หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ณ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายเชลร์ โพธิมากุล รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางนัฐพร วิเวกชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสาวอภัสนันท์ อนันต์ชญากิตติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสยาม สุริยจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายบัญหาญ เดชเฟื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวฐิตารีย์ ไทยประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางนภา กู้กีรติกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางชุลี วงศ์กลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายคณิต ยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางสาวปัทมา กุลบุตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
27 นางชุลี วงศ์กลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
28 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
29 นายคณิต ยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
30 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
31 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
32 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
33 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
34 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
35 นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
36 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
37 นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
38 ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
39 นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
40 นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
41 นายเชลร์ โพธิมากุล รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
42 นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
43 นายมนตรี รัฐประเสริฐ ประธานเขตคุณภาพพนมสารคาม 1 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
44 นายสุวรรณ วิลารักษ์ ประธานเขตคุณภาพพนมสารคาม 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
45 นายมนตรี บุญดี ประธานเขตคุณภาพพนมสารคาม 3 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
46 นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ประธานเขตคุณภาพพนมสารคาม 4 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
47 นายกิจจา เนตรเจริญ ประธานเขตคุณภาพพนมสารคาม 5 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
48 นายอดุลย์ บุญช่วย ประธานเขตคุณภาพราชสาส์น คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
49 นางสุภานัน เสน่หา ประธานเขตคุณภาพบางคล้า 1 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
50 นายวิวัตร์ พงษ์สุภา ประธานเขตคุณภาพบางคล้า 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
51 นายอุบล พัฒนาภรณ์ ประธานเขตคุณภาพคลองเขื่อน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
52 นายมนตรี แก้ววิจิตร ประธานเขตคุณภาพสนามชัยเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
53 นายรัฐวิทย์ เนียรศิริ ประธานเขตคุณภาพสนามชัยเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
54 นางระวี รัตนไพบูลย์ ประธานเขตคุณภาพสนามชัยเขต 3 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
55 นายสินชัย เทพารักษ์ ประธานเขตคุณภาพสนามชัยเขต 4 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
56 นายบงกช ตันไล้ ประธานเขตคุณภาพแปลงยาว 1 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
57 นายสุนทร คชสิงห์ ประธานเขตคุณภาพแปลงยาว 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
58 นายบุญยิ่ง อยู่ิสุข ประธานเขตคุณภาพท่าตะเกียบ 1 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
59 นายสาย นพเทาว์ ประธานเขตคุณภาพท่าตะเกียบ 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
60 นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
61 นางชุลี วงศ์กลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
62 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
63 นายคณิต ยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
64 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
65 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
66 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
67 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
68 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
69 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
70 นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
71 นายมนตรี รัฐประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพงษาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
72 นายกมล วุ่นหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
73 นายสมโชค ล่ามกิจจา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ดอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
74 นายเสรี ริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
75 นางนัฐพร วิเวกชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
76 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 โรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
77 นายนำพล รมพิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
78 นางสาวกรรณวีร์ ไชยลาภ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
79 นางสาวทัศนีย์ สิงห์บันดาล ครูโรงเรียนบ้านคลองอุดม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
80 นางสาวสุดา สะดี ครูโรงเรียนบ้านคลองอุดม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
81 นายเฉลิม จารุทโรภาสน์ ครูโรงเรียนวัดใหม่บางคล้า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
82 นายสุทิน สินประเสริฐ นักการภารโรง โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
83 นายสมมาตร บุญหนุน นักการภารโรง โรงเรียนวัดพงษาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
84 นายสี เข็มทอง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
85 นายวิเชียร ยะสุรินทร์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านไร่ดอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
86 นายจรัญ เทพโกมุท พนักงานบริการ โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
87 นายสมพงษ์ ผาวันดี พนักงานบริการ โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
88 ครูที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
89 นายไพสันต์ กิมสือ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะิเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
90 นางคุนัญญา ใสสุก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
91 นางสาวณิชาพัฒน์ ใจอาษา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
92 นายณพงศ์ วรรณพิรุณ เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
93 นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางสาวอภัสนันท์ อนันต์ชญากิตติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางนภา กู้กีรติกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางกิ่งแก้ว เดชเฟื่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางณิชาภา วิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางวิไลวรรณ ฤทธิ์ธาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางอังสุมารินทร์ สืบสอาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางลาวัณย์ เทพเสนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางสาวสนธยา อรรคจุ่น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางภัททิรา ทรัพย์เย็น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางสุมาลี สุริยะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นางนบชุลี เสาวนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นางดรุณี ครองญาติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นางสาวอนงค์รดี ราชติกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 นายมนูญ ศรีนวลสกุลนี พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะิเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 นายฉลาด คุ้มวงศ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
114 นายนพณัฐ บุญแก้ว พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะิเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
115 นายสุวิจักขณ์ โสมเมา พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะิเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
116 นายไพสันต์ กิมสือ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะิเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
117 นายสังวาล นันทวัฒน์ ช่างฝีมือทั่วไป สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
118 นายสำรวน รักษาทรัพย์ แม่บ้าน สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 นายสุรศักดิ์ แพ่งสมบูรณ์ พนักงานบริการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นางสาวปาริฉัตร กิมสือ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางสาวนีรนุช อุ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นายณพงศ์ วรรณพิรุณ เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นางสาวรันธร ชูโชคเทียนกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
126 นางสาวอารยา นันทวิชิต เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
127 นางทุเรียน เข็มศิริ แม่บ้าน สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
128 นางนัฐพร วิเวกชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
129 นางจินตนา กฐินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
130 ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
131 นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
132 นายมนตรี ประการะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือวาย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
133 นายสมหวัง เบญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
134 นายสาคร เนียมบุญเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลางดง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
135 นางสาวกนกกรานต์ คชชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
136 นายนิวัฒน์ วงษ์ชะอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำมหาชัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
137 ส.อ.สุภาพ อณาภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโพรง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
138 นายสมพงษ์ นิยมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำขวาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
139 นางรุ่งทิพย์ สวมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
140 นายสมศักดิ์ เช้าวันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
141 นายอภิชาติ ลิ้มสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
142 นายอภิชาติ อยู่จุ้ย ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
143 นายเชาวลิตร คมกระโทก ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
144 นางอภิชญา วิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
145 นางสาวสิริกมล ศรีมุณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
146 นายจุมพล ตันเต็ง แม่บ้านโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
147 นายวิชัย ประเสริฐโสภณ แม่บ้านโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
148 นายบุญถม ประคำ แม่บ้านโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
149 นายเทวกร พึ่งพระบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
150 นายมนูญ ศรีนวลสกุลนี พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะิเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
151 นายฉลาด คุ้มวงศ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
152 นายนพณัฐ บุญแก้ว พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะิเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
153 นายสุวิจักขณ์ โสมเมา พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะิเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
154 นายไพสันต์ กิมสือ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะิเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
155 นายสังวาล นันทวัฒน์ ช่างฝีมือทั่วไป สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
156 นายสำรวน รักษาทรัพย์ แม่บ้าน สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
157 นายสุรศักดิ์ แพ่งสมบูรณ์ พนักงานบริการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
158 คณะครู นักเรียน และนักการภารโรงโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
159 นางนัฐพร วิเวกชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
160 นายคณิต ยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
161 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
162 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
163 นายกิตติพงษ์ ศิริเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
164 นายวิทยา เปี่ยมเต็ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
165 ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
166 นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
167 นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
168 นายสาคร เนียมบุญเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลางดง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
169 นายชุมพล สิทธิ ครูโรงเรียนตลาดบางบ่อ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
170 นายสุมิตร คชรัตน์ ครูโรงเรียนวัดท่าเวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
171 นายยงยุทธ ประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดต้นตาล คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
172 นายอานุภาพ เจริญจิตร ครูโรงเรียนวัดต้นตาล คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
173 นายศิริพงษ์ ทองศิริ ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
174 นายสุชิน อุไร ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
175 นายทรัพย์ มณีทูล ครูโรงเรียนบ้านหนองเหียง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
176 นายประสิทธิ์ ชมชื่น ครูโรงเรียนวัดก้อนแก้วราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
177 นายเสริมเกียรติ แก้วกล้า ครูโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
178 นายสันติ โลมาอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
179 นายนิรันดร์ วงศ์พยัคฆ์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งตาสา คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
180 นายราชันย์ เรือนอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
181 นางพัชรินทร์ คชรัตน์ ครูโรงเรียนวัดท่าเวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
182 นางนภัค เจริญจิตร ครูโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
183 นางชลอ สงัด ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
184 นางสาวสุวรรณา กระตุฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
185 นางบังอร แก้วเดชศรี ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
186 นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
187 นางสาวศรีรัตน์ ตุ้มพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
188 นางนุศรา ทองสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
189 นางอภิชญา วิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
190 นางสาวเยาวภา พูนโภคา ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
191 นางบัวหลวง บุตรทอง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
192 นางสาววันดี เทียนประมุข ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
193 นายประสิทธิ์ เทพโกมุท ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
194 นางลิ้นจี่ ณีคง ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
195 นายสำเภา วัฒนาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
196 นางสาวณชาภัช ธีรานันท์ ครูโรงเรียนบ้านปรือวาย คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
197 นายอำนาจ เพชรจรัสศรี แม่บ้านโรงเรียนบ้านม่วงโพรง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
198 นายเสกสรร เพ็ญโฉม แม่บ้านโรงเรียนบ้านหนองกลางดง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
199 นายบุญส่ง เกตุสุวรรณ์ แม่บ้านโรงเรียนบ้านปรือวาย คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
200 นายวิวัตร์ พงษ์สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาวชะโงก คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
201 นายกิตติพงษ์ ศิริเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
202 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
203 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
204 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
205 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
206 นางบุปผา ประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดท่าเวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลางและกองอำนวยการ
207 นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
208 นายสาคร เนียมบุญเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลางดง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
209 นายอภิชาติ อยู่จุ้ย ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจราจร/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
210 นายอภิชาติ ลิ้มสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจราจร/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
211 นายเชาวลิตร คมกระโทก ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจราจร/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
212 นายเทวัญ วิมลสทิต ครูโรงเรียนบ้านชำขวาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
213 นายทรัพย์ มณีทูล ครูโรงเรียนบ้านหนองเหียง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
214 นายอธิวัฒน์ เตชะพุฒ ครูโรงเรียนบ้านม่วงโพรง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
215 นายกิตติพงษ์ ศิริเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจราจร/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
216 นายไชยา สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจราจร/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
217 นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
218 นางบุญเรือน บุญคุ้มเกล้า ครูโรงเรียนวัดหัวสำโรง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
219 นางบุปผา อยู่สุข ครูโรงเรียนบ้านหนองคอก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
220 นางเสาวนีย์ สาธุ ครูโรงเรียนวัดศรีสุตาราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
221 นางปัทมา หงส์ทิพรัตน์ ครูโรงเรียนวัดหนองเค็ด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
222 นางสมใจ โปธาตุ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
223 นางชัยพร ศิริเวช ครูโรงเรียนบ้านคลองอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
224 นางหทัยรัตน์ วัชรศัสตรา ครูโรงเรียนวัดท่าเวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
225 นายสมหมาย ตั้งจิตร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
226 นางปิยวรรณ ตันยะกุล ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
227 นายสันติ ไทยนาภา ครูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
228 นายสุรพล บุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองสทิต คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
229 นายกฤชกร ศรเพียงออ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
230 นางจินตนา กฐินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
231 นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
232 นางนัฐพร วิเวกชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
233 นางภัททิรา ทรัพย์เย็น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
234 นางลาวัณย์ เทพเสนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
235 นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
236 นางดรุณี ครองญาติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
237 นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
238 นางสาวอนงค์รดี ราชติกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
239 นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
240 นายพายัพ นิชเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
241 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
242 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
243 นายสุนทร คชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
244 นางสาวทิพดี มาวิน ครูโรงเรียนเสม็ดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
245 นายกิตติพงษ์ ศิริเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
246 นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
247 นายณพงศ์ วรรณพิรุณ เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
248 นางนฤมล สินเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
249 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
250 นางสาวปัทมา กุลบุตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
251 ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
252 นางชิดชญา ฆังคะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
253 นางลาวัณย์ เทพเสนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
254 นางสาวปัทมา กุลบุตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
255 นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
256 นางภัททิรา ทรัพย์เย็น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
257 นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
258 นางวิไลวรรณ ฤทธิ์ธาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
259 นางสมัญญา ชิตสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
260 นางดรุณี ครองญาติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
261 นายอดิศักดิ์ สงกรานต์ นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
262 นางสาวกาญจนา รุณเกตุ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
263 นางสาวรันธร ชูโชคเทียนกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
264 นายบัญหาญ เดชเฟื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
265 นางวรัชญา รักยศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
266 นางสาวนีรนุช อุ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
267 นายสยาม สุริยจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
268 นายวรพงษ์ ครุฑปราการ นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
269 นางสาวอนงค์รดี ราชติกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
270 นางสาวบงกช สงกรานต์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
271 นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
272 นางสาวอารยา นันทวิชิต เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
273 นางสาวฐิตารีย์ ไทยประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
274 นางลัดดา เผือกพูลผล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
275 นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
276 นางสาวปัทมา กุลบุตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
277 นางสาวมาเลียม จิตตมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
278 นางสุมาลี สุริยะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
279 นางอังสุมารินทร์ สืบสอาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
280 นางวิสา ประดิษฐพัสตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
281 นางณิชาภา วิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
282 นางสาวปาริฉัตร กิมสือ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
283 นางสมทรัพย์ สิงห์ขร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
284 นางนบชุลี เสาวนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
285 นายปรีชา หมัดเลาะ เจ้าหน้าที่คุรุสภา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
286 นางสาวอภัสนันท์ อนันต์ชญากิตติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
287 นางจินตนา กฐินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
288 นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
289 นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
290 นายไชยา สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
291 นางสาวสนธยา อรรคจุ่น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
292 นางฉวีวรรณ พุทธสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล การศึกษาพิเศษ
293 นางกิ่งแก้ว เดชเฟื่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล การศึกษาพิเศษ
294 นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล การศึกษาพิเศษ
295 นายเชลร์ โพธิมากุล รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
296 นางลาวัณย์ เทพเสนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
297 นางจินตนา กฐินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
298 นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
299 นายเทวกร พึ่งพระบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
300 นายมนูญ ศรีนวลสกุลนี พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะิเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
301 นายฉลาด คุ้มวงศ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
302 นายนพณัฐ บุญแก้ว พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะิเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
303 นายสุวิจักขณ์ โสมเมา พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะิเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
304 นายไพสันต์ กิมสือ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะิเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
305 นายสังวาล นันทวัฒน์ ช่างฝีมือทั่วไป สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
306 นายสำรวน รักษาทรัพย์ แม่บ้าน สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
307 นายสุรศักดิ์ แพ่งสมบูรณ์ พนักงานบริการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
308 นางทุเรียน เข็มศิริ แม่บ้าน สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
309 นางนภา กู้กีรติกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
310 นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
311 นางสุนันทา โกธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามร่ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
312 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
313 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
314 นางชวาลา โพธิ ครูโรงเรียนวัดสามร่ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
315 นายอาทร พรมมิ ครูโรงเรียนวัดสามร่ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
316 นางสาวเมตตา เกิดไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดสามร่ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
317 นางสาวทัศนีย์ จั่นทอง ครูโรงเรียนวัดสามร่ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
318 นางสาวสุชีรา ตะเภาทอง ครูโรงเรียนวัดสามร่ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
319 นางฉวีวรรณ อมรโยธิน ครูโรงเรียนวัดสามร่ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
320 นางสาวสุวจี แก้วคำ ครูโรงเรียนบ้านไร่ดอน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
321 นางวันเพ็ญ พึ่งเกษม ครูโรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
322 นางสาวปรายฟ้า วงษ์คำภา ครูโรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
323 นายคณิต ยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
324 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
325 ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
326 นางสาวกาญจนา รุณเกตุ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
327 นางภัททิรา ทรัพย์เย็น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
328 นางวรัชญา รักยศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
329 นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
330 นางสาวอภัสนันท์ อนันต์ชญากิตติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
331 นางสาวบงกช สงกรานต์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
332 นางชุลี วงศ์กลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
333 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
334 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
335 นายคณิต ยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
336 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
337 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
338 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
339 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
340 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
341 นางสาวปัทมา กุลบุตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
342 นายฉลวย สียา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
343 นายพายัพ นิชเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
344 นายกมล จิตแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
345 นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระไม้แดง คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
346 นายมานิตย์ สุขโยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบนาดี คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
347 นายสุวรรณ วิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวกระสังข์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
348 นายมนตรี แก้ววิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
349 นางนิรมล บัวเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
350 นางสาวไฟฝัน วงชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาน้อย คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
351 นายบุญเรือน โถปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแร่ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
352 นายทวี สายแสง ครูโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
353 นายจุมพล สมบัติทิพย์ ครูโรงเรียนวัดท่าเวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
354 นางเงินยวง ไชยมณี ครูโรงเรียนวัดนาเหล่าบก คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
355 นางอนงค์ สียา ครูโรงเรียนวัดนาเหล่าบก คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
356 นายกรัณ ยอดทอง ครูโรงเรียนบ้านยางแดง คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
357 นางศุภจิตต์ หงษา ครูโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
358 นางวิลาวรรณ วิลารักษ์ ครูโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
359 นางเกตุกุญช์ จิตรน้อม ครูโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
360 นายมนัส แดงวิไล ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
361 นางอัมพรรณ สุขเกษฒ ครูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
362 นางวัชรี สมบัติทิพย์ ครูโรงเรียนวัดก้อนแก้ว คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
363 นายอาคม ยิ้มเจริญ ครูโรงเรียนบ้านท่าทองดำ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
364 นายจำลอง บานเย็น ครูโรงเรียนบ้านท่าทองดำ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
365 นางพิญญา คงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
366 นายเทิดศักดิ์ ทองกล่ำ ครูโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
367 นายสมชาย สุนทรสัจ ครูโรงเรียนวัดแปลงยาว คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
368 นางสมถวิล สมบัติทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
369 นางทรรศวรรณ เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดท่าเวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
370 นายอนันต์ นันทวิชิต ครูโรงเรียนวัดลำมหาชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
371 นายมาโนช คงเมือง ครูโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
372 นายชัชวาล แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านเทพประทาน คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
373 นายสาธิต ดีเหมือน ครูโรงเรียนบ้านกรอกสะแก คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
374 นางสาวเสาวณีย์ อินทรักษ์ ครูโรงเรียนวัดต้นตาล คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
375 นายเฉลิม ธนะสมบัติ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
376 นายสมบัติ สรวงอนุรักษ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
377 นางสาวกาญจนา ปรีดานนท์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
378 นายคำรณ บานเย็น พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
379 นายจรัญ เทพโกมุท พนักงานบริการ โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
380 นายสุทิน เอี่ยมสำอางค์ พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านห้วยพลู คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
381 นายสี เข็มทอง พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
382 นายวีระ เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
383 นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
384 นางจินตนา กฐินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
385 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
386 นายมงคล ภานิตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะกรรมการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
387 นายสุทธิศักดิ์ แสงเหล่า ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ
388 นายวีระวัฒน์ สุวรรณชัยรบ ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ
389 นางสาวนุชนารถ กาจีนา ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ
390 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
391 นางลิ้นจี่ ณีคง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
392 นายสำเภา วัฒนพษ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
393 นางชุลี วงศ์กลม ประธานกรรมการ คณะกรรมการแข่งขันภาษาไทย
394 นางวารินทร์ ประเสริฐสรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการแข่งขันภาษาไทย
395 นางพัชรินทร์ คชรัตน์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการแข่งขันภาษาไทย
396 นางอุทัย พ่วงพุก กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแข่งขันภาษาไทย
397 นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการแข่งขันภาษาไทย
398 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์
399 นายกมล วุ่นหนู รองประธานกรรมการ คณะกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์
400 นางสาวทองสุข เตียรักษา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์
401 นายวีรวัฒน์ พันธ์คง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์
402 นายมานิตย์ไว สีประสงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์
403 นายพรเทพ พรมตา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]