รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ณ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สวนงาม
 
1. นายสัณห์ชัย  แดงมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสองตอน 1. เด็กหญิงวารุณี  อยู่สุข
 
1. นางมารศรี  นพรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. เด็กหญิงนันท์นลิน  ทัดโท
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  หัสดินรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยะคะเรศ
 
1. นางสาวปาริชาต  จันทศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แก้วชนะ
 
1. นางพวงชมภู  แก้วศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  พรหมเจริญ
 
1. นางพิมพ์ชนก  เพ็งพานิช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเค็ด 1. เด็กหญิงณัชชา  นพรัตน์
 
1. นางปัทมา  หงษ์ทิพรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 1. เด็กชายบรรพต  มะโนสมบัติ
 
1. นางกฤตกานต์  ช่วยสงคราม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วแสง
 
1. นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขวัญจิตร์  สิงหวัตร์
 
1. นางสาวนิศา  วงษ์สุวรรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแหน 1. เด็กหญิงนิโลบล  ณีวงศ์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  ธรรมรักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  เศวตสุพร
2. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงวันดี  สมบุรุษ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ทิพย์เวชน์
 
1. นางวรรณพร  กิจพยัคฆ์
2. นางสุภาพร  กรุณา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กชายอันดามัน  แสนศรีสม
 
1. นางสาวชลธาร  วิมูลอาจ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กชายพรประสิทธิ์  ชีวโศภิษฐ
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กชายชัยณรงค์  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
 
1. นางพัชรินทร์  สำราญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงรมิดา  มหาธรรมกุล
2. เด็กหญิงอาทิติยา  ไกรสวรรค์
3. เด็กหญิงเจตสุภา  แก้วตา
 
1. นางสาววัชรี  เจนภูมิเดช
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มีสะอาด
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ไพศาล
3. เด็กหญิงนพเกตุ  พงษ์สีดา
 
1. นางจีรนันท์  วังขุนพรหม
2. นางระพีพร  ตันเจริญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  บุญสนิท
2. เด็กหญิงบุษยา  เฉลียง
3. เด็กหญิงปฏิมาภร  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวฉัตรกนก  ศรีธรรม
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 1. เด็กหญิงดารุณี  บวรรัตนวงศ์
2. เด็กชายราชพฤกษ์  บุตรโพธิ์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  ขุมทรัพย์
2. นางสาววัชราภรณ์  ชาภู่พวง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กหญิงณัฐภาภรณ์  บางนาชาด
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  พูลผล
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นางระพีพร  ตันเจริญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงยุราพร  สาราวงษ์
 
1. นางสาวมาลีวัลย์  ตุ้มสังข์ทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กชายพรอนันต์  บางกุ้ง
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 1. เด็กหญิงสุณิสา  แสงดาว
 
1. นางสาวละอองดาว  บุญสนอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงธัญรดา  จักษ์ตรีมงคล
2. เด็กหญิงธาริดา  ยะอนันต์
3. เด็กหญิงนิชาภัทร  รอดพันธ์
 
1. นางกัณณ์ณิศา  สันติบวรวงศ์
2. นางนันทนา  เวียงคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงชนาภา  แสนเลิศ
2. นางสาวศิริวรรณ  พิมพ์วัน
3. นางสาวแพรพลอย  สิทธิสิริวัฒนกุล
 
1. นางขวัญลักษณ์  โพธิ์งาม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงนริศรา  คงเครือ
2. เด็กหญิงปฐมพร  ชูบุญ
3. เด็กหญิงวรรณา  วารี
 
1. นางสาวฉัตรระพี  เลิศวศนกุล
2. นางสาวสกุลทิพย์  จตุรทิพย์คันธา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กหญิงชลิตา  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายธิติวุฒิ  สวัสดี
3. เด็กหญิงบุษกร  พรมมี
 
1. นางสาวสมหมาย  วงศ์มาก
2. นางสาวเสาวณีย์  อินทรรักษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายพุฒิพงค์  องอาจ
2. เด็กชายวัทธิกร  บุญเรืองพะเนา
3. เด็กชายวินัย  บุปผา
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตะปอก 1. เด็กชายกานนท์  ปูตะเลส
2. เด็กชายพิทักษ์  ลับทิพย์
3. เด็กชายเทวา  อุทโธ
 
1. นายเอกชัย  ศรีสุภาพ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กชายชัยชนะ  ไกรจันทร์
2. เด็กชายบุณยภู  สร้อยทอง
3. เด็กชายพีรพงศ์  สุดโธ
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  บุญสวัสดิ์
2. นายสมพจน์  ศิริวัฒนโยธิน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เมืองสุข
2. เด็กหญิงอริสรา  ขาวพรม
3. เด็กชายเอกรินทร์  หวังสม
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ดลสถิตย์
2. นางสาววาสนา  รวดเร็ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายสุรินทร์    ธงชัย
2. เด็กชายไชยาวัฒน์   กำแพงใหญ่
 
1. นางสาวถนอมจิตร์   จิตรไพรศาลศรี
2. นายสายชล   เสาวกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายพุฒิพงค์  องอาจ
2. เด็กชายวัทธิกร  บุญเรืองพะเนา
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 1. เด็กชายกิตติธัช  วีระกุล
2. เด็กชายสายวัน  (ไม่ปรากฏชื่อ)
 
1. นายวุฒิไกร  จันสามารถ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กชายเมธี  เจริญสุข
2. เด็กชายโสภณ  บัวตัน
 
1. นางกิ่งแก้ว  เพ็ญสุริยะ
2. นายองอาจ  เมรสนัด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 1. เด็กชายสถาพร  ศรีสุข
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์แก้ว
 
1. นายณรงค์  รัตนวิโรจน์
2. นายพิชัย  กีวยเจริญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  คำพงษ์
2. เด็กชายโชคทวี  บุตรโท
 
1. นายบุญธรรม  มาดี
2. นายอานนท์  ศรีคำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กชายพีรพล  นิยม
2. เด็กชายวิศรุต  มะหิรัญ
 
1. นายชลทิศ  ชลานุเคราะห์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตันเจริญ
2. เด็กหญิงณิชากานต์  กาวิไล
3. เด็กหญิงพรพิมล  อุ่นแก้ว
4. เด็กหญิงศิรประภา  มากสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กุลบุตร์
 
1. นางสาวคุณัญญา  ถะเกิงสุข
2. นางพัชรดา  นันทสินธ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงจฑามาศ  ทองรวม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดอนประดู่
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประจุทรัพย์
4. เด็กหญิงศศิธร  ภักดียุทธ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขขวด
 
1. นางสาววรรณภา  วงเวียน
2. นางอ้อมจิต  ถานะวัตร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงจิตตา  ศรีกะชา
2. เด็กหญิงพรศิริ  ภักดียุทธ
3. เด็กชายรัชชานนท์  แพงภูงา
4. นางสาวศิริรัตน์  คำภา
5. เด็กหญิงอภิญญา  แซ่หยี่
 
1. นางสาวทิวา  ผิวแดง
2. นางสาววรรณภา  วงเวียน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมแพร์
2. เด็กหญิงยลดา  จ่าเลิศ
3. นายวริศรา  แก้วแสน
4. เด็กชายวีระยุทธ  เพียรอนุกูลบุตร
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เจริญสุข
 
1. นายทรงศักดิ์  พิทักษ์มงคล
2. นางพลอยปภัส  ธนกิตติ์กรณ์แก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจารุมน  เป็นรัมย์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  น้อยอ่อน
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วหิรัญ
4. เด็กชายภูวดล  ทองเจียด
5. เด็กหญิงศศิธร  เพียรอนุกูลบุตร
 
1. นายทรงศักดิ์  พิทักษ์มงคล
2. นางปราณี  พิทักษ์มงคล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กหญิงชฏาพร  อาศัยนา
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์  นามรักษ์
3. เด็กหญิงพรนภัส  กิลี
4. เด็กหญิงพิริยา  สุนทรวาทิน
5. เด็กหญิงรัตติกาล  แจ้งเรือง
 
1. นายกีรติ  ไพรัตน์
2. นายพินิจ  เกษมสวัสดิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โชติชื่น
2. เด็กหญิงชลกาญจน์  วงษ์นาง
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  จรูญจิตร์
4. เด็กหญิงปวีนา  ทองแก้ว
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  ศรีสุข
 
1. นายณัฐพล  แพไธสง
2. นางสาวรัชนี  ดิษริยะกุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กหญิงรินฤดี  เฟื่องแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา  ซุยพรม
3. เด็กหญิงศรารัตน์  เอี้ยวเฮง
4. เด็กหญิงสมฤดี  เต็งโสดา
5. เด็กชายอัฏฐพล  เกษรพันธ์
 
1. นางสุธิณี  พุ่มพวง
2. นางสุพร  เมี้ยนศิริ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ยาชะโลม
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ประสิทธิ์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วนาทะ
4. เด็กชายธนากร  จิตรสม
5. เด็กชายธีรรักษ์  วาจาดี
6. เด็กชายธีรวัฒน์  เหล่าสาร
7. เด็กชายธีรวุฒิ  วาจาดี
8. เด็กชายนิธิกร  งามเลิศจริยากุล
9. เด็กหญิงนุจนารถ  เครือแย้ม
10. เด็กชายปฏิพัทธ์  สิงห์โพธิ์
11. เด็กหญิงพรชนัน  หอมหวล
12. เด็กหญิงมัทนา  ศรีดาพล
13. เด็กหญิงยุภาพร  ภักดี
14. เด็กหญิงรสสุคนธ์  อัครชาติ
15. เด็กหญิงศศิภา  นนทวิชิต
16. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  งามดี
17. เด็กชายศุภราช  บัวชัย
18. เด็กหญิงสายพิณ  สุขเผือก
19. เด็กชายอนันต์  บุญรอด
20. เด็กชายเอกรัตน์  จันทา
 
1. นายนิติพัฒน์  กาญจนกุล
2. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
3. นางสาววลัยรัชช์  ตอรบรัมย์
4. นางสาววิชุดา  กิตติภักดี
5. นางเกตุสุรินทร์  ปกิรณะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายกฤตพจน์  รักคำมี
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บูรณะ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างปั้น
4. เด็กชายธนากร  เจริญมงคล
5. เด็กชายธีรนัย  เสาศิริ
6. เด็กชายธีรภัทร์  นาน้ำ
7. เด็กชายปกรณ์  อาษาภักดิ์
8. เด็กชายประวิทย์  ไชยสน
9. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชาติปริญญ์
10. เด็กหญิงมุกดา  ทวีชาติ
11. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วาจาดี
12. เด็กชายสันติสุข  ไชยปัญ
13. เด็กชายสุพัฒน์  จันทร์สมุทร
14. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยภา
15. เด็กหญิงสุภาพร  ประสารสุข
16. เด็กชายอนุชา  นงนาง
17. เด็กชายอภิวิชญ์  ญาติชัยภูมิ
18. เด็กหญิงอัญชลี   เนตรเวร
19. เด็กหญิงแสงดาว  หวังกอดกลาง
 
1. นางสาวนฤมล  จิตรรัตนพฤกษ์
2. นายนิติพัฒน์  กาญจนกุล
3. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
4. นางเกตุสุรินทร์  ปกิรณะ
5. นายเสกสรรค์  อุุปถัมภ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายกนกพันธ์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชมพูคล้อย
3. เด็กชายคีตภัทร  เพิ่มพูนทรัพย์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสวกราชสวัสดิ์
5. เด็กหญิงชัญวลัย  จำธรรม
6. เด็กชายณัฐพล  พึ่งรวย
7. เด็กชายธนภัทร  กันพุ่ม
8. เด็กชายนพเดช  กำพุฒ
9. เด็กชายนรัตชัย  นพวงศ์
10. เด็กชายนวพล  มะลึก
11. เด็กหญิงนันทิชา  อินทโชติ
12. เด็กหญิงนิลาวัลย์  เวชสกล
13. เด็กชายพลพล  บุญรักษา
14. เด็กชายพสวัต  พุฒตาล
15. เด็กชายพัชกร  เชาวนะพานิช
16. เด็กหญิงภัทรวดี  ชูฤทธิ์
17. เด็กหญิงสุุนิสา  ดอกไม้พุ่ม
18. เด็กหญิงเกวดี  เนตรภัคดี
19. เด็กชายเขมชาติ  กุมภีร์
20. เด็กชายเจษฎา  สังคำ
 
1. นางกันยารัตน์  รัตนเวคิน
2. นายธีรศักดิ์  สุขเกษม
3. นายรังสรรค์  โสภา
4. นางสิรินทร  เกตุกิ่ง
5. นายโกวิท  เหลืองรุ่งรัส
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงทิพยภรณ์  สนิทมั่ง
 
1. นางสาวประภาภรณ์  อิสระ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงอรสา   ทรัพย์อนันต์
 
1. นางปิยะมาศ   หิตะรัตน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายทวีศักดิ์    สมอ
 
1. นางปิยะมาศ   หิตะรัตน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศิริอุดมสิน
2. เด็กชายรามณรงค์  มะลึคะ
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  แดงศิริ
2. นายเสรี  เหลืองรุ่งรัส
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิติมนต์  ทิพนันท์
2. เด็กชายธนาธิป  โอสถานนท์
 
1. นางสาวยุรี  บูรณโกศล
2. นายสุมิตร  คชรัตน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายณัฐนันท์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงศุภินิดา  คำหงษ์
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กหญิงกันยา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงชลลัดดา  ปัญจวรรณ
4. เด็กหญิงชลวรรณ  บุตรดี
5. เด็กหญิงปิญชาน์  พลวงศ์
6. เด็กหญิงสร้อยสุดา  พรมจันทร์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  อนุลีจันทร์
8. เด็กหญิงสุวิมล  ชอบหวาน
9. เด็กหญิงอาริสา  ยอมิน
10. เด็กหญิงเกวลี  มหาวงษ์
 
1. นายกีรติ  ไพรัตน์
2. นางสุภาภรณ์  เกษมสวัสดิ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กหญิงกรกมล  บุตรดี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  รังภูรีย์
3. เด็กหญิงทิพากร  พุทธรัตน์
4. เด็กหญิงรวิวรรณ  ตันเจริญ
5. เด็กหญิงวิชชุดา  วรรณประภา
6. เด็กหญิงวิภาดา  นาคสวัสดิ์
7. เด็กหญิงวิภาวดี  ตะเพียนทอง
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ตันเจริญ
9. เด็กหญิงอัญชลีพร  ดำรงสุทธิพงศ์
10. เด็กหญิงอารีรักษ์  นามบุญ
 
1. นายสมทบ  เจรีรัตน์
2. นางสุธิณี  พุ่มพวง
3. นางสุพร  เมี้ยนศิริ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร่ม 1. เด็กหญิงกนกพร  พิชัยศักดิ์
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  สินศิริ
3. เด็กหญิงกษมา  ชาญสมร
4. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  สกุลนี
5. เด็กหญิงฐิติญา  พิชัยศักดิ์
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  จิรดำรุงกุล
7. เด็กหญิงณัฐสิมา  นิกรประเสริฐ
8. เด็กหญิงตรีทิพย์  สุวรรณธร
9. เด็กหญิงพรชนก  จิรดำรงกุล
10. เด็กหญิงพัชราภา  ทองธานี
11. เด็กหญิงภานิษา  นิ่มสาย
12. เด็กหญิงสงกรานต์  คำมาก
13. เด็กหญิงสุพลักษณ์  สอนเจริญ
14. เด็กหญิงสุพิชญา  พยงค์
15. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองธานี
 
1. นางบัวเร็ว  ประวัง
2. นางวิลาวัลย์  นพเจริญ
3. นางสาวสุชีรา  ตะเภาทอง
4. นางสุนันทา  โกธา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  ศรีเหรา
2. เด็กหญิงนันทวัน  สุขโข
3. เด็กหญิงนุชนาถ  หน่อปาม
4. เด็กหญิงปัทมา  แสงเจริญ
5. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เถื่อนวิลัย
6. เด็กชายภูวดล  ปัญญาวงค์
7. เด็กหญิงรัตตะวัน  วิลาศ
8. เด็กหญิงวรากร  ศรีศักดินากร
9. เด็กหญิงศศิธร  สรวมศิริ
10. เด็กชายศักดิ์ชัย  ไวฉลาด
11. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีศักดินากร
12. เด็กหญิงสุทาวี  ละไบยูซบ
13. เด็กหญิงสุธิดา  สุขสวัสดิ์
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีมาลัย
15. เด็กหญิงอโรชา  สุณาวงษ์
 
1. นางสาววิภา  สำราญ
2. นางสาวอัมพิกา  สิริพรม
3. นายเทอดศักดิ์  ทองกล่ำ
4. นางไสลทิพย์  วชิรพันธุ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 1. เด็กหญิงพิชญา  วงศ์สุรินทร์
2. เด็กหญิงอัชญา  ยอดโถ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์ฎา   ภาษิต
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม
2. นางยุพิน  สรรพคุณ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เทวีพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนา  สุวรรณมงคล
3. เด็กหญิงศุภานัน  แก้วภิภพ
 
1. นางธิติยา  ทักษิณภาค
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยุวาพัฒน์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุทารส
 
1. นางบุญศรี  เอี่ยมฉลวย
2. นางสาวศรีสุดา  สอนศิริ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงลักขณา  ชอัมพร
2. เด็กหญิงสุธิดา  สมคิด
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
2. นางสาวศุธิสา  ทัพซ้าย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงพัชริดา  เสาวนา
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  พานวงค์
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายก้องทรัพย์  ศรีมุณี
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายณัฐนันท์  สวัสดี
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีนาค
 
1. นางอารีย์  ธนชัมพูนทกูล
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงวีรยา  อ่อนหวาน
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  พรมพิทักษ์
 
1. นายอนันต์  ธนชัมพูนทกูล
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักษาพล
2. เด็กชายสายวัน  (ไม่ปรากฏชื่อ)
 
1. นางสาวนิภา  สิงห์เจริญ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงปณิตา  ภู่ประไพ
2. เด็กชายศุภากร  รัตนสมบัติ
 
1. นางจิราภรณ์  โพธิสอน
2. นางทิวาพร  ซิ้มสมบูรณ์ผล
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาวชะโงก 1. เด็กชายวัชรพงษ์   อื๋อเจริญรัก
2. เด็กชายสราวุธ  พาพันธุ์
 
1. นายบัณฑิต  จำรูญโรจน์
2. นายวิวัตร์  พงษ์สุภา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กหญิงธนาพร  เตียงกูล
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกร  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงนันทนา  นพวัน
3. เด็กหญิงเนียง  เดือน
 
1. นางนภัค  เจริญจิตร
2. นางนิรมล  บัวเนียม
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายคุณากร  แย้มสวน
2. เด็กชายปัญญา  วานิชยานนท์
3. เด็กชายสมพงษ์  มั่นพรม
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายณัฐภัทร์  แสวงผล
2. เด็กชายพีระภัทร  ก่ำพุฒธา
3. เด็กชายรัฐธรรมนุญ  ครบสุวรรณ
 
1. นายวัฒนชัย  ก้อนทอง
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์   มานุพันธ์
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงอำพร  สัสดีอาจ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายมินธาดา  ทายนอก
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงนันทนา  จิตศิลป์
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กองสินแก้ว
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมพิบาล
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงรัชนีดา  ไชยรักษ์
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงปิยนุช  แสงมาศ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงดารุณี   กำแพงใหญ่
 
1. นางสาววิลาวรรณ    ลายน้ำเงิน
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงอรยา  พรมชัย
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงพิชยาภา   รุ่งขจรกลิ่น
 
1. นางสาววิลาวรรณ   ลายน้ำเงิน
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1. เด็กหญิงพิชญา   ฮวดหลี
 
1. นางสาวคนึงนิจ   เจริญสุข
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงปวีณา  โต๊ะคำ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บรรจง
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงภัสสร  อินทรังษี
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงอรยา  พรมชัย
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายสมพงษ์  ปัทวงษ์
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมพิบาล
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงขาว
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงอำพร  สัสดีอาจ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายจิรายุ   จันทร์ดาษ
2. เด็กชายฉกรรจ์   พรมมา
3. เด็กหญิงดารุณี   กำแพงใหญ่
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ    เสวีวัลลภ
5. เด็กหญิงธนพร    ทองโชติ
6. เด็กชายธีรพงษ์   นะวะพาท
7. เด็กชายธีรภัทร์   ป่วนกระโทก
8. เด็กหญิงพิชยาภา   รุ่งขจรกลิ่น
9. เด็กหญิงพิมพกานต์   กองกลาง
10. เด็กหญิงภารุมาส   แผลวมัจฉะ
11. เด็กหญิงมนัสชนก    ปรีชาสุนทรรัตน์
12. เด็กชายวันชัย    ชื่นบาน
13. เด็กหญิงสุพรรษา   รอดนิล
14. เด็กหญิงอรสา   ทรัพย์อนันต์
15. เด็กหญิงเมริกา    ทองคำ
 
1. นางปิยะมาศ   หิตะรัตน์
2. นางรุจิราภรณ์   ลิ้มรักษ์
3. นางลัดดา  เสาวกุล
4. นางสาววิลาวรรณ   ลายน้ำเงิน
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายนันทภพ  ประทุมมา
2. เด็กชายภูสิทธิ์  สุวรรณไตร
3. เด็กชายมินธาดา  มายนอก
4. เด็กชายศุภโชค  นิ่มเสนาะ
5. เด็กชายสมพงษ์  ปัทวงษ์
6. เด็กชายสิริกร  นิ่มเสนาะ
7. เด็กชายสุทธิภัทร์  ดีดวงพันธ์
8. เด็กชายสุวโรจน์  แซ่อึ้ง
9. เด็กชายเมธัส  ศรีวิเศษ
10. เด็กชายเสน่ห์   มานุพันธ์
 
1. นางกนกพร  สิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ดลถวิล
3. เด็กชายทินกร  ศรีวิชัย
4. เด็กชายธีรพงษ์  เปี้ยวงศ์
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิมมา
6. เด็กหญิงวราพร  พาไพ
7. เด็กชายวัชรากร  ยุบรัมย์
8. เด็กชายวิทยา  ศรีวิชัย
9. เด็กหญิงสุวารี  บุญมาลา
10. เด็กหญิงอรฤทัย  ศรีขุนโชติ
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
2. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  ไชยลพ
2. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  โอสถานนท์
3. เด็กชายชินวัตร  บุญจันทร์
4. เด็กหญิงทัตพิชา  สินชัย
5. เด็กชายธีรทัศน์  ทองฉาย
6. เด็กชายธีรศักดิ์  นาคสุข
7. เด็กชายนฤพล  วรพงษ์
8. เด็กหญิงปานแหวน  ศรีคำภา
9. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร
10. เด็กหญิงพันนิดา  โอสถานนท์
11. เด็กชายพุฒิพงศ์  เนาวลักษณ์
12. เด็กหญิงภัทรินทร์  วิเวกชาติ
13. เด็กชายรวินันท์  บริบูรณ์นาคม
14. เด็กหญิงรุจิรา  ซ้วนกุล
15. เด็กหญิงวรรณรดา  วรพงษ์
16. เด็กหญิงวันวิสาข์  ใหม่ก๋งลาย
17. เด็กชายศุภฤกษ์  ทิพนันท์
18. เด็กหญิงสุรีย์พร  โพนทอง
19. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เทพรัตน์
20. เด็กหญิงเบญจา  เจริญนิธิโชติ
 
1. นางจุรีรัตน์  เศรษฐพงศ์
2. นางสาวทัดดาว  ส่องแสงจันทร์
3. นางสาวภัทรา  ใหม่อินทร์
4. นางสาวมัลลิกา  กาฬภักดี
5. นางสาววรีพร  กุมภีร์
6. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สายสมบัติ
2. เด็กหญิงกาญจนภัวศ์  แจ่งเจริญ
3. เด็กชายชัยอนันต์  พันเหล้า
4. เด็กชายณัฐพล  จันมี
5. เด็กหญิงณัฐวดี  ลิ้มวดี
6. เด็กหญิงณัฐศิมา  ปลื้มสามเณร
7. เด็กชายทัตพงษ์  คงคารัตน์
8. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทับเจริญ
9. เด็กชายธิติ  สุขมาก
10. เด็กชายธีรภัทร  วิมลภักตร์
11. เด็กชายนนทนันท์  ใหม่อ้วน
12. เด็กหญิงบุษยมาศ  ตันฮะเส็ง
13. เด็กชายประพนธ์สรรค์  สายยนต์
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  งามเจริญ
15. เด็กหญิงปิยะธิดา  พูลเจริญ
16. เด็กชายภัทร  สวนดี
17. เด็กหญิงภัสสิรี  แก้วโกย
18. เด็กหญิงภูริชญา  แพน้อย
19. เด็กชายภูริภัทร  แพน้อย
20. เด็กหญิงมณีนุช  สุขสุด
21. เด็กหญิงมนัสวีร์  พลอยนุช
22. เด็กหญิงวรดา  กันตโสภณานนท์
23. เด็กชายวรพล  นันทพานิช
24. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีคำหาญ
25. เด็กชายวีรพล  ชัยยะ
26. เด็กหญิงศิริปณัชชา  สารเศวตร์
27. เด็กหญิงศุภิสรา  ทวีนุกุล
28. เด็กชายสมโภช  แนบผ่อง
29. เด็กหญิงสาวิกา  โสมดี
30. เด็กหญิงสุชานาถ  ไพรเถื่อน
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงต้น
32. เด็กชายอดิชัย  ประเสริฐศรี
33. เด็กชายอดิสร  สวัสดี
34. เด็กชายอนันต์  จิตรทิตยกุล
35. เด็กหญิงอภิญญา  วิลัยพัฒน์
36. เด็กชายอมรเทพ  สุขไพบูลย์
37. เด็กหญิงอาจารีย์  พูลสวัสดิ์
38. เด็กหญิงอินทิรา  สีใส
39. เด็กหญิงเมธาพร  โสมประยูร
40. เด็กหญิงไพลิน  จันทร
 
1. นางดวงนภา  จอมศิลป์
2. นางสาวทัศณีญา  มีสีบู
3. นายทัศน์  ช่างไม้
4. นางสาวปุริมปรัชญ์  ตันยะบุตร
5. นางวัชรีวรรณ  คงภิรมย์ชื่น
6. นายสาโรจน์  วรแสน
7. นางสาวอรสา  มิ่งฉาย
8. นางสาวอโณทัย  รอตธนงค์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสุนิสา  เฉลิมพลโยธิน
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ห่อทรัพย์
 
1. นายสุเทพ  ลำดวน
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กหญิงภัสรา  ขุนวิเศษ
 
1. นายกิตติพร  เฉลิมพลโยธิน
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ยาชะโลม
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสุนิสา  เฉลิมพลโยธิน
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กหญิงภัสรา  ขุนวิเศษ
 
1. นายกิตติพร  เฉลิมพลโยธิน
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กชายไกรภพ  พิมพ์ลา
 
1. นายสินธ์  ศรีพลพา
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสุนิสา  เฉลิมพลโยธิน
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กหญิงภัสรา  ขุนวิเศษ
 
1. นายกิตติพร  เฉลิมพลโยธิน
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วเข้ม
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กหญิงภัสรา  ขุนวิเศษ
 
1. นายกิตติพร  เฉลิมพลโยธิน
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิประภา  ใจสุภาพ
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
119 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสทิต 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ชมเชย
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สินธุโคตร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุทิศ
4. เด็กชายดนุพร  นพแก้ว
5. เด็กหญิงตอง  ปือ
6. เด็กชายธีรเมธ  นิภาภรณ์
7. เด็กหญิงนา  ทิน
8. เด็กหญิงนิภาพร  มูลตรีภักดี
9. เด็กหญิงนุชวรา  ชูชวน
10. เด็กหญิงน้ำฝน  ชินหนองแวง
11. เด็กชายบวรนันท์  ไกรเสือ
12. เด็กหญิงบุญฑริกา  สัมฤทธิ์
13. เด็กหญิงปู  พยับ
14. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ยูรประวาลเวท
15. เด็กชายภีรศักดิ์  เลิศยะโส
16. เด็กหญิงมล  สมใจ
17. เด็กหญิงมาริษา  สัมฤทธิ์
18. เด็กหญิงวลี  วี
19. เด็กชายวุฒิชัย  สระอุทัย
20. เด็กหญิงศศิ  แสงกล้า
21. เด็กชายสุรวุฒิ  นามริต
22. เด็กหญิงส้มลิ้ม  ลุงเต้
23. เด็กหญิงหญิง  ฮ่อง
24. เด็กชายอชิตพล  องอาจ
25. เด็กหญิงออย  เมียน
26. เด็กชายอัมรินทร์  เซี่ยงหว่อง
27. เด็กหญิงแต  บางใหญ่
28. เด็กหญิงไพรินทร์  มาลัยทอง
 
1. นายนพคุณ  เจิมจรุง
2. นางศิริกุล  สุขกระโทก
3. นายสัญญา  ไทยประเสริฐ
4. นางสาวสุณิตรา  ปิงคำภา
5. นายสุรพล  บุญเรือง
6. นายสุวิทย์  ซือมงกง
7. นางเฉลา  ยลมุกดา
 
120 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สมาน
2. เด็กชายฉัตรมงคล  จิระประพัน
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  พุทธรักษ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  คล้ายสุวรรณ์
5. เด็กชายทศพล  สุขเกษม
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิ่มเป็นสุข
7. เด็กชายภัครดล  คล้ายสุวรรณ์
8. เด็กหญิงมิรันดา  คล้ายสุวรรณ์
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศิริพงษ์
10. เด็กชายเมธี  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
2. นางสมถวิล  สมบัติทิพย์
3. นางสาวอรกมล  วาดรอด
 
121 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  เศรษฐการมงคล
2. เด็กชายธัญญะ  ผลสุทธิชัย
3. เด็กหญิงยศวดี  จันทร์เจริญ
4. เด็กหญิงวรรณิษา  หวังครอบกลาง
5. เด็กหญิงอรวรรณ  เทียมดำรงค์
6. เด็กหญิงเมธาพร  นนทะวงษ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  เพ็ญสุริยะ
2. นางสาวพรรณธิดา  สุนทรธรรม
3. นางอรอนงค์   จีนะวัฒน์
4. นางเอ็นดู  แสงศรี
 
122 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตะปอก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงษ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงดรุณี  มงคล
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  กิรัมย์
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ตากโพธิ์
5. เด็กหญิงลลิตา  ผิงพรรณ์
6. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวผกามาศ  ฉ่ำวารี
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกะจะ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่เอี๊ยว
2. เด็กหญิงจตุรพร  นาคเจริญสุข
3. เด็กหญิงจิรชยา  นาคนุ่ม
4. เด็กหญิงชาลิสา  ปั้นประเสริฐ
5. เด็กหญิงณัฐชยา  เพียโคตร
6. เด็กหญิงทาริกา  ซองดี
7. เด็กหญิงลักษิกา  อยู่ถาวร
8. เด็กหญิงวรรณดี  ลาวิลาศ
 
1. นางอุดร  สุนทรธรรม
 
124 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาวชะโงก 1. เด็กหญิงกันตินันท์  ดีประสิทธิ์ปัญญา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พัฒสินธุ์
3. เด็กหญิงฉัตรลดา  สอนศิริ
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ช่างขำ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แดงเจริญ
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์
2. นางสาวสดใส  แก้วเข้ม
3. นางสาวสุมณฑา  กิจเจริญไชย
 
125 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงกรกนก  ชัยเสนา
2. เด็กหญิงกัลยานี  บุญมา
3. เด็กหญิงจิราพัชร  แก้วโพธิ์งาม
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วราพุฒิ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุมเงิน
6. เด็กหญิงธนพร  สายคำ
7. เด็กหญิงนันทวัน  เนื่องจำนงค์
8. เด็กหญิงพรรณิสา  มูลลี
9. เด็กหญิงพินรดา  วงษ์แสง
10. เด็กหญิงมธุรดา  ศรีหาวงศ์
11. เด็กหญิงวนัชพร  สว่างเนตร์
12. เด็กหญิงสุชาดา  บรมรัมย์
13. เด็กหญิงสุรนาท  เลิศศรี
14. เด็กหญิงอารียา  กันสีชา
15. เด็กหญิงอินทิรา  มูลวงศ์
16. เด็กหญิงเก็จแก้ว  ดวงมณี
 
1. นางบุปผา  อยู่สุข
2. นางสาวภาวิณี  จันทสิทธิ์
 
126 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาวชะโงก 1. เด็กหญิงกันตินันท์  ดีประสิทธิ์ปัญญา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พัฒสินธุ์
3. เด็กหญิงฉัตรลดา  สอนศิริ
4. เด็กหญิงฐิตาพร  ชวดคำ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  อนุทวงษ์
6. เด็กหญิงสุจิตรา  ช่างขำ
7. เด็กหญิงอิสริยา  ศรีกลชาญ
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แดงเจริญ
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์
2. นางสาวสดใส  แก้วเข้ม
3. นางสาวสุมณฑา  กิจเจริญไชย
 
127 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายธนพล    กำแพงใหญ่
2. เด็กชายนาเซร์    กันมะณี
3. เด็กชายพชร   สาคร
4. เด็กหญิงวรุณอร   เขียวอ่อน
5. เด็กชายวิชัย   ทองมูล
 
1. นายวีรยุทธ   เสาแก้ว
2. นางอุษณีย์   ยศวิลัย
 
128 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงนันทวดี   ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงเมธิณี    คงธนโชติภักดี
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
2. นายสายชล   เสาวกุล
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีสมุทร
2. เด็กชายวัชรพล  อินทศร
3. เด็กชายศิวกร  พรหมจารี
 
1. นายท๊อป  ยอดสิงห์
2. นายสุวัฒน์  แสงปาก
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายปัญญา  พุทเทศ
2. เด็กชายวัยวัฒน์  ทองอยู่
3. เด็กชายสหัสวรรษ  มาดี
 
1. นายสมบัติ  มาศงามเมือง
2. นายอาคม  ยิ้มเจริญ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กชายกฤษฎา   แน่นหนา
2. เด็กหญิงวันวิสา   บัววัน
3. เด็กชายอนันตชัย   โพธิ์ทอง
 
1. นางรวิวรรณ   ทองอะไพพงษ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 1. เด็กหญิงธิดาพร  เจริญไวย์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วสำราญ
3. เด็กชายสุรวิทย์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  วัฒนพงษ์
2. นางสาวอนุสรา  ธนันไธสง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เวชศรี
2. เด็กหญิงจิราภา  บุตรวัน
3. เด็กหญิงปัญญาลักษณ์  ตรีจิตร
4. เด็กหญิงพรลภัส  ชำนาญยนต์
5. เด็กหญิงพิยดา  ตรีรัตนนุกูล
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยันประเวศ
 
1. นางญาณี  อึงสวัสดิ์
2. นางสมหมาย  ศาสตร์เจริญ
3. นางอรสา  วัฒนศฤงฆาร
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เรืองสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนงนภัส  บุญรัก
3. เด็กหญิงบุปผา  แซ่ตั๊น
4. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่กี๊
5. เด็กหญิงสริยา  โกกุย
6. เด็กหญิงสุทธิดา  มีสงฆ์
 
1. นางขวัญจิตต์  จิรดำรงกุล
2. นางจงรัก  สีเหลือง
3. นางนิจพร  เสนฉิม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  อ้อนประเสริฐ
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  อังคะนาวิน
3. เด็กหญิงสุนิตา  โฉมสอาด
 
1. นางสาวชุลีพร  จีนธรรม
2. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายธนชัย  ระวิโรจน์
2. เด็กหญิงปานขวัญ  คงกูล
3. เด็กหญิงวรรณพร  มีสม
 
1. นางสาววงศ์มณี  ธวมงคล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กหญิงกาญจนา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงชุติมา  แสวงสุข
3. เด็กชายสุรพงษ์  กระเเสโสม
 
1. นายพงศภัค  กำมะเลศ
2. นายวัชพล  พระไตรยะ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงสุดา  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายอัฐชัย  คลังกูล
 
1. นางสาววงศ์มณี  ธวมงคล
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แผ่นศิลา
2. เด็กหญิงนิตยกานต์    สว่างศรี
3. เด็กหญิงมินตรา   รุ้งรำไพ
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางสาวพัชรินทร์  คะเสนา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  รัตนพันธุ์
2. เด็กหญิงอทิตา  อร่ามศรี
3. เด็กหญิงเปรมมิกา  กรัตพงษ์
 
1. นางอรสา  วัฒนศฤงฆาร
2. นางสาวเขมิกา  เตียงกูล
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กชายภาสกร  จารุจินดา
2. เด็กหญิงมิลดา  สมคิด
 
1. นายพิภพ  เกิดเจริญ
2. นางมลินี  เกิดเจริญ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คะเสนา
3. เด็กหญิงอารียา   ก้านแก้ว
 
1. นายปานเทพ  ภักค์ดีอุทธรณ์
2. นางสุขจิตต์  พิกุลทอง
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ประสีนะเตสัง
2. เด็กหญิงมินตรา  ชนะพันธ์
3. เด็กหญิงอัญชนา  เอี่ยมเหนือ
 
1. นางปณิตา  ปิ่นกุล
2. นางวันเพ็ญ  รัตนอนันต์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางแดง 1. เด็กหญิงมินลดา  ชันษา
2. เด็กหญิงลักษิกา  พิมพ์พา
3. เด็กหญิงอารยา  กาบนันทา
 
1. นางวรลักษณ์  ใจบุญ
2. นางอุทัย  พวงพุก
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงประภากร  ปลูกงาม
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มีพร
3. เด็กหญิงวิลาสินี  นะชิโต
 
1. นางปณิตา  ปิ่นกุล
2. นางวันเพ็ญ  รัตนอนันต์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 1. เด็กหญิงวริศรา  กรัตพงษ์
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  กรัตพงศ์
3. เด็กหญิงอารีญา  สมศรี
 
1. นางนิศากร  วงษ์ชะอุ่ม
2. นางพาณี  เกตุกูล
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กชายกิตติภพ  นพศิริ
2. เด็กหญิงดาวรุ่ง  ทวีการ
3. เด็กหญิงสายทอง  ทวีการ
 
1. นางวิภาวรรณ  จันทร์แก้ว
2. นางอนงค์  สียา
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กหญิงปิยมาศ  ม่วงใหม่
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สังสีแก้ว
2. เด็กชายธราดล  ธรรมแก้ว
 
1. นางสาวกรรวีณ์  ไชยลาภ
2. นางสาวมณศกอน  วระชุน
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิรสุดา  จันทร์หอม
2. เด็กชายณัฐชนนท์  ตรีรัตนนุกูล
 
1. นางสาวปาณภัช  ยันตะพลา
2. นางพัฒน์รดี  สมพร
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงชณพร  น้ำคำ
2. เด็กหญิงอธิชา  เข็มเฉลิม
 
1. นางสาวจารุณี  สุนา
2. นางสาวบุษยา  พงศาวลีเบญจกุล
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายธวัชชัย  ทา
2. เด็กหญิงมุกดา  นาคกร
3. เด็กหญิงสุทธญาณ์  ยงยืน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ภู่พระอินทร์
2. เด็กชายณรงค์วิทย์  ฉัตรแก้ว
 
1. นางสาวมยุรี  จูเภา
2. นางสุชาดา  จันทร์เขียว
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กชายชัยณรงค์  รัตนวงษ์
2. เด็กหญิงอรนุช  แสนแก้ว
 
1. นายธงชัย  การัตน์
2. นางสาวอำภา  น้อยสนิท
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เทพอาษา
2. เด็กหญิงสุจินนา  มังสะชาติ
 
1. นางสาวทัศนีย์  สิงห์บันดาล
2. นายประเสริฐ  หงห์ษา
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  สุระถา
2. เด็กหญิงสโรชา  แสงครุฑ
 
1. นางสาวจิตรี  สืบทิม
2. นางสุชาดา  จันทร์เขียว
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กชายทรงพล  ปานศักดิ์
2. เด็กชายอติรุจ  สุพรหม
 
1. นางสาวปวีณา  หรั่งมา
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายกำธร  แผงพันธ์
2. เด็กชายภูวนาถ  ขวัญบัว
 
1. นางสาวกรรวีณ์  ไชยลาภ
2. นางสาวมณศกอน  วระชุน
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายธนาดล  แสงศรี
2. เด็กชายบัญชา  พวงพิกุล
3. เด็กชายปิยะ  บ๋วยเฮง
 
1. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นายอนันต์  นาเจริญ
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายธีรภัทร  พวงมาลัย
2. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตน์เจริญ
3. เด็กชายนราดล  เจ็งศิริ
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  นาสมวา
2. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  นารี
3. เด็กชายอดิศักดิ์  จากแสงสุข
 
1. นายชูพงษ์  บุตรแก้ว
2. นายธนกร  ปลั่งกลาง
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวาย 1. เด็กชายอติรุจ  สมสอาด
 
1. นางณชาภัช  ธีรานันท์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐิชา  จิตต์ไพบูลย์
 
1. นางสาวเมทินี  จันทร์โฮง
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิชา  สีนาค
 
1. นางสาวเมทินี  จันทร์โฮง
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทรัพย์ดี
 
1. นางมลินี  เกิดเจริญ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงนิรัชพร  พรมสามสี
 
1. นางสาวเพลินจิตร  ตอรัมย์
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตะปอก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาคคร้าม
 
1. นายวงศกร  หลวงนา
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฑาทิพย์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์มะโฮง
 
1. นางสุภาพร  วิเชียรพงษ์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  พรมสอน
 
1. นางขวัญฤดี  สุดชื่น
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงณรัตติกาล  ทัศนาเวช
 
1. นางอรุณรัตน์  ชลอรักษ์
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กชายธีรวีร์  พลวงศ์วรกิจ
 
1. นายกีรติ  ไพรัตน์
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ชนะสิงห์
2. เด็กหญิงกาญจนา  ขาวอุไร
3. เด็กหญิงนรินทร์   ตามตะขบ
4. เด็กหญิงวาสนา  วงค์เจริญ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์    ซุ่นไล้
 
1. นางสาวกัญญา    เพ็ชรนอก
2. นางสาวจุฑารัตน์   แสงสุข
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กชายวิศรุต  ภูศรี
 
1. Mr.Dewei  Chen
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เสียงกลม
 
1. Mr.Dewei  Chen
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงปวันษา    รุ่งคำ
2. เด็กหญิงศิริพร    มีศิริ
 
1. นางสาวฐิภารัตน์   สมสมัย
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สอนง่าย
2. เด็กหญิงจิราภา  สอนง่าย
 
1. นางพัทธนันท์  สาธุชาติ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 1. เด็กชายนพเก้า  เพิ่มพูล
2. เด็กชายนภดล  คงธนโชคภักดี
3. เด็กชายนัฐพร  ชมพูโภชน์
4. เด็กหญิงนุติยา  ห้องบุปผา
5. เด็กชายปริญญา  ธาตุเสียว
6. เด็กชายอดิศักดิ์  นาโพตอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิสันต์
2. นางสาวรื่นหทัย  แสงมา
3. นางสาวสุรินทร์  นิลทรัพย์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โรจนอานนท์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   มั่นที่สุด
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองฤทธิ์
4. เด็กชายสิทธพงษ์  ศิริวลา
5. เด็กชายอดิเทพ  เจริญยิ่ง
6. เด็กชายใกล้รุ่ง  ใคร่ครวญ
 
1. นายบุญลือ  โสมพันธ์
2. นายพิทักษ์  เมฆอรุณ
3. นายวิพล  จันทจิตร
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กชายจักรพงษ์  พรหมบุตร
2. เด็กชายฉัตรธิวานนท์  สระแสง
3. เด็กชายธนากร  คำเกิด
4. เด็กชายธีรพัฒน์  วงศ์เมือง
5. เด็กชายปัญญา  เสาทอง
6. เด็กชายพงษ์เทพ  ยุงรัมย์
7. เด็กชายวรุตน์  วงเวียน
8. เด็กชายวายุ  ยองรัมย์
 
1. นายบุญเรือน  โถปัญญา
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
3. นายวะสินต์   ดอกยี่สุ่น
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ชาบรรทม
2. เด็กชายพิทวัส  ชนะมาร
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มีพร
4. เด็กหญิงวิลาสินี  นะชิโต
5. เด็กหญิงสุธิดา  หนูพวก
6. เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์ดี
7. เด็กหญิงอธิตยา  เมืองแก้ว
8. เด็กหญิงอนงค์รักษ์  บุญทองเถิง
9. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญเศษ
10. เด็กชายเฉลิม  ปานสุข
 
1. นายบุญเรือน  โถปัญญา
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
3. นายวรายุทธ  แก้วประทุม
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 1. เด็กชายสมรักษ์  ม่วงขาว
2. เด็กหญิงสุชาวดี  บุตรเพ็ชร์
3. เด็กหญิงอริศรา  อินมาตย์
 
1. นางสาวปอร  วิมลสถิตย์
2. นางสาวศันสนีย์  ไชยฤทธิ์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กหญิงณัฐธยา  วรรณสิงห์
2. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สายสุนา
3. เด็กชายอิทธิเดช  เวชกลาง
 
1. นางสาวชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุ่งนาม
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงณัฐชราภรณ์  เตียมศิริ
2. เด็กหญิงวันดี  หร่ายซี
3. เด็กหญิงอรษา  บุญมา
 
1. นางพิมพ์ชนก  เพ็งพานิช
2. นางสาววรีรัก  คำพญา
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. นางสาวรวิภา  เฮียงเฮ้ง
2. เด็กหญิงวิษรา  พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงสุนิษา  คำวงษ์
 
1. นางสาวมยุรี  จูเภา
2. นางสุชาดา  จันทร์เขียว
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สูงนอก
2. เด็กหญิงนันทนา  งามนัก
 
1. นายนันทชัย  ดอนเตาเหล็ก
2. นายเกียรติศักดิ์  แก้วมหาชัย
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 1. เด็กหญิงดวงพร  อินทร์พิทักษ์
2. เด็กหญิงอิสริยา  ชาวเวียง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใสสะอาด
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายจิรายุ  สืบมา
2. เด็กชายนพฤทธิ์  ตันสงวน
 
1. นางกนกวรรณ  แพไธสง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรำไพพรรณ   ฉวีนิรมล
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กชายพรประสิทธิ์  ชีวโศภิษฐ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ดอนฮี้
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
2. นายสุวิช   จันทสี
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 1. เด็กหญิงนิอร  คะเสนา
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  คำสุหล้า
 
1. นางสาวปัทมพร  อู่ทอง
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 1. เด็กหญิงธัญญา  น้อยชิน
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  โยธี
 
1. นางสาวปัทมพร  อู่ทอง
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1. เด็กชายสุทิวัส  พูลผล
 
1. นายวัฒนา  แจ่มใส
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ประคองสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  ช้าชำนาญ
 
193 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแปลงยาว 1. เด็กหญิงปรางค์ธิดา  เนตรเจริญ
 
1. นางเสมอ  ตันเจริญ
 
194 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชินบุตร
2. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีคำดี
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ชมพูพฤกษ
 
1. นางชมลภัทร  พละมา
2. นางวิเวียน  นาวินโพธิ์ทอง
 
195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 1. เด็กชายจาซู  อิงต๊ะ
2. เด็กหญิงปรียานุช  ผสมทรัพย์
3. เด็กหญิงพลอยพรรณ  สุวรรณศรี
 
1. นางพรทิพย์  บุตรบริบูรณ์
2. นางสาวสุกัญญา  เล่าเปลี่ยน
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กหญิงวริศรา  พันนึก
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรมศรี
 
1. นางสมศรี  พงจรูญ
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กหญิงพฤกษา  โอสถานนท์
2. เด็กชายภูผา  ทศคำไชย
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  บุญเจริญ
 
1. นางสาวณิชชาณัฏฐ์  พานิชพัฒน์
2. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  บุญเที่ยน
2. เด็กชายภัทรพล  ดิษถาวร
3. เด็กชายเด็กชายยุทธกานต์  รักษาพล
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
2. นางสาวขวัญจิตร  เนียมหอม
 
200 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายพงศ์เพชร  ศรีศักดิ์รัตนา
2. เด็กหญิงสุนิษา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวณิชชาณัฏฐ์  พานิชพัฒน์
2. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
201 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ณีวงษ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เศรษฐสิโรตม์
 
1. นางสาวยุพิน  รื่นกลิ่น
2. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ทิพยานนท์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยมพาลไพ่
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กชายกิตติพร  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกรกนก  มีบุญมาก
 
1. นางสาววิไลรัตน์  มณีโชติ
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เศรษฐสิโรตม์
 
1. นางสาวณิชชาณัฏฐ์  พานิชพัฒน์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายอดุลวิทย์  เอี่ยมกำเนิด
2. เด็กชายอธิป  สิริเกตุ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ตันเต็ง
 
1. นางสมควร  พันธุ์ไม้
2. นางสมศรี  พงจรูญ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายกฤษณะ  สับผาง
2. เด็กชายจิรายุส  ท่าบำรุง
3. เด็กชายวิชากร  เจริญดี
 
1. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
2. นางสาวไพลิน  องอาจ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายนรินทร์  พินธุกร
2. เด็กหญิงภัทรมน  ไพโรจน์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ไพโรจน์
 
1. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
2. นางอภิญญา  ทิพย์โภชน์
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายวรพล  แตะยา
2. เด็กหญิงสมฤดี  ขอนแก่น
 
1. นายสุพัฒน์  ตลอดภพ
2. นายเชิดศักดิ์  ชาญตะกั่ว
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายมงคล  ศิลาพงษ์
2. เด็กชายศิริวัฒน์  สนั่นวงค์สังข์
 
1. นางสาวกรรวีณ์  ไชยลาภ
2. นางสาววิไลรัตน์  มณีโชติ
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายณัฐพล  เข็มมาลัย
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  นินปราณี
 
1. นางสาวสิริพร  ทองสุวรรณ
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายชินกร  เหมือนสี
2. เด็กชายภัทรภณ  ชุมภูพะเยาว์
3. เด็กชายวสิษฐ์พล  กอกน้อย
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางอนัฐดา  พริกเทศ
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายวรินทร  อ่อนไธสงค์
2. เด็กชายศราวุธ  แซ่เฮง
3. เด็กชายอนุสรณ์  จงใจเทศ
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางอนัฐดา  พริกเทศ
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายธวัชชัย  ลพบุรี
2. เด็กชายสุจริต  เงินตัน
3. เด็กชายเอกชัย  ทัศนา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองคำ