สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือนธันวาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ถิ่นหาญวงศ์
 
1. นางเครือวัลย์   คุณานุศาสน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62.2 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กหญิงปุุณณัตถ์  โทนอ่อน
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงโฉมฉาย  นิ่มสาคร
 
1. นางอวยพร  พุฒตาล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง 17 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงศิลป์สุภา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสุพร  ลัทธิจิตต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 28 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กหญิงสุชาวดี  วงษ์น้อย
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงอรปรียา  ทองอ่วมใหญ่
 
1. นายกฤษ  สำราญจิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.4 ทอง 11 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงธันยภัทร  เดชจูด
 
1. นางปารีญา  นากา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.6 เงิน 30 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงภัสพร  จูกุล
 
1. นายอภิเชษฐ์  เทศเล็ก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กชายณัฐพล  สุรินทร์
 
1. นายกฤษ  สำราญจิตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงดนยา  เส็งเจริญ
 
1. นางปิยวรรณ  สุขเกษม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงนิสาชล  สาหร่ายทอง
2. เด็กหญิงพิมพิศา  โชคชินวัตร
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญยะผลานันท์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  แป้นปลื้ม
2. เด็กหญิงอรปรียา  แป้งทา
 
1. นายกฤษ  สำราญจิตร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชาย วรโชติ  กิจเจริญ
 
1. นางสาวมานิดา  อินทรีย์มีศักดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 26 โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  กิจบำรุง
 
1. นางเครือวัลย์  ถุงพุดชา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. นางสาวฑิฆัมพร  พรหมลิกุล
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  สิงห์หาญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิศสันชัย
2. เด็กหญิงลิสต้า  เวียงสุข
3. เด็กหญิงวศินี  จารุวรรโณ
 
1. นายพัสพงศ์  สิงห์เจริญ
2. นางรัตนา  สิงห์เจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 73.2 เงิน 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณิรัญญา  เจริญยศ
2. เด็กหญิงพฤกษา  เชยจันทร์
3. เด็กหญิงหรรษา  บุตรน้ำเพรช
 
1. นางณิศราพร  นวลกลับ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณิศรา  ชาติชาญชัย
2. เด็กหญิงมนชนก  อุทยาภมรวัฒน์
3. เด็กหญิงอริศรา  ประยุทธสินธุ์
 
1. นางสาวมนชิตา  คำแดง
2. นางสาวลัดดา  ทองพาศน์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ปรีชา
2. เด็กชายเสกสรร  ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กชายไกรสร  คงความสุข
 
1. นายชำนาญ  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวอนงค์  ทิมหอม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงธนธรณ์   สวัสดิ์ศรี
2. เด็กหญิงเหมวรรณ   เหตานุรักษ์
 
1. นางกนกวรรณ   นาลัย
2. นายประทีป   ภู่เกิด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดบางพระ 1. เด็กชายชุติเดช  สายตรี
2. เด็กชายอัมรินทร์  อินทร์ภูเมศร์
 
1. นายขวัญเมือง  ปักษาสุข
2. นางเพ็ญศิริ  ช่วงฉ่ำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายนภัสกร  ชูราศรี
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายวศิน  คำเสาร์
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงเจน  ศรีบุญนำ
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ 1. เด็กชายชวการ  ยิ้มมาก
2. เด็กหญิงณัฐธัญญา  จิรัญญ์โรจน์
3. เด็กหญิงศศิธร  ปิ่นเกล้า
 
1. นายภาณุ  เผือกทุ่งใหญ่
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดบางพระ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  นิยมแย้ม
2. เด็กชายภานุพงษ์  เดธรุ่ง
3. เด็กหญิงวารุณี  พร้าวไธสง
 
1. นางวัชราพร  วงศ์ชนกนันท์
2. นางอุทัย  อ่อนละเอียด
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71.857 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปุณณิศา  หนูชู
2. เด็กหญิงวิมลทิพย์  พูลชัย
3. เด็กชายโสภณ  พิลัยหล้า
 
1. นางสาวดวงพร  ปลั่งศรีนนท์
2. นายดุสิต  แซ่ลิ้ม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.125 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอนพิกุล
2. เด็กหญิงทิพย์ภรัตน์  ทองพูล
3. เด็กชายมานะ  เชียงหล้า
 
1. นางสาวจมาพร  แก้วพันเดิม
2. นางสาวธิดาณัฐ  สายสุนทร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.1 ทอง 9 โรงเรียนวัดนิลเพชร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ดิษฐ์พูล
2. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญอินทร์พรม
3. เด็กหญิงน้องเม  อาจเอี่ยม
 
1. นางนวรัตน์  สาคร
2. นายภาณุวัฒน์  ชูจอหอ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.05 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กชายธนพล  อยู่ถนอม
2. เด็กชายรัฐพงษ์  สาหร่ายทอง
3. เด็กชายเพชรไพรวัลย์  โสขุมา
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  เต็กจินดา
2. นางสาวเปรมวดี  เพิ่มทรัพย์มงคล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.625 ทอง 13 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงณัฐยา   นวมกระจ่าง
2. เด็กหญิงปรียาณุช   องศ์วุฒิเวทย์
3. เด็กหญิงเมธาพร   เสือป่า
 
1. นางภัทรวดี   สวัสดิกิจ
2. นางศิรินภา   ยอดยิ่งยง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขาวสอาด
2. นางสาวดวงกมล  นิลโพธิ์ทอง
3. นางสาวสุริตา  ทองอ่ำ
 
1. นางบัณฑิตา  ศิริคันธะมาต
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.04 ทอง 14 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายถาวร  ชูเกตุ
2. เด็กชายอธิเบศร์  หอมทวนลม
 
1. นางสาววนิดา  สวนดอกไม้
2. นางสาวสมนึก  จันทร์เศรษฐี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66.87 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดบัวปากท่า 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เทพทับทิม
2. เด็กชายสุเมธา  เทพโพธา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายกิจจา  วิชไทร
2. เด็กชายวุฒฐิชัย  กิมเฮียะ
 
1. นางสุภัทรา  เข็มทอง
2. นายเจริญ  สีนาค
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.82 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดนิลเพชร 1. เด็กชายณธีพัฒน์  ธาวินเดชาภัทธ์
2. เด็กชายวัชรภูมิ  เทวะฤทธิ์
 
1. นางรัชนา  แสงวารินทร์
2. นายสมชาย  แสงวารินทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านบางประแดง 1. เด็กชายปธานิน  สิ่วไธสง
2. เด็กชายวราวุฒิ  ภู่ทอง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ตันเสถียร
2. นางสาวอารีย์  วรรณรังษี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 69.61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. นายประภัส  สงัดภู่
2. นายเอกราช  ชูวงษ์วาน
 
1. นายวินัย  คำนวลศิลป์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 34.33 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายวรพล  ตามพันธ์
2. นายอานนท์  พรมพรรณา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
2. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 22 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญครองชีพ
2. เด็กหญิงธราทิพย์  ชลิตชัยยะ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หาดรื่น
4. เด็กหญิงสิรินญา  คล้ายชนที
5. เด็กหญิงสุภัลสรา  ชัยกิตติโสภณ
 
1. นางวันดี  ทัดมาลี
2. นางสาวอรชา  ปฐมกำเนิด
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.2 เงิน 18 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงกัญญา  หลวงศรี
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศิลน้ำพุ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รวยพงษ์
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  โชคดีลูกโกมล
5. เด็กหญิงอาภาภัทร  สังข์ทอง
 
1. นางสาวมณี  จึงสมานญาติ
2. นางวันดี  ทัดมาลี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ศิริศาสตร์
2. เด็กหญิงภิญญดา  เทียนเล็ก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สังข์สุข
4. เด็กหญิงอรอุมา  ชูธรรม
5. เด็กหญิงอังคณา  นาคอ่อน
 
1. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
2. นางวันดี  ทัดมาลี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงกานต์ชนก   ด้วงแดง
2. เด็กหญิงกิรณา  เวสารัชกิตติ
3. เด็กหญิงทรายแก้ว  ภาคภูมิ
4. เด็กชายนนท์ปวิธ   พุ่มม่วง
5. เด็กหญิงสุพิชญา   ทองประภา
 
1. นางจริยา   ศรีเพชร
2. นางพิชญาวีร์   สวัสดิ์ทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.8 ทอง 7 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงนนธิกานต์   ด้วงแดง
2. เด็กหญิงนัทธมน   อินทร์สว่าง
3. เด็กหญิงปริยากร  อินทรสุวรรณ
4. เด็กหญิงภัทรพร   จันทร์แสงใส
5. เด็กหญิงอัญชิสา  เยาวราฤทธิ์
 
1. นางจริยา   ศรีเพชร
2. นายธนกฤต   ธรรมวณิชย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกษมา  ลุนพงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ขุนทรง
3. เด็กหญิงพิมพิศา  มังคะโชติ
4. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขนคร
5. เด็กหญิงเนตรชนก  ทองเดชะ
 
1. นางสาวนิลุบล  จันทร์นิยม
2. นางสาวมธุรส  อิ่มใจ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 72.9 เงิน 27 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  นพเก้า
2. เด็กชายพิพัฒน์  ประกอบ
3. เด็กหญิงวิมลวรรณ  คชวงค์
4. เด็กชายศานติกร  เหมือนพิมพ์
5. นางสาวสุมล  บุญมี
 
1. นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก
2. นายวรวิทย์  ตั้นเหลียง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76.6 เงิน 20 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1. เด็กหญิงทิพธนา  ตะโกนา
2. เด็กชายธนดล  ทองสว่าง
3. เด็กหญิงนิตยา  เจริญอึ้ง
4. เด็กชายปกรณ์  อ่วมพยัพ
5. เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วละมัย
 
1. นางรัตนา  จันทมัด
2. นางสาวสไบ  โพธิ์อำพร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.8 ทอง 22 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายณัฐกิจ  สระทองไลย์
2. เด็กหญิงปริยากร  เจริญตา
3. เด็กหญิงพรศิริ  วิมูลชาติ
4. เด็กหญิงพัชรี  กาฬภักดี
5. เด็กชายพายุ  รุนปาน
6. เด็กหญิงรัญชนา  เจี้ยตั๊ก
7. เด็กชายรัตนกร  สมศรี
8. เด็กชายวรุตม์  ฤทธิ์เดช
9. เด็กหญิงวิภาพร  มูลทองจาก
10. เด็กชายศักรินทร์  เขียววิชัย
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงวิเชียร
12. เด็กหญิงสุธิดา  ฤทธิ์เดช
13. เด็กชายสุภาพ  สุวรรณเทศ
14. เด็กชายสุริยา  ศิลาลักษณ์
15. เด็กชายอัศวิน  คุ้มคำ
16. เด็กชายเกริกพล  บุบผาผสม
17. เด็กหญิงเกศวลี  คุ้มคำ
18. เด็กชายเมธวิน  เสือโตใหญ่
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  น้อยพงษ์
20. เด็กชายไกรสรณ์  บุญทองเนียม
 
1. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
2. นางชนม์พิชา    ขันธวิธิ
3. นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
4. นางเพ็ญศรี   รัตนมาลัยรักษ์
5. นางเรไร   จันทร์จารุภัค
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 71 เงิน 39 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 1. เด็กชายชนาธรณ์  ผันกระโทก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ปิ่นประดับ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขาวสำอางค์
4. เด็กชายธนพัฒน์  อนิวัฒน์
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปรีประชา
6. เด็กหญิงพชรพรรณ  ยาทาเบี้ย
7. เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  สถิตพงศ์ชัย
8. เด็กชายพุทธสิทธิ์  วงษ์อำมาศ
9. เด็กหญิงภัณฑิรา  ลูกอินทร์
10. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์นวน
11. เด็กชายภานุพงศ์  ดุลพินิจ
12. เด็กหญิงมีพลอย  เผือกประพันธ์
13. เด็กหญิงวรณัน  เนียมแตง
14. เด็กหญิงสุกานดา  จันทร์ขอนแก่น
15. เด็กชายสุจินดา  อูปแก้ว
16. เด็กหญิงสุนิษา  พลายประเสริฐ
17. เด็กชายสุริยะ  ญาติเจริญ
18. เด็กหญิงอภิชญา  ผ่องแผ้ว
19. เด็กชายเกริกฤทธิ์  หายทุกข์
20. เด็กหญิงเปรมวดี  โอชารส
 
1. นายนิพนธ์  พงษ์ประพันธ์
2. นางสาวนิสายชล  พงศ์พาชำนาญเวช
3. นางสาวปวีณา  ฉัตรพัชรภิญโญ
4. นางพัชรีพร  ลูกอินทร์
5. นางสาวสุรีย์รัตน์  ยิ้มขลิบ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 23 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายชาคลิต  สามทองกล่ำ
2. เด็กชายชาญวิทย์  รุ่งเรือง
3. เด็กชายณธภัส  รอดดำรง
4. เด็กชายณัชพล  จอมพงษ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุลกองฮ้อ
6. เด็กชายธนชัย  ศรีภุมมา
7. เด็กชายปวริศน์  ฮะชะชู
8. เด็กชายปิยวัฒน์  เยื่อใย
9. เด็กชายพรรษา  สุขวิชัย
10. เด็กหญิงพัชราภา  ขำยินดี
11. เด็กชายภัทรนรินท์  หงษ์ตัน
12. เด็กชายภัทรพล  แป้นประเสริฐ
13. เด็กชายวรรณวัฒน์  ปุยะพันธ์
14. เด็กชายวรวุฒน์  ถิ่นวงษ์โพธิ์
15. เด็กชายวีรชัย  คำอ่อน
16. เด็กหญิงสิริวิมล  ทองดอนเหมือน
17. เด็กหญิงสุพรรษา  ขำยินดี
18. เด็กหญิงสุพรรษา  ยางสูง
19. เด็กชายอมรเทพ  สุวรรณเทพ
20. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วเนตร
 
1. นางสาวนวลจันทร์  โพธิ์ชัย
2. นางนันทกา  พงษ์กี่
3. นางนันทนา  พรหมบุ
4. นางนุชนาฏ  พาสนไกรศร
5. นางเพ็ญศรี  รัตนมาลัยรักษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง 35 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชญ์ชาวดี  เนียนใจดี
 
1. นางสาวไพรินทร์  มาลัยทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองปรง 1. เด็กชายธวัชชัย    แพทย์ใส
 
1. นางศิริเพ็ญ   ใหญ่สิมา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีปราชญ์
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝอยพรมราช
2. เด็กหญิงภัคธีมา  ม่วงทรัพย์สม
 
1. นางวาสิตา  เปี่ยมศักดิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.2 เงิน 24 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แสงวิรุณ
2. เด็กชายนที  เจริญผล
 
1. นางวาสิตา  เปี่ยมศักดิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 22 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงนิชาพัชร์  หึกขุนทด
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีสำราญ
 
1. นางสาวนิลุบล  จันทร์นิยม
2. นางสาวมธุรส  อิ่มใจ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 71.8 เงิน 35 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกัลยา  อุ่นตลาด
2. เด็กหญิงกิ่งแกว  กมลกลาง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  มากมณี
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  มณี
5. เด็กหญิงนวพร  เหล่าโชติ
6. เด็กหญิงฟ้าใส  อั้นใจใหญ่
7. เด็กหญิงยงยุดา  สินปรุ
8. เด็กหญิงสุพรรษา  เปรมศักดิ์
9. เด็กหญิงสุมินตรา  มณีวงษ์
10. เด็กหญิงอันธิรา  พันเต
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นางจิตรา  อริยวัฒน์วงศ์
3. นางสาวรัตนา  ธนธนานนท์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.1 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สกุลทอง
2. เด็กหญิงชัชชนก  รักน้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงณัฐินี  เทียนจันทร์
4. เด็กหญิงธัญชนิต  ญาณปัญญา
5. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ภูโสภา
6. เด็กหญิงปิยนุช  ศรีทอง
7. เด็กหญิงพวงผกา  ฉัตรเงิน
8. เด็กหญิงภัทรลดา  ชอบใจ
9. เด็กหญิงศรัญญา  ทัศนานุตริยะ
10. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีกร
11. เด็กหญิงศิริวาตรี  จันทร์ดมกลิ่น
12. เด็กหญิงสุปรียา  พรหมยัง
13. เด็กหญิงสุภาวดี  ดวงแก้ว
14. เด็กหญิงอลิษา  ทัสนานุตริยะ
15. เด็กหญิงอัปษรศรี  อนุโยธา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทนเถื่อน
2. นางจันทิรา  รัตนะ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85.5 ทอง 10 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แสนระวัง
2. เด็กหญิงฐิติมา  อินทโชติ
3. เด็กหญิงธิติยา  น้อยจาด
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แย้มสำรวล
5. เด็กหญิงภาวิดา  มาตเกตุ
6. เด็กหญิงมัลลิกา  มาสมบัติ
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทับทิมทอง
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  ล้ามกระโทก
9. เด็กหญิงวิชชุตา  นาคบ้านกรวย
10. เด็กหญิงศรสวรรค์  เขียวคำ
11. เด็กหญิงศิวพร  อ่วมทับ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ออยจินดา
13. เด็กหญิงอรอนงค์  คล้ายชนที
14. เด็กหญิงอัยฎา  ก่อชัย
15. เด็กหญิงเกญาภัทร์  เที่ยงกระโทก
 
1. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมอรุณชัย
2. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
3. นายวันชัย  ฉ่ำสุวรรณวัฒนา
4. นางวันดี  ทัดมาลี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72.67 เงิน 33 โรงเรียนบ้านคลองโยง 1. เด็กหญิงนิชา   พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงศิริพร  แสวงทรัพย์
3. เด็กหญิงสุพิชชา   พิมพ์ดัง
 
1. นางสาวพิสมัย  เทพวงศ์
2. นายเก่งกล้า   อุ่นศิริ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72.6 เงิน 9 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงนิธิพร  รัตนวัน
2. เด็กหญิงนิศากร  อ่อนทา
3. เด็กหญิงปิยภา  คำหวาน
 
1. นางขนิษฐา  กายวิภาคบรรยาย
2. นางสาวประไพพรรณ  เฟื่องรัตน์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงภัสสร  จงศิริโรจน์กุล
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เที่ยงน้อย
 
1. นางเกษร  แฟงมาก
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาวปนัดดา  คำน้ำแดง
2. นางสาวหทัยภัทร  รุ่งเรือง
 
1. นายประทีป  บุญอร่าม
2. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง 10 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 1. เด็กหญิงกอบทอง  แจ่มจำรัส
 
1. นางนันทนา  เพ็งโตวงษ์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงธัญชนก  เขียวกล่ำ
 
1. นางอุษา  ทองจันทา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. นางสาวศสิมา  ทองมาดีสกุล
 
1. นางสาวสุมาพร  สิ่วกลาง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 20 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปานคงคา
 
1. นายสุกิจ  กลีบขจร
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กชายกานต์กฤตนัย  วงษ์ประคอง
 
1. นายสุกิจ  กลีบขจร
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กชายกฤษฎ์  ทองดอนใหม่
 
1. นางสาวสุมาพร  สิ่วกลาง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงวริสรา  สังข์เสวก
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายสมพร  ตาเสี้ยว
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงยอน  ลุงออน
2. เด็กชายอาชื้อ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางป้อม  ขาวจันทร์
2. นางสาววรรณา  ไทรผ่องศรี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดเกาะแรต 1. เด็กหญิงกมลชนก    เพชรหยอย
2. เด็กหญิงพรรณภัทร์ษา    สุขสมกิจ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร    ตรีโชติ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เหมือนแย้ม
2. เด็กหญิงพอฤทัย  รัตนนท์
 
1. นายจิรวัฒน์  เมืองแป้น
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายแก้ว  พานทอง
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายพชร   พรบัณฑิต
2. เด็กหญิงภาสินี    พันพุก
3. เด็กชายเอกพล   ปติฐพร
 
1. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
2. นางนันทกา    พงษ์กี่
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงธรรมคีตา  พิริยะธรรม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สนบ้านเกาะ
3. เด็กหญิงสุวิชญาน์  เกลี้ยงมล
 
1. นางรุ่งนภา  ภัยพิทักษ์
2. นายสุเทพ  ลิมปนเวทยานนท์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายทัศศิลป์    ยนต์เปี่ยม
2. เด็กชายธนพล    เทพบุตร
3. เด็กชายมนัญชัย   แก้วโคราช
 
1. นางสาวกุสาวดี   ลาภลมูล
2. นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายชนน  ขุนเที่ยงธรรม
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไชยสิทธิ์
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง 14 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงวิภาดา  กลิ่นถนอม
 
1. นายอำพล  อินทรชนบท
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายพีรพล  อ่วมเจริญ
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขพิทักษ์
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายนรินทร์  พิณพาทย์
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงอริศรา  แก้วชมเชย
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กชายเลอศักดิ์  เอี่ยมจินดา
 
1. นางสาวนวลเพ็ญย์  พูวิบูลย์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ม่วงศรี
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  เชยจันทร์
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 73.33 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงมินตา  ไชยพร
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 31 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงสุชานาถ   พันธ์พงษ์ศิริกุล
 
1. นายยงยุทธ   กลิ่นถือศีล
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงพฤกษา  เชยจันทร์
 
1. นางสาวนวลเพ็ญ  พูวิบูลย์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายติณณ์   อ่อนจันทร์
 
1. นายยงยุทธ   กลิ่นถือศีล
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กชายเลอศักดิ์  เอี่ยมจินดา
 
1. นางสาวนวลเพ็ญ  พูวิบูลย์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 68.998 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายธันยบูรณ์  ภู่พูลเพียร
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 71.25 เงิน 27 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ม่วงศรี
2. เด็กชายจรณินท์  แสงมาลา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขพิทักษ์
4. เด็กชายณัฐวัตร  แสงสะอาด
5. เด็กชายธันยบูรณ์  ภู่พูลเพียร
6. เด็กหญิงประกายแก้ว  ปานสกุล
7. เด็กชายพงษ์เพชร  เชยจันทร์
8. เด็กชายพัฒนพงศ์  ศรีพรหม
9. เด็กหญิงมินตา  ไชยพร
10. เด็กชายวรรธนะ  ฝูงชมเชย
11. เด็กหญิงศุทธินี  แสนรัมย์
12. เด็กหญิงสิริวิภา  พังซา
13. เด็กชายอภินันท์  ปานเจริญ
14. เด็กหญิงอริศรา  แก้วชมเชย
15. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  รอดโพธิ์ทอง
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
2. นางสาวศุภากร  จันทร์สุข
3. นางสาวสุกัญญา  ศิริสมพร
4. นางสุธาดา  โตเลิศ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 81.33 ทอง 20 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ลิ้มสงวน
2. เด็กหญิงกัญจน์กมล  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงกาญจนา  คร้ามสมบุญ
4. เด็กหญิงจิดาภา  ปัญญามูล
5. เด็กชายธิติ  ผาสุข
6. เด็กชายธีรชัย  ปลาบู่ทอง
7. เด็กหญิงปภาวี  ดีกลาง
8. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
9. เด็กหญิงวิกานดา  งามสุคนธวนิชสกุล
10. เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วสมบูรณ์
11. เด็กชายศุภกร  กลั่นตระกูล
 
1. นายนราเชษฐ  วราเกษมสุข
2. นางสาวพรทิพย์  ศิลปเจริญ
3. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
4. นางสุกัญญา  ลอยประสงค์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกุสุมา  มหานาม
2. เด็กชายทรงยศ  เหนียงแจ่ม
3. เด็กชายธิติ  สินสคราญ
4. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ปีสา
5. เด็กหญิงวนริน  ไวทยะโชติ
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์โท
7. เด็กหญิงสิริธร  กล่ำฉ่ำ
8. เด็กหญิงสุธากร  สมพงษ์
9. เด็กหญิงสุนิสา  คุยบุตร
10. เด็กหญิงเกศรา  อ่อนละมูล
11. เด็กชายเตชพนธิ์  พวงดี
 
1. นายจิรวัฒน์  เมืองแป้น
2. นางผิวนวล  ชัยพันธ์
3. นายพศิน  อินทร์กง
4. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85.5 ทอง 20 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ลิ้มสงวน
2. เด็กหญิงกัญจน์กมล  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงกาญจนา  คร้ามสมบุญ
4. เด็กหญิงจิดาภา  ปัญญามูล
5. เด็กหญิงญาดา  เรืองสวัสดิ์
6. เด็กหญิงฐิติชญา  เอียงสมบูรณ์
7. เด็กหญิงธมนวรรณ  ม่วงคำ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  กล่ำคลองตัน
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผาสุข
10. เด็กชายธิติ  ผาสุข
11. เด็กชายธีรชัย  ปลาบู่ทอง
12. เด็กหญิงปภาวี  ดีกลาง
13. เด็กหญิงปรัญญา  เฮงเกร็ด
14. เด็กหญิงพลดา  ภู่ทอง
15. เด็กหญิงวิกานดา  งามสุคนธวนิชกุล
16. เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วสมบูรณ์
17. เด็กชายศุภกร  กลั่นตระกูล
18. เด็กหญิงสรัญญา  โตคำ
19. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์โตทอง
20. เด็กหญิงอรรถวดี  จันทร์เดช
 
1. นายนราเชษฐ  วราเกษมสุข
2. นางสาวนวลศรี  งามทรัพย์
3. นางสาวปทุมวดี  อึ้งประเสริฐภรณ์
4. นางสาวพรทิพย์  ศิลปเจริญ
5. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
6. นางสุกัญญา  ลอยประสงค์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาล1 วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) 1. เด็กชายจาตุรงค์  สันทอง
2. เด็กชายจีโน่  แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยเพ็ชร์
4. เด็กหญิงชุรีพร  แหล่งสนาม
5. เด็กหญิงชุรีพร  แหล่งสนาม
6. นายณนทกร  อุบคำ
7. เด็กชายณัฐกานต์  ปุยอรุณ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  เงินคำ
9. เด็กหญิงณัฐพร  สุขสวัสดิ์
10. เด็กชายณัฐพล  ศิริอางค์
11. เด็กหญิงดวงแข  ปรัชญลักษณ์
12. เด็กหญิงดอกฟ้า  จันจอหล
13. เด็กชายตะวัน  ตันสิริ
14. เด็กชายทรงธรรม  ลงลิกงนนท์
15. เด็กหญิงทิพย์ประภา  พลฤทธิ์
16. เด็กชายธรณ์ธันย์  จุนตธโต
17. เด็กชายธันวา  มุฮะหมัด
18. เด็กชายธีรพงษ์  พันธ์มะลี
19. เด็กหญิงนรมน  ประสารศรี
20. เด็กหญิงนันธิวรรณ  พันประโคน
21. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์วงค์
22. เด็กหญิงพรรณกาญน์  มาตย์วิเศษ
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ลิ้ม
24. เด็กชายภูริเดช  ร่มสบาย
25. เด็กชายภูษิต  เทียนถนอม
26. เด็กหญิงมินตรา  ต้นโธสง
27. เด็กหญิงสาธิมา  จูค้า
28. เด็กชายสิปปวุฒิ  พฤฒิสาลิกร
29. เด็กหญิงสุธาสิณี  กำจร
30. เด็กหญิงสุปรานี  กามขุนทด
31. เด็กหญิงสุมาลี  ประสมศิลป์
32. เด็กหญิงสุวิสา  ยิ้มยวน
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  รณรื่น
34. เด็กหญิงอรวรรณ  พิชิ
35. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ทิ้งค่าย
36. เด็กหญิงอารยา  แหล่งสนาม
37. เด็กชายเพชรกล้า  คำบอนพิทักษ์
38. เด็กชายเรวัตตะ  จินดาวนิช
39. เด็กหญิงไรวินท์  ฮุ้นรักษา
 
1. นายจักริน  รณรื่น
2. นายจิรวุฒิ  อริยวัฒน์วงศ์
3. นางพรพิมล  ธีรวิสุทธิ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายเพ็ญเพชร  วิหคเหิร
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พัฒเพ็ง
 
1. นายชำนาญ  กัณหา
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง 5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิยดา  อริยชาติเมธี
 
1. นางสาวพัชรี  พิสิฐพิพัฒนา
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์โท
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายเพ็ญเพชร  วิหคเหิร
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงกชกานต์  นวลงาม
 
1. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายหัสวรรษ  แสงบุญ
 
1. นายชำนาญ  กัณหา
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 43 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงปนัดดา  พวงดี
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. นายพรรษพล  จำปาทอง
 
1. นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.66 ทอง 24 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพนัชกร  จิตต์กลับ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 10 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงดวงรุ่ง  จันทร์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวชลธิชา  คันศร
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.3 ทอง 25 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงกชกานต์  นวลงาม
 
1. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 27 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายเพ็ญเพชร  วิหคเหิร
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน 30 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. นายศุกร์  ตาพัด
 
1. นางมณีรัตน์  พจนารถ
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 1. เด็กหญิงพิชาพร  สถิตพรบรรพต
 
1. นางหนูเรือง  ชิณหงษ์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์โท
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
116 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกันตพงศ์  ดิษฐสกุล
2. เด็กชายกิจพัฒน์  บรรจาย
3. เด็กหญิงกิดาการ  มั่นคง
4. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  มรรคเจริญ
5. เด็กหญิงจิรัญา  ล่องตี้
6. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ขำท่ามอญ
7. เด็กชายชลากร  ภูมิจำนงค์
8. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ห้วยบุญ
9. เด็กชายณัฐพล  มาชมสมบูรณ์
10. เด็กหญิงณิชชิศา  ไชยคีณี
11. เด็กชายธนกร  กุ้ยฮะพานิช
12. เด็กชายธนพล  บัวจีน
13. เด็กหญิงธมลวรรณ  จงพิพัฒน์ชัยพร
14. เด็กหญิงธัชปรีดา  ชะอุ่ม
15. เด็กหญิงปริยนุช  กุมาพันธ์
16. เด็กหญิงปวริศา  ตั้งประเสริฐชัย
17. เด็กชายปุณยวีร์  หลงสมบุญ
18. เด็กหญิงพิชญา  ขมประเสริฐ
19. เด็กหญิงพีรกานต์  มาลี
20. เด็กชายพีรพุฒิ  ชีพรับสุข
21. เด็กหญิงภัคจิรา  สุรเสน
22. เด็กชายภีมพล  นิลดำ
23. เด็กหญิงรมิดา  แก้วดี
24. เด็กชายรัชถ์ธวัช  สีห์สุกิจถาวร
25. เด็กชายศุภเศรษฐ์  จันทร์สมบูรณ์
26. เด็กชายสหพัฒน์  ฉิมกล่อม
27. เด็กชายสิรวิชญ์  อภินันท์ธนากร
28. เด็กหญิงสุภาพร  วงศ์โพธิ์ศรี
29. เด็กชายหิรัญรัฐ  เพิ่มสุวรรณเจริญ
30. เด็กหญิงเพชรประกาย  ประสานดี
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  ธำรงลักษณ์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายคำ  หนูเล็ก
2. เด็กหญิงจุฑามณี  แสงเทียน
3. เด็กชายธีรภัทร  บุญทัน
4. เด็กชายนนท์ก่อน  ตาจ้อน
5. เด็กหญิงพร  ทุนคำ
6. เด็กหญิงสรัลพร  สระทองมา
7. เด็กชายสิทธิพล  คำสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสุก  วงศ์มานะ
 
1. นางอัญญุมา  อินทร์วิมล
 
118 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง 13 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายชุติพงษ์  ทองประเสริฐ
2. เด็กชายดุลยวัต  แก้วโทน
3. เด็กชายธีรยุทธ  อสิพงษ์
4. เด็กชายปริญญา  บุญทอง
5. เด็กหญิงวนริน  ไวทยะโชติ
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กัณหา
7. เด็กหญิงอภิญญา  พ่อเกษ
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  อ้ายดวง
 
1. นางผิวนวล  ชัยพันธ์
2. นางสาวศิวลี  มณีอินทร์
3. นางสุจิตรา  มณีวรรณ
 
119 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชัญญามาศ  สุนทรศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กหญิงชาลิดา  รัตนนิภากุล
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ฉัตรเงิน
4. เด็กหญิงนัยน์ปภรณ์  บำรุงวงศ์
5. เด็กหญิงวรางค์ศิริ  อินทร์สาลี
6. เด็กหญิงวีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  อ่ำนวล
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.25 ทอง 11 โรงเรียนวัดปรีดาราม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เงินทองดี
2. เด็กหญิงรังรอง  ใส่แป้ง
3. เด็กหญิงวีรญา  รากทอง
4. เด็กหญิงสิราภรณ์  บุตรเพชร
5. เด็กหญิงเพชรดา  สามงามชม
6. เด็กหญิงเพชรดา  กลิ่นพยอม
 
1. นางสาวออสติน  ฮาต
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71.25 เงิน 14 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. นางสาวดารารัตน์  เชล
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปรีชาแสงจันทร์
3. นางสาวนริศรา  ใจเยือกเย็น
4. นางสาวนิชานารถ  พงษ์ธนาคม
5. นางสาวภัทราภรณ์  ลักขษร
6. นางสาววาสนา  พลอยเพชร
7. นางสาวสุมานิสา  เพิกจินดา
8. นางสาวอาภาพร  ซื่อดี
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  เกศศิริกุลพงศ์
2. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.833 ทอง 13 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงกีตี  เรียม
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สามสังข์
3. เด็กหญิงดลพร  จมรมงคลพิไล
4. เด็กหญิงนริศรา  ปราบใหญ่
5. เด็กหญิงปวีณา  สุนสันเขตร์
6. เด็กหญิงพิมพ์พัณณิน  โพธิ์แดง
7. เด็กหญิงวิมลวรรณ  มหาสวัสดิ์
8. เด็กหญิงอรอนงค์  วรสิทธานุกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนชัย  เลิศมงคล
2. นางสาวนิศา  วุฒิพรโสภณ
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงจันทรา  นิมะ
3. เด็กหญิงชลธิชา  อ้วนทา
4. เด็กหญิงชิราภรณ์  วิจันทร์ทิตย์
5. เด็กหญิงถิรนันท์  ภารการ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกลาโพธิ์
7. เด็กหญิงวาริน  ประทุมเม
8. เด็กหญิงสิริลักษณ์  บุญแจ่ม
9. เด็กหญิงสุนิสา  จุเมือง
10. เด็กหญิงเมวดี  ท้วมบ้านคลอง
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
2. นางมยุรี  บุญคุ้ม
3. นางมยุรี  พันธ์โสภา
4. นางวิยะดา  แสงไสย์
5. นางสาวสุนันทา  ชมเจริญ
 
124 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคลองโยง 1. เด็กชายจิรายุ   ช่วงโพธิ์ทอง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   สุวรรณไตรย์
3. เด็กชายสุขภาพ   ทาวา
4. เด็กชายอดิศร   ขาวจตุพร
 
1. นางสาวนฤมล   สุขใย
2. นางสาวบุษบา  เจริญมา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.6 ทอง 12 โรงเรียนเอกดรุณ 1. เด็กหญิงณภัทร  ชาญพล
2. เด็กหญิงณัฐญดา  ศรีโชติญา
3. เด็กหญิงภคินี  ชุ่มดี
 
1. นางสาวพนิดา  ขัตตินานนท์
2. นางสาวอำพรรณ  น้อยนารถ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายศรี  ตาแสง
2. เด็กชายสร้อย  ชายแสง
3. เด็กชายสังทอง  สมศรี
 
1. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
2. นางสาววรรณา  ประสิทธิ์วงษ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  กล่ำเอม
2. เด็กหญิงวลิตา  ไทรวัน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วไทรหาญ
 
1. นางสาวสาธกา  อยู่ญาติมาก
2. นางสาวสุปรียา  ทองปรีชา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายธนพล  วังสุโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ดุษฎี
3. เด็กหญิงอริศรา  พัดน้อย
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ธรรมบันดาลสุข
2. นางชื่นจิตร  เอี่ยมโหมด
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทับทิม
2. เด็กหญิงนิสากร  ปุ๋ยรักษา
3. เด็กชายพานทอง  ปิ่นจินดา
4. เด็กหญิงพุดพิชยา  ติดยงค์
5. เด็กหญิงลักษิณา  ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงวรินทร  เหลื่อมพิมาย
 
1. นางสาวจริยาณัชช์  ตาทอง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงจันทร์  นายรถ
2. เด็กหญิงปาริชาต  พลตรี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินทร์ขำ
4. นางสาวศุภรัตน์  ก้องเสียง
5. เด็กหญิงเนตรนภา  วุฒิศักดิ์
6. นางสาวโสระญา  ขวัญมา
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ธรรมบันดาลสุข
2. นางสาวปาริฉัตร  วงศ์ดียิ่ง
3. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1. เด็กหญิงพิมพ์พา  สุขมงคล
2. เด็กหญิงสุภา  แก้ว
3. เด็กหญิงแสงเดือน  ไสวคำ
 
1. นางมาลัยวรรณ  สุทธาธาร
2. นายเกษมสันต์  มีจันทร์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.8 ทอง 34 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงวริษฐา  นิ่มประเสริฐ
2. เด็กชายศักดิ์สยาม  พืชเพียร
3. เด็กหญิงสุพรรณี  มีทวี
 
1. นายรัชพล  นิ่มประยูร
2. นายสุชีพ  อิ่มเพิ่มพูน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชมพู่   จันทร์แก้ว
2. นางสาวบุญมา  นำชัย
3. เด็กหญิงภรทิพย์  นำชัย
 
1. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
2. นางสาววรรณา  ประสิทธิ์วงษ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74.25 เงิน 31 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  รอดอยู่
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ด้วงสำรวย
3. เด็กหญิงสุวนันท์  กมลกร
 
1. นายวินัย  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
2. นางสาวอัจฉรา  หงษ์ทอง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ฉายสุวรรณ
2. เด็กหญิงทิพมณี  สะอาดเหลือ
3. เด็กหญิงเมธาพร  เชิงดอย
 
1. นางสาวประไพพรรณ  เฟื่องรัตน์
2. นางสาวศิริพร  บุญเรือง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81.25 ทอง 29 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงนัฐญดา  คำพึ่งพร
2. เด็กหญิงสุชาญา  วงศ์สว่าง
3. เด็กหญิงอ้อน  นุวัฒ
 
1. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
2. นางสาววรรณา  ประสิทธิ์วงษ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 39 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงทิพธนา  ศิริพิน
2. เด็กชายธนดล  คล้ายโพธิ์ศรี
 
1. นางสาววินนตา  บูชาทิม
2. นายเจน  เกิดโพชา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงณรรธษร  ใหญ่คำมา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ริยาพันธ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จาดไร่ขิง
 
1. นางพิมพ์ฉัตร์  รักษาถ้อย
2. นางศรีนวล  วราเกษมสุข
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ดวงสง่าศรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   การสมเพียร
3. เด็กหญิงอารีญา    มณีโชติ
 
1. นางบุญตา   เกียรติอมรเวช
2. นางสุไร   ภิรมย์คำ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กหญิงน้ำตาล  ศรีโพธิ์เผือก
2. เด็กหญิงพิยดา  เขียวมัจฉะ
3. เด็กหญิงอ้อม  จารุเชาว์สกุล
 
1. นางฉลอง   ภิรมย์อยู่
2. นางสาวธัญวรัตน์  แสงทับทิม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พึ่งบุญลือ
2. เด็กหญิงสุนารี  เกิดมงคล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ผาสานคำ
 
1. นางสาวประไพพรรณ  เฟื่องรัตน์
2. นางสาวศิริพร  บุญเรือง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.1 ทอง 5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกานต์หทัย  กูเปี้ย
2. เด็กหญิงกุลภัทร  โตสงวน
3. เด็กหญิงวงศธร  วงษ์เส
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 13 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีสุขสร้อย
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีมาแก้ว
3. เด็กหญิงวาสนา  เย็นเพ็ชร์
 
1. นางวริฎฐา  วงษ์ศรีสังข์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายจารุพงศ์  พันสุแด้
2. เด็กชายพีรธัช  หอมเจริญรัตน์
 
1. นายธีรนัยน์  เขียวแก่
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายพีรพล  กลิ่นพยอม
2. เด็กชายไตรภพ  สัตย์ซ้ำ
 
1. นางทัศนีย์  อิ่มไพบูลย์
2. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปรางทอง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เกียรติขจรรัตน์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  บุญมี
2. นายไพรัช  ปรีสำเนียง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 21 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายพีรทัต  พลอยปราโมทย์
2. เด็กชายเมธา  สิงห์โต
 
1. นายรวิภาส  โคมากุล
2. นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายธนกร  ดวงโพธิ์พิมพ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  พันโย
3. เด็กชายมงคลชัย  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1. นางสาวปัทมา  ชั้นอินทร์งาม
2. นายหนึ่ง  ภุมมาลา
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงคฑารัตน์  กำปั่นวงศ์
2. เด็กหญิงศศิภา  ปาประกาย
 
1. นางพิชญา  ลิสอน
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ปู่แจง
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดบางพระ 1. เด็กชายธีรยุทธ์  ทำกิน
2. เด็กชายวันเฉลิม  ศรีชัยนาท
 
1. นายศุภวุฒิ  บัวเจริญ
2. นายสาธิต  ยันตรีสิงห์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงนุสรา  รู้ขาย
2. เด็กหญิงพรชิตา  จานชิน
 
1. นางสมสมร  กล้าผจญ
2. นายสันติ  เฉลิมพันธ์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ม่วงมั่งมี
2. เด็กหญิงเสาวภา  ผาคุณ
 
1. นางนิรมล  แสงประทุม
2. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74.7 เงิน 22 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายวาริช  สูญสิ้นภัย
2. เด็กชายสิงหา  พันธ์สีมา
 
1. นางนันทพร  หาญขุนทด
2. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มีใจดี
2. เด็กหญิงเนตรศิริ  รัตนสุวรรณ์
 
1. นางจิรพร  แสงสุริยงค์
2. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 99.92 ทอง 9 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายกรดนัย  เขตชมภู
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  บำรุงศิลป์
 
1. นางสาวมลฤดี  เพ็งสง่า
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายธีรภัทร    ทองมูล
2. เด็กชายนภัส   อยู่นาน
3. เด็กชายพรศักดิ์   สอนศาสตร์
 
1. นายวิบูลย์   เพื่อนชอบ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75.33 เงิน 15 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  วรปัญญานันท์
 
1. นางศิริอร  ชัยภูมิ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงบุญสิตา  พร้อมสมุทร
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงอาภาพร  เสี่ยงทองคา
 
1. นางสาววรารัตน์  ศรสุราษฎร์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงพัชรวลัย   ซังปาน
 
1. นางสาวอรวรรณ   ริ้วไสว
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชิณกฤต  บันลือปัญญาดี
 
1. นางสาวอมรินทร์  แดงดอนไพร
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงนัทธมน    โพธิ์กลิ้ง
 
1. นางสาวโนรี   ปานรักษา
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.88 ทอง 25 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงวาริสสรา  วงษ์คำ
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 27 โรงเรียนวัดบางพระ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองไพวัน
 
1. นางวัชราพร  วงศ์ชนกนันท์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84.9 ทอง 33 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายรชต  อินทรพร
 
1. นางสาวสุดนภา  บำรุง
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยมณี
 
1. นางสาวนิรมล  ภู่ประเสริฐ
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.9 ทอง 11 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายคมกริช  สุดใจ
2. เด็กหญิงคีตภัทร  พันธุ์พัทธพงศ์
3. เด็กหญิงฐิตารีย์  พิกุลทอง
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีสุวรรณ
5. เด็กชายอภินันท์  สวัสดิ์กว้าน
 
1. นางสาวชลธิชา  คันศร
2. นางสาวพุทธชาติ  ศรีสุทธี
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.66 ทอง 24 โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วโคราช
 
1. Mr.LIANG  XIAOLONG
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คาล่า
 
1. Mr.Zhou  Pu
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเอกดรุณ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  หลวงคุ้ม
2. เด็กชายวชรพล  นิชวานิช
 
1. นางสาวหทัยชนก  ศรีสุดดี
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปาลาอาจ
2. เด็กหญิงเกณิกา  ช่างปืน
 
1. นางสาวณิชาภา  สุนทรอำไพ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 27 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุวรรณเกิด
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพิศ  ใจดี
4. เด็กหญิงรุ่งรวิน  วงศ์ศรี
5. เด็กหญิงสุขมัยพร  เอกพงษ์
6. เด็กหญิงอำไพ  สามสุข
 
1. นางปรานี  พรฤกษ์เวียงพิง
2. นางสุภัทรา  เข็มทอง
3. นายเจริญ  สีนาค
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ยอดสะอึ
2. เด็กชายธนบดี  ธีระโรจน์
3. เด็กชายปฏิพล  อุ่นศิริ
4. เด็กชายภัทรพล  เอี่ยมไตรรัตน์
5. เด็กชายอภิบุตร  พงษ์พานิช
6. เด็กชายเกียรติคุณ  บุญเย็น
 
1. นายประเดิม  ทับเอี่ยม
2. นายวัชชิระ  นุชประคอง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.05 เงิน 17 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายชัยณรงค์   สมขาว
2. เด็กชายตาล  พันทอง
3. เด็กชายวันดี  น้อยแก้ว
4. เด็กชายศรชัย  หมัยน้อย
5. เด็กชายสามารถ  คำภา
6. เด็กชายอาทิตย์  ตาเสี้ยว
7. เด็กชายเทอดศักดิ์  อยู่ศิริ
8. เด็กชายไท  ซื่อสัตย์
 
1. นายสำอางค์  นกใหญ่
2. นายสุรินทร์   ปินกุมภีร์
3. นางอัมพร  นกใหญ่
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงจันทิมา  เมฆฉาย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  พรมบึงลำ
3. เด็กหญิงชลลดา  เมืองจันทร์
4. เด็กชายธนัช  อนันตภักดิ์
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชาภูวงศ์
6. เด็กหญิงพนิดา  พงศ์กำธร
7. เด็กชายภานุเมศ  เพ็งเอื้อพันธุ์
8. เด็กชายมงคลชัย  จันตดิษฐ์
9. เด็กหญิงวลีพร  จิตรใจงาม
10. เด็กหญิงเนตรดาว  สุดศรี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
2. นางมยุรี  พันธ์โสภา
3. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91.67 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกันตา  เจ็ดสี
2. เด็กหญิงคนิตา  แก้วประชา
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ทุ่งกระโทก
4. เด็กชายภาณุพันธ์  มนต์ฉันทะ
5. เด็กหญิงวีรยา  แก้วประชา
6. เด็กหญิงศรากร  ภูมิถาวร
7. เด็กชายอชิตะ  อัชฌาสัย
8. เด็กหญิงอทิตยา  จีบบรรจง
9. เด็กหญิงเพชรพลอย  นิลสุวรรณ
10. เด็กหญิงไพริน  แก้วสุริวงษ์
 
1. นางสาวธนานุช  ปัญจะ
2. นายประเดิม  ทับเอี่ยม
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 76.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  วงษ์สีดา
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ปานพุทรา
3. นายสิริชัย  คู่แก้ว
4. นางสาวสุธิตา  แจ่มนุราช
5. นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
2. นางมยุรี  พันธ์โสภา
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชาย ภานุพงษ์  ตาจิต
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เสนาคุณ
3. เด็กหญิงโชติจันทร์  ลอยสูงวงศ์
 
1. นางสุรินทร   ชีช้าง
2. นางเพ็ญประภา  พูพะเนียด
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงตาลหลู่  จ่ามผอง
2. เด็กหญิงศันสนีย์  ม่วงมั่งมี
3. นายใจสาม  วงษ์ไทรยันต์
 
1. นายศิริ  อินทร์วิมล
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงปิยมาศ  จีวิระ
2. เด็กชายพัฒธนันต์  ภูฆัง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ประคองพันธ์
 
1. นางผาสุก  ปานอุทัย
2. นางสาววาสนา  ลี้เจริญ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.32 เงิน 21 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงวิภาดา  โสมูล
2. เด็กหญิงศศิวิมล  มาตรแสง
3. เด็กชายโสภณ  เล่าทุย
 
1. นางนฤมล  แซ่เฮง
2. นางประนอม  แสงเพชร
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงปิยมน  เต็งสุวรรณ
2. เด็กหญิงสิริยากร  รักอ่อน
 
1. นางสาวณิชาภา  สุนทรอำไพ
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนนักบุญเปโต 1. เด็กชายบรรณวัฒน์  ศรีเอี่ยมกุล
2. เด็กชายอชิตะ  กรีโส
 
1. นางสาวพนิดา  ถวิลวิสาร
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายต้น  สมศรี
2. เด็กหญิงอารนุช  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
2. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายจำเนียร  พี่ใหญ๋
2. เด็กหญิงเมือง   จุ่มทอง
 
1. นางสมจิตร  ศรีพิทักษ์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายกฤษณา  พิมมงละ
2. เด็กชายรติพงษ์  พิมมงละ
 
1. นายประพจน์  เอี่ยมจินดา
2. นางอวยพร  พุฒตาล
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงสาธกา  เหลืองภิญโญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืองจุ้ย
 
1. นางอนงค์  เลิศวัฒนวาณิชย์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 48.75 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดบางพระ 1. เด็กหญิงทรายทอง  แซ่เอี๊ยว
 
1. นางเพ็ญศิริ  ช่วงฉ่ำ
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60.67 ทองแดง 21 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงชลธิชา   วรรณด้วง
 
1. นายสืบพงษ์   นาคมณี
 
190 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  น้ำสมบูรณ์
 
1. นางวาสนา  อำแพงใต้
 
191 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77.5 เงิน 20 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงพัชราณัชช์  กิจหว่าง
2. เด็กชายมนต์รัก  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จิตบัวลอย
 
1. นางบำรุง  ศรีแก้ว
2. นางเจนจิรา  ขันสังข์
 
192 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 40 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญลักษณ์  มาลัยเปียเกษมกุล
2. เด็กหญิงชลกานต์  หมื่นศิลป์
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สอดศรี
 
1. นางดวงใจ  บุญประคอง
2. นางสาวสรญา  มณีโชติ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สุดแสน
 
1. นางสาวธัญญพัฒน์  ตันวัฒนเสรี
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงพรนภัส    พิมพ์สุวรรณ์
 
1. นางพรพิมล   ชูวงศ์วาน
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายนันทศักดิ์  เขียวมา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  กลัดจันทร์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กชายศุภกร  บุญเรืองรอด
 
1. นางสาววรรณิภา  ทวีชาติ
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายกษิดิศ  มูลมณี
 
1. นางกฤษณา  มัททวัง
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กชายธนวงศ์  แก้ววิไล
 
1. นางสาววรรณิภา  ทวีชาติ
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ศรีลิ้นพงษ์
 
1. นางสาวกาญฎา  ศรีฉ่ำนาด
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.4 ทอง 6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมี
 
1. นางรุจีวรรณ  แสงรัตนสิทธิ์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ศรีจำปา
 
1. นางอัจฉรา  พลายงาม
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.66 เงิน 9 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายคัมภีร์  พูลเกษม
 
1. นางประนอม  แสงเพชร
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กชายธนากรณ์  สุยพงษ์พันธ์
 
1. นางสาววรรณิภา  ทวีชาติ
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ผลดี
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  กล่ำศรี
3. เด็กหญิงสุวารี  มีแก้วงาม
 
1. นางกฤษณา  มัททวัง
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายวิวัฒน์  ลื่นอ้น
2. เด็กชายสมชาย  แสงสุรีย์
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  สิงห์หาญ
 
206 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายปัญญา  การิมล๊า
2. เด็กชายวราเมธ  กุลสุขเกษม
 
1. นางกัญญาณี  สาเกผล
 
207 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   เอี่ยมสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรนัชชา   จันทร์คงวงศ์
 
1. นายชินกฤต   วัฒนกูล
 
208 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายภูริวัตต์  ทิพย์ปิ่นเกล้า
2. เด็กหญิงรุ้งไพลิน  โอภาสสันติสุข
 
1. นางธีราวรรณ   แก้วบุญเรือง
2. นางนพรัตน์  จุ่นทองแท้
 
209 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายทรนง  ใจเชื้อ
2. เด็กหญิงศิรประภา  เลิศภัทรวรชาติ
 
1. นางอาจิณ  พูลสำราญ
 
210 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 68.65 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กชายชนานนท์  ยอดเทพ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  มุสิจะ
 
1. นางวรรณิภา  ทวีชาติ
2. นางสาวสุนิสา  เพ่งพินิจ
 
211 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65.33 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กชายจิรันธนิน  ศักดิ์สุภาพ
2. เด็กชายภูริภัทร์  อึ่งโอด
3. เด็กชายลัทวุฒิ  ศรีนวล
4. เด็กชายสุธิชา  ยอดปัญญา
5. เด็กชายสุภกฤต  กลิ่นทอง
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  เหมือนบิดา
 
1. นางสาวพนิดา  จิรสัตยาภรณ์
2. นายภูริ  อยู่วัตร
3. นายวุฒิชัย  คงวิรุฬ
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ฟูเจริญ
 
1. นายนพดล  เชื้อวงษ์
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายสาธิตย์  บุตรวัตร
 
1. นางนิตา  มีมูลทอง
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาววรดา  เฟื่องฟู
 
1. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เจริญลาภ
 
1. นายสุกิจ  กลีบขจร
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองโยง 1. เด็กชายฐิตธีร์   ฆะระบุตร
 
1. นางสาวพัชรา   วงษ์ภา
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงดวงรัตน์   เขียวราชา
 
1. นายไพวัลย์  ระเบียบ
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กชายธนพล   จันทร์รักษา
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ปานเพ็ชร
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.7 ทอง 8 โรงเรียนวัดตุ๊กตา 1. เด็กหญิงศิรินภา  บุญวัฒน์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ฮวดคันทะ
3. เด็กหญิงสาวณี  สิงห์เมือง
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  ผลเจริญ
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสนชัย
 
1. นางฐิตารีย์  ศุมัสดิ์ศุกุล
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายธนาธิป  อินพิทักษ์
 
1. นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.99 ทอง 12 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงเมษยา  บางเชย
 
1. นางวิไล  ระดมกิจ
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงซันดาโม  ตินยาว
 
1. นางนิตา  มีมูลทอง
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายซูเว่น  กระดุมทอง
2. เด็กหญิงฐณิชา  ไชยดำรงค์
3. เด็กหญิงบี  มีนา
4. เด็กหญิงพุทธ  ไทยใหญ่
5. เด็กหญิงลูกน้ำ  สมบูน
 
1. นางพิมไข่มุก  นวสุธารัตน์
2. นางสาวรักษ์สุดา  ใจป่านแก่น
3. นางสาวลาวัณย์  เอ๊าเจริญ
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายคชพล  พุ่มรัก
2. เด็กชายชัยชนะ  ศรีพูนพันธ์
3. เด็กชายภานุเดช  อยู่ศรีสุข
4. เด็กชายวราพงศ์  สังข์เสวก
5. เด็กหญิงโสภา  น้อยแก้ว
 
1. นางรุ่งนภา  คาดการณ์ไกล
2. นางสาวสุรีย์  อุ่นศิริ
3. นายเจน  เกิดโพชา
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายปนุวัช  ยาแก้ว
2. เด็กชายวายุ  เฟื่องขจร
3. เด็กชายสิทธิโชติ  ภุมมาลา
 
1. นางสาววิภาวรรณ  พลอยยก
2. นางสาวศุภากร  จันทร์สุข
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 1. เด็กชายนวพล  ศรีคำ
2. เด็กชายพรชัย  เฟื่องฟู
3. เด็กชายภารดร  เฟื่องฟู
 
1. นางนภาพร  หทัยปิติสุข
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 23 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายธีรพล  อ่อนส้มกิจ
2. เด็กชายสุธางค์  เพ็งภิญโญ
3. เด็กชายอำนาจ  รวดเร็ว
 
1. นางนิตา  มีมูลทอง
2. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายศุภกร  ทองศรีเมือง
2. เด็กชายอาทิตย์  จันทวาศน์
3. เด็กชายเฉลิมพล  ทองศรีเมือง
 
1. นางสาวฐิติมา  สายธงสุวิชาโน
2. นางนิตา  มีมูลทอง
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 16 โรงเรียนวัดนิลเพชร 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ภิรมย์เมือง
2. เด็กชายพรหมมินทร์   หสตังไทรแก้ว
3. เด็กหญิงสุชานันท์  กสิรวัฒน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์แสง
2. นายภาณุวัฒน์  ชูจอหอ
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายคิมหันต์  ศรีสนธิพันธุ์
2. เด็กชายมงคล  อนุชาติ
 
1. นางเพียงใจ  ภู่มาลี
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.33 เงิน 5 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายมณฑา  ทองบุญส่ง
 
1. นางนวกานต์  มณีศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ไตรพัฒน์
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 21 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมยั่งยืน
2. เด็กชายวัชรพงษ์  กลิ่นพยอม
 
1. นางนวกานต์  มณีศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ไตรพัฒน์
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายปริญญา   อะริยะพงศ์
2. เด็กหญิงศิริพร   ศรีดีจริง
3. เด็กชายอโนชา   ทรัพย์น่วม
 
1. นายเกษม   ดวงสร้อยทอง
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายกฤษณพันธ์   เทียนแก้ว
2. เด็กชายกิตติธร  แสงศรี
3. เด็กชายธีระพงศ์  บุญรักษา
 
1. นางสาวพรอุษา   มาเจริญ
2. นางสาวศิริกานดา  แก้วควรชุม
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายธนากร   หนูบุญมา
2. เด็กชายภูวเนตร   เจริญมี
3. เด็กชายศิโรจน์   สวัสดิ์จีน
 
1. นายเกษม   ดวงสร้อยทอง