ์ษิณาฎ นิระมลโรงเรียนวัดดงยางประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ จันทรอ่ำโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
3. นางพิมพ์พลอย นพโสภณโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสำราญ ไทยนิยมโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ขวัญศิริโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
3. นางสาวจารุณี สุนาโรงเรียนสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวันชรี หมื่นเดชโรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์กรรมการ
2. นางเพลินพิศ ยินดีโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางเสาวณีย์ แทนทองโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางปณิตา ปิ่นกุลโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นางปัทมา แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางทองสุุข ผ่องใสโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางเพียงเพ็ญ อิ่มสมบัติโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางปราณีต บุญพิทักษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41กรรมการ
4. นางสุภาพร นพแก้วโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ รัตนอนันต์โรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุภาพ ทนันไธสงโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
2. นางกัลยา อภิบุญสุวรรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41กรรมการ
3. นางเกร็จวลี สิทธิโสภาสกุลโรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการ
4. นางสุขจิตต์ พิกุลทองโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทิพรัตน์ วินิจฉัยโรงเรียนวัดสาวชะโงกประธานกรรมการ
2. นางอุ่นจิต พิทธไชยโรงเรียนวัดหนองปรือกรรมการ
3. นางพิมพรรณ วรรณุวาสโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางขวัญจิตต์ จิรดำรงกุลโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการ
5. นางสาวอัมไพพันธุ์ นาคสมพันธุ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางทิพวรรณ พ่วงพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
2. นางสาวจินตนา บุญประเสริฐโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนิติกรณ์ แก้วมรกตโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
4. นางธัญพัฒน์ ทองสุขโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร วงศ์พระรามโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นางจันตรี หมายซ้อนโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ วงษ์แก้วโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
4. นางสาวดวงพร โอสถานนท์โรงเรียนบ้านม่วงโพรงกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ รัตนโชติโรงเรียนบ้านอ่างเตยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ เนติภัทรรักษ์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ขวัญนอนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา กิตติภักดีโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ รัตนอนันต์โรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพิภพ เกิดเจริญโรงเรียนวัดบางตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวรื่นจิต พัฒนยินดีโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อรองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ หงษ์จาตุรันต์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชาตรี ศิริโพธิ์โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคลโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม จารุทโรภาสน์โรงเรียนวัดใหม่บางคล้ากรรมการ
3. นายศุภกร ขันธ์คามโภชก์โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายซันโย สังวรดีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองสร้อยโรงเรียนวัดนาเหล่าบกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรวีณ์ ไชยลาภโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดีโรงเรียนวัดทุ่งยาบชีประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ผดุงกิจโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ลิมป์รัชตรักษ์โรงเรียนบ้าน กม.7กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงศักดิ์ เจริญสิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางสาวยิ่งลักษณ์ ทิวาวงศ์โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ รัตนโชติโรงเรียนบ้านอ่างเตยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ เนติภัทรรักษ์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพิภพ เกิดเจริญโรงเรียนวัดบางตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวรื่นจิต พัฒนยินดีโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อรองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ หงษ์จาตุรันต์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชาตรี ศิริโพธิ์โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย ศักดิ์ศรีวัฒนาโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ สิงห์บันดาลโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นางสาวธรรศญา แก้วอาสาโรงเรียนบ้านท่าเลียบกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ขวัญนอนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา กิตติภักดีโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ รัตนอนันต์โรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายณรงศักดิ์ เจริญสิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
4. นายศุภกร ขันธ์คามโภชก์โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายณรงศักดิ์ เจริญสิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
4. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
5. นายศุภกร ขันธ์คามโภชก์โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
2. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
4. นายศุภกร ขันธ์คามโภชก์โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายณรงศักดิ์ เจริญสิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
4. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
5. นายศุภกร ขันธ์คามโภชก์โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวปภาวรินท์ คงคาชนะโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธานกรรมการ
2. นางพัชยา ตลับเพชรโรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
3. นางรังษี ภูวนัยโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางนริสรา สมุทรทองโรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุติมา ไชยบำรุงโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
3. นางสาวสมพร นิลแก้งโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเกตุสุรินทร์ ปกิรณะโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางประธานกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ สาธุชาติโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นางมณี แก้วมณีโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวนิตยา นาคคนึงโรงเรียนบ้านหนองคอกประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา สิงห์ศรีโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
3. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพร ปลายสวนโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ วิรุณราชโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางสาวละอองดาว พาระแพนโรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการ
4. นางขวัญฤดี สุดชื่นโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
5. นางสาวฐิภารัตน์ สมสมัยโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุริโยรัตนโนภาสโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
2. นางสาวสาวิณี สง่าวงศ์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางสาวชัยยาพร ศิริเวชโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางสาวกรกนก เณรเกิดโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายรุ่งเพชร พรทิพย์โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร สายแก้วโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ปักษาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
4. นางสาวกัญญา เพ็ชรนอกโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐญาดา เทพสิงห์โรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี ล้อคำโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางสาวสุนารถ อินไชย์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายกิตติพร เฉลิมพลโยธินโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางวนิสา บุตรวันโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา บุญมีโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นางรพีพรรณ หิมมะโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ใสสะอาดโรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายมนต์ชัย ปานศรีนวลโรงเรียนวัดใหม่บางคล้าประธานกรรมการ
2. นายประชา คำพรมโรงเรียนภูงามโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ อุทัยศรีโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
4. นางอรวรรณ มีมั่นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายขวัญยืน บัวลพโรงเรียนวัดสามแยกประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา เฉิดไธสงโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
4. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวอัมพิกา สิริพรมโรงเรียนอ่าวช้างไล่ประธานกรรมการ
2. Mr.Dewei Chenโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. Miss Teng Sai Meiมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
4. Miss Liu Qi Qiมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
5. Miss Yuan Limeiมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพิกา สิริพรมโรงเรียนอ่าวช้างไล่ประธานกรรมการ
2. Miss Teng Sai Meiมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. Miss Liu Qi Qiมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
4. Miss Yuan Limeiมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายสมโชค ล่ามกิจจาโรงเรียนวัดพงษารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรกมล วาดรอดโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวโชติกา มูสิการัตน์โรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการ
4. นางวรกร มงคลศิริโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
5. นางบัวหลวง บุตรทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
6. นายณัฏฐกิตติ์ ใหญ่ยงค์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
7. นางกุสุมา ลอยฟ้าโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวคนธ์ นิรมลโรงเรียนวัดหัวสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี จันทรักษ์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นายวิระ หาดขุนทดโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางอรพิน งาเนียมโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
5. นางลักขณา ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ ภูห้องไสยโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
7. นางอนุกูล กุมภีร์โรงเรียนวัดสาวชะโงกกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ วิลารักษ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
3. นางเงินยวง ไชยมณีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
4. นายอนันต์ นันทวิชิตโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
5. นายอาคม ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
6. นายกรัณ ยอดทองโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายทวี สายแสงวัดบางกระเจ็ดประธานกรรมการ
2. นายวีระ เจริญสุขโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
3. นายจุมพล สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายมนัส แดงวิไลโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิณญา คงจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพายัพ นิชเปี่ยมโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ นันทวิชิตโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
3. นายวีระ เจริญสุขโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
4. นายจุมพล สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นายจำลอง บานเย็นโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายกมล จิตรแข็งโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางวัชรี สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดก้อนแก้วกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ วิลารักษ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
4. นางเงินยวง ไชยมณีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
5. นางนิรมล บัวเนียมโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกมล จิตรแข็งโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางวัชรี สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดก้อนแก้วกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ วิลารักษ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
4. นางเงินยวง ไชยมณีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางนิรมล บัวเนียมโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศิิริธรโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นายมนัส แดงวิไลโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรุณี สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางพัชรดา นันทสินทธุ์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางสาวสุรินทร์ นิลทรัพย์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาพ นิลนนท์โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางจินตนา แสงสุขโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวธัญนันท์ มิ่งขำโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุภานัน เสน่หาโรงเรียนวัดทางข้ามน้อยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียงโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคลบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายธานี จันทร์นางบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นางสาวเพลินจิตร ตอรัมย์โรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคลบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายธานี จันทร์นางบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นางสาวเพลินจิตร ตอรัมย์โรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวเอ็มอร ผลบุภพบางพะเนียงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนสุดา เกตศรีโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นางกนกวรรณ แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวเอ็มอร ผลบุภพบางพะเนียงประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนสุดา เกตศรีโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจมาศ เพลิศฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่ากลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดแตงโรงเรียนบ้านวังคูกรรมการ
3. นางปัทมา หงษ์ทิพรัตน์โรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจมาศ เพลิศฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่ากลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดแตงโรงเรียนบ้านวังคูกรรมการ
3. นางปัทมา หงษ์ทิพรัตน์วัดหนองเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสุทธิศักดิ์ แสงเหลามัธยมพระราชทานนายาวประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ สุวรรณชัยรบมัธยมพระราชทานนายาวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชนารถ กาจีนามัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิศักดิ์ แสงเหลามัธยมพระราชทานนายาวประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ สุวรรณชัยรบมัธยมพระราชทานนายาวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชนารถ กาจีนามัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางประไพ แสงสวัสดิ์โรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชริน งามศิริโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
3. นางสาวสงบ ระวิโรจน์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
4. นางสาธิกา แนวอินทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นางวาสนา อินทนิลโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
6. นางสมจิตร สิทธิพลโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
7. นางจารุวรรณ เหลาคมโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
8. นางลัดดา ตันเฮงโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนิภา ศิริโพธิ์โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางชลนิชา ทั่งจันทร์แดงโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นางวิเวียน นาวินโพธฺิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
4. นางวัชรีย์ รัตนวงศ์โรงเรียนวัดใหม่บางคล้ากรรมการ
5. นางมาลี ธีรธนานุกูลโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
6. นางสุทธิรัตน์ เหมาทองสุขโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
7. นางเพ็ญทิพย์ วรดิลกโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
8. นางสาวปราณี เวสกามีโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
9. นางสมจิตร วัฒกชัยโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสิรินาฏ ปรีชากุลโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถานประธานกรรมการ
2. นางวาสนา พุ่มนิคมโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์กรรมการ
3. นางเล็ก อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
4. นางสมจิตร สง่าเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
5. นางแน่งน้อย ไวยสนิทโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
6. นางสุรภี กฤษณาโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
7. นางไพเราะ ไชยฤทธิ์โรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
8. นางมาลี ภูมินทร์โรงเรียนบ้านท่ากระดานกรรมการ
9. นางสาวสำรวย วงค์กำภูโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุธาทิพย์ กองอังกาบโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ภูผาโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ ทิพยานนท์โรงเรียนสุวรรณคีรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นางสมจิตร วัฒกชัยโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกาศูนย์ฯ จังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนภา บุญสนองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นางสาวอรณิชชา สังข์มณีโรงเรียนท่าลาดเหนือกรรมการ
3. นางพรนถา ภานิตรโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายมนตรี แก้ววิจิตรโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นายสมนึก เหลืองอ่อนโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
6. นางกัญญา สละชั่วโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวนภา บุญสนองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นางพรนถา ภานิตรโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอรณิชชา สังข์มณีโรงเรียนท่าลาดเหนือกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริพร ทองสุวรรณโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นางสาววิมล ชมภูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววิริยา ชัดดีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นางณัชชาพร ทองดีโรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหาบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางประภาพร มั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประภาพร มั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายกันดิศ บรรหาบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายเชาวลิต ศรีเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหาบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางประภาพร มั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการ
3. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
4. นางพัชรีวรรณ พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายปราศรัย ศักดิ์ศรีวัฒนาโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ ศิริเมืองโรงเรียนบ้านเขากินซ้อนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการ
3. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
4. นางพัชรีวรรณ พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ ศักดิ์ศรีวัฒนาโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ ศิริเมืองโรงเรียนบ้านเขากินซ้อนกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววารุณี จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางจรัญญา ทองคำโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางวิไล อิ่มสำราญโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
4. นางเต็มศิริ โคมเดือนโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกพันธ์ เพชรศรีลักษณ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสมควร พันธุ์ไม้โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางกฤษณา คำตีระโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางทัศวรรณ สายวังเกลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางปภาภัส ใหม่หะลาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวชุตินันท์ ศิลารักษ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายโต้ง พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายโต้ง พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ ศิลารักษ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางสาวชุตินันท์ ศิลารักษ์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายโต้ง พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย กิตติกูลโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายจรูญ วิเศษโวหารโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางปราณี ประคำนอกโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ ทองคำโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นางเกตุกุญชร์ จิตรน้อมโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย กิตติกูลโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายจรูญ วิเศษโวหารโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางปราณี ประคำนอกโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ ทองคำโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นางเกตุกุญชร์ จิตรน้อมโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย กิตติกูลโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายจรูญ วิเศษโวหารโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางปราณี ประคำนอกโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ ทองคำโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
7. นางเกตุกุญชร์ จิตรน้อมโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]